[NEW] Carboxylic acid (กรดคาร์บอกซิลิก) รูปแบบและการจำแนกประเภท | เบน แซ ก – PINKAGETHAILAND

เบน แซ ก: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 Carboxylic acid (กรดคาร์บอกซิลิก) รูปแบบและการจำแนกประเภท

อัพเดทวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021

Carboxylic acid (กรดคาร์บอกซิลิก) เป็นสารประกอบที่มีหมู่คาร์บอกซิลในโมเลกุลเรียกว่า กรดคาร์บอกซิลิก โครงสร้างกรดคาร์บอกซิเป็นชั้นที่สำคัญที่สุดของกรดอินทรีย์ ประเภทของสารประกอบที่มีสูตรทั่วไป กรดคาร์บอกซิลิกหรือหมู่ฟังก์ชัการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์พิสูจน์ว่า ความยาวพันธะของกลุ่มคาร์บอนิลในกรดฟอร์มิกยาวกว่ากลุ่มคาร์บอนิลปกติ

การจัดหมวดหมู่ในสูตรทั่วไป กรดคาร์บอกซิลิกคือ หมู่อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอนหรือกลุ่มอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเรียกว่ากรดอะลิฟาติกหรือกรดอะโรมาติกตามลำดับ เพราะสามารถแบ่งออกเป็นกรดโมโนโซเดียมฟอสเฟต กรดดิเบสิก และกรดโพลีเบสิกตามจำนวนของกลุ่มคาร์บอกซิลิก นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นกรดอิ่มตัวและกรดไม่อิ่มตัว

เพราะมันเป็นกรดที่ทำปฏิกิริยากับด่างเพื่อสร้างเกลือ โดยทั่วไปจะทำปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์ในรูปแบบกรดคลอไรด์ ฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ในรูปแบบกรดแอนไฮได ต่อมาทำปฏิกิริยากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับฟอร์มเอสเตอร์ภายใต้กรดปฏิกิริยา ซึ่งทำปฏิกิริยากับแอมโมเนียรูปแบบเอไมด์เพื่อช่วยลดด้วยอลูมิเนียมลิเธียมไฮไดรด์ ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบฟอร์ม

 Carboxylic-acid

เพราะมันสามารถที่จะจัดทำขึ้นโดยการเกิดออกซิเดชันของโซ่ด้านข้างของแอลกอฮอล์ ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือการย่อยสลายของไนตริหรือปฏิกิริยาของน้ำยารีเอเจนต์กริกนาร์ดด้วยน้ำแข็งแห้งที่ได้มาจากพืชและสัตว์เป็นไขมันหรือขี้ผึ้ง สำหรับการสร้างสะพอนิฟิเคชั่นได้มาจากอะตอมของคาร์บอน 6 ถึง 18 อะตอม

การตั้งชื่อกรดไขมันอิ่มตัวขึ้นอยู่กับสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด รวมถึงอะตอมคาร์บอนคาร์บอกซิลเป็นสายโซ่หลัก เรียกว่ากรดตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่หลัก เมื่อตั้งชื่อไม่อิ่มตัวกรดไขมัน โซ่หลักควรจะห่วงโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดรวมทั้งอะตอมคาร์บอกซิลิก คาร์บอนอะตอมของคาร์บอน เนื่องจากคาร์บอนและตำแหน่งมีชื่อของกรดไดบาซิกมาจากสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด

ซึ่งรวมถึงอะตอมคาร์บอนคาร์บอกซิลสองอะตอมเป็นสายโซ่หลัก และเรียกว่า ไดแอซิดบางตัวตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนในสายโซ่หลัก หมู่คาร์บอกซิลที่ติดอยู่โดยตรงกับการตั้งชื่อ อะลิไซคลิกคาร์บอกซิลิก เพราะอาจต่อท้ายอะลิไซคลิกไฮโดรคาร์บอนบวกหรือกรดไดคาร์บอกซิลิกตามชื่อที่คล้ายกัน

