[NEW] โรคแผลในกระเพาะอาหาร อาการ วิธีวินิจฉัย และแนวทางการรักษา-Flip eBook Pages 1 – 8 | ออก กํา ลังกา ย น้ํา หนัก ไม่ ลด – PINKAGETHAILAND

ออก กํา ลังกา ย น้ํา หนัก ไม่ ลด: คุณกำลังดูกระทู้

โรคแผลในกระเพาะอาหาร: 1
อาการ วธิ วี นิ จิ ฉยั และแนวทางการรกั ษา
GU
(Gastric ulcer: symptoms, diagnostic methods and management)

นพ.สรุ ยิ า กรี ติชนานนท์

อายรุ แพทยโ์ รคระบบทางเดนิ อาหาร
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพ
(Dr.Suriya Keeratichananont, MD. Gastroenterologist and Hepatologist)
Gastroenterology and Hepatology Center, Department of Medicine, Bangkok Hospital
(Bangkok Dusit Medical Services: BDMS Hospital network)

ความส�ำคัญ ปัจจัยเส่ียงและสาเหตุของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
โรคแผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcer; GU) จัดเป็นโรค (Risk factors and etiology of GU)
หรอื สาเหตทุ พ่ี บไดบ้ อ่ ยในผทู้ มี่ อี าการปวดทอ้ งบรเิ วณกระเพาะอาหาร สาเหตุและปัจจัยเส่ียงต่อการเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
แบบชนดิ organic dyspepsia1 จากขอ้ มลู การสำ� รวจพบวา่ ทกุ ๆ 100 ราย (GU) นั้นมอี ยูด่ ว้ ยกนั หลายสาเหตุ แตท่ ีม่ ีความส�ำคัญมากมี 2 ประการ
ของผู้ที่ปวดท้องกระเพาะอาหาร (หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ปวดท้อง คือ เกิดการติดเช้ือแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (H. pylori)
dyspepsia”) นน้ั จะตรวจพบแผลในกระเพาะอาหารไดต้ ง้ั แต่ 5-15 ราย ในกระเพาะอาหาร ซงึ่ พบไดบ้ อ่ ยในประชากรไทย โดยไดร้ บั เชอ้ื นผี้ า่ นทาง
โดยความชุกของโรคน้จี ะมมี ากขึ้นในประเทศกำ� ลงั พัฒนา2-6 อาหารและนำ�้ ดมื่ ทไ่ี มส่ กุ สะอาด หรอื จากการสมั ผสั สารคดั หลงั่ ของผทู้ ี่
โรคแผลในกระเพาะอาหารนอกจากจะทำ� ใหเ้ กดิ อาการปวดทอ้ ง มีเชอ้ื นีอ้ ยกู่ ่อน เช่น น�้ำลาย น้ำ� ยอ่ ยหรอื คราบอาเจียน เช้อื H. pylori
ไม่สบายท้องข้ึนแล้ว ยังท�ำให้ผู้ป่วยมีความเส่ียงต่อการเกิดภาวะ จะทำ� ใหผ้ วิ กระเพาะอาหารเกดิ การอกั เสบทเี่ รอ้ื รงั จนเกดิ เปน็ แผล และ
แทรกซ้อนท่ีอันตรายตามมาได้หลายอย่าง เช่น เกิดการตกเลือดจาก ในบางรายอาจรนุ แรงถงึ ขน้ั กลายพนั ธต์ุ อ่ ไปจนเกดิ เปน็ มะเรง็ กระเพาะ
แผล (upper GI bleeding) ซึ่งอาจรุนแรงถึงข้ันช็อกและเสียชีวิต, อาหารชนิด gastric adenocarcinoma หรือมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
ผนงั กระเพาะอาหารทะลหุ รือฉีกขาด (gastric perforation) จำ� เปน็ ตอ้ ง ในกระเพาะอาหาร (gastric lymphoma) ตามมาได้ สว่ นสาเหตทุ ส่ี ำ� คญั
ไดร้ บั การผา่ ตดั โดยเรง่ ดว่ นหรอื เกดิ การตบี ตนั ในทางออกของกระเพาะ อีกประการหนึง่ ของการเกิดแผล GU คอื มีการใช้ยาแกป้ วดแก้อักเสบ
อาหาร (gastric outlet obstruction) ท�ำให้อาเจยี นและรับอาหารไมไ่ ด้ ในกลมุ่ non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ในขนาดสูง
นอกจากนย้ี งั พบวา่ ผทู้ ม่ี แี ผลชนดิ เรอื้ รงั นน้ั จะมคี วามเสยี่ งตอ่ การกลายพนั ธ์ุ หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน (ยากลุ่มน้ีมีฤทธิ์กัดกร่อน
ของเนื้อเยื่อบริเวณแผลจนเกิดเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ผวิ กระเพาะอาหาร) นอกจากน้ียังมีปัจจยั หรอื สาเหตุอนื่ ๆ อีกหลาย
(gastric cancer) ตามมาได้ ซึ่งมะเร็งชนิดน้ีจัดเป็นมะเร็งท่ีมี ประการทสี่ ามารถทำ� ใหเ้ กดิ แผล GU ขน้ึ ได1้ 2,13-28 (ดงั แสดงในตารางท่ี 1)
การพยากรณ์โรคไม่ดี ทำ� ใหผ้ ปู้ ว่ ยมีอายุขัยทส่ี นั้ 7-12

ตารางที่ 1 สาเหตุและปัจจัยเสีย่ งต่อการเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร (Etiology and risk factors of gastric ulcer)
สาเหตแุ ละปัจจัยเสีย่ งตอ่ การเปน็ โรคแผลในกระเพาะอาหาร

1. ตดิ เชอื้ โรคบางชนดิ ในกระเพาะอาหาร เช่น เชื้อแบคทีเรีย H. pylori, เช้อื รา ไวรัส หรอื เช้ือวณั โรค
2. ไดร้ บั ยาท่มี ฤี ทธกิ์ ัดกรอ่ นเยือ่ บุผวิ กระเพาะอาหาร เชน่ ยาแกป้ วดแกอ้ ักเสบในกลุม่ NSAIDs
3. ไดร้ บั ยาตา้ นเกลด็ เลือดหรือยาละลายล่มิ เลอื ด เช่น แอสไพริน (aspirin), clopidogrel, ticlopidine, warfarin เป็นตน้
4. ได้รับยากลมุ่ สเตียรอยด์ (steroid) โดยเฉพาะเมือ่ ได้ยานี้รว่ มกบั aspirin หรอื NSAIDs
5. ผู้สูงอายุและมีโรคประจำ�ตวั รว่ ม เชน่ โรคตับแข็ง (liver cirrhosis), โรคปอดอดุ กัน้ เร้อื รัง (COPD), ไตวายเรอื้ รัง (CRF), ผูป้ ว่ ยหนกั (critical

illness), โรคเยอื่ บุอกั เสบ Behcet, ลำ�ไสอ้ กั เสบชนิด Crohn, ปลูกถา่ ยอวยั วะ (organ transplantation), primary hyperparathyroidism,
eosinophilic gastroenteritis, เนอื้ งอกทางเดนิ อาหารชนิด gastrinoma, ไดร้ ับการฉายรังสชี อ่ งท้องในขนาดสูง เปน็ ตน้
6. ไดร้ บั ยาเคมบี ำ�บัดบางชนดิ หรอื ใชส้ ารเสพตดิ ประเภทโคเคน (cocaine), methamphetamine
7. ภายหลังการตัดเลาะติ่งเนอื้ งอกหรอื มะเรง็ กระเพาะอาหารระยะต้นออกโดยผ่านการส่องกลอ้ ง (Post-endoscopic submucosal
dissection induced ulcer; Post-ESD induced ulcer)
8. สบู บหุ รี่ (ส่วนแอลกอฮอลจ์ ะเป็นปัจจัยเสรมิ ท่ที ำ�ให้ผิวกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบ)

2 พ ย า ธิ ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง ก า ร เ กิ ด แ ผ ล ใ น ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร
(Pathophysiology of GU)
การที่จะเกิดแผลในกระเพาะอาหารข้ึนได้น้ัน มักต้องมี endogenous prostaglandins (โดยเฉพาะ PGE2), มภี าวะ
สาเหตุ (ตารางที่ 1) มาท�ำให้เกิดการเสียสมดลุ ในระหวา่ ง 2 ปัจจยั ที่ ทท่ี ำ� ใหผ้ วิ กระเพาะอาหารสรา้ งเยอื่ เมอื ก (gastric mucus)
สำ� คญั ในบริเวณเย่ือบผุ ิวของกระเพาะอาหาร (ดงั ภาพท่ี 1)29-41 ดังน้ี ลniดtrลicงo, xมidกี eาร(NลOดล),งผขวิ อกงรสะาเรพาbะicอaาrหboาnรขatาeดเ(HลอืCดOม3-า) เแลลยี้ ะง
(decrease mucosal blood flow) ท�ำให้เกิดความ
1. มปี จั จยั เรง่ การทำ� ลายเยอ่ื บผุ วิ กระเพาะอาหาร (aggressive บกพร่องในการสร้างเยื่อบุผิว (epithelial proliferation
factors-induced gastric mucosal damage) เชน่ ตดิ เชอ้ื defect), สูบบหุ ร่ี เปน็ ตน้
แบคทีเรีย H. pylori, ใช้ยาแอสไพริน และ NSAIDs,
ด่ืมแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง มีภาวะท่ีท�ำให้กระเพาะ
อาหารหล่ังกรดไฮโดรคลอริก (HCL), น�้ำย่อยเพปซิน อาการ (Symptoms)
(pepsin) หรือสาร oxidative stress (oxygen free ผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหารสามารถมีอาการหรือ
radicals) มากเกนิ ไป เป็นตน้
2. เกิดความบกพร่องในปัจจัยที่ช่วยปกป้องและซ่อมแซม อาการแสดงท่ีผิดปกติได้หลายอย่าง (ดังตารางที่ 2) ส่วนมากมักมี
เย่ือบุผิวกระเพาะอาหาร (defects in protective and อาการปวดท้องชนิดเปน็ ๆ หาย ๆ ในตำ� แหนง่ ช่องท้องส่วนบน เชน่
mucosal repair factors) เช่น กระเพาะอาหารขาดสาร บรเิ วณเหนอื สะดอื ลนิ้ ป่ี หรอื ยอดอก โดยมกั ปวดในลกั ษณะแสบรอ้ น
ท้อง จุกเสยี ดแน่นท้อง ร้สู ึกท้องเกร็งแข็ง หรอื รสู้ กึ ปวดบบี มวนทอ้ ง
คลา้ ยอยากถา่ ยอจุ จาระ โดยอาการเหลา่ นมี้ กั เปน็ ในชว่ งทอ้ งวา่ ง กอ่ น
มอื้ อาหาร ตอนกลางคนื ขณะนอนหลบั หรอื เกดิ ภายหลงั รบั ประทาน
ภาพท่ี 1 การเสยี สมดลุ ระหวา่ งปจั จยั เรง่ การทำ� ลาย (aggressive factors) ยาทมี่ ฤี ทธริ์ ะคายเคอื งตอ่ ผวิ กระเพาะอาหาร (เชน่ ยาแอสไพรนิ ยากลมุ่
และปจั จยั ทชี่ ว่ ยปกปอ้ งเยอ่ื บผุ วิ กระเพาะอาหาร (mucosal protective NSAIDs เป็นต้น) ในบางครั้งอาการปวดท้องดังกล่าวอาจดีขึ้นได้
factors) ท�ำใหเ้ กดิ เปน็ แผลในกระเพาะอาหาร (gastric ulcer) ช่ัวขณะเม่ือดื่มนม รับประทานอาหารหรือใช้ยาลดกรด นอกจาก

