[NEW] มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 Pages 251 – 300 – Flip PDF Download | เครื่อง สํา อา ง ใน 7 11 – PINKAGETHAILAND

เครื่อง สํา อา ง ใน 7 11: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

No Text Content!

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น7-48 บทท่ี 7 บรเิ วณอนั ตราย7.7.8.1 โซน 0บริเวณอนั ตรำย โซน 0 คือ ก) สถำนที่ซ่งึ มีกำ๊ ซหรอื ไอระเหย อยำ่ งต่อเนื่องและมีควำมเข้มข้นพอที่จะ เกิด กำรระเบิดได้ ข) สถำนที่ซึ่งมีก๊ำซหรือไอระเหย ตลอดเวลำ และมีควำมเข้มข้นพอที่จะเกิด กำรระเบดิ ได้7.7.8.2 โซน 1บริเวณอันตรำย โซน 1 คอื ก) สถำนท่ีซ่ึงในภำวะกำรทำงำนปกติ อำจมีก๊ำซหรือไอระเหยท่ีมีควำมเข้มข้น พอที่จะเกดิ กำรระเบิดได้ ข) สถำนท่ีซง่ึ อำจมกี ำ๊ ซหรือ ไอระเหย ที่มคี วำมเข้มข้นพอที่จะเกิดกำรระเบิดได้ อยู่บ่อยๆ เน่อื งจำกกำรซ่อมแซม บำรุงรักษำ หรือรว่ั ค) สถำนท่ีซึ่งเมอ่ื บริภณั ฑเ์ กดิ ควำมเสยี หำยหรือทำงำนผิดพลำดอำจทำให้เกิด ก๊ำซหรือไอระเหยท่ีมีควำมเข้มข้นพอท่ีจะเกิดกำรระเบิดได้ และใน ขณะเดียวกันอำจทำให้บริภณั ฑไ์ ฟฟ้ำขดั ข้องซึง่ เป็นสำเหตุให้บริภัณฑ์ไฟฟ้ำ ดังกล่ำวเปน็ แหล่งกำเนดิ ของกำรระเบดิ ได้ ง) สถำนที่ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรำยประเภทท่ี 1 โซน 0 และอำจได้รับกำร ถ่ำยเทก๊ำซหรือไอระเหยที่มีควำมเข้มข้นพอที่จะจุดระเบิดได้ ถ้ำไม่มีกำร ปอ้ งกนั โดยกำรระบำยอำกำศโดยดูดอำกำศสะอำดเขำ้ มำ และมีระบบรักษำ ควำมปลอดภัยท่มี ีประสิทธิผล หำกระบบระบำยอำกำศทำงำนผดิ พลำด7.7.8.3 โซน 2บรเิ วณอันตรำย โซน 2 คือ ก) สถำนที่ซ่ึงในภำวะกำรทำงำนปกติ เกือบจะไม่มีก๊ำซหรือไอระเหยที่มีควำม เขม้ ขน้ พอที่จะเกดิ กำรระเบดิ ได้ และถ้ำมีก๊ำซหรอื ไอระเหยดังกลำ่ ว เกิดข้ึนก็ จะมใี นช่วงเวลำสั้นๆ เทำ่ น้ัน ข) สถำนที่ซึ่งใช้เก็บของเหลวติดไฟซ่ึงระเหยง่ำย ก๊ำซ หรือไอระเหยท่ีติดไฟได้ ซ่ึงโดยปกติของเหลวไอระเหยหรือก๊ำซนี้จะถูกเก็บไว้ในภำชนะหรือระบบที่ ปิดโดยอำจร่ัวออกมำได้จำกกำรทำงำนของบริภัณฑ์ที่ผิดปกติในขณะที่มี กำรหยิบยก ผลติ หรอื ใชง้ ำนของเหลวหรือกำ๊ ซ

บทท่ี 7 บริเวณอนั ตราย 7-49 ค) สถำนท่ีซึ่งมีกำรป้องกันกำรระเบิด เน่ืองจำกก๊ำซหรือไอระเหยท่ีมีควำมใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น เขม้ ข้นเพียงพอโดยใช้ระบบระบำยอำกำศ ซ่ึงทำงำนโดยเครื่องจักรกล และ อำจเกดิ อนั ตรำยได้หำกระบบระบำยอำกำศขัดขอ้ งหรอื ทำงำนผดิ ปกติ ง) สถำนทซี่ ่ึงอยู่ใกล้กับบริเวณอันตรำย โซน 1 และอำจได้รับกำรถ่ำยเทก๊ำซหรือ ไอระเหยท่ีมีควำมเข้มข้นพอที่จะจุดระเบิดได้ ถ้ำไม่มีกำรป้องกันโดยกำร ระบำยอำกำศโดยดดู อำกำศสะอำดเข้ำมำและมีระบบรักษำควำมปลอดภัย ทีม่ ีประสิทธิผลหำกระบบระบำยอำกำศทำงำนผิดพลำด7.7.9 การทารายชื่อ เคร่อื งหมายและเอกสาร7.7.9.1 การทารายชื่อบรภิ ัณฑ์ที่มรี ำยช่ือใหใ้ ชไ้ ดใ้ นบรเิ วณอันตรำยโซน 0 อนญุ ำตให้ใชใ้ นบริเวณอันตรำยโซน 1 และโซน 2 ได้สำหรบั กำ๊ ซหรือไอระเหย ทีเ่ ป็นชนดิ เดียวกนั และบริภัณฑ์ท่ีมีรำยชื่อให้ใช้ได้ในบริเวณอันตรำยโซน 1 อนุญำตให้ใช้ในบริเวณอันตรำย โซน 2 ได้ สำหรับก๊ำซหรือไอระเหย ท่ีเป็นชนิดเดยี วกัน7.7.9.2 การทาเครอ่ื งหมายบรภิ ัณฑต์ อ้ งมเี ครอ่ื งหมำยตำมรำยละเอยี ด ดังน้ี7.7.9.2.1 การจาแนกบริภณั ฑ์บริภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองแล้วสำหรับ ท่ีทำเคร่ืองหมำยตำมข้อ 7.2.3.6 อนุญำตให้ทำเครอื่ งหมำยดงั นี้ ก) แสดงกำรจำแนกเปน็ โซน 1 หรอื โซน 2 ข) แสดงกำรจำแนกกลมุ่ ก๊ำซตำมตำรำงที่ 7-5 ค) แสดงกำรจำแนกประเภทอณุ หภมู ิใชง้ ำนตำมตำรำงท่ี 7-67.7.9.2.2 การจาแนกการทาเครื่องหมายบรภิ ัณฑท์ มี่ เี ทคนิคกำรปอ้ งกันตั้งแต่ 1 แบบข้ึนไป ตำมข้อ 7.7.3 ต้องทำเครื่องหมำยตำมลำดับดังนี้ a กลุ่ม (Groups) เชน่ กลุม่ I (เหมือง) หรอื กลุม่ II (พน้ื ทีอ่ ื่น ๆ) b ลำดบั ป้องกันอันตรำย (Category) เช่น โซน 0 ลำดับหมำยเลข 1, โซน 1 ลำดบั หมำยเลข 2, หรอื โซน 2 ลำดบั หมำยเลข 3 c สภำวะกำรจุดระเบิด (explosive atmosphere) เช่น ก๊ำซ (G) หรือ ฝนุ่ (D) d สญั ลักษณ์ “Wx” (มีอักษรนำหน้ำได้ตำมควำมเหมำะสม) e เทคนิคกำรปอ้ งกนั ตำมตำรำงที่ 7-4

7-50 บทท่ี 7 บริเวณอนั ตรายข้อยกเว้นที่ f กำรจำแนกกล่มุ กำ๊ ซตำมตำรำงที่ 7-5ข้อยกเว้นที่ g กำรจำแนก ประเภทอณุ หภมู ิใช้งำนตำมตำรำงท่ี 7-6ขอ้ ยกเว้นท่ี 1 บริภัณฑ์ไฟฟ้ำที่มีกำรป้องกัน แบบ “e”, “m”, “p” หรือ ”q” ต้องทำเคร่ืองหมำย กลุ่มขอ้ ยกเว้นท่ี ก๊ำซ II 2 บริภัณฑ์ไฟฟ้ำท่ีมีกำรป้องกัน แบบ “d“, “ia“ หรือ “ib”, “[ia]” หรือ “[ib]” ต้องทำ เคร่อื งหมำย กล่มุ ก๊ำซ IIA IIB IIC ช่ือก๊ำซหรือไอระเหยโดยเฉพำะ 3 บริภัณฑ์ไฟฟ้ำที่มีกำรป้องกัน แบบ “n“ ต้องทำเคร่ืองหมำย กลุ่มก๊ำซ II ถ้ำไม่มีอุปกรณ์ ตัดตอนท่ีมีเครื่องห่อหุ้มส่วนประกอบที่ไม่เป็นเครื่องกระตุ้นบริภัณฑ์หรือวงจรท่ีจำกัด พลังงำน ในกรณนี อกเหนือจำกที่กล่ำวข้ำงตันให้ทำเครื่องหมำย กลุ่มก๊ำซ IIA IIB IIC ช่ือ ก๊ำซหรอื ไอระเหยโดยเฉพำะ 4 บริภัณฑ์ไฟฟ้ำท่ีมีกำรป้องกัน แบบอ่ืนให้ทำเคร่ืองหมำย กลุ่มก๊ำซ II ถ้ำแบบของกำร ป้องกันน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริภัณฑ์ ในกรณีนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวข้ำงต้นให้ทำ เคร่อื งหมำย กลุ่มก๊ำซ IIA IIB IIC ชอ่ื ก๊ำซหรอื ไอระเหยโดยเฉพำะ ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น ตารางที่ 7-4 เทคนคิ การป้องกนั (Protection Techniques) ประเภทการออกแบบ เทคนิคการป้องกัน โซน d 1 db Flameproof enclosure 1 e Flameproof enclosure 1 eb 1 ia Increased safety 0 ib Increased safety 1 ic Intrinsic safety 2 [ia] Intrinsic safety Unclassified [ib] Intrinsic safety Unclassified [ic] Associated apparatus Unclassified m Associated apparatus 1 ma Associated apparatus 0 mb Encapsulation 1 nA Encapsulation 2 nAc Encapsulation 2 nC Nonsparking equipment 2 Nonsparking equipment nCc Sparking equipment in which the contacts are suitably 2 protected other than by restricted breathing enclosure Sparking equipment in which the contacts are suitably protected other than by restricted breathing enclosure

บทท่ี 7 บรเิ วณอนั ตราย 7-51ประเภทการออกแบบ เทคนคิ การป้องกัน โซน nR Restricted breathing enclosure 2 nRc Restricted breathing enclosure 2 o 1 ob Oil immersion 1 p Oil immersion 1 pxb pressurization 1 py pressurization 1 pyb pressurization 1 pz pressurization 2 pzc pressuization 2 q pressurization 1 qb Powder filled 1 Powder filledใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น ตารางท่ี 7-5 การจาแนกประเภทของกลมุ่ ก๊าซ กลมุ่ ก๊าซ หวั ขอ้ II C 7.7.6.1 II B 7.7.6.2 II A 7.7.6.3 ตารางที่ 7-6การจาแนกประเภทอณุ หภมู ิพืน้ ผิวสงู สดุ สาหรับบรภิ ณั ฑ์ไฟฟ้าประเภทอุณหภมู ิใช้งาน อณุ หภูมพิ ืน้ ผิวสูงสุด (Maximum SurfaceTemperature)(Temperature Class) (T Code) (°C) T1 ≤450 ≤300 T2 ≤200 T3 ≤135 T4 ≤100 T5 ≤85 T6

7-52 บทที่ 7 บรเิ วณอนั ตราย7.7.9.2.3 การจาแนกอุณหภูมิใช้งาน (Temperature Class)บริภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรองต้องทำเครื่องหมำยแสดงอุณหภูมิใช้งำนหรือช่วงอุณหภูมิใช้งำน(Temperature Class) สำหรบั อุณหภมู โิ ดยรอบ 40 องศำเซลเซียส อุณหภูมิใช้งำนให้ระบุ ตำมตำรำงท่ี 7-6 โดยกำรเลือกใช้บริภัณฑ์จะต้องมีค่ำอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดของบริภัณฑ์ไม่เกินอุณหภมู จิ ดุ ติดไฟได้เองของสำรไวไฟบริภัณฑ์ไฟฟ้ำที่ออกแบบให้ใช้งำนในช่วงอุณหภูมิโดยรวมจำกช่วงอุณหภูมิ -20๐C และ +40๐Cไม่ต้องทำเครื่องหมำยเพ่ิมเติม สำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้ำท่ีออกแบบให้ใช้งำนในช่วงอุณหภูมิโดยรอบนอกเหนอื จำกช่วงอุณหภมู ิ -20๐C และ +40๐C น้นั จะเป็นกรณพี เิ ศษตอ้ งทำเคร่ืองหมำยและช่วงอุณหภูมิโดยรอบน้ันบนบริภัณฑ์และต้องทำเครื่องหมำย “Ta” หรือ “Tamb” เพิ่มอีกด้วยตวั อยำ่ งเช่น “-30๐C Ta +40๐C”บริภัณฑ์ไฟฟ้ำท่ีใช้งำนที่อุณหภูมิโดยรอบมำกกว่ำ 40 ๐C ต้องทำเครื่องหมำยแสดงอุณหภูมิโดยรอบสูงสุดและอุณหภูมิใช้งำนหรืออำจทำเคร่ืองหมำยแสดงช่วงอุณหภูมิใช้งำนท่ีอุณหภูมิโดยรอบนั้นๆข้อยกเวน้ ท่ี 1 บริภัณฑ์ชนิดทีไ่ มท่ ำให้เกิดควำมร้อนเช่น ท่อร้อยสำย และเครื่องประกอบ และบริภัณฑ์ท่ีทำ ใหเ้ กิดควำมรอ้ นสงู สดุ ไม่เกนิ 100 ๐C ไม่ตอ้ งแสดงค่ำอุณหภมู ิหรือชว่ งอุณหภูมทิ ่ใี ช้งำนข้อยกเว้นที่ 2 บริภัณฑ์ที่ได้รับรองสำหรับบริเวณอันตรำยโซน 1 หรือ โซน 2 ในข้อ 7.7.12.2 และ 7.7.12.3 ต้องทำเครือ่ งหมำยตำมข้อ 7.7.9.2.3 และ ตำรำงที่ 7-6ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

บทท่ี 7 บริเวณอนั ตราย 7-53ตวั อย่ำงกำรทำเคร่ืองหมำยใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น II 2 G Ex d IIC T3 ประเภทอุณหภมู ิใชง้ ำน ตำรำงที่7.6 กลมุ่ กำ๊ ซ ตำรำงที่7.5 ประเภทออกแบบระบบปอ้ งกัน ตำรำงที่7.4 สัญลักษณอ์ ปุ กรณ์ปอ้ งกนั สภำวะกำรจดุ ระเบิด G (กำ๊ ซ) D ลำ(ดฝับนุ่ ป) อ้ งกันอันตรำย โซน 0 ลำดบั หมำยเลข 1 โซน 1 ลำดับหมำยเลข 2 โซน 2 ลำดบั หมำยเลข 3 กลมุ่ กลุ่ม I (เหมอื ง) กลุม่ II (พืน้ ที่อ่นื ๆ)7.7.10 วธิ ีการเดินสายด้วยระบบสายเคเบิล7.7.10.1 ทว่ั ไป7.7.10.1.1 วธิ เี ดนิ สำยต้องเป็นไปตำมทก่ี ำหนดในบทท่ี 5 ยกเว้น ข้อ 5.3 และ ข้อ 5.14 หรือเป็นไปตำมมำตรฐำน IEC 60079-14 โดยเป็นอุปกรณ์และบริภัณฑ์ต้องเป็นชนิดท่ีได้รับกำรรบั รองแลว้ สำหรับบริเวณอันตรำย จำกสถำบันที่เช่ือถือได้ เช่น UL, NEMA, FM, CSA, ECCS,PTB, LCIE หรอื DEMKO เป็นต้น ตำมทรี่ ะบุในข้อ 7.7.47.7.10.1.2 กำรเดินสำยต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในข้อ 7.7.10 ยกเว้น กำรติดตั้งท่ีเป็นระบบที่ปลอดภัยอย่ำงแท้จริง7.7.10.1.3 กำรใชส้ ำยไฟฟำ้ แกนเดยี วชนิดไม่มีเปลือก ห้ำมใชส้ ำยแกนเดยี วชนดิ ไม่มเี ปลอื ก7.7.10.1.4 กำรเดนิ สำยเข้ำบรภิ ณั ฑ์ กำรเดินสำยเข้ำบริภัณฑ์ไฟฟ้ำต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในแต่ละแบบกำรป้องกนั (type of protection)

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น7-54 บทที่ 7 บรเิ วณอนั ตราย7.7.10.1.5 ทำงผ่ำนของเปลวเพลิง เคร่ืองห่อหุ้มสำย ช่องเดนิ สำย ต้องมกี ำรป้องกันไม่ให้สำรไวไฟท้งั ทเี่ ปน็ ไอระเหย กำ๊ ซ และ ของเหลวไหลผ่ำนจำกพ้ืนทหี่ น่งึ ไปยงั อีกพื้นที่หนึ่ง และป้องกันไมใ่ หส้ ำรไวไฟดงั กลำ่ วถกู เก็บขงั อยภู่ ำยในกำรป้องกันอำจทำโดยกำรปดิ ผนึก กำรระบำยอำกำศ หรือเติมทรำยให้เตม็ ช่องว่ำง7.7.10.1.6 กำรเดินสำยผ่ำนบริเวณอันตรำย สำยไฟฟ้ำที่เดินผ่ำนจำกบริเวณทั่วไปเข้ำหรือผ่ำนบรเิ วณอันตรำยตอ้ งมกี ำรป้องกันทีเ่ หมำะสมกบั โซนน้นั ๆ7.7.10.1.7 กำรเดินสำยผ่ำนผนัง กำรเดินสำยไฟฟ้ำผ่ำนผนังระหว่ำงบริเวณท่ัวไปกับบริเวณอันตรำยต้องมีกำรปิดผนึกที่เหมำะสมเพื่อป้องกันกำรร่ัวไหลของสำรไวไฟจำกบริเวณอันตรำยไปยังบริเวณทวั่ ไป7.7.10.1.8 กำรต่อสำย สำยไฟฟ้ำที่เดินในบริเวณอันตรำยไม่ควรมีกำรต่อสำย กรณีที่จำเป็นต้องต่อสำยต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในข้อ 1.101 และใช้วิธีกำรต่อสำยที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนที่ กำรต่อสำยต้องทำในเคร่ืองห่อหุ้มท่ีมีระดับกำรป้องกันเหมำะสมกับโซนที่มีเครื่องหอ่ หมุ้ อยู่ หรอื จุดต่อสำยมีกำรเติมให้เต็มด้วยอิพอกซี (epoxy) คอมปำวด์ หรือหลอดหดตัวด้วยควำมร้อน (heat shrinkable tube) ตำมกรรมวิธีท่ีผู้ผลิตกำหนด และจุดต่อสำยต้องไม่รับแรงทำงกล7.7.10.2 โซน 0ชนิดของสำยเคเบิลและกำรเดินสำยให้เป็นไปตำมข้อ 12.3 ของ IEC 60079-14 สำหรับชนิดกำรปอ้ งกนั แบบ “ia” (ควำมปลอดภัยแบบแทจ้ รงิ )7.7.10.3 โซน 1 และ โซน 2ชนิดของสำยเคเบิลและกำรเดินสำยให้เป็นไปตำมข้อ 7.7.11 และข้อกำหนดเพิ่มเติมในข้อ7.7.10.4 ถึง 7.7.10.8 หรอื ตำมมำตรฐำน IEC 60079-147.7.10.3.1 โซน 1 และ โซน 2 สำยเคเบลิ สำหรับบริภัณฑไ์ ฟฟำ้ ชนิดตดิ ตั้งถำวร เป็นสำยเคเบิลฉนวนแร่หุ้มเปลือกโลหะ, สำยเคเบลิ หุ้มเปลอื กเทอร์โมพลำสติก เช่น MI, MC, AC, CVหรอื NYY เป็นตน้7.7.10.3.2 สำยสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้ำชนิดเคลื่อนที่ได้ ต้องระบุแรงดันใช้งำนไม่เกิน 240โวลต์ เทยี บกับดนิ สำยไฟฟำ้ ตอ้ งเป็นชนิดมีเปลือกนอก พิกัดใชก้ ระแสในสำยไม่เกิน 6 แอมแปร์กรณีเปน็ บรภิ ัณฑไ์ ฟฟำ้ ท่ตี ้องตอ่ ลงดิน สำยไฟฟำ้ ต้องมีสำยดนิ รวมอย่ดู ้วย ขนำดสำยไฟฟ้ำต้องไมเ่ ลก็ กวำ่ 1.00 ตำรำงมลิ ลิเมตร

บทที่ 7 บริเวณอนั ตราย 7-557.7.10.4 ข้อกาหนดเพ่มิ เตมิ สาหรับเทคนคิ การปอ้ งกนั แบบ “d” (Flameproof Enclosure)ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น7.7.10.4.1 การเข้าสายเคเบลิ ก) กำรเข้ำสำยต้องทำให้เหมำะสมกับมำตรฐำนที่กำหนดของบริภัณฑ์ อุปกรณ์ เข้ำสำยเคเบิลต้องเป็นชนิดท่ีเหมำะสมกับสำยเคเบิลท่ีใช้งำน กำรเข้ำสำย ต้องไมท่ ำให้ระดบั กำรปอ้ งกนั ของอปุ กรณล์ ดลง ข) ในที่ซึ่งสำยเคเบิลเดินเข้ำบริภัณฑ์ไฟฟ้ำชนิดกันเปลวเพลิงโดยผ่ำนบุชชิง ชนิดกันเปลวเพลิงซึ่งเป็นกำรเข้ำสำยโดยอ้อม บุชชิงท่ีอยู่นอกเคร่ืองห่อหุ้ม ชนิดกันเปลวเพลิงจะต้องมีกำรป้องกันท่ีเหมำะสม เช่นให้ส่วนท่ีเปิดโล่งของ บชุ ชงิ อยู่ในกล่องต่อสำย กล่องต่อสำยน้ีอำจเป็นกล่องต่อสำยชนิดกันเปลว เพลงิ หรอื หรือมีกำรป้องกนั แบบ “e” ค) ในที่ซ่ึงกล่องต่อสำยเป็นแบบ Ex “d” ระบบกำรเดินสำยต้องเป็นไปตำมท่ี กำหนดในข้อ 7.7.11 และในที่ซ่ึงกล่องต่อสำยเป็นแบบ Ex “e” ระบบกำร เดินสำยต้องเป็นไปตำมท่ีกำหนดในข้อ 7.7.11 ถ้ำกำรเดินสำยเข้ำบริภัณฑ์ ชนิดกันเปลวเพลงิ เปน็ กำรเดนิ สำยเขำ้ โดยตรง ระบบกำรเดนิ สำยตอ้ งเป็นไป ตำมทก่ี ำหนดในข้อ 7.7.117.7.10.4.2 ระบบกำรเข้ำสำยเคเบลิ ต้องเป็นไปตำมทีก่ ำหนดขอ้ ใดข้อหนึง่ ดังนี้ ก) ใชอ้ ปุ กรณเ์ ขำ้ สำยทเี่ หมำะสมกับเทคนคิ กำรป้องกนั ทใี่ ช้ ข) ใช้สำยเคเบิลชนดิ มเี ปลือกตำมท่ีอนญุ ำต สำยเคเบิลตอ้ งเป็นสำยกลมเท่ำนน้ั ค) ใช้สำยเคเบิลชนิด MI ที่อำจมีเปลือกพลำสติกหรือไม่ก็ได้ ร่วมกับอุปกรณ์ เข้ำสำยเคเบลิ ชนิดกนั เปลวเพลงิอุปกรณ์ซีลชนิดกันเปลวเพลิง เช่น กล่องท่ีมีกำรซีล ตำมที่ผู้ผลิตบริภัณฑ์กันระเบิดกำหนดหรือเป็นชนิดท่ีได้รับกำรรับรองว่ำใช้ได้กับสำยเคเบิลที่ใช้ กำรซีลต้องใช้วัสดุที่เหมำะสมที่จะสำมำรถหุม้ สำยได้โดยรอบ กำรซลี ต้องทำตรงจดุ ทส่ี ำยเดินเขำ้ บรภิ ณั ฑ์ไฟฟ้ำ ง) ใช้อุปกรณ์เข้ำสำยชนิดกันเปลวเพลิงท่ีมีกำรซีลที่เหมำะสมรอบ ๆ สำย เคเบิล จ) กรรมวิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ทำให้ควำมสำมำรถในกำรกันเปลวเพลิงของเครื่องห่อหุ้ม ลดลง7.7.10.5 ข้อกาหนดเพ่ิมเติมสาหรบั เทคนิคการปอ้ งกันแบบ “e” (Increased Safety)ระบบกำรเดนิ สำย กำรเดินสำยตอ้ งเป็นไปตำมท่กี ำหนดในข้อ 7.7.10 และเพ่ิมเตมิ ดังน้ี

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น7-56 บทที่ 7 บรเิ วณอนั ตราย7.7.10.5.1 กำรต่อสำยเข้ำกับบริภัณฑ์ชนิด “e” ต้องใช้อุปกรณ์เข้ำสำยชนิดที่เหมำะสมกับสำยเคเบิล กำรต่อสำยต้องไม่ทำให้ควำมสำมำรถในกำรป้องกันลดลง และมีกำรซีลที่ทำให้กล่องต่อสำยมีระดบั กำรปอ้ งกนั ไมต่ ่ำกวำ่ IP54หมายเหตุ 1) กำรซลี กลอ่ งตอ่ สำย ในมีระดับกำรป้องกันไม่ต่ำกว่ำ IP54 อำจจำเป็นต้องมีกำรซีลระหว่ำง อปุ กรณ์เข้ำสำยและเคร่อื งหอ่ หุ้ม เช่นใช้แหวนซลี หรอื จดุ ซีลท่เี กลียว 2) เกลียวของอุปกรณ์เข้ำสำย ที่ต่อกับเครื่องห่อหุ้มท่ีหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร ไม่ จำเป็นต้องมีกำรซีลเพิ่มเติมระหว่ำงอุปกรณ์เข้ำสำยกับเคร่ืองห่อหุ้มถ้ำสำยเคเบิลช่วงที่ต่อ เขำ้ อปุ กรณ์เข้ำสำยไมโ่ ค้งงอ7.7.10.5.2 กำรต่อสำย ขั้วต่อสำยบำงชนิดเช่นชนิดที่เป็นร่องที่ยอมให้สำยเข้ำได้มำกกว่ำหน่ึงเสน้ เมือ่ มีสำยเคเบลิ มำกกวำ่ หนงึ่ เสน้ ตอ่ เขำ้ ข้ัวต่อสำยเดียวกัน ตอ้ งมกี ำรจบั ยึดที่เหมำะสมสำยไฟฟำ้ ที่มขี นำดตำ่ งกันหำ้ มต่อเข้ำข้ัวต่อสำยเดียวกัน ยกเว้นสำยแต่ละเส้นต่อเข้ำข้ัวต่อสำยชนดิ บบี กอ่ นกำรต่อสำยต้องมีกำรป้องกันกำรลัดวงจรที่ข้ัวต่อสำยโดยกำรหุ้มฉนวนสำยแต่ละเส้นให้สูงถึงสว่ นทเี่ ป็นโลหะของกลอ่ งตอ่ สำย7.7.10.6 ข้อกาหนดเพมิ่ เติมสาหรับเทคนิคการป้องกันแบบ “i” (Intrinsic Safety)7.7.10.6.1 วงจรกำรเดินสำยต้องป้องกันผลจำกสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำหรือสนำมไฟฟ้ำจำกภำยนอกที่มีต่อบริภัณฑ์ กำรป้องกันอำจทำได้โดยกำรใช้ screen หรือสำยตีเกลียว โดยมีระยะห่ำงจำกแหลง่ กำเนิดสนำมแมเ่ หล็กและสนำมไฟฟำ้ ทีเ่ พยี งพอ7.7.10.6.2 กำรเดินสำยตอ้ งมีกำรป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพ และเพ่ิมเติมตำมข้อใดขอ้ หนงึ่ ท่กี ำหนด ดงั น้ี ก) สำยเคเบิลของวงจรระบบท่ีปลอดภัยอย่ำงแท้จริง แยกออกจำกระบบอื่น หรือ ข) กำรตดิ ตง้ั สำยเคเบลิ ของวงจรระบบที่ปลอดภัยอย่ำงแท้จริง มีกำรหลีกเลี่ยง จำกควำมเสยี หำยทำงกล หรอื ค) สำยเคเบิลของวงจรระบบที่ปลอดภัยอย่ำงแท้จริง เป็นชนิดมีเปลือกโลหะ หรอื ปลอกโลหะ7.7.10.6.3 ตวั นำของวงจรระบบท่ปี ลอดภัยอย่ำงแท้จรงิ กับตัวนำของวงจรอ่ืน ห้ำมอยู่ในสำยเคเบิลเดยี วกนั

บทที่ 7 บรเิ วณอนั ตราย 7-577.7.10.6.4 เมื่อสำยเคเบิลระบบปลอดภัยที่แท้จริงกับสำยตัวนำอ่ืนเดินรวมในช่องเดินสำยใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นเดียวกัน ต้องมีกำรกั้นแยกด้วยวัสดุฉนวน หรือโลหะที่มีกำรต่อลงดิน ยกเว้นสำยเคเบิลระบบปลอดภัยท่ีแท้จริงหรือสำยตวั นำอน่ื ใชส้ ำยไฟฟ้ำชนดิ มีเปลอื กโลหะหรอื ปลอกโลหะ7.7.10.7 ข้อกาหนดเพ่ิมเติมสาหรับเทคนิคการป้องกันแบบ “p” (Pressurizedapparatus)7.7.10.7.1 การเดนิ ชอ่ งเดินสายช่องเดนิ สำยและส่วนทีม่ กี ำรตอ่ ต้องสำมำรถทนควำมดันได้ดงั นี้ ก) สำมำรถทนควำมดันสูงสุดได้ 1.5 เท่ำ ในกำรทำงำนปกติ ซึ่งกำหนดโดย ผู้ผลติ บริภณั ฑน์ ้นั ๆ หรือ ข) สำมำรถทนควำมดันสูงสดุ ที่เกดิ ขน้ึ ขณะท่ีจุดปลำยทำงทั้งหมดถูกปิด โดยที่ แหล่งกำเนิดควำมดัน (เช่น พัดลม) จะถูกกำหนดโดยผู้ผลิตบริภัณฑ์นั้น ๆ ค่ำควำมดนั ท้งั 2 ขอ้ ไม่น้อยกว่ำ 200 พำสคัล (2 มิลลิบำร์)7.7.10.7.2 วัสดุท่ีใช้งำนกับท่อร้อยสำยและส่วนที่มีกำรต่อ ต้องไม่ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงทั้งจำกก๊ำซ specified protective gas และ ก๊ำซ หรือ ไอระเหยทตี่ ิดไฟได้จุดต่ำง ๆ ที่ก๊ำซ specified protective gas เข้ำไปในท่อร้อยสำยได้ จะต้องอยู่ในบริเวณไม่อนั ตรำย ยกเว้น for cylinder supplied protective gasกำรเดินท่อร้อยสำย ต้องเดินในบริเวณไม่อันตรำย เท่ำท่ีสำมำรถทำได้ หำกกำรเดินท่อผ่ำนบรเิ วณอนั ตรำย และ ก๊ำซ specified protective gas มีควำมดันต่ำกว่ำบรรยำกำศ กำรเดินท่อตอ้ งไม่มจี ุดทร่ี ว่ั ได้7.7.10.8 ข้อกาหนดเพิ่มเตมิ สาหรบั บรภิ ณั ฑท์ ่ใี ชใ้ นโซน 2ระบบกำรเดนิ สำย กำรเดนิ สำยต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในขอ้ 7.7.10 และเพ่ิมเติมดังน้ี7.7.10.8.1 กำรต่อสำย ต้องใช้อุปกรณ์เข้ำสำยท่ีเหมำะสมกับสำยเคเบลิกำรซีลกลอ่ งต่อสำยทต่ี อ้ งกำรให้มีระดบั กำรป้องกนั อำจจำเป็นตอ้ งมีกำรซลี ระหวำ่ งอปุ กรณ์เข้ำสำย และ เครื่องห่อหมุ้ เช่น ใช้แหวนซีล หรือ อดุ ซลี ทีเ่ กลียวหมายเหตุ เกลียวของอุปกรณ์เข้ำสำย ที่ต่อกับเคร่ืองห่อหุ้มท่ีหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร ไม่ จำเป็นต้องมีกำรซีลเพ่ิมเติม ระหว่ำงอุปกรณ์เข้ำสำยกับเครื่องห่อหุ้ม ถ้ำสำยเคเบิลช่วงท่ีต่อ เข้ำอุปกรณ์เข้ำสำยไมโ่ ก่งงอ7.7.10.8.2 กำรต่อสำย ข้ัวต่อสำยบำงชนิด เช่น ชนิดท่ีเป็นร่องท่ียอมให้สำยเข้ำได้มำกกว่ำหน่ึงเส้น เม่ือมีสำยเคเบิลมำกกว่ำหนึ่งเส้น ต่อเข้ำข้ัวต่อสำยเดียวกัน ต้องมีกำรจับยึดที่

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น7-58 บทท่ี 7 บรเิ วณอนั ตรายเหมำะสม สำยไฟฟำ้ ท่มี ขี นำดต่ำงกัน ห้ำมต่อเข้ำขั้วต่อสำยเดียวกัน ยกเวน้ สำยแตล่ ะเส้นต่อเข้ำข้ัวตอ่ สำยชนิดบบี ก่อนกำรต่อสำยต้องมีกำรป้องกันกำรลัดวงจร ที่ขั้วต่อสำยโดยกำรหุ้มฉนวนสำยแต่ละเส้นให้สูงถึงสว่ นที่เป็นโลหะของกล่องต่อสำย7.7.11 วิธีเดนิ สายเคเบิลกำรเดินสำยเคเบลิ ตอ้ งเป็นไปตำมที่กำหนดในขอ้ 7.7.10 และขอ้ กำหนดเพ่ิมเติมในข้อ 7.7.10.4ถงึ 7.7.10.8 หรือตำมมำตรฐำน IEC 60079-147.7.12 บริภณั ฑ์ใชส้ อย7.7.12.1 โซน 0 ในบริเวณอันตรำย โซน 0 บริภัณฑ์ที่ใช้สอยท่ีมีรำยช่ือและทำเคร่ืองหมำยโดยเฉพำะเท่ำนั้นจึงอนุญำตให้ใช้ในบริเวณอันตรำย โซน 0 ยกเว้น บริภัณฑ์ของระบบปลอดภัยที่แท้จริงที่มีรำยช่ือสำหรับใช้ในบริเวณอันตรำยโซน 0 ท่ีเป็นก๊ำซชนิดเดียวกัน หรืออนญุ ำตตำมข้อ 7.7.6.4 และมีพิกัด อณุ หภูมทิ เี่ หมำะสมสำมำรถใช้ในบริเวณอนั ตรำยโซน 0 ได้7.7.11.2 โซน 1 ในบริเวณอันตรำยโซน 1 บริภัณฑ์ใช้สอยที่มีรำยชื่อและทำเคร่ืองหมำยโดยเฉพำะเทำ่ น้ันจึงอนุญำตให้ใช้ในบริเวณอันตรำยโซน 1 ยกเว้น บริภัณฑ์ได้รับกำรรับรองสำหรับใช้ในบริเวณอันตรำย หรือท่มี ีรำยชือ่ สำหรบั ใช้ในบริเวณอันตรำย โซน 0 ท่ีเป็นก๊ำซชนิดเดียวกัน หรืออนุญำตตำมข้อ 7.7.6.4 และมีพิกัดอุณหภูมิที่เหมำะสมสำมำรถใช้บริเวณอนั ตรำยโซน 1 ได้7.7.12.3 โซน 2 ในบริเวณอันตรำย โซน 2 บริภัณฑ์ใช้สอยท่ีมีรำยชื่อและทำเครื่องหมำยโดยเฉพำะเท่ำนั้นจงึ อนญุ ำตใหใ้ ชใ้ นบริเวณอันตรำย โซน 2 ข้อยกเว้นที่ 1 บริภัณฑ์ท่ีมีรำยชื่อสำหรับใช้ในบริเวณอันตรำย โซน 0 หรือโซน 1 ท่ีเป็น ก๊ำซชนิดเดียวกัน และมีพิกัดอุณหภูมิเหมำะสมสำมำรถใช้ในบริเวณ อันตรำย โซน 2ได้ ข้อยกเวน้ ท่ี 2 ในบริเวณอันตรำย โซน 2 อนุญำตให้ติดตั้งมอเตอร์แบบเปิด หรือแบบมี เคร่ืองห่อหุ้มชนิดไม่ทนระเบิดหรือไม่ทนเปลวเพลิง เช่นมอเตอร์แบบ เหน่ียวนำโรเตอร์เป็นชนิดกรงกระรอกซึง่ ไม่มแี ปรงถำ่ น หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีทำ ให้เกดิ อำร์กชนดิ ท่ีคล้ำยกนั7.7.12.4 ขอ้ แนะนาของผู้ผลติบริภัณฑ์ไฟฟ้ำท่ีติดต้ังในบริเวณอันตรำย (แยกประเภท) ต้องทำกำรติดตั้งตำมข้อแนะนำของผ้ผู ลิต

บทท่ี 7 บรเิ วณอนั ตราย 7-597.7.13 การต่อลงดินและการต่อฝากกำรต่อลงดินและกำรต่อฝำกบริเวณอันตรำย โซน 1 และโซน 2 ต้องเป็นไปตำมบทท่ี 4 และเพมิ่ เตมิ ดังน้ี7.7.13.1 กำรตอ่ ฝำก วธิ กี ำรตอ่ ฝำก ตอ้ งเปน็ ไปตำมขอ้ 7.3.16.17.7.13.2 ชนิดของตวั นำสำหรบั กำรต่อลงดนิ ของบรภิ ัณฑ์ ตอ้ งเป็นไปตำมขอ้ 7.3.16.27.7.13.3 กำรต่อลงดินและกำรตอ่ ฝำก บรเิ วณโซน 0 เพม่ิ เติมตำมข้อ 7.6.8 และตำมขอ้ 7.6.9ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