กรดอะลิไซคลิกไฮดรอกซีคาร์บอกซิลิกบนอะลิไซคลิกที่มีชื่อ เชื่อมโยงกับชื่อของกรดไขมัน นอกจากนี้ไม่ว่าหมู่คาร์บอกซิลจะยึดติดโดยตรงกับวงแหวนอะลิไซคลิก หรือติดกับสายด้านข้างของวงแหวนอะลิไซคลิก วงแหวนอะลิไซคลิกสามารถถูกตั้งชื่อเป็นหมู่แทนที่ได้ กรดอะโรมาติกสามารถถูกตั้งชื่อว่าเป็นสารทดแทนอะโรมาติกของกรด

คุณสมบัติทางกายภาพท่ามกลางอิ่มตัวของ  Carboxylic acid (กรดคาร์บอกซิลิก) กรดอะซิติกและกรดโพรพิโอนิที่แข็งแกร่ง และการระคายเคืองประกอบด้วยอะตอมเป็นของเหลว สารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 10 องศาเซลเซียสเป็นของแข็งคล้ายพาราฟินที่มีความผันผวนต่ำและไม่มีกลิ่น เพราะนี่คือการดำรงอยู่ของพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของกรดฟอร์มิค

การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน เนื่องจากพันธะไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นแม้ในกรดต่ำไอยังดิเมอร์ รูปแบบของพลังงานพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของกรดฟอร์มิกคือ 30 โมล และพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของเอทานอลคือ 25 โมลจุดหลอมเหลวของกรดโมโนคาร์บอกซิลิกอิ่มตัวเชิงเส้น เพราะจะเปลี่ยนเป็นรูปซิกแซกตามจำนวนอะตอม C ที่เพิ่มขึ้นในโมเลกุล

จุดหลอมเหลวของกรดที่มีอะตอม C เลขคู่จะสูงกว่าจุดหลอมเหลวของอะตอม C เลขคี่ที่อยู่ติดกันสองอะตอม เพราะนี่เป็นเพราะจำนวนอะตอมของ C เป็นคู่ในสายโซ่ กลุ่มเมทิลและกลุ่มคาร์บอกซิลที่ส่วนท้ายของโซ่อยู่ทั้งสองด้านของโซ่ ในขณะที่ในสายอะตอม C เลขคี่ พวกมันอยู่บน ด้านเดียวกันของโซ่ C แบบเดิมมีความสมมาตรสูงกว่า สามารถทำให้โครง Carboxylic acid (กรดคาร์บอกซิลิก) เรียงชิดกันมากขึ้น

เนื่องจากมีแรงดึงดูดระหว่างกันมากขึ้นและจุดหลอมเหลวสูงขึ้น หมู่คาร์บอกซิลเป็นกลุ่มที่ชอบน้ำและสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ ดังนั้นกรดคาร์บอกซิลิกที่ต่ำกว่า สามารถผสมกับน้ำได้ทุกอัตราส่วนเมื่อน้ำหนักโมเลกุลสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นกลุ่มที่ไม่ชอบน้ำ กลุ่มไฮโดรคาร์บอนจะใหญ่ขึ้นและความสามารถในการละลายในน้ำมากขึ้น

การศึกษากรดไขมันสายยาวได้พิสูจน์แล้วว่า สายโซ่ C ในโมเลกุลเหล่านี้จัดเรียงในรูปแบบซิกแซก และกลุ่มคาร์บอกซิลระหว่างโมเลกุลทั้งสอง มีความเกี่ยวข้องกับพันธะไฮโดรเจนสารชีวโมเลกุลที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเรียงเป็นชั้นๆ ชั้นกลางสัมพันธ์กับหมู่คาร์บอกซิลอื่นๆ ซึ่งเป็นแรงดึงดูดที่แข็งแกร่ง ในระหว่างชั้นมีกลุ่มไฮโดรคาร์บอนโน้มถ่วงต่ำที่อยู่ติดกัน ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีสาเหตุการหล่อลื่นสูง

