[NEW] success magazine14 Pages 1 – 32 – Flip PDF Download | ญา ณิ น วิ ส มิ ตะ นันทน์ – PINKAGETHAILAND

ญา ณิ น วิ ส มิ ตะ นันทน์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

No Text Content!

www.successmore.com ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2558นักธรุ กจิ ซคั เซสมอร์ ระดบั Diamond นกั ธุรกิจซคั เซสมอร์ ระดับ Diamondนพรตั น์ ทองศักดิ์ กรไกร ขันยอดเแปรงลบยี่ นั นดาชลีวใจิตทคี่ ณุ ได้

อาหารเสร�มบำรุงสมองและระบบประสาท1 บำรุงสมอง เพมิ่ ประสทิ ธภ� าพในดา นความจำ และการเรย� นรู2 ฟนฟู ระบบประสาท ชวยขยายหลอดเลอื ดและลดการอดุ ตัน ของหลอดเลือดสมอง3 ปองกัน โรคอัลไซเมอร เพิ่มการไหลเว�ยนเลอื ดไปเลี้ยงสมองและ ลดความเส่ียงในการเกดิ โรคอลั ไซเมอร

สวสั ดีครับ นักธุรกิจซคั เซสมอรท์ ่รี ักทุกทา่ น GREETINGด้วยรัก เช่ือมั่นและปรารถนาดี ทักทายกันฉบับนี้ ก็อยู่ในช่วงเวลาของครึ่งปีหลังที่กำ�ลังจะย่างเข้าไตรมาสที่ 4 แล้ว นี่ก็เหลือเวลาอีก นพ.สทิ ธวรี ์ เกยี รติชวนันต์ 3 เดือนกว่าๆ ก็จะผ่านปีพศ.นี้ไปแล้ว เสียงปี่กลองเป่ารัวเร็วขึ้น ทุกๆ ท่านยังคงเกาะติดภารกิจพิชิต ประธานผู้กอ่ ตง้ั เป้าหมายกันอย่างกระตือรือร้น สมกับการเป็นคนที่มีแรงปรารถนาที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงๆ และในช่วงเวลา 2 ปีกว่าๆ ที่ผ่านมา ซัคเซสมอร์ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปแล้วหลายหมื่นคน และมีที่ ประสบความสำ�เร็จระดับมรี ายได้สะสมเกนิ หนง่ึ ล้านบาทรวมถงึ 64 รหัสดว้ ยกัน กข็ อแสดงความยินดีกับนัก ธรุ กิจที่มผี ลลพั ธ์ระดบั ยอดเยย่ี มมาอีกครง้ั นะครบั นักธุรกิจซัคเซสมอรท์ ุกทา่ นครับ ชว่ งเวลานี้ ซัคเซสมอรถ์ อื วา่ เป็นเครอ่ื งมือในการเปลีย่ นแปลงชวี ิตทใ่ี ช่ และยังเปน็ จังหวะเวลาทใี่ ชอ่ ีกดว้ ย ปจั จบุ ันเรามีสาขาในประเทศไทยกระจายอยู่ทว่ั ประเทศ 18 สาขา อยใู่ น ประเทศเมียนมารอ์ ีก 2 สาขา รวมทัง้ สิ้น 20 สาขา มสี ินคา้ กว่า 40 รายการและออกสินค้าใหมเ่ พิ่มขนึ้ ทกุ ๆ เดอื น นอกจากนน้ั ยงั มหี ลกั สตู รสมั มนาทช่ี ว่ ยยกระดบั ความคดิ ความเขา้ ใจชวี ติ ความเชอ่ื มน่ั ความเปน็ ผนู้ �ำ ทกั ษะและการยกระดบั พลงั งาน เพอื่ ใหค้ ณุ และทมี งานสามารถเขา้ เรยี นรไู้ ดอ้ ยา่ งตอ่ เนอื่ ง โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ หลกั สตู รสมั มนายอดนยิ ม “Start Your Business With Why” ท่เี ดนิ สายจดั ทัว่ ทุกภมู ภิ าค เพ่อื อำ�นวย ความสะดวกแกท่ ุกท่าน ซง่ึ ผมเชอ่ื ว่าพวกเราทกุ คนคงสัมผสั พลงั อนั ยิ่งใหญแ่ ละแตกต่างจาก “Why” ได้ ดงั นั้น จงึ เรยี กไดว้ า่ ในส่วนของเคร่ืองมือท่ีช่อื ซัคเซสมอร์ มีความพรอ้ มสุดขีดท่จี ะชว่ ยเปล่ียนแปลงชวี ิต ของผู้คน จงึ เหลือเพยี งตัวคุณเท่าน้ัน ทต่ี อ้ งตัดสนิ ใจเอาจริง ทำ�ตวั คุณให้เปน็ คนท่ีใช่และพฒั นาตนเองอย่าง ต่อเน่ืองสม่�ำ เสมอเพอื่ ให้มีความรทู้ ี่พรอ้ ม จากน้ันลงมือท�ำ เนอ้ื งานอย่างทุ่มเทและชาญฉลาด ผมเชื่อม่ันว่า ถา้ มุ่งมน่ั และยนื หยดั ในแนวทางน้ี ทกุ คนสำ�เร็จเปล่ยี นแปลงชีวิตได้ทซ่ี ัคเซสมอรอ์ ยา่ งแน่นอนครบัCONTENTS นติ ยสารซคั เซส : ปที ่ี 2 ฉบบั ท่ี 14 เดอื นกนั ยายน – ตลุ าคม 2558 นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซคั เซสมอร์ บอี ้ิงค์ จ�ำ กัด ทีจ่ ัดท�ำ ข้นึ เพื่อสรา้ งแรงบนั ดาลใจให้นกั ธุรกจิ ซัคเซสมอร์4 Activity Update 20 Guide Tip : ประเทศออสเตรีย (Austria)7 Recognition : เดือนกรกฏาคม – สิงหาคม 2558 22 Horoscope : ดดู วงประจำ�เดือน ก.ย – ต.ค. 255811 Cover Story : คณุ นพรัตน์ ทองศักด์ิ – คุณกรไกร ขันยอด 23 ข้อคดิ คำ�คม14 Executive Focus15 FAQ ถามตอบเรอ่ื งผลติ ภณั ฑ์ 24 Health : โรคอลั ไซเมอร์16 Info Social 26 More Being 28 Successmore Leadership Academy (SLA)17 More Guru : 10 สดุ ยอดคำ�ถามสกู่ ารเป็นสุดยอดผ้นู ำ� (ต่อ) 30 ตารางงาน 18 Sale Tip : ธรุ กจิ ผคู้ น19 Inspire : 3 เสาหลกั แหง่ ความสำ�เร็จ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ำกัด เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพั ท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : [email protected] 3www.facebook.com/successmorebeing

ACTIVITY UPDATE

ACTIVITY UPDATE “สองพยคั ฆ์ นกั สู้ผพู้ ิชิต” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทยี น พัทยา จังหวดั ชลบรุ ีงานเปดิ ตวั หนงั สอื วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2558INSPIRATION #19 Guest Speaker : คณุ กัญญารตั น นกั ธรุ กิจระดบั Emerald6 www.facebook.com/successmorebeing

