[NEW] นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล | แพ ท ริ เซี ย ประวัติ – PINKAGETHAILAND

แพ ท ริ เซี ย ประวัติ: คุณกำลังดูกระทู้

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล

S P E C I A L I S T P L A S T I C S U R G E O N Dr.Thananchai

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผอ.ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด

นพ.ธนั ญชั ย อ ั ศดามงคล

ว. 35094

แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผู  อำนวยการศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ. บางมด

EXP E R I ENC E • 2558 – ป จจุ บั น • – แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง โรงพยาบาลทหารผ านศึ ก – แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง โรงพยาบาลตำรวจ – แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ. บางมด – รากยวนำอูผ

C E RT I F I CAT E

Member of the Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand.

Member of the Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand. • Diploma Certifying Proficiency in Medical Practice in the subspecialty of PLASTIC SURGERY, 1st July 2015. By virtue of the authority vested under The Medical Council. •

มางมาวคมรรกยลัศยนูศ

รพ. บางมด

งตแกตยทพแยลัศมคามสกิชามส

ยทไศทเะรปงหแยวสมิรสเ

งตแกตยทพแยลัศมคามสกิชามส

ยทไศทเะรปงหแ

• 2553 – 2558 •

The Higher Graduate Diploma (Cinical Medical Sciences), April 20,2011 from Mahidol university, Thailand. •

นา บำจะรป ยทพแ

ง ตแกต รตสาศยลั ศ าขาส

ชาริริศลาบายพงรโ

EDUCAT I ON

• 2545 – 2550 •

– แพทย ศาสตร บั ณฑิ ต คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล (เกี ยรติ นิ ยม อั นดั บ 2) CONTAC T

747 RAMA II ROAD, BANGMOD, JOMTHONG BANGKOK 10150 02 867 0606 call 1200 Dr.Thananchai Bangmod Aesthetic Center bangmodaesthetic.com

ผลงานตี พิ มพ

วารสาร “ The International Journal of Lower Extremities Wounds ” หั วข อ “The Healing Effect of Low-Temperature Atmospheric -Pressure Plasma in Pressure Ulcer A Randomized Controlled Trial” ตี พิ มพ เมื ่ อ 31 สิ งหาคม 2559 Apirag Chuangsuwanich, MD, Thananchai Assadamongkol, MD, Dheerawan Boonyawan , PhD ht tp://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534734616665046

การบรรยาย

แพทย รั บเชิ ญบรรยายในงาน “ 27th Annual Meeting of The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand ”

nedloG layoR ราคาอ ณ 0652 มคาวนัธ 1 – นยากิจศฤพ 03 ีทนัวงาวะร

อขวัห eelibuJ “ How I do it? 36 cases Gluteal augmentation with silicone implants ”

แพทย รั บเชิ ญบรรยายในงาน “ 1st Congress of the Asian Wound Care Association (AWCA) ” วั นที ่ 28 มี .ค. 61 ณ ร.ร. Berkeley

นางนใยายรรบญิ “ The 28th Annual Meeting of The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand and The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand 2018 ” ต 71  ี ทนั ว อ ขวั ห “ Dual plane gluteal augmentation with Silicone Implant : How I Do It? ” ชเบั ร ยทพแ

See also  [Update] RS-จากโรสซาวดน์ สู่ค่ายเพลงขวัญใจวัยรุ่น บริษัทบันเทิงที่ใช้การตลาดนำหน้ามาโดยตลอด | แซ น ด์ แบงค์ - PINKAGETHAILAND

yelekreB .ร.ร ณ 1652 มคาลุ

ชเบั ร ยทพแ ยอ นุ ยาอ ร อยล านสู  อาเซี ยน หั วข อ เจาะลึ กธุ รกิ จ ความงามของเมื องไทย ออกอากาศทาง

รากยารนใยายรรบ ญิ

8552 นยายนัก 02 ีทนัว TOCM 9 งอช

แพทย รั บเชิ ญ บรรยายในรายการ THE FACE THAILAND Season 2 งวช Master Class วิ เคราะห ใบหน าของผู  เข าแข งขั น 4 คนสุ ดท าย

