[NEW] โอบขวัญ วันเกษียณ 2564-Flip eBook Pages 1 – 50 | ตรี ม วัน เกิด – PINKAGETHAILAND

ตรี ม วัน เกิด: คุณกำลังดูกระทู้

ครูท่แี ทจ รงิ น้ันตองเปนผทู าํ แตค วามดี คอื
ตองหมั่นขยันและอตุ สาหะพากเพยี ร
ตองเอ้อื เฟอเผอื่ แผและเสียสละ

ตอ งหนกั แนน อดทน และอดกลนั้ สาํ รวม
ระวงั ความประพฤตปิ ฏบิ ัติของตน ใหอ ยใู นระเบยี บ

แบบแผนที่ดงี าม รวมทงั้ ตองซื่อสัตย
รกั ษาความจริงใจ วางใจเปนกลาง

ไมป ลอ ยไปตามอาํ นาจคติ

พระราชดาํ รสั พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร
พระราชทานแกครูอาวุโสในโอกาสเขา เฝาฯ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2521

ครูวาสนา วิถีสวัสดิ

ครูสมหมาย ควรนิยม

โอบขวญั 4 วนั เกษยี ณ

ครูสกล เกลียงประเสรฐิ

น้าสมบัติ กําจาย

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คาํ นยิ ม

คณุ ครูวาสนา วิถสี วัสดิ

กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น

ตําแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

วัน เดือน ปเกิด 26 พฤศจิกายน 2503

ภมู ิลําเนาเกิด จังหวัดอุบลราชธานี

สถานภาพครอบครวั สมรส

ค่สู มรส ผศ.พ.อ.(พ) พนิ ัย วิถีสวัสดิ อาชพี ข้าราชการบํานาญ

จํานวนบุตร 1 คน ภญ. พชิ ามญชุ์ วิถีสวัสดิ

ประวัติการศกึ ษา ชนั มัธยมศกึ ษาปที 5 โรงเรยี นเบญ็ จะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

การศกึ ษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรนี ครนิ ทรวิโรฒ ประสานมติ ร

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรนี ครนิ ทรวิโรฒ พลศึกษา

ประวัติการรบั ราชการ 2526 โรงเรียนคึมใหญว่ ิทยา อ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี

2527 โรงเรียนมว่ งสามสิบอัมพวันวิทยา อ.มว่ งสามสิบ จ.อุบลราชธานี

2532 โรงเรียนสุรศกั ดิมนตรี กรุงเทพมหานคร

2539 โรงเรยี นนวมราชานสุ รณ์ จ.นครนายก

2551-ปจจุบัน โรงเรียนสรุ ศักดิมนตรี กรุงเทพมหานคร

ผลงานทภี าคภมู ใิ จ – รางวัลโล่เกียรติคณุ “หมอ่ มงามจิตต์ บุรฉตั ร” ในฐานะครูผปู้ ฏิบตั ิหนา้ ที

ด้วยความเข้มแขง็ เสยี สละ เอาใจใสส่ งั สอนเยาวชนด้วยความเมตตา

กรุณา ประทานโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินดั ดามาตุ

– รางวัลนักแนะแนวผอู้ ุทิศตน จากสมาคมแนะแนวแหง่ ประเทศไทย

– รางวัลครูดีของแผน่ ดินขนั พืนฐาน โครงการเครือขา่ ยครูดีของแผน่ ดิน

ตามรอยเบอื งพระยุคลบาทจากมูลนธิ ิครูดีของแผน่ ดิน

– รางวัลหนงึ แสนครูดี จาก ครุ ุสภา

– รางวัล “ปยชนนค์ นการศกึ ษา” จาก สํานกั งาน สกสค.กรุงเทพมหานคร

– Master Teacher (ครูแนะแนว) กรุงเทพมหานคร

– อาจารยพ์ เิ ศษสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรนี ครนิ ทรวิโรฒ (องครกั ษ์)

– ได้เลือนวิทยฐานะ อาจารย์ 3 ระดับ 8 (แนะแนว) “คนแรก”

ของจังหวัดนครนายก

คติในการทํางาน ทํางานด้วย❤ เก่งไมก่ ลัว…กลัวไมอ่ ดทน

ทอี ยูห่ ลังเกษียณ ข1-227/4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตําบลนครนายก

อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

โทรศพั ท์มือถือ 081-802-5831

ความรูส้ กึ ทมี ตี ่อโรงเรยี น บ้านหลังนี คือ ความรกั บ้านหลังนี คือ ความผูกพนั

บ้านหลังนี คือ ความอบอุ่น บา้ นหลังนี….คืออะไร

ต่ออะไร….อีกมากมายมากมาย….สดุ ท้าย “รักและภมู ิใจมาก ๆ

ทีได้มาอยู่ บา้ นเจ้าพระยาสรุ ศักดิมนตรี หลังน”ี

ขอ้ คิดฝากถึงชาวสรุ ศกั ดิมนตรี โลกเปลียน สังคมเปลียน ทกุ สงิ อยา่ งหมนุ เวียนตามกันไป

ถ้าน้อง ๆ ทุกคนปรบั ตัวเข้ากับสถานการณไ์ ด้จะมคี วามสุข

สนุกกับการทํางานในสงั คม New normal ดแู ลตัวเอง

ใหป้ ลอดภัย สู้ ๆ นะคะ เปนกําลังใจให้ทกุ คนค่ะ

คณุ ครูสกล เกลยี งประเสรฐิ

กล่มุ สาระการเรยี นรูส้ ขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา

ตําแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ

วัน เดือน ปเกิด 24 พฤศจิกายน 2503

ภมู ิลําเนาเกิด จังหวัดสพุ รรณบุรี

สถานภาพครอบครวั สมรส

ค่สู มรส นางสริ ิกร เกลียงประเสริฐ อาชพี รับจ้าง

จํานวนบุตร 1 คน (ชาย)

ประวัติการศกึ ษา จบประถมศกึ ษาจากจังหวัดสุพรรณบุรี

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ. 5 โรงเรียนเทพศริ นิ ทร์ กทม.

จบปรญิ ญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรนี ครินทรวิโรฒ

พลศกึ ษา กทม. (กศ.บ.พลศกึ ษา)

ประวัติการรบั ราชการ เริมรับราชการครงั แรก ป พ.ศ. 2529 ทีโรงเรียนประถมศึกษา

ของกรุงเทพมหานคร โรงเรยี นศนู ย์รวมนาใจคลองเตย สงั กัด กทม.

รบั ราชการ 10 เดือน และสอบโอนยา้ ยมามธั ยมศึกษา สังกัด สพฐ.