ลักษณะทางเคมีในโมเลกุลของกรดคาร์บอกซิลิก อะตอมของคาร์บอกซิลคาร์บอนจะสร้างพันธะ 3 กับกลุ่มไฮโดรคาร์บอนและอะตอมออกซิเจน 2 อะตอมผ่านออร์บิทัลลูกผสม sp2 พันธะ 3 เหล่านี้อยู่บนระนาบเดียวกันและอิเล็กตรอน p ที่เหลือจะสร้างพันธะกับอะตอมออกซิเจน

การค้นหากรดคาร์บอกซิลิกที่ค้นพบในช่วงแรกมักถูกตั้งชื่อตามแหล่งที่มา ยกตัวอย่างเช่น กรดฟอร์มิคแรกที่ผลิตโดยการกลั่นของมดสีแดงที่เรียกว่า กรดอะซิติกที่เรียกว่า กรดอะซิติก กรดบิวทิริก กรดเฮกชาโนอิก กรดไขมันถูกเรียกว่ากรดคาไพรลิกตามลำดับกรดไขมัน เพราะมีอยู่ทั้งหมดในแพะ ไขมันกรดเบนโซอิกที่มีอยู่ซึ่งเรียกว่า กรดเบนโซอิก

โดยทั่วไปกรดคาร์บอกซิกที่เรียบง่ายในการตั้งชื่อตามปกติ เพราะเป็นทางเลือกที่มีกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิกยาวที่สุดในห่วงโซ่คาร์บอนเป็นโซ่หลัก โดนจะแทนที่ตำแหน่งเริ่มต้นจากกรดคาร์บอกซิลิก ที่อยู่ติดกันอะตอมของคาร์บอน เพราะจะกำหนดตามลำดับ กรดอะโรมาติกมีชื่อเป็นอนุพันธ์ของกรดเบนโซอิก กรดคาร์บอกซิลิกที่ซับซ้อนมากขึ้น ถูกตั้งชื่อตามศัพท์สากล

โดยจะเลือกสายคาร์บอนที่ยาวที่สุดที่มีกลุ่มคาร์บอกซิลเป็นสายโซ่หลัก โดยลำดับเริ่มต้นจากอะตอมของคาร์บอนคาร์บอกซิลบวกกับชื่อของตัวแทนและที่ตั้ง การตั้งชื่อกรดอะลิฟาติกไดคาร์บอกซิลิกใช้สายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดที่มีกลุ่มคาร์บอกซิลสองกลุ่มในโมเลกุลเป็นสายโซ่หลัก บวกกับชื่อและตำแหน่งของหมู่แทนที่

กรดไขมันที่ต่ำกว่าเป็นของเหลวมีกลิ่นฉุนและละลายในน้ำ กรดไขมันระดับกลางยังเป็นของเหลว มีกลิ่นไม่พึงประสงค์และละลายได้บางส่วนในน้ำ กรดไขมันที่สูงกว่าคือของแข็งคล้ายขี้ผึ้ง ไม่มีกลิ่นและไม่ละลายในน้ำ ทั้งกรดไขมันดิเบสิกและกรดอะโรมาติกเป็นของแข็งผลึกกรดอะโรมาติก มีความสามารถในการละลายในน้ำต่ำและสามารถตกผลึกใหม่ได้จากน้ำกรดไดคาร์บอกซิลิกอิ่มตัว สามารถละลายได้ง่ายในน้ำและเอทานอลยกเว้นโฮโมลอกที่สูงขึ้น

จุดเดือดของกรดคาร์บอกซิลิกสูงกว่าแอลกอฮอล์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลใกล้เคียงกัน จุดหลอมเหลวของกรดคาร์บอกซิลิกอิ่มตัวเชิงเส้ นและกรดไดคาร์บอกซิลิกเพิ่มขึ้นในลักษณะซิกแซกตามจำนวนอะตอมของคาร์บอนที่เพิ่มขึ้น จุดหลอมเหลวของกรดคาร์บอกซิลิกที่มีอะตอมของคาร์บอนเป็นเลขคู่นั้น สูงกว่ากรดคาร์บอกซิลิกสองตัวที่อยู่ติดกันที่มีเลขคี่ของอะตอมของคาร์บอน

