[NEW] | ออม น วดี – PINKAGETHAILAND

ออม น วดี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาวิชาการ “SEC Capital Market Symposium 2021” เพื่อสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมในตลาดทุน เสริมสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตลาดทุน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำผลงานด้านวิชาการมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุน นำไปสู่การดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยหลังโควิด” โดยได้กล่าวถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เกิดโอกาสของการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างไร

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาวิชาการ ?SEC Capital Market Symposium 2021? จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตลาดทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจในตลาดทุน และ ก.ล.ต. เพื่อนำผลงานด้านวิชาการมาใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการกำกับและพัฒนาตลาดทุนได้

งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล และคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ?Thailand Retirement Readiness Index: Development, Applications and Policy Usage? ซึ่งเป็นการศึกษาและจัดทำดัชนีเพื่อวัดระดับความพร้อมของประชากรไทยต่อการเกษียณ ที่พบว่าประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีความพร้อมในระดับปานกลาง – น้อย ซึ่งนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เกษียณอายุเกี่ยวกับการวางแผนการออม และการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับการเสวนาในหัวข้อ “สร้างคุณค่างานวิจัย เสริมศักยภาพตลาดทุนไทยยุคดิจิทัล สู่ความยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งภาควิชาการ และภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขา ได้แก่ ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทค ประเทศไทย นายวิน พรหมแพทย์ ประธานสมาคมซีเอฟเอ ไทยแลนด์ โดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โอกาสของของธุรกิจใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล ที่จะเกิดขึ้นจากการต่อยอดงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อน

นอกจากนี้ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของ ก.ล.ต. ได้แก่ “แนวทางการติดตามความเสี่ยงของกองทุนรวมภายใต้บริบทของการลงทุนที่มีความเชื่อมโยงร่วม” การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการลงทุนและจุดเชื่อมต่อสำคัญในธุรกิจจัดการลงทุน ที่สามารถส่งผ่านความเสี่ยงระหว่างกันได้ในภาพรวม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแบบจำลองติดตามความเสี่ยง การจัดทำหลักเกณฑ์และการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับผู้ลงทุน และงานวิจัย “Digital Assets in Thailand: Insights from transaction-level exchange data” ที่ได้จัดทำร่วมกับคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้ Big Data โดยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และพฤติกรรมการซื้อขายในสินทรัพย์ประเภทนี้ รวมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนร่วมนำเสนองานวิจัยเชิงนโยบายตลาดทุน เช่น

ปัจจัยที่กำหนดการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ดร.เดชอนันต์ บังกิโล สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก สาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bitcoin or Gold for a Diversifier? Tales of Pre- and During the COVID-19 Crisis โดย Dr.Yosuke Kakinuma คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Skill Versus Luck: Do Actively Managed Equity Mutual Funds Benefit Investors in Thailand โดย นายจิรสิน ศิริประชัย นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

See also  [Update] | เสื้อคนอ้วน - PINKAGETHAILAND

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook live งานสัมมนา SEC Capital Market Symposium 2021 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นี้ ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และดูรายละเอียดงานพร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาและงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/SEC-CapitalMarketSymposium-2021.aspx

[Update] ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งตรงความรู้การออมและการวางแผนการเงิน | ออม น วดี – PINKAGETHAILAND

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งมั่นปลูกฝังวินัยการออมและส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชน เดินหน้าโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ในรูปแบบออนไลน์ ยกความรู้จาก “INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน” สู่สถานศึกษา คาดจะสามารถส่งความรู้เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เยาวชน 24,000 คนทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้

    นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (financial literacy) ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการปลูกฝังวินัยการออมและการวางแผนการเงินตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ด้านการเงิน เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตยั่งยืน โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการต่าง ๆ ซึ่ง INVESTORY Mobile Exhibition on Schools เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

“INVESTORY Mobile Exhibition on Schools เป็นโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ด้านการออมและการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกความรู้จาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน สู่โรงเรียน ซึ่งในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาที่นำเสนอครอบคลุมตามหลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง ได้แก่ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล ในรูปแบบเกมที่สามารถสร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการบริหารจัดการเงิน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม (Active Learning) พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบที่เริ่มออมและวางแผนการเงินจนเห็นผล ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถส่งความรู้การออมและการวางแผนการเงินถึงเยาวชน 24,000 คนทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้” นางพรรณวดีกล่าว