อาการปวดท้องในลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่าผู้ป่วย GU
บางรายอาจมีอาการเด่นในรูปแบบของความไม่สุขสบายท้อง เช่น
รูส้ ึกทอ้ งอืด ท้องเฟอ้ เหมือนอาหารไมย่ อ่ ย รบั ประทานอาหารแล้ว
ท้องอืดโต มีลมในท้องมาก คลื่นไส้ อาเจียน เรอบ่อย เบื่ออาหาร
และน�้ำหนักลดผิดสังเกต12,42,43 นอกจากนี้ยังพบว่าประมาณร้อยละ
40 ของผู้ป่วย GU (เช่น ผู้ท่ีใช้ยา NSAIDs เป็นเวลานานหรือใช้
ในขนาดสงู , ผปู้ ว่ ยสงู อายทุ ม่ี โี รคประจำ� ตวั เรอื้ รงั ) จะมาพบแพทยด์ ว้ ย
อาการของภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารโดยท่ี
ไมเ่ คยมอี าการปวดทอ้ งนำ� มากอ่ น (ตารางที่ 2) เชน่ จะมาดว้ ยอาการ
อาเจียนเป็นเลอื ดแดงสด หรอื สดี ำ� เหมอื นผงกาแฟ ถา่ ยอุจจาระเปน็

ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร (Symptoms and signs of gastric ulcer)
อาการท่พี บบอ่ ยของโรคแผลในกระเพาะอาหาร

• ปวดท้องบริเวณเหนือสะดือ ลน้ิ ป่ี หรือยอดอก เปน็ ๆ หาย ๆ (epigastric pain)
• รสู้ กึ ไม่สบายทอ้ งส่วนบน เช่น ท้องอืด ทอ้ งเฟอ้ รู้สกึ มีลมในทอ้ งมาก รับประทานแล้วไม่สบายทอ้ ง คล่นื ไส้ อาเจยี น

อาการทแ่ี สดงออกถงึ ภาวะแทรกซ้อนอนั เกดิ จากแผลในกระเพาะอาหาร

• ตกเลอื ดในทางเดนิ อาหาร (upper GI bleeding)
อาเจยี นเปน็ เลอื ดสดหรอื สดี ำ�คลา้ ยผงกาแฟ หรอื ถา่ ยอจุ จาระเปน็ เลอื ดสดี ำ�แดง หรอื สดี ำ�มกี ลน่ิ คาว ซดี เพลยี โลหติ จาง หนา้ มดื
เปน็ ลม ช็อก

• ผนังกระเพาะอาหารทะลหุ รือฉีกขาด (gastric perforation)
มอี าการปวดทอ้ งสว่ นบนเฉยี บพลนั และรนุ แรง หนา้ ทอ้ งเกรง็ แขง็ ไขข้ น้ึ หอบเหนอ่ื ย ชพี จรเตน้ เรว็ ความดนั โลหติ ตก ตอ้ งเขา้ รบั
การผา่ ตดั ช่วยชวี ติ โดยเรง่ ด่วน

• เกิดภาวะตบี ตันในทางออกของกระเพาะอาหาร (gastric outlet obstruction)
ท้องสว่ นบนจะพองโตขึ้นอย่างต่อเนือ่ ง รบั อาหารไม่ได้ รับประทานแล้วอาเจยี นบอ่ ย น้ำ�หนักตวั ลดลง

• เกดิ การกลายพนั ธ์ุของแผลเปน็ มะเรง็ กระเพาะอาหาร (gastric cancer)
มีอาการผดิ ปกตทิ เ่ี ร้ือรังและทรุดลงอยา่ งต่อเนอ่ื ง ไมต่ อบสนองตอ่ การรกั ษา เมอ่ื ส่องกลอ้ งตรวจกระเพาะอาหารจะพบวา่
แผลใหญ่ขน้ึ และตรวจพบเซลล์มะเรง็ ด้วยวธิ ีการตรวจพสิ จู นช์ ิ้นเนื้อจากแผล

3

เลอื ดสดี ำ� แดง หรอื สดี ำ� เหมอื นยางมะตอย ความดนั โลหติ ตก ซดี เพลยี ของแผล GU (ดังภาพที่ 2), ตรวจหาเช้ือแบคทีเรีย H. pylori และ
โลหติ จาง หน้ามืด เปน็ ลม ซึ่งอาจเปน็ อันตรายต่อชวี ิตหากไมไ่ ด้รบั ที่ส�ำคัญคือ สามารถท�ำการตรวจพิสูจน์ชิ้นเน้ือจากแผลซ่ึงจะช่วย
การแก้ไขอยา่ งทันทว่ งท4ี 2-48 แยกโรค GU ออกจากโรคแผลมะเร็งกระเพาะอาหารไดอ้ ยา่ งแม่นยำ�
วธิ ีตรวจเพ่ือวินจิ ฉยั โรคแผลในกระเพาะอาหาร (Diagnostic (ภาพท่ี 3) นอกจากประโยชนด์ งั กลา่ วแลว้ การสอ่ งกลอ้ ง EGD ยงั ชว่ ย
methods for GU) ให้แพทย์สามารถท�ำการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากแผล GU
ผทู้ ม่ี อี าการหรอื อาการแสดงทสี่ งสยั วา่ จะปว่ ยเปน็ โรคแผล ไดใ้ นชว่ งเวลาเดยี วกนั เชน่ ทำ� การหา้ มเลอื ดทอ่ี อกจากแผล51 (ภาพที่ 4),
ในกระเพาะอาหาร (ดังตารางที่ 2) ควรเข้ารับการตรวจส่องกล้อง ชว่ ยถา่ งขยายรตู บี แคบในกระเพาะอาหาร52,53 เปน็ ตน้ จงึ ชว่ ยใหผ้ ปู้ ว่ ย
ทางเดินอาหารสว่ นบน (Esophagogastroduodenoscopy; EGD) ซง่ึ มีความปลอดภัย และลดความจ�ำเป็นท่ีต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธี
จัดเป็นวิธีมาตรฐานทางการแพทย์ท่ีมีความแม่นย�ำสูงสุดส�ำหรับ การผา่ ตดั ใหญด่ ังเชน่ ในอดีต
การวนิ จิ ฉยั โรคนี้ และยงั ชว่ ยใหแ้ พทยส์ ามารถวนิ จิ ฉยั แยกโรคแผล GU
ออกจากโรคอื่น ๆ ที่มีอาการคล้ายคลึงกันได้ (เช่น โรคของ สำ� หรบั การวินิจฉยั โรคแผล GU ดว้ ยวธิ ที างรงั สีวิทยา เช่น
หลอดอาหาร โรคกระเพาะอาหารชนิดอ่ืน ๆ รวมถงึ โรคในล�ำไส้เลก็ การตรวจภาพรงั สีภายหลงั กลนื แป้งแบเรยี่ ม (UGI barium study) นั้น
ส่วนต้น)12,49,50 การตรวจ EGD ถือเป็นหัตถการท่ีไม่ยุ่งยากส�ำหรับ พบว่าเป็นการตรวจท่ีมีความไว ความจ�ำเพาะ และความแม่นย�ำ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหาร ไม่มีความเจ็บปวด ในการวนิ จิ ฉยั โรคตำ�่ การตรวจดว้ ยวธิ นี ไ้ี มส่ ามารถแยกแผล GU ออกจาก
ทร่ี นุ แรง โอกาสเกดิ อาการขา้ งเคยี งตำ�่ ใชเ้ วลาตรวจเพยี ง 15-45 นาที แผลมะเร็งได้ ไม่สามารถตรวจหาเช้ือ H. pylori รวมถึงไม่สามารถ
ในขณะตรวจส่องกล้อง EGD นั้นจะสามารถท�ำการบันทึกภาพจริง ใช้เพ่ือตดิ ตามผลการรกั ษาได้ ดังน้ัน ในปัจจบุ ันจึงไมน่ ิยมวินจิ ฉัยโรค
GU ด้วยวธิ กี ารน5ี้ 4,55

ภาพท่ี 2 แผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากการติดเชอ้ื แบคทีเรยี H. pylori และแผลทเ่ี กดิ จากการตัดเลาะมะเร็งกระเพาะอาหารระยะตน้ ออก
โดยผ่านการสอ่ งกลอ้ ง (Post-ESD induced ulcer)