ประกาศเกยี รตคิ ุณ RECOGNITION เดอื นกรกฏาคม – สงิ หาคม 2558นักธุรกจิ ซัคเซสมอร์ระดบั Blue Diamond คณุ พัสมน ทองแสน คณุ รินทร์ลภสั ธนะลีละผลิน คุณเอกธณชั ผลพลู กจิ คณุ รชั เศรษฐ์ ตรรี ตั นาภรณ์ จ.นนทบรุ ี จ.นนทบรุ ีนักธุรกจิ ซัคเซสมอร์ระดับ Diamondคณุ พนิ ยั สามญั เมือง คุณสว่าง หลางหลี คุณอดุ มศกั ดิ์ – คุณจงรกั ษ์ ปักอินทรีย์คณุ ศิริรัตน์ ชลู ะเอียด คุณนฐิตา มลู ราช จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร จ. พิษณโุ ลกนกั ธุรกจิ ซคั เซสมอรร์ ะดบั Emeraldคณุ ปทติ ตา ทองนอ้ ยกุนทร คณุ อัครวนิ ฒ์ – คณุ นุษชดา คุณปิยาภรณ์ – คณุ สุประวีณ์ กำ�บญุ คณุ วเรศชัย อ่อนทรพั ย์ ประทุมศลิ ป์ จ.ชลบุรี จ.ชุมพร กรุงเทพมหานครนกั ธรุ กจิ ซคั เซสมอรร์ ะดบั Rubyคณุ กรวรรณ – คณุ มหัทธน ละออ จ.พระนครศรีอยุธยา คณุ พรี ณัฏฐ์ ลปิ ิประภาสกลุ – คณุ ปภาดา เทอร์เนอร์ กรุงเทพมหานคร คณุ พรทิพย์ภา พลขาล กรงุ เทพมหานครคณุ นราพงศ์ ศรจี นั ทรแ์ ก้ว จ.ราชบุรี คณุ เรงิ ศกั ย์ กจิ พรณพวฒั น์ – คณุ วไิ ลพร วงศศ์ รพี รหม จ.พระนครศรอี ยธุ ยานกั ธรุ กจิ ซคั เซสมอรร์ ะดับ Pearlคณุ กัญญนนั ทน์ สขุ จิตร กรุงเทพมหานคร คณุ ธนภัทร – คุณภภัสสร รตั นเทพ จ.ชุมพร คุณพลอยพร – คุณพรสขุ เทยี นแสง จ.ชลบรุ ีคณุ ณภัชนันท์ – คุณพุฒพิ ัฒน์ นนั ทศิริศรณ์ จ.นนทบรุ ี คณุ เยาวมาลย์ – คณุ บญุ สง่ ศรวี ะรมย์ กรงุ เทพมหานคร คุณเอลสิ า พฒั นวบิ ลู ยไ์ พศาล กรงุ เทพมหานครคณุ ธนดล – คุณจันทร์เพ็ญ ศรวเิ ศษ จ.อุบลราชธานี คุณมทุ ติ า – คุณธนากร พิมลมาศ จ.นนทบรุ ีนักธุรกิจซคั เซสมอร์ระดับ Platinumคณุ กศุ ล ทองแสน จ.นนทบุรี คณุ ฤทธิชยั เจรญิ พฒุ – คุณสุพรรณพร เขียวอ่อน จ.สุราษฎรธ์ านี คุณมนต์ชยั ชินศิรวิ ฒั นา จ.ชลบรุ ีคณุ คชาทชั บัวคล่นี ฤภคั – คุณชวิศา อยูป่ รชี า จ.พัทลงุ คุณศริญญา – คณุ ธติ พิ นั ธ์ุ สลุงใหญ่ กรุงเทพมหานคร คุณมนตรี ทองกงุ้ – คุณกุณญั ญา ดลระหมี จ.สงขลาคุณดำ�รงค์ อนิ ทรจ์ นั ทร์ – คณุ ปยิ มณฑ์ ฐติ ิจิราภทั ร์ จ.นนทบรุ ี คุณสุนรี จงรกั ษ์ จ.พิษณโุ ลก คณุ วรศิ รา พลขาล กรุงเทพมหานครคุณธนชั สร – คุณธติ พิ งศ์ สุทธิบงกช กรงุ เทพมหานคร คุณอรรถพล ไชยสง จ.ชุมพร คณุ อธิษฎา ประภากมลปราณ – ร.ต.ต. จลุ ศกั ด์ิ อ�ำ่ ข�ำคุณนราเศรษฐ์ – คุณรินทรธ์ นนั พรรวธี นานนท์ กรงุ เทพมหานคร ดร.