สมุทรปราการ คือโรงเรยี นราชวินติ บางแก้ว ป พ.ศ. 2530

และยา้ ยมาโรงเรยี นสรุ ศกั ดิมนตรี ป พ.ศ. 2546 จนถึงปจจุบนั

ผลงานทภี าคภมู ใิ จ เปนครูพลศกึ ษาคนแรกของ สพฐ. ทีสามารถสรา้ งนักกีฬาฟตุ บอล

และฟตุ ซอลทีมีผลงานดีทีสดุ และมโี อกาสเดินทางไปดงู านต่างประเทศ

ในยุโรปและอาเซยี น

รบั ราชการครูทีไมเ่ คยขาดราชการเลยตลอด 35 ป

ได้รับรางวัล ครูดี จากพระบาทสมเด็จฯ พระวชริ เกล้าเจ้าอยูห่ ัว (ร.10)

ได้รบั รางวัล ครูดีในดวงใจ จากทูลกระหมอ่ มหญงิ อุบลรตั นราชกัญญาฯ

คติในการทํางาน พระดีไมจ่ ําเปนต้องอยูใ่ นเมือง ฉะนนั ครูดีไมจ่ ําเปนต้องอยูใ่ น

โรงเรียนใหญโ่ ต เพราะคําว่า “ครู” อยูท่ ีไหนก็เหมือนกัน

ทอี ยูห่ ลังเกษียณ บา้ นเลขที 4/28 หมู่ 13 หมูบ่ า้ นปลาทอง กม.7 ถนนบางนา-ตราด

ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมทุ รปราการ 10540

โทรศพั ท์มอื ถือ 081-311-4110

ความรูส้ กึ ทมี ตี ่อโรงเรยี น สุรศกั ดิมนตรเี ปนโรงเรียนขนาดใหญพ่ ิเศษ มีทกุ สิงทุกอยา่ ง

ทีเราต้องการ อยูใ่ ต้รม่ โพธิรม่ ไทรของท่านจอมพลมหาอํามาตยเ์ อก

เจ้าพระยาสุรศกั ดิมนตรี ใครได้มาอยูแ่ ล้วจะมีแต่ความสุขจนเกษียณ

ข้อคิดฝากถึงชาวสรุ ศกั ดิมนตรี จงชว่ ยกันผลิตผลงานกับเด็ก ผลจะเกิดตอนเราเกษียณ

เหมอื นสภุ าษิตทีว่า “ถ้าทํางานเพอื สว่ นตัวจะหมองมวั ชวี ิต

ถ้าทํางานเพืออุทิศ สงิ ชวี ัดชือยังอยู”่

คุณครูสมหมาย ควรนิยม

กลุ่มสาระการเรยี นรูก้ ารงานอาชพี

ตําแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชาํ นาญการ

วัน เดือน ปเกิด 14 พฤศจิกายน 2503

ภมู ิลําเนาเกิด กรุงเทพมหานคร

สถานภาพครอบครวั สมรส

ค่สู มรส นางพัชรนิ ทร์ ควรนยิ ม อาชพี พนักงานการบนิ ไทย

จํานวนบุตร 1 คน

ประวัติการศกึ ษา ปรญิ ญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาชา่ งไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประวัติการรบั ราชการ เรมิ รับราชการเมอื เดือนกุมภาพนั ธ์ 2529- 2545 ทีโรงเรยี นราชวินิตมธั ยม

และยา้ ยมาอยูโ่ รงเรียนสุรศกั ดิมนตรตี ังแต่ป 2545- 2564

ผลงานทภี าคภมู ิใจ ได้ทํางานระบบไฟฟาและ ระบบเสียงใหโ้ รงเรียนสุรศกั ดิมนตรี

คติในการทํางาน มีใจรกั งานทีเราจะทําแล้วจะมคี วามสุข

ทอี ยูห่ ลังเกษียณ 35/ 161 หมบู่ ้านลิลลีวิว ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทมุ ธานี

โทรศพั ท์มือถือ 083-840-9898

ความรูส้ กึ ทมี ตี ่อโรงเรยี น มคี วามภูมใิ จทีได้รว่ มงานกับนอ้ ง ๆ ทีเข้าใจกัน

ข้อคิดฝากถึงชาวสรุ ศกั ดิมนตรี ลืมอดีตและทําปจจุบันให้ดีทีสุด

นายสมบตั ิ กําจาย

ลกู จ้างประจํา

ตําแหน่ง ชา่ งครุภัณฑ์ ช 3

วัน เดือน ปเกิด 2 มนี าคม 2504

ภมู ลิ ําเนาเกิด จังหวัดสงิ ห์บุรี

สถานภาพครอบครวั สมรส

ค่สู มรส นางระนอง กําจาย อาชพี แมบ่ า้ น

จํานวนบุตร 2 คน

ประวัติการศกึ ษา จบประถมต้นทีโรงเรียนเมอื งสิงห์บุรี

จบ ม.3 การศึกษากศน.ทีโรงเรียนสรุ ศกั ดิมนตรี

ประวัติการรบั ราชการ 2 มีนาคม 2530 ทีโรงเรียนสุรศกั ดิมนตรี

ผลงานทภี าคภมู ใิ จ ได้รับใบประกาศนียบตั รจากทางโรงเรยี นปฏิบตั ิหน้าที 10 ป ไมม่ วี ันลาหยุด

คติในการทํางาน ทําวันนีใหด้ ีทีสดุ

ทอี ยูห่ ลังเกษียณ 82/54 หมู่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตําบลลาดสวาย

อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โทรศพั ท์มือถือ 086-053-3022

ความรูส้ กึ ทมี ตี ่อโรงเรยี น รกั ผูกพันเหมอื นบา้ น

ข้อคิดฝากถึงชาวสรุ ศกั ดิมนตรี ชว่ ยดูแลและชว่ ยกันพัฒนาโรงเรยี น

อาทติ ย์เคลอื น เลอื นลอย คอยใหค้ ํา
เปรยี บเหมือนคําวา่ “เกษียณ” เวียนมาถึง
เมอื ผลงาน ผ่านพ้นไป ให้คํานงึ
ความลกึ ซงึ จึงอาวรณ์ ก่อนอําลา

เคยค่เู คยี ง เพียงร่วมงาน เหมอื นบา้ นใหญ่
เมอื จากไป ใหค้ ดิ ถงึ คะนึงหา
ตลอดป ตลอดไป ไมโ่ รยรา
ถึงแม้ฟา จะมืดมิด คดิ ถงึ กัน

ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร ง า น อ า ชี พ

See also  รีวิวโฟมย้อมผมน้องบลายด์ | ย้อมผมสีน้ำตาลเทาอ่อนด้วยตัวเองง่ายๆแบบไม่ฟอก | โฟมเปลี่ยนสีผม schwarzkopf รีวิว

TO THE CELEBRITIES,
YEAR OF 2021

After your retirement our school community
will feel a major loss and certainly the school will
not be the same without your inspirational presence.
Actually your spiritual presence will remain here as
you have sown the seeds of good teaching and
continuing development of the school and its friends.
So you should start your retirement with professional
pride. We are proud to have worked with you over
the years.

We wish you all a happy, healthy and long
retirement with your family and friends. Hopefully
you will continue to keep in contact with the school
from time to time.

So on behalf of everyone at Surasakmontree
school, we give you our Very Best Wishes for your
retirement.