ภาพท่ี 2.1 แผล GU จากเชื้อ H. pylori มีลักษณะเปน็ หลมุ แผลลกึ (ulcer ภาพท่ี 2.2 แผลทเี่ กดิ จากการตดั เลาะมะเรง็ กระเพาะอาหารระยะตน้ ออก
crater) เกนิ 5 มลิ ลเิ มตร เย่อื บุรอบขอบแผล (ulcer edge) บวมอกั เสบ โดยผา่ นการส่องกลอ้ ง (Post-ESD induced ulcer)
ภาพที่ 3 แผลกระเพาะอาหารชนดิ แผลมะเร็ง (gastric adenocarcinoma) และลกั ษณะเซลลม์ ะเร็งจากกล้องจุลทรรศน์ (adenocarcinoma cells)

ภาพท่ี 3.1 แผลในกระเพาะอาหารชนดิ ทเ่ี ป็นมะเรง็ ภาพที่ 3.2 เซลลม์ ะเรง็ adenocarcinoma ทีต่ รวจพบจากแผล

4

ภาพท่ี 4 การห้ามเลือดที่ออกจากแผล GU โดยใช้คลน่ื ความรอ้ นผา่ นการสอ่ งกล้อง EGD

ภาพที่ 4.1 แผลกำ� ลงั ตกเลอื ด ภาพที่ 4.2 ขณะหา้ มเลือดด้วยคล่ืนความรอ้ นผ่านกล้อง EGD

ภาพท่ี 4.3 หา้ มเลือดไดส้ ำ� เร็จโดยผ่านทางกล้อง EGD ชนิดต่าง ๆ รวมถึงวิธีการดูแลตนเองส�ำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคแผล
แนวทางการรกั ษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร (Management ในกระเพาะอาหาร โดยมรี ายละเอยี ดดงั นี้
of gastric ulcer) ยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ปัจจุบันมยี าหลายชนิด
หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร ทใ่ี ชร้ ักษาแผล GU ได้ สามารถแบง่ เป็น 2 กลมุ่ ใหญ่ ๆ ไดด้ งั ตาราง
ประกอบดว้ ย การสบื คน้ และแกไ้ ขตน้ เหตทุ ก่ี อ่ ใหเ้ กดิ แผล (เชน่ ตรวจหา ที่ 324,56-61
และให้ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ที่ติดเชื้อ H. pylori หลีกเล่ียงการใช้ยากลุ่ม 1. ยาควบคุมการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
NSAIDs เป็นต้น) บรรเทาอาการปวดท้องและให้ยารักษาแผลโดย (antisecretory agents)
รับประทานอย่างตอ่ เนอื่ งเป็นระยะเวลาประมาณ 8-12 สปั ดาห์เพื่อ
สมานแผลจนแผลหายดี เปน็ การป้องกันการกลับเปน็ ซ�้ำและป้องกนั • ยากลุ่ม PPIs ทำ� หน้าท่ีเป็น H+-K+ ATPase inhibitors
การเกดิ ภาวะแทรกซอ้ นจากแผลดงั กลา่ ว ในบทความนจี้ ะขอกลา่ วถงึ ท่ี parietal cells จึงสามารถยับย้ังการหล่ังกรด HCL
รายละเอยี ดเกยี่ วกบั ประสทิ ธภิ าพและวธิ กี ารเลอื กใชย้ ารกั ษาแผล GU ในกระเพาะอาหารไดด้ ี ชว่ ยใหแ้ ผลปลอดจากฤทธกิ์ ดั กรอ่ น
ของกรดดงั กลา่ ว เปน็ การสง่ เสรมิ กระบวนการซอ่ มแซม
แผลของรา่ งกายให้ทำ� งานไดด้ ีย่ิงข้นึ (promote wound
healing) จากการศึกษาวิจัยพบว่า ยา PPIs มี
ประสทิ ธภิ าพในการรักษาแผล GU ให้หายสนทิ ที่ 8-12
สปั ดาหไ์ ดส้ งู ถงึ รอ้ ยละ 80-90 จากจำ� นวนผปู้ ว่ ยทง้ั หมด
และให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีกว่ายาลดกรดในกลุ่ม
H2RA และยา sucralfate อยา่ งมนี ยั สำ� คญั ทางสถติ 5ิ 8,60,62-69
สามารถเลอื กรบั ประทานยา PPIs ชนดิ ใดชนดิ หนงึ่ (เชน่
esomeprazole, lansoprazole, omeprazole หรือ
rabeprazole เปน็ ตน้ ) ในขนาดมาตรฐานกอ่ นมอ้ื อาหารเชา้
30-60 นาทตี ดิ ตอ่ กนั ทกุ วนั เปน็ ระยะเวลา 8-12 สปั ดาห์
สำ� หรบั ขอ้ จำ� กดั ของการใชย้ า PPIs มกั เปน็ ในเรอ่ื งราคา

ตารางที่ 3 กล่มุ ยาและรายชอื่ ยาท่ีใช้สำ� หรับรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Drugs used for treatment of gastric ulcer)
1. ยาควบคุมการหลง่ั กรดในกระเพาะอาหาร (antisecretory agents) ได้แก่

• ยากลมุ่ proton pump inhibitors (PPIs)
• ยากลุ่ม H2-receptor antagonists (H2RA)

2. ยาปกปอ้ งและถนอมผิวกระเพาะอาหาร (mucosal protective agents) ไดแ้ ก่
• Rebamipide
• Sucralfate
• Colloidal bismuth
• Misoprostol

5

นอกจากนีค้ วรหลีกเลยี่ งการใชย้ า omeprazole ในผ้ทู ีม่ ี การใช้ยาแอสไพริน หรือ NSAIDs ได้เป็นอย่างดี83-86
โรคประจ�ำตัวเร้อื รงั รว่ มด้วย เนื่องจากยา omeprazole นอกจากนี้ยา rebamipide ยังมีคุณสมบัติและกลไก
มักมีปฏิกริ ยิ ากับยาอืน่ ๆ ทีต่ อ้ งใช้ร่วมกนั (drug-drug หลายประการ (ดังตารางที่ 4)87-90 ที่สามารถช่วยเร่ง
interactions [DDI] เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด clopidogrel, กระบวนการสร้างเนื้อเย่ือทดแทน promote wound
ยาละลายลิ่มเลือด warfarin, ยากันชัก phenytoin, healing จงึ ชว่ ยใหแ้ ผล GU สามารถสมานตวั และหายได้
ยารกั ษาเชอ้ื รา ketoconazole และยารกั ษาโรควติ กกงั วล รวดเร็วยิ่งขึ้น
diazepam เปน็ ต้น)70 ซงึ่ อาจส่งผลเสยี ต่อโรคประจ�ำตัว จากข้อมูลการศึกษาวิจัยชนิด prospective randomized,
เดมิ ของผปู้ ว่ ยได้ สำ� หรบั อาการขา้ งเคยี งทส่ี ามารถพบได้ double-blind, placebo-controlled เมอื่ ปี พ.ศ. 2550 ในผู้ปว่ ยโรค
ในช่วงแรกของการใช้ยา PPIs ได้แก่ ปวดศีรษะ และ แผล GU ทเ่ี กิดจากเชื้อ H. pylori จำ� นวน 309 ราย พบว่ากลุ่มผู้ป่วย
ท้องเสยี (พบไดร้ ้อยละ 2-8)71,72 ทไ่ี ดร้ บั ยา rebamipide ขนาด 100 มลิ ลกิ รมั รบั ประทานวนั ละ 3 เวลา
• ยากลุ่ม H2RA เช่น ยา cimetidine, ranitidine และ ตดิ ตอ่ กนั นาน 7 สปั ดาห์ มอี ตั ราการหายของแผลทสี่ งู กวา่ กลมุ่ ผปู้ ว่ ย
famotidine เป็นต้น ยากลุ่มนี้จะลดการหล่ังกรด HCL ทีไ่ ด้รบั ยาหลอกอยา่ งมนี ัยสำ� คญั ทางสถติ ิ (80.0% vs. 66.1%, p =
โดยออกฤทธ์ิเป็น competitive inhibitors of histamine- 0.01)91 ถัดมาในปี พ.ศ. 2554 มีงานวิจัยในลักษณะ prospective
stimulated gastric acid secretion สามารถเลือก randomized, double-blind, multinational, multi-institutional
รับประทานยา H2RA วนั ละ 1-2 ครั้งตดิ ต่อกัน 8-12 comparative study ในผปู้ ว่ ยแผล GU จากเชอ้ื H. pylori เชน่ กนั จำ� นวน
สัปดาห์ สำ� หรบั ขอ้ จ�ำกัดของยา H2RA มดี ว้ ยกนั หลาย 132 ราย ซงึ่ เปรยี บเทยี บประสิทธภิ าพในการรักษาแผล GU ระหวา่ ง
ประการ เช่น ประสิทธิภาพการรักษาแผลจะด้อยกว่า การใช้ยา rebamipide 100 มลิ ลิกรมั วันละ 3 เวลา เทียบกับยา PPI
ยา PPIs และพบวา่ ยา cimetidine และ ranitidine มกั เกิด (omeprazole 20 มลิ ลกิ รมั ตอ่ วนั ) นาน 7สปั ดาห์ พบวา่ ยา rebamipide
DDI กบั ยาอน่ื ๆ หลายชนดิ 73 ยา H2RA สามารถซมึ ผา่ น ใหป้ ระสทิ ธผิ ลในการรกั ษาแผล GU ได้ดีเทยี บเท่ากบั ยา PPI (อัตรา
เย่ือหุม้ สมองได้ (blood-brain barrier) หากใชต้ ิดตอ่ กัน การหายของแผลที่ 12 สปั ดาห์ คิดเป็น 81.5% vs. 82.5%, p = 0.8)92
เป็นเวลานานอาจท�ำให้เกิดอาการง่วงนอน มึนงง ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มีงานวิจัยท่ีช่วยยืนยันว่ายา rebamipide
ปวดศีรษะ สับสน กระสับกระส่าย กล้ามเนื้อกระตุก มปี ระสทิ ธภิ าพทสี่ งู เทยี บเทา่ กบั ยา PPI (lansoprazole) สำ� หรบั ใชร้ กั ษา
ได7้ 4-76 นอกจากนย้ี า H2RA สามารถกดการทำ� งานของ แผล GU ท่ีเกิดจาก post-ESD โดยมีอัตราการหายของแผลที่ 8
ไขกระดูก (bone marrow suppression)77-79 มีฤทธ์ิ สัปดาห์ คิดเป็นรอ้ ยละ 90.9 เทียบกับรอ้ ยละ 93.3 ตามลำ� ดับ (p =
เป็น antiandrogenic ท�ำให้เกิดภาวะเต้านมโต 0.67)93 และสำ� หรบั ผูป้ ่วย post-ESD ทแ่ี ผล GU มขี นาดใหญ่ (ตง้ั แต่
(gynecomastia), น�้ำนมไหล (galactorrhea) หรือเกิด 2-4 เซนติเมตรข้ึนไป) ซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนน้ัน จาก
ภาวะเสอื่ มสมรรถภาพทางเพศได้ (impotence)80-81 และ รายงานวิจัยในรูปแบบของ systematic review และ meta-analysis
จ�ำเป็นต้องปรับลดขนาดยา H2RA เม่ือใช้ในผู้ป่วย พบวา่ การรบั ประทานยา rebamipide รว่ มกับยา PPI ตั้งแตเ่ รม่ิ แรก
โรคไตเส่ือมหรือไตวาย (CrCl < 50 ml/min)82 จะช่วยเพิ่มอัตราการหายของแผล GU ที่มีขนาดใหญ่ได้ดีกว่า
2. ยาปกป้องและถนอมผิวกระเพาะอาหาร (mucosal การใชย้ า PPI เพยี งขนานเดยี วอยา่ งมนี ยั สำ� คญั ทางสถติ ิ25-28 โดยไมม่ ี
protective agents) รายงานการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีอันตรายใด ๆ จากการใช้ยา
• Rebamipide เป็นยาท่ีมีคุณสมบัติที่ดีทั้งในด้านการ rebamipide เนอ่ื งจากยานอี้ อกฤทธเ์ิ ฉพาะทก่ี ระเพาะอาหารเปน็ หลกั
ปกปอ้ งผวิ กระเพาะอาหารใหป้ ลอดภยั จาก aggressive เพียงร้อยละ 5 ของปรมิ าณยาเท่านน้ั ที่จะถกู ดดู ซึมเข้าสูร่ า่ งกายและ
factors ต่าง ๆ จึงช่วยป้องกันการเกิดแผล GU จาก