ใช้เพ่อื การศกึ ษาเท่านัน้

บทที่ 8 สถานที่เฉพาะ 8-1 บทที่ 8สถานที่เฉพาะข้อกำหนดในบทนี้เกี่ยวกับกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำสำหรับสถำนท่ีเฉพำะ ซึ่งเก่ียวข้องกับใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นสำธำรณะชนจำนวนมำก จึงต้องกำรควำมปลอดภัยเป็นพิเศษได้แก่ โรงมหรสพ ป้ำยโฆษณำสถำนบรกิ ำร และโรงแรม8.1 โรงมหรสพ8.1.1 ท่ัวไป8.1.1.1 โรงมหรสพ หมำยถึง อำคำรหรือส่วนใดของอำคำรท่ีใช้เป็นสถำนท่ีสำหรับฉำยภำพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือกำรแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สำธำรณชนเข้ำชมกำรแสดงน้ันเป็นปกตธิ รุ ะ โดยจะมีค่ำตอบแทนหรือไมก่ ต็ ำม8.1.1.2 กำรเดินสำยสำหรบั โรงมหรสพให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดในบทนี้ กรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในบทน้ีใหป้ ฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของกำรเดินสำยในบทท่ี 58.1.1.3 ข้อกำหนดน้ีใชเ้ ฉพำะระบบแรงดนั ไม่เกนิ 1,000 โวลต์ เท่ำนน้ั8.1.2 สายไฟฟ้า8.1.2.1 สำยไฟฟ้ำระบบแรงต่ำ ในส่วนภำยในท่ีผู้น่ังชมกำรแสดง ห้องควบคุม เวที ช่องทำงเดนิ บนั ได ทำงหนีไฟ ต้องเป็นสำยตัวนำทองแดงหมุ้ ฉนวนตำมขอ้ 11.2.1 Cat.C ข้อ 11.2.2และข้อ 11.2.3ยกเว้น โรงมหรสพประเภท จ ตามกฎหมายควบคมุ อาคาร8.1.2.2 สำยไฟฟ้ำของวงจรช่วยชีวิตต้องเป็นสำยตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน ตำมท่ีกำหนดในขอ้ 12.88.1.2.3 ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำตอ้ งเป็นไปตำมทกี่ ำหนดในขอ้ 5.25.18.1.2.4 ไม่อนุญำตให้ใช้สำยไฟฟำ้ ทม่ี ีขนำดเล็กกว่ำ 1.0 ตร.มม.8.1.3 วธิ กี ารเดินสาย8.1.3.1 สำยของวงจรย่อยต้องมขี นำดไมเ่ ลก็ กวำ่ 2.5 ตร.มม.8.1.3.2 เครื่องใช้ไฟฟ้ำและบริภัณฑ์ไฟฟ้ำที่เวลำทำงำนมีประกำยไฟเกิดข้ึน เช่น เครื่องหร่ีไฟ สวิตช์ ฯลฯ ต้องมีเคร่ืองหอ่ หมุ้ ทีเ่ ป็นโลหะ ยกเว้น สวิตชข์ นาดไมเ่ กิน 5 แอมแปร์

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8-2 บทที่ 8 สถานท่ีเฉพาะ8.1.3.3 กำรเดินสำยเฉพำะส่วนท่ีอยู่ภำยในอำคำร ให้ใช้วิธีกำรเดินสำยด้วยช่องเดินสำยโลหะ หรือใช้สำยเคเบิลชนิด MI หรือ สำยทนไฟ เท่ำน้ัน ห้ำมใช้ช่องเดินสำยอโลหะและกำรใช้ช่องเดินสำยต้องใช้ตัวคูณปรับค่ำขนำดกระแสเนื่องจำกจำนวนสำยที่นำกระแสในช่องเดินสำยไฟฟำ้ เดยี วกันมำกกว่ำ 1 กล่มุ วงจร ตำมตำรำงที่ 5-88.1.3.4 กำรเดนิ สำยไฟฟำ้ ต้องมีกำรป้องกนั ไฟลกุ ลำม ตำมบทท่ี 58.1.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า8.1.4.1 ต้องตดิ ตงั้ บรภิ ณั ฑป์ ระธำนตำมท่กี ำหนดในบทที่ 38.1.4.2 ตอ้ งมกี ำรแบง่ วงจรยอ่ ยเพอ่ื จำ่ ยไฟฟ้ำใหก้ บั ส่วนตำ่ งๆ อย่ำงนอ้ ยท่ีสดุ ดงั ต่อไปน้ี ก) ส่วนภำยในที่ผู้นั่งชมกำรแสดง ข) สว่ นหอ้ งฉำย ค) ส่วนไฟฟำ้ แสงสวำ่ งและไฟฟ้ำกำลังบนเวที ง) สว่ นเครือ่ งปรับอำกำศและเครอ่ื งระบำยอำกำศ จ) สว่ นไฟฟ้ำแสงสวำ่ งประจำทที่ ัว่ ไปของอำคำรและอืน่ ๆ ฉ) ส่วนไฟฟำ้ ทตี่ ิดตัง้ เป็นครั้งครำวบนเวที ช) ส่วนไฟฟ้ำทเี่ ก่ียวข้องกับอปุ กรณส์ ำหรบั กำรผจญเพลิง (ถ้ำมี) ซ) ส่วนไฟฟำ้ แสงสว่ำงฉุกเฉนิ และโคมไฟฟำ้ ป้ำยทำงออกฉกุ เฉิน8.1.4.3 บริภัณฑ์ประธำนและแผงสวิตช์หรือแผงย่อยของวงจรย่อย ตำมข้อ 8.1.4.1 และข้อ8.1.4.2 ต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและติดตั้งรวมกันในห้องที่จัดไว้โดยเฉพำะ ห้องต้องสร้ำงด้วยวัสดทุ นไฟที่มีอตั รำกำรทนไฟและกันไฟลำมอยำ่ งน้อย 2 ช่ัวโมง8.1.4.4 เครื่องป้องกันกระแสเกินของบริภัณฑ์ประธำนและวงจรย่อย ต้องติดตั้งในกล่องโลหะหรอื ตู้โลหะ เพื่อปอ้ งกนั ประกำยไฟและกำรสัมผสั สว่ นทมี่ ไี ฟฟ้ำโดยบงั เอิญ8.1.4.5 บริภัณฑ์ไฟฟ้ำทกุ ชนดิ ที่มีเปลอื กนอกเป็นโลหะตอ้ งตอ่ ลงดนิ ตำมบทท่ี 48.1.4.6 หำกติดต้ังเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ เพ่ือกำรจ่ำยกำลังไฟฟ้ำสำรอง ต้องติดตั้งเคร่ืองป้องกันกระแสเกิน และต้องมีกำรป้องกันกำรจ่ำยไฟชนกันกับระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฯ และกำรตดิ ตงั้ ให้เป็นไปตำมทกี่ ำหนดในมำตรฐำนระบบเครอ่ื งกำเนดิ ไฟฟ้ำของ วสท.8.1.4.7 กำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉกุ เฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉกุ เฉิน ของ วสท.8.1.5 เคร่ืองปลดวงจรและเครื่องป้องกนั กระแสเกนิวงจรไฟฟ้ำตำมข้อ 8.1.4.2 ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรและเคร่ืองป้องกันกระแสเกิน ขนำดของเคร่ืองป้องกันกระแสเกินต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในบทท่ี 3

บทท่ี 8 สถานที่เฉพาะ 8-38.1.6 การตดิ ตง้ั บริภัณฑบ์ นเวทีและห้องฉายใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8.1.6.1 แผงสวติ ช์และแผงย่อยท่ีตดิ ประจาท่ี8.1.6.1.1 แผงสวิตช์และแผงย่อยต้องทำด้วยวัสดุทนไฟและเป็นแบบด้ำนหน้ำไม่มีไฟด้ำนหลังของแผงสวติ ชห์ รือแผงย่อยตอ้ งมีที่ก้ันหรอื ก้ันด้วยสว่ นของอำคำรท่ที นไฟ8.1.6.1.2 ทกุ วงจรย่อยที่จำ่ ยจำกแผงสวิตช์หรอื แผงย่อยตอ้ งติดตง้ั เครอื่ งป้องกนั กระแสเกนิ8.1.6.2 บริภณั ฑ์ติดประจาที่8.1.6.2.1 หลอดไฟท่ีติดที่พื้นหน้ำเวทีต้องมีกำรป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพและมีระบบกำรระบำยควำมรอ้ นอยำ่ งพอเพยี ง8.1.6.2.2 หลอดไฟชนิดแขวนหรือชนิดติดเพดำน ต้องมีกำรป้องกันหลอดไฟหลุดจำกท่ียึดและต้องอยู่สงู จำกพ้ืนไม่นอ้ ยกว่ำ 2.50 เมตร8.1.6.2.3 มอเตอรท์ ่ีใช้สำหรบั ปิด-เปดิ มำ่ น ถำ้ เป็นชนิดที่มีแปรงถ่ำนหรือชนิดที่คล้ำยกัน ซึ่งเวลำทำงำนมีประกำยไฟเกิดขึน้ ต้องเปน็ แบบใดแบบหนึ่งดังตอ่ ไปน้ี ก) มอเตอรเ์ ปน็ แบบปดิ มดิ ชิด ข) มอเตอร์อยู่ในฝำครอบทที่ ำด้วยวัสดุไม่ตดิ ไฟและระบำยอำกำศได้8.1.6.3 บรภิ ณั ฑ์ชนดิ หยิบยกได้8.1.6.3.1 สำยไฟฟ้ำที่จ่ำยไฟฟ้ำให้กับแผงสวิตช์หรือแผงย่อยชนิดหยิบยกได้ต้องเป็นสำยทองแดงมีฉนวนและเปลือกนอกหุ้ม เป็นสำยชนิดอ่อนตัวได้ดี เป็นเส้นเดียวตลอดไม่มีรอยต่อและตอ้ งติดต้ังเครื่องป้องกันกระแสเกินไวท้ ี่ตน้ ทำงด้วย8.1.6.3.2 แผงสวิตช์หรือแผงย่อยชนิดหยิบยกได้ เต้ำรับ และหลอดไฟ ต้องมีกำรป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพท่ีเหมำะสม8.1.6.3.3 บริภณั ฑท์ ่ีขณะใชง้ ำนอำจมีประกำยไฟต้องติดต้ังในที่ที่ห่ำงจำกวัสดุติดไฟได้ หรือมกี ำรป้องกนั ที่เหมำะสม8.1.7 การต่อลงดนิต้องมกี ำรตอ่ ลงดินตำมทีก่ ำหนดในบทที่ 4 และเปน็ ดงั น้ี8.1.7.1 กำรตอ่ ตัวนำเข้ำกบั หลกั ดนิ ให้ใชว้ ิธกี ำรต่อเชื่อมดว้ ยควำมรอ้ น8.1.7.2 กำรต่อลงดนิ ตอ้ งจัดทำจดุ ทดสอบ สำหรับใช้วดั ค่ำควำมต้ำนทำนกำรต่อลงดนิ และจุดทดสอบนี้ต้องเขำ้ ถงึ ไดโ้ ดยสะดวก8.1.8 หมอ้ แปลงและหอ้ งหมอ้ แปลงต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในข้อ 6.4 หำกติดต้ังภำยในอำคำรต้องเป็นชนิดแห้ง หรือฉนวนไม่ติดไฟ ติดต้ังอย่ใู นเครื่องห่อหมุ้ ท่ีมรี ะดับกำรป้องกันไมต่ ่ำกว่ำ IP 21 ตำมข้อ 2.8 และฉนวนต้องไม่

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8-4 บทที่ 8 สถานทเี่ ฉพาะเป็นพิษต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อม ไม่อนุญำตให้ติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ หรือหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟยำกภำยในอำคำร ใตอ้ ำคำร บนดำดฟ้ำ หรอื บนสว่ นย่นื ของอำคำร8.2 ปา้ ยโฆษณา8.2.1 ทวั่ ไป8.2.1.1 ให้ใช้กับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ที่ติดตั้งเพื่อให้ควำมสว่ำงแก่ป้ำยโฆษณำในที่สำธำรณะซ่ึงโครงสร้ำงโลหะของป้ำยอยู่สูงจำกพ้ืนไม่เกิน 2.50 เมตร ท้ังน้ีโครงสร้ำงโลหะที่รองรบั ปำ้ ยให้ถือวำ่ เป็นส่วนหนึ่งของป้ำย ท้ังระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ติดต้ังอยู่ภำยนอกป้ำยและภำยในป้ำย และใหร้ วมถึงป้ำยโฆษณำทีใ่ ช้มอเตอรไ์ ฟฟ้ำในกำรเคลอื่ นไหวปำ้ ยด้วย8.2.1.2 กำรเดินสำยสำหรับป้ำยโฆษณำ ให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดในบทนี้ กรณีที่ไม่ได้ระบุไวใ้ นบทนี้ใหป้ ฏบิ ตั ิตำมข้อกำหนดของกำรเดินสำย8.2.1.3 ป้ำยโฆษณำแบบมีล้อเข็น แบบยกย้ำยได้ ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟร่ัวที่ต้นทำงของวงจรที่จำ่ ยไฟให้ป้ำยโฆษณำดงั กล่ำว8.2.2 สายไฟฟา้8.2.2.1 สำยไฟฟำ้ ทใี่ ชท้ ่วั ไปต้องเปน็ สำยทองแดงหุ้มฉนวนและมีเปลอื กนอกกนั ควำมช้ืนได้8.2.2.2 ส ำ ย ใ ต้ ดิ น ต้ อ ง เ ป็ น ส ำ ย ท อ ง แ ด ง หุ้ ม ฉ น ว น พี วี ซี ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ นผลิตภณั ฑ์อุตสำหกรรมท่ี มอก.11-2553 รหสั ชนิด NYY หรือ VCT สำยหมุ้ ฉนวน XLPE มเี ปลือกนอก หรอื สำยอนื่ ทีม่ คี ณุ สมบตั ไิ ม่ตำ่ กว่ำ และตอ้ งมขี นำดไม่เลก็ กว่ำ 2.5 ตร.มม.8.2.2.3 กรณีท่ีมีหลอดไฟฟ้ำติดตั้งอยู่ภำยในป้ำยโฆษณำ สำยไฟฟ้ำท่ีใช้ภำยในป้ำยโฆษณำต้องเป็นชนิดท่ีทนควำมร้อนท่ีเกิดข้ึนภำยในป้ำยโฆษณำนั้นได้ และต้องมีอุณหภูมิใช้งำนไม่ตำ่ กวำ่ 90 ºC8.2.3 วิธีการเดนิ สาย8.2.3.1 สำยไฟฟ้ำต้องร้อยในท่อโลหะหนำหรือหนำปำนกลำง ยกเว้น ส่วนที่อยู่ภายในปา้ ย8.2.3.2 สำยใต้ดินต้องร้อยในท่อ และกำรติดต้ังต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในบทท่ี 5 และข้ออนื่ ทเี่ กย่ี วข้อง8.2.3.3 กำรต่อสำยให้ปฏิบัติตำมที่กำหนดในบทท่ี 1 และในทุกกรณี ไม่อนุญำตให้ใช้สำยพนั รอบหมุดเกลยี ว8.2.4 การออกแบบระบบไฟฟา้8.2.4.1 ทุกวงจรย่อยตอ้ งติดต้ังเครอื่ งปลดวงจรและเครื่องปอ้ งกนั กระแสเกนิ

บทที่ 8 สถานทเี่ ฉพาะ 8-58.2.4.2 กำรคำนวณโหลดของวงจรยอ่ ย ให้คำนวณตำมท่ีติดตงั้ ใช้งำนจริงใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8.2.4.3 บริภัณฑ์ประธำนต้องติดต้ังอยู่ในเครื่องห่อหุ้มมิดชิด ถ้ำติดต้ังภำยนอกอำคำรต้องเปน็ ชนดิ กนั ฝนได้8.2.5 การตอ่ ลงดิน8.2.5.1 ดวงโคม กำ้ นดวงโคม และ/หรือโครงของป้ำยโฆษณำท่ีเป็นโลหะ รวมท้ังส่วนโลหะของบริภณั ฑ์ท่ไี ม่ใชเ้ ป็นทำงเดนิ ของกระแสไฟฟ้ำต้องต่อลงดินตำมที่ระบุในบทท่ี 48.2.5.2 ดวงโคม ก้ำนดวงโคม และ/หรือโครงของป้ำยโฆษณำที่เป็นโลหะหำกติดต้ังกับโครงสร้ำงโลหะ โครงสรำ้ งโลหะนั้นต้องต่อเชือ่ มกันทำงไฟฟ้ำโดยตลอด และตอ้ งตอ่ ลงดิน8.2.5.3 ตัวนำต่อหลักดินต้องเป็นสำยทองแดงหุ้มฉนวนและมีขนำดตำมท่ีกำหนดในข้อ4.19 และต้องไม่เล็กกว่ำ 16 ตร.มม.และตอ้ งร้อยในทอ่ โลหะหนำหรอื หนำปำนกลำง8.2.5.4 กำรตอ่ ตวั นำเข้ำกับหลกั ดนิ ต้องใชว้ ธิ ีเชื่อมดว้ ยควำมรอ้ นเทำ่ นนั้8.2.5.5 หลักดินต้องเป็นไปตำมท่ีกำหนดในข้อ 2.4.1 ทำด้วยทองแดงหรือโลหะอ่ืนหุ้มด้วยทองแดงเท่ำน้ัน ปลำยบนสุดตอ้ งฝงั ลึกจำกผิวดินไมน่ อ้ ยกว่ำ 0.30 เมตร8.2.5.6 กำรต่อลงดินต้องมีจุดทดสอบ กำรต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่ำควำมตำ้ นทำนกำรต่อลงดนิ และจุดทดสอบนี้ตอ้ งเขำ้ ถึงไดโ้ ดยสะดวก8.2.6 วงจรย่อยที่จ่ำยไฟให้ป้ำยโฆษณำท่ีอยู่ภำยในอำคำรในระยะเอ้ือมถึงและภำยนอกอำคำร จะตอ้ งปอ้ งกนั ไฟฟ้ำดดู โดยใช้เครื่องตดั ไฟรว่ั ขนำด In ไมเ่ กิน 30 มิลลิแอมแปร์8.3 สถานบริการ8.3.1 ท่วั ไป8.3.1.1 สถำนบริกำรหมำยถึง อำคำรหรือส่วนใดของอำคำรท่ีใช้ประกอบกิจกำรเป็นสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ ยสถำนบริกำร และอำคำรท่ีเป็นไปตำมท่ีกำหนดในกฎกระทรวง เร่ืองกำหนดประเภทและระบบควำมปลอดภัยของอำคำรท่ีใช้เพ่ือประกอบกิจกำรเป็น สถำนบริกำรพ.ศ. 2555 ซง่ึ ออกตำมพระรำชบัญญตั ิควบคมุ อำคำร พ.ศ. 2522 แบง่ ออกเปน็ 6 ประเภท ดังน้ีสถานบรกิ ารประเภท ก หมำยควำมถึง สถำนบริกำรทีเ่ ป็นอำคำรเดี่ยวหรือท่ีต้ังอยู่ในอำคำรท่ีประกอบกจิ กำรหลำยประเภทรวมกนั ซ่งึ มกี ำรจัดพนื้ ทบ่ี รกิ ำรน้อยกว่ำ 200 ตำรำงเมตรสถานบริการประเภท ข หมำยควำมถึง สถำนบริกำรที่เป็นอำคำรเดี่ยว ซึ่งมีกำรจัดพื้นท่ีบริกำรตัง้ แต่ 200 ตำรำงเมตร แต่ไม่ถงึ 500 ตำรำงเมตร

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8-6 บทท่ี 8 สถานที่เฉพาะสถานบริการประเภท ค หมำยควำมถึง สถำนบริกำรที่เป็นอำคำรเดี่ยว ซึ่งมีกำรจัดพ้ืนที่บรกิ ำรต้ังแต่ 500 ตำรำงเมตรข้นึ ไปสถานบริการประเภท ง หมำยควำมถึง สถำนบริกำรท่ีต้ังอยู่ในอำคำรท่ีประกอบกิจกำรหลำยประเภทรวมกัน ซง่ึ มกี ำรจัดพน้ื ท่ีบรกิ ำรต้งั แต่ 200 ตำรำงเมตร แตไ่ ม่ถงึ 500 ตำรำงเมตรสถานบรกิ ารประเภท จ หมำยควำมถงึ สถำนบรกิ ำรที่ตั้งอยู่ในอำคำรท่ีประกอบกิจกำรหลำยประเภทรวมกัน ซงึ่ มกี ำรจัดพ้นื ที่บรกิ ำรตง้ั แต่ 500 ตำรำงเมตรข้นึ ไปสถานบริการประเภท ฉ หมำยควำมถึง สถำนบริกำรท่ีเป็นอำคำรชั้นเดียวและไม่มีผนังภำยนอกหรือมีผนังภำยนอกซ่ึงมีควำมยำวรวมกันน้อยกว่ำครึ่งหน่ึงของควำมยำวเส้นรอบรูปภำยนอกของพื้นที่อำคำรทอี่ ยู่ภำยใตห้ ลังคำคลุม ซงึ่ มกี ำรจดั พ้นื ทบ่ี ริกำรตั้งแต่ 200 ตำรำงเมตรขึน้ ไป8.3.1.2 นิยามพน้ื ท่ีสถานบริการ หมำยควำมวำ่ พ้ืนท่ขี องอำคำรท่ีอยูภ่ ำยในขอบเขตของผนังภำยนอกสถำนบริกำร โดยให้รวมถึงพ้ืนท่ีของช่องทำงเดิน ช่องบันได ตู้ หรือควำมหนำของฝำ เสำหรือส่วนประกอบอืน่ ของอำคำรที่คลำ้ ยคลงึ กนั เฉลียงหรือระเบยี งทีใ่ ช้เป็นสว่ นหนงึ่ ของสถำนบริกำรและพ้ืนที่ของอำคำรหรือส่วนของพื้นท่ีท่ีไม่มีผนังภำยนอกท่ีอยู่ใต้หลังคำคลุมหรืออยู่ใต้พื้น ชั้นถดั ไปแตไ่ มร่ วมถงึ พ้นื ท่ีของชอ่ งท่อ ชอ่ งลฟิ ต์ และที่จอดรถพื้นท่ีบริการ หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่ท่ีจัดไว้สำหรับให้บริกำรตำมวัตถุประสงค์ของกิจกำรสถำนบรกิ ำรนัน้ ๆ แต่ไม่รวมถึงพน้ื ทป่ี ระกอบกำรใหบ้ รกิ ำร เช่น พืน้ ทีจ่ อดรถ ห้องน้ำ ห้องครัวห้องเก็บของ ห้องเครื่องระบบตำ่ ง ๆ ชอ่ งทำงเดิน ช่องทอ่ ช่องบันได ช่องลฟิ ต์ พื้นท่จี ดั เตรียมเคร่อื งด่ืม8.3.1.3 กำรเดินสำยสำหรับสถำนบริกำรให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดในบทนี้ กรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในบทนี้ใหป้ ฏิบัตติ ำมข้อกำหนดของกำรเดินสำย8.3.1.4 ขอ้ กำหนดหนใ้ี ชเ้ ฉพำะระบบแรงดนั ไม่เกิน 1,000 โวลต์ เทำ่ น้นั8.3.2 สายไฟฟ้า8.3.2.1 สำยไฟฟำ้ ระบบแรงต่ำ ในพืน้ ท่ีบริกำรตอ้ งเป็นสำยตัวนำทองแดงหุ้มฉนวน ตำมข้อ11.2.1 Cat.C ขอ้ 11.2.2 และข้อ 11.2.3ยกเวน้ สถานบรกิ ารประเภท ก และ ฉ ตามกฎหมายควบคมุ อาคาร8.3.2.2 สำยไฟฟำ้ ของวงจรชว่ ยชีวิตตอ้ งเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในข้อ 12.88.3.3 วธิ ีการเดนิ สาย8.3.3.1 กำรเดนิ สำยสว่ นท่ีอยู่นอกอำคำร ใหเ้ ปน็ ไปตำมท่ีกำหนดในบทที่ 5

บทท่ี 8 สถานทเี่ ฉพาะ 8-78.3.3.2 กำรเดินสำยเฉพำะส่วนที่อยู่ภำยในอำคำร ให้ใช้วิธีกำรเดินสำยด้วยช่องเดินสำยใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นโลหะ หรือใช้เคเบิลชนิด MI หรือ สำยทนไฟเท่ำน้ัน ห้ำมใช้ช่องเดินสำยอโลหะ และกำรใช้ช่องเดินสำยต้องใชต้ ัวคูณปรับค่ำขนำดกระแสเนือ่ งจำกจำนวนสำยท่นี ำกระแสในชอ่ งเดนิ สำยไฟฟ้ำเดียวกันมำกกว่ำ 1 กลุ่มวงจร ตำมตำรำงท่ี 5-8 ยกเว้น การเดินสายในห้องหม้อแปลงและหอ้ งไฟฟ้ารวมอนญุ าตใหเ้ ดินสายบนรางเคเบลิ ได้8.3.3.3 กำรเดนิ สำยไฟฟำ้ ต้องมีกำรปอ้ งกันไฟลกุ ลำม ตำมบทท่ี 58.3.4 การออกแบบระบบไฟฟา้8.3.4.1 กำรคำนวณโหลดให้เป็นไปตำมทกี่ ำหนดในบทที่ 38.3.4.2 ตอ้ งมกี ำรแบง่ วงจรยอ่ ยเพ่ือจ่ำยไฟฟ้ำใหก้ ับสว่ นต่ำง ๆ อย่ำงน้อยทสี่ ดุ ดงั ต่อไปนี้ ก) สว่ นไฟฟำ้ แสงสวำ่ งภำยในพ้ืนท่ีบรกิ ำร ข) สว่ นชอ่ งทำงเดิน บันได ทำงหนไี ฟ และหอ้ งควบคุม ค) สว่ นไฟฟ้ำแสงสวำ่ งและไฟฟำ้ กำลังบนเวที ง) สว่ นระบบไฟฟำ้ แสงสวำ่ งฉุกเฉนิ และโคมไฟฟำ้ ปำ้ ยทำงออกฉกุ เฉิน จ) ส่วนเครื่องปรบั อำกำศและเครื่องระบำยอำกำศ ฉ) ส่วนไฟฟำ้ ทตี่ ิดต้งั เป็นครัง้ ครำวบนเวที ช) ส่วนของเตำ้ รบั ซ) ส่วนไฟฟำ้ ท่เี ก่ียวข้องกับวงจรชว่ ยชวี ิตอุปกรณส์ ำหรับกำรผจญเพลิง (ถ้ำม)ี8.3.4.3 วงจรย่อยและสำยป้อนต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน พิกัดเคร่ืองป้องกันกระแสเกนิ ไม่ตำ่ กว่ำ 1.25 เท่ำ ของโหลดทีค่ ำนวณได้ และเปน็ ไปตำมทกี่ ำหนดใบบทท่ี 38.3.4.4 เตำ้ รับตอ้ งเป็นชนดิ มีขั้วสำยดินและตอ้ งตอ่ ลงดนิ ตำมที่กำหนดในบทที่ 48.3.4.5 วงจรย่อยเต้ำรับที่ติดตั้งในพื้นที่บริกำรและห้องครัวต้องต่อลงดินและต่อผ่ำนเคร่ืองตัดไฟรั่ว8.3.4.6 บรภิ ณั ฑไ์ ฟฟ้ำในวงจรยอ่ ยแสงสวำ่ งในพื้นท่ีบริกำรต้องต่อลงดิน ยกเว้น ใช้แรงดันไมเ่ กนิ 50 โวลต์ และต่อผ่านหม้อแปลงชนิดแยกขดลวดดวงโคมท่ีอยู่ห่ำงจำกพ้ืนหรือโลหะท่ีต่อลงดินไม่เกิน 2.40 เมตรในแนวด่ิง หรือ1.50 เมตร ในแนวระดบั และบุคคลอำจสมั ผสั ได้โดยบังเอญิ ตอ้ งตอ่ ผ่ำนเครือ่ งตัดไฟร่วั8.3.4.7 หำกติดต้ังเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ เพื่อกำรจ่ำยกำลังไฟฟ้ำสำรอง ต้องติดตั้งเคร่ืองป้องกันกระแสเกิน และต้องมีกำรป้องกันกำรจ่ำยไฟชนกันกับระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฯ และกำรตดิ ตัง้ ใหเ้ ป็นไปตำมท่กี ำหนดในมำตรฐำนระบบเครื่องกำเนดิ ไฟฟำ้ ของ วสท.

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8-8 บทที่ 8 สถานทเ่ี ฉพาะ8.3.4.8 กำรติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉกุ เฉนิ และโคมไฟฟำ้ ปำ้ ยทำงออกฉกุ เฉนิ ของ วสท.8.3.5 การตดิ ตัง้ บรภิ ัณฑ์บนเวที8.3.5.1 แผงสวติ ซ์และแผงย่อยทต่ี ิดประจาที่ ก) แผงสวิตช์และแผงยอ่ ยตอ้ งทำด้วยวัสดุทนไฟและเปน็ แบบดำ้ นหนำ้ ไม่มีไฟ ด้ำนหลังของแผงสวติ ช์หรือแผงยอ่ ยตอ้ งมที กี่ น้ั หรือกัน้ ด้วยสว่ นของอำคำรท่ีทน ไฟ ข) ทุกวงจรย่อยท่ีจ่ำยจำกแผงสวิตช์หรือแผงย่อยต้องติดต้ัง เครื่องป้องกันกระแส เกนิ8.3.5.2 บริภัณฑต์ ดิ ประจาที่ ก) หลอดไฟท่ีติดที่พ้ืนหน้ำเวทีต้องมีกำรป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพและมี ระบบกำรระบำยควำมรอ้ นอย่ำงพอเพียง ข) หลอดไฟชนิดแขวนหรอื ชนิดติดเพดำน ตอ้ งมีกำรปอ้ งกันหลอดไฟหลุดจำกที่ยึด ตกลงพ้ืน8.3.5.3 บริภัณฑช์ นิดหยิบยกได้ ก) สำยไฟฟ้ำที่จำ่ ยไฟฟำ้ ให้กับแผงสวิตช์หรือแผงย่อยชนิดหยิบยกได้ต้องเป็นสำย ทองแดงมฉี นวนและเปลอื กนอกหุม้ เปน็ สำยชนิดอ่อนตัวไดด้ ี เปน็ เสน้ เดยี ว ตลอดไปไมม่ ีรอยต่อ และต้องตดิ ต้งั เครือ่ งปอ้ งกันกระแสเกินไว้ทีต่ ้นทำงด้วย ข) บริภัณฑ์ไฟฟ้ำชนิดหยิบยกได้ รวมท้ัง เต้ำรับ และหลอดไฟ ต้องมีกำรป้องกัน ควำมเสยี หำยทำงกำยภำพทเ่ี หมำะสม และตอ้ งตอ่ ผำ่ นเครือ่ งตดั ไฟรั่ว8.3.6 บรภิ ณั ฑต์ ดิ ประจาท่ี8.3.6.1 มอเตอร์ที่ใชส้ ำหรบั ปดิ -เปดิ ม่ำน (ถำ้ มี) ถำ้ เปน็ ชนดิ ทีม่ แี ปรงถ่ำนหรอื ชนิดท่คี ล้ำยกันซึ่งเวลำทำงำนมปี ระกำยไฟเกดิ ข้นึ ต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปน้ี ก) มอเตอร์เปน็ แบบปดิ มดิ ชิด ข) มอเตอร์อยใู่ นฝำครอบท่ที ำดว้ ยวสั ดไุ มต่ ิดไปและระบำยอำกำศได้8.3.6.2 เคร่อื งใช้ไฟฟ้ำและบรภิ ัณฑไ์ ฟฟ้ำที่เวลำทำงำนมปี ระกำยไฟเกิดข้ึน เช่น เคร่ืองหร่ีไฟสวิตช์ ฯลฯ ต้องมเี คร่อื งหอ่ หุม้ ท่ีเป็นโลหะ ยกเว้น สวิตช์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์8.3.6.3 สระหรืออ่ำงกำยภำพบำบัด ธำรำบำบดั อำ่ งน้ำแร่ (spa) อำ่ งน้ำร้อน (hot tub) อ่ำงนวดตวั ตอ้ งตอ่ ผ่ำนเครื่องตัดไฟรั่ว

บทที่ 8 สถานทีเ่ ฉพาะ 8-98.3.7 หมอ้ แปลงและหอ้ งหมอ้ แปลงใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8.3.7.1 หมอ้ แปลงต้องเป็นไปตำมทก่ี ำหนดในข้อ 6.4 หำกติดตัง้ ภำยในอำคำรต้องเป็นชนิดแห้งหรือฉนวนไม่ติดไฟ ติดต้ังอยู่ในเคร่ืองห่อหุ้มท่ีมีระดับกำรป้องกัน ไม่ต่ำกว่ำ IP 21 ตำมข้อ2.8 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อม ไม่อนุญำตให้ติดต้ังหม้อแปลงชนิดฉนวนตดิ ไฟได้ หรือหมอ้ แปลงชนิดฉนวนติดไฟยำกภำยในอำคำร ใต้อำคำร บนดำดฟ้ำ หรือบนส่วนยนื่ ของอำคำร8.3.7.2 หอ้ งหมอ้ แปลง ต้องเปน็ ไปตำมท่กี ำหนดในข้อ 6.48.3.8 บริภณั ฑ์ประธาน8.3.8.1 บริภัณฑ์ประธำน ต้องติดต้ังในห้องหรือสถำนที่ซ่ึงจัดไว้โดยเฉพำะ มีพ้ืนที่ว่ำงเพื่อปฏิบตั งิ ำนพอเพยี ง ถำ้ เป็นห้องต้องสร้ำงด้วยวัสดุทนไฟที่มีอัตรำกำรทนไฟและกันไฟลำมอย่ำงนอ้ ย 2 ชั่วโมง มีระดบั กำรปอ้ งกันไมต่ ่ำกว่ำ IP 218.3.8.2 แผงสวิตช์แรงสูง ต้องเป็นไปตำมท่ีกำหนดในข้อ 5.7 มีระดับกำรป้องกันของเครื่องห่อหมุ้ ไม่ตำ่ กว่ำ IP 31 ตำมข้อ 2.8 และเคร่ืองป้องกันกระแสเกินแรงสูง ถ้ำใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเป็นชนดิ ฉนวนไม่ตดิ ไฟ หำกใช้ชดุ ฟิวสก์ ำลัง ตอ้ งใชป้ ระกอบกบั สวิตช์สำหรบั ตัดโหลด พิกัดกระแสของเคร่ืองปอ้ งกันกระแสเกนิ ตอ้ งสอดคลอ้ งกบั ตำรำงที่ 6-58.3.9 การต่อลงดนิตอ้ งมีกำรตอ่ ลงดินตำมท่ีกำหนดในบทที่ 4 และเปน็ ดงั นี้8.3.9.1 กำรต่อตวั นำเขำ้ กบั หลักดินใหใ้ ช้วิธกี ำรตอ่ เชอื่ มด้วยควำมรอ้ น8.3.9.2 กำรต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใช้วัดค่ำควำมต้ำนทำนของหลักดินกับดิน และจุดทดสอบน้ีต้องเข้ำถึงได้โดยสะดวก8.4 โรงแรม8.4.1 ทวั่ ไป8.4.1.1 ครอบคลุมสถำนประกอบธุรกิจโรงแรมตำมกฎหมำยวำ่ ด้วยโรงแรม8.4.1.2 กำรเดินสำยสำหรับสถำนบริกำรให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดในบทนี้ กรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในบทนใี้ ห้ปฏิบัติตำมขอ้ กำหนดของกำรเดนิ สำย8.4.1.3 ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพำะระบบแรงดันไมเ่ กิน 1,000 โวลต์ เท่ำน้ัน8.4.1.4 โรงแรมทเ่ี ปน็ อำคำรสูงหรอื อำคำรขนำดใหญพ่ เิ ศษ ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมข้อ 9.2 ดว้ ย8.4.2 สายไฟฟา้

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น8-10 บทที่ 8 สถานท่ีเฉพาะ8.4.2.1 สำยไฟฟ้ำระบบแรงต่ำ ต้องเป็นสำยทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ตำมมำตรฐำนผลติ ภัณฑ์อตุ สำหกรรมท่ี มอก 11-2553 หรือสำยอ่ืนท่มี ีคณุ สมบัตไิ มต่ ำ่ กวำ่8.4.2.2 สำยไฟฟำ้ ของวงจรช่วยชวี ติ ตอ้ งเป็นไปตำมกำหนดในขอ้ 12.88.4.3 วธิ กี ารเดนิ สาย8.4.3.1 กำรเดนิ สำยสว่ นทอ่ี ยู่นอกอำคำร ให้เป็นไปตำมทก่ี ำหนดในบทที่ 58.4.3.2 กำรเดินสำยเฉพำะส่วนท่ีอยู่ภำยในอำคำร ให้ใช้วิธีกำรเดินสำยด้วยช่องเดินสำยโลหะ หรือใช้ MI หรือ สำยทนไฟ หำกใช้ท่ออโลหะต้องฝังในผนังปูนหนำไม่น้อยกว่ำ 50 มม.หำ้ มเดินลอยหรือซอ่ นในฝำ้8.4.3.3 กำรเดินสำยไฟฟ้ำตอ้ งมกี ำรป้องกันไฟลกุ ลำม ตำมบทที่ 58.4.4 การออกแบบระบบไฟฟ้า8.4.4.1 กำรคำนวณโหลดให้เป็นไปตำมท่ีกำหนดในบทท่ี 38.4.4.2 วงจรย่อยสำหรับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินและโคมไฟฟ้ำป้ำยทำงออกฉุกเฉินตอ้ งแยกตำ่ งหำกจำกบริภัณฑไ์ ฟฟ้ำอ่นื8.4.4.3 วงจรย่อยและสำยป้อนต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกิน พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกนิ ไมต่ ่ำกวำ่ ของโหลดทคี่ ำนวณได้ และเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในบทที่ 38.4.4.4 เต้ำรับต้องเป็นชนิดมีขั้วสำยดินและเต้ำรับส่วนที่อยู่ในห้องพักต้องต่อผ่ำนเครื่องตัดไฟรั่ว8.4.4.5 หำกติดต้ังเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ เพื่อกำรจ่ำยกำลังไฟฟ้ำสำรอง ต้องติดตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกิน และต้องมีกำรป้องกันกำรจ่ำยไฟชนกันกับระบบไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฯ และกำรติดต้ังให้เป็นไปตำมที่กำหนดในมำตรฐำนระบบเคร่อื งกำเนิดไฟฟำ้ ของ วสท.8.4.4.6 กรณีมสี ระนำ้ อ่ำงน้ำพุ ตอ้ งปฏิบัติตำมข้อ 10.2 ดว้ ย8.4.4.7 สระหรืออ่ำงกำยภำพบำบัด ธำรำบำบัด อ่ำงน้ำแร่ อ่ำงน้ำร้อน อ่ำงนวดตัว เคร่ืองทำนำ้ รอ้ น เครอ่ื งทำนำ้ อุ่น ตอ้ งต่อผำ่ นเคร่ืองตัดไฟรัว่8.4.4.8 วงจรย่อยสำหรับแสงสว่ำงและเต้ำรับภำยนอกอำคำรต้องต่อผ่ำนเครื่องตัดไฟรั่วยกเว้น ดวงโคมท่ีอยู่ห่างจากพ้ืนหรือโลหะท่ีต่อลงดินเกิน 2.40 เมตร ในแนวด่ิงหรือเกิน 1.50เมตร ในแนวระดับ และพ้นจากการสัมผัสโดยบงั เอญิ8.4.4.9 กำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉนิ และโคมไฟฟ้ำปำ้ ยทำงออกฉุกเฉิน ของ วสท.