THE FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT,
SURASAKMONTREE SCHOOL

มุฑติ าจิต วทิ ยฯ์ โอบขวญั

สองมือครูปลูกปนเตมิ ฝนศิษย์
หนึงดวงจติ มอบความรกั ความห่วงหา

หลากภารกจิ ยงิ ใหญใ่ หว้ ชิ า
พัฒนาการศกึ ษาให้งอกงาม

อดุ มการณ์นบั จากวนั ทบี รรจุ
กาลล่วงลุฝาแดดฝนผ่านลมหนาว

ความเปนครูยังมุ่งมนั สกุ สกาว
ดังแสงดาวแห่งคนื พระจันทรเ์ พ็ญ

ความภาคภูมิก้าวสชู่ ยั วยั เกษยี ณ
ความภาคเพียรหน้าทมี ิเสือมสญู

ความผูกพันความรักทเี กือกลู
ไดเ้ พิมพูนจากพลงั สามคั คี

โอบขวญั มฑุ ติ าจากชาววิทย์ฯ
มุฑติ าจติ รวมใจมาสู่ขวัญ

ขอขอบคณุ กาลเวลามาพบกนั
ร่วมสรา้ งสรรคพ์ ัฒนา สศม.

กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ขอแสดงความยนิ ดีและกราบคารวะมุฑติ าจิต

แด่คณุ ครูผ้เู กษยี ณอายุราชการ ประจาํ ป 2564 ทุกท่าน

วันวานทพี ากเพียร สู่วนั เกษียณทีภาคภูมิ

กล่มุ สาระการเรียนร้ศู ิลปะ
ขอแสดงความยนิ ดกี บั ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา

ครสู มหมาย ควรนิยม
ครสู กลเกลยี งประเสรฐิ

ครูวาสนาวถิ ีสวัสดิ
คุณสมบตั ิ กาํ จาย
ณ โอกาสของจุดหมายปลายทางแห่งความสําเร็จในชีวิต
ขา้ ราชการ ขอน้อมส่งความรกั ความคิดถึง กาํ ลังใจ ใหพ้ ีๆทัง 4 ทา่ น
มีความสุขกาย สบายใจ แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ใช้ชีวิตอย่างมี
อิสรภาพจากภาระงานทีทุกท่านทุ่มเททังกายใจ เปนแบบอย่างทีดี
ของน้องๆชาวสุรศักดิมนตรี มาโดยตลอดอายุราชการ

ด้วยรักและเคารพตลอดไป
กลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ

กลมุ สาระการเรยี นรูส งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วนั เกษยี ณอายรุ าชการเป็นวนั สนิ้ สดุ งานในหนาทรี่ าชการ
เป็นชว งเวลาแหง การหยดุ พกั การเดนิ ทางอนั ยาวนานตลอดชวี ติ
ราชการ กลมุ สาระสงั คมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม ขอแสดง
ความยนิ ดที พี่ ่ี ๆ ทกุ ทา นไดเ ขา สชู วี ติ ในรปู แบบทเ่ี ป็นอสิ ระเสรี
ทงั้ กายและใจ ไดเ ดนิ ตามความฝันหรอื พกั ผอ นตามใจปรารถนา
แตก ใ็ จหายเสยี ดายความรคู วามสามารถทไ่ี ดเ คยชว ยกนั พฒั นา
โรงเรยี นสรุ ศกั ดมิ์ นตรขี องเราใหม ชี อ่ื เสยี งจนเป็นทยี่ อมรบั ของ
สงั คมในทกุ วนั นี้ ขอขอบพระคณุ ในทกุ สงิ่ ทพี่ ่ี ๆ เคยให เคยได
รว มงานกนั มา

ในโอกาสนขี้ ออาราธนาสงิ่ ศกั ดสิ์ ทิ ธคิ์ มุ ครองพี่ ๆ ใหป ระสบ
ความสขุ ความเจรญิ มสี ขุ ภาพทแี่ ขง็ แรงสขุ กายสขุ ใจในชวี ติ หลงั
เกษยี ณอายรุ าชการถงึ แมก ายเราจะหา งกนั แตพ วกเราทกุ คนจะ
ยงั ระลกึ ถงึ พเ่ี สมอนะคะพวี่ าสนา พสี่ กล พสี่ มหมาย และนาสมบตั ิ

เกษียณสุข เกษียณเกษมสนั ต์ สุรศักดิมนตร’ี 64

พ่สี กล เกลีย้ งประเสริฐ นาสมบตั ิ กาํ จาย
ครูทีเ่ ป็นแบบอยางของความมงุ คณุ น ายามทคี่ อยดูแลความปลอดภัย
มนั่ ในการทาํ งาน เป็นนักพดู ทีส่ ราง ใหก ับนักเรียน ครู บคุ ลากร ทกุ เชา สาย
พลัง เป็นโคช กฬี าที่มีความเป็นตวั บาย เยน็ ทกุ ๆ วนั น าสมบัติจะแตงกาย
เอง เป็นบคุ คลตัวอยา งในการสราง อยูในชุดสีกากี ออกมาปฏบิ ัตหิ น าที่ ชดุ
นักเรียนใหเ ป็นนักกฬี าทีม่ ีคณุ ภาพ ทใี่ สคอื เอกลักษณที่เราไดรจู กั และจดจํา
ประสบความสาํ เร็จในชวี ติ

พ่ีสมหมาย ควรนิยม กนั ยายนเดอื นสดุ ทา้ ยของการทํางานในชวี ติ
เป็นครูที่เขาใจนักเรยี น เป็นพ่ี ราชการ
ชายทม่ี แี ตค ําวา ให ทุกครัง้ ทขี่ อ
ความชวยเหลือ ไมวาจะเป็นเร่ือง ตลุ าคมเดอื นแหง่ การเรมิ ตน้ ชวี ติ ทไี มต่ อ้ งตดิ
ในงานโสต งานไฟฟ า หรอื งานใดๆ กบั งานแลว้
พ่สี มหมาย ไมเคยปฏเิ สธ ยินดใี ห
บริการกับทกุ ๆ คน และทกุ ๆ งาน พวกเราชาวสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ขอ
เสาร-อาทติ ย ไมไ ดหยดุ ปิดเทอมไม ขอบคณุ พที กุ คน ทเี ปนแบบอยา่ งทดี ใี หก้ บั
ไดพ กั ทุกอยา งทาํ เพ่ือใหงานสําเรจ็ พวกเรา ขอใหพ้ ี ๆ ทงั 3 ทา่ น เกษียณสขุ
เกษียณเกษมสนั ตแ์ ละมสี ขุ ภาพทแี ขง็ แรง
พ่วี าสนา วถิ ีสวัสด์ิ คอยอยเู่ ปนกําลงั ใจใหก้ บั นอ้ งๆ ทกุ คน คอย
ครทู ่ีเป็นแบบอยา งของการ อยเู่ ปนพลงั ใหส้ รุ ศกั ดมิ นตรี เปนโรงเรยี นที
ทาํ งานทใ่ี ชใ จในการทาํ งาน ใชความ ทรงคณุ คา่ ตอ่ ไป
น่ิง ความอดทน ครูทเ่ี ป็นแมคนที่ 2
ของลูก ๆ สุรศกั ดิม์ นตรี เป็นครูท่ี ด้วยรกั จากใจ กล่มุ สาระการเรยี นรู้
คอยใหค าํ แนะนํา ใหค ําปรึกษา ใน สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา
การวางแผนอนาคต การศกึ ษาตอ ครูธรี ยา สทิ ธิปาลวัฒน์
ของลูกเจาพระยาสรุ ศกั ดมิ์ นตรี เป็น ครูนงเยาว์ ชูสิมา
ครทู ่ีคอยดูแลเร่ืองการจัดหาทนุ การ ครูอนุชา หมเี งิน
ศึกษาในนักเรียน คอยจดั กจิ กรรม ครูชยั อานนท์ จักรชัยนาคเจรญิ
ตางๆ เพ่อื สง เสริมทกั ษะชีวติ ใหล ูก ครูปภัส ศกึ ษาสุวรรณ
ๆ ทุกคนเป็นคนดีของสังคม ครูรมติ า สระทองคํา
ครูชวิศ ลพพนื
ครูณัฐชนน บุญชู