See also  [NEW] 6 เหตุผลดีๆ ที่คุณควรกอดนัวเนียกันบ่อยๆ | การ กอด กัน - PINKAGETHAILAND

ตารางท่ี 4 กลไกการออกฤทธข์ิ องยา rebamipide เพือ่ รกั ษาแผลในกระเพาะอาหาร (Mechanism of actions of rebamipide for the
treatment of gastric ulcer)

กลไกการออกฤทธิ์ของยา rebamipide สำ�หรับรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
1. เร่งการสมานแผล โดย

• กระต้นุ การสรา้ ง gastric mucus และ PGE2 โดยผ่านการกระตุ้น prostaglandin E receptors, cyclooxygenase
• กระตุ้นการสรา้ ง epidermal growth factor, hepatocyte growth factor, vascular endothelial growth factor จงึ ช่วยเพิ่ม

gastric mucosal blood flow
• กระต้นุ การสรา้ ง nitric oxide, heat-shock proteins
2. ลดการเกดิ กระบวนการอกั เสบในบรเิ วณแผล โดย
• ยบั ยั้ง neutrophil activity, ยบั ยงั้ การหลั่ง proinflammatory cytokines
• ลด adhesion molecule
• ลด active oxygen free radicals

6

สามารถถกู ขบั ออกทางไตไดโ้ ดยตรงโดยไมจ่ ำ� เปน็ ตอ้ งพงึ่ พาตบั ในการ แ ล ะ ล ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ย า รั ก ษ า โ ร ค ข ้ อ เ ก า ต ์
ชว่ ยขจดั ยา ดงั นนั้ ยา rebamipide จงึ มกั ไมม่ ปี ฏกิ ริ ยิ า DDI กบั ยาอนื่ ๆ probenecid เป็นต้น73,119
ท่ีจำ� เปน็ ต้องใชร้ ว่ มกัน87,89,91-95 • Misoprostol มีคุณสมบัติเป็น prostaglandin E1
analogue จงึ ช่วยยบั ยั้งการหลั่งกรด HCL ช่วยปกป้อง
• Sucralfate เป็นยารักษาแผล GU ที่มีประสิทธิภาพ ผิวกระเพาะอาหาร120 ประโยชน์ของยา misoprostol
เทยี บเทา่ กบั ยา H2RA96-101 ยา sucralfate มอี งคป์ ระกอบ จะเดน่ ด้านการป้องกันการเกดิ แผล GU จากการใช้ยา
จาก sulfated polysaccharide, sucrose octasulfate NSAIDs เปน็ หลกั 121,122 สว่ นขอ้ มลู ทใี่ ชส้ ำ� หรบั รกั ษาแผล
และ aluminum hydroxide ออกฤทธิ์กระตุ้น GU มีอยู่นอ้ ยมาก นอกจากนีย้ ังมขี ้อจำ� กัดในการใชย้ า
การสรา้ ง growth factors, เรง่ กระบวนการ angiogenesis misoprostol หลายประการดว้ ยกนั เชน่ ตอ้ งรบั ประทาน
และกระตุ้นการสรา้ ง PGE2, mucus-bicarbonate และ ยาครั้งละ 200 ไมโครกรัม วันละ 3-4 เวลา อาการ
granulation tissue เพื่อซ่อมแซมแผล นอกจากนี้ ขา้ งเคยี งทเ่ี กดิ จากยามหี ลายอยา่ ง เชน่ ทอ้ งเสยี (พบได้
sucralfate ยังช่วยเคลือบหลุมแผลป้องกันการซึมผ่าน รอ้ ยละ 30) และอาจถงึ ขนั้ รนุ แรงได1้ 23,124 ปวดเกรง็ ทอ้ ง
ของกรด HCL, pepsin และ oxygen free radicals คลืน่ ไส้ ปวดศรี ษะ ไข้หนาวส่ัน ท่ีสำ� คัญ misoprostol
เข้าสู่แผล102,103 สามารถใช้ sucralfate ขนาด 1 กรัม มฤี ทธก์ิ ระตนุ้ การบบี ตวั ของมดลกู อยา่ งรนุ แรง มผี ลทำ� ให้
รับประทานวันละ 4 เวลา หรือเลือกรับประทานเป็น เกิดการแท้งบุตรหรือคลอดก่อนก�ำหนดได้ จึงเป็น
ครง้ั ละ 2 กรมั ในมอ้ื เชา้ และกอ่ นนอน โดยตอ้ งรบั ประทาน ข้อห้ามใช้ยานี้ในผู้หญิงที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือก�ำลัง
หา่ งจากยาโรคประจำ� ตวั อนื่ ๆ 2 ชวั่ โมง จากขอ้ มลู พบวา่ ต้งั ครรภ์ (absolute contraindication for childbearing
แร่ธาตุ aluminium ทอ่ี ยู่ใน sucralfate สามารถูกดดู ซึม potential or pregnant women)121,125,126
เข้าสู่ร่างกายได้ในปริมาณเล็กน้อย และจะถูกขับออก โดยสรุป ยาท่ีใช้ส�ำหรับรักษาแผล GU มีอยู่ด้วยกัน
ทางไต แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เป็นระยะเวลา หลายชนิด จากข้อมูลวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ยา PPIs และ
นาน ๆ ในผู้ป่วยไตวาย เพราะจะมีความเสี่ยงต่อ ยา rebamipide เป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงส�ำหรับรักษา
การเกิดภยันตรายต่อระบบประสาทได้ (aluminium แผล GU อยา่ งไรก็ตาม ควรพิจารณาถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ
neurotoxicity)104-107 นอกจากน้ียา sucralfate สามารถ เช่น อาการข้างเคียงของยาแต่ละชนิด โรคประจ�ำตัวท่ีมีอยู่
รบกวนการดดู ซมึ ของยาหลายชนดิ เช่น ยา H2RA, ยา ยาอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน รวมถึงราคายามาเป็นปัจจัยร่วม
ปฏชิ วี นะกลมุ่ fluoroquinolone และยากนั ชกั phenytoin ในการตัดสินใจเลือกใช้ยาให้เหมาะสมส�ำหรับผู้ป่วยใน
เปน็ ตน้ ดงั น้นั ควรรบั ประทานยา sucralfate ภายหลัง แต่ละราย
จากยาอนื่ ๆ แลว้ อย่างน้อย 2 ช่วั โมง108 หลักการดูแลตนเองส�ำหรับผู้ท่ีป่วยเป็นโรคแผลใน
กระเพาะอาหาร สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 5
• Colloidal bismuth subcitrate หรือ bismuth ทา้ ยนี้
subsalicylate มีประสิทธิภาพในการรักษาแผล GU โรคแผลในกระเพาะอาหารยังคงเป็นโรคที่พบได้
ไดด้ เี ทยี บเทา่ กบั ยากลมุ่ H2RA109-111 โดยเชอ่ื วา่ bismuth บอ่ ย สามารถทำ� ใหเ้ กดิ ภาวะแทรกซอ้ นทอี่ นั ตรายตอ่ รา่ งกาย
จะชว่ ยกระตนุ้ การสรา้ ง PGE2, ลด peptic activity, จบั กบั ไดห้ ลายอยา่ ง การดแู ลรกั ษาประกอบดว้ ย การแกไ้ ขทต่ี น้ เหตุ
mucus ช่วยลดการซึมผ่านของกรด HCL เข้าสู่แผล การให้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรักษาแผลให้หาย และ
นอกจากนี้ bismuth ยังมฤี ทธิก์ �ำจัดเชือ้ H. pylori ได้อกี ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากแผล นอกจากนี้ควรให้
ดว้ ย112-115 สามารถรบั ประทานยา bismuth subsalicylate ความส�ำคัญกับวิธีการดูแลตนเองในขณะเป็นโรค เพื่อช่วย
ขนาด 524 มิลลกิ รมั วนั ละ 4 เวลา หรอื ขนาด 1,045 บรรเทาอาการ ช่วยเสริมการหายของแผล และเพ่อื ปอ้ งกัน
มลิ ลิกรมั วันละ 2 เวลา ติดตอ่ กันนาน 8-12 สปั ดาห์ การกลบั เปน็ ซ้ำ� ของโรค
ยานี้ออกฤทธิ์ในทางเดินอาหารเป็นหลัก และถูก
แบคทีเรียในล�ำไส้เปลี่ยนให้เปน็ bismuth sulfide ท�ำให้
อจุ จาระมสี ดี ำ� แตไ่ มส่ ง่ ผลเสยี ตอ่ รา่ งกาย สาร bismuth
สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เล็กน้อย และ
จะถกู ขบั ออกทางไตเปน็ หลกั แตไ่ มค่ วรใชย้ านใ้ี นขนาดสงู
เพราะจะเสยี่ งการเกดิ ภาวะไตวายเฉยี บพลนั 116,117 และ
ควรระวังการใช้เป็นพิเศษในผู้ป่วยที่มีไตวายอยู่เดิม
เพอ่ื ปอ้ งกนั ภาวะ bismuth induced encephalopathy118
นอกจากน้ียังต้องระวังปฏิกิริยา DDI ระหว่างยา
bismuth กับยาบางชนิดท่ีต้องใช้ร่วมกัน เช่น ยา
bismuth จะเพิม่ ระดบั ยา methotrexate และ warfarin
ทำ� ใหเ้ สยี่ งตอ่ อาการขา้ งเคยี งจากยาดงั กลา่ ว และพบวา่
ยา bismuth จะลดระดับยาปฏิชีวนะ tetracycline