9552 มคารกม 2 ีทนัว 3 งอช งาทศากาอกออ

รากยารนใยายรรบ ญิ ารตนั มบั ลค

ชเบั ร ยทพแ

งอ ชงาทศากาอกออ 5

19 พ.ย. 58 : ศั ลยกรรมดึ งหางตา 23 พ.ย. 58 : ศั ลยกรรมหน าอก

รากยารนใยายรรบ ญิชเบัรยทพแ BEAUTY PLUS

งอชงาทศากาอกออ NATION TV 22

บบพ ี ทาหญั ป 6 !! ษิ พำทมรรกยลั

มรรกยลั ศำทรากกาจยอ

12 ม.ค. 60 : 19 ม.ค. 60 :

6102 ีป ติฮดอยมรรกยลัศบัดนัอ 6 ปุรส

5 ม.ค. 59 : 26 ม.ค. 59 : 6 ต.ค. 59 : 17 ต.ค. 59 : 1 ธ.ค. 59 : 8 ธ.ค. 59 : 15 ธ.ค. 59 :

” ติวีชนยีลปเมรรกยลัศ ” ณรากบสะรปรชแ

มรรกยลัศรากยวดุยาอดล ิตคมดุอนใานหงรคโ 6102 ีป มรรกยลัศะลแ มางมาวคดนรทเทดเพัอ 06 .ค.ีม 2 :

งึตงตเหใานหวิผ นยีลปเยัวนอยานหงึด มรรกยลัศ

นานนืฟกัพงอตมไ

จใวัหงอขงาตานห อืค าตงวด

? มไอืรหงิรจ บัทอลบิสถรนอืมหเบ็จเ กอานหมรรกยลัศ

? มไอืรหงิรจดไงฮเวงหโมิพเ กอานหมรรกยลัศ ขลเวัตงยีพเน็ปเุยาอหใสัหรดอถ ยัวนอยานหงึด รไงายอมรรกยลัศจใพมิพมิยยอระลแยวสกูมจ 20 เม.ย. 60 : 4 พ.ค. 60 : 18 พ.ค. 60 : อ

จใบัทะรป็ก ๆ รคใีทหนสเ ยวสกาปีฝมิร

ก  มแณุ คบั บฉมางมาวคมฉโพั

6102 lanoitanretnI .srM บั

? กีอกแวลแกแงอตงึถ วลแกูมจมรรกยลัศำทมไำท

ิตาชมรรธน็ปเงายอนดเดดโานหบใหใ ปูรดไยวสวยีรเานห ขไกแมรรกยลัศ 06 .ย.ิม 8 : 06 .ย.ิม 22 :

? มไอืรหงิรจยัภดอลปนวดงรเนัมขไดูดราก

22 ธ.ค. 59 : 29 ธ.ค. 59 :

“ยวสกพโะสมิรสเ” ณรากบสะรปรชแ ”านหงึดมรรกยลัศ“ !!! มหใติฮดนรทเ

20 ก.ค. 60 : 24 ส.ค. 60 :

จ็รเำสมาวคกาจาลเงอืรเมวร

“ติวีชนยีลปเมรรกยลัศ “

งึตงตเหใานหวิผนยีลปเุยาอดล

รากยารนใยายรรบ ญิชเบัรยทพแ ครโูสนค งอชงาทศากาอกออ Thai PBS

21 ก.พ. 61 : ทำศั ลยกรรมอย างไร ไม ให ถู กหลอก 22 ก.พ. 61 : ศั ลยกรรมแก หนั งตาตก 27 ก.พ. 61 : ศั ลยกรรมจมู กทำไมต องแก แล วแก อี ก

รากยารนใยายรรบ ญิชเบัรยทพแ THE BEAUTY BY BANGMOD

5 งอชงาทศากาอกออ

: มาสำรวจจมู กตั วเองกั น : ถุ งใต ตา ยกหางตา : การดู ดไขมั นให พอดี และปลอดภั ย : ลดอายุ ด วยวิ ธี ดึ งหน า : เสริ มหน าอก เสริ มเสน ห : วิ ธี เสริ มคางให ได ผลลั พท ดี ที ่ สุ ด : โครงหน าในอุ ดมคติ

: ริ มฝ ปากสวยด วยเทคโนโลยี ทางการแพทย : เสริ มจมู กอย างไรให เข ากั บใบหน า

25 ก.ย. 59 2 ต.ค. 59 9 ต.ค. 59 16 ต.ค. 59 23 ต.ค. 59 30 ต.ค. 59 6 พ.ย. 59

13 พ.ย. 59 20 พ.ย. 59 27 พ.ย. 59 4 ธ.ค. 59 11 ธ.ค. 59 18 ธ.ค. 59 25 ธ.ค. 59

: การศั ลยกรรมรั กษาโรค : ศั ลยกรรมอกใหญ ให เล็ ก : ศั ลยกรรมตา 2 ชั ้ น สำคั ญอย างไร : ศั ลยกรรมหู : ศั ลยกรรมสะโพก เสน ห สร างได

