[NEW] อธิษฐานและนมัสการ ภาษาอังกฤษ | ขอบคุณ ความ รัก ภาษา อังกฤษ – PINKAGETHAILAND

ขอบคุณ ความ รัก ภาษา อังกฤษ: คุณกำลังดูกระทู้

ขอบคุณพระเจ้า

คือก่อนหน้านี้จะมีเรื่องคิดที่ติดอยู่ในใจบางอย่างที่ รู้สึกว่าจะทำยังไงดีกับความคิด ความรู้สึกตัวเอง ที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ อึดอัดกับความรู้สึกนี้มาก ก็ขอการทรงนำจากพระเจ้าและในเวลาเดียวกันก็ใช้ความคิดของตัวเองไปด้วยแต่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะทำตามที่ตัวเองคิดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งวีดีโอ นับจากบัดนี้เป็นต้นไป จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์  ของอาจารย์อนุภาพมาให้ฟัง รู้สึกว่าพระเจ้ากำลังบอกเรา ว่า ตัวเราไม่ใช้เจ้าของตัวเอง อย่าให้ความสำคัญกับความรู้สึกตัวเองมากเกินไป แต่ให้เราควบคุมความรู้สึกนั้นให้ได้ ให้เราทำตามพระประสงค์พระเจ้า ไม่ว่าพระองค์จะพูดอะไรมาให้เห็นด้วยกับพระองค์ อะไรที่ไม่ตรงกับพระเจ้า ให้เราตัดทิ้ง ลูกจะไม่เอา จะไม่ทำ เลยรู้สึกว่าตัวเองได้ปลอดล๊อคในจุดนี้ อย่ามัวแต่นั่งบอกตัวเอง ว่าเราทำไม่ได้  มันไม่ใช่ แต่ให้เราถามพระเจ้าแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี ขอบคุณพระเจ้า

Previously, there was some thought in the mind. How do you feel about the idea? Feeling yourself I do not know what it is. I can not find a way out. Uncomfortable with this feeling At the same time, I used my own thoughts, but before I thought to do what I thought would be the best solution. But thank God for the video. From now on Keep alive The teacher’s attendance. God is telling us that we do not use ourselves. Do not focus on yourself too much. But let us control that feeling. Let us do the will of God. No matter what He’s saying to Him. What does not meet God? We will cut off the children will not do not feel that they are locked in this point. Do not sit and tell yourself. We do not have it, but let us ask God and everything will go well. thanks to God

อธิษฐานและนมัสการ
Sorry if English is not correct.

Hello everyone Today we come to rest with God. Stand still and listen to His voice through our hearts.

สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ให้เราเข้ามาพักสงบกับพระเจ้า นิ่งและฟังเสียงของพระองค์ผ่านจิตใจของเรา

1. Let us praise Him together.

1. ให้เรามาสรรเสริญพระองค์ร่วมกันค่ะ
ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด  ผู้ทรงสร้างฟ้าสรรค์และแผ่นดินโลก  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว  ข้าพระองค์ขอยกย่องนมัสการสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงฤทธาศักดานุภาพทุกประการ  โอ  พระบิดาเจ้าข้า  ความรักมั่นคงขอพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์  ข้าพระองค์ขอสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์  และสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์  ข้าพระองค์กราบนมัสการในนามพระเยซูคริสตเจ้า  อาเมน”
God, the greatest God. Who created the heavens and the earth? He is the only true God. I praise you, the Almighty, in all things, O Father. Love is strong, for all generations to live. I praise Your greatness. And praise thy name for ever. I worship in the name of Jesus Christ Amen “

2. Give us thanksgiving with God.
2. ให้เรามาร่วมขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะ

Great Father Supreme power And he hath filled me with the cloud of great kindness. All that He has. It is a blessing from him. It is a life that exists both physically and spiritually. Beautiful nature Happy family Friends with mutual support. Work progress Thank you for the day that He led us to spend time together. Create harmony Unity I thank You in the name of Jesus Christ, Amen “