7

ตารางท่ี 5 วธิ กี ารดูแลตนเองสำ� หรบั ผู้ปว่ ยโรคแผลในกระเพาะอาหาร
วธิ ีการดูแลตนเองสำ�หรบั ผปู้ ่วยโรคแผลในกระเพาะอาหาร

• รบั ประทานยารกั ษาแผลใหต้ รงเวลา ครบจำ�นวนมอ้ื และครบระยะเวลา 8-12 สปั ดาห์
• เรียนรูว้ ิธกี ารปรบั ใชย้ าสำ�หรบั บรรเทาอาการขณะทม่ี อี าการปวดทอ้ ง
• ศกึ ษาและสังเกตอาการขา้ งเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นไดร้ ะหว่างการใชย้ า และควรปรึกษาแพทยเ์ มอ่ื สงสยั ว่ามีอาการข้างเคียง

ดังกลา่ วเกิดขนึ้
• ระมัดระวังการใชย้ าอ่ืน ๆ รว่ มกัน หรือควรปรึกษาแพทยก์ ่อนใชย้ าดังกลา่ ว โดยเฉพาะยาแอสไพริน ยา NSAIDs ยาตา้ น

เกลด็ เลือด ยาละลายลมิ่ เลอื ด ยาสเตียรอยด์ เป็นตน้
• รบั ประทานอาหารออ่ นและยอ่ ยงา่ ยในชว่ งแรก เชน่ ขา้ วตม้ โจก๊ ซปุ กว๋ ยเตย๋ี วทไ่ี มใ่ สน่ ำ้ �สม้ สายชแู ละพรกิ หลกี เลย่ี งผกั สด

ปริมาณสูง ควรรับประทานผักทผี่ ่านความร้อนแล้วเพราะย่อยง่าย หลีกเลย่ี งผลไม้รสเปรี้ยวจัดและย่อยยาก และไม่ควร
รบั ประทานผลไม้ตอนท้องว่าง
• หลีกเลีย่ งอาหารท่มี รี สชาติจดั เชน่ เผด็ จัด เปรี้ยวจดั อาหารหมกั ดอง หลีกเลี่ยงน้ำ�อัดลม กาแฟเขม้ ข้น เครอ่ื งดื่มที่มสี ่วนผสม
ของแอลกอฮอล์
• ควรเลกิ สบู บุหรแี่ ละใบจาก เพราะจะรบกวนการหายของแผลและลดประสทิ ธิภาพการกำ�จดั เชอื้ H. pylori
• รับประทานอาหารใหใ้ กล้เคยี งเวลาเดมิ ๆ หากตดิ ภารกจิ ควรรับประทานขนมหรือนมรองท้อง
• ควรทำ�อารมณใ์ หแ้ จม่ ใสเบกิ บาน ลดความเครยี ด พกั ผอ่ นใหเ้ พยี งพอ ออกกำ�ลงั กายเบา ๆ ในชว่ งแรก จากนน้ั ควรออกกำ�ลงั กาย
อยา่ งสม่ำ�เสมอ
• มาตรวจตามนดั ของแพทย์อยา่ งตอ่ เนอื่ ง และควรได้รบั การตรวจสอ่ งกล้อง EGD ซ้ำ�ท่ี 8-12 สัปดาห์ (โดยเฉพาะในผ้ทู ่ี
มีแผลใหญห่ รอื เปน็ แผลที่มภี าวะแทรกซอ้ นเกดิ ข้ึน) เพือ่ ช่วยยืนยันการหายของแผลกอ่ นจะหยดุ การใช้ยา และเพอื่ เพิม่
ความมัน่ ใจว่าแผลที่เคยเป็นนัน้ ไมใ่ ชแ่ ผลมะเรง็
• หากมอี าการท่ชี วนสงสยั วา่ เกดิ ภาวะแทรกซ้อนจากโรคข้ึน ควรมาพบแพทย์กอ่ นนัดเดมิ

เอกสารอ้างองิ ที่สำ� คญั 24. Post-ESD. Takayama M, Matsui S, Kawasaki M, et al. Efficacy of treatment with rebamipide for endoscopic
1. Oustamanolakis P, Tack J. Dyspepsia: organic versus functional. J Clin Gastroenterol 2012;46:175-90. submucosal dissection-induced ulcers. World J Gastroenterol 2013;19(34):5706-12.
2. Moayyedi P, Talley NJ, Fennerty MB, et al. Can the clinical history distinguish between organic and
functional dyspepsia? JAMA 2006;295:1566-76. 25. Kato T, Araki H, Onogi F, et al. Clinical trial: rebamipide promotes gastric ulcer healing by proton pump
3. Ofman JJ, MacLean CH, Straus WL, et al. Meta-analysis of dyspepsia and non-steroidal anti-inflammatory inhibitor after endoscopic submucosal dissection–a randomized controlled study. J Gastroenterol
drugs. Arthritis Rheum 2003;49:508-18. 2010;45(3):285-90.
4. Talley NJ, Vakil NB, Moayyedi P. American Gastroenterological Association technical review on the
evaluation of dyspepsia. Gastroenterology 2005;129:1756-80. 26. Araki H, Kato T, Onogi F, et al. Combination of proton pump inhibitor and rebamipide, a free radical
5. Ford AC, Marwaha A, Lim A, Moayyedi P. What is the prevalence of clinically significant endoscopic scavenger, promotes artificial ulcer healing after endoscopic submucosal dissection with dissection size
findings in subjects with dyspepsia? Systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol > 40 mm. J Clin Biochem Nutr 2012;51(3):185-8.
2010;8:830-7.
6. Loyd RA, McClellan DA. Update on the Evaluation and Management of Functional Dyspepsia. Am Fam 27. Wang J, Guo X, Ye C, et al. Efficacy and safety of proton pump inhibitors (PPIs) plus rebamipide for
Physician 2011;83:547-52. endoscopic submucosal dissection-induced ulcers: a meta-analysis. Intern Med 2014;53:1243-8.
7. Milosavljevic T, Kostić-Milosavljević M, Jovanović I, et al. Complications of peptic ulcer disease. Dig Dis
2011;29:491-3. 28. Nishizawa T, Suzuki H, Kanai T, et al. Proton pump inhibitor alone vs proton pump inhibitor plus mucosal
8. Søreide JA. Perforated peptic ulcer. Lancet 2015;386(10000):1288-98. protective agents for endoscopic submucosal dissection-induced ulcer: a systematic review and meta-
9. Lee S, Iida M, Yao T, et al. Risk of gastric cancer in patients with non-surgically treated peptic ulcer. analysis. J Clin Biochem Nutr 2015;56(2):85-90.
Scand J Gastroenterol 1990;25:1223.
10. Hansson LE, Nyrén O, Hsing AW, Bergström R, et al. The risk of stomach cancer in patients with gastric 29. Brooks FP. The pathophysiology of peptic ulcer disease. Dig Dis Sci 1985;30:15S-29S.
or duodenal ulcer disease. N Engl J Med 1996;335:242-9. 30. Freston JW. The pathophysiological and pharmacological basis of peptic ulcer therapy. Toxicologic
11. Hansson LE. Risk of stomach cancer in patients with peptic ulcer disease. World J Surg 2000;24:315-20.
12. Sleisenger and Fordtran’s. Gastrointestinal and Liver Disease. 10th ed. Feldman M, Friedman LS, Brandt pathology 1988;16:260-6.
LJ, editor. Philadelphia USA; 2016. 31. Peterson WL. Pathogenesis and therapy of peptic ulcer disease. J Clin Gastroenterol 1990;12 Suppl 2:S1-6.
13. Chan FK. Anti-platelet therapy and managing ulcer risk. J Gastroenterol Hepatol 2012;27(2):195-9. 32. Ernst PB, Jin Y, Reyes VE, Crowe SE. The role of the local immune response in the pathogenesis of
14. Hsu PL. New look at antiplatelet agent-related peptic ulcer: an update of prevention and treatment.
J Gastroenterol Hepatol 2012;27:654-61. peptic ulcer formation. Scand J Gastroenterol Suppl 1994;205:22.
15. Mynatt RP, Davis GA, Romanelli F. Peptic ulcer disease: clinically relevant causes and treatments. 33. Laine L, Takeuchi K, Tarnawski A. Gastric mucosal defense and cytoprotection: bench to bed side.
Orthopedics 2009;32(2):104.
16. Gutermann IK, Niggemeier V, Zimmerli LU, et al. Gastrointestinal bleeding and anticoagulant or antiplatelet Gastroenterology 2008;135(1):41-60.
drugs: systematic search for clinical practice guidelines. Medicine (Baltimore) 2015;94(1):e377. 34. Desai JK, Goyal RK, Parmar NS. Pathogenesis of peptic ulcer disease and current trends in therapy.
17. Ramakrishnan K, Salinas RC. Peptic ulcer disease. Am Fam Physician 2007;76:1005-12.
18. Gasparoni P, Caroli A, Sardeo G, et al. [Primary hyperparathyroidism and peptic ulcer]. Minerva Med Indian J Physiol Pharmacol 1997;41:3-15.
1989;80:1327. 35. Mobley HL. The role of Helicobacter pylori urease in the pathogenesis of gastritis and peptic ulceration.
19. Tseng GY, Lin HJ, Fang CT, et al. Recurrence of peptic ulcer in uraemic and non-uraemic patients after
Helicobacter pylori eradication: a 2-year study. Aliment Pharmacol Ther 2007;26:925. Aliment Pharmacol Ther 1996;10 Suppl 1:57.
20. Park TY, Choi CH, Yang SY, et al. A case of hypereosinophilic syndrome presenting with intractable 36. Jenks PJ, Kusters JG. Pathogenesis and virulence factors of Helicobacter pylori. Curr Opin Gastroenterol
gastric ulcers. World J Gastroenterol 2009;15:6129.
21. Maity P, Biswas K, Roy S, et al. Smoking and the pathogenesis of gastroduodenal ulcer–recent 2000;16:s11.
mechanistic update. Mol Cell Biochem 2003;253:329. 37. Robinson K, Kenefeck R, Pidgeon EL, et al. Helicobacter pylori-induced peptic ulcer disease is associated
22. Rosenstock S, Jørgensen T, Bonnevie O, Andersen L. Risk factors for peptic ulcer disease: a population
based prospective cohort study comprising 2416 Danish adults. Gut 2003;52:186. with inadequate regulatory T cell responses. Gut 2008;57:1375.
23. Li LF, Chan RL, Lu L, et al. Cigarette smoking and gastrointestinal diseases: the causal relationship and 38. Matsui H, Shimokawa O, Kaneko T, et al. The pathophysiology of non-steroidal anti-inflammatory drug
underlying molecular mechanisms (review). Int J Mol Med 2014 Aug;34(2):372-80.
(NSAID)-induced mucosal injuries in stomach and small intestine. J Clin Biochem Nutr 2011;48:107-11.
39. Okada M, Yao T, Fuchigami T, et al. Factors influencing the healing rate of gastric ulcer in hospitalised