บทที่ 8 สถานท่เี ฉพาะ 8-118.4.5 หม้อแปลงและห้องหม้อแปลง8.4.5.1 หม้อแปลงต้องเป็นไปตำมข้อ 6.4 หำกติดตั้งภำยในอำคำรต้องเป็นชนิดแห้งหรือฉนวนไม่ติดไฟ ติดต้ังอยู่ในเคร่ืองห่อหุ้มท่ีมีระดับกำรป้องกัน ไม่ต่ำกว่ำ IP 21 ตำมข้อ 2.8 และฉนวนต้องไม่เป็นพิษต่อบุคคลและส่ิงแวดล้อม ไม่อนุญำตให้ติดต้ังหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ หรอื หมอ้ แปลงชนดิ ฉนวนติดไฟยำกภำยในอำคำร ใต้อำคำร บนดำดฟ้ำ หรือบนส่วนยื่นของอำคำร8.4.5.2 ห้องหม้อแปลง ต้องเป็นไปตำมท่ีกำหนดในข้อ 6.48.4.6 บรภิ ณั ฑ์ประธาน8.4.6.1 บริภัณฑ์ประธำน ต้องติดต้ังในห้องหรือสถำนที่ซ่ึงจัดไว้โดยเฉพำะ มีพื้นที่ว่ำงเพื่อปฏิบตั ิงำนพอเพียง ถำ้ เป็นห้องต้องสร้ำงด้วยวัสดุทนไฟท่ีมีอัตรำกำรทนไฟและกันไฟลำมอย่ำงนอ้ ย 2 ชวั่ โมง มรี ะดับกำรป้องกนั ไมต่ ่ำกว่ำ IP 218.4.6.2 แผงสวิตช์แรงสูง ต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในข้อ 5.7 มีระดับกำรป้องกันของเคร่ืองห่อหุม้ ไม่ตำ่ กวำ่ IP 31 ตำมขอ้ 2.8 และเครื่องป้องกันกระแสเกินแรงสูง ถ้ำใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้ งเป็นชนิดฉนวนไม่ติดไฟ หำกใชช้ ดุ ฟิวส์กำลงั ตอ้ งใชป้ ระกอบกับสวติ ช์สำหรับตัดโหลด พิกัดกระแสของเครื่องปอ้ งกันกระแสเกนิ ตอ้ งสอดคล้องกบั ตำรำงที่ 6-58.4.7 การตอ่ ลงดิน8.4.7.1 กำรต่อตัวนำเข้ำกับหลักดินให้ใช้วิธกี ำรต่อเชือ่ มดว้ ยควำมรอ้ น8.4.7.2 กำรต่อลงดนิ ต้องจดั ทำจุดทดสอบ สำหรบั ใช้วัดคำ่ ควำมต้ำนทำนกำรต่อลงดนิ และจุดทดสอบนตี้ อ้ งเขำ้ ถงึ ได้โดยสะดวกใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

See also  [NEW] 50 ประโยคบอกรักภาษาอังกฤษ หวานซึ้งที่ไม่ใช่แค่ love | คํา พูด บอก รัก แฟน - PINKAGETHAILAND

ใช้เพ่อื การศกึ ษาเท่านัน้

บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 9-1 บทท่ี 9อาคารชุด อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญพ่ ิเศษข้อกำหนดในบทน้ีเกี่ยวกับกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำในอำคำรชุด อำคำรสูง หรืออำคำรขนำดใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นใหญ่พิเศษ สำหรับอำคำรชุดกำรคำนวณโหลดจะพิจำรณำจำกชนิดของห้องชุดและพ้ืนที่ของห้องชุด9.1 อาคารชุด9.1.1 ทว่ั ไป9.1.1.1 ให้ใช้กับอำคำรชุดทุกประเภท ภำยใต้ พ.ร.บ.อำคำรชุด พ.ศ.2522 หรือท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเตมิ ตอ่ ไป ซงึ่ กฎหมำยรบั รองกรรมสทิ ธิใ์ นแต่ละห้องชุด9.1.1.2 ให้ใช้กับอำคำรประเภทอื่นๆ ที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ำประสงค์จะให้มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำและติดตง้ั เครือ่ งวัดฯ แบบอำคำรชดุ9.1.1.3 กำรเดินสำยสำหรับอำคำรชุดให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดในบทน้ี กรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในบทนีใ้ หป้ ฏบิ ัตติ ำมขอ้ กำหนดของกำรเดินสำย9.1.1.4 อำคำรชุดทเ่ี ป็นอำคำรสูงหรอื อำคำรขนำดใหญพ่ เิ ศษ ต้องปฏิบัติตำมขอ้ 9.2 ดว้ ย9.1.1.5 กำรคำนวณโหลดทก่ี ล่ำวในบทน้ีเป็นค่ำต่ำสุด หำกกำรติดต้ังจริงมีโหลดมำกกว่ำที่คำนวณนีก้ ็ต้องใชค้ ำ่ ตำมทีต่ ิดต้งั จริง9.1.2 การคานวณโหลดให้แบ่งกำรคำนวณโหลดออกเป็น 2 ส่วน คือ โหลดส่วนกลำง และโหลดห้องชุด ซึ่งโหลดที่คำนวณไดต้ ้องไมต่ ำ่ กว่ำทก่ี ำหนด ดงั ต่อไปน้ี9.1.2.1 โหลดสว่ นกลางหมำยถึงไฟฟ้ำที่ใช้สำหรับระบบไฟฟ้ำส่วนกลำงท้ังหมด เช่นแสงสว่ำงห้องโถง ทำงเดิน ลิฟต์เคร่ืองสูบน้ำ ระบบไฟฉุกเฉิน เป็นต้น โดยขนำดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ ให้คำนวณจำกโหลดที่ตดิ ต้ัง อนุญำตใหใ้ ช้คำ่ ดมี ำนดแ์ ฟกเตอร์ทีร่ ะบุในบทท่ี 3 หรอื มำตรฐำนอื่นทีก่ ำรไฟฟ้ำฯ ยอมรับในกำรคำนวณหำขนำดตวั นำประธำน สำยปอ้ น และหมอ้ แปลงไฟฟ้ำได้9.1.2.2 โหลดห้องชุดประเภทอยู่อาศยัขนำดควำมต้องกำรใชไ้ ฟฟ้ำของห้องชดุ ให้คำนวณจำกขนำดพื้นท่ใี นห้องชดุ ไม่รวมพื้นที่เฉลียงและหำ้ มใชด้ ีมำนด์แฟกเตอร์ ซงึ่ อำจแบ่งออกเป็น

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น9-2 บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ9.1.2.2.1 ห้องชดุ ท่ีไมม่ รี ะบบทาความเยน็ จากส่วนกลางโหลดของหอ้ งชุดใหใ้ ช้สตู รดังน้ี ก) ห้องชุดทมี่ พี ้ืนทไ่ี มเ่ กิน 55 ตารางเมตร [90 x พื้นท่ีหอ้ ง(ตร.ม.)] +1,500 VA ข) หอ้ งชดุ ที่มีพืน้ ทม่ี ากกว่า 55 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 180 ตารางเมตร [90 x พืน้ ท่หี ้อง(ตร.ม.)] + 3,000 VA ค) ห้องชดุ ท่ีมพี ื้นท่ีมากกว่า 180 ตารางเมตร [90 x พื้นทีห่ ้อง(ตร.ม.)] + 6,000 VA9.1.2.2.2 ห้องชดุ ที่มีระบบทาความเยน็ จากส่วนกลางโหลดของห้องชุดใหใ้ ชส้ ูตรดงั น้ี ก) ห้องชุดทมี่ ีพ้ืนทไ่ี ม่เกนิ 55 ตารางเมตร [20 x พนื้ ท่หี ้อง(ตร.ม.)] + 1,500 VA ข) หอ้ งชดุ ทม่ี พี นื้ ทีม่ ากกวา่ 55 ตารางเมตร แตไ่ มเ่ กนิ 180 ตารางเมตร [20 x พื้นทหี่ อ้ ง(ตร.ม.)] + 3,000 VA ค) ห้องชดุ ทีม่ ีพ้ืนท่มี ากกวา่ 180 ตารางเมตร [20 x พน้ื ที่หอ้ ง(ตร.ม.)] + 6,000 VA9.1.2.3 โหลดห้องชดุ ประเภทสานักงานหรอื รา้ นคา้ ท่วั ไปขนำดควำมต้องกำรใชไ้ ฟฟ้ำในห้องชุด ใหค้ ำนวณจำกขนำดพนื้ ทใ่ี นหอ้ งชดุ (ไม่รวมพนื้ ทีเ่ ฉลียง)และหำ้ มใชด้ มี ำนด์แฟกเตอร์ ซ่งึ อำจแบง่ ออกเป็น9.1.2.3.1 หอ้ งชุดท่ีไม่มีระบบทาความเย็นจากสว่ นกลางใหใ้ ชค้ ำ่ 155 โวลตแ์ อมแปร์ตอ่ พืน้ ทห่ี นงึ่ ตำรำงเมตร9.1.2.3.2 หอ้ งชุดท่มี รี ะบบทาความเยน็ จากส่วนกลางให้ใชค้ ่ำ 85 โวลต์แอมแปรต์ อ่ พน้ื ที่หน่ึงตำรำงเมตร9.1.2.3.3 ห้องชุดประเภทสานักงานหรือร้านค้าหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีใช้ไฟฟ้ามากเป็นพเิ ศษห้องอำหำร ทใี่ ช้เตำไฟฟ้ำ หรอื เครอื่ งทำควำมรอ้ นมำก และต้แู ชเ่ ยน็ ขนำดใหญ่ และโหลดอื่น ๆที่ใช้ไฟมำกเป็นพิเศษต้องพิจำรณำตำมสภำพท่ีจะใช้จริงและต้องแสดงรำยกำรคำนวณโหลดของอปุ กรณ์ไฟฟำ้ ทจ่ี ะใชต้ ดิ ต้งั จริง

บทที่ 9 อาคารชดุ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ 9-39.1.2.4 โหลดห้องชดุ ประเภทอตุ สาหกรรมใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นขนำดควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของห้องชุด ให้คำนวณจำกขนำดพื้นที่ในห้องชุด (ไม่รวมพื้นที่เฉลียง) และห้ำมใช้ดีมำนด์แฟกเตอร์ โดยโหลดของห้องชุดให้ใช้ค่ำไม่น้อยกว่ำ 220 โวลต์แอมแปร์ต่อพ้ืนที่หน่ึงตำรำงเมตร (ทั้งกรณีห้องชุดมีและไม่มีระบบทำควำมเย็นจำกส่วนกลำง)หรือคำนวณโหลดตำมที่ติดตั้งจริงโดยผู้ขอไฟฟ้ำต้องแสดงรำยกำรคำนวณโหลดของอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ตดิ ตัง้ จริงให้กำรไฟฟ้ำฯ พิจำรณำเหน็ ชอบดว้ ยหมายเหตุ ใหถ้ ือว่าโหลดตามข้อ 9.1.2.2 ถงึ 9.1.2.4 เปน็ โหลดตอ่ เนอ่ื ง9.1.3 เครือ่ งวัดหน่วยไฟฟา้ ของห้องชุด9.1.3.1 ขนาดเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าแรงต่า ให้ใช้ขนำดเคร่ืองวัดฯ ตำมค่ำควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ ที่คำนวณได้ตำมข้อ 9.1.2 มำกำหนดขนำดเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้ำสำหรับห้องชุด โดยขนำดต้องไม่เล็กกว่ำที่กำหนดในตำรำงท่ี 9-1, 9-2, 9-3 หรือ 9-4 แล้วแต่กรณี และต้องแสดงรำยกำรคำนวณโหลดของหอ้ งชุด9.1.3.2 ขนาดเครอ่ื งวดั หนว่ ยไฟฟ้าแรงสูง ให้นำผลรวมของโหลด หรือค่ำควำมต้องกำรใชไ้ ฟฟ้ำ ท่ีคำนวณได้ตำมข้อ 9.1.2 มำกำหนดขนำดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำสำหรับห้องชุด โดยผู้ขอไฟฟ้ำตอ้ งแสดงรำยกำรคำนวณโหลดใหก้ ำรไฟฟำ้ ฯ พจิ ำรณำเห็นชอบ9.1.3.3 การตดิ ต้งั เครือ่ งวัดหน่วยไฟฟา้ แรงต่าเครอื่ งวัดหนว่ ยไฟฟ้ำแรงต่ำสำหรับห้องชุด ตอ้ งติดต้งั เป็นกลุ่มเคร่ืองวดั ในแผงที่จัดเตรียมไว้เพื่อกำรติดต้ังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำสำหรับห้องชุดโดยเฉพำะ ซ่ึงอำจติดตั้งรวมกันบริเวณช้ันล่ำงหรือแยกเป็นกลุ่มสำหรับห้องชุดในแต่ละชั้นก็ได้ โดยต้องสำมำรถให้เจ้ำหน้ำท่ีของกำรไฟฟ้ำฯเขำ้ ตรวจสอบ ปฏบิ ตั ิงำน และอ่ำนหน่วยไฟฟำ้ ได้โดยสะดวก9.1.3.4 การติดตง้ั เคร่อื งวัดหนว่ ยไฟฟา้ แรงสูงเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้ำแรงสูงอำจติดตั้งบนเสำไฟฟ้ำ หรือภำยในห้อง สำหรับกำรติดตั้งเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้ำแรงสูง โดยต้องสำมำรถให้เจ้ำหน้ำที่ของกำรไฟฟ้ำฯ เข้ำตรวจสอบ ปฏิบัติงำนและอ่ำนหนว่ ยไฟฟ้ำไดโ้ ดยสะดวก9.1.4 การป้องกนั กระแสเกินของเคร่ืองวดั หนว่ ยไฟฟา้9.1.4.1 เคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้าแรงตา่ตอ้ งตดิ ต้งั เซอร์กิตเบรกเกอรท์ ำงดำ้ นไฟเข้ำเคร่อื งวัดหนว่ ยไฟฟ้ำทุกเครอื่ ง พิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องไม่ต่ำกว่ำ 1.25 เท่ำของขนำดกระแสท่ีคำนวณจำกขนำดพื้นท่ีห้องตำมข้อ9.1.2 หำกขนำดทค่ี ำนวณได้ไม่ใช่ขนำดมำตรฐำนของผู้ผลิตให้ใช้ขนำดใกล้เคียงที่สูงขึ้นถัดไปแต่ต้องมีขนำดไม่สูงกว่ำท่ีกำหนดไว้ในตำรำงท่ี 3-4 หรอื 3-5

9-4 บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสงู หรอื อาคารขนาดใหญ่พิเศษห้ำมใช้วิธีกำรติดต้ังแบ็กอัฟฟิวส์ (back up fuse) เพื่อเพ่ิมพิกัดกระแสลัดวงจร และห้ำมใช้วิธีแคสเคดเซอร์กิตเบรกเกอร์ (cascade circuit breaker) ในส่วนของเซอร์กิตเบรกเกอร์ก่อนเข้ำเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟำ้อนุญำตให้ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิดจำกัดกระแส (current limitting circuit breaker) เพ่ือลดคำ่ กระแสลดั วงจรได้9.1.4.2 เครื่องวดั หน่วยไฟฟา้ แรงสูงเคร่ืองป้องกันกระแสเกินหน้ำเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้ำแรงสูงสำหรับห้องชุด (ภำยในอำคำร) แผงสวิตช์แรงสูงต้องเป็นชนิด SF6-Insulated switchgear ตำมคำแนะนำกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟำ้ ของกำรไฟฟ้ำฯ และตำมท่กี ำหนดในข้อ 5.17 ตารางที่ 9-1 ขนาดของเครอื่ งวัดหน่วยไฟฟ้าแรงตา่ สาหรบั หอ้ งชดุ ประเภทอยูอ่ าศัย (สาหรับการไฟฟ้านครหลวง)ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นลาดบั ท่ี ประเภท พน้ื ทหี่ อ้ ง โหลดสูงสดุ ของ ขนาดเครื่องวดั ฯ ตารางเมตร เคร่อื งวดั ฯ (A)1 ไม่มรี ะบบทำควำมเย็น 15 (45) A 1P จำกส่วนกลำง 55 30 30 (100) A 1P 150 75 50 (150) A 1P2 มรี ะบบทำควำมเยน็ 180 100 15 (45) A 3P จำกส่วนกลำง 30 (100) A 3P 180 30 50 (150) A 3P 483 75 666 100 200 A 3P 1,400 200 400 A 3P 2,866 400 5 (15) A 1P 15 (45) A 1P 35 10 30 (100) A 1P 180 30 50 (150) A 1P 525 75 15 (45) A 3P 800 100 30 (100) A 3P 50 (150) A 3P 690 30 200 A 3P 2,475 75 400 A 3P 3,000 100 6,300 200 12,900 400หมายเหตุ 1P หมายถงึ เครื่องวัดฯ ชนดิ 1 เฟส 2 สาย 3P หมายถึง เคร่อื งวัดฯ ชนดิ 3 เฟส 4 สาย

บทที่ 9 อาคารชดุ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 9-5 ตารางท่ี 9-2 ขนาดของเครอ่ื งวัดหน่วยไฟฟา้ แรงตา่ สาหรบั หอ้ งชุดประเภทอย่อู าศัย (สาหรบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค)ลาดบั ท่ี ประเภท พื้นทห่ี ้อง โหลดสูงสุดของ ขนาดเคร่อื งวัดฯ ตารางเมตร เคร่อื งวดั ฯ (A)1 ไมม่ ีระบบทำควำมเยน็ 15 (45) A 1P จำกสว่ นกลำง 55 36 30 (100) A 1P 150 80 15 (45) A 3Pใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น2 มรี ะบบทำควำมเย็น 30 (100) A 3P จำกสว่ นกลำง 180 36 5 (15) A 1P 483 80 15 (45) A 1P 30 (100) A 1P 35 12 15 (45) A 3P 180 36 30 (100) A 3P 525 80 690 36 2,475 80หมายเหตุ 1P หมายถึง เคร่ืองวัดฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย 3P หมายถงึ เครื่องวดั ฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย ตารางที่ 9-3 ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าแรงตา่ สาหรับหอ้ งชดุ ประเภทสานกั งานหรอื ร้านคา้ ทัว่ ไป (สาหรับการไฟฟ้านครหลวง)ลาดับท่ี ประเภท พ้ืนท่หี ้อง โหลดสูงสุดของ ขนาดเครื่องวัดฯ ตารางเมตร เครื่องวดั ฯ (A)1 ไมม่ รี ะบบทำควำมเยน็ 15 (45) A 1P จำกสว่ นกลำง 40 30 30 (100) A 1P 105 75 50 (150) A 1P 140 100 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 125 30 50 (150) A 3P 320 75 425 100 200 A 3P 850 200 400 A 3P 1,700 400

9-6 บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสูงหรอื อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ตารางที่ 9-3 (ต่อ) ขนาดของเครอื่ งวัดหน่วยไฟฟา้ แรงต่า สาหรับห้องชุดประเภทสานักงานหรอื ร้านค้าทั่วไป (สาหรบั การไฟฟ้านครหลวง)ลาดบั ท่ี ประเภท พืน้ ที่หอ้ ง โหลดสูงสดุ ของ ขนาดเครือ่ งวดั ฯ ตารางเมตร เคร่อื งวดั ฯ (A)2 มีระบบทำควำมเยน็ 15 (45) A 1P จำกสว่ นกลำง 80 30 30 (100) A 1P 190 75 50 (150) A 1Pใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น260 100 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 230 30 50 (150) A 3P 580 75 770 100 200 A 3P 1,550 200 400 A 3P 3,100 400หมายเหตุ 1) 1P หมายถงึ เคร่ืองวดั ฯ ชนดิ 1 เฟส 2 สาย 3P หมายถงึ เครื่องวดั ฯ ชนดิ 3 เฟส 4 สาย 2) หอ้ งชุดท่มี พี น้ื ทมี่ ากกวา่ ที่กาหนดไว้ในตารางท่ี 9-3 น้ีจะกาหนดขนาดของ เครื่องวัดฯ เป็นรายๆ ไป ตารางที่ 9-4 ขนาดของเครื่องวัดหน่วยไฟฟา้ แรงต่า สาหรับหอ้ งชดุ ประเภทสานกั งานหรอื ร้านคา้ ทวั่ ไป (สาหรับการไฟฟ้าส่วนภมู ิภาค)ลาดบั ที่ ประเภท พืน้ ที่ห้อง โหลดสงู สุดของ ขนาดเคร่ืองวัดฯ ตารางเมตร เครือ่ งวดั ฯ (A)1 ไมม่ รี ะบบทำควำมเยน็ 15 (45) A 1P จำกส่วนกลำง 40 36 30 (100) A 1P 105 80 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 125 36 320 80

บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสงู หรอื อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ 9-7 ตารางท่ี 9-4 (ตอ่ ) ขนาดของเครอื่ งวัดหน่วยไฟฟา้ แรงตา่ สาหรับหอ้ งชุดประเภทสานักงานหรอื รา้ นค้าท่วั ไป (สาหรับการไฟฟา้ ส่วนภูมภิ าค)ลาดับที่ ประเภท พ้ืนท่หี ้อง โหลดสูงสุดของ ขนาดเคร่ืองวัดฯ ตารางเมตร เครอ่ื งวดั ฯ (A)2 มีระบบทำควำมเย็น 15 (45) A 1P จำกส่วนกลำง 80 36 30 (100) A 1P 190 80 15 (45) A 3P 30 (100) A 3P 230 36 580 80ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นหมายเหตุ 1) 1P หมายถึง เคร่อื งวดั ฯ ชนิด 1 เฟส 2 สาย 3P หมายถงึ เคร่ืองวัดฯ ชนิด 3 เฟส 4 สาย 2) ห้องชุดทมี่ ีพน้ื ทีม่ ากกว่าที่กาหนดไวใ้ นตารางท่ี 9-4 นจี้ ะกาหนดขนาดของ เครื่องวัดฯ เปน็ รายๆ ไป9.1.5 ตัวนาประธานเขา้ ห้องชุด9.1.5.1 ขนาด9.1.5.1.1 ตวั นาเฟสตัวนำประธำนเข้ำห้องชุดต้องมีขนำดกระแสไม่ต่ำกว่ำพิกัดเคร่ืองป้องกันกระแสเกินตำมข้อ9.1.6 และต้องมีขนำดไมเ่ ล็กกว่ำ 6 ตร.มม.9.1.5.1.2 ตวั นานิวทรัลขนำดตวั นำนิวทรัลต้องเป็นไปตำมท่ีกำหนดในข้อ 3.2.4 และห้ำมแต่ละห้องชุดใช้ตัวนำนิวทรัลร่วมกนั9.1.5.2 วิธีการเดินสายตวั นำประธำนเขำ้ หอ้ งชุด ตอ้ งเป็นดงั นี้9.1.5.2.1 สำยทองแดง ต้องเดินในช่องเดินสำยโลหะ หรือยอมให้เดินในท่ออโลหะตำมท่ีกำหนดในบทที่ 5 ได้ แต่ต้องฝังในคอนกรีต ในกรณีที่อำคำรชุดเข้ำเกณฑ์อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญพ่ เิ ศษ วิธีกำรเดินสำยต้องเปน็ ไปตำมขอ้ 9.2.2 ดว้ ยหำกเดินในท่อโลหะหนำ ท่อโลหะหนำปำนกลำง ท่อโลหะบำง หรือท่ออโลหะ แต่ละเคร่ืองวัดฯต้องเดินทอ่ แยกจำกกัน กรณีเดินในรำงเดนิ สำย อนญุ ำตให้เดินสำยรวมกนั ในรำงเดินสำยได้หมายเหตุ ไมอ่ นญุ าตใหเ้ ดนิ สายเกาะผนงั เดินสายเปิดบนวสั ดฉุ นวน และรางเคเบลิ

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น9-8 บทที่ 9 อาคารชดุ อาคารสูงหรอื อาคารขนาดใหญพ่ ิเศษ9.1.5.2.2 บัสเวย์หรือบัสดักให้ใช้ได้ท้ังชนิดตัวนำทองแดงและอะลูมิเนียม ต้องเป็นชนิดปิดมดิ ชิดที่สำมำรถถอดเปลย่ี นสว่ นท่ีชำรุดได้โดยอิสระ9.1.5.2.3 บัสทรังกิง (bus trunking) ต้องเป็นชนิดปิดมิดชิด และให้ใช้บัสบำร์ทำด้วยทองแดงทม่ี ีควำมบรสิ ทุ ธิ์ไม่นอ้ ยกว่ำรอ้ ยละ 98 เทำ่ นั้น9.1.6 บรภิ ัณฑป์ ระธานต้องมีกำรติดตั้งบริภัณฑ์ประธำนที่แต่ละห้องชุด พิกัดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกินท่ีบริภัณฑ์ประธำนต้องไม่เกินพิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตำมข้อ 9.1.49.1.6.1 เคร่อื งปลดวงจรประธำนของหอ้ งชดุ สำหรบั 1 เฟส ต้องเป็นชนดิ ปลด สับ สำยเส้นไฟ และสำยนิวทรัล พร้อมกนั9.1.7 สายป้อน (จากแผงสวิตช์รวมไปถึงแผงสวิตช์ของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของหอ้ งชดุ )9.1.7.1 โหลดสำหรับสำยป้อนห้องชุด ให้คำนวณจำกผลรวมของโหลดในห้องชุด ตำมข้อ9.1.2 และใช้ค่ำโคอินซิเดนต์แฟกเตอร์ (co-incidence factor) ตำมตำรำงท่ี 9-5 และ 9-6 เพ่ือคำนวณลดขนำดสำยป้อนได้9.1.7.2 สำยป้อนสำหรับไฟส่วนกลำงต้องแยกต่ำงหำกจำกสำยป้อนของหอ้ งชดุ9.1.7.3 สำยป้อนต้องมีขนำดกระแสไม่ต่ำกว่ำพิกัดเคร่ืองป้องกันกระแสเกินตำมข้อ 9.1.9.3และขนำดตวั นำนิวทรลั ตอ้ งเป็นไปตำมขอ้ 3.2.49.1.7.4 สำยปอ้ นต้องเดนิ ในชอ่ งเดนิ สำยโลหะ หรอื ใช้บัสเวย์ หรือบสั ทรงั กงิ9.1.7.5 ในกรณีสำยป้อนเดินในช่องสำหรับกำรเดินสำย ห้ำมมีท่อของระบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ระบบไฟฟ้ำ เชน่ ท่อก๊ำซ ทอ่ ประปำ ท่อนำ้ ท้ิง เดนิ รว่ มกัน9.1.8 หม้อแปลงและห้องหมอ้ แปลง9.1.8.1 หมอ้ แปลงและหอ้ งหม้อแปลงตอ้ งเป็นไปตำมทก่ี ำหนดในข้อ 6.4 หำกติดตั้งภำยในอำคำรตอ้ งเปน็ ชนิดแห้งหรือฉนวนไมต่ ิดไฟ ติดต้งั อยู่ในเคร่อื งห่อหมุ้ ทมี่ รี ะดับกำรป้องกัน ตอ้ งไม่ตำ่ กว่ำ IP 21 และฉนวนต้องไมเ่ ปน็ พิษตอ่ บคุ คลและส่ิงแวดล้อมห้ำมติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ ภำยในอำคำร ใต้อำคำร บนดำดฟ้ำ หรือบนส่วนย่ืนของอำคำร9.1.8.2 กำรคำนวณโหลดสำหรับหม้อแปลงให้คำนวณตำมข้อ 9.1.2 และเฉพำะโหลดของห้องชุด อนญุ ำตใหใ้ ช้ค่ำโคอนิ ซเิ ดนตแ์ ฟกเตอรต์ ำมตำรำงท่ี 9-5 และ 9-6 ได้

บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 9-9 ตารางท่ี 9-5 ค่าโคอนิ ซเิ ดนต์แฟกเตอร์ สาหรับห้องชุดประเภทอยอู่ าศัย ลาดบั หอ้ งชุด โคอินซิเดนต์แฟกเตอร์ 1-10 0.9 11-20 0.8 21-30 0.7 31-40 0.6 41 ขึ้นไป 0.5ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น หมายเหตุ ลาดับห้องชุดใหเ้ รมิ่ จากหอ้ งชดุ ทม่ี ีโหลดสงู สดุ กอ่ น ตารางที่ 9-6 คา่ โคอนิ ซิเดนต์แฟกเตอร์ สาหรบั ห้องชุดประเภทสานกั งานหรอื ร้านค้าทวั่ ไปและประเภทอตุ สาหกรรม ลาดับหอ้ งชุด โคอนิ ซเิ ดนต์แฟกเตอร์ 1-10 1.0 11 ขึ้นไป 0.85 หมายเหตุ ลาดับหอ้ งชุดให้เริม่ จากหอ้ งชดุ ท่ีมีโหลดสูงสุดก่อน9.1.8.3 ขนำดของหมอ้ แปลงเมื่อไม่ใช้พัดลมเป่ำ (forced air cooled) ต้องไม่เล็กกว่ำโหลดที่คำนวณได้จำกข้อ 9.1.8.2หมายเหตุ การไฟฟ้าฯ แนะนาให้ใชข้ นาดสงู สุดไม่เกิน 2,000 เควีเอ9.1.8.4 หม้อแปลงสำหรบั จ่ำยไฟส่วนของหอ้ งชดุ ต้องมีคณุ สมบตั ิดังนี้9.1.8.4.1 สาหรับการไฟฟา้ นครหลวง ก) พิกัดแรงดันของหม้อแปลง ต้องเป็นขนำด 12,000-416Y/240 โวลต์ 24,000-416Y/240 โวลต์ หรือ (12,000/24,000)-416Y/240 โวลต์ ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับพ้ืนท่กี ำรจำ่ ยไฟของกำรไฟฟำ้ นครหลวง ข) แท็ปแรงสูง (high voltage tapping) ใช้เป็น 4x(-)2.5% ของพิกัดเต็มท่ีด้ำน ปฐมภมู ิ (hull capacity primary tap) ค) กำลังไฟฟ้ำสญู เสยี ท้งั หมด ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1.5 % ของพิกัดเต็มท่ี ของหมอ้ แปลง ทค่ี ำ่ ตัวประกอบกำลังไฟฟำ้ เทำ่ กบั 1.0

9-10 บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ9.1.8.4.2 สาหรบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ก) พิกัดแรงดันของหม้อแปลง ต้องเป็นขนำด 22,000-400Y/230 โวลต์ สำหรับ ระบบ 22 เควี และ 33,000-400Y/230 โวลต์ สำหรับระบบ 33 เควี ข) BIL 125 เควี สำหรับระบบ 22 เควี และสำหรับระบบ 33 เควี ค่ำ BIL ของ บชุ ชิงเท่ำกับ 200 เควี และ BIL ของขดลวดเท่ำกับ 170 เควี ค) แทป็ แรงสูงใช้เปน็ (+/-)2×2.5% ของพิกัดเต็มที่ดำ้ นปฐมภมู ิ9.1.9 แผงสวติ ชแ์ รงตา่ (จากหม้อแปลงถงึ เครื่องวดั หนว่ ยไฟฟ้าของห้องชุด)9.1.9.1 แผงสวิตชแ์ รงตำ่ ต้องเปน็ ไปตำมข้อ 5.17 ระดับกำรปอ้ งกันของตแู้ ผงสวิตชแ์ รงตำ่ ตอ้ งไมต่ ำ่ กว่ำ IP 31 และโครงสร้ำงของแผงสวิตช์แรงต่ำต้องสำมำรถรับแรงที่เกิดจำกกระแสลัดวงจรได้9.1.9.2 เครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีสำมำรถตัดกระแสลัดวงจรสูงสดุ ท่อี ำจเกิดขึ้น ณ จดุ น้ันไดโ้ ดยคณุ สมบตั ิยังคงเดมิ และตอ้ งไม่ตำ่ กว่ำ 10 กิโลแอมแปร์9.1.9.3 เคร่ืองป้องกันกระแสเกินของสำยป้อนต้องมีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่ำ 1.25 เท่ำของผลรวมของโหลดท่ีคำนวณไดต้ ำมขอ้ 9.1.7.19.1.9.4 เครื่องป้องกันกระแสเกินของสำยป้อนไฟฟ้ำส่วนกลำง อนุญำตให้มีได้ไม่เกิน 1 ตัวสำหรับหม้อแปลงแต่ละลูก และต้องสำมำรถล็อกกุญแจได้ในตำแหน่งปลด ยกเว้น วงจรที่เก่ียวขอ้ งกบั การปอ้ งกันอัคคีภยั และวงจรช่วยชีวิต9.1.9.5 เครื่องป้องกันกระแสเกินด้ำนแรงต่ำของหม้อแปลง ต้องมีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่ำผลรวมของโหลดที่คำนวณได้ตำมข้อ 9.1.2 และเป็นไปตำมข้อ 6.4.3.1 อนุญำตให้ใช้ค่ำโคอินซิเดนตแ์ ฟกเตอร์ ตำมตำรำงท่ี 9-5 และ 9-6 ได้คาอธบิ าย ขนาดปรับตั้งของเซอร์กิตเบรกเกอร์ แนะนาให้ใช้ค่าไม่เกินร้อยละ 125 ของ กระแสดา้ นแรงต่าของหมอ้ แปลงใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น9.1.10 ตวั นาประธานแรงต่าจากหม้อแปลงไปยังแผงสวิตช์รวมตัวนำประธำนแรงต่ำจำกหม้อแปลงไปยังแผงสวิตช์รวมต้องมีขนำดกระแสไม่น้อยกว่ำพิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกินตำมข้อ 9.1.9.5 สำหรับขนำดตัวนำนิวทรัลต้องเป็นไปตำมข้อ 3.2.4ตัวนำประธำนท่ีเดินภำยในอำคำรต้องเดินในช่องเดินสำยโลหะ ยกเว้น การเดินสายในห้องหม้อแปลงและหอ้ งไฟฟา้ รวมอนญุ าตให้เดินสายบนรางเคเบิลได้9.1.11 แผงสวติ ชแ์ รงสงูแผงสวติ ชแ์ รงสูงต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในขอ้ 5.17 และเพ่ิมเตมิ ดงั นี้

บทท่ี 9 อาคารชดุ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพ่ ิเศษ 9-119.1.11.1 เคร่ืองป้องกันกระแสเกินแรงสูงถ้ำใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเป็นชนิดฉนวนไม่ติดใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นไฟหำกใช้ชุดฟิวส์กำลัง (power fuse) ซ่ึงต้องใช้ประกอบกับสวิตช์สำหรับตัดโหลดพิกัดกระแสของเครอ่ื งป้องกันกระแสเกนิ ต้องสอดคลอ้ งกบั ตำรำงท่ี 6-59.1.11.2 ระดบั กำรป้องกนั ของเครื่องหอ่ หมุ้ ต้องไม่ต่ำกว่ำ IP 319.1.12 การต่อลงดินตอ้ งมีกำรต่อลงดนิ ตำมท่กี ำหนดในบทที่ 4 และเพ่ิมเติมดังน้ี9.1.12.1 ห้องชุดทุกห้อง ต้องมีระบบสำยดินเตรียมพร้อมไว้สำหรับต่อกับอุปกรณ์และเครือ่ งใช้ไฟฟำ้ ได้ และเต้ำรับตอ้ งเปน็ ชนิดมสี ำยดินและมกี ำรตอ่ ลงดนิ9.1.12.2 กำรต่อฝำกสำยดินเข้ำกับตัวนำนิวทรัล ให้ต่อที่แผงบริภัณฑ์ประธำนรวมแรงต่ำของอำคำรชุดเท่ำน้ัน และห้ำมต่อฝำกสำยดินของบริภัณฑ์เข้ำกับตัวนำนิวทรัลที่แผงสวิตช์ของเครื่องวดั หน่วยไฟฟ้ำและทบ่ี รภิ ัณฑ์ประธำนของห้องชุด9.1.12.3 กำรต่อตวั นำเขำ้ กบั หลกั ดนิ ให้ใชว้ ธิ ีกำรต่อเชอื่ มด้วยควำมร้อน9.1.12.4 กำรตอกฝังหลักดินลงในพื้นดิน ตำแหน่งของหลักดินจะต้องอยู่ห่ำงจำกผนังกำแพงหรือฐำนรำกของอำคำรในรัศมีไม่น้อยกว่ำ 0.60 เมตร และปลำยบนของหลักดินจะต้องอยู่ต่ำจำกผวิ ดินไมน่ ้อยกว่ำ 0.30 เมตร9.1.12.5 กำรตอ่ ลงดนิ ตอ้ งจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใชว้ ัดค่ำควำมต้ำนทำนกำรต่อลงดิน และจุดทดสอบนีต้ ้องเขำ้ ถึงไดโ้ ดยสะดวก9.1.13 การปอ้ งกนั ไฟดดูต้องมกี ำรป้องกันไฟดูดโดยใชเ้ คร่อื งตดั ไฟรัว่ ใหใ้ ชข้ ้อกำหนดในขอ้ 3.1.8 และขอ้ 3.1.99.2 อาคารสงู หรืออาคารขนาดใหญพ่ ิเศษอำคำรท่ีเปน็ อำคำรชดุ หรอื สถำนทเ่ี ฉพำะตอ้ งปฏบิ ตั ติ ำมขอ้ กำหนดของอำคำรดังกล่ำวดว้ ย9.2.1 ทัว่ ไป9.2.1.1 ข้อกำหนดน้ีให้ใช้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจำกที่ได้กล่ำวไว้แล้วในตอนตน้9.2.1.2 ขอ้ กำหนดน้ไี ม่บังคบั ใชก้ บั โรงงำนอุตสำหกรรม9.2.2 วิธีการเดินสายใหใ้ ช้ขอ้ กำหนดกำรเดนิ สำยในบทที่ 5 และสำหรับสำยทเ่ี ดนิ ภำยในอำคำรหำ้ มใช้วิธีเดินสำยบนผิว เดินเปิดหรือเดินลอยบนวัสดุฉนวน เดินในช่องเดินสำยอโลหะ และในรำงเคเบิล ยกเว้นการเดินสายในหอ้ งหม้อแปลงและห้องไฟฟ้ารวมอนญุ าตให้เดนิ สายบนรางเคเบิลได้

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น9-12 บทที่ 9 อาคารชดุ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ9.2.3 หม้อแปลงและหอ้ งหมอ้ แปลงหม้อแปลงและห้องหม้อแปลงต้องเป็นไปตำมที่กำหนดในข้อ 6.4 หำกติดตั้งภำยในอำคำรต้องเป็นชนิดแห้งหรือฉนวนไม่ติดไฟติดต้ังอยู่ในเคร่ืองห่อหุ้มที่มีระดับกำรป้อกงกันไม่ต่ำกว่ำ IP 21ตำมขอ้ 2.8 และฉนวนต้องไมเ่ ป็นพษิ ตอ่ บคุ คลและส่งิ แวดลอ้ มห้ำมตดิ ต้ังหมอ้ แปลงชนดิ ฉนวนตดิ ไฟได้ หรือ หมอ้ แปลงชนิดฉนวนตดิ ไฟยำก ภำยในอำคำร ใต้อำคำร บนดำดฟำ้ หรอื บนส่วนยนื่ ของอำคำรข้อยกเวน้ ยอมให้ติดตั้งหม้อแปลงชนิดฉนวนติดไฟได้ เฉพาะในอาคารประเภทระบบสถานีไฟฟ้าย่อย แรงสงู หรือการติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติคอยดูแล และบารุงรกั ษาตลอดเวลา9.2.4 แผงสวติ ช์แรงสูงแผงสวิตชแ์ รงสูงต้องเป็นไปตำมทกี่ ำหนดในข้อ 5.17 และเพม่ิ เตมิ ดังน้ี9.2.4.1 เครอ่ื งป้องกนั กระแสเกินแรงสูง ถ้ำใชเ้ ซอร์กติ เบรกเกอร์ ตอ้ งเปน็ ชนิดฉนวนไมต่ ดิ ไฟหำกใช้ชุดฟิวส์กำลัง ต้องใช้ประกอบกับสวิตช์สำหรับตัดโหลด พิกัดกระแสของเครื่องป้องกันกระแสเกิน ต้องสอดคล้องกับตำรำงท่ี 6-59.2.4.2 ระดับกำรป้องกันของเคร่ืองหอ่ หมุ้ ต้องไมต่ ำ่ กว่ำ IP 31 ตำมขอ้ 2.89.2.5 การต่อลงดินต้องมกี ำรต่อลงดินตำมท่ีกำหนดในบทท่ี 4 และเพ่มิ เตมิ ดงั นี้9.2.5.1 กำรตอ่ ตัวนำเขำ้ กบั หลกั ดินให้ใชว้ ธิ กี ำรตอ่ เช่อื มดว้ ยควำมร้อน9.2.5.2 กำรตอกฝังหลักดินลงในพื้นดิน ตำแหน่งของหลักดินจะต้องอยู่ห่ำงจำกผนังกำแพงหรือฐำนรำกของอำคำรในรัศมีไม่น้อยกว่ำ 0.60 เมตร และปลำยบนของหลักดินจะต้องอยู่ต่ำจำกผวิ ดนิ ไม่น้อยกว่ำ 0.30 เมตร9.2.5.3 กำรต่อลงดินต้องจัดทำจุดทดสอบ สำหรับใชว้ ัดค่ำควำมต้ำนทำนกำรตอ่ ลงดิน และจุดทดสอบนตี้ ้องเข้ำถงึ ไดโ้ ดยสะดวก9.2.6 การป้องกันไฟดดูตอ้ งมกี ำรปอ้ งกนั ไฟดูดโดยใชเ้ คร่อื งตัดไฟร่วั ตำมที่กำหนดในข้อ 3.1.8 และข้อ 3.1.9