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุด และทรงกอปรด้วยพระเมฆตากรุณาแก่ข้าพระองค์อย่างเหลือล้น สิ่งสารพัดที่พระองค์มีอยู่ เป็นพระพรมาจากพระองค์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ด้วยดีทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ  ธรรมชาติอันสวยงาม  ครอบครัวที่เป็นสุข  มิตรสหายที่มีความเกื้อกูลกัน  การงานเจริญก้าวหน้า  ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงนำพาให้เรามาใช้เวลาร่วมกัน เผื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าพระองค์ขอขอบพระเดชพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน”

3. Let us confess the sins we have done. And leave with him. And ask for wisdom from Him to win the sin that has been made and do not return to do it again.
3.ให้เรามาสารภาพความผิดบาปที่ได้ทำ และฝากไว้กับพระองค์ และขอสติปัญญาจากพระองค์ให้เราชนะความบาปที่ได้ทำไปและไม่กลับมาทำอีกค่ะ

God the Father May God forgive me. I obey the power of the blood of Jesus Christ, which was poured out for the forgiveness of many men. And I trust in Him to help correct the events. And problems Happened because of this sin. Also, let’s praise. And thanks in power for His help to win sin every day. I seek refuge in You. All these things, in the name of Jesus Christ, amen. “

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอพระเจ้าทรงได้โปรดอภัยโทษให้ข้าพระองค์ด้วย  ข้าพระองค์ขอเชื่อฟังในฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้หลั่งออกเพื่อยกโทษให้กับมวลมนุษย์เป็นอันมาก  และข้าพระองค์ขอไว้วางใจในพระองค์ที่จะทรงช่วยเหลือแก้ไขเหตุการณ์  และปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเพราะบาปนี้ด้วย นอกจากนี้ขอสรรเสริญ  และขอบพระคุณในฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะช่วยให้ชนะความบาปทุกวันๆ  ข้าพระองค์ขอลี้ภัยสงบอยู่ในพระองค์  กราบทูลสิ่งสารพัดเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสตเจ้า  อาเมน”

4. Let us pray for the Christian brethren. And leaders in the church.
4. ให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียน และผู้นำในคริสตจักร

God loves the church. I pray for all Christian brethren. He chose him to repent. He strengthened him with the power to resist the devil’s plot to disturb him. Let them not go astray from him. But let your faith be strong in him. Pray for God’s servants in every church throughout the country. He set him up as his lamb keeper. Ask him to be the caretaker who loves him. And love His church. And sacrifice for His flock. Please anoint them with the power of the Holy Spirit, to give them power to serve Him in all things. Pray in the name of Jesus Christ, Amen.

ข้าแต่พระเจ้าผุ้ทรงรักคริสตจักร ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนทุกคน ที่พระองค์ทรงเลือกเขาไว้ให้กลับใจบังเกิดใหม่ ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังให้เขามีพลังที่จะต่อต้านอุบายของมารที่จะมารบกวนเขา และขออย่าให้เขาได้หลงจากทางพระองค์เลย แต่ขอให้เความเชื่อของเขาเข้มแข็งขึ้นในพระองค์ ขออธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรทุกๆแห่งทั่วประเทศ ที่พระองค์ได้ทรงตั้งเขาไว้ให้เป็นผู้ดูแลลูกแกะของพระองค์ ขอให้เขาเป็นผู้ดูแลที่รักพระองค์ และรักคริสตจักรของพระองค์ และยอมเสียสละเพื่อฝูงแกะของพระองค์ด้วย ขอพระองค์ทรงเจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขามีกำลังที่จะรับใช้พระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกอย่าง อธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจ้า เอเมน

5. Let us pray for the leader of the cell group. And all members of the group whose members are faithful to joining the group. They have helped each other grow in God.
5. ให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มเซลล์ และสมาชิกในกลุ่มทุกคณะที่สมาชิกในกลุ่มจะสัตย์ซื่อต่อการเข้าร่วมกลุ่ม และมีส่วนเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นในพระเจ้า

God the Father I pray for leaders and members of every cell group. Each member of the group will be faithful to joining the cell group. They have helped each other grow in God. He strengthened him with the power to resist the devil’s plot to disturb him. Let them not go astray from him. But let his faith be strong in him. Pray in the name of Jesus Christ, amen.