มาถึงวนั เกษยี ณ โรงเรยี นนี้ทร่ี ัก
ไดหมนุ เวียนมาอกี หน สรุ ศักดิม์ นตรี
มีรักสามัคคี
แดครเู กง 3 คน มอบไมตรีคอยหวงใย
ผปู ั้นคนจนงดงาม
แตเม่อื ถึงเวลา
คณุ ครวู าสนา ตอ งไคลคลาอยางอาลยั
พฒั นาศษิ ยท กุ ยาม
นักเรียนมคี ําถาม แมไปอยแู สนไกล
แนะแนวตามความสงสยั แตห วั ใจไมห างกัน

ครสู กลเกลยี้ งประเสริฐ จะคอยคํานึงหา
ผูแจง เกิดทมี ยงิ่ ใหญ ทกุ เวลาไมแปรผนั
บลูอารม ่ีเกรียงไกร
ดวยโคช ใหญใ จนักรบ ระลกึ ทกุ คืนวนั
ขอพน่ี ัน้ สบายใจ
และคุณครสู มหมาย
อทุ ิศกายไมรจู บ
งานโสตทงั้ ระบบ
สาํ เรจ็ ครบจบในที

นอ้ ง ๆ งานแนะแนว รูส้ ึกยนิ ดี และ ดใี จทมี ีโอกาสไดร้ ว่ มงานกบั
ครวู าสนา ครสู กล และครูสมหมาย ในวาระทคี ณุ ครทู สี ามท่านได้
เกษียณอายรุ าชการ น้อง ๆ ทกุ คนจะรักและจดจาํ สิงทดี ๆี ทพี ีๆ
มอบใหก้ บั พวกเราและโรงเรยี นตลอดไป ขอใหพ้ ี ๆ สุขภาพแข็ง
แรง มีความสุขในทกุ ๆ วัน

ดว้ ยรักและผูกพัน
น้อง ๆ งานแนะแนว

มอบแด่ท่านผเู้ กษยี ณอายุราชการ

ขอคารวะคนแกรง่ แหง่ อาชีพ
ประคองจบี ประนมมือวางแทบตกั
ครสู กล ครวู าสนา ครูสมหมาย ลุงสมบัติ

ทรี ่วมพัฒน์ ส.ศ.ม. ระบอื ไกล

เปรยี บดงั เรอื ชนะคลนื ผืนวารี
หาใครทที ัดเทยี มผลงานได้

ขอให้ท่านมคี วามสุขและโชคชัย
ชนื สุขใจวยั เกษียณเตม็ ภาคภมู ิ

เ นื อ ง ใ น โ อ ก า ส เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร ข อ ง
ครูสกล เกลียงประเสริฐ ครูวาสนา วิถีสวัสดิ
ครูสมหมาย ควรนิยม และคุณลุงสมบัติ กาํ จาย
ขออํานาจสิงศักดิสิทธิทังสากลโลกจงปกปก
คมุ้ ครอง ให้ท่านทงั สพี ร้อมครอบครวั มคี วามสขุ
และสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

See also  [Update] สูตรปั้นก้น เปลี่ยนก้นแบนให้เป็นก้นเฟิร์ม | ออกกำลัง กาย ลด ก้น - PINKAGETHAILAND

งานศูนย์วิทยบรกิ าร

ต ล อ ด ชี วิ ต ก า ร เ ป น ข้ า ร า ช ก า ร ค รู
ครูสมหมาย ควรนิยม ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
มุ่งมันพัฒนา ส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีความรู้
และเปนคนดีเสมอมา และเปนผู้มีความรู้
แ ล ะ ค ว า ม เ ชี ย ว ช า ญ ใ น เ รื อ ง ข อ ง อุ ป ก ร ณ์
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการติดตัง
เ ค รื อ ง เ สี ย ง ที มี คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ง า น
กิจกรรมต่างๆ ณ วันนี 30 กันยายน 2564
ถงึ เวลาทคี รจู ะได้พักผอ่ นหลงั วันเกษียณแล้ว
ขอให้ครูสมหมาย ควรนิยม มีสุขภาพร่างกาย
ทีสมบูรณ์ แข็งแรง คิดคาดหวังสิงใดขอให้
สมดังใจหมายทกุ ประการ ขอบพระคุณทคี อย
ช่วยเหลือ มอบความรู้ และเปนพ่อพิมพ์ทีดีให้
กบั ลูกศิษย์ และเพือนขา้ ราชการครูด้วยกนั

ทีมงานโสตทศั นปู กรณ์ โรงเรียนสุรศักดิมนตรี

จากใจศิษย์
ถึง

ผู้เกษียณ

ถงึ อาจารยส์ กล…..

ผมอยากขอบคณุ อาจารยส กลมากๆครบั ทม่ี อบโอกาสใหผ มได
เขา มาเรยี นทโ่ี รงเรยี นสรุ ศกั ดม์ิ นตรี เดก็ ตวั เลก็ ๆ ดาํ ๆ ทอ่ี ยากมาตามหาฝัน
ทท่ี เ่ี มอื งหลวง เป็นบนั ไดกา วแรกทอ่ี าจารยม อบให และไดอ บรบสง่ั สอนให
เป็นคนดี มวี นิ ยั อาจารยส กล เป็นคนทด่ี มุ ากๆ ปากรา ย ใจดี เป็นเหตผุ ลท่ี
ทําใหผ มมคี วามอดทน แขง็ แกรง และประสบความสาํ เรจ็ มาไดจ นถงึ ทกุ วนั นี ้
และผมกจ็ ะเกบ็ คําสอนของอาจารยใ ชก ารดาํ เดนิ ชวี ติ และทาํ ความฝันและ
กา วบนั ไดตอ ๆไปครบั รกั และคดิ เสมอนะครบั