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของกรดคาร์บอกซิลิกคือ ความเป็นกรด กรดคาร์บอกซิลิกเป็นกรดอ่อนและความเป็นกรดจะแรงกว่ากรดคาร์บอนิก กรดคาร์บอกซิลิกสามารถสร้างเกลือที่มีออกไซด์ของโลหะหรือไฮดรอกไซด์ของโลหะ ความสามารถในการละลายของเกลือโลหะอัลคาไลของกรดคาร์บอกซิลิกในน้ำ มีค่ามากกว่ากรดคาร์บอกซิลิกที่สอดคล้องกัน

เกลือของโลหะอัลคาไลของกรดไขมันระดับล่าง และระดับกลางสามารถละลายได้ในน้ำ เกลือของโลหะอัลคาไลของกรดไขมันที่สูงกว่า สามารถสร้างสารละลายคอลลอยด์ในน้ำได้สบู่เป็นโซ่ยาวของกรดไขมันโซเดียม กรดไขมันเกรดต่ำเป็นวัตถุดิบทางเคมีที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น กรดอะซิติกบริสุทธิ์สามารถใช้ทำเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ พลาสติก ยารักษาโรค

กรดไขมันที่สูงขึ้นเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมน้ำมัน กรดไดคาร์บอกซิลิกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเส้นใยและพลาสติก กรดอะโรมาติกบางชนิดเช่น กรดเบนโซอิกและกรดซาลิไซลิกมีประโยชน์ทางอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายประการ กรดคาร์บอกซิเป็นชั้นที่สำคัญมากของสารเคมีและสารเคมีที่พบบ่อยอื่นๆ อีกมากมาย

See also  [NEW] รวม 20 ซีรี่ย์เกาหลี ไม่ดูคือพลาดหนักมาก!! | ซีรีย์เกาหลีน่าดู2018 - PINKAGETHAILAND

นอกจากนี้ที่ได้มาส่วนใหญ่ ไลด์กรด แอนไฮไดกรดเอสเตอร์และเอไมด์ อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกประเภทนี้ มีลักษณะเฉพาะของตัวเองและทั้งหมดนี้มีการใช้งานที่สำคัญในอุตสาหกรรมเคมี กรดคาร์บอกซิลิกแทนสารประกอบที่อะตอมของไฮโดรเจนบนหมู่ไฮโดรคาร์บอนในโมเลกุลของกรดคาร์บอกซิลิกถูกแทนที่ด้วยอะตอม

หรือกลุ่มอื่นที่มีคุณสมบัติของหมู่ฟังก์ชันเรียกว่า กรดคาร์บอกซิลิกทดแทนตามความแตกต่างของหมู่ฟังก์ชันที่ถูกแทนที่ได้ โดยแบ่งออกเป็นกรดฮาโลเจน กรดไฮดรอกซีกรดคาร์บอนิลและกรดอะมิโนหลายกรดไฮดรอกซี และกรดคาร์บอนิลเป็นสินค้าขั้นกลางของการเผาผลาญทางชีวภาพบางกรดไฮดรอกซี นอกจากนี้ยังมีค่ารักษาสำหรับโรคบางชนิด เพราะกรดอะมิโนสามารถสร้างบล็อคของโปรตีนได้

อ่านต่อได้ที่ >>  procrastination (การผัดวันประกันพรุ่ง) กับข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ

[NEW] JAZZ GIANT แซกหวาน ทรัมเป็ตเร้าใจ | เบน แซ ก – PINKAGETHAILAND

JAZZ GIANT
แซกหวาน ทรัมเป็ตเร้าใจ
การเสียชีวิตของ เบนนี คาร์เตอร์ (1907-2003) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2003 (1907-2003) เป็นหนึ่งในบรรดาข่าวเศร้าของแวดวงดนตรี
โดย ในปีนี้มีศิลปปินระดับตำนานทยอยเสียชีวิตหลายคนด้วยกัน ตั้งแต่ คาร์เตอร์,เฮอร์บี มานน์,กอมไป เซกุนโด กระทั่งเซเลีย ครูซ ผมตัดสินใจหยิบอัลบั้มชุด Jazz Giant มาเขียนถึงเพื่อรำลึกถึง การสร้างสรรค์ของนักดนตรีแจ๊สผู้นี้ ซึ่งเป็นมากกว่านักอัลโต้ แซกโซโฟน หรือนักทรัมเป็ตฝีมือดี หากเขายังเป็นนักประพันธ์ดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสาน และนายวงบิ๊กแบนด์ที่มีบทบาทยาวนานที่สุดคนหนึ่งในวงการแจ๊ส
เบนนี คารเตอร์ เคยมาเยือนเมืองไทย 2-3 ครั้ง เป็นอย่างน้อยทั้งที่อยู่ในช่วงปัจฉิมวัย แต่ลมหายใจทางดนตรีของเขาไม่หยุดนิ่ง จำได้ว่าผมเคยชมการบรรเลง อัลโต้แซกของคาร์เตอร์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งในฐานะดาวเด่นของรายการเทศกาลดนตรีแจ๊สที่สวนอัมพรเมื่อปี พ.ศ. 2539
ระหว่างบรรเลงทั้งสองครั้ง ผมคิดว่าทุกคนที่กำลังชมลีลาการบรรเลงอย่างเต็มที่ของนักดนตรีอาวุโสคงอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าคุณปู่วัยเกือบ 90 ปี (ในขณะนั้น) อาจจะเป็นลมล้มลงบนเวทีเสียเมื่อใดก็ได้

คาร์เตอร์ อัลบั้มชุด Jazz Giant นี้ เมื่อเขาอยุ่ในช่วงอายุ 50-51 ปี ซึ่งได้จัดเป็นช่วงเวลาที่วุฒิภาวะทางดนตรีสุกงอมเต็มที่ โดยมีผองเพื่อนในวงการดนตรีมาร่วมงานหลายคนด้วยกันเพลงส่วนใหญ่ที่บรรเลงเป็นเพลงเก่าที่ไม่ค่อยมีการบรรเลงมากนัก และยังมีบทประพันธ์ ของดาร์เตอร์ รวมอยู่ด้วย 2 เพลง นั่นคือ A Walkin’ Thing และ How Can You See
ก่อนหน้านั้น คาร์เตอร์ผ่านการทำงานดนตรีมาอย่างโชกโชน มีผลงานระดับต้นแบบที่บันทึกเสียงก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมาก แต่ค่อนข้างหาฟังยาก อาทิ I’d Love It (ปี ค.ศ. 1929) ซึ่งเป็นตัวอย่างของการโซโลอัลโต้แซกโซโฟนชั้นดี ก่อนหน้าการถือกำเนิดของชาร์ลี พาร์คเกอร์หรือใน Crazy Rhythm (ปี ค.ศ.1937) ทีมีการพัฒนาเทคนิคเลกาโต(legato)ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด
ขณะที่ฝีมือการเป่าทรัมเป็ตของคาร์เตอร์ แม้จะไม่โดดเด่นเทียบเท่ากับอัลโต้แซกโซโฟน แต่ด้วยการนำเสนออันจัดจ้านเร้าใจ ภายใต้บุคลิกภาพอันแจ่มใสของเขาก็จัดว่าเป็นลีลาที่คอเพลงยากจะปฏิเสธโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพลง More Than You Know (ปี ค.ศ. 1939)
จัวอย่างของการบรรเลงอัลโต้แซกโซโฟน และ ทรัมเป็ตดังกล่าวปรากฏขึ้นในอัลบั้มชุดนี้ ตั้งแต่เพลงแรก Old Fashioned Love ในลีลาอัลโต้แซกโซโฟน อันแสนหวาน เรื่อยไปจนถึง I’m Coming Virginia ที่ฝากไลน์ทรัมเป็ตกันตั้งแต่ช่งงต้น เป็นแบบฉบับของการบรรเลงทรัมเป็ตในบริบทของบัลลาดแจ๊สชั้นดี
บทเพลงทั้งสองของคาร์เตอร์บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ประพันธ์ได้เป็นอย่างดี A Walkin’ Thing เป็นลีลาการเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลายในแทร็คนี้ เบน เว็บเสตอร์ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเทนเนอร์ แซกโซโฟน อันทุ้มมนและและมีปลายเสียงอันกังวานไกลได้อย่างประทับใจ ขณะที่ How Can You Lose เป็นบลูส์ที่มีดีกรีความเข้มกำลังเหมาะโดยมีเสียงทรอมโบนต่ำๆของแฟรงค์ โรโซลิโนประสานกับไลน์ทรัมเป็ตของคาร์เตอร์ได้อย่างกลมกลืน
อัลบั้มนี้ไม่ได้มีแจ๊ส ไจแอนท์เพียงคนเดียว หากยังมีบาร์นี เคสเซลเล่นกีตาร์ได้อย่างเฉียบคมใน Blue Lue เช่นเดียวกับลีลาคอมพิ่งเปียโนของอังเดร พรีแวง นักเปียโนแจ๊สที่ขยับไปสู่วงการดนตรีคลาสสิคในเวลาต่อมา
คาร์เตอร์ถ่ายทอดอัลโต้ แซกโซโฟน ได้อย่างพลิ้วไหวใน Ain’t She Sweet โดยมีการรับส่งข้อความระหว่างเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นอย่างไหลลื่น เป็นปฏิสัมพันธ์ชั้นดีของแซกโซโฟนกับกลอง,กีต้าร์และเปียโน
Blues My Naughty Sweetie Gives ti me เป็นแจ๊สในอารมณ์บลูซีย์หวานเศร้าตามชื่อเพลง เซลลี มานน์ควบกลองได้อย่างมั่นคง โดยมีจิมมี โรว์ลส์มาแทนที่พรีแวง ในตำแหน่งเปียโนด้วยวอยซิงที่ค่อนไปทางโรแมนซ์ คาร์เตอร์ดำเนินทำนองได้ฉ่ำหวานตามสไตล์ถนัด นับเป็นหนึ่งในผลงานระดับขึ้นหิ้งของเบนนี คาร์เตอร์ที่ฝากไว้แก่โลก