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อผู้นำและสมาชิกในกลุ่มเซลล์ทุกๆกลุ่ม ที่สมาชิกในกลุ่มจะสัตย์ซื่อต่อการเข้าร่วมกลุ่มเซลล์ในทุกๆครั้ง และมีส่วนเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นในพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังให้เขามีพลังที่จะต่อต้านอุบายของมารที่จะมารบกวนเขา และขออย่าให้เขาได้หลงจากทางพระองค์เลย แต่ขอให้ความเชื่อของเขาเข้มแข็งขึ้นในพระองค์ ลูกขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน…

นมัสการ

Everybody let us worship God together with this song.
พี่น้องค่ะให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะด้วยบทเพลงนี้กันค่ะ

Heare I am to worship

Light of the World

You stepped down into darkness

Opened my eyes 

Let me see

Beauty that made this heart adore You

Hope of life spent with You

*Here I am to worship

Here I am to bow down

Here I am to say that You’re my God

You’re altogether lovely

Altogether worthy

Altogether wonderful to me

King of all days

Oh so highly exalted

Glorious in heaven above

Humbly You came to the earth You created

All for love’s sake became poor

**I’ll never know how much it cost

To see my sin upon that cross.

***Call upon the name of The Lord and be saved

See also  [Update] พาเที่ยวเขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน เก็บ 6 จุดเช็คอิน สายชิลไม่ควรพลาด | เที่ยวโคราช 1 วัน - PINKAGETHAILAND

Contents

……………………………

Praise God

Let’s clean the heart.

Keep my eyes on Things are still hidden.

Let me have love Like him

Let’s melt your heart

Give life in the heart.

As I walk from earth into eternity

สรรเสริญพระเจ้า
ขอพระองค์ชำระหัวใจ                                  
ให้ดวงตาฉันเห็น  สิ่งที่ยังซ่อนอยู่                                
ขอให้ฉันได้มีความรัก เหมือนพระองค์                                  
ขอพระองค์ละลายหัวใจ                                  
มอบชีวิตถวาย  อยู่ในน้ำพระทัย                                  
ทุกวันคืนที่ฉันเดินไป  สู่นิจนิรันดร์

I see the King of glory        

Coming on the clouds with fire        

The whole earth shakes, the whole earth shakes        

I see His love and mercy        

Washing over all our sin        

The people sing, the people sing        

**Hosanna,  Hosanna        

Hosanna in the highest        

Hosanna, Hosanna        

Hosanna in the highest                          

I see a generation                                        

Rising up to take their place                                          

With selfless faith, with selfless faith                                              

I see a near revival                                                  

Stirring as we pray and seek                                      

We\’re on our knees, we\’re on knees                                    

                 

B.Heal my heart and make me clean                                                            

Open up my eyes to the things unseen                                                          

Show me how to love like you have loved me                                                            

Break my heart for what breaks yours                                                              

Everything I am for Your kingdom cause                                                                

As I walk from earth into eternity

Thank gesus

God the Father

King of all days

Oh so highly exalted

Glorious in heaven above

Humbly You came to the earth You created

All for love’s sake became poor

’ll never know how much it cost

To see my sin upon that cross.