บทท่ี 10 บรภิ ณั ฑ์เฉพาะงาน 10-1 บทที่ 10บริภัณฑ์เฉพาะงานข้อกำหนดในบทน้เี กยี่ วกบั กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำสำหรับบริภัณฑ์เฉพำะงำน แบ่งเป็น 3 ส่วนใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นส่วนแรกเป็นกำรออกแบบเครื่องป้องกันกระแสเกินและเคร่ืองปลดวงจรของเครื่อง เช่ือมไฟฟ้ำส่วนท่ีสองเป็นกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำและเลือกใช้บริภัณฑ์สำหรับสระน้ำ อ่ำงน้ำพุ และกำรติดต้ังอื่นท่ีคล้ำยคลึงกัน ส่วนที่สำมเป็นกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำสำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเล่อื นและทำงเดนิ เลือ่ น10.1 เคร่ืองเชอื่ มไฟฟ้า10.1.1 ขอบเขตครอบคลุมถึงเคร่อื งเช่ือมอำร์ก เครื่องเชื่อมควำมต้ำนทำน และเคร่ืองเช่ือมอย่ำงอ่ืนท่ีคล้ำยคลึงกัน ท่ีใช้ไฟจำกระบบไฟฟ้ำ10.1.2 เคร่อื งเช่อื มอาร์กกระแสสลบั และเคร่ืองเช่ือมอาร์กกระแสตรง10.1.2.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟา้ขนำดกระแสของสำยไฟฟำ้ ที่จำ่ ยไฟใหเ้ คร่อื งเชื่อมตอ้ งเป็นดงั น้ี10.1.2.1.1 สาหรับเครื่องเช่ือมเครื่องเดียว ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำต้องไม่น้อยกว่ำที่คำนวณได้จำกผลคูณของพิกัดกระแสด้ำนไฟเข้ำท่ีระบุบนแผ่นป้ำยประจำเครื่องกับตัวคูณซึ่งข้นึ กับรอบทำงำนหรอื พกิ ัดเวลำของเครื่องเช่ือม ดังน้ี รอบทางาน (ร้อยละ) 100 90 80 70 60 50 40 30 ไมเ่ กนิ 20 ตัวคณู 1.00 0.95 0.89 0.84 0.78 0.71 0.63 0.55 0.45หมายเหตุ สำหรับเครอ่ื งเช่อื มท่ีมีพิกัดเวลำ 1 ชว่ั โมง ตวั คณู เทำ่ กบั 0.7510.1.2.1.2 สาหรับเครอื่ งเช่ือมหลายเครอ่ื ง ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำ ยอมให้มีค่ำต่ำกว่ำผลบวกของค่ำท่คี ำนวณได้จำกข้อ 10.1.2.1 ของเครือ่ งเชอื่ มแต่ละเครอื่ งเนอื่ งจำกเครื่องเช่ือมใช้งำนไม่พร้อมกัน โหลดของเคร่ืองเชื่อมแต่ละเครื่องท่ีนำมำใช้คำนวณ ต้องคิดทั้งค่ำกระแสและชว่ งเวลำท่ีเครอ่ื งเชือ่ มทำงำนหมายเหตุ ในสภำพกำรทำงำนสูงสุด ยอมให้ใช้ค่ำกระแสที่คำนวณตำมข้อ 10.1.2.1 สำหรับเครื่องใหญ่ ท่สี ุด 2 เคร่ืองแรก บวกกบั ร้อยละ 85 ของเครือ่ งทใ่ี หญ่อันดับ 3 บวกกับร้อยละ 70 ของเครื่องท่ี ใหญอ่ นั ดับ 4 บวกกบั รอ้ ยละ 60 ของเครอื่ งอื่นท่ีเหลือทั้งหมด โดยถือว่ำอุณหภูมิของสำยไฟฟ้ำ

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น10-2 บทท่ี 10 บรภิ ัณฑเ์ ฉพาะงาน ยังอยใู่ นเกณฑ์ทีป่ ลอดภยั หำกสภำพกำรทำงำนไมย่ อมใหเ้ ครือ่ งมรี อบทำงำนสงู ก็ยอมให้ลดค่ำ รอ้ ยละตำมขำ้ งต้นลงได้อีก10.1.2.2 การปอ้ งกนั กระแสเกนิต้องมีกำรป้องกันกระแสเกินสำหรับเครื่องเชื่อมตำมข้อ 10.1.2.2.1 และ 10.1.2.2.2 หำกเคร่ืองป้องกันกระแสเกินตำมท่กี ำหนดไวข้ ้ำงต้นปลดวงจรโดยไม่จำเป็น ยอมให้ใช้พกิ ดั มำตร-ฐำนหรือขนำดปรับต้ังทีส่ งู ถดั ขนึ้ ไปได้10.1.2.2.1 สาหรับเคร่ืองเช่ือม เคร่ืองเช่ือมแต่ละเครื่องต้องมีกำรป้องกันกระแสเกินท่ีมีพกิ ัดหรอื ขนำดปรบั ตง้ั ไม่เกินร้อยละ 200 ของพกิ ดั กระแสด้ำนไฟเข้ำของเครื่องเชอ่ื มยกเวน้ ไม่ต้องมีเคร่ืองป้องกันกระแสเกินสำหรับเคร่ืองเชื่อมได้ ถ้ำสำยไฟฟ้ำท่ีจ่ำยไฟให้ เครื่องเชื่อมมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนำดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 200 ของพิกัดของพกิ ดั กระแสดำ้ นไฟเข้ำของเคร่ืองเช่ือม10.1.2.2.2 สาหรับสายไฟฟา้ สำยไฟฟำ้ สำหรบั เครอื่ งเช่ือมเคร่ืองเดียวหรือหลำยเครื่อง ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินท่ีมีพิกัดหรือขนำดปรับต้ังไม่เกินร้อยละ 200 ของขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำ10.1.2.3 เครื่องปลดวงจรตอ้ งตดิ ตั้งเครื่องปลดวงจรทำงดำ้ นไฟเข้ำของเครอื่ งเชื่อม ถ้ำเครอ่ื งเช่อื มดังกล่ำวไม่มีเคร่ืองปลดวงจรประกอบมำด้วย เคร่อื งปลดวงจรตอ้ งเป็นสวิตช์หรือเชอรก์ ิตเบรกเกอร์ท่ีมีพิกัดกระแสไม่ต่ำกว่ำเครอ่ื งปอ้ งกันกระแสเกินตำมขอ้ 10.1.2.210.1.3 เครือ่ งเชอ่ื มอาร์กมอเตอร-์ เจเนอเรเตอร์10.1.3.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟา้ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำท่จี ำ่ ยไฟใหเ้ ครอื่ งเช่ือม ตอ้ งเป็นดังน้ี10.1.3.1.1 สาหรับเครอ่ื งเช่ือมเคร่ืองเดียว ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำต้องไม่น้อยกว่ำผลคูณของพิกัดกระแสด้ำนไฟเข้ำที่ระบุบนแผ่นป้ำยประจำเครื่อง กับตัวคูณซ่ึงขึ้นกับรอบทำงำนหรอื พกิ ดั เวลำของเครอื่ งเชื่อม ดงั น้ี รอบทางาน (ร้อยละ) 100 90 80 70 60 50 40 30 ไม่เกนิ 20 ตัวคูณ 1.00 0.96 0.91 0.86 0.81 0.75 0.69 0.62 0.55หมายเหตุ สำหรบั เครือ่ งเช่ือมท่มี ีพกิ ัดเวลำ 1 ชว่ั โมง ตวั คูณเท่ำกบั 0.8010.1.3.1.2 สาหรับเครอ่ื งเชือ่ มหลายเครือ่ ง ขนำดกระแสของสำยไฟฟำ้ กำหนดเช่นเดียวกับขอ้ 10.1.2.1.2

บทท่ี 10 บริภัณฑเ์ ฉพาะงาน 10-310.1.3.2 การปอ้ งกันกระแสเกนิใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นพิกดั หรอื ขนำดปรับตงั้ ของเครื่องปอ้ งกนั กระแสเกินกำหนดเชน่ เดียวกับข้อ 10.1.2.210.1.3.3 เครือ่ งปลดวงจรขนำดเครอ่ื งปลดวงจรกำหนดเช่นเดียวกับข้อ 10.1.2.310.1.4 เครอ่ื งเช่ือมความตา้ นทาน10.1.4.1 ขนาดกระแสของสายไฟฟา้ขนำดกระแสของสำยไฟฟำ้ ที่จำ่ ยไฟใหเ้ คร่อื งเชื่อม ต้องเปน็ ดงั นี้10.1.4.1.1 สาหรบั เคร่ืองเชอื่ มเคร่ืองเดียว ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำต้องเปน็ ดังนี้ ก) สำหรับเครื่องเชื่อมท่ีทำงำนในช่วงเวลำและค่ำกระแสทำงด้ำนไฟเข้ำไม่ แน่นอนหรือมีรอบทำงำนไม่แน่นอน ถ้ำเป็นเครื่องเชื่อมตะเข็บหรือเคร่ือง เชื่อมท่ีป้อนงำนโดยอัตโนมัติ ขนำดกระแสของของสำยไฟฟ้ำต้องไม่ต่ำกว่ำ ร้อยละ 70 ของพิกัดกระแสด้ำนไฟเข้ำแต่ถ้ำเคร่ืองเชื่อมทำงำนแบบไม่ อัตโนมัติ ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของพิกัด กระแสด้ำนไฟเขำ้ ข) สำหรับเครื่องเชื่อมที่ทำงำนเฉพำะ ทรำบกระแสด้ำนไฟเข้ำและรอบ ทำงำนแน่นอน ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำต้องไม่ต่ำกว่ำผลคูณของกระแส ดำ้ นไฟเข้ำกบั ตวั คณู ซงึ่ ข้ึนกับรอบทำงำนของเครื่องเชอ่ื ม ดงั นี้ รอบทางาน (ร้อยละ) 50 40 30 25 20 15 10 7.5 ไมเ่ กนิ 5 ตัวคณู 0.71 0.63 0.55 0.50 0.45 0.39 0.32 0.27 0.2210.1.4.1.2 สาหรับเคร่ืองเชื่อมหลายเคร่ือง ขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำต้องไม่ต่ำกว่ำผลบวกของค่ำท่ีคำนวณได้ตำมข้อ 10.1.4.1.1 สำหรับเคร่ืองท่ีใหญ่ที่สุดบวกกับร้อยละ 60 ของเครอ่ื งอืน่ ที่เหลือทัง้ หมด10.1.4.2 การป้องกนั กระแสเกินตอ้ งมีกำรป้องกันกระแสเกินสำหรับเครื่องเช่ือมตำมข้อ 10.1.4.2.1 และ 10.1.4.2.2 หำกเครื่องปอ้ งกนั กระแสเกนิ ตำมท่กี ำหนดไวข้ ำ้ งตน้ ปลดวงจรโดยไม่จำเป็น ยอมให้ใช้พิกัดมำตรฐำนหรือขนำดปรบั ตงั้ ท่ีสูงถดั ขึน้ ไปได้10.1.4.2.1 สาหรับเครื่องเชื่อม เคร่ืองเช่ือมแต่ละเคร่ืองต้องมีกำรป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนำดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 300 ของพิกัดกระแสด้ำนไฟเข้ำของเคร่ืองเช่ือม ยกเว้น ไม่ตอ้ งมีเครื่องปอ้ งกนั กระแสเกินสำหรับเคร่ืองเช่ือมได้ ถ้ำสำยไฟฟ้ำท่ีจ่ำยไฟให้แก่เครื่องเชื่อม มี

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น10-4 บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงานเคร่ืองป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนำดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 300 ของพิกัดกระแสด้ำนไฟเขำ้ ของเครอ่ื งเชือ่ ม10.1.4.2.2 สาหรบั สายไฟฟา้ สำยไฟฟ้ำสำหรับเครื่องเชื่อมเครื่องเดียวหรือหลำยเครื่อง ต้องมีเครื่องป้องกันกระแสเกินที่มีพิกัดหรือขนำดปรับตั้งไม่เกินร้อยละ 300 ของขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำ10.1.4.3 เคร่อื งปลดวงจรต้องติดต้ังเครื่องปลดวงจรทำงด้ำนไฟเข้ำของเครื่องเช่ือม เครื่องปลดวงจรต้องเป็นสวิตช์หรือเชอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีขนำดใหญ่ไม่ต่ำกว่ำขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำตำมที่กำหนดในข้อ10.1.4.1 ในกรณีที่มีเครื่องเชื่อมเครื่องเดียว ยอมให้ใช้สวิตช์ท่ีติดต้ังทำงด้ำนไฟเข้ำของเคร่ืองเช่อื มเป็นเคร่ืองปลดวงจรได้10.2 สระนา้ อา่ งนา้ พุ และการติดตง้ั อ่นื ทคี่ ล้ายกนัตอน ก. ทว่ั ไป10.2.1 ขอบเขตครอบคลุมถึงกำรเดินสำยและกำรติดตั้งบริภัณฑ์ภำยในหรือชิดกับสระน้ำและอ่ำงน้ำพุชนิดก่อสร้ำงถำวร รวมทั้งบริภัณฑป์ ระกอบ ซ่ึงทำดว้ ยโลหะ เชน่ เคร่อื งสบู น้ำ และเคร่ืองกรองนำ้10.2.2 ข้อกำหนดน้ีใช้เปน็ ข้อกำหนดเพม่ิ เติมจำกทก่ี ลำ่ วในตอนต้น10.2.3 คาจากัดความโคมไฟฝงั กันนา้ แบบแห้ง (Dry-Niche Lighting Fixture) หมำยถึง โคมไฟฟำ้ ทีใ่ ชส้ ำหรับตดิ ฝังท่ีผนงั สระหรืออำ่ งน้ำพุ โดยติดตั้งไวใ้ นช่องแล้วผนึกกนั น้ำเขำ้เปลือกหุ้มโคมในสระ (Forming Shell) หมำยถึง โครงสร้ำงโลหะออกแบบสำหรับรองรับชุดโคมไฟฝังกันนำ้ แบบเปียก และสำหรับตดิ ตั้งในโครงสรำ้ งของสระและอ่ำงน้ำพุอา่ งน้าพุประดับและสระสะท้อนแสงชนดิ ตดิ ตัง้ ถาวร (Permanently Installed-DecorativeFountains and Reflection Pools) หมำยถึง สระและอ่ำงน้ำพุที่สร้ำงขึ้นเพ่ือควำมสวยงำมมิได้ใช้สำหรับวำ่ ยนำ้ กำรกอ่ สร้ำงอำจก่อสร้ำงในดินหรอื บนพ้นื ดินหรอื ภำยในอำคำรในลกั ษณะทไี่ มส่ ำมำรถถอดออกเก็บได้ และมวี งจรไฟฟ้ำจ่ำยไฟ

บทท่ี 10 บรภิ ัณฑเ์ ฉพาะงาน 10-5สระว่ายน้าชนิดติดตั้งถาวร (Permanently Installed Swimming Pools) หมำยถึง สระที่ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นก่อสรำ้ งในดิน บนพื้นดิน หรือในอำคำรในลักษณะท่ีไม่สำมำรถถอดออกเก็บได้ ทั้งที่มีและไม่มีวงจรไฟฟำ้โคมไฟฝังกันน้าแบบเปียก (Wet-Niche Lighting Fixture) หมำยถึง โคมไฟฟ้ำสำหรับติดต้ังในเปลอื กหุ้มโลหะ ตดิ ต้ังในโครงสร้ำงของสระหรอื อำ่ งน้ำพุ โดยโคมไฟล้อมรอบด้วยน้ำ10.2.4 หม้อแปลงไฟฟ้า และเครอ่ื งป้องกันกระแสร่วั ลงดิน10.2.4.1 หม้อแปลงไฟฟา้หม้อแปลงท่ีใช้สำหรับโคมไฟฟ้ำใต้น้ำรวมถึงเคร่ืองห่อหุ้มหม้อแปลง ต้องเป็นชนิดที่ระบุให้ใช้เพ่อื จุดประสงคน์ ี้ หม้อแปลงต้องเป็นชนดิ หม้อแปลงนิรภัย (ชนดิ แยกขดลวด)10.2.4.2 เครอ่ื งปอ้ งกันกระแสรวั่ ลงดนิตอ้ งเป็นชนดิ หน่วยประกอบสำเรจ็ เปน็ แบบตัดตอนอัตโนมตั ิ แบบเต้ำรับ หรือแบบอ่นื ทไี่ ด้รับกำรรบั รอง10.2.4.3 การเดนิ สายสำยไฟฟ้ำท่ีต่อออกทำงด้ำนโหลดของเครื่องป้องกันกระแสร่ัวลงดิน หรือจำก หม้อแปลง ซึ่งใช้สำหรับโคมไฟฟ้ำใต้น้ำตำมข้อ 10.2.11 ห้ำมเดินรวมอยู่ภำยในท่อ กล่อง หรือในเครื่องห่อหุ้มเดียวกับสำยอนื่ ๆ ข้อยกเว้นที่ 1 เครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน ยอมให้ติดตั้งในแผงย่อยท่ีมีวงจรอ่ืนซ่ึงมิได้มี กำรป้องกันกระแสลัดวงจรและรั่วลงดนิ ได้ ข้อยกเว้นที่ 2 สำยจ่ำยไฟฟ้ำให้เคร่ืองป้องกันกระแสรั่วลงดินชนิดป้อนผ่ำนหรือชนิดเต้ำรับ ยอมใหอ้ ยู่ในเครือ่ งหอ่ หุ้มเดยี วกันได้ ข้อยกเว้นที่ 3 สำยไฟฟ้ำทำงด้ำนโหลดของเครื่องป้องกันกระแสรั่วลงดิน ยอมให้เดินในช่อง เดินสำยไฟฟ้ำ กล่อง หรือเคร่ืองห่อหุ้มที่มีเฉพำะสำยไฟฟ้ำ ซ่ึงมีกำรป้องกัน ด้วยเครอื่ งป้องกนั กระแสร่วั ลงดนิ ข้อยกเว้นท่ี 4 สำยดิน10.2.5 เตา้ รบั โคมไฟฟ้า และจดุ ต่อไฟฟา้ แสงสว่าง10.2.5.1 เตา้ รบั10.2.5.1.1 เต้ำรบั ต้องติดตัง้ ห่ำงจำกขอบสระด้ำนในไม่น้อยกว่ำ 3.00 เมตร ยกเว้น เต้ำรับทีจ่ ำ่ ยไฟใหเ้ คร่ืองสบู นำ้ ที่ตดิ ต้ังถำวรซึ่งใชก้ ับสระนำ้ หรอื นำ้ พตุ ำมขอ้ 10.2.6 ยอมให้มีระยะห่ำงระหวำ่ ง 1.50 ถงึ 3.00 เมตรได้ แตต่ ้องเป็นเตำ้ รบั ชนดิ เต้ำรบั เด่ยี วล็อกไดแ้ ละเปน็ ชนิดมีสำยดินและต้องมีกำรปอ้ งกันด้วยเคร่อื งป้องกันกระแสเกินและร่วั ลงดนิ

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น10-6 บทที่ 10 บรภิ ัณฑเ์ ฉพาะงาน10.2.5.1.2 ถ้ำเป็นสระว่ำยน้ำชนิดติดตั้งถำวรในสถำนที่อยู่อำศัย ต้องติดต้ังเต้ำรับอย่ำงน้อย1 จดุ ทร่ี ะยะห่ำงจำกขอบสระด้ำนในไม่น้อยกว่ำ 3.0 เมตร และไม่เกิน 6.0 เมตร10.2.5.1.3 เต้ำรับต่ำงๆ ที่ติดตั้งห่ำงจำกขอบสระด้ำนในภำยในระยะ 6.0 เมตร ต้องติดตั้งเครอ่ื งป้องกันกระแสเกนิ และร่ัวลงดิน10.2.5.2 โคมไฟฟา้ จุดตอ่ ไฟฟา้ แสงสวา่ ง และพดั ลมเพดาน10.2.5.2.1 โคมไฟฟ้ำ จุดต่อไฟฟ้ำแสงสว่ำง และพัดลมเพดำน ห้ำมติดตั้งเหนือสระน้ำ หรืออยเู่ หนอื พืน้ ท่ซี ึ่งหำ่ งจำกขอบสระด้ำนในตำมแนวระดับไม่เกิน 1.50 เมตร เว้นแต่จะไม่มีส่วนใดของโคมไฟฟำ้ หรือพัดลมเพดำนอยู่สูงจำกระดบั น้ำในสระไมน่ ้อยกว่ำ 3.65 เมตร ข้อยกเว้นท่ี 1 โคมไฟฟ้ำและจุดต่อไฟฟ้ำแสงสว่ำงท่ีติดตั้งอยู่เดิมมีระยะห่ำงตำมแนว ระดับวัดจำกขอบสระด้ำนในน้อยกว่ำ 1.50 เมตร ต้องอยู่สูงจำกระดับน้ำ สูงสุดไมน่ อ้ ยกว่ำ 1.50 เมตร และตอ้ งตดิ ตัง้ กับโครงสรำ้ งเดมิ อยำ่ งมัน่ คง ขอ้ ยกเว้นท่ี 2 บริเวณสระว่ำยน้ำภำยในอำคำรไม่ต้องปฏิบัติตำมข้อ 10.2.5.2.1 ถ้ำ เปน็ ไปตำมข้อต่ำงๆ เหล่ำน้ที กุ ขอ้ คอื 1) โคมไฟฟ้ำเป็นชนดิ ปดิ มิดชดิ 2) วงจรย่อยทจ่ี ่ำยไฟให้โคมไฟฟำ้ หรือพัดลมเพดำนน้ี ติดต้ังเครื่องป้องกัน กระแสเกนิ และรัว่ ลงดนิ 3) ส่วนล่ำงของโคมไฟฟ้ำหรือพัดลมเพดำนอยู่สูงจำกระดับน้ำสูงสุดไม่ นอ้ ยกว่ำ 2.30 เมตร10.2.5.2.2 โคมไฟฟ้ำและจุดต่อไฟฟ้ำแสงสว่ำงในระยะระหว่ำง 1.50 เมตร ถึง 3.00 เมตรจำกขอบสระดำ้ นในโดยวัดตำมแนวระดับ ถ้ำติดต้ังสูงจำกระดับน้ำสูงสุดไม่ถึง 1.50 เมตร ต้องปอ้ งกันด้วยเครื่องป้องกันกระแสเกนิ และรั่วลงดนิ และตอ้ งยดึ ตดิ กบั โครงสร้ำงอย่ำงมน่ั คง10.2.5.2.3 โคมไฟฟ้ำชนิดต่อด้วยสำยพร้อมเต้ำเสียบ ต้องมีคุณ-สมบัติตำมข้อ 10.2.6 เมื่อตดิ ตั้งในระยะ 4.80 เมตร จำกผิวนำ้ วดั ตำมแนวรศั มี10.2.5.3 อปุ กรณส์ ับปลดวงจรติดตั้งห่ำงจำกขอบสระด้ำนในวัดตำมแนวระดับไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร นอกจำกจะก้ันด้วยรั้วผนัง หรือโครงสรำ้ งท่ถี ำวร10.2.6 บริภัณฑช์ นดิ ต่อดว้ ยสายพร้อมเตา้ เสียบนอกจำกโคมไฟฟำ้ ใต้นำ้ สำหรับสระชนิดติดต้ังถำวรบริภัณฑ์ชนิดยึดติดแน่นหรือติดต้ังประจำที่ซึง่ มีพกิ ัดไมเ่ กนิ 20 แอมแปรย์ อมให้ต่อด้วยสำยอ่อนได้ สำยอ่อนต้องยำวไมเ่ กิน 0.90 เมตร และมีสำยดนิ ของบรภิ ัณฑข์ นำดตัวนำทองแดงไมเ่ ลก็ กว่ำ 1.5 ตร.มม. และใชเ้ ต้ำรับแบบมสี ำยดิน

บทที่ 10 บรภิ ณั ฑ์เฉพาะงาน 10-710.2.7 ระยะห่างจากสายอากาศหำ้ มเดนิ สำยเปดิ เหนือสระและสว่ นประกอบของสระดังน้ี10.2.7.1 สระและบรเิ วณท่ีห่ำงจำกขอบสระด้ำนในออกไปไม่เกนิ 3.00 เมตร ตำมแนวระดับ10.2.7.2 ท่ีกระโดดน้ำ10.2.7.3 อฒั จันทรส์ ังเกตกำรณ์ หอ หรือพ้นื ยกข้อยกเวน้ ที่ 1 ส่ิงปลูกสร้ำงตำมข้อ 10.2.7.1 ถึง 10.2.7.3 อนุญำตให้อยู่ใต้แนวสำยจ่ำยไฟ หรือตัวนำ ประธำนลงเครอ่ื งวัดหน่วยไฟฟ้ำ ของกำรไฟฟ้ำฯ ได้ หำกมีระยะห่ำงตำมตำรำงที่ 10-1ข้อยกเวน้ ท่ี 2 สำยส่ือสำร และสำยสะพำนขององค์กำรท้องถิ่น อนุญำตให้เดินเหนือสระว่ำยน้ำ อัฒจันทร์ สังเกตกำรณ์ หอ และพ้ืนยก แต่ทงั้ น้ตี อ้ งเหนือไม่นอ้ ยกว่ำ 3.0 เมตรใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น ตารางท่ี 10-1ระยะห่างระหวา่ งสายไฟฟา้ อากาศกับสว่ นตา่ งๆ ของสระว่ายน้า ตัวนาประธานจ่ายไฟหรือตัวนา ตวั นาประธานจา่ ยไฟหรอื ประธานลงเครื่องวัดฯ ชนิดเดิน ตวั นาประธานลง ไ ป กั บ ส า ย ส ะ พ า น ห รื อ ส า ย เคร่ืองวดั ฯ ชนิดอ่นื ระยะห่าง สะพานในตวั ซง่ึ ตอ่ ลงดิน แรงดัน เทยี บกับดนิ ไม่เกนิ 750 โวลต์ แรงดันเทียบกบั ดนิก) ระยะห่ำงวัดทุกทิศทำงถึง ระดับน้ำ ขอบของผิวน้ำ ฐำน 6.90 เมตร 0-15 เควี 15-50 เควี ของกระดำนกระโดดน้ำ 7.50 เมตร 8.00 เมตรข) ระยะห่ำงวัดทุกทิศทำงถึง กระดำนกระโดดน้ำ หรือ 4.40 เมตร 5.20 เมตร 5.50 เมตร หอกระโดดน้ำ ระยะห่ำงนน้ี ับถึงขอบด้ำนนอกของสิ่งปลูกสร้ำงที่ระบุใน 10.2.7.1 และ10.2.7.2ค) ระยะห่ำงวัดตำมแนวนอน ข้ำงต้น แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3.00 เมตร จำกขอบสระด้ำนใน10.2.8 เครือ่ งทานา้ ร้อนสาหรับสระเคร่อื งทำนำ้ ร้อนสำหรับสระต้องแบ่งตัวทำควำมรอ้ นออกเปน็ สว่ นๆ แต่ละส่วนมีขนำดไม่เกิน 48แอมแปร์ และใส่เคร่อื งปอ้ งกันกำรลัดวงจร ขนำดไมเ่ กิน 60 แอมแปร์เคร่ืองป้องกันกระแสเกิน หรือขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำต้องไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 125 ของโหลดตำมท่ีระบบุ นแผน่ ปำ้ ยประจำเครอ่ื ง10.2.9 ตาแหน่งการเดนิ สายใต้ดนิห้ำมเดินสำยใต้ดิน ใต้สระหรือใต้ส่วนที่ยื่นไปในสระในระยะ1.50 เมตร วัดตำมแนวนอนจำกขอบสระดำ้ นใน

10-8 บทที่ 10 บริภัณฑเ์ ฉพาะงานขอ้ ยกเวน้ ท่ี 1 กำรเดินสำยสำหรบั บรภิ ณั ฑ์ทอี่ นุญำตในข้อ 10.1 ยอมให้อยใู่ นบรเิ วณน้ีได้ข้อยกเว้นที่ 2 เมอ่ื มีสถำนทจ่ี ำกดั ไม่สำมำรถหลกี เลี่ยงให้พ้นระยะ 1.50 เมตร จำกขอบสระด้ำนในได้ สำย ดังกล่ำวจะต้องเดินในท่อโลหะหนำ ท่อโลหะหนำปำนกลำงหรือระบบช่องเดินสำยไฟฟ้ำ อโลหะ ท่อโลหะที่ใช้ต้องเป็นชนิดทนกำรผุกร่อน และเป็นชนิดเหมำะสมแก่กำรติดต้ังใน สถำนท่ีเช่นน้ัน ควำมลึกในกำรติดต้ังใต้ดินสอดคล้องตำมตำรำงท่ี 5-1 และไม่อนุญำตให้ ลดควำมลกึ ตำมข้อกำหนดในหมำยเหตุ10.2.10 หอ้ งบริภณั ฑ์ไม่อนญุ ำตใหต้ ิดตั้งบริภัณฑ์ไฟฟำ้ ไว้ในห้องซึง่ มไิ ด้จดั กำรระบำยน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันน้ำที่เกิดสะสมขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติกำรตำมปกติ หรอื ระหว่ำงกำรบำรงุ รักษำเครื่องกรองนำ้ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน ข. สระชนดิ ติดตัง้ ถาวร10.2.11 โคมไฟฟ้าใต้นา้10.2.11.1 ทว่ั ไป10.2.11.1.1 แบบของโคมไฟใต้น้ำที่รับไฟฟ้ำจำกวงจรย่อย หรือจำกหม้อแปลงตำม ข้อ10.2.4.1 ต้องเปน็ แบบเมอ่ื ติดต้ังอยำ่ งเหมำะสม โดยไมไ่ ด้ตดิ ตงั้ เคร่ืองป้องกันกระแสเกินและรั่วลงดนิ แล้ว ตอ้ งไมท่ ำให้เกิดอันตรำยจำกไฟฟ้ำดูดในสภำพใช้งำนตำมปกติ และในกรณีท่ีติดต้ังเคร่อื งปอ้ งกนั กระแสเกนิ และร่ัวลงดิน สำหรับโคมไฟฟ้ำที่ใช้แรงดันเกินกว่ำ 15 โวลต์ ต้องไม่ทำให้เกิดอันตรำยจำกไฟฟ้ำดูดขณะเปลี่ยนหลอด ท้ังน้ีโดยกำรใช้โคมไฟฟ้ำ และเคร่ืองป้องกันกระแสเกนิ และร่วั ลงดนิ ท่ไี ด้รับกำรรับรองจำกสถำบนั ท่เี ช่ือถอื ได้10.2.11.1.2 โคมไฟฟำ้ ท่ตี ดิ ต้ัง ห้ำมใช้ระบบแรงดันระหวำ่ งสำยเกิน 230 โวลต์10.2.11.1.3 โคมไฟที่ติดตั้งในผนัง (ขอบ) สระ ต้องติดต้ังให้เลนส์ส่วนบนของดวงโคมอยู่ใต้ระดบั น้ำปกติเป็นระยะอย่ำงนอ้ ย 0.45 เมตร โคมไฟทีห่ ันด้ำนหนำ้ ขนึ้ จะตอ้ งมีครอบปอ้ งกนั กำรสัมผัสจำกบุคคล ยกเว้น อนุญำตให้ใช้โคมไฟฟ้ำที่แสดงเอกลักษณ์ท่ีว่ำใช้ท่ีระดับระดับควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 100 มม. ใต้ระดบั น้ำปกติ10.2.11.1.4 โคมไฟที่ทำงำนได้อย่ำงปลอดภัยเมื่ออยู่ใต้ระดับน้ำ ต้องมีกำรป้องกันอันตรำยอย่ำงเพยี งพอจำกควำมรอ้ นเกินเม่ืออยพู่ ้นระดบั นำ้10.2.11.2 โคมไฟฟ้าฝังกันน้าแบบเปียก10.2.11.2.1 ต้องติดต้ังเปลือกหุ้มโคมโลหะ สำหรับโคมไฟฟ้ำฝังผนังกันน้ำแบบเปียกและต้องมีข้อต่อเกลียวสำหรับต่อกับท่อ ใช้ท่อโลหะหนำหรือท่อโลหะหนำปำนกลำงท่ีเป็นทองเหลืองหรือโลหะทนกำรผุกรอ่ นหรือทอ่ อโลหะหนำต่อจำกเปลือกหุ้มโดยไปเข้ำกล่องชุมสำยหรือเครื่อง

บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน 10-9ห่อหุ้มที่ติดตั้งตำมที่กำหนดในข้อ 10.2.12 กรณีท่ีใช้ท่ออโลหะหนำต้องเดินสำยขนำดใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นพื้นท่ีหน้ำตัดไม่เล็กกว่ำ 6 ตร.มม. ในท่อ เพ่ือต่อเปลือกหุ้มโคม กล่องชุมสำย หรือเคร่ืองห่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเคร่ืองห่อหุ้มของเครื่องป้องกันไฟร่ัว กำรต่อสำยกับเปลือกหุ้มโคม ต้องปิดหรอื หุม้ ด้วยสำรผนกึ เพอ่ื ป้องกันกำรผุกรอ่ นจำกน้ำในสระ ส่วนประกอบของโคมและเปลือกหุม้ ที่สัมผสั กบั นำ้ ตอ้ งทำดว้ ยทองเหลือง หรอื อโลหะทนกำรผกุ รอ่ นอย่ำงอื่น10.2.11.2.2 สว่ นปลำยของสำยออ่ น และกำรต่อสำยอ่อนในโคมไฟฟ้ำต้องปิดหรือหุ้มด้วยสำรอุดเพื่อป้องกันน้ำเข้ำไปในโคม นอกจำกน้ีจุดต่อลงดินภำยในโคมไฟ ต้องมีกำรป้องกันกำรผุกร่อนจำกนำ้ ในสระ ในกรณีทีน่ ำ้ เข้ำในโคม10.2.11.2.3 โคมไฟต้องประสำนและยึดแน่นกับเปลือกหุ้มโคม โดยเคร่ืองยึดเพื่อให้เกิดควำมตอ่ เน่ืองทำงไฟฟำ้ อยำ่ งสมบูรณ์ และกำรถอดโคมต้องใชเ้ คร่ืองมือพเิ ศษช่วย10.2.11.3 โคมไฟฝงั กันนา้ แบบแห้งโคมไฟฝงั กันนำ้ แบบแห้งตอ้ งจัดให้มีกำรระบำยน้ำ และต้องมีที่ต่อสำยดินสำหรับแต่ละท่อท่ีต่อเขำ้ โคมตอ้ งใช้ท่อโลหะหนำ ท่อโลหะหนำปำนกลำง หรือท่อโลหะหนำท่ีได้รับกำรรับรองต่อจำกโคมไฟไปยงั แผงย่อย ไม่ต้องใช้กล่องชุมสำย แต่ถ้ำใช้ก็ไม่ต้องติดต้ังในระดับและตำแหน่งท่ีกำหนดในขอ้ 10.2.12.1.4 ถำ้ โคมไฟมีกำรแสดงเอกลักษณ์เป็นพเิ ศษเพ่ือวัตถุประสงค์น้ัน10.2.12 กล่องชุมสาย และเคร่ืองห่อหุ้มของหม้อแปลงหรือเครื่องป้องกันกระแสร่ัวลงดิน10.2.12.1 กล่องชุมสายกลอ่ งชมุ สำยทต่ี อ่ กับทอ่ ซ่ึงตอ่ ไปถึงเปลอื กโคมตอ้ งมคี ณุ สมบัติดงั นี้10.2.12.1.1 ต้องจดั ให้มที ี่ตอ่ ท่อเกลยี ว หรือข้อต่อสำหรบั ทอ่ อโลหะ และ10.2.12.1.2 เปน็ ทองแดง ทองเหลอื ง พลำสติกที่เหมำะสม หรอื สำรทนกำรผุกรอ่ นอ่นื และ10.2.12.1.3 ต้องทำให้มีกำรต่อเนื่องทำงไฟฟ้ำระหว่ำงท่อโลหะที่ต่อเข้ำโคมกับข้ัวต่อสำยดินดว้ ยทองแดง ทองเหลอื ง หรือสำรทนกำรผุกร่อนอนื่ ซง่ึ ตดิ เป็นสว่ นประกอบของกล่อง และ10.2.12.1.4 ติดต้ังในระยะไม่น้อยกว่ำ 0.20 เมตร วัดจำกก้นกล่องด้ำนในเหนือระดับพืน้ ดนิ ชำนขอบสระ หรือทีร่ ะดับนำ้ ในสระสูงสุด แล้วแต่อย่ำงไหนจะได้ระดับสูงสุดและต้องอยู่ห่ำงจำกผนังสระด้ำนในไม่น้อยกว่ำ 1.20 เมตร ถ้ำมิไดแ้ ยกจำกสระโดยกัน้ ทบึ ดว้ ยกำแพง ร้ัวหรือกำรก้นั แบบอื่น

See also  5 Live Action จากการ์ตูนญี่ปุ่นสุดฮิต! หนังรักวัยเรียนสนุกๆ ที่ต้องดู! ห้ามพลาด!! | RealPloi | แนะนําซีรีย์ญี่ปุ่น แนวโรงเรียน | ความรู้เกี่ยวกับความงามในบ้านล่าสุด

10-10 บทท่ี 10 บรภิ ณั ฑ์เฉพาะงานใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นยกเว้น สำหรับระบบแสงสว่ำงแรงดันไม่เกิน 15 โวลต์ อนุญำตให้ใช้กล่องฝังผิวหน้ำเสมอ ระดับชำนขอบได้โดยต้องจัดให้มีกำรใส่สำรอุดในกล่องเพื่อกันควำมชื้นเข้ำภำยใน กล่อง และกล่องตอ้ งอยหู่ ่ำงจำกผนงั สระด้ำนในไมน่ ้อยกวำ่ 1.20 เมตร10.2.12.2 เครอ่ื งหอ่ หมุ้ หรอื เครือ่ งหอ่ หุ้มอืน่ ๆเครื่องห่อหุ้มหรือเครื่องห่อหุ้มสำหรับหม้อแปลง เครื่องป้องกันไฟร่ัว หรืออุปกรณ์ท่ีคล้ำยกัน ซ่ึงต่อกบั ท่อท่ีต่อตรงกบั เปลอื กหุ้มโคม ตอ้ งมคี ณุ สมบัตดิ ังนี้10.2.12.2.1 ต้องจัดใหม้ ีที่ต่อทอ่ เกลยี ว หรือขอ้ ตอ่ สำหรับทอ่ อโลหะ และ10.2.12.2.2 จัดให้มีกำรผนึก เช่น กำรผนึกท่ีหัวต่อท่อ เพื่อป้องกันกำรหมุนเวียนของอำกำศระหวำ่ งท่อและเครื่องหอ่ หุ้ม และ10.2.12.2.3 ตอ้ งทำให้มกี ำรตอ่ เนอ่ื งทำงไฟฟ้ำ ระหว่ำงท่อโลหะท่ีต่อเข้ำเคร่ืองห่อหุ้มกับขั้วต่อสำยดิน ด้วยทองแดง ทองเหลือง หรือสำรทนกำรผุกร่อนอื่น ซ่ึงติดเป็นส่วนประกอบของเคร่ืองห่อห้มุ และ10.2.12.2.4 ติดตั้งในระยะไม่น้อยกว่ำ 0.20 เมตร วัดจำกก้นกล่องด้ำนในเหนือระดับดินชำนขอบสระ หรือระดับนำ้ ในสระสงู สดุ แล้วแต่อย่ำงไหนจะได้ระดับสูงสุด และต้องอยู่ห่ำงจำกผนังสระด้ำนในไม่น้อยกว่ำ 1.20 เมตร ถ้ำมิได้แยกจำกสระโดยก้ันทึบด้วยกำแพง ร้ัว หรือกำรก้ันแบบอ่นื10.2.12.3 การปอ้ งกนักล่องชุมสำยและเคร่ืองห่อหุ้ม ซ่ึงติดต้ังเหนือระดับทำงเดินขอบสระ ห้ำมติดตั้งในบริเวณทำงเดิน นอกจำกจะมีกำรป้องกันเพ่ิมเติม เช่น ติดต้ังไว้ใต้กระดำนกระโดดน้ำ หรือติดกับโครงสรำ้ งทยี่ ดึ แน่น หรอื ทค่ี ลำ้ ยกนั10.2.12.4 ขั้วต่อสายดินกล่องชุมสำย เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง และเครื่องป้องกันไฟรั่วที่ต่อโดยตรงกับท่อซึ่งต่อเข้ำเปลือกหมุ้ โคม ตอ้ งจดั ให้มขี ัว้ ต่อสำยดนิ เปน็ จำนวนมำกกวำ่ จำนวนทอ่ ทต่ี ่อเขำ้ อย่ำงน้อย 1 ขั้ว10.2.12.5 การลดแรงดงึกำรต่อปลำยของสำยอ่อนภำยในกล่องต่อสำยของโคมไฟฟ้ำใต้น้ำ เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลงและเคร่ืองป้องกนั ไฟร่วั หรอื เครื่องหอ่ หุ้มอ่ืน ตอ้ งจัดให้มกี ำรลดแรงดงึ10.2.13 การประสาน10.2.13.1 ส่วนทตี่ ้องประสานสว่ นต่ำงๆ ต่อไปน้ีตอ้ งประสำนใหต้ ิดตอ่ กนั