ศรายธุ สมพมิ พ (ตาหวาน)

อาจารยส กล เปรยี บเสมอื น พอ ของพวกผมอกี คนหน่งึ ทา นได

อบรมสง่ั สอนพวกผมโดนตลอด ในเวลาทพ่ี วกผมทําผดิ พลาดอะไรไป พอ

สกลจะคอ ยพดู และใหค าํ สอนเสมอ จนผมไดร อู ะไรๆหลายอยา ง และเตบิ โต

เป็นคนทม่ี วี นิ ยั มากขนึ้ ผมขอใหพ อ มแี ตค วามสขุ ความเจรญิ ตลอดไป และ

ขอใหพ อ สขุ ภาพแขง็ แรง ไมเ จบ็ ไขไ ดป วดงา ย รกั พอ และคดิ ถงึ พอ เสมอ

(ครสู กล เกลยี ้ งประเสรฐิ )

นายจริ เมธ ดรณุ พนั ธ หวั หนา นกั กฬี าฟตุ บอล ปี 2563

ถงึ อาจารยส์ กล…..

พกี อ็ ยากขอบคณุ อาจารยส กลครบั ทส่ี อนและอบรมพใี นทกุ ๆ
เรอ่ื ง ทงั้ เรอ่ื งการเรยี น ฟตุ บอล และการใชช วี ติ ใหร จู กั การทดแทนบญุ คณุ ผู
มพี ระคณุ ใหม ากๆ ถา ไมม อี าจารยส กลพคี งมาไมไ ดไ กลขนาดนี ้ พอี ยากให
อาจารยส กลเป็นทย่ี อมรบั และนบั ถอื ในวงกวา งมากกวา นคี ้ รบั

ศศลกั ษณ ไหประโคน

อยากขอบคณุ อาจารย สกล ทด่ี แู ลผมและนกั บอลสรุ ศกั ดม์ิ นตรี
เป็นอยา งดี อาจารย คอ ยเป็นเหมอื นพอ คนท่ี 2 คอ ยตกั เตอื นใหใ ชช วี ติ ไป
ทางทด่ี ี คอ ยใหค าํ แนะนํา อาจารย สกลทาํ ใหท มี ฟตุ บอลโรงเรยี นสรุ ศกั ดม์ิ นตรี
มชี อ่ื เสยี ง สรา งนกั ฟตุ บอลชนั้ นําขนึ้ มาหลายคน สดุ ทา ยผมอยากขอบคณุ
อาจารย สกลทท่ี าํ ทกุ อยา งเพอ่ื ใหน กั บอลโรงเรยี นสรุ ศกั ดม์ิ นตรไี ดอ ยอู ยาก
สบายและสอนใหน กั ฟตุ บอลทกุ คนเป็นคนดเี ป็นนกั สู ขอบคณุ ครบั

วศิ รตุ อม่ิ อรุ ะ สศม.43

ขอบคณุ อาจารยท ค่ี อยชบุ เลยี ้ งดแู ลผมมาจนถงึ วนั นี ้ สอนทงั้
ฟตุ บอลสอนทงั้ การใชช วี ติ ฝึกใหล กู ศษิ ยร า งกายและจติ ใจแขง็ แรง

พรี พล สทุ ธสงิ ห

ถึงอาจารย์สกล…..

สวสั ดคี รบั อาจารยส กลทผ่ี มเคารพ กอ นอน่ื เลยผมอยากจะ
ขอบคณุ อาจารยท ไ่ี ดส ง่ั สอน และชแี ้ นะแนวทางตา งๆใหก บั ผม ซง่ึ ทําใหผ มได
พฒั นาและกา วหนา ไปถงึ สง่ิ ทผ่ี มไดใ ฝฝันเอาไว ถา ไมม อี าจารยส กลผมคงไมม ี
ทกุ วนั นคี ้ รบั ตงั้ แตว นั ทผ่ี มเขา มาเรยี น ผมซง่ึ ไมม คี วามรเู กย่ี วกบั ฟตุ บอลอะไร
แตอ าจารยก ส็ ง่ั สอนผม พาผมไปแขง ตามทต่ี า งๆ ไดเ จอประสบการณท ผ่ี มไม
เคยพบเจอ และทงั้ หมดทอ่ี าจารยไ ดส อนผม ทาํ ใหผ มไดม ที กุ วนั นี ้ ผมคนนไี ้ ม
เคยลมื บญุ คณุ อาจารยค รบั และในวาระทอ่ี าจารยจ ะไดเ กษยี ณอายรุ าชการ
ตงั้ แตว นั ทอ่ี าจารยไ ดเ รม่ิ ทาํ งานจนมาถงึ วนั นีท้ อ่ี าจารยไ ดพ สิ จู นใหท กุ คน
ประจกั ษท กุ อยา งแลว และขอคณุ ความดที ค่ี ณุ ครสู ง่ั สมมา เกอื้ หนนุ ให
อาจารยม สี ขุ ภาพพลานามยั ทแ่ี ขง็ แรง และมชี ว งเวลาทม่ี แี ตค วามสขุ ตอ
จากนีแ้ ละตลอดไปครบั …

ณฐั วฒุ ิ สขุ สมุ

[Update] ‘ตรีนุช’ยัน1 พ.ย.นี้พร้อมเปิดเทอม โรงเรียนกว่า 1.2 หมื่นแห่ง ขอสอนแบบ on-site | ตรี ม วัน เกิด – PINKAGETHAILAND

“ตรีนุช” “นพ.โอภาส” แถลงความพร้อมเปิดเรียน 1 พ.ย.นี้  ขณะที่ สพฐ.แจ้ง โรงเรียน 1.2 หมื่นแห่ง พร้อมเปิดเรียนแบบออนไซต์ 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ ศธ., นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลง ”ความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัด ศธ.ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564” นี้ โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการออกประกาศ ศธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34 ) เพื่อกำกับดูแลและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ว่า โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามแนวการเปิดภาคเรียนที่ 2/2546 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ประกาศ ศธ.ฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา เงื่อนไขของมาตรการ แนวปฏิบัติ แผนเผชิญเหตุ และรายละเอียดต่าง ๆระบุไว้อย่างชัดเจน โดยมีสาระสำคัญ 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1. เงื่อนไขหลักของมาตรการ Sandbox Safety Zone in School รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาแบบ on site จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19  ส่วนที่ 2. เงื่อนไขข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC), 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) ส่วนที่ 3.หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ส่วนที่ 4. มาตรการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา และ ส่วนที่ 5.หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการสอบ การฝึกอบรม หรือ การทำกิจกรรมใด ๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

See also  ราศีมิถุน💞เขาคนนั้นคือรักแท้​ ส่วนอีกคนคือรักฝังใจ​ คุณรู้แล้วว่าจะเลือกใคร? |พย.64| | วิธี เลิก รัก ใคร สัก คน