***Call upon the name of The Lord and be saved

Heal my heart and make me clean                                                            

Open up my eyes to the things unseen                                                          

Show me how to love like you have loved me                                                            

Break my heart for what breaks yours                                                              

Everything I am for Your kingdom cause                                                                

As I walk from earth into eternity

Aman

Sorry if English is not correct.Hello everyone Today we come to rest with God. Stand still and listen to His voice through our hearts.สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ให้เราเข้ามาพักสงบกับพระเจ้า นิ่งและฟังเสียงของพระองค์ผ่านจิตใจของเรา1. Let us praise Him together.1. ให้เรามาสรรเสริญพระองค์ร่วมกันค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว ข้าพระองค์ขอยกย่องนมัสการสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงฤทธาศักดานุภาพทุกประการ โอ พระบิดาเจ้าข้า ความรักมั่นคงขอพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ ข้าพระองค์ขอสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์ ข้าพระองค์กราบนมัสการในนามพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน”God, the greatest God. Who created the heavens and the earth? He is the only true God. I praise you, the Almighty, in all things, O Father. Love is strong, for all generations to live. I praise Your greatness. And praise thy name for ever. I worship in the name of Jesus Christ Amen “2. Give us thanksgiving with God.2. ให้เรามาร่วมขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันค่ะGreat Father Supreme power And he hath filled me with the cloud of great kindness. All that He has. It is a blessing from him. It is a life that exists both physically and spiritually. Beautiful nature Happy family Friends with mutual support. Work progress Thank you for the day that He led us to spend time together. Create harmony Unity I thank You in the name of Jesus Christ, Amen “ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุด และทรงกอปรด้วยพระเมฆตากรุณาแก่ข้าพระองค์อย่างเหลือล้น สิ่งสารพัดที่พระองค์มีอยู่ เป็นพระพรมาจากพระองค์ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ได้ด้วยดีทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ ธรรมชาติอันสวยงาม ครอบครัวที่เป็นสุข มิตรสหายที่มีความเกื้อกูลกัน การงานเจริญก้าวหน้า ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่พระองค์ทรงนำพาให้เรามาใช้เวลาร่วมกัน เผื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ข้าพระองค์ขอขอบพระเดชพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน”3. Let us confess the sins we have done. And leave with him. And ask for wisdom from Him to win the sin that has been made and do not return to do it again.3.ให้เรามาสารภาพความผิดบาปที่ได้ทำ และฝากไว้กับพระองค์ และขอสติปัญญาจากพระองค์ให้เราชนะความบาปที่ได้ทำไปและไม่กลับมาทำอีกค่ะGod the Father May God forgive me. I obey the power of the blood of Jesus Christ, which was poured out for the forgiveness of many men. And I trust in Him to help correct the events. And problems Happened because of this sin. Also, let’s praise. And thanks in power for His help to win sin every day. I seek refuge in You. All these things, in the name of Jesus Christ, amen. “ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอพระเจ้าทรงได้โปรดอภัยโทษให้ข้าพระองค์ด้วย ข้าพระองค์ขอเชื่อฟังในฤทธิ์อำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้หลั่งออกเพื่อยกโทษให้กับมวลมนุษย์เป็นอันมาก และข้าพระองค์ขอไว้วางใจในพระองค์ที่จะทรงช่วยเหลือแก้ไขเหตุการณ์ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะบาปนี้ด้วย นอกจากนี้ขอสรรเสริญ และขอบพระคุณในฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะช่วยให้ชนะความบาปทุกวันๆ ข้าพระองค์ขอลี้ภัยสงบอยู่ในพระองค์ กราบทูลสิ่งสารพัดเหล่านี้ในนามพระเยซูคริสตเจ้า อาเมน”4. Let us pray for the Christian brethren. And leaders in the church.4. ให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียน และผู้นำในคริสตจักรGod loves the church. I pray for all Christian brethren. He chose him to repent. He strengthened him with the power to resist the devil’s plot to disturb him. Let them not go astray from him. But let your faith be strong in him. Pray for God’s servants in every church throughout the country. He set him up as his lamb keeper. Ask him to be the caretaker who loves him. And love His church. And sacrifice for His flock. Please anoint them with the power of the Holy Spirit, to give them power to serve Him in all things. Pray in the name of Jesus Christ, Amen.ข้าแต่พระเจ้าผุ้ทรงรักคริสตจักร ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนทุกคน ที่พระองค์ทรงเลือกเขาไว้ให้กลับใจบังเกิดใหม่ ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังให้เขามีพลังที่จะต่อต้านอุบายของมารที่จะมารบกวนเขา และขออย่าให้เขาได้หลงจากทางพระองค์เลย แต่ขอให้เความเชื่อของเขาเข้มแข็งขึ้นในพระองค์ ขออธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรทุกๆแห่งทั่วประเทศ ที่พระองค์ได้ทรงตั้งเขาไว้ให้เป็นผู้ดูแลลูกแกะของพระองค์ ขอให้เขาเป็นผู้ดูแลที่รักพระองค์ และรักคริสตจักรของพระองค์ และยอมเสียสละเพื่อฝูงแกะของพระองค์ด้วย ขอพระองค์ทรงเจิมเขาด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขามีกำลังที่จะรับใช้พระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกอย่าง อธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสตเจ้า เอเมน5. Let us pray for the leader of the cell group. And all members of the group whose members are faithful to joining the group. They have helped each other grow in God.5. ให้เราอธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มเซลล์ และสมาชิกในกลุ่มทุกคณะที่สมาชิกในกลุ่มจะสัตย์ซื่อต่อการเข้าร่วมกลุ่ม และมีส่วนเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าGod the Father I pray for leaders and members of every cell group. Each member of the group will be faithful to joining the cell group. They have helped each other grow in God. He strengthened him with the power to resist the devil’s plot to disturb him. Let them not go astray from him. But let his faith be strong in him. Pray in the name of Jesus Christ, amen.ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ข้าพระองค์ขออธิษฐานเผื่อผู้นำและสมาชิกในกลุ่มเซลล์ทุกๆกลุ่ม ที่สมาชิกในกลุ่มจะสัตย์ซื่อต่อการเข้าร่วมกลุ่มเซลล์ในทุกๆครั้ง และมีส่วนเสริมสร้างกันและกันให้เติบโตขึ้นในพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังให้เขามีพลังที่จะต่อต้านอุบายของมารที่จะมารบกวนเขา และขออย่าให้เขาได้หลงจากทางพระองค์เลย แต่ขอให้ความเชื่อของเขาเข้มแข็งขึ้นในพระองค์ ลูกขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน…นมัสการEverybody let us worship God together with this song.พี่น้องค่ะให้เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันค่ะด้วยบทเพลงนี้กันค่ะHeare I am to worship