See also  สอนภาษาอังกฤษลพบุรีปี 2015 - 2019 ครูยิ้ม Smile English | ยิ้ม สู้ ภาษา อังกฤษ

subjects. Gut 1984;25:881.
40. Szabo S. “Gastric cytoprotection” is still relevant. J Gastroenterol Hepatol 2014;29 Suppl 4:124-32.
41. Konturek SJ. Prostaglandins in pathophysiology of peptic ulcer disease. Dig Dis Sci 1985 Nov;30

(11 Suppl):105S-108S.
42. Barkun A, Leontiadis G. Systematic review of the symptom burden, quality of life impairment and costs

associated with peptic ulcer disease. Am J Med 2010;123:358.
43. Gururatsakul M, Holloway RH, Talley NJ, Holtmann GJ. Association between clinical manifestations of

complicated and uncomplicated peptic ulcer and visceral sensory dysfunction. J Gastroenterol Hepatol
2010;25:1162.

8

44. Barkun A, Leontiadis G. Systematic review of the symptom burden, quality of life impairment and costs 87. Arakawa T, Higuchi K, Fujiwara Y, et al. 15th anniversary of rebamipide: looking ahead to the new
associated with peptic ulcer disease. Am J Med 2010;123:358. mechanisms and new applications. Dig Dis Sci 2005;50 Suppl 1:S3-S11.

45. Matthewson K, Pugh S, Northfield TC. Which peptic ulcer patients bleed? Gut 1988;29:70. 88. Matysiak-Budnik T, Heyman M, Mégraud F. Review article: rebamipide and the digestive epithelial barrier.
46. Hilton D, Iman N, Burke GJ, et al. Absence of abdominal pain in older persons with endoscopic ulcers: Aliment Pharmacol Ther 2003;18 Suppl 1:55-62.

a prospective study. Am J Gastroenterol 2001;96:380. 89. Cho HY, Yoon H, Park GK, et al. Pharmacokinetics and bioequivalence of two formulations of rebamipide
47. Ng CY, Squires TJ, Busuttil A. Acute abdomen as a cause of death in sudden, unexpected deaths in 100-mg tablets: a randomized, single-dose, two-period, two-sequence crossover study in healthy Korean
male volunteers. Clin Ther 2009;31(11):2712-21.
the elderly. Scott Med J 2007;52:20.
48. Wilcox CM, Clark WS. Features associated with painless peptic ulcer bleeding. Am J Gastroenterol 90. Naito Y, Yoshikawa T. Rebamipide: a gastrointestinal protective drug with pleiotropic activities. Expert
Rev Gastroenterol Hepatol 2010;4(3):261-70.
1997;92:1289.
49. ASGE Standards of Practice Committee, Banerjee S, Cash BD, et al. The role of endoscopy in the 91. Terano A, Arakawa T, Sugiyama T, et al. Rebamipide, a gastro-protective and anti-inflammatory drug,
promotes gastric ulcer healing following eradication therapy for Helicobacter pylori in a Japanese
management of patients with peptic ulcer disease. Gastrointest Endosc 2010;71(4):663-8. population: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Gastroenterol 2007;42(8):690-3.
50. Cotton PB, Shorvon PJ. Analysis of endoscopy and radiography in the diagnosis, follow-up and treatment
92. Song KH, Lee YC, Fan DM, et al. Healing effects of rebamipide and omeprazole in Helicobacter pylori-
of peptic ulcer disease. Clin Gastroenterol 1984;13:383. positive gastric ulcer patients after eradication therapy: a randomized double-blind, multinational, multi-
51. Laine L. Clinical practice. Upper gastrointestinal bleeding due to a peptic ulcer. N Engl J Med institutional comparative study. Digestion 2011;84(3):221-9.

2016;374(24):2367-76. 93. Takayama M, Matsui S, Kawasaki M, et al. Efficacy of treatment with rebamipide for endoscopic
52. Hamzaoui L, Bouassida M, Ben Mansour I, et al. Balloon dilatation in patients with gastric outlet obstruction submucosal dissection-induced ulcers. World J Gastroenterol 2013;19(34):5706-12.

related to peptic ulcer disease. Arab J Gastroenterol 2015;16(3-4):121-4. 94. Shin B, Kim CH, Jun YS, et al. Oral absorption and pharmacokinetics of rebamipide and rebamipide
53. Rana SS, Bhasin DK, Chandail VS, et al. Endoscopic balloon dilatation without fluoroscopy for treating lysinate in rats. Drug Dev Ind Pharm 2004;30(8):869-76.

gastric outlet obstruction because of benign etiologies. Surg Endosc 2011;25(5):1579-84. 95. Kudur MH, Hulmani M. Rebamipide: A Novel Agent in the Treatment of Recurrent Aphthous Ulcer and
54. Dooley CP, Larson AW, Stace NH, et al. Double-contrast barium meal and upper gastrointestinal Behcet’s Syndrome. Indian J Dermatol 2013;58(5):352-4.

endoscopy. A comparative study. Ann Intern Med 1984;101:538. 96. Lam SK, Lau WY, Lai CL, et al. Efficacy of sucralfate in corpus, prepyloric, and duodenal ulcer-associated
55. Levine MS. Role of the double-contrast upper gastrointestinal series in the 1990s. Gastroenterol Clin gastric ulcers. A double-blind, placebo-controlled study. Am J Med 1985;79(2C):24-31.

North Am 1995;24:289. 97. Marks IN. The efficacy, safety and dosage of sucralfate in ulcer therapy. Scand J Gastroenterol Suppl
56. Durg for PUD and Bismuth encephalopathy. Dajani EZ, Trotman BW. Drugs for treatment of peptic 1987;140:33-8.