บทที่ 10 บริภณั ฑ์เฉพาะงาน 10-11 ก) ส่วนท่ีเป็นโลหะของโครงสร้ำงของสระ รวมท้ังโลหะที่ใช้เสริมแรงของตัวสระใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น ของสนั กำแพง และของชำนขอบสระ ข) เปลือกหมุ้ โคม ค) หัวต่อโลหะท่ีอยู่ภำยในหรือสมั ผัสโครงสร้ำงของสระ ง) ส่วนโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้ำที่ใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำในสระ รวมท้ังมอเตอร์ เครอ่ื งสบู น้ำดว้ ย จ) ส่วนโลหะของบริภัณฑท์ ่ีใช้งำนรว่ มกับหลงั คำสระ รวมทัง้ มอเตอรไ์ ฟฟ้ำด้วย ฉ) เปลือกโลหะของเคเบลิ และทอ่ สำย ท่อโลหะ และส่วนโลหะท่ียึดติดกับที่ ซ่ึงอยู่ ห่ำงจำกขอบสระด้ำนในตำมแนวระดับไม่เกิน 1.50 เมตร หรืออยู่ในระดับสูง ไม่เกนิ 3.60 เมตร จำกระดบั น้ำสูงสดุ หรอื โครงสร้ำงอนื่ ที่ไม่ไดแ้ ยกออกจำกตัว สระด้วยโครงสร้ำงถำวรขอ้ ยกเว้นที่ 1 ใชล้ วดผกู เหล็กกอ่ สร้ำงในกำรประ-สำนเหลก็ เสริมแรงได้ และไมต่ อ้ งเช่ือม ประสำน หรือใช้ ตวั จบั ยึดเปน็ พิเศษข้อยกเว้นท่ี 2 โครงสร้ำงเหล็กเสริมแรง หรือผนงั ของโครงสร้ำงโลหะของสระท่ีเชอ่ื มติดกนั หรือตอ่ ด้วยสลัก เกลียว อนุญำตให้ใช้เป็นตะแกรงประสำน (common’ bonding grid) สำหรับส่วนที่ไม่ใช้ ไฟฟ้ำ กรณีท่กี ำรตอ่ สำมำรถทำได้ตำมขอ้ กำหนดในเรอื่ งกำรตอ่ ลงดนิข้อยกเว้นที่ 3 ส่วนแยกท่ีมีขนำดไม่เกิน 100 มม. และแทรกเข้ำไปในโครงสร้ำงของสระลึกไม่เกิน 25 มม. ไม่ตอ้ งประสำน10.2.13.2 ตะแกรงประสานร่วมส่วนต่อไปนี้ต้องต่อกับตะแกรงประสำนร่วมด้วยสำยเดี่ยวเป็นทองแดงเปลือยหรือหุ้มฉนวนขนำดไม่เล็กกว่ำ 10 ตร.มม. กำรต่อต้องทำโดยกำรบีบ หรือใช้ตัวจับยึดชนิด ทองแดงทองเหลือง หรือทองแดงผสม ตะแกรงประสำนร่วมอำจเปน็ สิง่ ต่อไปน้ี10.2.13.2.1 เหล็กเสริมแรงของสระคอนกรีต เมื่อเหล็กเสริมแรงเหล่ำนั้นประสำนติดต่อกันดว้ ยลวดผูกเหล็กหรอื ยำ่ งอ่ืนท่ีเทียบเทำ่10.2.13.2.2 ผนังของสระโลหะซ่ึงประกอบเขำ้ ดว้ ยกำรเชอ่ื มประสำนหรือสลักเกลียว10.2.13.2.3 ตัวนำเดี่ยว (solid conductor) ทำด้วยทองแดงเปลือยหรือหุ้มฉนวน ขนำดไม่เล็กกว่ำ 10 ตร.มม.10.2.13.3 เครือ่ งทาความรอ้ นน้าในสระสำหรับเคร่ืองทำควำมร้อนน้ำในสระที่มีพิกัดเกินกว่ำ 50 แอมแปร์ ซ่ึงได้มีข้อแนะนำเฉพำะเกีย่ วกบั กำรประสำนและกำรตอ่ ลงดิน ส่วนที่กำหนดให้ประสำนต้องมีกำรประสำนให้ติดต่อกันและส่วนที่กำหนดให้ต่อลงดิน ตอ้ งตอ่ ลงดนิ

10-12 บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงานใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น10.2.14 บรภิ ัณฑ์เครือ่ งเสยี งใต้นา้บริภัณฑ์เครือ่ งเสยี งใตน้ ้ำทัง้ หมด ตอ้ งมกี ำรแสดงเอกลกั ษณ์เพื่อใชต้ ำมวตั ถปุ ระสงค์นั้น10.2.14.1 ลาโพงลำโพงแต่ละตัวต้องติดต้งั ภำยในเปลือกโลหะหุ้มลำโพงด้ำนหน้ำ ซ่ึงปิดด้วยตะแกรงโลหะมีกำรประสำนและยึดแน่นกับเปลือกหมุ้ ลำโพง โดยอุปกรณ์ล็อกให้มีควำมต่อเน่ืองทำงไฟฟ้ำสมบูรณ์และต้องใชเ้ คร่ืองมือเปดิ ในกำรติดตัง้ หรือบรกิ ำรตวั ลำโพง เปลอื กหุ้มลำโพงต้องติดต้ังฝังในผนังหรอื พ้ืนของสระ10.2.14.2 วิธีเดินสายกำรเดินสำยใชท้ ่อโลหะหนำ หรือท่อโลหะหนำปำนกลำงที่ทำด้วยทองเหลืองหรือโลหะทนกำรผุกร่อนอย่ำงอ่ืน หรือท่ออโลหะหนำต่อจำกเปลือกหุ้มลำโพงไปยังกล่องชุมสำยท่ีเหมำะสม หรือเครื่องห่อหุ้มอย่ำงอ่ืนตำมข้อ 10.2.12 ในกรณีที่ใช้ท่ออโลหะหนำ ต้องเดินสำยทองแดงเดี่ยวขนำดไม่เล็กกว่ำ 10 ตร.มม. ภำยในท่อต่อปลำยเข้ำกับเปลือกหุ้มลำโพง และกล่องชุมสำยปลำยทำงด้ำนเปลือกหุ้มลำโพง ต้องปิดหรือหุ้มด้วยสำรผนึกเพื่อป้องกันกำรผุกร่อนจำกน้ำในสระ10.2.14.3 เปลือกหุ้มลาโพงและตะแกรงโลหะเปลือกหมุ้ ลำโพงและตะแกรงโลหะตอ้ งทำด้วยทองเหลืองหรอื โลหะทนกำรผุกร่อนอยำ่ งอน่ื ท่ไี ด้รับกำรรบั รอง เพื่อจดุ ประสงค์นัน้ แล้ว10.2.15 การต่อลงดนิบริภัณฑ์ต่อไปนีต้ ้องตอ่ ลงดิน ก) โคมไฟฝงั ผนังกันนำ้ แบบเปียก ข) โคมไฟฝังผนงั กันนำ้ แบบแห้ง ค) บริภณั ฑไ์ ฟฟำ้ ท่ีตดิ ตง้ั ในระยะ 1.50 เมตร จำกผนงั สระดำ้ นใน ง) บรภิ ณั ฑ์ไฟฟำ้ ที่เก่ยี วข้องกบั ระบบกำรหมนุ เวยี นน้ำในสระ จ) กลอ่ งชุมสำย ฉ) เครอื่ งหอ่ หุม้ ของหม้อแปลง ช) เครอ่ื งป้องกนั ไฟรัว่ ซ) แผงวงจรย่อยทีไ่ ม่ใชส่ ่วนของบริภัณฑ์ประธำน และจ่ำยไฟให้แก่บริภัณฑ์ไฟฟ้ำ ที่เกี่ยวขอ้ งกบั สระ

บทท่ี 10 บรภิ ัณฑ์เฉพาะงาน 10-1310.2.16 วธิ ีการตอ่ ลงดนิใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น10.2.16.1 ทัว่ ไปกำรดำเนินกำรต่อไปนี้ใช้สำหรับกำรต่อลงดินของโคมไฟใต้น้ำ กล่องชุมสำยเคร่ืองห่อหุ้มของหม้อแปลงท่เี ปน็ โลหะ แผงวงจรย่อย รวมทั้งเครอ่ื งห่อหุ้มและบรภิ ัณฑ์อนื่10.2.16.2 โคมไฟใชใ้ นสระและบริภณั ฑอ์ ่ืน10.2.16.2.1 โคมไฟฟ้ำผนังกันน้ำแบบเปียก จะต้องต่อกับตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ขนำดตำมตำรำงที่ 4-2 แตต่ อ้ งไมเ่ ล็กกวำ่ 4.0 ตร.มม. และต้องเป็นสำยหุม้ ฉนวนเดนิ รวมไปกบั สำยไฟภำยในทอ่ โลหะหนำ ท่อโลหะหนำปำนกลำง หรอื ทอ่ อโลหะหนำ ข้อยกเว้นที่ 1 ใหใ้ ช้ท่อโลหะบำงได้ ถ้ำติดตั้งภำยในอำคำร ข้อยกเว้นท่ี 2 ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ระหว่ำงกล่องสำย (wiring chamber) ของ ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงและกล่องชุมสำย ต้องกำหนดขนำดตำม ขนำดของเครือ่ งป้องกนั กระแสเกินของวงจรนี้10.2.16.2.2 กล่องชุมสำย เครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเครื่องห่อหุ้มอื่นในวงจร ที่จ่ำยไฟแกโ่ คมไฟฟำ้ ฝงั ผนังกนั น้ำแบบเปียก และทอ่ สำยของโคมไฟฟำ้ ฝังผนงั กนั นำ้ แบบแห้ง ต้องตอ่ ลงดนิ โดยตอ่ เข้ำกับขวั้ สำยดนิ ของแผงย่อย ข้วั ต่อนี้ต้องต่อโดยตรงกับแผงย่อย ตัวนำต่อลงดินของบรภิ ัณฑ์ ตอ้ งตดิ ตัง้ โดยไมม่ กี ำรตดั ตอ่ ข้อยกเวน้ ที่ 1 ในกรณีท่ีโคมไฟฟ้ำใต้น้ำมำกกว่ำ 1 ชุด รับไฟฟ้ำไฟฟ้ำจำกวงจรย่อย เดียวกันตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ท่ีติดตั้งระหว่ำงกล่องชุมสำย เคร่ือง ห่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเคร่ืองห่อหุ้มอ่ืน ในวงจรจ่ำยจ่ำยไฟให้แก่โคม ไฟฟ้ำฝังผนังกันน้ำแบบเปียกหรือระหว่ำงช่องท่ีใช้เดินสำยของโคมไฟฝัง ผนงั กันนำ้ แบบแหง้ อนญุ ำตใหต้ อ่ ปลำยสำยเข้ำท่ีขั้วต่อสำยดนิ ได้ ข้อยกเวน้ ที่ 2 กรณีท่ีโคมไฟฟ้ำใต้น้ำต่อใช้ไฟฟ้ำจำกหมอ้ แปลงเครื่องปอ้ งกันกระแสร่วั ลง ดิน หรือสวิตช์นำฬิกำ ซึ่งอยู่ระหว่ำงแผงวงจรย่อยกับกล่องชุมสำย ซ่ึงต่อ ท่อที่เดินเข้ำโคมไฟฟ้ำใต้น้ำโดยตรง ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ อนุญำต ให้ต่อปลำยสำยเข้ำกับข้ัวต่อสำยลงดินเคร่ืองห่อหุ้มของหม้อแปลง เคร่ือง ปอ้ งกันไฟรวั่ และของสวติ ชน์ ำฬกิ ำได้10.2.16.2.3 โคมไฟฟ้ำฝังผนังกันน้ำแบบเปียก ที่รับไฟฟ้ำด้วยสำยอ่อน ส่วนโลหะท่ีไม่นำกระแส ต้องตอ่ ลงดิน โดยใช้ตัวนำตอ่ ลงดนิ ของบริภัณฑ์ เป็นสำยทองแดงหุ้มฉนวนซ่ึงเป็นสำยหนึ่งในสำยอ่อนหรือสำยเคเบิลอ่อนนั้น ตัวนำต่อลงดินต้องต่อเข้ำกับขั้วต่อสำยลงดินในกล่องชุมสำยที่จ่ำยไฟ หรือเครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลง หรือเครื่องห่อหุ้มอ่ืน ตัวนำต่อลงดินข องบริภัณฑ์ตอ้ งไมเ่ ล็กกว่ำตวั นำทจี่ ่ำยไฟ และไม่เลก็ กวำ่ 1.5 ตร.มม.

[NEW] มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 Pages 301 – 350 – Flip PDF Download | เครื่อง สํา อา ง ใน 7 11 – PINKAGETHAILAND

No Text Content!

10-14 บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงานใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น10.2.16.3 มอเตอร์มอเตอร์เกี่ยวกับสระน้ำต้องต่อกับตัวนำลงดินของบริภัณฑ์มีขนำดตำมตำรำงที่ 4-1 หรือ 4-2แต่ตอ้ งไมเ่ ล็กกวำ่ 4.0 ตร.มม. และตอ้ งเปน็ ตวั นำหมุ้ ฉนวนและเดนิ รวมอยู่กบั สำยไฟในท่อโลหะหนำ หนำปำนกลำงหรอื ทอ่ อโลหะหนำ ข้อยกเวน้ ท่ี 1 ให้ใช้ทอ่ โลหะบำงป้องกันตัวนำไดถ้ ้ำติดตัง้ ภำยในอำคำร ข้อยกเว้นท่ี 2 ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ท่ออ่อนเดินสำยถึงหรือใกล้กับมอเตอร์อนุญำตให้ใช้ ทอ่ โลหะหรืออโลหะออ่ นกนั ของเหลว พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่ีรบั รองแล้ว ได้10.2.16.4 แผงวงจรยอ่ ยแผงวงจรยอ่ ยที่ไม่ใช่เปน็ สว่ นหน่งึ ของบริภณั ฑป์ ระธำน ตอ้ งมีตวั นำต่อลงดินของบริภณั ฑ์ ตดิ ต้ังอยู่ระหว่ำงขั้วต่อสำยลงดินของแผงวงจรย่อยนี้กับขั้วต่อสำยลงดินของบริภัณฑ์ประธำน ตัวนำน้ีกำหนดขนำดตำมตำรำงท่ี 4-1 หรือ 4-2 แต่ต้องไม่เล็กกว่ำ 4.0 ตร.มม. อำจใช้เป็นสำยหุ้มเดินร่วมไปกับสำยป้อนในท่อโลหะหนำ ท่อโลหะหนำปำนกลำง หรือท่ออโลหะหนำ ตัวนำต่อลงดินของบรภิ ณั ฑต์ อ้ งต่อเข้ำกบั ขว้ั ตอ่ สำยลงดนิ ของบรภิ ณั ฑข์ องแผงวงจรย่อย ข้อยกเว้นที่ 1 ตัวนำต่อลงดินของบริภัณฑ์ ระหว่ำงแผงวงจรย่อยท่ีมีอยู่แล้วแต่อยู่ห่ำงจำก บริภัณฑ์ประธำน ไม่ต้องอยู่ในท่อเดียวกันกับที่กำหนดในข้อ 10.2.16.3 ถ้ำ กำรต่อถึงกันทำด้วยเคเบิลประกอบสำเร็จ ซึ่งมีตัวนำต่อลงดินหุ้มฉนวน รวมอยู่ด้วยในตวั ขอ้ ยกเวน้ ที่ 2 อนญุ ำตใหใ้ ชท้ ่อโลหะบำงป้องกันตัวนำได้ เม่อื ติดตั้งภำยในอำคำร10.2.16.5 บรภิ ณั ฑ์ทตี่ อ่ ดว้ ยสายออ่ นกรณีที่บริภัณฑ์ที่ยึดติดกับท่ีหรือติดตั้งติดตั้งประจำท่ีต่อวงจรด้วยสำยอ่อนเพ่ือสะดวกในกำรถอดออก หรือปลดวงจรเพื่อกำรซ่อมและบำรุงรักษำ หรือถอดเก็บตำมกำหนดในข้อ 10.2.6ตัวนำตอ่ ลงดนิ ของบรภิ ัณฑ์ต้องตอ่ เขำ้ กบั ส่วนโลหะของชดุ ประกอบสำเรจ็ ซง่ึ ยึดตดิ อยู่กบั ที่ ส่วนที่ถอดออกได้ตอ้ งตดิ ตัง้ อยบู่ นหรือประสำนเข้ำกบั ส่วนทยี่ ึดตดิ กับที่10.2.16.6 บริภณั ฑอ์ ยา่ งอน่ืบริภัณฑ์ไฟฟำ้ อยำ่ งอ่นื ทนี่ อกเหนือจำกโคมไฟใต้น้ำตอ้ งต่อลงดินตำมบทท่ี 410.2.17 หลงั คาคลมุ สระท่ีทางานดว้ ยไฟฟา้10.2.17.1 มอเตอร์และเครอื่ งควบคุมมอเตอร์มอเตอร์และเคร่ืองควบคุมมอเตอร์และกำรเดินสำยต้องอยู่ในระยะห่ำงจำกผนังสระด้ำนในไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตรหรือถูกกั้นแยกออกจำกสระด้วยกำแพงฝำครอบ หรือโครงสร้ำงถำวรอื่นๆมอเตอร์ไฟฟำ้ ทตี่ ิดตงั้ ตำ่ กวำ่ ระดับพืน้ ตอ้ งเปน็ ชนดิ ปดิ มดิ ชดิ

บทที่ 10 บริภณั ฑเ์ ฉพาะงาน 10-1510.2.17.2 วธิ ีการเดนิ สายมอเตอรแ์ ละเคร่อื งควบคมุ มอเตอร์ต้องตอ่ ผำ่ นเครอื่ งปอ้ งกนั กระแสรว่ั ลงดนิ10.2.8 การทาความร้อนใหก้ ับบริเวณชานขอบสระข้อกำหนดในข้อน้ีใช้สำหรับพ้ืนท่ีบริเวณชำนขอบสระรวมท้ังสระท่ีมีหลังคำคลุม เม่ือมีกำรใช้เคร่อื งทำควำมรอ้ นเพ่อื ทำควำมอบอนุ่ ในระยะ 6.0 เมตร จำกผนังสระด้ำนใน10.2.18.1 หน่วยเคร่ืองทาความรอ้ นหน่วยเคร่ืองทำควำมร้อนต้องยึดอย่ำงม่ันคงติดกับโครงสร้ำงและต้องเป็นแบบปิดมิดชิดหรือแบบมีกำรก้ัน ห้ำมติดตั้งหน่วยเคร่ืองทำควำมร้อนไว้เหนือสระ หรือเหนือพื้นท่ีในระยะ 1.50เมตร ตำมแนวนอนจำกผนงั สระดำ้ นใน10.2.18.2 เครือ่ งทาความรอ้ นแบบลวดแผ่รังสตี ดิ ตัง้ ถาวรเครือ่ งทำควำมรอ้ นไฟฟ้ำแบบแผ่รังสีจะต้องมีกำรกั้นและยึดแน่นด้วยอุปกรณ์ติดตั้งท่ีเหมำะสมห้ำมติดต้ังเครื่องทำควำมร้อนเหนือสระหรือเหนือพื้นที่ในระยะ 1.50 เมตร ตำมแนวนอนจำกผนังสระด้ำนใน และต้องติดต้ังสูงจำกชำนขอบสระไม่น้อยกว่ำ 3.60 เมตร หำกมิได้รับกำรรับรองใหป้ ฏิบัตเิ ปน็ อย่ำงอ่ืนใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน ค. อ่างน้าพุ10.2.19 ทว่ั ไปข้อกำหนดนี้ใช้บังคับสำหรับน้ำพุที่กำหนดในข้อ 10.2.1 ถ้ำน้ำพุใช้น้ำร่วมกันกับสระ จะต้องปฏิบัติตำมข้อที่เกี่ยวกับสระ ยกเว้น อ่ำงน้ำพุสำเร็จรูปชนิดหยิบยกได้ และมีขนำดวัดทุกทศิ ทำงไมเ่ กนิ 1.50 เมตร ไม่อยใู่ นข้อบงั คบั ของตอน ค.10.2.20 โคมไฟฟ้า เครื่องสูบน้าชนิดแชใ่ นน้าได้ และบริภัณฑอ์ นื่ ชนิดแช่ในน้าได้10.2.20.1 เครือ่ งป้องกันกระแสรวั่ ลงดนิต้องติดต้ังเคร่ืองป้องกันกระแสร่ัวลงดินในวงจรย่อยที่จ่ำยไฟให้กับบริภัณ ฑ์ไฟฟ้ำของอ่ำงน้ำพุยกเว้น วงจรน้ำพุขนำดแรงดันไม่เกิน 15 โวลต์ รับไฟฟ้ำจำกหม้อแปลงตำมข้อ 10.2.4.1 ไม่ต้องใสเ่ ครอ่ื งป้องกนั กระแสรว่ั ลงดิน10.2.20.2 แรงดันใช้งานโคมไฟฟ้ำต้องใช้ระบบแรงดันระหว่ำงสำยไม่เกิน 230 โวลต์ ส่วนเครื่องสูบน้ำชนิดแช่ในน้ำได้และบริภัณฑอ์ น่ื ชนดิ แช่ในน้ำได้ ต้องใช้ระบบแรงดนั ระหว่ำงสำยไม่เกิน 400 โวลต์

10-16 บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงานใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น10.2.20.3 เลนส์ของโคมไฟฟา้โคมไฟฟ้ำต้องติดตั้งให้ส่วนบนของเลนส์อยู่ใต้ระดับน้ำปกติในอ่ำงน้ำพุ หำกไม่ใช่เป็นชนิดที่ได้รับกำรรับรองให้ติดตั้งได้โดยด้ำนหน้ำหงำยข้ึน ต้องมีเลนส์ที่มีกำรก้ันอย่ำงเพียงพอเพ่ือปอ้ งกันกำรสมั ผัสจำกบุคคล10.2.20.4 การปอ้ งกันความร้อนเกินบริภัณฑ์ไฟฟ้ำท่ีทำงำนอย่ำงปลอดภัยข้ึนอยู่กับกำรอยู่ใต้น้ำ ต้องป้องกันควำมร้อนเกินโดยใช้เชอรก์ ติ เบรกเกอร์ตัดวงจรเม่ือระดับน้ำต่ำ หรือโดยใช้มำตรกำรอ่ืนเมื่อระดับน้ำลดต่ำกว่ำระดับปกติ10.2.20.5 การเดินสายบรภิ ัณฑไ์ ฟฟ้ำตอ้ งทำรสู ำหรับต่อท่อเกลียวเข้ำได้หรือมีสำยอ่อนท่ีเหมำะสม สำยอ่อนท่ีเปิดโล่งในอำ่ งน้ำพตุ ้องยำวไมเ่ กิน 3.0 เมตร สำยอ่อนสว่ นทพ่ี ้นขอบอ่ำงน้ำพุ ต้องห่อหุ้มด้วยด้วยเครื่องห่อหุ้มซึ่งได้รับกำรรับรองแล้วส่วนโลหะของบริภัณฑ์ที่สัมผัสกัน ต้องทำด้วยทองเหลือง หรือโลหะที่ทนกำรผกุ ร่อนชนิดอนื่10.2.20.6 การซ่อมบารงุบริภัณฑ์ท้ังหมดต้องนำข้ึนจำกน้ำได้ เพื่อเปล่ียนหลอดหรือบำรุงรักษำ ตำมปกติโคมไฟต้องไม่ติดต้ังฝังในโครงสร้ำงของอ่ำงน้ำพุอย่ำงถำวร ทั้งนี้เพ่ือกำรเปลี่ยนหลอด ตรวจและบำรุงรักษำต้องระบำยนำ้ ออกจำกอ่ำง10.2.20.7 ความมนั่ คงบรภิ ัณฑ์ไฟฟำ้ ต้องติดตัง้ กับทีอ่ ย่ำงมนั่ คง10.2.21 กลอ่ งชมุ สายและเครือ่ งห่อหมุ้ อื่น10.2.21.1 ท่ัวไปกล่องชุมสำยและเคร่ืองห่อหุ้มอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับนอกเหนือจำกกำรติดต้ังใต้น้ำ ต้องเป็นไปตำมข้อ 10.2.12.1.1 ถึง 10.2.12.1.3 และข้อ 10.2.12.2 ถึง 10.2.12.410.2.21.2 กลอ่ งชุมสายใตน้ า้ และเคร่ืองหอ่ หุ้มใต้น้าอนื่กลอ่ งชมุ สำยใตน้ ้ำ และเครอื่ งห่อหมุ้ ใต้น้ำอน่ื ๆ ต้องเปน็ ชนดิ กันน้ำ และ ก) ต้องประกอบด้วยช่องสำหรับต่อท่อเกลียวเข้ำ หรือปลอกรัด หรือ แหวนผนึก (seal) สำหรบั ต่อสำยคอร์ดเข้ำ ข) เปน็ ทองแดง ทองเหลอื ง หรือวตั ถุทนกำรผุกร่อนอนื่ ค) ใสส่ ำรผนึกป้องกนั ควำมช้นื เขำ้

บทที่ 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน 10-17 ง) ติดอย่ำงม่ันคงกับที่รองรับ หรือผิวหน้ำของอ่ำงน้ำพุโดยตรงและต่อประสำนใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น กรณีที่กล่องชุมสำยติดต่อกับท่อโดยไม่มีกำรรองรับอย่ำงอื่น ท่อต้องทำด้วย ทองแดง ทองเหลือง หรือโลหะทนกำรผุกร่อนอ่ืนท่ีได้รับกำรรับรองแล้ว ถ้ำท่อ ท่ีต่อเข้ำกล่องเป็นท่ออโลหะ กล่องต้องยึดกับที่รองรับโดยใช้ตัวจับยึดทำด้วย ทองแดงทองเหลือง หรือโลหะทนกำรผุกรอ่ นอนื่ ท่ีไดร้ บั กำรรบั รองแลว้10.2.22 การประสานระบบทอ่ โลหะท้ังหมดท่เี กี่ยวขอ้ งกับอ่ำงนำ้ พุ ตอ้ งประสำนกับตัวนำต่อลงดินของ บริภัณฑ์วงจรยอ่ ยที่จำ่ ยไฟใหก้ บั อำ่ งนำ้ พนุ ้ัน10.2.23 การต่อลงดินบริภณั ฑ์ต่อไปน้ีตอ้ งตอ่ ลงดนิ10.2.23.1 บรภิ ัณฑ์ไฟฟำ้ ทัง้ หมดท่อี ยู่ในระยะ 1.50 เมตร จำกผนังอำ่ งน้ำพดุ ำ้ นใน10.2.23.2 บรภิ ณั ฑ์ไฟฟ้ำท่ีเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนน้ำของน้ำพุ10.2.23.3 แผงวงจรยอ่ ยท่ีมไิ ด้เปน็ สว่ นหนงึ่ ของบริภณั ฑป์ ระธำน และจ่ำยไฟฟ้ำให้แก่บริภณั ฑ์ไฟฟ้ำท่เี ก่ยี วกับนำ้ พนุ ั้น10.2.24 วิธีการตอ่ ลงดนิ10.2.24.1 การใชบ้ งั คบัต้องปฏิบตั ิตำมขอ้ 10.2.16 ยกเวน้ 10.2.16.410.2.24.2 รบั ไฟฟา้ ด้วยสายออ่ นบริภัณฑ์ไฟฟำ้ ท่รี บั ไฟฟ้ำด้วยสำยอ่อน ส่วนโลหะไม่นำกระแสเปิดโล่งท้ังหมดต้องต่อลงดิน โดยใช้ตัวนำตอ่ ลงดินของบริภัณฑ์เป็นชนิดทองแดงหุ้มฉนวน ซ่ึงอยู่ร่วมในสำยอ่อนนั้น ตัวนำต่อลงดินนี้ต้องต่อเข้ำกับข้ัวต่อลงดินในกลุ่มชุมสำยท่ีจ่ำยไฟให้ หรือเครื่องห่อหุ้มของหม้อแปลงหรือเคร่ืองหอ่ ห้มุ อ่นื10.2.25 บริภัณฑ์ตอ่ ดว้ ยสายพร้อมเตา้ เสยี บ10.2.25.1 เครื่องป้องกันกระแสร่ัวลงดนิบรภิ ณั ฑ์ไฟฟ้ำทง้ั หมดรวมทง้ั สำยอ่อนรับไฟฟำ้ ต้องปอ้ งกนั ด้วยเครอื่ งป้องกันกระแสร่ัวลงดนิ10.2.25.2 แบบของสายออ่ นสำยออ่ นทีอ่ ยู่ในนำ้ หรอื สมั ผัสกับน้ำต้องเปน็ ชนิดทนน้ำ (water-resistance)10.2.25.3 การผนึกปลำยของเปลือกนอกและตัวนำของสำยอ่อนท่ีต่อเข้ำกับข้ัวต่อสำยในบริภัณฑ์ต้องปิดหรือหุ้มด้วยสำรอุดเพ่ือกันน้ำเข้ำไปในบริภัณฑ์โดยผ่ำนทำงสำยอ่อนหรือทำงตัวนำ ยิ่งกว่ำน้ัน กำรต่อ

10-18 บทที่ 10 บรภิ ัณฑเ์ ฉพาะงานลงดนิ ภำยในบริภณั ฑ์จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกนั เพ่ือป้องกันหัวต่อเกิดกำรผุกร่อนอันเกิดจำกน้ำทอี่ ำจเข้ำไปในบรภิ ัณฑ์10.2.25.4 การต่อปลายสายกำรต่อด้วยสำยอ่อนต้องทำเป็นกำรถำวร ยกเว้นกำรใช้เต้ำเสียบและเต้ำรับแบบมีขั้วสำยดินยอมให้ใช้สำหรับบริภัณฑ์ที่ติดต้ังยึดติดกับท่ีหรือติดต้ังประจำท่ีโดยไม่อยู่ในส่วนที่มีน้ำอยู่ของทำงนำ้ พุ ท้ังนเ้ี พอ่ื กำรถอดหรอื ปลดออกเพอ่ื กำรซอ่ มบำรุงรกั ษำ หรอื รือ้ ออกเกบ็10.3 ลฟิ ต์ ตู้ส่งของ บันไดเลือ่ นและทางเดนิ เลอื่ นใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน ก. ท่ัวไป10.3.1 ขอบเขตครอบคลุมกำรติดต้ังบริภัณฑ์และกำรเดินสำยสำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเล่ือนและทำงเดินเลอื่ น10.3.2 ขีดจากดั แรงดนัแรงดันระบุทใี่ ช้กบั วงจรควบคมุ กำรทำงำนและสัญญำณ บริภณั ฑค์ วบคมุ มอเตอร์ขับเคร่อื งจักรเบรกของเครื่องจักรและชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ของบันไดเล่ือน และทำงเดินเล่ือน ต้องไม่เกินดังต่อไปน้ี10.3.2.1 แรงดนั 300 โวลต์สำหรับวงจรควบคุมกำรทำงำนและสัญญำณ และบริภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงมอเตอร์ควบคุมกำรปดิ เปดิ ประตู ยกเวน้ ยอมให้ใช้แรงดนั สงู กว่ำนีไ้ ด้ สำหรบั ไฟฟำ้ กระแสสลบั ทม่ี ีควำมถ่ี 25-60 เฮริ ตซ์ หรือ ไฟฟ้ำกระแสตรง ถ้ำกระแสในระบบไม่ว่ำในในกรณีใด มีค่ำไม่เกิน 8 มิลลิแอมแปร์ สำหรับไฟฟำ้ กระแสสลับ หรือ 30 มลิ ลิแอมแปร์ สำหรับไฟฟ้ำกระแสตรง10.3.2.2 แรงดัน 750 โวลต์สำหรับมอเตอร์ขบั เครือ่ งจกั ร เบรกของเคร่อื งจักร และชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ ยกเว้น ยอมให้ใช้แรงดันสูงกว่ำนี้ได้สำหรับมอเตอร์ขับของชดุ มอเตอร์-เจเนอเรเตอร์10.3.3 เคร่ืองหอ่ หุม้ ส่วนที่มีไฟฟา้ส่วนทม่ี ไี ฟฟ้ำทั้งหมดของบริภัณฑ์ ในช่องขึ้นลงชำนหน้ำประตูเขำ้ ออกหรือในหรือบนตู้ลิฟต์และตู้ส่งของ หรอื ในบ่อทำงวิ่ง หรือทชี่ ำนหนำ้ บนั ไดเล่ือนหรือทำงเดนิ เลอ่ื น ตอ้ งล้อมเพอ่ื ป้องกันกำรสัมผัสโดยบงั เอิญ

บทท่ี 10 บริภัณฑเ์ ฉพาะงาน 10-19ตอน ข. ตวั น้า10.3.4 ฉนวนตวั นาใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นฉนวนตวั นำที่ใชก้ บั ลิฟต์ ตสู้ ง่ ของ บันไดเลอ่ื นและทำงเดนิ เล่อื น ตอ้ งเปน็ ไปตำมท่กี ำหนดดังนี้10.3.4.1 การเดนิ สายในแผงควบคุมตัวนำจำกแผงถึงตัวต้ำนทำงวงจรเมนต้องเป็นชนิดต้ำนเปลวเพลิง และเหมำะสำหรับอุณหภูมิไม่ต่ำกว่ำ 90 C กำรเดินสำยนอกจำกนี้ท้ังหมดในแผงควบคมุ ต้องเป็นชนิดต้ำนเปลวเพลิง และทนควำมช้ืน10.3.4.2 การเดนิ สายอนิ เตอร์ลอ็ กท่ปี ระตชู อ่ งข้นึ ลงตัวนำจำกช่องข้ึนลงถึงอินเตอร์ล็อกท่ีประตูช่องข้ึนลงต้องเป็นชนิด ต้ำนเปลวเพลิง และเหมำะสำหรบั อณุ หภูมไิ ม่ต่ำกวำ่ 200 C10.3.4.3 เคเบลิ เคลอ่ื นที่เคเบิลเคล่ือนที่ซึ่งใช้ในกำรต่อที่ต้องกำรควำมอ่อนตัวระหว่ำงตู้ลิฟต์หรือตู้ส่งของกับช่องเดินสำยไฟฟ้ำ ต้องเป็นสำยไฟฟ้ำชนิดทใี่ ช้กบั ลฟิ ต์ หรอื ชนดิ ท่ีได้รบั กำรรับรองให้ใช้เพื่อกำรน้ีได้10.3.4.4 การเดนิ สายอ่นืตัวนำท้ังหมดในช่องเดินสำยไฟฟ้ำ ในหรือบนตู้สินค้ำและตู้ส่งของในบ่อทำงวิ่งของบันไดเล่ือนและทำงเดินเล่ือน และในห้องเครื่องของลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเล่ือน และทำงเดินเล่ือน ต้องเป็นชนดิ ทมี่ ฉี นวนต้ำนเปลวเพลงิ และทนควำมชน้ื10.3.5 ขนาดตัวนาเลก็ สุดขนำดตัวนำเล็กสุดท่ีใช้ในกำรเดินสำยสำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเล่ือน นอกจำกตัวนำที่รวมเปน็ สว่ นเดียวกบั บรภิ ณั ฑ์ควบคุม ต้องเปน็ ดังนี้10.3.5.1 เคเบลิ เคล่อื นที่10.3.5.1.1 วงจรแสงสว่ำงตอ้ งมขี นำดไมเ่ ลก็ กว่ำ 2.5 ตร.มม. ยกเวน้ ยอมให้ใช้สำยขนำดไม่เล็กกว่ำ 1.0 ตร.มม.ขนำนกันได้ถ้ำมีขนำดกระแสเทียบเท่ำอย่ำงน้อยเท่ำกับตัวนำพื้นท่ีภำคตดั ขวำง 2.5 ตร.มม.10.3.5.1.2 วงจรควบคมุ กำรทำงำนและสญั ญำณให้ใช้สำยท่มี ขี นำดไมเ่ ลก็ กวำ่ 1.0 ตร.มม.10.3.5.2 การเดนิ สายอน่ืวงจรควบคมุ กำรทำงำนและสัญญำณทงั้ หมดให้ใชส้ ำยท่ีมีขนำดไมเ่ ลก็ กว่ำ 1.0 ตร.มม.