[NEW] คำอวยพรวันแม่ ภาษาอังกฤษ ซึ้งๆ น่ารัก | ขอบคุณ ความ รัก ภาษา อังกฤษ – PINKAGETHAILAND

12 สิงหาคมของทุกปี ประเทศไทยนับว่าวันนี้เป็น วันแม่แห่งชาติ (Mother Day) แม่ลูกหลายๆ คู่ ที่รักกันอยู่แล้ว ก็อาจจะถือวันนี้เป็นวันในการแสดงความรักในแบบพิเศษๆ กว่าทุกวัน สำหรับใครที่อยากเขียนการ์ดอวยพรให้คุณแม่ วันนี้เรารวบรวม ประโยคคำคม คำอวยพรวันแม่ ภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ มาให้แล้วค่ะ คุณแม่อ่านแล้วต้องปลาบปลื้มใจแน่นอน

** วันที่ 3 มิถุนายน เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี

คำอวยพรวันแม่ ภาษาอังกฤษ

Words are never enough to thank you for all that you do … Happy Mother’s Day.
คงไม่มีข้อความหรือคำพูดใด ๆ ที่เพียงพอในการขอบคุณสำหรับทุก ๆ สิ่งที่แม่ได้ทำให้เรา สุขสันต์วันแม่

I may have never told you but I want you to know that I’m so proud to be your kid. I love you, mom. Happy Mother’s day !
ลูกอาจจะไม่เคยบอกมาก่อน แต่วันนี้ลูกอยากบอกว่า…ลูกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ ลูกรักแม่มาก สุขสันต์วันแม่

To my first and favorite teacher ! Happy Mother’s Day !
แด่คุณครูคนโปรดคนแรกของลูก สุขสันต์วันแม่

ภาพการ์ดอวยพรวันแม่ (คลิกดูทั้งหมด หรือเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูภาพ)

Thank you for always helping me to remember what is important in life. And today it is you! Wish you a happy Mother’s day.
ขอบคุณคุณแม่ที่ช่วยให้ลูกตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตของลูก และวันนี้สิ่งที่สำคัญนั้นคือ คุณแม่ ขอให้แม่มีความสุขมากๆในวันแม่

I’m so glad that you’re my mum !! Thanks for giving me the best chance in life. I love you. Happy Mother’s day.
ลูกดีใจที่มีแม่เป็นแม่ของลูก ขอบคุณที่มอบโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตแก่ลูก ลูกรักแม่นะ. สุขสันต์วันแม่