ulcers. J Assoc Acad Minor Phys 1992;3(3):78-88. 98. Rey JF, Legras B, Verdier A, et al. Comparative study of sucralfate versus cimetidine in the treatment
57. McQuaid KR, Isenberg JI. Medical therapy of peptic ulcer disease. Surg Clin North Am 1992;72(2):285-316. of acute gastroduodenal ulcer. Randomized trial with 667 patients. Am J Med 1989;86(6A):116-21.
58. Hixson LJ, Kelley CL, Jones WN, et al. Current trends in the pharmacotherapy for peptic ulcer disease.
99. Archimandritis A, Charitopoulos N, Diamantis T, et al. Sucralfate and ranitidine twice daily in the treatment
Arch Intern Med 1992;152(4):726-32. of gastric ulcer. A multicenter randomized double-blind study. J Clin Gastroenterol 1992;14(1):8-10.
59. Berardi RR, Dunn-Kucharski VA. Peptic ulcer disease: an update. Am Pharm 1993;NS33(6):26-34.
60. Di Mario F, Battaglia G, Leandro G, et al. Short-term treatment of gastric ulcer. A meta-analytical 100. Blum AL, Bethge H, Bode JC, et al. Sucralfate in the treatment and prevention of gastric ulcer: multicentre
double blind placebo controlled study. Gut 1990;31(7):825-30.
evaluation of blind trials. Dig Dis Sci 1996;41(6):1108-31.
61. Dajani EZ, Klamut MJ. Novel therapeutic approaches to gastric and duodenal ulcers: an update. Expert 101. Asaka M, Takeda H, Saito M, et al. Clinical efficacy of sucralfate in the treatment of gastric ulcer. Am
J Med 1991;91(2A):71S-73S.
Opin Investig Drugs 2000;9(7):1537-44.
62. PPI ดกี วา่ H2RA. Florent C. Progress with proton pump inhibitors in acid peptic disease: treatment of 102. Hollander D, Tarnawski A. The protective and therapeutic mechanisms of sucralfate. Scand J Gastroenterol
Suppl 1990;173:1-5.
duodenal and gastric ulcer. Clin Ther 1993;15 Suppl B:14-21.
63. Salas M, Ward A, Caro J. Are proton pump inhibitors the first choice for acute treatment of gastric 103. Rees WD. Mechanisms of gastroduodenal protection by sucralfate. Am J Med 1991;91(2A):58S-63S.
104. Gladziwa U, Koltz U. Pharmacokinetic optimization of the treatment of peptic ulcer in patients with renal
ulcers? A meta-analysis of randomized clinical trials. BMC Gastroenterol 2002;2:17.
64. Yeomans ND, Tulassay Z, Juhász L, et al. A comparison of omeprazole with ranitidine for ulcers associated failure. Clin Pharmacokinet 1994;27:393.
105. Robertson JA, Salusky IB, Goodman WG, et al. Sucralfate, intestinal aluminum absorption, and aluminum
with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Acid Suppression Trial: Ranitidine versus Omeprazole for
NSAID-associated Ulcer Treatment (ASTRONAUT) Study Group. N Engl J Med 1998;338:719-26. toxicity in a patient on dialysis. Ann Intern Med 1989;111:179.
65. Agrawal NM, Campbell DR, Safdi MA, et al. Superiority of lansoprazole vs ranitidine in healing non- 106. Schütze K, Hentschel E, Happonen P, et al. Sucralfate effervescent tablet: treatment of peptic ulcer
steroidal anti-inflammatory drug-associated gastric ulcers: results of a double-blind, randomized, multicenter
study. NSAID-Associated Gastric Ulcer Study Group. Arch Intern Med 2000;160:1455-61. disease and change in serum aluminium concentration. Hepatogastroenterology 1995;42(3):240-5.
66. Eriksson S, Långström G, Rikner L, et al. Omeprazole and H2-receptor antagonists in the acute treatment 107. Arieff AI, Cooper JD, Armstrong D, Lazarowitz VC. Dementia, renal failure, and brain aluminum. Ann
of duodenal ulcer, gastric ulcer and reflux oesophagitis: a meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol
1995;7(5):467-7 Intern Med 1979;90:741.
67. Walan A, Bader JP, Classen M, et al. Effect of omeprazole and ranitidine on ulcer healing and relapse 108. Marks IN. Sucralfate–safety and side effects. Scand J Gastroenterol Suppl 1991;185:36-42.
rates in patients with benign gastric ulcer. N Engl J Med 1989;320:69-75. 109. Wagstaff AJ, Benfield P, Monk JP. Colloidal bismuth subcitrate. A review of its pharmacodynamic and
68. Sørensen HT, Rasmussen HH, Balslev I, et al. Effect of omeprazole and sucralfate on prepyloric gastric
ulcer. A double blind comparative trial and one year follow up. Gut 1994;35(6):837-40. pharmacokinetic properties, and its therapeutic use in peptic ulcer disease. Drugs 1988;36:132.
69. Bianchi Porro G, Lazzaroni M, Manzionna G, et al. Omeprazole and sucralfate in the treatment of 110. Lambert JR. Clinical indications and efficacy of colloidal bismuth subcitrate. Scand J Gastroenterol Suppl
NSAID-induced gastric and duodenal ulcer. Aliment Pharmacol Ther 1998;12(4):355-60.
70. Ogawa R, Echizen H. Drug-drug interaction profiles of proton pump inhibitors. Clin Pharmacokinet 2010 1991;185:13-21.
Aug;49(8):509-33. 111. Bianchi Porro G, Parente F. Topically active drugs in the treatment of peptic ulcers. Focus on colloidal
71. Liang JF, Chen YT, Fuh JL, et al. Proton pump inhibitor-related headaches: a nationwide population-
based case-crossover study in Taiwan. Cephalalgia 2015;35(3):203-10. bismuth subcitrate and sucralfate. J Clin Gastroenterol 1992;14(3):192-8.
72. Shimura S, Hamamoto N, Yoshino N, et al. Diarrhea Caused by Proton Pump Inhibitor Administration: 112. Baron JH, Barr J, Batten J, et al. Acid, pepsin, and mucus secretion in patients with gastric and duodenal
Comparisons among lansoprazole, rabeprazole, and omeprazole. Current Therapeutic Research
2012;73:112-20. ulcer before and after colloidal bismuth subcitrate (De-Nol). Gut 1986;27:486.
73. Hansten PD. Drug interactions with antisecretory agents. Aliment Pharmacol Ther 1991;5 Suppl 1:121-8. 113. Koo J, Ho J, Lam SK, et al. Selective coating of gastric ulcer by tripotassium dicitrato bismuthate in the
74. Feldman M, Burton ME. Histamine2-receptor antagonists. Standard therapy for acid-peptic diseases (2).
N Engl J Med 1990;323:1749-55. rat. Gastroenterology 1982;82:864.
75. Smallwood RA, Berlin RG, Castagnoli N, et al. Safety of acid-suppressing drugs. Dig Dis Sci 114. Elder JB. Recent experimental and clinical studies on the pharmacology of colloidal bismuth subcitrate.
1995;40:63S-80S.
76. Cantú TG, Korek JS. Central nervous system reactions to histamine-2 receptor blockers. Ann Intern Scand J Gastroenterol Suppl 1986;122:14.
Med 1991;114:1027-34. 115. Wagstaff AJ, Benfield P, Monk JP. Colloidal bismuth subcitrate. A review of its pharmacodynamic and
77. Jensen RT, Collen MJ, Pandol SJ, et al. Cimetidine-induced impotence and breast changes in patients
with gastric hypersecretory states. N Engl J Med 1983;308:883-7. pharmacokinetic properties, and its therapeutic use in peptic ulcer disease. Drugs 1988;36(2):132-57.
78. McCarthy DM. Ranitidine or cimetidine. Ann Intern Med 1983;99:551-3. 116. Hudson M, Ashley N, Mowat G. Reversible toxicity in poisoning with colloidal bismuth subcitrate. Brit
79. Potter HP Jr, Byrne EB, Lebovitz S. Fever after cimetidine and ranitidine. J Clin Gastroenterol 1986;8:275-6.
80. Takami N, Yamamoto Y, Matsuo H, et al. Agranulocytosis possibly caused by ranitidine in a patient with Med J 1989;299:159.
renal failure. Int J Clin Pharmacol Ther 2002;40:520-3. 117. Cengiz N, Uslu Y, Gok F, et al. Acute renal failure after overdose of colloidal bismuth subcitrate. Pediatr
81. Ecker RD, Wijdicks EF, Wix K, McClelland R. Does famotidine induce thrombocytopenia in neurosurgical
patients? J Neurosurg Anesthesiol 2004;16:291-3. Nephrol 2005;20:1355-8.
82. Fisher AA, Le Couteur DG. Nephrotoxicity and hepatotoxicity of histamine H2 receptor antagonists. Drug 118. Slikkerveer A, de Wolff FA. Pharmacokinetics and toxicity of bismuth compounds. Med Toxicol Adverse
Saf 2001;24:39-57.
83. Chi Y, Liu C, Ren T, et al. Sodium salts and solvate of rebamipide: synthesis, structure, and pharmacokinetic Drug Exp 1989;4(5):303-23.
study. Cryst Growth Des 2016;16:3180-9. 119. Bingham AL, Brown RO, Dickerson RN. Inadvertent exaggerated anticoagulation following use of bismuth
84. Tozawa K, Oshima T, Okugawa T, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of
rebamipide for gastric mucosal injury taking aspirin with or without clopidogrel. Dig Dis Sci 2014;59(8):1885-90. subsalicylate in an enterally fed patient receiving warfarin therapy. Nutr Clin Pract 2013;28(6):766-9.
85. Hasegawa M, Horiki N, Tanaka K, et al. The efficacy of rebamipide add-on therapy in arthritic patients 120. Chen MC, Amirian DA, Toomey M, et al. Prostanoid inhibition of canine parietal cells: mediation by the
with COX-2 selective inhibitor-related gastrointestinal events: a prospective, randomized, open-label
blinded-endpoint pilot study by the GLORIA study group. Mod Rheumatol 2013;23(6):1172-8. inhibitory guanosine triphosphate-binding protein of adenylate cyclase. Gastroenterology 1988;94:1121.
86. Kim JH, Park SH, Cho CS, et al. Preventive efficacy and safety of rebamipide in non-steroidal anti- 121. Graham DY, Agrawal NM, Roth SH. Prevention of NSAID-induced gastric ulcer with misoprostol:
inflammatory drug-induced mucosal toxicity. Gut Liver 2014;8(4):371-9.
multicentre, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 1988;2:127
122. Yuan JQ, Tsoi KK, Yang M, et al. Systematic review with network meta-analysis: comparative effectiveness

See also  คำคม อังกฤษแปลไทย ปีใหม่ 2019 | คํา คม ปี ใหม่ ภาษา อังกฤษ

and safety of strategies for preventing NSAID-associated gastrointestinal toxicity. Aliment Pharmacol
Ther 2016;43(12):1262-75.
123. Johnson JS, Karboski JA, Williams GO. Profuse diarrhea after misoprostol use in a patient with a history
of Crohn’s disease. Ann Pharmacother 1992;26(9):1092-3.
124. Kornbluth A, Gupta R, Gerson CD. Life-threatening diarrhea after short-term misoprostol use in a patient
with Crohn ileocolitis. Ann Intern Med 1990;113(6):474-5.
125. Bianchi Porro G, Parente F. Side effects of anti-ulcer prostaglandins: an overview of the worldwide
clinical experience. Scand J Gastroenterol Suppl 1989;164:224.
126. Soon JA, Costescu D, Guilbert E. Medications Used in Evidence-Based Regimens for Medical Abortion:
An Overview. J Obstet Gynaecol Can 2016;38(7):636-45.

[NEW] 4 วิธีปั่นจักรยานลดน้ำหนัก กระชับสัดส่วนได้จริง เคล็ดลับการปั่นเพื่อสุขภาพ | ออก กํา ลังกา ย น้ํา หนัก ไม่ ลด – PINKAGETHAILAND

Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.