CR: 100 JAZZ ALBUMS REVIEW อนันต์ ลือประดิษฐ์


Cách Dùng Benzoyl Peroxide Trị Mụn Như Nào Đúng Cách ?


Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng benzoyl peroxide trị mụn như thế nào cho đúng cách. Vì mình sợ các bạn không biết cách dùng thì rất đáng tiếc và cũng làm mình cảm thấy có lỗi ý. Nên bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sử dụng nha.
Thuốc tham khảo:
Benzac AC
Panoxyl gel
Epiduo
Azaduo

See also  [Update] 10 วิตามินซียี่ห้อไหนดีที่สุด วิตามินซีผิวขาว ยอดฮิต Pantip 2021 | อาหาร เสริม เพื่อ ผิว ขาว - PINKAGETHAILAND

Liên Hệ Khám \u0026 Theo Dõi Bs Pia Tại Đây:
🩺Tư vấn trực tiếp (theo dõi có phí) tại Fb: http://bit.ly/3rvLhhp
💌 Liên hệ làm việc qua Mail: [email protected]
🛒 Liên hệ mua các sp trị liệu chính hãng từ Bs: https://bit.ly/3cWLBSx
🏵 Tham gia nhóm kín: https://bit.ly/2YVBXY0
📲 Messenger: https://bit.ly/3iNIMUQ
🎞 Channel: http://bit.ly/BsPiachannel
🎆 Instagram https://bit.ly/35eF1BM
🎼 Tiktok: https://bit.ly/3ixJkzS
💰 Paypal: https://bit.ly/3pJpbs0

Kênh Youtube chính thức của Bs.Pia (Bs.Trang) cung cấp các thông tin, kiến thức, hướng dẫn chi tiết các bước chăm sóc và điều trị da một cách khoa học nhất.
© Bản quyền thuộc về Bs.Pia Yêu Da Đúng Cách
© Copyright by Bs.Pia ☞ Do not Reup
bspia bstrang yeudadungcach bspiachannel

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Cách Dùng Benzoyl Peroxide Trị Mụn Như Nào Đúng Cách ?