In my whole life I haven’t met a lady as elegant, beautiful, and kind as you are. I love you very much. Wish you a very happy Mother’s day.
ทั้งชีวิตของลูก ลูกไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนที่ทั้งสง่า สวยงาม และจิตใจดีงามเท่าแม่เลย รักแม่มากนะคะ ขอให้แม่มีความสุขมากๆในวันแม่

Thank you for always giving me a second chance I love you Mom Happy Mother’s Day.
ขอบคุณที่ให้โอกาสลูกอีกครั้งเสมอ รักแม่จ้ะ สุขสันต์วันแม่

There’s never been a minute or even a second I wasn’t glad that you are my mom. Life is beautiful because I have you in it. Happy Mother’s Day.
ไม่มีนาทีหรือวินาทีไหนเลยที่ลูกไม่ดีใจที่แม่เป็นแม่ของลูก ชีวิตของลูกมันช่างสวยงามเพราะลูกมีแม่อยู่ในชีวิต สุขสันต์วันแม่ค่ะ

Thank you for always supporting me in my good and bad times and for giving right suggestions to me. Happy Mother’s day.
ขอบคุณคุณแม่ที่ค่อยสนับสนุนลูกมาตลอดไม่ว่าลูกจะอยู่ในเวลาที่ดีหรือไม่ดี และขอบคุณที่แม่ค่อยให้คำแนะนำที่ดีกับลูกมาตลอด สุขสันต์วันแม่ค่ะ

I don’t say it as nearly enough but thank you, mom, for all you have done for me, and everything that you still do. Happy Mother’s day. I love you!
ลูกอาจจะพูดคำนี้ไม่บ่อยพอ แต่ลูกขอขอบคุณคุณแม่มากสำหรับสิ่งที่แม่เคยทำให้ลูกและทุกอย่างที่แม่ยังทำให้อยู่ สุขสันต์วันแม่ค่ะ

I’m not sure where you find the patience you have dealing with me, but for that and for many other reasons I want to thank you! I love you, Mom. Happy Mother’s day.
ลูกไม่แน่ใจว่าแม่หาความอดทนมาจากไหนที่ใช้กับลูก แต่เพราะสิ่งนี้และอีกหลายๆ เหตุผล ลูกอยากจะขอบคุณคุณแม่ค่ะ ลูกรักแม่ สุขสันต์วันแม่ค่ะ

Lots of sweet kisses and hugs to my sweet mother on Mother’s Day. Happy Mother’s day.
ขอมอบจูบแห่งรัก และอ้อมกอดมากมายให้กับคุณแม่ที่รักของฉัน ในวันแม่ .. สุขสันต์วันแม่

What a perfect gift you are to me. Happy Mother’s Day.
แม่คือของขวัญอันสุดวิเศษของลูกค่ะ สุขสันต์วันแม่ค่ะ

I’m sorry for all the troubles I might have caused you, Mom. For this, I thank you for always forgiving me regardless of how much I have hurt you or disappointed you. I promise to be better for you. I love you. Happy Mother’s day.
ลูกขอโทษสำหรับทุกปัญหาที่ลูกอาจจะหามาให้แม่ ลูกเลยอยากขอขอบคุณแม่ที่ค่อยให้อภัยลูกมาตลอดไม่ว่าลูกจะทำให้แม่เจ็บปวดหรือผิดหวังมากแค่ไหน ลูกสัญญาว่าลูกจะทำตัวให้ดีขึ้น รักแม่มาก สุขสันต์วันแม่ค่ะ

The love that you have given me has no boundaries. I want you to know that it is the same from me. My love for you has no limits. Happy Mother’s day.
ความรักที่แม่ให้ลูกมันไม่เคยมีขอบเขต ลูกอยากให้แม่รู้ว่าลูกก็เหมือนกัน ความรักที่มีให้แม่มันก็ไม่มีขีดจำหัด สุขสันต์วันแม่ค่ะ