ผลงานเด น

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ tfilecaF lluF บบแ านหงึด

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ

รอบดวงตา

Mr.Henry Tochtermann

ลคงมาดศัอ ารศกเ .ญพ

) ยีลเรตเสออวาชรกวศิว (

( มารดา )

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ

นัชงอสาต · กูมจมิรสเ ·

ิติม 3 บัจะรกกาป

นัชงอสาต · กูมจมิรสเ

·

กูมจมิรสเ · กพโะสมิรสเ

·

กอานหมิรสเ · นัมขไดูด

) าตกุตณุค ( ชารณรรวุส รคัภาภิฐณุปณุค

) ยุยณุค ( ิริศมิฉ าชิธนัก .รด

บบแงาน/งดสแกัน/าราด

Mrs. International 2016

มางมาวคมรรกยลัศดัตาผ กอานหขไกแ ·

คุ ณตระการตา นพวงศ ( คุ ณหมิ ง ) Mrs. World Noble Queen International 2017

ผู  ก อตั ้ งโครงการ “ สวยด วยใจ ” ออกหน วยแพทย เคลื ่ อนที ่ รพ.บางมด ราดนั กรุ ทน ิ ถนใยว ป ู ผอื ลหเยว ชาษกั ร

See also  [Update] 5 อันดับ โรงเรียนสอนทำเล็บ เรียนแล้วสร้างอาชีพ อย่างมืออาชีพ | เพ้นท์ ร่างกาย - PINKAGETHAILAND

วหโนาดพเงวหแกาปยวปูผาษกัรดัตาผะลแ

รากงรคโงัตอกูผ “ HAPPILY EVER AFTER BY BANGMOD ” ศั ลยกรรมความงาม เพื ่ อเสริ มสร างโอกาสให แก บุ คคลทั ่ วไป ติ วี ชนใจ็ รเำสมาวค ู สปไำนอ ื พเจใน ั มมาวคงา รสมิ รสเรากงอ ต ี ท

รากงรคโงัตอกูผ “ THE BEAUTY ”

มางมาวคมรรกยลัศ งอืรเะารพเสากอโดาขตแษศเิพถรามาสมาวคีมีทูผกแหใ

กอนยาภณษกัลปูร

• • • • •

ดัตาผรากนคดิคมวรูผยทพแ ” ดมงาบคินคทเ “ ีทมรรกยลัศราก

ิตาชมรรธน็ปเะลแ ว็รเยาห ยอนบ็จเ ก็ลเลผแ

ดัตาผราก นคดิคมวรูผยทพแ ” ดมงาบคินคทเ านหงึด “ ( Facelift by Bangmod SMAS technique ) ดัตาผรากนคดิคมวรูผยทพแ ” ดมงาบคินคทเ นัชงอสาต “ นในาดกาจำทรอซเลเชใบบแ ( Scarless Upper blephalop-lasty Bangmod technique ) ดัตาผราก นคดิคูผยทพแ ” กพโะสะลแนกมิรสเ “ แบบ Dual plane” ( Dual plane gluteal augmentation with silicone implant ) ดัตาผราก นคดิคูผยทพแ ” ิติม 3 บัจะรกกาป “ กาปีฝมิรงรทปูรบัรป

)elcrebut pil detnemguA ( กามกาปีฝมิรอืนเดัตงอตมไบบแบ็ยเรากยดโ

T V P ROGRAM

THE BEAUTY by BANGMOD : ช อง5

คนสู  โรค : TPBS

BEAUTY PLUS : NATION TV

THE FACE THAILAND : ช อง 3

C E L EBR I T I E S

ตุ  กตา : ปุ ณฐิ ภาภั คร สุ วรรณราช นั กแสดง / นางแบบ

ดร. ยุ  ย : กั นธิ ชา ฉิ มศิ ริ MRS. INTERNATIONAL 2016

ตาสองชั ้ น · เสริ มจมู ก · ปากกระจั บ 3 มิ ติ · เสริ มสะโพก · เสริ มสะโพก

นัมขไดูด · กอานหมิรสเ · กูมจมิรสเ · นัชงอสาต

เมย : วริ ศรา ตั ้ งสุ วรรณ MISS GLOBAL LAOS 2017

งอเวัตลแูดรากีธิวำนะนแำคอขะลแ มางมาวคาหญัปาษกึรป

กรุ  งกริ ๊ ง : รั งสิ มา ศฤงคารนฤมิ ตร ผู  ประกาศข าว กูมจกีปบ็ยเ

หมิ ง : ตระการตา นพวงศ Mrs. World Noble Queen International 2017

กอานหขไกแ

S EM I NAR S P EAK E R

POCKE T BOOK

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผอ.ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด

H I S TORY

ศู นย ศั ลยกรรมความงาม โรงพยาบาลบางมด หรื อ Bangmod Aesthetic Center เป นศู นย ศั ลยกรรมความงามครบวงจรแห งแรกของประเทศไทย และได รั บการยอมรั บว าเป นศู นย ศั ลยกรรม ความงามชั้ นแนวหน าของประเทศ เป ดให บริ การมากกว า 30 ป ตั้ งอยู  ชั้ นที่ 12 ของโรงพยาบาลบางมด ทางศู นย ฯให บริ การศั ลยกรรมความความงาม โดย ที มแพทย ผู  เชี ่ ยวชาญเฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง , A( ยั วอละช รตสาศชวเนา ดงาทะาพฉเ ยทพแ , งั นหวิ ผนา ดงาทะาพฉเ ยทพแ ทะลแ )gnigA-itn

 ณรากบสะรปกามนางมี

ไงรตงา ยอ ำนะนแำค ด ดยี อเะลยดโาษกั รรากนใามงรตป และนวั ตกรรมทางการแพทย รวมถึ ง เครื ่ องมื อทางการแพทย ที่ ได มาตรฐานสากล ปลอดภั ย สร างความ นานวายงายอามรากิรบบัรูผหใจในัม า ดงาทะาพฉเญาชวย ี ชเ ู ผ ยทพแยลั ศมี ท  ป 03 า วกกาม ณรากบสะรปยว ด านฒั พ ดไ ง ตแกตมรรกยลั ศน  ดไนจาษกั รรากคิ นคทเ ”ดมงาบคิ นคทเ“ ดมงาบลาบายพงรโมางมาวคมรรกยลั ศ ยนู ศงอขงาทะาพฉเคิ นคทเน ปเง ึ ซ หใะลแ ๆงา ตาหญ ปพาภส หะารคเิ ว ลแู ดราก หใะจ ี ท คิ นคทเยว

ด วยการผ าตั ดที่ ใช  เทคโนโลยี สมั ยใหม ที ่ ตอบโจทย ในเรื่ อง แผลเล็ ก เจ็ บน อย หายเร็ ว และ เป นธรรมชาติ เช น การทํ าตา 2 ชั้ น ด วยวิ ธี เฉพาะที่ นํ าเลเซอร มาช วยในการผ าตั ด และเย็ บจากด านใน ซึ่ งวิ ธี นี้ จะช วยลดความเจ็ บ

See also  สอนกันคิ้วด้วยตัวเองง่ายๆ (มือใหม่ก็กันได้!!💖) |KaayKukz | กันคิ้ว | ทรงผมที่สวยที่สุด

นใยาภดไานหงาลถรามาสะลแ รวาถดไูยอ ิตาชมรรธบบแาตนัชดไหใำท นตนปเ นัว 1

รวม ความประทั บใจ

ำท น อย พอดี

ยิ่ ง

ปลอดภั ย

ยิ่ ง

ยิ่ ง

นปเกอืลเ

ยิ่ ง

นพ.ธนั ญชั ย อั ศดามงคล แพทย เฉพาะทางด านศั ลยกรรมตกแต ง ผอ.ศู นย ศั ลยกรรมความงาม รพ.บางมด

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12

Made with FlippingBook – professional solution for displaying marketing and sales documents online

[NEW] ประวัติ แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด นางแบบนักแสดง สวยฉลาด เซ็กซี่เผ็ดร้อน | แพ ท ริ เซี ย ประวัติ – PINKAGETHAILAND

แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด นางแบบสาวสุดแซ่บ เป็นลูกครึ่งอังกฤษ-ไทย เข้าวงการเหตุเพราะว่าฝ่ายแม่เป็นคนสนิทกับคนในวงการจึงได้ชักชวนมาทดสอบหน้ากล้องเพื่อมาเป็นนักแสดง เธอเป็นนางแบบที่มีความเซ็กซี่เป็นเครื่องหมายการค้า แถมตอนนี้เธอก็มีอายุเพียง 22ปีเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเธอยังมีอนาคตอีกยาวไกล เริ่มต้นผลงานชิ้นแรกด้วยการเป็นนางแบบ แพทริเซีย เป็นที่น่าจดจำอย่างรวดเร็ว เมื่อเธอเดินนางแบบสักพัก แพทริเซียก็ได้รับการติดต่อมาให้ร่วมแสดงภาพยนตร์โฆษณา และต่อมาก็เข้าวงการนักแสดงในสังกัดทางช่อง 3 โดยเปิดตัวผลงานได้สวยหรูในละครเรื่องแรก หนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซ และได้แจ้งเกิด ในละคร แค้นเสน่หา นับเป็นครั้งแรกที่รับบทเป็นนางเองอย่างเต็มตัว

แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2540 ชื่อเล่น แพท คุณแม่เป็นคนภูเก็ต และเลี้ยงดูมาโดยตลอด ทำกิริยามารยาดูเรียบร้อยเพราะได้รับการสั่งสอนมาอย่างดี แต่ก็โชคร้ายในช่วงนั้นได้เกิดภัยธรรมชาติ สินามิ จึงทำให้ แพท ต้องย้ายที่อยู่ใหม่ เข้ามาใช้ชีวิตที่กรุงเทพจนถึงปัจจุบัน

เรียนเก่ง ฉลาด ครบเครื่อง

ส่องประวัติการศึกษาพอรู้บอกเลยไม่ธรรมดา เจ้าตัวเป็นคนที่มีความฉลาด เรียนเก่ง เป็นถึงระดับหัวกะทิ ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ต่อมาจึงเลือกสอบเข้าเทียบชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 พอจบหลักสูตร แพทริเซีย เธอสอบติดถึง 5 คณะ ซึ่งนับว่าเป็นคนที่เก่งมาก หัวไว จึงไม่แปลกที่เธอคว้า เกียรตินิยมอันดับ 1 มาติดพนังได้สำเร็จ

จุดเด่นของ แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด

แพท เป็นคนที่มีหน้าตาที่สวยดูโกอินเตอร์ อีกทั้งยังมีเลือดผสมลูกครึ่ง ทำให้เธอเป็นสเปคผู้ชายของใครหลายคน ด้วยหุ่นเพรียวบางสูงสมส่วน เซ็กซี่ จึงไม่แปลกที่มีคนมาชักชวนให้เธอเข้าสู่วงการบันเทิง จุดเริ่มต้น และเห็นว่าจะเหมาะในช่วงแรกก็คือ การเดินแบบ ถ่ายแบบโฆษณา เจ้าตัวมีงานเพียบติดต่อมาล้นมือเลย ต่อมาก็ดันไปเข้าตากรรมการ ผู้จัดละคร คิง สมจริง จึงได้พาเธอเข้าสู่การเป็นดารานักแสดงเรื่องแรก จนเริ่มเป็นที่ประจักษ์มีชื่อเสียง เป็นที่จดจำในวงการ

รับบทนางเอกเรื่องแรก ในละคร แค้นเสน่หา

ดีกรีความร้อนแรงของเธอพุ่งอย่างต่อเนื่องกำลังไปได้สวย เมื่อละครเรื่องที่ 2 ถ่ายทำเสร็จ ก็มีงานเข้ามาไม่ขาดสาย คราวนี้เป็นเรื่อง แค้นเสน่หา โดยผู้กำกับได้เล็กเห็นความสามารถ จึงกันให้เธอขึ้นแท่นเป็นนางเองอย่างเต็มตัว นับว่าเธอเป็นคนที่โชคดีมาก เพราะได้แสดงร่วมกับคนในวงการมากความสามารถอย่าง แหม่ม จินตหรา หมิว ลลิตา และนก ฉัตรชัย จึงได้รับคำแนะนำที่ดี ส่งผลให้ละครโด่งดังเพียงพริบตา เป็นที่รู้จักในชื่อ  แพทริเซีย กู๊ด เป็นนางเอกไฟแรงอีกคน