“ในการเปิดเรียนแบบ on-site โรงเรียน หรือ สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID โดยถือปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง, ครูและบุคลากร ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป สำหรับครูและบุคลากรในพื้นที่อื่น ๆต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ส่วนนักเรียนไม่มีกำหนด แต่ ศธ.ได้รณรงค์ทำความเข้าใจให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองเอง” รมว.ศธ.กล่าวและว่า      

ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำรวจจำนวนโรงเรียน ว่า ในภาคเรียนที่ 2/2564 นี้จะใช้รูปแบบใด โดยพบว่ามีทั้งขอเปิดแบบ on-site 100% หรือ on-site ส่วนใหญ่ รวมกว่า 12,000 โรงเรียน มีบางแห่งขอใช้รูปแบบผสมผสาน และมีบางพื้นที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ยังไม่ให้เปิดแบบ on-site ในวันที่ 1พ.ย.นี้ แต่ให้เลื่อนไปเปิดวันที่ 15 พ.ย.2564 แทน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจะปิดเทอม 2/2564 พร้อมกันในวันที่ 1 เม.ย.2565 นี้ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 869 แห่ง ตอบแบบสอบถามมา 832 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ 531 แห่ง ขอใช้รูปแบบผสมผสานคือมีทั้ง On-site และ On-line รองลงมา 192 แห่ง ขอใช้รูปแบบ On-line 100 % และ จำนวน 109 แห่ง ขอใช้ แบบ On-site 100%

นางสาวตรีนุช กล่าวด้วยว่า ระหว่างภาคการศึกษาโรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอน ได้ทั้งรูปแบบ On-site หรือ Online หรือ แบบผสมผสาน (Hybrid) ,นักเรียน ครู และบุคลากร ทุกคนต้องประเมิน Thai Save Thai (TST) ตามเกณฑ์จำแนกตามเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดจะมีการสุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ทั้งนักเรียน ครู และบุคลากร เพื่อเฝ้าระวัง  มีการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble ให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมข้ามกลุ่มกัน และจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ ไม่เกิน 25 คน หรือ จัดให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  ตลอดจนมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน หรือ พื้นที่แยกกักชั่วคราว  รวมไปถึงมีแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษากรณีมีการติดเชื้อโควิด-19 หรือ ผลตรวจคัดกรองหาเชื้อเป็นบวก โดยมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด และ ควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกสถานศึกษาอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสในพื้นที่ต่าง ๆตลอดเส้นทางการเดินทาง ทั้งนี้ มาตรการและแนวทางต่าง ๆจะปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขึ้นกับคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนด

ทั้งนี้ สำหรับ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย 1.Distancing เว้นระยะห่าง  2. Mask wearing สวมหน้ากาก  3. Hand washing ล้างมือ  4. Testing คัดกรองวัดไข้  5. Reducing ลดการแออัด และ 6.Cleaning ทำความสะอาด  ส่วน 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) อย่างเข้มข้น คือ 1. Self-care ดูแลตนเอง  2. Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 3. Eating กินอาหารปรุงสุกใหม่ 4. Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน 5. Check สำรวจตรวจสอบ และ 6.Quarantine กักกันตัวเอง

“ประเทศไทยของเราได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลากว่า 18 เดือน ศธ.เองมีความตระหนักและมีความห่วงใยเด็กเยาวชนจึงมีขบวนการจัดการเรียนการสอนในท่ามกลางสถานการณ์โควิดเพื่อไม่ให้เยาวชนขาดโอกาสในการเรียนรู้ จึงได้สร้างขบวนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นใน 5 รูปบบ คือ  On Site การเรียนที่โรงเรียน, On Air เรียนผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV,  On Line ครูสอนผ่านระบบอิเลคทรอนิค, On Demand  เรียนผ่านระบบแอปพลิเคชั่น และ On Hand เรียนผ่านเอกสารใบงานอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ค้นพบว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการที่เด็กได้กลับมาสู้ห้องเรียนเพื่อเด็กได้มีการเรียนรู้ในทุก ๆด้าน มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ ส่วนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้เด็กเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในส่วนนี้ศธ.ตระหนักดี และรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย จึงได้เร่งรัดเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนที่กรมอนามัยโลก(WHO)รับรองนำมาฉีดให้กับนักเรียนที่อายุ 12-18 ปี ซึ่งศธ.มีนักเรียนในสังกัดอยู่จำนวนกว่า 5 ล้านคน ผู้ปกครองแสดงความประสงฆ์ให้นักเรียนฉีดวัคซีน 3.8 ล้านคน โดยศธ.ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขนำวัคซีนไปฉีดให้นักเรียนทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้นักเรียน 3.8 ล้านคน ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 2.5 ล้านคน” รมว.ศธ. กล่าวและว่า 

นอกจากนี้ ศธ.และนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนครูให้ได้มากที่สุด ซึ่งครูมีจำนวนกว่า 5 แสนคน ขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 85% ส่วนที่ยังไม่ได้ฉีดอีก 15% หรือแสนกว่าคน ก็ได้มอบหมายให้ปลัดศธ. ไปดำเนินการให้ข้อมูลและเร่งรัดให้ได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบ เพื่อให้มีภูมิป้องกัน ดังนั้น ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ โรงเรียนทั่วประเทศจะทยอยเปิดเรียนพร้อมกัน แต่อยู่ที่สภาพพื้นที่ของโรงเรียนที่มีทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล สภาพขนาดของโรงเรียน และสภาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นมาก ซึ่งวัคซีนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ส่ิงที่สำคัญคือมาตรการในการป้องกัน

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดศธ. กล่าวว่า จากข้อมูลวันที่  26 ตุลาคม การฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ศธ. มีดังนั้น ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 782,010 ราย แบ่งเป็น ครู 576,748 ราย บุคลากร 205,262 ราย ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 522,133 ราย แบ่งเป็น ครู 363,749 ราย บุคลากร 158,384 ราย ยังไม่ได้รับวัคซีน 112,377 ราย แบ่งเป็น ครู 88,735 ราย บุคลากร 23,642 ราย ส่วนภาพรวมจำนวนนักเรียนที่ฉีดวัคซีน จากข้อมูลวันที่ 27 ตุลาคม มีดังนี้ นักเรียนประสงค์ฉีดวัคซีน 3,817,727 ราย ฉีดวัคซีนแล้ว 2,544,267 ราย คิดเป็น 66.64% 

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.นี้จะไม่มีประโยน์เลยถ้าเปิดประเทศให้นักท่องเทียว นักธุรกิจ และให้คนไทยเดินทางไปมาได้ โดยที่เราไม่เปิดโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นหัวใจสำคัญของประเทศไทย เด็กนักเรียน ครอบครัว ชุมชนจะต้องมีความปลอดภัย ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถเปิดโรงเรียนได้จะเป็นสัญลักสำคัญยิ่งกว่าการเปิดประเทศ