    “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปี ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนแล้วกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ โดยปี 2564 นี้ เป็นปีแรกที่ได้ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถขยายความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชนได้กว้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ภายใต้แนวคิด “ปฎิบัติการ วาร์ป ขึ้นยานกอบกู้โลกทางการเงิน” ผจญภัยกับเหล่า SET Hero เพื่อต่อสู้กับศัตรูร้ายทางการเงิน Money Monster โดยใช้หลัก 4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง ที่จะยังคงความสนุกสนานและสาระความรู้เช่นเดิมเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

See also  [Update] ‘เดียร์’ แฟนเก่า ‘นิกกี้’ ฟาดด้วยแชท! คนแซะหาแสง ลงรูปเที่ยวตาม ‘ก้อย อรัชพร’ | แฟนนิกกี้ - PINKAGETHAILAND

    โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” สมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected] โทร 0 2009 9999

 “SET…Make it Work for Everyone”


ส่องชีวิตสุดหรู ออม นวดี โมกขะเวส แต่งงานกับคุณ นัท ชินทัต หนุ่มหล่อเศรษฐีหมื่นล้าน


ทุกวันทันข่าว ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวบันเทิงวันนี้ ข่าวดาราล่าสุด ข่าวดาราดัง ข่าวใหม่ ข่าวดาราวันนี้ ข่าวดาราล่าสุดวันนี้ ข่าวล่าสุดวันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ข่าวดาราวันนี้
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCVfTOU3HBTUPYeWMSMwWReQ?view_as=subscriber

ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชม
=====================
อย่าลืมกดติดตามช่อง ข่าวบันเทิง วันนี้ เพื่อไม่พลาดข่าวสาร
เกาะติดข่าวบันเทิง ข่าวดารา ดาราไทย ดาราต่างประเทศ ดาราเกาหลี gossips ซุบซิบ รูปภาพดารา ทันเหตุการณ์ทุกแง่มุม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ส่องชีวิตสุดหรู ออม นวดี โมกขะเวส แต่งงานกับคุณ นัท ชินทัต หนุ่มหล่อเศรษฐีหมื่นล้าน

ผันตัวมาทำธุรกิจหมื่นล้าน ล่าสุด ‘ออม นวดี’ หลังแต่งงานกับสามี


ผันตัวมาทำธุรกิจหมื่นล้าน ล่าสุด ‘ออม นวดี’ หลังแต่งงานกับสามี

ผันตัวมาทำธุรกิจหมื่นล้าน ล่าสุด  'ออม นวดี' หลังแต่งงานกับสามี

ແພງອ້າຍ ( แพงอ้าย ) SOPHANA x Nutdao x Mild\u0026Mint x แบกือ BiGYAI [OFFICIAL MV]