10-20 บทท่ี 10 บริภณั ฑเ์ ฉพาะงาน10.3.6 สายสาหรับวงจรมอเตอร์สำยท่ีจ่ำยไฟให้แก่มอเตอร์ของลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อนและทำงเดินเล่ือนต้องมีขนำดกระแสตำมที่กำหนดในข้อ 10.3.6.1 ถึง 10.3.6.2 โดยขึ้นกับพิกัดกระแสบนป้ำยประจำเครื่องของมอเตอร์สำหรับกำรควบคุมสนำมแม่เหล็กของเจเนอเรเตอร์ ขนำดกระแสขึ้นอยู่กับพิกัดกระแสบนปำ้ ยประจำเครื่องของมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ซึง่ จ่ำยกำลังไฟฟำ้ กบั มอเตอรข์ องลิฟต์10.3.6.1 สายทจ่ี ่ายไฟให้กบั มอเตอร์ตวั เดยี วสำยต้องมีขนำดกระแสเปน็ ไปตำมท่ีกำหนดในขอ้ 6.3.5 และตำรำงท่ี 6-110.3.6.2 สายทจ่ี า่ ยไฟให้กบั มอเตอรต์ ้ังแต่ 2 ตัวขนึ้ ไปสำยต้องมีขนำดกระแสไมน่ ้อยกวำ่ รอ้ ยละ 125 ของพิกัดกระแสป้ำยประจำเครอื่ งของมอเตอร์พิกดัใหญส่ ุดในกลุ่ม บวกกบั ผลรวมของพิกัดกระแสแผ่นป้ำยประจำเครื่องของมอเตอร์ที่เหลือในกลุ่มน้นั10.3.7 ระบบขบั เคลอ่ื นชนิดปรับความเร็วได้สำยที่จ่ำยไฟให้ลิฟต์ ตู้สง่ ของ บนั ไดเลือ่ น และทำงเดินเลื่อน ต้องมขี นำดกระแสดังนี้10.3.7.1 หมอ้ แปลงกาลังท่ปี ระกอบมาพรอ้ มกับบรภิ ณั ฑเ์ ปลี่ยนกาลังงานขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมพิกัดกระแสของบริภัณฑ์เปล่ียนกำลังงำนท่ีระบุบนแผน่ ป้ำยประจำเคร่ือง10.3.7.2 หม้อแปลงกาลังไม่ได้ประกอบมาพร้อมกับบริภัณฑ์เปล่ียนกาลงั งานขนำดกระแสของสำยไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมพิกัดกระแสของหม้อแปลงกำลังท่ีระบุบนแผ่นป้ำยประจำเคร่อื งและโหลดอน่ื ๆ ที่ตอ่ ในวงจรทั้งหมด หรอื ตำมพกิ ดั กระแสบนแผ่นป้ำยประจำเครื่องของบริภัณฑ์เปลี่ยนกำลัง เทียบเป็นทำงด้ำนไฟเข้ำและโหลดอื่นๆ ท่ีต่อในวงจรท้ังหมด ขึ้นอยู่กับว่ำคำ่ ใดจะมำกกวำ่10.30.8 ดีมานดแ์ ฟกเตอรข์ องสายป้อนยอมใหใ้ ชด้ ีมำนด์แฟกเตอร์ตำมตำรำงที่ 10-2 ได้ สำหรบั มอเตอร์ ตำมข้อ 10.3.6 และ 10.3.7ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

บทท่ี 10 บริภัณฑ์เฉพาะงาน 10-21 ตารางที่ 10-2ดมี านด์แฟกเตอรข์ องสายปอ้ นวงจรลิฟต์จานวนลิฟต์ในสายปอ้ นเดียวกนั ดมี านดแ์ ฟกเตอร์ (รอ้ ยละ) 1 100 2 95 3 90 4 85 5 82 6 79 7 77 8 75 9 73 10 หรอื มำกกว่ำ 72ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นหมายเหตุ ดีมำนด์แฟกเตอร์คดิ ทรี่ อบทำงำนรอ้ ยละ 50ตอน ค. การเดนิ สาย10.3.9 วิธีการเดินสายตัวนำในช่องขึ้นลง ในบ่อทำงวิ่งของบันไดเลื่อนและทำงเดินเล่ือนในหรือบนตู้ลิฟต์และในห้องเคร่ืองและห้องควบคุม ไม่รวมเคเบิลเคล่ือนท่ีท่ีต่ออยู่ระหว่ำงตู้ลิฟต์กับกำรเดินสำยในช่องข้ึนลงต้องเดินในท่อโลหะหนำ ท่อโลหะหนำปำนกลำง ท่อโลหะบำง ช่องเดินสำยไฟฟ้ำ หรือต้องเป็นเคเบิลชนิด MC หรือ MIข้อยกเว้นที่ 1 ท่อโลหะอ่อน หรือท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ยอมให้ใช้ช่องข้ึนลงและในบ่อทำงว่ิงของบันได เลื่อน และทำงเดินเลื่อนระหว่ำงช่องขึ้นกับสวิตช์ขีดจำกัด อินเตอร์ล็อก ปุ่มควบคุมกำร ทำงำน และอุปกรณ์ท่ีคล้ำยกัน เคเบิลแรงต่ำ (ไม่เกิน 24 โวลต์ สำหรับไฟฟ้ำกระแสสลับ หรอื 42 โวลต์ สำหรับไฟฟำ้ กระแสตรง) ยอมให้ใชร้ ะหว่ำงช่องขนึ้ ลงกับไฟสญั ญำณข้อยกเว้นที่ 2 กำรเดนิ ท่อโลหะอ่อน หรือท่อโลหะอ่อนกันของเหลวในระยะสั้น ยอมให้ใช้ได้บนตู้ลิฟต์ในท่ีซ่ึง ไม่มนี ้ำมัน และยึดใหอ้ ยูใ่ นตำแหน่งอย่ำงมัน่ คงข้อยกเว้นที่ 3 อนุญำตให้ใช้สำยอ่อนต่อระหว่ำง กำรเดินสำยถำวรบนตู้ลิฟต์ กับอุปกรณ์ประตูตู้ลิฟต์ได้ และให้เป็นสำยอ่อนสำหรับอุปกรณ์ทำงำนบนหลังตู้ หรือไฟแสงสว่ำงบนหลังตู้ อุปกรณ์ หรือ โคมไฟฟ้ำเหลำ่ นตี้ ้องตอ่ ลงดินโดยตวั นำลงดินท่เี ดินรว่ มไปกบั ตัวนำวงจรข้อยกเวน้ ท่ี 4 ยอมให้ใช้ท่อโลหะอ่อน และท่อโลหะอ่อนกันของเหลว ควำมยำวไม่เกิน 1.80 เมตร ต่อ ระหว่ำงแผงควบคุมกับมอเตอร์หรือเบรก หรือชุดมอเตอร์เจเนอเรเตอร์ หรือเครื่องปลดวงจร

10-22 บทท่ี 10 บริภณั ฑ์เฉพาะงาน หรือมอเตอร์ปั๊ม และวำล์ว สำยทั้งหมดยอมให้มัดรวมเป็นกลุ่มกันได้โดยไม่ต้องเดินในช่อง เดินสำยไฟฟ้ำ กลุ่มสำยเหล่ำน้ีต้องมีกำรรองรับทุกระยะไม่เกิน 0.90 เมตร และพ้นจำก ควำมเสยี หำยทำงกำยภำพขอ้ ยกเว้นที่ 5 ยอมใหใ้ ช้ทอ่ โลหะอ่อน และทอ่ โลหะออ่ นกนั ของเหลวทม่ี ขี นำดทำงกำรคำ้ 9.50 มม. (3/8 นว้ิ ) ยำวไม่เกนิ 1.80 เมตร ได้ข้อยกเวน้ ท่ี 6 ยอมให้ใชท้ อ่ โลหะอ่อน และทอ่ โลหะออ่ นกนั ของเหลวเป็นขอ้ ต่อชนิดออ่ นตวั ไ ด้ บ น บั น ไ ด เล่ือน ทำงเดินเลื่อน หรือแผงควบคุมลิฟต์ และเครื่องปลดวงจร ถ้ำแผงควบคุมท้ังหมดและ เคร่ืองปลดวงจรจัดวำงให้ถอดออกจำกเครื่องจกั รได้ตำมทอี่ นุญำตไว้ในข้อ 10.3.30 ข้อยกเว้น ท่ี 1 และ 2ขอ้ ยกเวน้ ที่ 7 ท่อโลหะอ่อน ท่อโลหะอ่อนกันของเหลว สำยอ่อนและเคเบลิ หรอื สำยอ่ืนทม่ี ัด เ ป็ น ก ลุ่ ม เ ข้ ำ ด้วยกนั มีควำมยำวไม่เกิน 1.80 เมตร บนชุดประกอบของตุ้มถ่วงน้ำหนัก ยอมให้ใช้ได้โดย ไมต่ อ้ งเดนิ ในช่องเดนิ สำยไฟฟำ้ แต่ตอ้ งพ้นจำกควำมเสยี หำยทำงกำยภำพ ในท่ีซ่ึงมอเตอร์- เจเนอเรเตอร์ และมอเตอรเ์ ครือ่ งจักร อย่ตู ิดกนั หรืออยู่ภำยใต้บริภัณฑ์ควบคุมเดียวกัน และ มีสำยนำยำวพิเศษไม่เกิน 1.80 เมตร ยอมให้สำยนำน้ีต่อโดยตรงกับสลักข้ัวต่อสำยของ เครอื่ งควบคุม โดยไม่คำนึงถึงขอ้ กำหนดในเรอ่ื งขนำดกระแสยอมให้ใช้รำงเดินสำยประกอบ ในห้องเครื่อง และห้องควบคุมระหว่ำงเครื่องควบคุม ตัวเริ่มเดินเคร่ือง กับบริภัณฑ์ท่ี คลำ้ ยกัน10.3.10 แหล่งจ่ายไฟแสงสว่าง เครื่องปรบั อากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ในตลู้ ฟิ ต์ในกำรติดตั้งตู้ลิฟต์หลำยตู้ ต้องมีวงจรย่อยสำหรับจ่ำยไฟแสงสว่ำง เครื่องปรับอำกำศและอปุ กรณ์ต่ำงๆใหต้ ู้ลฟิ ต์ ตู้ละ 1 วงจรใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน ง. การติดตง้ั ตัวนา้10.3.11 เคร่ืองประกอบปลายช่องเดินสายไฟฟา้ตัวนำต้องเป็นไปตำมข้อ 9.18 ในที่ซ่ึงท่อสำยโผล่จำกพื้นและปลำยท่ออยู่นอกเคร่ืองห่อหุ้มปลำยท่อต้องอยเู่ หนอื พ้ืนอย่ำงนอ้ ย 150 มม.10.3.12 รางเดินสายผลรวมของพื้นท่ีภำคตัดขวำงของตัวนำรวมฉนวนและเปลือกแต่ละเส้น ในรำงเดินสำยไฟฟ้ำต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ภำคตัดขวำงภำยในของทำงเดินสำยไฟฟ้ำ และไม่ต้องปฏิบัติตำมขอ้ 5.12.2 และ ข้อ 5.12.3

บทที่ 10 บรภิ ัณฑ์เฉพาะงาน 10-23รำงเดินสำยไฟฟ้ำในแนวดิ่ง ต้องยึดอย่ำงมั่นคงท่ีระยะไม่เกิน 4.57 เมตร และต้องไม่มีรอยต่อใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นเกิน 1 แห่ง ระหว่ำงท่ีรองรับ ส่วนของทำงเดินสำยไฟฟ้ำท่ีต่อเข้ำด้วยกัน ต้องยึดอย่ำงมั่นคงเพอ่ื ใหร้ อยต่อแข็งแรง10.3.13 จานวนตัวนาในช่องเดนิ สายไฟฟา้ผลรวมของพ้นื ทีภ่ ำคตัดขวำงของตัวนำรวมฉนวนและเปลอื ก ของวงจรทำงำน และวงจรควบคุมในช่องเดินสำยไฟฟำ้ ต้องไม่เกินรอ้ ยละ 40 ของพื้นที่ภำคตดั ขวำงภำยในของช่องเดินสำยไฟฟ้ำยกเว้น ในรำงเดินสำยไฟฟำ้ ทย่ี อมใหใ้ ชต้ ำมขอ้ 10.3.1210.3.14 ท่ีรองรบัทรี่ องรบั เคเบลิ หรอื ช่องเดนิ สำยไฟฟ้ำในช่องขึ้นลง หรอื ในบอ่ ทำงวงิ่ ของบันไดเลอ่ื นหรือทำงเดินเล่ือน ตอ้ งยึดอย่ำงมั่นคงกับรำงบงั คับ หรอื โครงสร้ำงของชอ่ งขน้ึ ลง หรือบ่อทำงวง่ิ10.3.15 รางเดินสายประกอบรำงเดนิ สำยประกอบไมต่ ้องเป็นไปตำมข้อจำกัดเรื่องควำมยำว หรอื ในเรื่องจำนวนตวั นำ10.3.16 ระบบต่างกันในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวหรือในเคเบิลเคล่ือนท่ีเส้นเดียวกนัตัวนำสำหรับวงจรทำงำนควบคุมไฟฟ้ำกำลัง สัญญำณและแสงสว่ำงที่มีแรงดันไม่เกิน 1,000โวลต์ ยอมให้เดินในระบบช่องเดินสำยไฟฟ้ำ หรือเคเบิลเคล่ือนที่เดียวกัน ถ้ำตัวนำทั้งหมดหุ้มด้วยฉนวนท่ีทนค่ำแรงดันสูงสุดในระบบ และถ้ำกั้นส่วนท่ีมีไฟฟ้ำทั้งหมดของบริภัณฑ์ออกจำกดินด้วยฉนวนท่ีทนค่ำแรงดันสูงสุดน้ีได้ เคเบิลเคล่ือนที่หรือช่องเดินสำยไฟฟ้ำนี้ยอมให้รวมสำยโทรศัพท์ได้ 1 คู่สำยสำหรับโทรศัพท์ท่ีใช้ในตู้ลิฟต์ ถ้ำสำยโทรศัพท์น้ีหุ้มด้วยฉนวนท่ีทนค่ำแรงดนั สงู สดุ ในระบบ10.3.17 การเดินสายในชอ่ งข้นึ ลงและในหอ้ งเครอื่ งสำยป้อนหลักสำหรับจ่ำยกำลังไฟฟ้ำให้กับลิฟต์และตู้ส่งของ ต้องติดต้ังภำยนอกช่องขึ้นลงเฉพำะกำรเดินสำยไฟฟำ้ ท่อร้อยสำยไฟฟำ้ และเคเบลิ ทีใ่ ชใ้ นกำรต่อโดยตรงเข้ำกับลิฟต์และตู้ส่งของ รวมท้งั กำรเดนิ สำยสำหรับสัญญำณ กำรส่ือสำร กบั ต้ลู ิฟต์ สำหรับแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศ และกำรเดินสำยสำหรบั ระบบตรวจจับเพลิงไหม้ของช่องข้ึนลง ยอมให้เดินในช่องขึ้นลงและหอ้ งเคร่ืองขอ้ ยกเว้นท่ี 1 ในโครงสร้ำงทมี่ ีอย่เู ดมิ สำยป้อนสำหรบั ลิฟต์ หรอื จดุ ประสงค์อนื่ ยอมใหอ้ ยู่ ภำยในช่องข้ึน ลงโดยกำรอนุญำตเป็นพิเศษ ถำ้ ไม่มีกำรต่อตวั นำในช่องขน้ึ ลงข้อยกเวน้ ที่ 2 อนุญำตให้ติดตั้งสำยป้อนอยู่ภำยในช่องขึ้นลงของลิฟต์ที่มีเครื่องจักรกลขับเคลื่อนอยู่ใน ช่องขนึ้ ลง บนตู้ลิฟต์ หรอื บนตมุ้ ถว่ งนำ้ หนกั

10-24 บทที่ 10 บริภณั ฑเ์ ฉพาะงาน10.3.18 บริภณั ฑไ์ ฟฟ้าในห้องจอดตลู้ ิฟตแ์ ละสถานทค่ี ล้ายกนับรภิ ณั ฑ์ไฟฟำ้ และกำรเดินสำยที่ใช้สำหรับลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเลื่อน และทำงเดินเลื่อนในห้องจอดตลู้ ิฟต์ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดในเรือ่ งบริเวณอันตรำย กำรเดินสำยและบริภัณฑ์ท่ีอยู่ข้ำงใต้พืน้ ตลู้ ฟิ ตใ์ ห้ถอื เสมอื นวำ่ อยใู่ นบริเวณอนั ตรำย10.3.19 ลฟิ ตท์ างเดินลิฟต์ทำงเดินที่มีประตูทำงเดินอยู่นอกอำคำรต้องเดินสำยไฟฟ้ำในท่อโลหะ-หนำ ท่อโลหะหนำปำนกลำง ท่อโลหะอ่อนกันน้ำ หรือท่อโลหะบำง และจุดต่อไฟฟ้ำท้ังหมด สวิตช์ กล่องแยกสำยและเคร่ืองประกอบ ตอ้ งเปน็ ชนดิ ทนสภำวะอำกำศใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน จ. เคเบลิ เคลอื่ นที่10.3.20 การแขวนเคเบิลเคล่ือนที่ต้องแขวนเคเบิลเคลื่อนท่ีตู้ลิฟต์และปลำยสุดของช่องขึ้นลงในลักษณะท่ีลดควำมเครียดตัวนำทองแดงแต่ละเสน้ ใหน้ ้อยทีส่ ดุ เคเบิลเคลอ่ื นทต่ี ้องมีทีร่ องรบั โดยวิธใี ดวิธีหนึง่ ดังตอ่ ไปนี้10.3.20.1 โดยสิ่งรองรบั ทเ่ี ป็นเหล็กกลำ้10.3.20.2 โดยทำเคเบลิ เป็นวงรอบทร่ี องรับ เพื่อให้ระยะทไ่ี มม่ ีทีร่ องรบั น้อยกวำ่ 30.50 เมตร10.3.20.3 โดยกำรแขวนจำกที่รองรับด้วยกำรทำให้เคเบิลแน่นอย่ำงอัตโนมัติ เม่ือแรงดึงเพ่มิ ขน้ึ สำหรบั ระยะท่ีไม่มที ี่รองรบั ถงึ 61 เมตร10.3.21 บรเิ วณอนั ตรายในบริเวณอันตรำย เคเบิลเคลื่อนที่ต้องเป็นชนิดที่ได้รับกำรรับรอง และต้องยึดแน่นกับตู้ทนกำรระเบดิ ตำมท่กี ำหนดในบทท่ี 710.3.22 ตาแหนง่ ของเคเบลิ และการปอ้ งกันที่รองรับเคเบิลต้องอยู่ในตำแหน่งท่ีลดควำมเสียหำยให้น้อยสุดเท่ำท่ีทำได้ เนื่องจำกกำรสัมผัสของเคเบิลกับโครงสร้ำงของช่องข้ึนลง ถ้ำจำเป็นต้องมีที่ก้ันที่เหมำะสมเพ่ือป้องกันเคเบิลมิให้เสียหำย10.3.23 การตดิ ตง้ั เคเบิลเคลือ่ นท่ียอมให้ติดตั้งเคเบิลเคลื่อนที่ยำวไม่เกิน 1.80 เมตร วัดจำกจุดรองรับจุดแรกบนตู้ลิฟต์หรือช่องขึ้นลง หรือต้มุ ถว่ งน้ำหนักได้ โดยไม่ต้องเดินในช่องเดินสำย สำยท้ังหมดต้องมัดรวมเข้ำด้วยกันหรอื อยู่ในเปลอื กหุ้มเดียวกัน อนุญำตให้เคเบิลเคล่ือนท่ีเดินไปแผงควบคุมของลิฟต์ และตู้ลิฟต์

บทท่ี 10 บรภิ ัณฑ์เฉพาะงาน 10-25และจุดต่อที่ห้องเครื่อง เดินอย่ำงถำวรโดยมีจุดรองรับที่เหมำะสมและมีกำรป้องกันควำมเสยี หำยทำงกำยภำพตอน ฉ. เครือ่ งปลดวงจรและการควบคุม10.3.24 เครอ่ื งปลดวงจรใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเล่ือนและทำงเดินเลื่อน แต่ละชุดต้องมีเครื่องปลดวงจรเพ่ือตัดตัวนำประธำนจ่ำยกำลังไฟฟ้ำทกุ เส้นท่ไี มต่ ่อลงดนิในท่ีซ่ึงเคร่ืองจักรขับเคลื่อนหลำยเคร่ืองต่อกับลิฟต์ บันไดเล่ือน ทำงเดินเลื่อนหรือหน่วยป๊ัมชุดเดียว ต้องมีเครื่องปลดวงจรเครอ่ื งหนึ่ง เพอื่ ปลดวงจร มอเตอร์ และแม่เหล็กควบคมุ การทางานของวาล์วในที่ซึ่งมีเคร่ืองจักรขับเคลื่อนมำกกว่ำ 1 ชุด อยู่ในห้องเคร่ืองเดียวกัน ต้องมีกำรติดหมำยเลขที่เครื่องปลดวงจรให้สอดคลอ้ งกับเคร่อื งจักรขับเคลือ่ นที่ถกู ควบคุม10.3.24.1 แบบชนดิเครื่องปลดวงจรต้องเป็นสวิตช์วงจรมอเตอร์ทำงำนด้วยฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีเครื่องห่อหมุ้ ใช้งำนได้จำกภำยนอกและสำมำรถล็อกในตำแหน่งเปิดและต้องไม่ทำให้เครื่องปลดวงจรปิด ไม่ว่ำจำกส่วนใดในบริเวณนั้น หรือไม่ทำให้ตัดอัตโนมัติ เปิดอัตโนมัติ ด้วยระบบเตือนอคั คีภัย10.3.24.2 ตาแหนง่เคร่อื งปลดวงจรต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้มอี ำนำจเขำ้ ถงึ ได้ทนั ที10.3.24.2.1 ในลิฟต์ที่ไมม่ กี ำรควบคุมสนำมแม่เหล็กเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ ต้องติดตั้งเครื่องปลดวงจรในบริเวณท่ีเห็นได้จำกเครื่องควบคุม เมื่อเคร่ืองจักรไม่อยู่ในบริเวณที่เห็นได้จำกเครื่องควบคุม ต้องเพ่ิมสวิตช์ทำงำนด้วยมือที่เคร่ืองจักร โดยต่อเข้ำวงจรควบคุมเพื่อป้องกันกำรเริ่มเดนิ10.3.24.2.2 ในลิฟต์ที่มีกำรควบคุมสนำมแม่เหล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ เคร่ืองปลดวงจร ต้องมองเหน็ ได้จำกตัวเร่มิ เดินมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์เจเนอเรเตอร์ เม่ือเครื่องปลดวงจรมองไม่เห็นจำกเครื่องยก ตู้ควบคุมหรือชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ ต้องติดต้ังสวิตช์ทำงำนด้วยมือเพ่ิมเติมข้ำงบรภิ ณั ฑ์ควบคมุ ระยะหำ่ ง โดยต่อเข้ำกับวงจรควบคมุ เพอื่ ป้องกันกำรเรม่ิ เดนิ10.3.24.2.3 บนบันไดเลื่อนหรือทำงเดินเลื่อน เครื่องปลดวงจรต้องติดต้ังตรงที่ว่ำงบริเวณที่ติดตัง้ ชุดควบคุม

10-26 บทท่ี 10 บริภณั ฑเ์ ฉพาะงาน10.3.25 พลงั ไฟฟา้ จากหลายแหล่ง10.3.25.1 การติดตง้ั แบบต้เู ด่ยี วหรอื หลายตู้กำรติดต้ังแบบตเู้ ด่ยี วหรอื หลำยตู้ และรับพลงั ไฟฟำ้ จำกหลำยแหล่งต้องจัดให้มีเครื่องปลดวงจรสำหรบั ตัววงจรแตล่ ะแหง่ ในระยะทีม่ องเหน็ ไดจ้ ำกบริภัณฑ์10.3.25.2 สัญญาณเตือนสาหรับเคร่ืองปลดวงจรหลายเครอื่ งในท่ีซ่ึงใช้เครื่องปลดวงจรหลำยเคร่ืองและบำงส่วนของแผงควบ-คุมยังคงรับพลังไฟฟ้ำจำกอีกแหล่งหนึ่งถูกตัดขำด ต้องติดป้ำยเตือนไว้ด้ำนบนหรือด้ำนข้ำงเคร่ืองปลดวงจร ป้ำยเตือนต้องเหน็ ได้ชดั เจนและอ่ำนได้ว่ำ \”ระวงั บางสว่ นของแผงควบคุมยงั มไี ฟอยู่ เมื่อยกสวิตชน์ ี้\”10.3.25.3 การต่อระหว่างแผงควบคุมตู้ลฟิ ต์หำกมคี วำมจำเป็นตอ้ งมีกำรต่อระหวำ่ งแผงควบคุมตลู้ ฟิ ต์ และตู้ลฟิ ต์เหล่ำนต้ี อ่ จำกหลำยเครอื่ งปลดวงจร ต้องติดตงั้ ป้ำยเตือนใกลก้ บั เครอื่ งปลดวงจร10.3.26 เคร่ืองปลดวงจรแสงสว่างและอุปกรณใ์ นตู้ลฟิ ต์ตอ้ งติดตั้งเครือ่ งปลดวงจรในสำยเส้นไฟสำหรบั แต่ละวงจรแสงสว่ำงและอุปกรณ์ และแยกคนละวงจร ในท่ีซ่ึงมีบริภัณฑ์มำกกว่ำหน่ึงตู้รวมอยู่ในห้องเดียวกัน ต้องติดต้ังหมำยเลขท่ีเครื่องปลดวงจรให้สอดคล้องกบั ตู้ลิฟต์เคร่ืองปลดวงจรต้องสำมำรถล็อกได้ในตำแหน่งเปิด และต้องติดตั้งในหอ้ งเคร่ืองสำหรับตลู้ ฟิ ต์10.3.27 เคร่ืองปลดวงจรของระบบปรับอากาศเคร่ืองปลดวงจรของระบบปรับอำกำศแต่ละเคร่ืองต้องติดต้ังเคร่ืองปลดวงจรประจำตัวในทุกสำยเส้นไฟในห้องเครอ่ื งที่มีบรภิ ัณฑม์ ำกกวำ่ หนึ่งตู้ ตอ้ งติดต้ังหมำยเลขท่ีเครื่องปลดวงจรให้สอดคล้องกับตู้ลฟิ ต์เครือ่ งปลดวงจรตอ้ งสำมำรถลอ็ กได้ในตำแหน่งเปดิ และตอ้ งติดตัง้ ในห้องเคร่อื งสำหรับต้ลู ิฟต์ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน ช. การป้องกันกระแสเกิน10.3.28 การปอ้ งกนั กระแสเกินตอ้ งมกี ำรป้องกันกระแสเกนิ ดังต่อไปน้ี10.3.28.1 วงจรควบคุมและทางานวงจรควบคุมและทำงำน และวงจรสัญญำณตอ้ งมีกำรป้องกันกระแสเกนิ

บทที่ 10 บริภัณฑเ์ ฉพาะงาน 10-2710.3.28.2 มอเตอร์10.3.28.2.1 กำรทำงำนของมอเตอร์ท่ีขับเคร่ืองจักรของลิฟต์และตู้ส่งของ และมอเตอร์ขับของมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ ที่ใช้กับเคร่ืองควบคุมสนำมแม่เหล็กเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ ต้องเป็นแบบทำงำนเปน็ ระยะมอเตอรด์ ังกล่ำวต้องมกี ำรป้องกนั กระแสเกินตำมที่กำหนดในขอ้ 6.3.1310.3.28.2.2 กำรทำงำนของมอเตอร์ท่ีขับเคร่ืองจักรของบันไดเล่ือนและทำงเดินเล่ือน ต้องเป็นแบบใชง้ ำนตอ่ เนอ่ื ง มอเตอรด์ ังกล่ำวตอ้ งมีกำรปอ้ งกนั กระแสเกนิ ตำมท่กี ำหนดในข้อ 6.3.1210.3.28.2.3 มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเคร่ืองจักรของบันไดเลื่อนและทำงเดินเลื่อนและมอเตอร์ท่ีขับเคลื่อนของชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ ต้องมีกำรปอ้ งกนั กระแสเกนิ ดว้ ยใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน ซ. ห้องเครื่อง10.3.29 บริภัณฑ์มีท่กี ้นัเคร่ืองจักรขับเคล่ือน ลิฟต์ ตู้ส่งของ บันไดเล่ือน และทำงเดินเลื่อนชุดมอเตอร์-เจเนอเรเตอร์เครื่องควบคมุ มอเตอร์ และเครื่องปลดวงจร ต้องติดต้ังในห้องหรือเคร่ืองห่อหุ้ม ซ่ึงแยกต่ำงหำกสำหรบั จดุ ประสงคน์ นั้ ๆ หอ้ งหรือเครือ่ งหอ่ หมุ้ ต้องปดิ ก้นั ไมใ่ หผ้ ู้ไม่มหี น้ำทีเ่ ก่ยี วข้องเขำ้ ถงึ ได้ข้อยกเวน้ ที่ 1 เครื่องควบคุมตู้ส่งของ บันไดเล่ือน หรือทำงเดินเลื่อน ยอมให้อยู่นอกบริเวณท่ี กำหนดข้ำงต้นได้ ถ้ำเคร่ืองควบคุมนั้นอยู่ในตู้ที่มีฝำหรือแผงถอดได้ ซึ่ง สำมำรถล็อกใน ตำแหน่งปิด และตอ้ งตดิ ตงั้ เครื่องปลดวงจรใกล้กบั เครอื่ งควบคุม ยอมให้ติดต้ังตู้บนระเบียง บันไดดำ้ นนอกขอ้ ยกเว้นท่ี 2 เคร่ืองควบคุมมอเตอร์ลิฟต์ และเคร่ืองจักรที่ใช้ขับเคลื่อน ยอมให้อยู่นอกบริเวณท่ีกำหนดได้ ถ้ำเครื่องควบคุมบรรจุในตู้ท่ีมีประตูหรือส่วนท่ีถอดได้ ซ่ึง สำมำรถล็อกในตำแหน่งปิด และ เครอ่ื งปลดวงจรตดิ ตัง้ ใกลเ้ ครือ่ งควบคุม ถ้ำเครื่องปลดวงจรเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องควบคุม จะตอ้ งทำงำนได้โดยไมต่ ้องเปดิ ตู้10.3.30 ระยะหา่ งรอบแผงควบคมุ และเครื่องปลดวงจรต้องมรี ะยะห่ำงในกำรทำงำนพอเพียงรอบแผงควบคุมและเครื่องปลดวงจร เพ่ือควำมปลอดภัยและควำมสะดวกในกำรเข้ำถงึ สว่ นท่มี ีไฟฟำ้ ท้งั หมดของบริภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับกำรบำรุงรักษำและปรับแต่งระยะห่ำงในกำรทำงำนต่ำสุดของส่วนที่มีไฟฟ้ำของตู้ควบคุม ต้องไม่น้อยกว่ำที่กำหนดในบทท่ี 1ขอ้ ยกเว้นที่ 1 เมื่อติดต้ังแผงควบคุม และเครื่องปลดวงจรของบันไดเล่ือนในบริเวณเดียวกับเคร่ืองจักร ขบั เคล่อื นบนั ไดเลอ่ื นหรอื ทำงเดนิ เลอ่ื น และไม่สำมำรถจัดระยะห่ำงให้เป็นไปตำมท่ีกำหนด ได้ ยอมให้ระยะหำ่ งไมต่ อ้ งเปน็ ไปตำมท่กี ำหนดในบทที่ 1 ถำ้ จัดในตแู้ ละเคร่อื งปลดวงจรนั้น

10-28 บทที่ 10 บริภณั ฑเ์ ฉพาะงาน สำมำรถเคล่ือนย้ำยออกได้ทันทีจำกบริเวณเครื่องจักรและให้มีกำรต่อภำยนอกทั้งหมดด้วย สำยอ่อนขอ้ ยกเวน้ ท่ี 2 เม่อื ตดิ ตงั้ แผงควบคุมและเคร่อื งปลดวงจรของเครือ่ งควบคมุ มอเตอร์ลฟิ ต์ในช่องขึ้นลงหรือ บนตู้ลิฟต์ และไม่สำมำรถจัดระยะห่ำงให้เป็นตำมท่ีกำหนดได้ยอมให้ระยะห่ำงไม่ต้อง เป็นไปตำมท่ีกำหนดในบทท่ี 1 ถ้ำจัดให้ตู้และเคร่ืองปลดวงจรน้ันสำมำรถเคลื่อนย้ำยออก ได้ทันทีจำกบริเวณเครื่องจักรและให้มีกำรต่อภำยนอกท้ังหมดด้วยสำยอ่อนถ้ำตู้ควบ -คุม ไม่ได้ติดต้ังในบริเวณเดียวกับเครื่องจักรขับเคลื่อน ต้องติดตั้งตู้ควบคุมนั้นในตู้ที่มีฝำหรือ แผงถอด ได้ ซึ่งสำมำรถ ล็อกในตำแหน่งปิด และยอมให้ติดตั้งตู้บนระเบียงบันไดด้ำน นอกใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตอน ฌ.การต่อลงดนิ10.3.31 ชอ่ งเดินสายไฟฟ้าโลหะติดกบั ต้ลู ฟิ ต์ทอ่ รอ้ ยสำยไฟฟำ้ เคเบิลชนดิ MC หรอื เคเบิล AC ท่ตี ดิ กบั ต้ลู ฟิ ต์ ต้องประสำนกบั ส่วนโลหะที่ต่อลงดินของตู้ลฟิ ต์ทสี่ ัมผสั กัน10.3.32 ลิฟต์ไฟฟา้โครงของมอเตอร์ท้ังหมด เคร่ืองจักรลิฟต์ เคร่ืองควบคุมและเครื่องห่อหุ้มโลหะสำหรับอุปกรณ์ไฟฟำ้ ทง้ั หมดในหรือบนตู้ลฟิ ต์ หรือในช่องขึน้ ลงตอ้ งตอ่ ลงดนิ10.3.33 ลิฟต์ท่ไี ม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับลิฟต์อ่ืนๆ นอกจำกลิฟต์ไฟฟ้ำท่ีมีตัวนำไฟฟ้ำติดกับลิฟต์โครงโลหะของตู้ลิฟต์ท่ีปกติบคุ คลเขำ้ ถงึ ได้ ต้องต่อลงดิน10.3.34 เครอ่ื งปอ้ งกนั กระแสรวั่ ลงดนิ เพอื่ ปอ้ งกันบคุ คลวงจรเต้ำรับขนำด 15 และ 20 แอมแปร์ 1 เฟส ท่ีติดตั้งในห้องเครื่อง ท่ีว่ำงของเคร่ืองจักร บ่อและบนตูล้ ิฟต์ เครือ่ งตดิ ตัง้ เครอ่ื งป้องกนั กระแสรั่วลงดินตอน ญ. การป้องกันความเรว็ เกิน10.3.35 การป้องกันความเรว็ เกินสาหรบั ลิฟต์ในภำวะโหลดเปล่ียนแปลง ต้องมีวิธีป้องกันด้ำนโหลดของเครื่องปลดวงจรไฟฟ้ำกำลงั ของลิฟต์แต่ละตัว เพ่ือป้องกันควำมเร็วของลิฟต์มิให้เท่ำกับควำมเร็วตัดตอนของเคร่ืองบังคับ หรือควำมเร็วเกินร้อยละ 125 ของพิกัดควำมเร็วลิฟต์ แล้วแต่ค่ำใดจะน้อยกว่ำ ภำวะโหลด

บทท่ี 10 บริภณั ฑ์เฉพาะงาน 10-29เปล่ียนแปลง ต้องรวมโหลดทั้งหมดที่มีค่ำถึงพิกัดโหลดของลิฟต์สำหรับลิฟต์ขนของ และรวมโหลดทง้ั หมดทีม่ ีค่ำถงึ รอ้ ยละ 125 ของพิกดั โหลดของลฟิ ตส์ ำหรบั ลิฟตโ์ ดยสำร10.3.36 อุปกรณค์ วามเร็วเกินของมอเตอร-์ เจเนอเรเตอร์มอเตอร์-เจเนอเรเตอร์ท่ขี บั ดว้ ยมอเตอรไ์ ฟฟ้ำกระแสตรง และใชจ้ ่ำยไฟฟำ้ กระแสตรงสำหรับกำรทำงำนของมอเตอร์เคร่ืองจักรลิฟต์ ต้องมีอุปกรณ์จำกัดควำมเร็ว เพ่ือป้องกันควำมเร็วของลิฟต์มใิ หเ้ กนิ ร้อยละ 125 ของพกิ ดั ควำมเร็ว10.3.37 กาลงั ไฟฟา้ ฉุกเฉินลิฟต์ต้องสำมำรถรบั กำลังไฟฟำ้ จำกระบบไฟฟ้ำฉุกเฉนิ ได้ โดยเมื่อลิฟต์ทำงำนด้วยไฟฟ้ำฉุกเฉินนั้น ต้องเป็นไปตำมท่กี ำหนดในขอ้ 10.3.35 ยกเว้น ในกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำฉุกเฉินให้ใช้กับลิฟตต์ ัวเดยี วในครั้งหน่ึงๆ ถ้ำกำหนดให้มีเคร่ืองวัดกำลังไฟฟ้ำ ยอมให้ติดตั้งด้ำนกำลังไฟฟ้ำเข้ำของเคร่ืองปลดวงจร ถ้ำข้อกำหนดอ่ืนท้ังหมดเป็นไปตำมข้อ 10.3.35 เมื่อใช้งำนกับลิฟต์ตัวใดตวั หน่ึงทร่ี ะบบนนั้ อำจใช้ได้10.3.37.1 โหลดอน่ื ๆ ของอาคารโหลดอ่ืนๆ ของอำคำร เช่น ไฟฟำ้ กำลัง และแสงสว่ำงซึ่งสำมำรถใช้กับระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน ไม่ถือวำ่ เป็นกำรใช้พลังงำนไฟฟำ้ สำหรับวัตถุประสงคต์ ำมขอ้ 10.3.35 เว้นแต่โหลดนั้นใช้กำลังไฟฟ้ำปกตจิ ำกระบบไฟฟ้ำฉกุ เฉนิ เมือ่ ระบบทำงำน10.3.37.2 เคร่ืองปลดวงจรเคร่ืองปลดวงจรทีก่ ำหนดในขอ้ 10.3.24 ตอ้ งตัดกำลงั ไฟฟำ้ ฉกุ เฉินและกำลงั ไฟฟ้ำปกติใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

ใช้เพ่อื การศกึ ษาเท่านัน้

บทท่ี 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟา้ 11-1 บทที่ 11มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟา้ข้อกำหนดในบทนี้เก่ียวกับมำตรฐำนกำรทนไฟของสำยไฟฟ้ำ เพ่ือใช้ในระบบของวงจรไฟฟ้ำใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นช่วยชีวิตของ อำคำรชุด อำคำรสูง อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ อำคำรเพื่อกำรสำธำรณะใต้ผิวดินและอำคำรทม่ี ีผ้อู ยอู่ ำศัยเป็นจำนวนมำก11.1 ท่ัวไปมำตรฐำนกำรทนไฟน้ีใช้สำหรับสำยไฟฟ้ำในระบบของวงจรไฟฟ้ำช่วยชีวิตของ อำคำรชุดอำคำรสูง หรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ และอำคำรเพ่ือกำรสำธำรณะใต้ผิวดิน (sub-surfacebuilding) โดยแบ่งคุณสมบัติของสำยไฟฟ้ำเป็น 4 ประเภทได้แก่ คุณสมบัติต้ำนเปลวเพลิง(flame propagation or flame retardant), คุณสมบัติกำรปล่อยก๊ำซกรด (acids gasemission) และคุณสมบัติกำรปล่อยควัน (smoke emission) คุณสมบตั ติ ้ำนทำนกำรตดิ ไฟ (fireresistance)11.2 มาตรฐานท่ีกาหนดใช้11.2.1 คุณสมบตั ิต้านเปลวเพลิง (flame propagation or flame retardant) คือคุณสมบัติกำรหน่วงเหน่ียวลุกลำม ของกำรลุกไหม้ของสำยไฟฟ้ำ เมื่อเกิดไฟไหม้สำยไฟฟ้ำจะช่วยลดปัญหำลุกลำมของไฟไปตำมสำยไฟฟ้ำ ดังนั้นบริเวณท่ีถูกไฟไหม้จะไม่ขยำยเป็นบริเวณกว้ำงและเมื่อเอำแหล่งไฟออกก็จะดับเอง (self–extinguish) กำหนดให้ใช้ตำมมำตรฐำนของ IEC60332-1 หรอื IEC 60332-311.2.2 คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (acids gas emission) สำยไฟฟ้ำเมื่อถูกไฟไหม้สว่ นประกอบบำงส่วนจะทำให้เกิดก๊ำซข้ึน และก๊ำซบำงอย่ำงก็จะทำให้เกิดกรด ซ่ึงมีคุณสมบัติกำรกัดกร่อนสูง สำยไฟฟ้ำต้องไม่มีส่วนประกอบท่ีทำให้เกิดสำรฮำโลเจน (zero halogen)กำหนดใหใ้ ชต้ ำมมำตรฐำนของ IEC 60754-211.2.3 คุณสมบัติการปล่อยควัน (smoke emission) คือ สำยไฟฟ้ำท่ีเมื่อถูกไฟไหม้สว่ นประกอบหลำยอย่ำงจะทำให้เกิดควันขึ้น ควันเหล่ำน้ีจะทำให้กำรมองเห็นลดลง และทำให้สำลักควนั เสยี ชีวติ สำยควันนอ้ ยกำหนดให้ใช้ตำมมำตรฐำน IEC 61034-2