มีมี สัจจกมล จ.ปทุมธานี จ.พิษณุโลกคุณนัธทวัฒน์ กฏุ ี จ.นครศรธี รรมราช คุณจนั ทรกร จนั ทรง์ าม – คณุ ทัศภูมิ แสงชัญ จ.ราชบรุ ี คณุ อนญั ญา ปาณนนพา จ.สรุ าษฎรธ์ านีคณุ บุญชยั – คณุ เอมอร ปิยะคมน์ กรงุ เทพมหานคร คณุ พนอ ค�ำ หล้าทราย กรุงเทพมหานคร คุณอญั ญาณี เฉดิ ดลิ ก กรงุ เทพมหานครคณุ ปุญญภทั ร รำ�ไพเราะ จ.อำ�นาจเจริญ คณุ พยงุ ศกั ด์ิ ข่ายทอง จ.ชลบุรี คุณอุดม – คุณศรนี วล โชติชม จ.พิษณุโลกคณุ รชั ดาพร ประกอบกิจ จ.อุบลราชธานี คณุ พชั รวัฒน์ ตรรี ัตนาภรณ์ จ.นนทบุรี 7www.facebook.com/successmorebeing

RECOGNITIONนกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์ระดับ Goldคณุ เบ็ญจรงุ นชุ นงค์ จ.ชุมพร คุณวิรนิ ทร์ญา ธรี ชยั ธนฉัตร์ จ.พระนครศรอี ยุธยา คณุ ทศั นีย์ แจ้งดี จ.อดุ รธานีคณุ เพชรี – คณุ นิรนั ดร์ ไพบลู ย์ศลิ ป์ จ.อดุ รธานี คุณสปนั ธห์ ยก เมธีวนชิ คุณ กรุงเทพมหานคร คุณทพิ ยว์ ัลย์ – คณุ สุวัฒน์ชยั ศนั สนะจิตสกลุ กรุงเทพมหานครคุณเพ็ญศรี คลา้ ยทอง จ.ชลบรุ ี คุณสายสุดา สิทธิวรพนั ธุ์ กรงุ เทพมหานคร คุณนิกร รกั เสงีย่ ม จ.ชลบรุ ีคณุ เลิศศักดิ์ แกว้ คง กรงุ เทพมหานคร คณุ สกุ ัลยา บุญเพชร จ.พทั ลุง คณุ นิรันดร์ – คุณชสิ ากญั ญ์ กญั เลิศไพศาล กรุงเทพมหานครคุณเสาวณี เลิศปาน จ.สรุ าษฎรธ์ านี คุณสุพัด เรืองมณี – คณุ นิกร สดุ ไชย จ.ชลบุรี คณุ นษิ ฐกานต์ เอกอัครจิรธรณ์ จ.สงขลาคุณโอภาส มาแกว้ จ.อตุ รดิตถ์ คณุ หนูพัฒน์ เหมอื นสกลุ จ.พระนครศรอี ยธุ ยา คุณประทนิ อนิ ทร์มั่น จ.ชัยนาทคณุ กรกันยา ศรที องกูล จ.สพุ รรณบุรี คุณอดนิ นั ท์ กระตา่ ยเพ็ชร์ กรุงเทพมหานคร คณุ พนาศกั ดิ์ อนิ ทร์สวุ รรณ – คุณเสาวภา รัษฏาเพชร จ.สมุทรปราการคุณกัณณช์ ญาน์ กชกัญจนญ์ าโชต ิ จ.นครราชสมี า คุณอภิภทั ร หว่างกฤษ จ.ชมุ พร คณุ พรพรรณ พัชรกิตติพร จ.ชลบรุ ีคณุ กิตต์วิ ริศ พศิ ทุ บวรพงศ์ กรงุ เทพมหานคร คณุ อาภสั รา จันทรง์ าม จ.สมทุ รปราการ คุณพัฒน์นรี อ่อนประดิษฐ์ กรงุ เทพมหานครคณุ กิตตวิ ุฒิ ทัดไพร กรุงเทพมหานคร คุณอิสรยี ์ นิธิไชยกิตติกลุ จ.ตราด คุณพฒั นศักด์ิ ผิวข�ำ กรุงเทพมหานครคุณกิตตศิ ักด์ิ ลาลด – คุณเตยี งทอง สหี านาจ กรงุ เทพมหานคร คณุ อษุ า – พันจา่ เอกตอ่ ศักด์ิ นาควเิ ชยี ร จ.ระยอง คณุ พฒุ ิพฒั น์ ไชยมงคลวฒุ ิ จ.พิษณุโลกคณุ จุฑามาศ ออ่ นศรี จ.