“เปิดเรียนมีการติดเชื้อแน่ ๆ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยระบาดไปชุมชน และติดแล้วสามารถควบคุมได้ และเด็กถ้าติดจะไม่รุนแรง และในปี 2565 รัฐบาลสั่งวัคซีนแสตร้าไว้แล้ว 60 ล้านโดส  สาวนที่มีคำถามว่า ถ้าเปิดโรงเรียน เปิดประเทศ ความเสี่ยงจะมีไหม การจะให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นสูญ ก็คงต้องปิดทุกอย่าง  เพื่อลดจำนวนผู้คนติดเชื้อให้ได้มากที่สุด  แต่ถามว่าปิดทุกอย่างแล้วคุ้มไหม ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกคิดเหมือนกันคือไม่คุ้ม สังเหตุได้ว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยประกาศนโยบายเปิดประเทศในวันที่ 1 พ.ย. ก็มีหลายประเทศในอาเซียนและยุโรปประกาศเปิดประเทศตามไทยแล้ว  แสดงว่านานาชาติประเทศทั่วโลก เห็นพร้องต้องกัน ว่าในระยะต่อไปเราจะต้องอยู่กับเชื้อโควิด-19ให้ได้ เพราะเราคงไม่สามารถกำจัดโรคนี้ให้หมดไปทั่วโลคได้ เพราะฉะนั้น ทำอย่างไร ให้เราอยู่กับเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด ทำอย่างไรให้เด็ก ๆของเรามีความรู้มีความสามารถในการป้องกันตัว ซึ่งจากวีดิทัศน์ที่ศธ.จัดมานำเสนอดีมาก สามารถนำไปเป็นตัวอย่างให้กับนานาชาติใช้ได้   

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า วัคซีนเป็นกลไกที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่กับเชื้อโควิด-19 และเป็นที่ยอมรับว่าวัคซีนดีมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิตได้ดีมาก ซึ่งจากข้อมูลผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีน  เพราะฉะนั้น นักเรียนถ้าได้ฉีดวัคซีนถึงแม้จะได้รับเชื้อโอกาสที่จะป่วยหนักหรือเสียชีวิตมีน้อยมาก หรือไม่มีเลย และลดการติดเชื้อได้ และที่สำคัญถ้ามีการระบาดเกิดขึ้น มาตการที่ ศธ.ได้ดำเนินการร่วมกับ สธ.จะสามารถลดการระบาดในชุมชนได้ เพราะเด็กที่ฉีกแล้วเขาจะบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีน เพราะมีประโยชน์อย่างมาก จึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในการเตรียมการของศธ.และสธ.ซึ่งขณะนี้ สธ.ได้กระจ่ายจัดสงวัคซีนจำนวน 6 ล้านโดส ลงไปในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วเพื่อระดมฉีดให้กับนักเรียนที่สมัครใจฉีด ซึ่งขณะนี้พบว่าเด็กทยอยขอฉีดเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ ส่วนที่มีผู้ปกครองกังวลใจเรื่องผลข้างเคียงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสพนั้น ขอชี้แจ้งว่า สามารถเกิดขึ้นได้ แต่เกิดน้อยและหายได้ และจากข้อมูลใหม่ เด็กที่ติดเชื้อดูภายนอกเหมือนไม่มีอาการ แต่อวัยวะภายในมีการอักเสพและจะส่งผลระยะยาว  ดังนั้น ทางกุมารแพทย์เห็นพร้องกันว่าควรสนับสนุนให้เด็กได้ฉีดวัคซีนทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย และหลังฉีดภายใน 7 วันไม่ควรออกกำลังกาย 

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ศธ.และ สธ.ก็ได้ความร่วมมือกันเพื่อให้นักเรียนสามารถไปเรียนได้ ส่วนพื้นที่สีแดง และสีแดงเข้ม ส่วนใหญ่จะไม่ให้เปิดโรงเรียน และมีมาตรการแซนด์บ็อกซ์ ใน 86 โรงเรียน โดยมี 6 มาตรการหลัก และ 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา โดยในโรงเรียนต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และโรงเรียนต้องประเมินตนเองผ่าน TSC+ ดังนั้น โรงเรียนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 พ.ย.จะต้องประเมินตนเองผ่านแพทฟอร์มนี้ และมีคณะกรรมการที่มากจาก ศธ. สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกกำกับติดตามและเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด รวมถึงมีมาตรการเตรียมความพร้อมในโรงเรียน ซึ่งนอกจากครูและนักเรียรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว บุคลากรภายในโรงเรียน เช่น แม่ครัว แม่บ้าน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มข้นด้วย และจัดให้มีพื้นที่เซฟตี้โซนในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนไปเรียนในโรงเรียนได้ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.มีโรงเรียนในการดูแลกว่า 3 หมื่นโรง มีนักเรียนกว่า 5 ล้านคน ขณะนี้ สพฐ.ใช้โรงเรียนเป็นฐานประเมินสถานการณ์ เพื่อทำให้โรงเรียนมีความปลอดภัยกว่าอยู่ที่บ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อ แม่ผู้ปกครอง ที่ผ่านมา ได้มุ่งเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในนการฉีดวัคซีนซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเพื่อให้เปิดภาคเรียนได้ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งขณะนี้พบว่ามีจำนวนโรงเรียนฉีดวัคซีนแล้วถึง 90% ดังนั้นในวันที่ 1 พ.ย.นี้ โรงเรียนจะเปิดเรียนพร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศ แต่โรงเรียนใดจะเปิดแบบออนไซต์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโรงเรียนได้ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+)44 ข้อ และจะไม่บังคับนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนหากยังไม่ประสงค์จะมเรียนที่โรงเรียน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีโรงเรียนเสนอผ่านการประเมินตนเองแล้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีส้ม จะไม่คำนึงว่าฉีดวัคซีนแล้วจำนวนเท่าใด แต่จะนำข้อมูลที่ฉีดแล้วกี่คน และผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ส่วนโรงเรียนในพื้นที่สีแดง และสีแดงเข้ม จะมีมาตรการเรื่องการฉีดวัคซีนครูเข้ามาเกี่ยวข้องในการเสนอ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค.มีโรงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีประมาณ 80% แต่ได้รับการอนุมัติให้เปิดเรียนแบบออนไซน์ในวันที่ 1 พ.ย. ประมาณ 12,000 โรง และมี จ.ปทุมธานี  จ.นนทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ทางผู้ว่าฯ ประกาศเองว่าจะเปิดเรียนแบบออนไซน์ทั้งจังหวัด ในวันที่ 15 พ.ย.2564 รวมถึงมีอีกหลายจังหวัดที่ประกาศเปิดเรียนแบบออนไซต์เป้นรายโรงและเฉพาะรายพื้นที่ 