11-2 บทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า11.2.4 คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ (fire resistance) คือ สำยไฟฟ้ำท่ีทนต่อกำรติดไฟไม่ก่อให้เกิดกำรลุกลำมของไฟ และขณะไฟลุกไหม้อยู่ยังสำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ปกติกำหนดใหใ้ ชต้ ำมมำตรฐำนของ BS 6387 หรือ IEC 6033111.3 การทนไฟของสายไฟฟ้า11.3.1 ขอบเขตมำตรฐำนนีร้ ะบถุ ึงคณุ สมบตั ิท่ีตอ้ งกำรของสำยไฟฟ้ำท่สี ำมำรถจะจำ่ ยกระแสไฟฟำ้ ได้11.3.2 การทดสอบตาม BS 6387กำรทดสอบกำรทนไฟแบ่งเป็น 3 แบบ 8 ประเภท กำหนดเคร่ืองหมำยด้วยตัวอักษรแบ่งตำมคณุ สมบัตกิ ำรทนไฟ อณุ หภมู ิและเวลำท่ใี ช้ในกำรทดสอบ โดยมรี ำยละเอยี ดตำมตำรำงที่ 11-1ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น ตารางที่ 11-1 การทดสอบตาม BS 6387กำรทนไฟ กำรทดสอบ เครือ่ งหมำย Aกำรทนไฟ 650OC เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง Bและน้ำ 750OC เป็นเวลำ 3 ช่วั โมง Cกำรทนไฟ 950OC เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง Sและทนแรง 650OC เป็นเวลำ 20 นำที Wกระแทก 650OC เปน็ เวลำ 15 นำที จำกนน้ั พ่นน้ำและทำกำรทดสอบ X 650OC เปน็ เวลำ 15 นำที Y 650OC เปน็ เวลำ 15 นำที โดยมีแรงกระแทก Z 750OC เป็นเวลำ 15 นำที โดยมีแรงกระแทก 950OC เป็นเวลำ 15 นำที โดยมแี รงกระแทก11.3.3 การประเมนิ ผลกำรทดสอบในขอ้ 11.3.2 จะต้องไม่เกดิ กำรลัดวงจร ตลอดชว่ งเวลำของกำรทดสอบ11.3.4 การทดสอบตาม IEC 60331กำรทดสอบทำโดยกำรต่อสำยไฟฟ้ำควำมยำว 1200 มม. เข้ำกับชุดทดสอบและจ่ำยกระแสไฟฟำ้ ที่แรงดันพิกดั ใหเ้ ปลวไฟท่อี ุณหภมู ิ 750OC เป็นเวลำ 90 นำที

บทที่ 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟา้ 11-311.3.5 การประเมินผลกำรทดสอบในข้อ 11.3.4 จะต้องไม่เกิดกำรลัดวงจร ตลอดช่วงเวลำของกำรทดสอบและหลงั จำกหยดุ กำรใหเ้ ปลวไฟแลว้ จะต้องจ่ำยกระแสไฟฟำ้ ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 นำที11.3.6 การทดสอบตาม IEC 60332-1นำชิ้นสำยไฟฟ้ำควำมยำว 550 mm. ยึดกับที่ยึดสำยในแนวต้ังและจุดหัวเผำ โดยให้เผำทำมุมเอียง 45° แลว้ ทำกำรเผำสำยตำมเวลำท่กี ำหนดในตำรำงที่ 11-2ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นตารางที่ 11-2 การทดสอบตาม IEC 60332-1Overall Diameter of test piece (D) ; mm Time for flame application ; S D ≤ 25 60 25  D ≤ 50 120 50  D ≤ 75 240 480 D  7511.3.7 การประเมนิ ผลกำรทดสอบในข้อ 11.3.7 เม่ือเผำสำยจนครบตำมเวลำที่กำหนดแล้วเอำหัวเผำออก รอจนกระทั่งไฟที่ไหม้ บนสำยไฟดับเอง วัดระยะจำกปลำยสำยด้ำนบนลงถึงระยะท่ีเปลวไฟลำมมำถงึ ถำ้ วดั ไดม้ ำกกวำ่ 50 mm. ถือวำ่ ผำ่ นกำรทดสอบ11.3.8 การทดสอบตาม IEC 60332-3กำรทดสอบจะทำในห้องเผำมีขนำดและระบบกำรระบำยอำกำศตำมมำตรฐำน สำยไฟฟ้ำตวั อยำ่ งทที่ ำกำรทดสอบต้องถูกนำไปตดิ ต้ังในรำงและทำกำรเผำในเวลำท่ถี ูกกำหนดไว้ในแต่ละCategory ดงั น้ี ตารางท่ี 11-3 การทดสอบตาม IEC 60332-3Category วตั ถดุ บิ ทต่ี ดิ ไฟได้ (ลิตร/เมตร) เวลาในการเผา (นำท)ี 7 40 A 3.5 40 B 1.5 20 C

11-4 บทท่ี 11 มาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า11.3.9 การประเมนิ ผลกำรทดสอบในข้อ 11.3.8 สำยไฟฟ้ำจะต้องมีระยะกำรถูกเผำไหม้สูงไม่เกิน 2.5 เมตรถือว่ำผ่ำนกำรทดสอบ11.3.10 การทดสอบตาม IEC 60754-2เตรียมวัสดุทดสอบ 1000 mg. จำกสำยไฟฟ้ำแล้วนำมำตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปใส่ในเคร่ืองทดสอบ ทีอ่ ณุ หภูมิ 935OC เปน็ เวลำ 30 นำที11.3.11 การประเมนิ ผลทดสอบวัดคำ่ pH ทีไ่ ด้ต้องไม่น้อยกวำ่ 4.3 และค่ำ Conductivity ต้องไม่เกิน 10 uS /mm11.3.12 การทดสอบตาม IEC 61034-2ทดสอบในหอ้ งทบึ รปู ทรงสเี่ หลี่ยมมขี นำดลกู บำศก์ 3000 mm.ทำกำรเผำสำยตัวอย่ำงควำมยำว1 m. วำงในแนวนอนบนถำดแอลกอฮอล์ จำกนั้นจึงปิดระบบหมุนเวียนอำกำศแล้วจุดไฟ กำรทดสอบจะถอื ว่ำเสร็จส้นิ หลงั จำกเปลวไปดับแล้ว และไม่มีกำรลดของปริมำณแสงที่ส่องผ่ำน 5นำที และใช้เวลำในกำรทดสอบท้ังสิ้นไม่ควรเกนิ 40 นำที เสรจ็ แลว้ บนั ทกึ คำ่ ต่ำสุดของค่ำควำมเขม้ แสงทผี่ ่ำน11.3.13 การประเมนิ ผลควำมเขม้ ของแสงที่จดบันทึกไว้จำกเคร่ืองรับแสง ต้องมีควำมเข้มแสง หลังกำรทดสอบ ไม่น้อยกว่ำ 60 % ก่อนกำรทดสอบ11.4 การรับรองผลติ ภัณฑ์สำยทนไฟต้องได้รับกำรรับรองผลิตภัณฑ์ (certificate) จำกสถำบันทดสอบที่เช่ือถือได้ เช่นLPCB, TUV, KEMA, ASTA เป็นตน้ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

See also  แบ่งปันทริคการรักษาเชื้อราแมวด้วยตัวเอง | cat ringworm | แชมพู รักษา เชื้อรา

บทที่ 12 วงจรไฟฟา้ ชว่ ยชวี ติ 12-1 บทที่ 12วงจรไฟฟ้าชว่ ยชวี ติข้อกำหนดในบทน้ีเก่ียวกับกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำในวงจรช่วยชีวิตตำมท่ีกำหนดในกฎหมำยใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นและมำตรฐำนน้ี เช่นระบบจ่ำยไฟฟ้ำฉุกเฉิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น สำหรับอำคำรชุดอำคำรสูง อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ12.1 ท่วั ไป12.1.1 ในอำคำรชุด อำคำรสูงหรอื อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ เป็นอำคำรหรือสถำนที่ ที่มีผู้คนอำศัยอยู่จำนวนมำกและหนีภัยได้ยำกเมื่อเกิดอัคคีภัยหรือภำวะฉุกเฉินอ่ืนๆ จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟำ้ วงจรปกติเพือ่ ใหเ้ กิดควำมปลอดภยั จำกไฟฟ้ำร่ัว กำรฉดี น้ำดบั เพลงิ ชำรุดเนอื่ งจำกถูกเพลิงเผำไหม้ หรอื กดทับกระแทกต่ำงๆ แต่ในภำวะเช่นนี้ ระบบวงจรไฟฟ้ำฉุกเฉินต่ำงๆ ตำมข้อ 12.2.1 ยังจำเป็นต้องมีไฟฟ้ำให้ทำงำนอยู่ได้ตำมที่กำหนดไว้ วงจรไฟฟ้ำเหล่ำนี้จึงต้องออกแบบเป็นพเิ ศษให้สำมำรถทนต่อควำมร้อนจำกอัคคภี ัย มีควำมแข็งแรงทำงกลเป็นพิเศษ คงสภำพควำมปลอดภัยต่อกระแสไฟฟ้ำรั่วหรือลัดวงจรเพื่อให้สำมำรถช่วยชีวิตผู้คนที่ติดอยู่ในสถำนทน่ี ้ันๆ ได้ทันกำรณ์ วงจรไฟฟำ้ ดงั กล่ำวนเ้ี รยี กวำ่ วงจรไฟฟำ้ ช่วยชีวติ12.1.2 กำรเดินสำยสำหรับวงจรชว่ ยชวี ติ ใหป้ ฏบิ ัติตำมขอ้ กำหนดในบทน้ี กรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ในบทนใี้ หป้ ฏบิ ตั ิตำมขอ้ กำหนดของกำรเดนิ สำยอื่นทเี่ กย่ี วข้อง12.1.3 ข้อกำหนดน้ีใช้เฉพำะระบบแรงต่ำเท่ำน้ัน ในกรณีท่ีมีระบบแรงสูงอยู่ด้วยต้องได้รับกำรตรวจพจิ ำรณำเห็นชอบจำกกำรไฟฟำ้ ฯ ก่อน12.1.4 วงจรไฟฟำ้ ชว่ ยชวี ิตใหม้ กี ำรตรวจสอบและทดสอบควำมพร้อมทกุ ปี12.1.5 ข้อกำหนดนี้เพื่อควำมม่ันใจว่ำจะสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำและไม่มีกำรปลดกำรจ่ำยไฟฟ้ำกับอุปกรณท์ ี่จำเป็นตอ้ งทำงำนไดอ้ ยำ่ งสมบูรณใ์ นสภำวะฉกุ เฉนิ และอัคคีภยั12.2 ขอบเขต12.2.1 ข้อกำหนดน้ีสำหรับวงจรไฟฟ้ำที่จำเป็นต้องใช้งำนได้อย่ำงดีและต่อเนื่องในภำวะฉกุ เฉินดงั นี้ ก) ระบบจำ่ ยไฟฟำ้ ฉุกเฉนิ ข) ระบบสัญญำณเตือนอคั คภี ยั

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น12-2 บทที่ 12 วงจรไฟฟ้าชว่ ยชวี ติ ค) ระบบไฟฟำ้ แสงสวำ่ งฉุกเฉนิ ง) ระบบอดั อำกำศสำหรบั บนั ไดหนีไฟ จ) ระบบดูดและระบำยควันรวมทั้งระบบควบคุมกำรกระจำยของไฟและควัน ฉ) ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอตั โนมตั ิ ช) ระบบส่ือสำรฉุกเฉนิ สำหรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ซ) ระบบลิฟตผ์ จญเพลิง12.2.2 ข้อกำหนดนส้ี ำหรบั อำคำรสถำนท่ตี อ่ ไปน้ี ก) อำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ ข) อำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ทก่ี ฎหมำยกำหนดใหต้ ้องมีระบบวงจรไฟฟำ้ ชว่ ยชวี ติ ตำม ข้อ 12.2.1 ไม่ว่ำทงั้ หมดหรือบำงสว่ นหรือระบบใดระบบหนง่ึ ค) อำคำรหรือสถำนที่จัดเป็นบริเวณอันตรำยจะต้องปฏิบัติตำมข้อกำหนดกำร ติดตง้ั สำหรบั บรเิ วณอนั ตรำยตำมแต่ละประเภทนน้ั ด้วย12.3 การจ่ายไฟฟา้ ฉกุ เฉินสาหรับวงจรไฟฟา้ ชว่ ยชีวิตกำรจ่ำยไฟฟ้ำฉกุ เฉินสำหรับวงจรไฟฟำ้ ช่วยชีวติ จะตอ้ งมีลกั ษณะดังตอ่ ไปนี้12.3.1 แหล่งจ่ายไฟ ต้องมีแหล่งไฟฟ้ำจ่ำยไฟฟ้ำฉุกเฉินอำจเป็นเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำแบตเตอร่ี หรืออื่นใดที่สำมำรถจ่ำยไฟให้ระบบวงจรไฟฟ้ำช่วยชีวิตอย่ำงเหมำะสมและในระยะเวลำนำนพอเพยี งทจ่ี ะครอบคลุมควำมต้องกำรของระบบวงจรไฟฟ้ำช่วยชีวิตส่วนที่ต้องมีไฟฟ้ำใชท้ ี่นำนทสี่ ุดได้ด้วย และกำรมไี ฟฟำ้ จำ่ ยใหร้ ะบบวงจรไฟฟ้ำชว่ ยชวี ติ น้ีจะตอ้ งไม่ถกู กระทบจำกเหตใุ ดๆ ที่ทำให้ไมม่ ไี ฟฟำ้ จำ่ ยให้ได้ เชน่ กำรปลดหรือกำรงดจ่ำยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฯ หรือเกิดเพลงิ ไหม้ เปน็ ต้น12.3.2 จุดต่อสาย จุดต่อสำยไฟฟ้ำให้ระบบวงจรไฟฟ้ำฉุกเฉินท่ีจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ำจำกแหล่งจ่ำยไฟปกติร่วมกัน จะต้องต่อจำกจุดด้ำนไฟเข้ำของเมนสวิตช์ของระบบไฟฟ้ำวงจรปกติ12.3.3 ไฟฟ้ำที่จ่ำยให้ระบบวงจรช่วยชีวิตจะต้องไม่ถูกควบคุมโดยระบบควบคุมของระบบไฟฟ้ำวงจรปกติ ทั้งนี้สวิตช์สับเปลี่ยนแหล่งจ่ำยไฟจำกปกติเป็นฉุกเฉินไม่ถือว่ำเป็นอุปกรณ์ควบคุมของระบบไฟฟ้ำปกติ ยกเว้น ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตอาจต่อรับไฟฟ้าจากเมนสวิตช์ระบบไฟฟ้าปกติได้ หากต่อผ่านสวิตช์หรืออุปกรณ์สับเปลี่ยนอัตโนมัติรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองฉุกเฉินทดแทนตามข้อ 12.3.1 เช่น เคร่ืองกาเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ เป็นต้น และ

บทท่ี 12 วงจรไฟฟ้าช่วยชวี ติ 12-3อย่างน้อยต้องมีสัญญาณทั้งแสงและเสียงเตือนที่ห้องควบคุมอาคาร 1 แห่ง ให้ผู้ควบคุมใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นอาคารทราบ ท้ังน้ีจะต้องได้รับการเห็นชอบจากการไฟฟ้าฯ เป็นกรณีไป12.4 เมนสวิตชแ์ ละสวติ ชต์ ่างๆ12.4.1 ทั่วไปเมนสวิตช์สำหรับกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้ระบบวงจรไฟฟ้ำช่วยชีวิตต้องแยกต่ำงหำกและไม่ถูกบังคับจำกเมนสวิตช์สำหรับกำรจ่ำยไฟฟ้ำปกติ ซึ่งเมนสวิตช์นี้อำจมีตัวรวม 1 ตัว หรือแยกแต่ละระบบก็ได้ หรอื จดั แบ่งอย่ำงไรกไ็ ด้ และเมนสวิตช์ทั้งหมดน้ีต้องติดตั้งรวมอยู่ด้วยกันที่แผงสวิตช์เมนรวมหรือภำยในหอ้ งแผงสวิตชเ์ มนรวมเท่ำนั้น12.4.2 ลิฟต์ สำหรับลิฟต์ที่ใช้เป็นทั้งลิฟต์ในภำวะปกติ และเป็นลิฟต์ผจญเพลิงในภำวะฉุกเฉินจะต้องติดตั้งเมนสวิตช์สำหรับภำวะฉุกเฉินแยกต่ำงหำกจำกภำวะปกติ หรือเป็นเมนสวิตชท์ สี่ ำมำรถทำหนำ้ ทไี่ ด้ท้งั ภำวะปกติและภำวะฉกุ เฉิน12.4.3 สวติ ช์ ห้ำมตดิ ตัง้ สวติ ชห์ รอื อุปกรณ์ปลด-สบั ใดๆ ระหว่ำงเมนสวิตช์และแผงควบคุมระบบเคร่ืองช่วยชีวิต แต่ยอมให้ติดต้ังภำยในห้องควบคุมระบบน้ันๆ ได้และต้องติดต้ังในลักษณะท่ีสงั เกตและเขำ้ ใจได้งำ่ ยและชดั เจนว่ำเป็นสวิตช์ของระบบแตล่ ะระบบยกเว้น สวติ ชส์ ับถ่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าจากต่างแหลง่ เพื่อจ่ายให้ระบบชว่ ยชวี ติ น้ี โดย สวติ ชส์ ับถา่ ยนยี้ อมใหต้ ิดตั้งไดท้ ี่ 1) แผงเมนสวติ ช์ 2) แผงสวติ ชห์ รือแผงควบคุมระบบ 3) ในห้องเครื่องลฟิ ตส์ าหรับลฟิ ตผ์ จญเพลิง12.4.4 อนุญำตใหต้ ่อวงจรย่อยสำหรับแสงสว่ำงและเต้ำรับเพ่ือกำรตรวจสอบและบำรุงรักษำแยกจำกวงจรที่จ่ำยไฟฟ้ำให้เครื่องสูบน้ำช่วยชีวิตได้ แต่สวิตช์วงจรย่อยนี้จะต้องประกอบด้วยเคร่ืองปอ้ งกนั กระแสเกินและเคร่ืองปอ้ งกันกระแสไฟฟำ้ รั่วท่ีเหมำะสม และมีขนำดเล็กแตกต่ำงเพียงพอจำกเครื่องป้องกนั กระแสเกินของเคร่ืองสบู นำ้ ทีจ่ ะไม่ทำใหก้ ระแสเกนิ ในวงจรยอ่ ยนี้มผี ลตอ่ เครอ่ื งปอ้ งกันกระแสเกินของเครอื่ งสบู นำ้ หรอื อุปกรณค์ วบคุมอ่ืนๆ ปลดวงจร นอกจำกเครื่องป้องกันกระแสเกนิ ของวงจรย่อยนี้เท่ำน้นั12.4.5 การแยกสว่ นการป้องกันวงจรไฟฟา้กำรติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันวงจรต่ำงๆ น้ันจะต้องติดต้ังมิให้กำรปลดวงจรไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำมของวงจรปกตติ ้องไม่กระทบกระเทอื นกำรจ่ำยไฟฟำ้ ใหว้ งจรไฟฟ้ำช่วยชีวิต และไม่อนุญำตให้ใช้

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น12-4 บทท่ี 12 วงจรไฟฟา้ ช่วยชวี ติเครือ่ งปอ้ งกนั กระแสเกนิ หรอื เครอ่ื งจำกัดกระแสผิดพรอ่ งเปน็ เคร่ืองป้องกันส่วนใดส่วนหนึ่ง ของวงจรปกติ12.4.6 การปอ้ งกนั ทางกายภาพสวิตช์และแผงควบคุมระบบช่วยชีวิตจะต้องติดต้ังในตำแหน่งท่ีปลอดจำกควำมเสียหำยทำงกำยภำพ และต้องอยู่ในเครื่องห่อหุ้มโลหะท่ีแข็งแรงเพียงพอท่ีจะป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพได้ ซึ่งอำจเป็นกล่องหรือตู้โลหะหล่อ (metalclad) ตำมควำมจำเป็นแต่ไม่จำเป็นต้องหนำเกนิ กวำ่ 1.2 มม.ข้อยกเว้นท่ี 1 อุปกรณค์ วบคมุ ต่างๆ ทจี่ าเปน็ ต้องบรรจุในตูอ้ โลหะทีแ่ ข็งแรงเพื่อความเหมาะสมกับสถานท่ี ติดต้ังและเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของระบบน้ัน และเป็นมาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ ยอมรบัขอ้ ยกเวน้ ที่ 2 ต้แู ผงโลหะแสดงผลซง่ึ จาเป็นต้องมีชอ่ งหน้าต่างหรอื หน้าปดั ท่เี ป็นกระจกหนาหรือพลาสติกใส หนาเพ่ือให้มองผ่านเขา้ ไปได้ข้อยกเวน้ ท่ี 3 หลอดไฟหรอื โป๊ะครอบหรือฝาครอบหลอดไฟทแี่ สดงผลบนตู้โลหะ12.4.7 การตดิ ปา้ ยหรือเคร่ืองหมายสวิตช์ ตู้แผงสวิตช์ แผงควบคมุ ตำ่ งๆ ของระบบช่วยชีวิตจะตอ้ งติดป้ำยหรือเครื่องหมำยแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนและเข้ำใจง่ำยว่ำเป็นระบบช่วยชีวิตใด รวมท้ังป้ำยห้ำมป้ำยเตือนอธิบำยและแสดงสถำนะต่ำงๆ ด้วย12.5 ระบบการเดนิ สายไฟฟา้12.5.1 ท่ัวไป12.5.1.1 สำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบกำรเดินสำยท่ีจ่ำยไฟฟ้ำให้กับระบบวงจรช่วยชีวิตจะต้องเป็นชนิดและประเภทรวมถึงวิธีกำรเดินสำยที่ให้ควำมม่ันใจว่ำจะ มีสภำพเรียบร้อยสมบรู ณ์ปลอดจำกควำมเสียหำยท่อี ำจเกดิ จำกสภำพแวดล้อมท้ังทำงกำยภำพและทำงเคมีหรืออืน่ ใด พร้อมใชง้ ำนได้ตลอดเวลำและสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำและทำงำนได้อย่ำงปลอดภัยในสภำวะทถี่ กู เพลงิ ไหม้ และทนต่อกำรถูกกระทำทำงกำยภำพ จำกกำรเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งกำรถูกฉีดนำ้ ดับเพลิงดว้ ย12.5.1.2 สำยไฟฟำ้ ทีเ่ ปลอื กนอกมใิ ช่โลหะจะตอ้ งเดินสำยรอ้ ยทอ่ โลหะหนำหรือทอ่ โลหะหนำปำนกลำง

บทท่ี 12 วงจรไฟฟา้ ช่วยชวี ติ 12-512.5.2 ประเภทของการเดินสายใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นระบบกำรเดินสำยไฟฟ้ำรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ สำหรับระบบวงจรช่วยชีวิต รวมทั้งสำยเม น ท่ี จ่ ำ ยไ ฟ ฟ้ ำ ใ ห้จ ะ ต้ อ ง มี มำ ต ร ฐ ำ น ก ำ ร ท น ไ ฟ ต ำ ม ข้ อ กำ ห น ด ข อ งแ ต่ ล ะ ร ะ บ บ ต ำ ม ข้ อกำหนดกำรทนไฟตำมขอ้ 12.812.6 การแยกระบบการเดนิ สาย12.6.1 ห้ำมเดินสำยระบบวงจรช่วยชีวิตต่ำงระบบร่วมกันในท่อสำยหรือสิ่งห่อหุ้มเดียวกันทัง้ นี้รวมหมำยถงึ หำ้ มเดนิ สำยร่วมกับระบบปกตหิ รอื อื่นๆ ดว้ ย12.6.2 ห้ำมเดินสำยระบบวงจรย่อยต่ำงระบบ รวมทั้งระบบปกติและอื่นๆ ร่วมกันในสำยเคเบิลหลำยแกน12.7 ขอ้ กาหนดเฉพาะมอเตอร์สูบนาดบั เพลงิ12.7.1 สวิตชแ์ ยกวงจร (Isolating Switches)ถ้ำระบบควบคุมมอเตอร์สูบน้ำดับเพลิงเป็นชนิดอัตโนมัติจะต้องติดตั้งสวิตช์แยกวงจรชนิดบังคับด้วยมอื ไวท้ ำงดำ้ นไฟเขำ้ และอย่ตู ิดกับเคร่ืองควบคุมอัตโนมัติดังกล่ำว และต้องมีอุปกรณ์ทสี่ ำมำรถล็อกสวิตชน์ ไ้ี ดท้ ้ังในตำแหนง่ ปลดและในตำแหนง่ สบั12.7.2 การป้องกนั กระแสเกินอปุ กรณป์ ้องกนั กระแสเกินทต่ี ดิ ตงั้ ในวงจรจ่ำยไฟฟ้ำให้มอเตอร์สูบน้ำดับเพลิงจะต้องมีลักษณะและคณุ สมบตั ดิ งั น้ี12.7.2.1 มีคุณสมบตั ใิ นกำรปลดวงจรแบบ Inverse time12.7.2.2 ในกรณีที่ใช้สวิตช์อัตโนมัติหรืออุปกรณ์ที่คล้ำยคลึงกันเป็นเครื่องป้องกันกระแสเกนิ ต้องมีขนำดหรอื กำรปรับตง้ั ให้ได้ขนำดดงั นี้ ก) สำมำรถรับภำระกระแสได้ 1.25 เท่ำของพิกัดกระแสของมอเตอร์ได้อย่ำง ต่อเนื่อง หำกมีมอเตอร์หลำยตัวก็ต้องสำมำรถรับภำระกระแสได้ 1.25 เท่ำ ของผลรวมของพกิ ัดกระแสของมอเตอรท์ ี่ทำงำนพร้อมกัน และ ข) สำมำรถปลดวงจรท่ีกระแส 6 เท่ำของพิกัดกระแสของมอเตอร์ในเวลำไม่เร็ว กว่ำ 20 วินำที หรือหำกมีมอเตอร์หลำยตัวก็ให้ปลดวงจรที่กระแส 6 เท่ำของ พกิ ดั กระแสของมอเตอร์ตัวท่ีใหญ่ทส่ี ดุ ในเวลำไมเ่ ร็วกวำ่ 20 วนิ ำที และ ค) สำมำรถรับภำระกระแสล็อกโรเตอรข์ องมอเตอรไ์ ดโ้ ดยไม่มีขอ้ จำกัดใดๆ

12-6 บทท่ี 12 วงจรไฟฟา้ ชว่ ยชวี ิต12.7.2.3 ห้ำมติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินใดๆ ระหว่ำงทำงจำกเมนสวิตช์ไปยังแผงวงจรควบคุมอีกนอกจำกที่เมนสวิตช์ และที่แผงวงจรควบคุมมอเตอร์โดยที่แผงควบคุมมอเตอร์จะต้องอยู่บริเวณใกล้กับมอเตอร์ที่จะมองเห็นและตรวจสอบซ่ึงกันและกันได้ชัดเจนรวดเร็ว12.7.2.4 จะต้องมีแผงแสดงสถำนะและสัญญำณเตือนภัย ในห้องควบคุมอำคำรท่ีมีผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลำ 24 ชั่วโมงทุกวัน และอำจมีแผงแสดงสถำนะและสัญญำณเตือนภัยได้มำกกว่ำ 1แผง แผงแสดงสถำนะและสัญญำณเตือนภัยท่ีเพ่ิมข้ึนนี้จะติดต้ังท่ีใดก็ได้ที่สำมำรถเสริมให้เกิดประโยชน์และควำมปลอดภัยสูงสุด สำยเช่ือมโยงและตู้แผงแสดงสถำนะฯ จะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทนไฟท่ีกำหนดในแต่ละระบบ12.7.3 หำ้ มติดต้งั อปุ กรณต์ รวจจับและปลดวงจรเมอ่ื มอเตอร์มอี ุณหภูมิสงู เกนิ พิกัด12.7.4 วงจรควบคมุ12.7.4.1 จะต้องต่อรับไฟฟ้ำโดยตรงจำกสำยเส้นไฟ (Line) และสำยนวิ ทรัล (Neutral)12.7.4.2 ต้องจัดให้สำยเส้นไฟของวงจรควบคุมต่อโดยตรงกับขดลวดของอุปกรณ์ทำงำนภำยในชดุ เริม่ เดินเคร่ือง (Starter)12.7.4.3 หำ้ มติดตัง้ อปุ กรณป์ ้องกันกระแสเกินใดๆอีก นอกจำกทรี่ ะบุไว้ตำมขอ้ 12.7.212.8 ขอ้ กาหนดการทนไฟของระบบวงจรไฟฟ้าชว่ ยชีวติ ต่างๆ12.8.1 สำยไฟฟ้ำสำหรับระบบวงจรไฟฟ้ำช่วยชีวิตต่ำงๆ ต้องทนไฟได้ตำมมำตรฐำน BS6387 ในระดบั ชั้น CWZ หรอื สำยเคเบิลชนดิ เอ็มไอ ซึง่ ได้แก่ระบบดังตอ่ ไปน้ี ก) ระบบจำ่ ยไฟฟำ้ ฉกุ เฉนิ ข) ระบบอัดอำกำศสำหรบั บันไดหนไี ฟ ค) ระบบดูดและระบำยควัน รวมท้ังระบบควบคุมกำรกระจำยของไฟและควนั ง) ระบบเครอื่ งสบู นำ้ และระบบดบั เพลิงอตั โนมัติ จ) ระบบสือ่ สำรฉุกเฉินสำหรับแจง้ เหตุเพลิงไหม้ ฉ) ระบบลฟิ ต์ผจญเพลงิใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

บทท่ี 12 วงจรไฟฟ้าชว่ ยชวี ิต 12-712.8.2 สำยไฟฟำ้ สำหรับระบบวงจรไฟฟำ้ ชว่ ยชีวติ ตอ้ งทนไฟได้ตำมมำตรฐำน BS 6387 ในระดับชั้น AWX หรือ ผ่ำนมำตรฐำน IEC 60331 พร้อมท้ังมีคุณสมบัติกำรปล่อยก๊ำซกรดตำมมำตรฐำน IEC 60754-2 และมีคุณสมบัติกำรปล่อยควันตำมมำตรฐำน IEC 61034-2 ซึ่งได้แก่ระบบดังต่อไปนี้ ก) ระบบสัญญำณเตือนอคั คีภยั ข) ระบบไฟฟ้ำแสงสวำ่ งฉกุ เฉิน12.9 การรบั รองความพรอ้ มสมบรู ณข์ องระบบวงจรไฟฟา้ ชว่ ยชีวิต12.9.1 ผู้ให้การรับรองก่อนกำรเปิดใช้อำคำรต้องให้วิศวกรไฟฟ้ำท่ีได้รับใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ รับรองควำมสมบูรณ์ของระบบวงจรไฟฟ้ำช่วยชวี ติ12.9.2 ขอบเขตและระยะเวลาการตรวจและรับรองตอ้ งจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบและทดสอบระบบวงจรไฟฟำ้ ชว่ ยชวี ิตปีละ 1 คร้งัใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

ใช้เพ่อื การศกึ ษาเท่านัน้

บทที่ 13 อาคารเพื่อการสาธารณะใตผ้ ิวดิน (Sub-Surface Building) 13-1 บทท่ี 13อาคารเพ่อื การสาธารณะใตผ้ ิวดิน (Sub-Surface Building)ข้อกำหนดในบทนี้เก่ียวกับกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำในอำคำรเพ่ือกำรสำธำรณะใต้ผิวดินโดยแบ่งวงจรไฟฟ้ำตำมระดับควำมปลอดภัยคือ ระบบที่ต้องกำรควำมปลอดภัยปกติ ระบบที่ตอ้ งกำรควำมปลอดภัยสงู ระบบทต่ี ้องกำรควำมปลอดภยั สูงมำกใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น13.1 ท่ัวไป13.1.1 อำคำรเพ่ือกำรสำธำรณะใต้ผิวดิน หมำยถึง อำคำรหรือโครงสร้ำงใดๆ ที่อยู่ใต้ผิวดินเช่น ช้ันใต้ดินของอำคำรทั่วไป อำคำรจอดรถใต้ผิวดิน สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน อุโมงค์รถไฟฟ้ำใต้ดินและรวมถึงอุโมงค์ใต้ดินที่ใช้สำหรับกำรจรำจรท่ัวไป เป็นต้น ซึ่งมีไว้เพ่ือกำรสำธำรณะ กำรเดนิ สำยไฟฟ้ำและตดิ ตัง้ อุปกรณไ์ ฟฟ้ำตอ้ งมคี วำมปลอดภัยสงู เปน็ พิเศษเพ่ือควำมปลอดภัยของสำธำรณชนผใู้ ช้บริกำร13.1.2 การเดินสาย กำรเดนิ สำยสำหรบั อำคำรเพ่ือกำรสำธำรณะใตผ้ ิวดนิ ใหป้ ฏบิ ตั ติ ำมข้อกำหนดในบทนี้ กรณที ไ่ี ม่ไดร้ ะบไุ วใ้ นบทนใ้ี ห้ปฏบิ ัตติ ำมข้อกำหนดของกำรเดนิ สำย13.1.3 ข้อกำหนดนี้ใช้เฉพำะระบบแรงต่ำเท่ำน้ัน ในกรณีท่ีมีระบบแรงสูงอยู่ด้วยต้องได้รับกำรตรวจพิจำรณำเห็นชอบจำกกำรไฟฟ้ำฯก่อน โดยใช้ข้อกำหนดในบทน้ีเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ13.2 ขอบเขต Safetyกำหนดให้แบ่งวงจรไฟฟ้ำออกเปน็ 3 ประเภทตำมโหลดกำรใช้งำนดังน้ี13.2.1 ประเภทท่ี 1 ระบบท่ีต้องการความปลอดภัยปกติ (NormalRequirement System)ได้แกร่ ะบบดงั ต่อไปนี้ ก) ระบบแสงสวำ่ งทัว่ ไป ข) ระบบไฟฟ้ำกำลงั ทน่ี อกเหนือจำกที่ระบุในข้อ 13.2.2 และ 13.2.3 ค) ระบบป๊มั นำ้ ขนึ้ ถังบนหลังคำ ง) ระบบปรบั อำกำศ จ) ระบบระบำยน้ำโดยทั่วไป

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น13-2 บทที่ 13 อาคารเพ่อื การสาธารณะใตผ้ ิวดิน (Sub-Surface Building)13.2.2 ประเภทที่ 2 ระบบท่ีต้องการความปลอดภัยสูง (High Safety RequirementSystem)ไดแ้ กร่ ะบบดงั ต่อไปน้ี ก) ระบบปรบั อำกำศ เฉพำะสว่ นที่เกยี่ วกับกำรจ่ำยลม ข) ระบบระบำยนำ้ ฉุกเฉนิ ค) ระบบลิฟตแ์ ละบันไดเล่อื น ง) ระบบสัญญำณเตอื นภยั ต่ำง ๆ จ) ระบบควบคมุ คอมพิวเตอร์ ฉ) ระบบทำงหนภี ยั (escape way)13.2.3 ประเภทท่ี 3 ระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูงมาก (Very High SafetyRequirement System)ได้แกร่ ะบบดังต่อไปนี้ ก) ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉกุ เฉินทงั้ ในอำคำรใตผ้ ิวดินและอุโมงค์ทำงวิ่ง ข) ระบบอัดอำกำศสำหรับบันไดหนีไฟ ค) ระบบดูดและระบำยควันรวมท้ังระบบควบคุมกำรกระจำยของไฟและควัน ง) ระบบสอ่ื สำรฉุกเฉิน (emergency communication) จ) ระบบระบำยควนั ทง้ั ในอำคำรใตผ้ วิ ดนิ และอโุ มงค์ทำงวง่ิ ฉ) ระบบเครือ่ งสบู นำ้ ดับเพลงิ และกำรดับเพลงิ ทั้งหลำย13.3 ระบบการเดินสายไฟฟ้า13.3.1 ทั่วไป13.3.1.1 ให้ใช้กับระบบไฟฟำ้ เฉพำะแรงต่ำภำยในอำคำรใตผ้ วิ ดนิ เทำ่ นน้ั13.3.1.2 ข้อกำหนดทใี่ หใ้ ช้เปน็ ขอ้ กำหนดเพิ่มเติมจำกท่ีกลำ่ วไวแ้ ล้วในตอนต้น13.3.2 ประเภทของการเดินสายประเภทของกำรเดนิ สำยไฟฟำ้ แบ่งตำมประเภทของโหลด13.3.2.1 ระบบทต่ี อ้ งการความปลอดภยั ปกติ13.3.2.1.1 ฉนวนของสำยไฟฟำ้ ต้องสำมำรถทนอณุ หภมู ิได้ไมต่ ่ำกวำ่ 90 OC13.3.2.1.2 ฉนวนหรือวัสดุหุ้มสำยไฟฟ้ำ ต้องเป็นชนิด Flame Retardant มีคุณสมบัติต้ำนทำนกำรลุกไหม้ตำมมำตรฐำนของ IEC 60332-1 หรือ IEC60332-3 และมีคุณสมบัติกำร

บทที่ 13 อาคารเพอ่ื การสาธารณะใตผ้ ิวดนิ (Sub-Surface Building) 13-3ปล่อยก๊ำซกรดตำมมำตรฐำนของ IEC 60754-2 หรือมีคุณสมบัติกำรปล่อยควันตำมมำตรฐำนใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นIEC 61034-213.3.2.1.3 สำยไฟฟ้ำท่ีเปลอื กนอกมิใชโ่ ลหะจะต้องเดินสำยร้อยท่อโลหะหนำหรือท่อโลหะหนำปำนกลำง13.3.2.1.4 สำยไฟฟ้ำตำมข้อ 13.3.2.1.3 ก่อนเดินเข้ำเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำต้องดำเนินกำรปิดผนึกท่ีถำวรและมีประสทิ ธิภำพ ท่ีสำมำรถป้องกันกำรลำมไฟทเี่ กดิ จำกกำรไหม้สำยไฟฟ้ำได้13.3.2.2 ระบบท่ตี อ้ งการความปลอดภัยสงูนอกเหนอื จำกข้อกำหนดตำมขอ้ 13.3.2.1 แล้วต้องเพิม่ เตมิ ดงั น้ีสำยไฟฟ้ำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน BS 6387 ในระดบั ชนั้ AWX13.3.2.3 ระบบทต่ี ้องการความปลอดภัยสูงมากนอกเหนอื จำกข้อกำหนดตำมข้อ 13.3.2.1 แล้วตอ้ งเพม่ิ เตมิ ดงั น้ีสำยไฟฟำ้ ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำน BS 6387 ระดับชั้น CWZ หรือ สำยเคเบลิ ชนิดเอม็ ไอ13.4 การแยกระบบการเดนิ สาย13.4.1 ห้ำมเดินสำยสำหรับโหลดต่ำงประเภทร่วมกันในท่อสำยหรือสิ่งห่อหุ้มเดียวกัน ท้ังนี้รวมหมำยถึงห้ำมเดินสำยร่วมกับระบบปกติหรืออ่ืน ๆ ด้วย ยกเว้น อนุญาตให้เดินสายไฟรวมอยูใ่ นทอ่ สายหรือสง่ิ หอ่ หุ้มเดียวกนั ได้ถ้าระดบั ช้นั ฉนวนของสายทั้งหมดทต่ี ดิ ต้ังนั้นเหมาะสมอยู่ในระดบั ช้นั สูงสุดท่ีใชข้ องโหลดประเภทนั้นๆ13.4.2 ห้ำมเดินสำยระบบวงจรย่อยต่ำงระบบ รวมท้ังระบบปกติและอ่ืนๆ ร่วมกันในสำยเคเบลิ หลำยแกน13.5 เมนสวิตชแ์ ละสวิตช์ตา่ งๆ13.5.1 ระบบที่ต้องการความปลอดภยั ปกติและระบบทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสูงเมนสวติ ช์และสวติ ชต์ ่ำงๆ ให้เปน็ ไปตำมขอ้ กำหนดในบทที่ 313.5.2 ระบบทต่ี ้องการความปลอดภยั สูงมากเมนสวิตช์และสวติ ชต์ ำ่ งๆ ให้เป็นไปตำมข้อกำหนดในบทที่ 3 และต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดในบทที่ 12 ข้อ 12.413.5.3 กรณีเมนสวิตช์และสวิตช์ตำ่ ง ๆ ติดต้งั อยู่ทช่ี ้นั ใตผ้ ิวดนิ ฉนวนหรือวสั ดุหุ้มสำยไฟฟ้ำท่ีออกจำกเมนสวิตช์ สำหรับวงจรท่ัวไปจะต้องเป็นชนิดต้ำนทำนเปลวเพลิง มีคุณสมบัติตำมมำตรฐำนของ IEC 60332-1 หรือ IEC 60332-3 และมีคุณสมบัติกำรปล่อยก๊ำซกรดตำม