นนทบรุ ี ร.ต.ต.วนั ชัย – คุณวารี รกั คล่ี จ.ชมุ พร คณุ มงคล ภมู ิ กรงุ เทพมหานครคุณชวันรตั น์ จีระโชติพัฒน จ.นนทบรุ ี ว่าที่ ร.ต.ชาญกฤติพัฒน์ วิริยธนกิจโชติ จ.สรุ ินทร์ คณุ มณีรัตน์ – คุณครรชติ จันทรบุบผา จ.เลยคุณชัยภูวทิ ย์ ธูปทองโอฬาร จ.ปทุมธานี คุณเกษชนก มลู ราช จ.ชมุ พร คุณมะเฟือง – คุณชาลี สกุลไทย จ.ปทุมธานีคณุ ชิณณพัฒน์ – คุณรชั ฏา กาฬสวุ รรณ จ.ชลบรุ ี คุณเขมิกา จอ้ี ดุ จ.ล�ำ พนู คุณมาราตรี แซ่ตง้ั จ.ชลบุรีคุณณหทัย – คณุ ธนพพิ ฒั น์ กษิดิศณชิ กลุ จ.เชียงใหม่ คณุ เจอื ทิพย์ สายสมุ าลย์ กรุงเทพมหานคร คุณยุวรี แซ่เฮง กรุงเทพมหานครคุณณฎั ฐา ทองศรี จ.สกลนคร คณุ เพชรา ศรฟี ้า จ.สุพรรณบรุ ี คุณรัชพล – คุณดาวกิ า ขุนโยธา จ.ชลบรุ ีคุณณฐั วฒุ ิ จันทร์สวุ รรณ จ.นครศรีธรรมราช คณุ ไพรอากอน เพชรมณแี สง จ.อบุ ลราชธานี คณุ รตั นรัตน์ ช่วงโชติ – คุณสนั ตภิ าพ วงศ์ปัดสา จ.อุบลราชธานีคณุ ทตั พร ทัดไพร จ.กรงุ เทพมหานคร คณุ กฤศณฏั ฐ์ กุลนนั ทเสฏฐ์ จ.นนทบรุ ี คุณรงุ่ ทรพั ย์ รจุ ิพรนธิ ิภัทร์ จ.ปทุมธานีคณุ ธนาภร ฟกั ก่ิม จ.พระนครศรอี ยธุ ยา คุณกัญญาภัค จรยิ ะเทพถาวร – คณุ เนตกิ ร บุปผะโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ คุณวลักษกรณ์ ทองสขุ จ.นา่ นคณุ ธัญชนก คะชาชยั จ.สุพรรณบุรี คุณจารุณี ยมสวัสดิ์ จ.ชมุ พร คุณวริ ัตน์ ช่วยชูหนู จ.ชุมพรคณุ นฤภทั ร ไพบลู ย์ศลิ ป จ.อดุ รธานี คุณจิรวฒั น์ บดินทรร์ ตั นะโชติ กรงุ เทพมหานคร คุณสมนกึ ยม้ิ เสนห่ ์ จ.พษิ ณุโลกคณุ นันธิดา ไชยวงค์ กรุงเทพมหานคร คณุ จิรารัตน์ จรรยา กรุงเทพมหานคร คณุ สาคร จนั ทรก์ ระจา่ ง จ.ชลบรุ ีคณุ นจุ รินทร์ – ร.ต.สนธยา ปาละโชติ จ.ชลบุรี คุณจุฑารัตน์ ทองแมน จ.เชียงใหม่ คุณสริ ณิ า – คณุ ดำ�รง รัตนเวฬุ จ.รอ้ ยเอด็คุณนชุ รี ชว่ ยชหู นู จ.ชุมพร คณุ ชยาวิชญ์ – คุณประภาพรรณ คุณมาศ จ.ชลบรุ ี คุณสืบศรี เกา้ เอีย้ น – คุณพิชัย เก้าเอีย้ น จ.สุราษฎร์ธานีคุณบุญมา ทุมนาม จ.มหาสารคาม คุณชาติชาย พุกผาสขุ – คณุ กลุ ธิภาดา วงศ์ฝัน้ จ.ลำ�พูน คณุ สุธี ปรชี าวัฒนสกลุ จ.นนทบรุ ีคุณประหยดั เอย่ี มประภาศ จ.ชลบรุ ี คุณชชู าติ พรมศลิ า – คุณสนุ ิศา แก้วเกิด จ.ก�ำ แพงเพชร คุณสภุ าพ เสมอภาค จ.ราชบุรีคุณปัณณพฒั น์ ทญั ญพ์ ศุตม์ จ.