Above all the gifts I have received in this world, one is the greatest and most beautiful of them all: you, my dearest mom. I love you today, and I will love you more tomorrow. Happy Mother’s day.
ของขวัญที่ลูกเคยได้รับมาทั้งชีวิต มีอยู่สิ่งเดียวที่ดีที่สุดและสวยงามมากกว่าสิ่งอื่นใด นั้นคือ คุณแม่ของลูก ลูกรักแม่มากในวันนี้และลูกจะรักแม่มากยิ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ สุขสันต์วันแม่ค่ะ

Thank you for teaching me right from wrong I love you Mom Happy Mother’s Day.
ขอบคุณสำหรับการสอนลูกให้รู้ผิดรู้ถูก รักแม่มาก สุขสันต์วันแม่

Mom,You know.. I wouldn’t be standing here without you by my side. I love you more than my own life. Happy mother’s day.
แม่รู้ไหมว่า . . . ลูกคงจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้ ถ้าไม่มีคุณแม่อยู่เคียงข้างลูก ลูกรักแม่มากกว่าชีวิตของลูก สุขสันต์วันแม่ค่ะ

Mom, you have always been special to me and I hope that today is special for you.  Happy Mother’s day.
แม่คะ แม่คือสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับลูกเสมอ หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่พิเศษสำหรับแม่เช่นกันนะคะ

I treasure our special relationship and share your warmth and love on this special day. Happy mother’s day.
หนูจะรักษาความสัมพันธ์อันแสนพิเศษ และบอกเล่าเรื่องราวความรักและความอบอุ่น ระหว่างแม่และหนู ให้ทุกคนได้รับรู้ว่า หนูรักแม่ค่ะ สุขสันต์วันแม่นะคะ

Thank you for being all these and more to me. Happy Mother’s Day.
ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้หนูนะคะ สุขสันต์วันแม่ค่ะ

Thanks for being a great mum ! I will always be thankful for all the love and support you’ve given us growing up. I love you mum !
ขอบคุณสำหรับการเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ ลูกรู้สึกขอบคุณแม่เสมอสำหรับความรักและการเลี้ยงดูให้ลูกเติบโตขึ้น ลูกรักแม่นะ

To a wonderful Mom and a very special friend to me. Happy Mother’s Day.
แด่คุณแม่ที่แสนดีและคุณแม่ที่สุดวิเศษของผม สุขสันต์วันแม่ครับ (เหมาะกับเขียนอวยพรหากมีของขวัญให้แม่ด้วยนะคะ)

To the world you are a mother but to me you are the world.
สำหรับโลกใบนี้ คุณคือคุณแม่คนหนึ่ง แต่สำหรับฉันคุณคือโลกทั้งใบ

Some kids are born lucky.They get to have the best kinda Mom.And I’m the luckiest coz you are mine.Happy mother’s day….Mom!
เด็กบางคนเกิดมาโชคดี พวกเค้ามีแม่ที่ดีที่สุด และลูกก็เป็นคนที่โชคดีที่สุด เพราะคุณเป็นแม่ของฉัน สุขสันต์วันแม่ค่ะ

I can’t believe another year has passed ! I have always looked up to you, you are my idol ! Happy mother’s day.
ไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านไปอีกปีแล้ว หนูนึกอยู่เสมอว่า แม่คือมายไอดอลของหนูนะคะ สุขสันต์วันแม่ค่ะ

There are a lot of mothers in the world, but you are without a doubt the best. Happy mother’s day !
มีแม่มากมายบนโลกนี้ แต่แม่ของหนูคนนี้ที่สุดในโลกไม่ต้องสงสัยเลย สุขสันต์วันแม่ค่ะ

Thank you for giving me so much love all these years I love you Mom Happy Mother’s Day.
ขอบคุณที่ให้ความรักมากมายแก่ฉันตลอดปีนี้ รักแม่นะ สุขสันต์วันแม่

Life has never been perfect. It probably never will be. But I will never lose hope, because I know I always have you standing by my side. I love you so much more than you even know. Happy Mother’s day to you.
ชีวิตคนเราไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบ และมันก็คงจะไม่มีวันเป็นไปได้ แต่ลูกไม่เคยหมดความหวัง เพราะลูกรู้ว่าลูกมีคุณแม่ที่ยื่นอยู่เคียงข้างลูก ลูกรักแม่มากกว่าที่แม่จะรู้ได้ สุขสันต์วันแม่