4 ข้อต้องรู้ Benzac ใช้ยังไงให้สิวหายเร็ว สิวอุดตัน สิวอักเสบ เห็นผลจริง 100%


🌴กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ด้วยนะครับ → http://bit.ly/subscribetoHappynucha
ยารักษาสิวเบนเซก (Benzac) เป็นยารักษาที่มีตัวยาสำคัญ ที่ช่วยรักษาสิวอุดตัน อักเสบ คือตัวยา Benzoyl peroxide ในตลาดมีความเข้มข้นที่ Benzac 2.5% และ Benzac 5% ซึ่งเราทุกคนสามารถเลือกใช้ ตามระดับอาการของสิวตัวเอง
ใครที่เป็นสิวไม่เยอะมาก หรือ ยังไม่เคยใช้ยารักษาสิวเบนเซกมาก่อน นุชาแนะนำให้ใช้ความเข้นข้นเริ่มต้นที่ 2.5% และ ควรทาก่อนล้างหน้า เพื่อทดสอบว่าผิวของเรา เกิดการระคายเคืองไหม
คำเตือน : การใช้ยารักษาสิว มีข้อระมัดระวังหลายอย่าง ทั้งผลข้างเคียงของยา และ การใช้ยาต่อเนื่องมีผลต่อความเสื่อมของชั้นผิว (Skin Barrier) ยารักษาสิวจะไปลดระดับวิตามินที่ผิว หากเราไม่เสริมชั้นผิวที่ดีพอ ผิวเราจะอ่อนแอ บอบบาง ดังนั้นอย่าลืมใช้เซรั่มบำรุงเสริมผิวให้แข็งแรง และ ครีมกันแดดที่ช่วยป้องกันแสงแดดเพื่อลดผลกระทบ ระยะยาวกับผิว
P R O D U C T M E N T I O N S
💧 BIDERMAX GENTLE SUNSCREEN SPF50 PA+++
ครีมกันแดดสำหรับคนเป็นสิว ผิวมัน ผิวแพ้ง่าย ผิวไม่มัน ไม่อุดตัน ไม่ก่อสิว นุชาแนะนำใช้ครีมกันแดดตัวนี้ สิวเยอะ สิวหนักใช้ได้หมดเลยนะครับ ผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอน
┕ https://www.oranuchaskin.com/product/gentlesunscreenspf50pa/
💧 BIDERMAX SKIN BARRIER FRESH SERUM
เซรั่มบำรุงเพื่อผิวแข็งแรง เสริมชั้นผิวให้แข็งแรง ลดเลือนริ้วรอย เพื่อผิวขาวกระจ่างใสอย่างยั่งยืน
┕ https://www.oranuchaskin.com/product/skinbarrierfreshserum/
➥คุยกับนุชาทางไลน์ Line ปรึกษาสิว แนะนำผลิตภัณฑ์รักษาสิว
Line ‣ : @happynucha (มี@ข้างหน้า)
[email protected] กดเพิ่มเพื่อน : http://nav.cx/aCnyvut
____________________________
🌴ผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่นุชาแนะนำ Oranucha Skin + Bidermax
› ครีมรักษาสิวสเตียรอยด์ ครีมรักษาสิวเรื้อรัง ครีมรักษาสิวอุดตัน เห็นผลจริง !
‣ http://www.oranuchaskin.com
____________________________
FOLLOW ME
Facebook (นุชา Happy Nucha) : https://bit.ly/2ZbOS7N
Line (@happynucha) : http://nav.cx/aCnyvut
Instagram (@happynuch) : https://bit.ly/2NuRpod
Twitter (@happynucha) : https://bit.ly/3i2brVd
TikTok: (@happynucha) : https://bit.ly/2CIztEy
benzac ยารักษาสิว เบนเซก

See also  กินให้ผอม 14 วัน ลองทำตามเลย ผอมเร็วแน่นอน | วิธี ทํา ให้ ผอม เร็ว ที่สุด