“สพฐ.ปรารถนาที่จะให้โรงเรียนเปิดเรียนแบบออนไซต์ให้ได้มากที่สุด จึงได้มีข้อปฏิบัติให้โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียนต่อห้องเกิน 25 คน เลือกสลับชั้นมาเรียน หรือสลับเลขคลี่ เลขคู่มาเรียนได้ และเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน ให้ยือหยุ่นตารางเรียน และบดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงลง รวมถึงให้เว้นระยะห่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยมอบให้โรงเรียนและผู้ปกครองดำเนินการร่วมกันตั้งแต่เด็กออกจากบ้านและวัดอุณภูมินักเรียนก่อนเข้าภายในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่อห้องไม่ถึง 25 คน ก็สามารถเปิดได้เต็มรูปแบบ  สพฐ.ยืนยันว่าจะดูแลลูกหลานของท่านที่มาเรียนออนไซต์ให้ปลอดภัยที่สุด และสพฐ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังกระทรวงคมนาคม ในการฉีกลดวัคซีนคนขับรถสาธารณ และให้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อภายในรถด้วย และเพื่อเติมความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเราจะปรับโรงเรียนให้เป็นบ้านที่อบอุ่นและปรับคุณครูให้เป็นพ่อแม่ที่ดูแลลูกหลานของท่านอย่างดีที่สุด” นายอัมพร กล่าว 

นายสุเทพ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 874 แห่ง มีขบวนการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะ ทักษะฝีมือตามกรอบวิชาชีพ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 นี้ ซึ่งสถานศึกษาต้องผ่านการประเมิน TSC+  ขณะนี้ผ่านการประเมินทุกแห่งแล้ว  ในส่วนของครูอาชีวะ ก็ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 90% ที่ยังไม่ได้ฉีดเนื่องจากมีปัญหาโรคประจำตัว ส่วนนักเรียน นักศึกษาอาชีวะทั้งระดับปวช.และ ปวส.แม้อายุเกิน 18 ปี ทางกระทรวงสาธารณสุข ก็ฉีดวัคซีนให้ทุกคน ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษาเรียบแบบออนไซต์ได้อย่างไม่กังวลการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง ส่วนนักเรียนในระบบทวิภาคี สอศ.ได้ประสานกับสถานประกอบการที่จะรับนักเรียนเข้าไปฝึก ให้มีมาตรการป้องกัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีบางแห่งจัดวัคซีนให้นักเรียนที่ไปฝึกปฏิบัติด้วย

“สอศ.ต้องจัดการศึกษาแบบออนไซต์เป็นสำคัญ  นอกเหนือจากที่สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว แต่ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดด้วย สอศ.จึงได้จัดรูปแบบการจัดการศึกษาไว้ 3 กลุ่ม คือ 1.แบบออนไซต์ 100% 2.แบบออนไลน์เฉพาะในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด  3.แบบผสมผสาน เนื่องจากบางพื้นที่จัดออนไซต์ได้ แต่มีจำนวน นศ.มาก 5 -7 พันคน จึงให้จัดแบบผสมผสาน และให้มีการแบ่งกลุ่ม หรือสลับกันมาเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน หรือจัดการเรียนแบบบล็อคครอสให้จบภายในวิชานั้นๆ ส่วนการเรียนแบบออนไลน์ในพื้นที่สีแดง และสีแดงเข้ม หรือกลุ่มที่สลับกันมาเรียน  นอกจากนี้ให้มีแผนเผชิญเหตุ ในสถานศึกษา กรณีมีการติดเชื้อเกิดขึ้น และมีแผนเผชิญเหตุในสถานประกอบการ หากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการ  ก็ให้ปรับการเรียนในจากระบบทวิภาคี มาเป็นระบบปกติ  หรือจัดหาที่เรียนที่ฝึกงานให้นักศึกษาที่ปลอดภัย  และมีแผนการเรียนเฉพาะบุคคล กรณีที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือถูกกักตัว 14 จะมีแผนการเรียนให้ เพื่อไม่ให้นักเรียน นักศึกษาตกหล่อนในการเรียน ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลา” นายสุเทพ กล่าว 
 


มาแล้ว คอนเสิร์ตตรี ครั้งยิ่งใหญ่กับมาลัยพญาหงส์สุดอลังการ


สหบูรพา สตูดิโอ โดยครูโลม บูรพา\r
อำนวยการผลิต บริษัท สเตเพิล รีพลีท จำกัด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

มาแล้ว คอนเสิร์ตตรี ครั้งยิ่งใหญ่กับมาลัยพญาหงส์สุดอลังการ

#ตรีมชุดนางงามในวันเกิดเพื่อน@Susy Porrelli


ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมสาวงามทุกๆจังหวัดขอไห้เพื่อนๆมีความสุขทุกๆคนคะ

#ตรีมชุดนางงามในวันเกิดเพื่อน@Susy Porrelli

แอบถ่ายเมจิ นิสัยไม่เหมือนหน้ากล้องจริงไหม?! | Meijimill


ฝากกด like และกด subscribe
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน้า☺
ติดตามเมจิได้ที่
Fb : https://www.facebook.com/mmeiji.lucksika
IG : @meijimill
Fanpage : https://www.facebook.com/meijimills

แอบถ่ายเมจิ นิสัยไม่เหมือนหน้ากล้องจริงไหม?! | Meijimill

สุขสันต์วันเกิด น้องตรีม และ คุณย่า เลี้ยงอาหารวันเกิด


สุขสันต์วันเกิด น้องตรีม และ คุณย่า เลี้ยงอาหารวันเกิด

Diy ลูกโป่งวันเกิดง่ายๆด้วยตัวเอง งบ 350฿


เซท Happy Birthday 3🎉
จัดเองได้ง่ายๆตามใจชอบ🧡
เลือกตรีมงาน เลือกสีได้เลย ได้จัดหมดทุกสี🎉
มีวีดีโอประกอบ เข้าใจง่าย ทำตามได้ไม่ยากค่ะ
🎈🎈ราคา 350฿ 🎈🎈
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าส่ง40฿ และที่สูบ 60฿)
ในเซท
✨ ลูกโป่งสีมุกเกรด A 30 ใบ
✨ เซทฟอย Happy Birthday 1 เซท
✨ ไฟ 100ดวง ประมาณ8 เมตร 1 ห่อ
✨ หัวใจ 🤎 ใหญ่ 2 ดวง
✨ หัวใจ 🧡 เล็ก 2 ดวง
✨ ริบบิ้น 20 เส้น
✨ กาวติดลูกโป่ง 20 จุด
ทุกอย่างเลือกสีได้ตามใจชอบ
📌 สามารถเป่าปากเองได้แต่เมื่อยมาก
📌 เพิ่มกระบอกสูบลม 60฿ ใช้ได้ตลอดไป🥰
📦 ค่าส่ง 📦
🌵40฿
ส่งของทุกวัน
🚦[email protected] balloonfriday65
สนใจสินค้าทัก inbox เพจได้เลยค่ะ
🚦tel : 0642489333
🚦เพจ : Balloonfriday
🚦Ig : Balloonfriday
🚦Youtube: Balloonfriday
🚦TikTok: Balloonfriday
เก็บไว้ได้นาน 6เดือน

Diy ลูกโป่งวันเกิดง่ายๆด้วยตัวเอง งบ 350฿

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKEUP

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ตรี ม วัน เกิด

Leave a Comment