Artist: Sophana , Nutdao , Mild\u0026Mint , Bigyai ແບກື ,
Lyrics by : BIGPOM , Gx2 ,Sophana
Record: SANGSAN STUDIO
Mix \u0026 Mastered: Airnoy Banna
Beat Prod: BIGPOM \u0026 THAY KT
MV Production: SANGSAN
Camera Man: Paoz SANGSAN \u0026 MAX MASTER
1 horm 1 ຫນື່ງ ຮ່ອມ ຫນື່ງ
ซาวน์ดนตรีสำหรับโคฟเว่อร์ BKT ດົນຕຮີສຳລັບ Cover ส่งมาหาก่อนนะ
https://drive.google.com/drive/folders/1uDgWr6pUwFB2aSpRp75fSbDM1_C9mit3?usp=sharing
เนื้อเพลง
Nutdao :
น้องก็อยู่คนเดียวมาดน บ่มีซายคนใดเข้ามา
หรือมันเป็นเพราะโซกซะตาที่นำพาเฮาพบกัน
เห็นอ้ายอยู่เดียวแบบนี้ หวังว่าแฟนอ้ายคงบ่มี
และมันคงเป็นเรื่องที่ดี ที่เฮาได้พบกัน
คือสิดีเนาะ
ฮักอ้ายมันคือสิดีเนาะ
มีเฮาสองคนเป็นแม่พ่อ
หนึ่งเรื่องที่อยากจะขอน้องก็ขอได้อ้ายเพียงเท่านี้
สินุ่มเนาะ
แก้มอ้ายมันคือสินุ่มเนาะ
ได้กอดอ้ายคือสิอุ่นเนาะ
ที่เว้ามานี่ก็เพราะว่าอยากได้เจ้ามาเป็นเแฟน
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
Mint :
อู้ว ……มายด์ \u0026 มิ้นท์ เด้ออ้าย
น้องนี่ก็โสด ก็โสดมาเป็นปี ได้คบกับอ้ายคนนี้ก็คงดี
น้องมักที่จิตใจนิสัยดี และมันคงสุขใจถ้าได้อ้ายเป็นสามี
Mild :
ยากยอกกะย่านอ้ายบ่สน
ยากวนกะย่านอ้ายบ่เว้า
เป็นความประสงค์ของสองเฮา
อีแม่กะเอาค่าดองบ่หลาย
อยากให้อ้ายมาถามน้องนั้นบ่ทันมีไผ
หมดสี่ห้องของหัวใจน้องเก็บเอาไว้ให้อ้ายผู้เดียว
Nutdao:
คั่นอ้ายฮักน้องจะให้หอม
คั่นอ้ายหอมน้องจะให้กอด
คั่นอ้ายหอมน้องพร้อมจะบอก
ว่าฮักอ้ายนั้นตลอดเวลา
น้องคนนี้ยังบ่มีไผ
อยากให้อ้ายมาเคียงข้างกาย
อยู่ด้วยกันแล้วสุขสบาย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
SOPHANA :
คั่นได้ฮักอ้ายสิถนอม
คั่นได้หอมแล้วอ้ายสิแพง
เพราะว่าเจ้าคือคนอ้ายแยง
และสิฮักแพงน้องหล้าคนงาม
คันหากเจ้าบ่ทันมีไผ
อยากมีคนมาเคียงข้างกาย
เป็นแบบนั้นมาอยู่กับอ้าย
เวลาเหงาใจเฮามากอดกัน
แบกื BiGYAI :
โอย………แบกือยูโนว……แฮ่……
แบกือกะฮักเป็นนำเขาอยู่เด้
ถ้าอ้ายได้คบกับเจ้าสัญญาว่าสิบ่เท
สิบ่ไปไส สิบ่เปลี่ยนใจ
สิกอดเอาไว้แบบนี้ทุกคืน
ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง! แฮ่…
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป

See also  Favorite Skincare บำรุงผิวหน้า ผิวแห้งต้องดู ตัวไหนใช้แล้วชอบ | NubNubbb | ครีมบํารุงผิวหน้า | ทรงผมที่สวยที่สุด