To a wonderful Mom and a very special friend to me Happy Mother’s Day.
แด่คุณแม่ที่แสนยอดเยี่ยมและเพื่อนที่แสนพิเศษของลูก สุขสันต์วันแม่

Thank you for giving me time to find myself I love you Mom Happy Mother’s Day.
ขอบคุณที่ให้เวลาลูกได้ค้นพบตัวเอง รักแม่มาก สุขสันต์วันแม่

You’re simply amazing. Starting with the fact that you gave life to another human being. Then, you raised me as you did. Thank you for everything, mom. I love you more than my own life. Happy mother’s day!
คุณแม่เป็นคนที่วิเศษจริงๆ เริ่มจากที่แม่ให้ชิวิตคนๆ หนึ่ง แล้วแม่ยังเลี้ยงดูลูกจนเติบโต ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแม่ ลูกรักแม่มากกว่าชีวิตของลูก สุขสันต์วันแม่ค่ะ

ดูภาพการ์ดอวยพรวันแม่ภาษาไทยทั้งหมด > lifestyle.campus-star.com/knowledge/127959.html

ฟังคลิป คำอวยพรวันแม่ ภาษาอังกฤษ by หลิงๆ

ที่มาจาก: blogspot.com /Anuvat Ardong FB : เรียนภาษาอังกฤษแบบ American สไตล์ , www.engisfun.com

แม่คือฮีโร่สำหรับผม

นาย ณภัทร นาย-นภัทร วันแม่ หมู-พิมพ์ผกา แม่ลูกดารา

เรื่องราวน่ารักของ นาย-ณภัทร กับคุณแม่ หมู-พิมพ์ผกา

บทความแนะนำ


40 ปี ปตท ขอบคุณความรัก


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

40 ปี ปตท ขอบคุณความรัก

เพลงสากลแปลไทย EVERYDAY I LOVE YOU – Boyzone (Lyrics \u0026 Thai subtitle)


ฟังเพลงสากลแปลไทยทั้งหมด https://www.youtube.com/playlist?list=PL2HflD3d29ayrvmqKfkiKKyBVUMAH9ifL
Credit and thanks for pics and audio to their original owners.
No copyright infringement intended.
For entertainment and English learning purposes only.
♪♫♫ ♥ ….♪♫♫ ♥
….Thank you to everyone for subscribing, rating, faving, and commenting my videos and channel. It really means a lot to me

เพลงสากลแปลไทย EVERYDAY I LOVE YOU - Boyzone (Lyrics \u0026 Thai subtitle)

24 คำคมความรัก | Love Quotes | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คำคมความรัก valentine
24 คำคมความรักเก็บไว้ใช้โพสต์วันวาเลนไทน์ใน Facebook หรือเรียนไว้เอาไปบอกรักคนรักของเราก็ได้ค่ะ
มีสติ๊กเกอร์ LINE จำหน่ายด้วยนะคะชื่อว่า Mini couples

24 คำคมความรัก | Love Quotes | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

เพลงขอบคุณที่ยังรักกัน แปลอังกฤษ Thank you for still loving me


ชอบเพลงนี้เพราะความหมายดีมากๆ และหวังไว้ว่าสักวันคุณสามีจะร้องเพลงนี้ให้ฟัง ลงทุนทำเนื้อคาราโอเกะไว้ให้เลยทีเดียว

เพลงขอบคุณที่ยังรักกัน แปลอังกฤษ Thank you for still loving me

Txrbo – ขอบคุณ (Animated Video)


\”ขอบคุณ\” the single out now: https://Txrbo.lnk.to/Thanks
Produced/Animated by: EmptyEye
Follow Txrbo:
http://facebook.com/txrboofficial
http://instagram.com/txrboofficial
http://twitter.com/txrboofficial
Check it out for Txrbo’s newsletter: https://txrbomusic.bio.to/Home
Txrbo ขอบคุณ Thanks

Txrbo - ขอบคุณ (Animated Video)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKEUP

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ขอบคุณ ความ รัก ภาษา อังกฤษ

Leave a Comment