การพัฒนาความแซ่บเป็นที่ประจักษ์

ท่านที่เคยติดตามผลงานของเธอตั้งแต่เริ่มต้น จะเห็นว่าแพทเป็นสาวหวานน่ารักมาโดยตลอด แต่เดียวนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจน โดยมีความแซ่บ เริ่มมีการแต่งตัวมากขึ้น เริ่มโตแล้วยิ่งสวยออกหน้าออกตา จะเห็นได้จากใน ig จะมีการโพสรูปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งภาพเธอในปัจจุบันด้วยแล้ว พูดกับแต่ก่อนโดยสิ้นเชิง

ประวัติแพทริเซีย กู๊ด

ชื่อจริง : แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด / Patricia Tanchanok Good
ชื่อเล่น : แพท
เกิดวันที่ : 18 สิงหาคม 2540
ราศี: ราศีสิงห์
ส่วนสูง :  167 ซม.
น้ำหนัก :  43 กก.
การศึกษา :
– มัธยมศึกษา ม.4 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School) สอบเทียบ ม. 6
– ระดับปริญญาตรี จาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยมอันดับ 1 จบปีการศึกษา 2561 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.70
ครอบครัว : เป็นบุตรสาวคนโตของ นายเดวิด กู๊ด (ชาวอังกฤษ) และนางปิยะนุช กู๊ด (ชาวไทย) มีน้องชาย 1 คน คือ แมทธิว กู๊ด (อายุห่างกัน 5 ปี)
instagram: patriciagood

ผลงานละคร :
2555 หนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซ
2556 แค้นเสน่หา
2557 มาลีเริงระบำ
2558 ลมซ่อนรัก
2559 บ่วงอธิฏฐาน
2560 สายลับจับแอ๊บ
2561 เด็ดปีกนางฟ้า
2562 หนี้รักในกรงไฟ

ผลงานภาพยนตร์ :

ผลงานมิวสิควีดีโอ :
2557 ถ้าไม่รักเธอ – ธนนท์ จำเริญ
2558 ปั่นจักรยาน (Bike for Dad) – รวมศิลปิน

รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. 2556 รางวัล Seventeen Choice Female Rising Star ดาวดวงใหม่ในหมู่ดาว ดาวรุ่งพุ่งแห่งปี ฝ่ายหญิง จากงาน Seventeen Choice Awards 2013
พ.ศ. 2557 รางวัลดาราดาวรุ่งหญิงยอดนิยม จากงาน TV3 Fanclub Award 2014, รางวัลดาวรุ่งหญิงแห่งปี จากงาน สีสันบันเทิงอวอร์ด 2014
พ.ศ. 2558 รางวัล Pretty Lady of the Year จากงาน Daradaily The Great Awards ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2559 รางวัล daradaily Elegance of the Year จากงาน Daradaily The Great Awards ครั้งที่ 5, รางวัลสาวปังแห่งปี จากงาน Kazz Awards 2016

 

Continue Reading


identity v ประวัติ แพทริเซีย – เฮเลน่า


identity v ประวัติ แพทริเซีย เฮเลน่า
identity ไอเดนติตี้v ประวัติ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

identity v ประวัติ แพทริเซีย - เฮเลน่า

เปิดเรื่องจริง นางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด ที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้!


เปิดเรื่องจริงของ นางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด ที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน

เปิดเรื่องจริง นางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด ที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้!

[PATRICK] แพทริคไม่รู้ตัวว่าได้ Battle | 尹浩宇


Patrick Chuang yinhaoyu
ดูได้ที่ wetv , iqiyi
ช่วยกันโหวตน้องได้ที่ wetv

[PATRICK] แพทริคไม่รู้ตัวว่าได้ Battle | 尹浩宇

ญาญ่างงข่าวไม่รับไหว้แพทริเซีย


ญาญ่างงข่าวไม่รับไหว้แพทริเซีย

ความน่ารัก แพทริเซีย กับ คุณแม่ l 3 แซ่บ l


อย่าลืมกดติดตาม (Subscribe) รับรองว่าจะไม่พลาดทุกข่าวความเคลื่อนไหวจากโพลีพลัส

แล้วคุยกันต่อได้ที่นี่
Web site : http://www.polyplus.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/3zaaap
Twitter : https://twitter.com/polyplusfanclub
Instagram : https://www.instagram.com/polyplus_jad_hai

ความน่ารัก แพทริเซีย กับ คุณแม่ l 3 แซ่บ l

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBEAUTIFUL HAIR

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แพ ท ริ เซี ย ประวัติ

Leave a Comment