4 ข้อต้องรู้ Benzac ใช้ยังไงให้สิวหายเร็ว สิวอุดตัน สิวอักเสบ เห็นผลจริง 100%

ร้องไห้ได้ไหม – แซ็ค ชุมแพ |【Official MV】


เพลง : ร้องไห้ได้ไหม
ศิลปิน : แซ็ค ชุมแพ
คำร้อง/ทำนอง : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
เรียบเรียง : ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา (เดอะชิน)
Mix Master : อานนท์ เชื้อบุญมา
Graphic Director/Creative : น๊อตซิ่ง ต้นไม้มิวสิค
Assistant Photographer : แฮม ต้นไม้มิวสิค
………………………………………………………………
Producer : เอ๊ะ ต้นไม้มิวสิค
Manager : พี่ตั้ม สามารถ ทองขาว
ติดต่องานแสดง : 0818235155
……………………………………………………………..
เฮ็ดดีที่สุด พยายามทุกอย่าง
ยอมทุกทุกทาง เก็บเอาไว้คนเดียว
ไผกะบ่เห็นค่า ไผกะบ่เข้าใจ
คนฮักกะเหมิดใจ บ่เหลือไผเลยอิหลี
ขอร้องไห้ได้ไหม หัวใจมันเกินจะทน
เก็บอาการมาโดน เจ็บจนทนไม่ไหว
ขอร้องไห้ได้บ่ มาท้อมาแท้ แท้น้อหัวใจ
คือมองบ่เห็นทางไป ขอฮ้องไห้แน่เด้อ
โลกนี้ช่างว่างเปล่า เดียวดายแท้หัวใจ
มีคำถามที่เก็บไว้ ชีวิตเฮาทำไมต้องเป็นแบบนี้
() Solo:
ภาวนาให้ฟ้าในวันรุ่ง มอบกำลังใจให้ก้าวต่อ
มีใครสักคนบ้างไหมที่พอเข้าใจ โอบกอดปลอบโยนบ่ไปไส
อยู่เคียงข้างกันเป็นแฮงใจ…สิมีบ่
()
………………………………………………………………………
⏩ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
👉https://www.facebook.com/TonmaiMusic/
👉https://www.facebook.com/BigLoveMusicGroup
…………………………………………………………………

ร้องไห้ได้ไหม - แซ็ค ชุมแพ |【Official MV】

รักษาสิวอุดตันด้วย Benzac ภายใน 2 อาทิตย์ ไม่เจ็บตัว ไม่ฉีดหรือกินยา l Babyposiepae


รักษาสิวสิวbenzacรักษาสิวด้วยตัวเองหน้าใส มาเเชร์ประสบการณ์รักษาสิวด้วยตัวเองกัน ไม่เจ็บตัว ทำเองง่ายได้ เริ่มได้จากตัวเอง
ปล.อาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะกับทุกคน แต่เป็นประสบการณ์โดยตรงของเป้เองนะคะ
ฝากติดตามหรือติดต่อได้ที่
facebook ,Instragram, twitter : Babyposiepae
FB : https://www.facebook.com/babypososie/?modal=admin_todo_tour
IG : https://www.instagram.com/babyposiepae/?hl=th
Twitter : https://twitter.com/Poochit54701882
💙 ขอบคุณที่ติดตามนะค่า 💙

รักษาสิวอุดตันด้วย Benzac ภายใน 2 อาทิตย์ ไม่เจ็บตัว ไม่ฉีดหรือกินยา l Babyposiepae

ผิวดีขึ้น!! รักษาสิวด้วย BENZAC ใช้ยังไงให้หาย | FFLOG


วันนี้โฟมจะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาสิวด้วยยา benzac ที่มีโอกาสได้ลองใช้อย่างจริงจังช่วงกักตัว จะเวิร์คมั๊ยมาดูพร้อมกันเลย
Product Mentioned
Benzac AC (แพคเกจใหม่) https://shp.ee/9hyenc7
Don’t Forget To Turn On My Post Notifications
🎈Let’s keep in touch
Facebook Page: https://www.facebook.com/fomefommelog/
Instagram : https://www.instagram.com/fomefommedsk/
Email: [email protected]

ผิวดีขึ้น!! รักษาสิวด้วย BENZAC ใช้ยังไงให้หาย  | FFLOG

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKEUP

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เบน แซ ก

Leave a Comment