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น13-4 บทที่ 13 อาคารเพอ่ื การสาธารณะใตผ้ วิ ดิน (Sub-Surface Building)มำตรฐำน ตำมมำตรฐำนของ IEC 60754-2 หรือมีคุณสมบัติกำรปล่อยควันตำมมำตรฐำน IEC61034-2 สำหรับวงจรไฟฟ้ำชว่ ยชีวิต ตอ้ งเปน็ ไปตำมบทที่ 1213.6 การจา่ ยไฟฟ้าฉกุ เฉนิ สาหรับระบบทีต่ อ้ งการความปลอดภัยสงู มากกำรจำ่ ยไฟฟ้ำฉกุ เฉนิ สำหรับระบบที่ตอ้ งกำรควำมปลอดภัยสงู มำก จะต้องมลี ักษณะดงั ตอ่ ไปนี้13.6.1 ต้องมีแหล่งไฟฟ้ำจ่ำยไฟฟ้ำฉุกเฉินอำจเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ำ แบตเตอรี่ UPS(uninterruptible power supply) หรืออื่นใดที่สำมำรถจ่ำยไฟให้โหลดดังกล่ำวอย่ำงเหมำะสมและในระยะเวลำนำนพอเพียงท่ีจะครอบคลุมควำมต้องกำรของโหลดดังกล่ำว ส่วนที่ต้องมีไฟฟำ้ ใชท้ นี่ ำนท่สี ดุ ไดด้ ว้ ย และกำรมีไฟฟ้ำจ่ำยให้โหลดดังกล่ำวนี้จะต้องไม่ถูกกระทบจำกเหตุใด ๆ ที่ทำให้ไม่มีไฟฟำ้ จำ่ ยให้ได้ เช่น กำรปลดหรือกำรงดจำ่ ยไฟฟ้ำของกำรไฟฟ้ำฯ เปน็ ตน้13.6.2 จุดต่อสำยไฟฟ้ำให้โหลดดังกล่ำวท่ีจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ำจำกแหล่งจ่ำยไฟปกติร่วมกันจะต้องต่อจำกจุดดำ้ นไฟเข้ำของเมนสวิตช์ของระบบไฟฟ้ำวงจรปกติ13.6.3 ไฟฟ้ำที่จ่ำยให้โหลดดังกล่ำวจะต้องไม่ถูกควบคุมโดยระบบควบคุมของระบบไฟฟ้ำวงจรปกติ ทั้งน้ีสวิตช์สับเปล่ียนแหล่งจ่ำยไฟจำกปกติเป็นฉุกเฉินไม่ถือว่ำเป็นอุปกรณ์ควบคุมของระบบไฟฟ้ำปกติ ยกเว้น ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินอาจต่อรับไฟฟ้าจากเมนสวิตช์ ระบบไฟฟ้าปกติได้ หากต่อผ่านสวิตช์หรืออุปกรณ์สับเปลี่ยนอัตโนมัติรับไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสารองฉกุ เฉนิ ทดแทนตาม 13.6.1 เช่น เครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบตเตอรี่ UPS เป็นต้น และอย่างน้อยต้องมีสัญญาณท้ังแสงและเสียงเตือนที่ห้องควบคุม 1 แห่ง ให้ผู้ควบคุมทราบท้ังนี้จะต้องได้รับการเห็นชอบจากการไฟฟา้ ฯ เป็นกรณีไป13.7 อปุ กรณ์ป้องกนั13.7.1 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต่อไปนี้ต้องเป็นชนิดทำงำนตัดวงจรเมื่อเกิดกำรไหลของกระแสลดั วงจรหรือมีกระแสไหลผดิ พรอ่ งเทำ่ น้ัน ก) Emergency Equipment Motor (ไดแ้ ก่ เครอื่ งสบู น้ำ เปน็ ต้น) ข) ไฟฟ้ำแสงสวำ่ งฉกุ เฉนิ13.7.2 อปุ กรณ์ป้องกันดังกลำ่ วต้องออกแบบให้ตดิ ต้งั อยนู่ อกหอ้ งไฟฟ้ำ13.8 การต่อลงดนิตอ้ งมกี ำรตอ่ ลงดินตำมที่กำหนดในบทท่ี 4 และเพ่มิ เตมิ ดงั น้ี13.8.1 กำรต่อตวั นำเข้ำกับหลักดินใหใ้ ชก้ ำรตอ่ เชอื่ มดว้ ยวธิ ี Exothermic Welding

บทท่ี 13 อาคารเพือ่ การสาธารณะใตผ้ ิวดนิ (Sub-Surface Building) 13-513.8.2 กำรตอกฝังหลกั ดนิ ลงในพ้ืนดิน ตำแหนง่ ของหลกั ดินจะต้องอยหู่ ำ่ งจำกผนังหรือฐำนรำกของอำคำรในรศั มีไมน่ อ้ ยกวำ่ 0.60 เมตร และปลำยบนของหลักดนิ จะตอ้ งฝงั อยใู่ ตผ้ วิ พ้นื ดนิของอำคำรลึกไมต่ ำ่ กว่ำ 0.30 เมตร13.8.3 กำรต่อลงดินต้องทำจุดทดสอบ (test point) สำหรับใช้วัดค่ำควำมต้ำนทำนของกำรต่อลงดินและจดุ ทดสอบน้ีต้องเขำ้ ถงึ ไดโ้ ดยสะดวก13.9 ทอ่ ระบายอากาศท่อระบำยอำกำศสำหรับมอเตอร์ เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำ และเครื่องจักรกลไฟฟ้ำอ่ืนๆ หรือสำหรับเครื่องห่อหุ้มของอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ต้องใช้ท่อโลหะหนำไม่น้อยกว่ำ 0.5 มม. หรือวัสดุท่ีไม่ติดไฟอย่ำงอ่ืนที่เทยี บเท่ำและต้องเปน็ ดงั ต่อไปน้ี13.9.1 ต่อตรงไปนอกอำคำรซ่ึงมีอำกำศสะอำด13.9.2 ปลำยท่อดำ้ นนอกตอ้ งปิดด้วยตำข่ำยเพื่อป้องกนั ไมใ่ ห้สตั ว์เล็กหรอื นกเขำ้13.9.3 ต้องมีกำรป้องกันควำมเสียหำยทำงกำยภำพและป้องกันกำรเกิดสนิมหรือผุกร่อนจำกสำเหตอุ ่นืใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

ใช้เพ่อื การศกึ ษาเท่านัน้

บทที่ 14 การตดิ ตง้ั ไฟฟา้ ชว่ั คราว 14-1 บทท่ี 14การติดตง้ั ไฟฟา้ ชวั่ คราวขอ้ กำหนดในบทนี้เกี่ยวกับกำรออกแบบและเดินสำยระบบไฟฟ้ำชั่วครำว และเงื่อนเวลำในกำรใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นกำหนดระบบไฟฟ้ำชว่ั ครำว14.1 ขอบเขตข้อกำหนดนใ้ี หใ้ ช้กับวธิ กี ำรเดินสำยชั่วครำวสำหรบั ไฟฟำ้ กำลังและแสงสวำ่ ง14.2 ข้อกาหนดการเดนิ สายชั่วคราวกำรเดินสำยช่ัวครำวให้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดในบทนี้ กรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในบทน้ีให้ปฏิบัติตำมขอ้ กำหนดของกำรเดินสำย14.3 เง่ือนเวลาการกาหนดระบบไฟฟา้ ชว่ั คราว14.3.1 ระหว่างก่อสรา้ ง กำรตดิ ตัง้ ไฟฟำ้ กำลังและแสงสว่ำงช่ัวครำว อนุญำตให้กระทำได้ในระหว่ำงก่อสร้ำง กำรปรับปรุงรูปแบบ กำรบำรุงรักษำ กำรซ่อมแซม หรือกำรร้ือถอนอำคำรงำนโครงสร้ำงบรภิ ณั ฑห์ รืออื่นๆ ทคี่ ลำ้ ยกัน14.3.2 90 วัน กำรติดตั้งไฟฟ้ำกำลังและแสงสว่ำงชั่วครำวอนุญำตให้กระทำได้ไม่เกิน 90วันสำหรับงำนวันข้ึนปีใหม่ งำนประดับแสงสว่ำง สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ และงำนอื่นที่มีวัตถปุ ระสงค์คล้ำยกนั14.3.3 งานฉุกเฉินและการทดสอบ กำรติดตั้งไฟฟ้ำกำลังและแสงสว่ำงชั่วครำวอนุญำตให้กระทำได้ในระหวำ่ งท่มี งี ำนฉกุ เฉิน กำรทดสอบ กำรทดลองและงำนทก่ี ำลังพัฒนำ14.3.4 การรอ้ื ถอน กำรเดนิ สำยชัว่ ครำวต้องทำกำรรื้อถอนทันที หลังจำกงำนก่อสร้ำงอำคำรแล้วเสร็จ หรอื กำรเดนิ สำยนัน้ ไดใ้ ช้งำนตำมวัตถปุ ระสงคแ์ ลว้ เสรจ็14.4 ท่ัวไป14.4.1 ระบบประธาน ระบบประธำนติดตง้ั ตำมข้อ 3.4 และ 3.514.1.2 สายป้อน สำยป้อนต้องมีกำรป้องกันตำมข้อ 3.3 สำยตัวนำต้องเป็นสำยทองแดงสำหรบั กำรตดิ ตัง้ ภำยในอำคำร ทีพ่ น้ จำกควำมเสียหำยทำงกำยภำพและแรงดันไฟฟ้ำดินไม่เกิน

ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น14-2 บทที่ 14 การตดิ ตั้งไฟฟา้ ชว่ั คราว230/400 โวลต์ อนุญำตให้ติดต้ังสำยเปิดบนฉนวนลูกรอกที่ระดับใต้ท้องคำนหรือกำแพงที่ระดับไมต่ ่ำกวำ่ 2.5 เมตรและมีระยะจับยดึ หำ่ งกันไม่เกิน 5 เมตรได้14.4.3 วงจรย่อย วงจรย่อยทุกวงจรต้องเริ่มต้นจำกเต้ำรับกำลังหรือแผงย่อยที่รับรองแล้วเทำ่ นัน้ สำยตวั นำตอ้ งเป็นสำยทองแดงหุ้มฉนวนชนิดหลำยแกน สำยตัวนำทั้งหมดต้องมีกำรป้องกันกระแสเกินตำมข้อ 3.3 ในที่ซึ่งไม่อำจเกิดควำมเสียหำยทำงกำยภำพและระบบแรงดันไฟฟ้ำเทียบกับดินไม่เกิน 230 โวลต์ วงจรย่อยอนุญำตให้ติดต้ังแบบเดินลอยเกำะผนังหรือตดิ ต้งั บนฉนวนซง่ึ มีระยะจับยดึ ห่ำงกันไม่เกิน 5 เมตรได้ และห้ำมวำงบนพ้ืนหรอื ดนิ14.4.4 เต้ารับ เต้ำรับต้องเป็นแบบต่อลงดิน ถ้ำช่องเดินสำยโลหะหรือสำยเคเบิลท่ีมีโลหะหุ้มไม่มีกำรต่อลงดินอย่ำงต่อเนื่อง วงจรย่อยทั้งหมดต้องมีสำยดินแยกต่ำงหำก และเต้ำรับทุกจุดต้องมีกำรต่อทำงไฟฟ้ำกับสำยดิน เต้ำรับในสถำนท่ีก่อสร้ำงต้องไม่ติดตั้งในวงจรย่อยแสงสวำ่ งชว่ั ครำว14.4.5 การปลดวงจร วงจรย่อยต้องจัดให้มีเครื่องปลดวงจรหรือตัวต่อเต้ำรับ (plugconnector) เพ่ือปลดสำยเส้นไฟทุกเส้นได้พร้อมกัน ติดตั้งไว้ที่จุดต่อไฟฟ้ำกำลังหรือแผงย่อยที่จุดเร่ิมตน้ ของวงจรย่อย14.4.6 การป้องกันหลอดไฟ หลอดไฟสำหรับแสงสว่ำงโดยทั่วไป ต้องมีกำรป้องกันจำกกำรสัมผัสหรือแตกจำกกำรทำงำนปกติ โดยใช้ดวงโคมหรือตัวจับยืดดวงโคมแบบมีที่ก้ัน โคมไฟฟำ้ โลหะท่ีสัมผัสถึงได้ใหม้ กี ำรตอ่ ลงดิน14.4.7 การต่อสายไฟฟา้ ช่ัวคราว ใหใ้ ช้ต่อได้ทั้งสำยปอ้ นและวงจรยอ่ ย อนญุ ำตให้ต่อสำยโดยไมต่ อ้ งใช้กล่องต่อสำย จดุ ตอ่ สำยต้องมกี ำรหุ้มฉนวนดว้ ยเทปหรอื อุปกรณ์ท่ที นแรงดันได้เทยี บเทำ่ ฉนวนสำยไฟฟำ้ และตอ้ งไมเ่ ป็นจุดรับแรงดงึ ของสำย จดุ ตอ่ สำยชนิดห้มุ ฉนวนด้วนเทป ใหเ้ ปน็ ไปตำมขอ้ กำหนดต่อไปนี้14.4.7.1 หำ้ มใชใ้ นท่ีเปียกช้นื14.4.7.2 จุดต่อสำยให้อยใู่ นบริเวณทีส่ ำมำรถตรวจสอบไดง้ ำ่ ย14.4.7.3 สูงจำกพนื้ ไม่น้อยกวำ่ 1.80 เมตร14.4.8 การป้องกันสายเสียหาย สำยอ่อนและสำยเคเบิลต้องป้องกันกำรเสียหำย โดยหลกี เลี่ยงกำรเดนิ สำยผ่ำนส่วนแหลมคม หรือกำรถูกเสียดสี หรือรับแรงกดต่ำงๆ หรือผ่ำนประตูหรอื หนำ้ ตำ่ ง หำกมีควำมจำเปน็ ต้องมีกำรป้องกันกำรเสยี หำยทำงกำยภำพทีเ่ หมำะสม

บทท่ี 14 การติดต้ังไฟฟา้ ชว่ั คราว 14-314.4.9 การต่อสายที่อุปกรณ์ สำยเคเบิลที่เข้ำเครื่องห่อหุ้มจะต้องมีกำรยึดสำยให้แน่นกับใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นเครอ่ื งห่อหุ้มดว้ ยเครอ่ื งประกอบซึ่งออกแบบใหใ้ ช้ในงำนน้โี ดยเฉพำะ14.5 การต่อลงดินกำรตอ่ ลงดนิ ทั้งหมดใหเ้ ป็นไปตำมบทท่ี 414.6 การปอ้ งกันกระแสรั่วลงดินสาหรบั บุคคลกำรป้องกนั กระแสรว่ั ลงดนิ สำหรับบคุ คลต้องเป็นไปตำมขอ้ 14.6.1 หรือ 14.6.2 ดงั นี้14.6.1 สาหรับวงจรที่มีระดับแรงดันเกิน 50 โวลต์ ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วตำมขอ้ กำหนดในบทที่ 2 ดงั น้ี14.6.1.1 วงจรไฟฟำ้ ดังตอ่ ไปน้ี ก) วงจรเตำ้ รับไฟฟ้ำท่ใี ชก้ บั เครอื่ งมือหรืออปุ กรณไ์ ฟฟำ้ ท่ีหยิบยกได้ ข) วงจรแสงสว่ำงท่แี สดงขอบเขตของสถำนทีก่ ่อสรำ้ ง ค) วงจรแสงสว่ำงและเต้ำรับสำหรับงำนวันขึ้นปีใหม่ งำนประดับแสงสว่ำง สถำนที่พักผอ่ นหยอ่ นใจ หรือสถำนที่คลำ้ ยคลงึ กันทเ่ี ข้ำถงึ โดยบุคคลทั่วไป ง) วงจรไฟป้ำยโฆษณำเคลอื่ นทีช่ ั่วครำว14.6.2 จัดทำข้อบังคับที่ชัดเจนโดยต้องกำหนดให้มีกำรบังคับให้ติดต้ังระบบสำยดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้ำในสถำนที่ติดตั้งไฟชั่วครำว และแต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบดูแลอย่ำงน้อย 1 คนคอยตรวจสอบ ดูแลให้มั่นใจว่ำสำยไฟฟ้ำทุกๆ เส้นของบริภัณฑ์ไฟฟ้ำ สำยต่อพ่วงและเต้ำรับที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟ-ฟ้ำถำวรรวมถึงบริภัณฑ์ไฟฟ้ำที่ต่อใช้จำกสำยและเต้ำรับดงั กล่ำวมกี ำรตดิ ตงั้ ระบบสำยดนิ พรอ้ มกำรดูแลบำรุงรักษำใหอ้ ย่ใู นสภำพดี สมบูรณ์ตลอดเวลำและเปน็ ไปตำมขอ้ กำหนดกำรต่อลงดินตำมบทที่ 414.6.2.1 ต้องทดสอบสำยและเต้ำรบั ดังกล่ำว ต้องทดสอบตำมรำยกำรต่อไปนี้ ก) ควำมต่อเนื่องทำงไฟฟำ้ ของตัวนำสำหรบั ต่อลงดิน หรอื สำยดนิ ของบรภิ ณั ฑ์ ไฟฟ้ำทุกเสน้ ข) ควำมถกู ต้องของกำรเชอ่ื มต่อของตวั นำสำหรับตอ่ ลงดิน ระหวำ่ งเตำ้ รบั และ เต้ำเสียบ พรอ้ มท้งั ควำมถูกต้องของกำรตอ่ ตัวนำสำหรบั ต่อลงดินเขำ้ กับขัว้ สำยของเตำ้ รบั และเต้ำเสียบ ค) กำหนดใหต้ ้องทดสอบ 1) ก่อนกำรใช้งำนครัง้ แรก

14-4 บทที่ 14 การตดิ ตง้ั ไฟฟ้าชว่ั คราว14.6.2.2 2) เมอื่ ปรำกฏกำรชำรุดเสยี หำย 3) กอ่ นกำรนำไปใช้ภำยหลังจำกกำรซอ่ มบำรงุ 4) เป็นระยะไมเ่ กนิ 3 เดือน ต่อคร้งั ตอ้ งบันทกึ กำรทดสอบตำมขอ้ 14.6.2.1 พรอ้ มทจ่ี ะใหต้ รวจสอบได้ตลอดเวลำ14.7 การก้ันสำหรับกำรเดินสำยชั่วครำวแรงดันระบุเกิน 1,000 โวลต์ จะต้องมีกำรป้องกันด้วยรั้วที่ก้ันท่ีเหมำะสมหรือวธิ อี ืน่ ท่มี ปี ระสทิ ธิผลเพ่อื ไม่ใหบ้ ุคคลอื่นเขำ้ ถงึ ได้ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น

ภาคผนวก ก. ก-1 ภาคผนวก ก.คาศพั ทอ์ งั กฤษ-ไทยAccessibleใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นเข้าถงึ ได้Acetone อะซีโทนAcetylene อะเซทลิ ีนAcrolein อาโครเลอนีAdjustable ปรับได้Air-Break Switch สวติ ชต์ ดั วงจรชนิดอากาศAir-Load-Interrupter Switch สวติ ช์ตดั กระแสโหลดชนดิ ใชอ้ ากาศAlarm สญั ญาณเสยี งAluminum Bus Bar บสั บาร์อะลูมเิ นยี มAmmonia แอมโมเนียAmpacity ขนาดกระแสAnnunciator แผงเตือนAppliances เครอ่ื งใชไ้ ฟฟา้Approved รบั รองArmored Cable สายเคเบลิ ชนดิ ACAskarel แอสคาเรลAttachment Plug เตา้ เสียบAutotransformer Type Controller เครื่องควบคุมแบบหมอ้ แปลงออโต้Automatic อัตโนมัติBare conductor ตวั นาเปลือยBarrier ส่ิงปิดกน้ั แยกBenzene เบนซนี

ก-2 ภาคผนวก ก.Bolt ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นสลกั เกลยี วBonding การต่อฝากBonding Jumper ตัวนาต่อฝาก, สายตอ่ ฝากBonding Jumper, Circuit สายตอ่ ฝากของวงจรBonding Jumper, Equipment สายตอ่ ฝากของบรภิ ัณฑ์Bonding Jumper, Main สายต่อฝากประธานBottom Plate แผ่นปิดด้านล่างBox กลอ่ งสาหรับงานไฟฟา้Branch Circuit วงจรย่อยBranch Circuit, Appliance วงจรยอ่ ยสาหรบั เครอ่ื งใชไ้ ฟฟ้าBranch Circuit, General Purpose วงจรย่อยสาหรับจุดประสงคท์ ่วั ไปBranch Circuit, Individual วงจรย่อยเฉพาะBranch Circuit, Multiwire วงจรยอ่ ยหลายสายBrazing การเชอื่ มประสานBreaking Current กระแสขณะตัดวงจรBus Trunking บัสทรังกิงBushing Grommet บุชชงิ ยางBusway บัสเวย์Butadiene บวิ ทะไดอีนButane บิวเทนBypass Isolation Switch สวิตชล์ ดั ผา่ นแยกวงจรCabinet ตู้Cable Armor เกราะหุ้มสายเคเบิลCable Tray รางเคเบิลCable Trench ชอ่ งรางเดินสาย

ภาคผนวก ก. ก-3Carbon Blackใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นถา่ นดาCircuit Breaker เซอร์กติ เบรกเกอร์Coincidence Factor โคอนิ ซเิ ดนตแ์ ฟกเตอร์Common Bonding Grid ตะแกรงประสานCompartment ชอ่ งตู้Compression Gland ปลอกรดัConceal เดินซ่อนConcealed ซ่อนConcretetight ชนดิ ฝังในคอนกรตีConductor ตัวนาConduit Body ขอ้ ตอ่ เปิดConduit Sealing Bushing บุชช่ิชนดิ อดุConnector ข้อต่อยึดConnector, Pressure ตวั ต่อสายแบบบีบContinuous Duty ใชง้ านตอ่ เนอื่ งContinuous Load โหลดตอ่ เนอื่ งControlled Vented Power Fuse ฟวิ ส์กาลังแบบควบคุมการพ่งุ ระบายController เครือ่ งควบคมุCopper Bus Bar บสั บารท์ องแดงCopper Clad Aluminum Conductor ตวั นาอะลมู ิเนยี มหุ้มดว้ ยทองแดงCorrugated เปน็ ลอนCoupling ข้อต่อCovered Conductor ตัวนาหุ้มCurrent Limiting Fuse ฟิวสจ์ ากัดกระแสCurrent Transformer หม้อแปลงกระแส

ก-4 ภาคผนวก ก.Cutout ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นคตั เอาต์Cutout Box กลอ่ งอปุ กรณ์ตดั ตอนCyclopropane ไซโคลโพรเพนDamp Location สถานทชี่ ืน้Data Processing การประมวณผลข้อมลูDead Front ด้านหนา้ ไม่มีไฟDegree of Protection ระดบั การปอ้ งกันDemand Factor ดมี านด์แฟกเตอร์Depth ความลึกDetect ตรวจจบัDevice อุปกรณ์Disconnecting Means เคร่อื งปลดวงจรDisconnecting Switch, Isolating Switch, สวติ ชป์ ลดวงจรDisconnector or IsolatorDouble Insulation ฉนวนสองช้นัDraw-Out ชกั ออกDraw-Through Bushing บุชชิงให้ตัวนาลอดDrop Out (Fuse) คัตเอาตช์ นิดฟิวสข์ าดตกDry Location สถานทีแ่ ห้งDry-Niche Lighting Fixture โคมไฟฝังกนั น้าแบบแหง้Duplex เตา้ คู่Dustproof ทนฝนุ่Dusttight กันฝุ่นDuty ใช้งานEarthing Switch สวิตช์ต่อลงดิน

ภาคผนวก ก. ก-5Elbowใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้น ขอ้ งอElectric Discharge Lamp หลอดชนดิ ปล่อยประจุElectrical Connection การต่อทางไฟฟา้Electrical Metallic Tubing ทอ่ โลหะบางElectrical Nonmetallic Tubing ทอ่ อโลหะอ่อนElectrical Shaft ช่องสาหรบั การเดนิ สายEnamel อีนาเมลEthanol เอทานอลEthyl Ether เอทิล อเี ทอร์Ethylene เอทิลีนEthylene Oxide เอทิลนี ออกไซด์Exothermic Welding วธิ เี ชอ่ื มดว้ ยความร้อนExposed เปดิ โลง่Expulsion Fuse Unit of Expulsion Fuse ตวั ฟิวสแ์ บบขับก๊าซFire Point จดุ ตดิ ไฟFitting เคร่ืองประกอบFixed Grounding Contact เตา้ เสียบชนดิ ขาดนิ (หน้าสัมผัสตอ่ ลงดิน แบบอยูก่ บั ที่)Flame-Retardant ตา้ นเปลวเพลงิFlexible Metal Conduit ทอ่ โลหะอ่อนForced Air Cooled ใชพ้ ดั ลมเป่าForming Shell เปลอื กหุ้มFull Capacity พกิ ดั เตม็ ที่Fuse ฟิวส์Fuse and Fuse Holder ฟวิ ส์และขั้วรบั ฟิวส์

ก-6 ภาคผนวก ก.Fuse Cutout ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นคตั เอาตช์ นดิ ฟิวส์Gas-Insulated Switchgear สวติ ช์เกียรท์ ่ใี ช้ก๊าซเป็นฉนวนGasoline แกโซลนีGeneral-Use Snap Switch สวิตชธ์ รรมดาใช้งานทั่วไปGeneral-Use Switch สวิตช์ใช้งานท่ัวไปGround ลงดิน หรอื ต่อลงดินGround-Fault Circuit-Interrupter เคร่อื งตัดวงจรไฟฟา้ เมือ่ กระแสรวั่ ลงดินGround-Fault Protection เคร่อื งปอ้ งกนั กระแสร่วั ลงดนิGround-Fault Protection of Equipment การป้องกนั กระแสรวั่ ลงดนิ ของบรภิ ัณฑ์Grounded ต่อลงดินGrounded Bus บสั ตอ่ ลงดินGrounded Conductor ตัวนาทม่ี ีการตอ่ ลงดินGrounded, Effectively ต่อลงดนิ อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพGrounding Conductor ตวั นาสาหรับตอ่ ลงดนิ หรือสายดินGrounding Conductor, Equipment ตัวนาสาหรับตอ่ ลงดนิ หรือสายดินของ บริภัณฑ์Grounding Electrode Conductor ตวั นาต่อหลกั ดิน หรอื สายตอ่ หลกั ดนิGrounding Screw สลักเกลียวสายดนิGroup ทั้งกลุ่มGroup-Operated Switch สวติ ช์ทที่ างานพร้อมกนั ทกุ เฟสGuarded กั้นGuy Strain Insulator ลูกถว้ ยสายยดึ โยงGuy Wire สายยึดโยงHand-Held Motor-Operated Tools เครอ่ื งมอื ชนดิ มือถอื ที่ทางานด้วยมอเตอร์Harmonic ฮาร์มอนกิ

ภาคผนวก ก. ก-7Headroomใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นทว่ี า่ งเหนอื พื้นท่ีเพื่อปฏิบัตงิ านHeat Shrinkable Insulation ฉนวนแบบหดตวั เมอ่ื ถูกความรอ้ นHexane เฮกเซนHigh Voltage System ระบบแรงสูงHigh Voltage Tapping แทปแรงสงูHoistway ช่องขน้ึ ลงHydrogen ไฮโดรเจนIn Sight From, Within Sight From, อยใู่ นสายตาWithin SightIndoor ภายในอาคารInductive Load โหลดประเภทอินดักทีฟInrush Current กระแสไฟกระโชกInstantaneous Trip ปลดวงจรทันทีInstrument Transformer หม้อแปลงเครอ่ื งวัดInsulated Conductor ตวั นาหมุ้ ฉนวนInsulation System Temperature ระบบอุณหภูมิของฉนวนInterlock อนิ เตอร์ล็อกIntermediate Metal Conduit ท่อโลหะหนาปานกลางIntermittent Duty ใชง้ านเป็นระยะInterrupter Switch สวิตช์ตัดวงจรInterrupting Rating พิกัดตดั วงจร หรือพิกัดตัดกระแสInverse Time เวลาผกผันInverse Time Circuit Breaker เซอร์กิตเบรกเกอรเ์ วลาผกผันIsolated แยกออกIsolating Switch สวติ ชแ์ ยกวงจร

ก-8 ภาคผนวก ก.Junction Box กลอ่ งชมุ สายKnockout ช่องน็อกเอาต์Less-Flammable Liquid-Insulated หม้อแปลงฉนวนของเหลวตดิ ไฟยากTransformerLighting Outlet จุดจ่ายไฟแสงสวา่ งLiquid-Insulated or Gas-Insulated แผงสวิตช์ชนิดท่ีใชข้ องเหลวLiquidtighht Flexible Nonmetallic Conduit ทอ่ อโลหะออ่ นกนั ของเหลวใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นLiquidtight Flexible Metal Conduit ทอ่ โลหะออ่ นกนั ของเหลวLoad Break Switch สวิตช์สาหรบั ตัดโหลดLoad-Break ปลด-สบั ได้ในขณะทีม่ โี หลดLoad-Interrupting Device เคร่อื งปลดโหลดLocation สถานที่Low Voltage Compartment ช่องตู้ส่วนแรงต่าLow Voltage System ระบบแรงต่าMain Distribution Board แผงบริภัณฑ์ประธานรวมแรงตา่Maximum Demand ความต้องการกาลังไฟฟ้าสูงสดุMetal Raceway ชอ่ งร้อยสายโลหะMetal-Clad Cable สายเคเบลิ ชนดิ MCMethane มีเทนMethanol เมทานอลMineral-Insulated, Metal-Sheathed Cable สายเคเบลิ ชนิด MIMotor-Circuit Switch สวติ ชว์ งจรมอเตอร์MOV เมทัลออกไซด์วารสิ เตอร์Multioutlet Assembly ชดุ จดุ จา่ ยไฟสาเรจ็ รปูMultiple Fuse ฟวิ สค์ วบ

ภาคผนวก ก. ก-9Naphtha แนฟทาNatural Gas กา๊ ซธรรมชาติNeutral ตวั นานวิ ทรลั , ขนาดตัวนานิวทรัลNipple นิปเพิลNo-Load ไมม่ โี หลดNo-Voltage Release ปลดวงจรออกเม่ือไมม่ ไี ฟใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นNon Load-Break Switchเคร่อื งปลดวงจรไม่ใช่ประเภทสวติ ช์สาหรับ ตดั โหลดNon-Toxic ไม่เป็นพษิ ตอ่ คนและสง่ิ แวดล้อมNonadjustable ปรบั ไม่ได้Nonautomatic ไม่อัตโนมัติNonflammable Cooling Medium เซอร์กิตเบรกเกอรช์ นิดฉนวนไม่ติดไฟNonflammable Fluid-Insulated Transformer หมอ้ แปลงฉนวนของเหลวไม่ติดไฟNonincendive Circuit วงจรไมต่ ดิ ไฟNonmetallic Raceways ชอ่ งร้อยสายอโลหะNonvented Power Fuse ฟิวสก์ าลงั แบบไม่พ่งุ ระบายNot Shunted During the Starting Period ขณะเรมิ่ เดนิ ไมต่ ่อขนานOil Cutout or Oil-Filled Cutout คัตเอาต์นา้ มันOil Switch สวติ ช์น้ามันOpen Wiring การเดินสายเปดิ หรอื เดินลอยOpen Wiring on Insulators เดนิ สายเปดิ บนวัสดุฉนวนOrganic Coating สารเคลือบอินทรยี ์Outdoor ภายนอกอาคารOutlet จุดจ่ายไฟOver-Head Ground Wire สายดนิ อากาศ

ก-10 ภาคผนวก ก.Overcurrent ใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นกระแสเกนิOvercurrent Protective Device เครอ่ื งปอ้ งกันกระแสเกินOvercurrent Relay รีเลยป์ อ้ งกันกระแสเกินOverload โหลดเกิน, เกินกาลงัOverload Relay รเี ลยโ์ หลดเกิน, เครอ่ื งป้องกันการใช้งานเกนิ กาลังPadmounted Transformer หมอ้ แปลงชนิดที่มอี ปุ กรณ์ป้องกันและตดั ตอน มากับหมอ้ แปลงPanelboard แผงยอ่ ยPartially Insulated หุ้มดว้ ยฉนวนบางส่วนPartition แผ่นก้ันPeriodic Duty ใชง้ านเปน็ คาบPermanently Installed Swimming Pools สระว่ายน้าชนดิ ตดิ ต้งั ถาวรPermanently Installed-Decorative อ่างนา้ พุประดบั และสระสะทอ้ นแสงชนิดตัง้ ถาวรFountains and Reflection PoolsPortable Appliance เคร่ืองใชไ้ ฟฟา้ ชนดิ หยิบยกได้Potential Transformer หม้อแปลงแรงดันPower Factor ตวั ประกอบกาลังไฟฟา้Power Fuse ชุดฟวิ ส์กาลงัPower Fuse Unit ตัวฟวิ สก์ าลงัPremised Wiring (System) การเดินสายภายในPressure Relief Flap ช่องระบายแรงดันProjected Line เส้นฉายPropane โพรเพนPropylene Oxide โพรพิลีนออกไซด์Protective Angle มุมปอ้ งกนั

ภาคผนวก ก. ก-11Pyrophoricใ ้ชเ ่พือการศึกษาเ ่ทา ัน้นสารไพโรฟอรกิQualified Person บคุ คลที่มีคุณสมบตั ิ หรอื บคุ คลทม่ี ีหนา้ ท่ี เก่ยี วข้องRaceway ช่องเดินสาย (ไฟฟ้า)Rainproof ทนฝนRaintight ชนดิ กนั ฝนReadily Accessible เขา้ ถงึ ได้งา่ ยReceptacle เต้ารบัReceptacle and Plug เต้ารบั และเต้าเสียบReceptacle Outlet จดุ จ่ายไฟชนิดเต้ารบัRegulator Bypass Switch สวิตชล์ ัดผา่ นเรกเู ลเตอร์Remote-Control Circuit วงจรควบคุมจากระยะไกลReset เข้าทไ่ี ด้เองResistance to Ground ความตา้ นทานระหว่างหลักดนิ กบั ดินRigid Metal Conduit ท่อโลหะหนาRigid Nonmetallic Conduit ท่ออโลหะแข็งRing Main Unit ริงเมนยนู ิตSafety Switch เซฟตสี วิตช์Screw สกรูSeal แหวนผลกึSealable Equipment บริภณั ฑป์ ิดผนึกได้Sensing Device เครือ่ งตรวจวัดSeperately Derived Systems ระบบทมี่ ตี วั จ่ายแยกตา่ งหากService ระบบประธานService Conductors ตวั นาประธาน


แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง 7-11 งบ49บาท อัพเดต คสอ.ใหม่ มือใหม่หัดแต่ง2021 💖


ช่องทางการติดตาม เพจเฟสบุค https://www.facebook.com/SmileMint100468151318242
IG: https://www.instagram.com/smilemintxx_z/
ฝากติดตามมิ้นและเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะ💖
สมายมิ้น แต่งหน้าเครื่องสำอางเซเว่น เครื่องสำอางเซเว่น ถูกและดี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

แต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง 7-11 งบ49บาท อัพเดต คสอ.ใหม่ มือใหม่หัดแต่ง2021 💖

ไหนบอกรอดทุกสีผิว?? รองพื้น บีบีในเซเว่น 10 แบรนด์ ทาให้เห็นชัดๆ 555


บีบีในเซเว่น 10 แบรนด์ รอดหรือลอย!! ทาให้เห็นชัดๆ 555
ใครใช้อันไหนแล้วดียังไง คุมมันไหม เม้นมาน้า รออ่านจ้าาา
สามารถติดตามกันได้ที่
Facebook Page : https://facebook.com/amykitiyapage/
IG : https://www.instagram.com/makeup_amy/
Contact for work : [email protected]
บีบีในเซเว่น รอดหรือลอย โนสปอน

ไหนบอกรอดทุกสีผิว?? รองพื้น บีบีในเซเว่น 10 แบรนด์ ทาให้เห็นชัดๆ 555

FAVORITE OF 2020 ✨ ที่สุดเครื่องสำอางเซเว่น ประจำปีนี้ ป้ายยาแบบโนสปอนเซอร์ 🤗 | NOBLUK


เครื่องสำอางเซเว่น
แต่งหน้า
ถูกและดี
favoriteof2020
FAVORITE OF 2020 ✨ ที่สุดเครื่องสำอางเซเว่น ประจำปีนี้ ป้ายยาแบบโนสปอนเซอร์ มาช้าแต่มานะ 🤗
\r
\r
ติดตามนุ่นในช่องทางอื่นๆได้ที่\r
\r
Facebook : https://www.facebook.com/nobluk\r
Instagram : http://instagram.com/nobluk\r
Blog : http://nobluk.blogspot.com\r
Snapchat : nobluk

FAVORITE OF 2020 ✨ ที่สุดเครื่องสำอางเซเว่น ประจำปีนี้ ป้ายยาแบบโนสปอนเซอร์ 🤗 | NOBLUK

HOW TO MAKE UP ✨🧸 [ 7 – 11 ] ราคาน่ารัก หลักสิบเท่านั้นนน🦦🌵


แต่งหน้า แต่งหน้าเซเว่น แต่งหน้าเกาหลี ชาครีม
ติดตามครีมได้ที่
FB : WATCHARAPORN WANNAPONG
IG : C _rmmr
THANK YOU SP🙏🏻💓✨

HOW TO MAKE UP  ✨🧸 [ 7 - 11 ] ราคาน่ารัก หลักสิบเท่านั้นนน🦦🌵

รีวิวรองพื้น Srichand Super Coverage ซองแดง ที่เขาว่าปิดโคตรดี!! | Baroctar


ไปหาข้อมูลมา สรุปคือแบบหลอดกับตลับใหญ่ยังไม่ขายจ้าาา มีแต่ซองกับแป้งตลับเล็กก่อน ซึ่งหาซื้อได้ที่……
https://www.1948beauty.com
ร้าน 711
Shopee : https://shp.ee/5pqkjgj
………………………………………………………………………………..
BAROCTAR
ติดตามความเกรียนของเราได้ที่…. \r
Blog : http://www.baroctar.com \r
FB : http://www.facebook.com/baroctarpage \r
IG : http://instagram.com/Baroctar

รีวิวรองพื้น Srichand Super Coverage ซองแดง ที่เขาว่าปิดโคตรดี!! | Baroctar

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKEUP

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เครื่อง สํา อา ง ใน 7 11

Leave a Comment