3 เหตุผล ที่ผอมลง แต่น้ำหนักไม่ลด


เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมพอเราเริ่มออกกำลังกาย และควบคุมอาหารมาได้สักพัก น้ำหนักอาจจะเริ่มลดลงแค่ในช่วงแรกๆ
แต่พอเวลาผ่านไปสักพัก น้ำหนักกลับไม่ยอมลดลงอีก แต่รูปร่างเรากลับผอมลง เช่น รอบเอวอาจจะเล็กลงกว่าเดิม และเริ่มใส่เสื้อผ้าเก่าๆได้ เป็นต้น?
วันนี้ผม โค้ชเค เลยจะมาอธิบาย 3 เหตุผล ว่าทำไมร่างกายเราผอมลง แต่น้ำหนักไม่ลด และจะมีวิธีแก้ปัญหาน้ำหนักค้าง หรือ “Hit The Plateau” มาแนะนำด้วยเช่นเคย
1. เราอาจจะมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น
จริงอยู่ครับ การวัดผลลัพธ์การลดน้ำหนัก เราก็ต้องชั่งน้ำหนักตัว เพื่อดูว่าเราลดน้ำหนักมาได้เยอะแค่ไหนแล้ว
แต่ประเด็น คือ น้ำหนักตัว อาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีที่สุด
และพอน้ำหนักเราไม่ลดลงตามที่หวัง หรือบางทีน้ำหนักก็ค้าง มันก็อาจจะทำให้เราเซ็ง วิตกกังวล และไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงด้วย
ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องรู้ก่อนนะครับว่า การลดไขมันจะไม่เหมือนการลดน้ำหนัก
เพราะว่าพอเราเริ่มกินโปรตีนเพิ่มมากขึ้น และเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อบ่อยขึ้น
ร่างกายเราก็จะมีมวลกล้ามเนื้อ หรือ Lean Muscle Mass มากขึ้น และมวลไขมัน หรือว่า Fat Mass ก็จะลดลงนั่นเองครับ
กระบวนการที่ร่างกายเราสร้างมวกล้ามเนื้อมากขึ้น และมีไขมันในร่างกายน้อยลง จะเรียกว่า “Body Recomposition” ครับ
ยกตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าผู้หญิงสองคน จะมีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม เท่ากัน แต่คนที่มีมวลกล้ามเนื้อมากกว่า จะตัวเล็กกว่า และมีหุ่นที่สมส่วนมากกว่า
นั่นเป็นเพราะว่า มวลกล้ามเนื้อจะมีขนาดเล็กกว่ามวลไขมัน ที่มีน้ำหนักเท่ากันนั่นเองครับ

เพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดขึ้น เราอาจจะเปรียบเทียบ ปริมาณของหนังหมู 1 กิโลกรัม และเนื้อหมูสันใน 1 กิโลกรัม
เราก็จะเห็นว่า ปริมาณหนังหมูจะเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักเท่ากันก็ตาม เป็นต้นครับ
งานวิจัยหลายชิ้นก็ยืนยันมาด้วยว่า ถึงแม้ว่าการ Diet ที่เราจะกินอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายเผาผลาญ อาจจะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นจริง
แต่มันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปด้วย จนอาจจะทำให้ระบบเผาผลาญพังได้
ในทางตรงกันข้าม การกินโปรตีนมากขึ้น และการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งไปพร้อมกันด้วย จะช่วยให้เรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น และในขณะเดียวกัน ไขมันในร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยครับ
เพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่า ในการลดน้ำหนัก และลดไขมัน เราไม่ควรดูแค่ตัวเลขบนตราชั่งเพียงอย่างเดียว
เพราะมันไม่ได้บอกเราเลยว่า เรามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ และมวลไขมันลดลงไปมากแค่ไหนแล้ว
ต่อมา ถ้าเพื่อนๆจะซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และมวลกล้ามเนื้อ เราก็อาจจะซื้อยี่ห้อที่สามารถส่งคลื่นไฟฟ้าอ่อนๆไปทั่วร่างกายได้
ซึ่งถึงแม้ว่าค่าที่ออกมาจะไม่ถูกต้อง 100% แต่นักวิจัยพบว่า มันก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นที่ดี ว่าเราลดไขมันมาถูกทางหรือเปล่าครับ
อ่านบทความเต็ม: https://bit.ly/3riZRIG
===============================
ถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายอยากลดน้ำหนัก ลดไขมัน อยากมีหุ่นในฝัน ให้ตัวเองภูมิใจสักครั้งในชีวิต
แอดไลน์ที่ลิ้งค์ด้านล่าง แล้วมาปรึกษาก่อนได้ FREE ครับ
ลดน้ำหนัก ลดไขมัน ifลดน้ำหนัก
===============================
| Follow Us | ช่องทางการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร |
Fitterminal LINE: @fitterminal (https://lin.ee/oUroe8R)
Fitterminal Facebook: http://bit.ly/2GeJebZ
Fitterminal Instagram: http://bit.ly/2Zh5KtG
Fitterminal Website: http://bit.ly/2GKOWDa

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

3 เหตุผล ที่ผอมลง แต่น้ำหนักไม่ลด

6 ข้อผิดพลาด ทำไมยิ่งลดยิ่งอ้วน!


ติดตามผ่านทาง
————
📲Youtube: naefit
📲Fb Page: naefit
📲Instagram: naefit
📲Website: www.naefit.com
📲Line: @naefit (มี@นำหน้า) สำหรับสั่งสินค้า
————
WWW.NAEFIT.COM

6 ข้อผิดพลาด ทำไมยิ่งลดยิ่งอ้วน!

วิธีลดน้ำหนัก 10 กิโล ภายใน 1 เดือน (เป็นการลดเร่งด่วน โปรใช้วิจารณญาณในการทำตาม)


ลดน้ำหนัก ปรับรูปร่าง
สูตร นี้เป็นการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วน…สำหรับคนที่อยากลดไวๆ
ช่วง 510 โลเร็วๆ แต่…หลังจากนั้น ก็กลับมาสู่การออกแบบเดิม…
และควรทานสารอาหารให้ครบตามที่ร่างกายต้องการใช้ต่อวัน
ก็จะรักษาสภาพร่างกายที่สมดุลตลอดเวลา
เป็นสูตรที่ไม่เหมาะกับคนที่…ร่างกายอ่อนแอ หรือเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆ
แต่อยากจะให้เพื่อนๆ เอาไปปรับใช้ดูครับ…เพราะตัวผมเอง…ได้ทดลอง
แล้วแบบไม่ มโน กับตัวเอง 4 5 รอบ ร่างกายไม่ได้เสียหายอะไร..
แต่รู้สึกว่าระบบเผาดีขึ้นด้วยซ้ำ…ลำไส้ดีเพราะไม่ได้กินมื้อเย็น….
แต่ใครที่ทำตามแล้ว…รู้สึกไม่เวิคก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับ..
(กราบขอประทานโทษจริง) แต่ถ้าทำแล้วดี…ลองเอาไปปรับใช้ครับ…
ผมจะพยายามนำไปปรับแก้และพัฒนาคลิปให้ดีกว่านี้ครับ….
ปล. ยูทูปช่องนี้ เกี่ยวกับ โหวงเฮ็งและสุขภาพ ฮวงจุ้ย…นะครับ
ฝากติดตามได้ที่เพจ กัปตันเตียว 飞龙老师 :ศาสตร์แห่งความสมดุล
https://www.facebook.com/captainteaw/

วิธีลดน้ำหนัก 10 กิโล ภายใน 1 เดือน (เป็นการลดเร่งด่วน โปรใช้วิจารณญาณในการทำตาม)

30 นาที ออกกำลังกายลดน้ำหนัก เบิร์นไขมันทั่วร่าง กระชับทุกส่วน


วันนี้พวกเรามาชวนเพื่อนๆ ออกกำลังกายลดน้ำหนัก เบิร์นไขมันทั่วร่างกายและเน้นกระชับทุกส่วนของร่างกาย ทุกท่าเราจะอธิบายเพื่อให้เพื่อนๆทำตามได้ง่าย ปลอดภัย และเห็นผลครับ คลิปนี้สามารถทำได้ทั้งชายและหญิง รับรองว่าเบิร์นหลายร้อยแคลอรี่ มือใหม่ทำตามได้เลยครับ
รายละเอียด
👉ระยะเวลา: 30 นาที
👉ระดับ: ปานกลาง
👉อุปกรณ์: ไม่มีอุปกรณ์
1. Jogging
2. Windmill
3. Heel Touch + Squat Jump
4. Jump Jack + Steam Engine
5. Push Up + Mountain Climber
6. Fast Feet
7. Side to Side Squat
8. High Knee
9. Squat + Double Jump Jack
10. Push Up + Alt TRotation
11. Plank Toe Tap
12. Squat Punch
13. Back Lunge (L)
14. Back Lunge (R)
15. Step Back Knee Drive (L)
16. Step Back Knee Drive (R)
17. Side Plank (L)
18. Side Plank (R)
19. Squat Pulse
20. Knee Push Up Pulse
21. L Sit Toe Touch
22. Easy Bicycle Crunch
23. Donkey Kick + Fire Hydrant (L)
24. Donkey Kick + Fire Hydrant (R)
25. Lateral Lunge (L)
26. Lateral Lunge (R)
27. Side Plank T Rotation (L)
28. Side Plank T Rotation (R)
29. Steam Engine
ผมขอแนะนำ Dutch Mill High Protein Whey Plus สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายรสใหม่ล่าสุด กลิ่นอัลมอนด์ ดื่มง่ายและอยู่ท้องแน่นอนครับแค่ 170 แคลอรี่ ให้โปรตีนสูงถึง 28 กรัม มี BCAA ที่ทำงานร่วมกับโปรตีนที่สูงและช่วยป้องกันการสูญเสียของกล้ามเนื้อตอบโจทย์สำหรับสายเฮลตี้ สำหรับสูตรนี้ผมชอบดื่มระหว่างวัน หรือในมื้ออาหารที่รู้สึกว่าได้รับโปรตีนไม่เพียงพอ ไปลองกันดูนะครับ
DutchMillHighProteinWheyPlus NOsucroseadded สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย

30 นาที ออกกำลังกายลดน้ำหนัก เบิร์นไขมันทั่วร่าง กระชับทุกส่วน

น้ำหนักไม่ลด แก้ด้วย 7 ข้อ ที่คุณต้องทราบ


น้ำหนักไม่ลด แก้ด้วย 7 ข้อ ที่คุณต้องทราบ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKEUP

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ออก กํา ลังกา ย น้ํา หนัก ไม่ ลด

Leave a Comment