ซ้ำท่อนฮุก

Nutdao :
ນ້ອງກໍ່ຢູ່ຄົນດຽວມາດົນ ບໍ່ມີຊາຍຄົນໃດເຂົ້າມາ
ຫຼືມັນເປັນເພາະໂຊກຊະຕາ ທີ່ນຳພາເຮົາພົບກັນ
ເຫັນອ້າຍຢູ່ຄົນດຽວແບບນີ້ ຫວັງວ່າແຟນອ້າຍຄົງບໍ່ມີ
ແລະມົນຄົງເປັນເລື່ອງທີ່ດີລະ ທີ່ເຮົາໄດ້ພົບກັນ
ຄືຊິດີເນາະ
ຮັກອ້າຍມັນຄືຊິດີເນາະ
ມີເຮົາສອງຄົນເປັນແມ່ພໍ່
ໜຶ່ງເລື່ອງທີ່ຢາກຈະຂໍນ້ອງກໍ່ຂໍພຽງເທົ່ານີ້
ຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ແກ້ມອ້າຍມັນຄືຊິນຸ້ມເນາະ
ໄດ້ກອດອ້າຍຄືຊິອຸ່ນເນາະ
ທີ່ເວົ້າມານີ້ກໍ່ເພາະວ່າຢາກໄດ້ເຈົ້າມາເປັນແຟນ
ຄັນອ້າຍຮັກນ້ອງຈະໃຫ້ຫອມ
ຄັນອ້າຍຫອມນ້ອງຈະໃຫ້ກອດ
ຄັນອ້າຍກອດນ້ອງພ້ອມຈະບອກ
ວ່າຮັກອ້າຍນັ້ນຕະຫຼອດເວລາ
ນ້ອງຄົນນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ຢູ່ດ້ວຍກັນແລ້ວສຸກສະບາຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
SOPHANA :
ຄັນໄດ້ຮັກແລ້ວຊິຖະໜອມ
ຄັນໄດ້ຫອມແລ້ວອ້າຍຊິແພງ
ເພາະວ່າເຈົ້າຄືຄົນອ້າຍແຍງ
ແລະຊິຮັກແພງນ້ອງຫຼ້າຄົນງາມ
ຄັນຫາກເຈົ້າບໍ່ທັນມີໃຜ
ຢາກມີຄົນມາຄຽງຂ້າງກາຍ
ເປັນແບບນັ້ນມາຢູ່ກັບອ້າຍ
ເວລາເຫງົາໃຈເຮົາມາກອດກັນ
Mint
ນ້ອງນີ້ກະໂສດກະໂສດມາເປັນປີ ໄດ້ຄົບກັບອ້າຍຄົນນີ້ກໍ່ຄົງດີ
ນ້ອງມັກທີ່ຈິດໃຈນິໄສດີ ແລະມັນຄົງສຸກໃຈຖ້າອ້າຍເປັນສາມີ
Mild
ຢາກຢອກກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ສົນ
ຢາກວົນກະຢ້ານອ້າຍບໍ່ເວົ້າ
ເປັນຄວາມປະສົງຂອງສອງເຮົາ
ອີ່ແມ່ກະເອົາຄ່າດອງບໍ່ຫຼາຍ
ຢາກໃຫ້ອ້າຍມາຖາມ ນ້ອງນັ້ນບໍ່ທັນມີໃຜ
ໝົດສີ່ຫ້ອງຫົວໃຈ ຈະເກັບເອົາໄວ້ໃຫ້ອ້າຍຜູ້ດຽວ ( ຊຳ້ hook )
แบกื BiGYAI
ແບກຶກະຮັກເປັນນຳເຂົາຢູ່ເດ
ຖ້າອ້າຍໄດ້ຄົບກັບເຈົ້າສັນຍາວ່າຊິບໍ່ເທ
ຊິບໍ່ໄປໃສ ຊິບໍ່ປ່ຽນໃຈ
ຊິກອດເອົາໄວ້ ແບບນີ້ທຸກຄືນ

ผมฮักแท้นะ ไม่ได้ขี้ตั๋ว
มาลองคบกับผมโลดถ้าบ่เชื่อ
ความรักผมมีเหลือๆ
เก็บเอาไว้เพื่อให้น้องผู้เดียว
คั่นได้ฮัก คั่นได้ฮัก อ้ายสิแทง!
คั่นได้แพง คั่นได้แพง อ้ายสิเว้า
ว่าเป็นจั่งได๋กะมีแต่เจ้า
มีเฮาสองคนตลอดไป ( ຊຳ້ hook )

ແພງອ້າຍ  ( แพงอ้าย ) SOPHANA x  Nutdao x Mild\u0026Mint x  แบกือ  BiGYAI [OFFICIAL MV]

ออม นวดี แต่งงานสามีหมื่นล้าน!!!


ออม นวดี
======================
กดไลค์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ^_^

ออม นวดี แต่งงานสามีหมื่นล้าน!!!

honeymoon+travel TV Magazine – นวดี + ชินทัต ศิริชนะชัย


(Tape21 Break 1 Behind the Scene : Honeymoon Talk)
เที่ยวกรุงปราก ญี่ปุ่น กับ \”ออมนวดี และ ชินทัต ศิริชนะชัย\”

honeymoon+travel TV Magazine - นวดี + ชินทัต  ศิริชนะชัย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BEAUTIFUL HAIR

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ออม น วดี

Leave a Comment