เลย คณุ ณัฏฐกานต์ ศรีมาเสรมิ – คณุ วิภาลกั ษณ์ ฆ้องชยั นำ�สกนุ ต์ คุณสุรยิ า โพธิ์ชัยเลิศ จ.ระยองคุณพชิ ยา ปญั ญาประชุม – คุณนรินทร์ นารินรักษ์ จ.ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร คุณสุวรรณา แซ่ลิม้ กรุงเทพมหานครคุณภาวนิ ี ไกยกลู – คณุ สรุ ชยั ไกยกูล จ.ฉะเชิงเทรา คณุ ดวงใจ สนทิ ชาติ จ.อทุ ยั ธานี คุณอภเิ ชษฐ์ พกุ ผาสุข จ.นครปฐมคุณมนสัณห์ อ�ำ พนั โรจนานนั ท์ จ.นครปฐม คณุ ดารารัตน์ จันทะเสน จ.สุพรรณบุรี คุณอภิชาติ – คณุ ดวงดี ศริ ินาม กรงุ เทพมหานครคุณรตั ยิ า จนั ทเณร จ.ชุมพร คณุ ตฤณ – คุณณัฐณิชา อุปพงษ์ จ.ชลบุรี คณุ อสิ ราพร ตงั้ วงศ์สทิ ธิโชค กรุงเทพมหานครคุณวราภรณ์ เนียรจติ ร จ.ชุมพร คณุ ทัตติยา ทองศรี จ.สกลนคร ดร.ภูริเดชน์ อทุ ัยรัตน์ จ.นนทบรุ ีนักธุรกิจซคั เซสมอรร์ ะดับ Silver คุณชนิดา ตาทิพย์ กรงุ เทพมหานคร คณุ รณิ ธีรร์ า นามโลมา จ.ร้อยเอด็คุณเกวลนิ โชติวรธนัน จ.กาฬสนิ ธ์ุ คณุ มลฤดี ทับศรีนวล – คณุ สทุ ธศิ ักดิ์ ศรีสุภา จ.ชุมพร คุณชลาวัลย์ ภูมิศร จ.พิษณุโลก คณุ วรี ขวัญ หว่ งเพชร จ.ชลบรุ ีคณุ เสกขส์ บื พงศ์ ปลม้ื สุข จ.พระนครศรอี ยุธยา คณุ ระลึก พฒั น์ไทยสงค์ จ.สมุทรสาคร คุณชวนพศิ จติ ธรรมมา จ.อุดรธานี คุณวุฒิสิทธ์ิ – คุณมาลินี วงศ์ธนาวศิ าลคณุ เสารว์ ภา ศรีทอง จ.สกลนคร คณุ วริ ทิ ธ์พิ ล เลศิ ธนวณชิ จ.กรงุ เทพมหานคร คุณชาตรี กองศริ ิ จ.สรุ ินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยาคณุ กนกพร งาเจือ กรงุ เทพมหานคร คณุ ศริ จิ ันทร์ ทรายค�ำ จ.เชยี งใหม่ คุณชินทณ์ ภัทร เฉลมิ กิตตพิ งศ จ.เชยี งราย คณุ ศักดา เปลือ้ งเชยจันทร จ.ชลบุรีคุณกรญั ฑ์รัตน์ อนิ ทร์อรา่ ม จ.จนั ทบรุ ี คณุ สมเดช องั ษานาม จ.ชุมพร คุณณฐั พิยะ กรงุ เทพมหานคร คณุ ศิรชญาน์ ฤทธิ์ทองพทิ ักษ์ กรุงเทพมหานครคุณกาญจนา ยะใจม่ัน จ.เชียงราย คุณสามารถ – คุณทองทพิ ย์ ยอดดวงใจ จ.ชลบุรี คณุ ณฐั ธนั ยา ฤทธธ์ิ รรมรงค์ – คุณดิศร พนั ธ์ุเครือวลั ย คุณศิริเนตร์ พชั รเดชนิธพิ งษ์ จ.พระนครศรอี ยธุ ยาคุณกติ ตช์ิ ัยวฒั น์ สทุ ธิสา จ.มหาสารคาม คุณสายสมร เธียรพานชิ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบรุ ี คณุ สมพงษ์ บุญนยิ ม จ.ก�ำ แพงเพชรคุณจันสนู กอ้ นสุริย์ จ.ตาก คุณสุชาดา นาคธรณิศวร์ จ.ชุมพร คุณณฐั นาฎ นาควเิ ชียร จ.ชลบรุ ี คุณสรวิชญ์ เปรมชนื่ กรุงเทพมหานครคณุ ชนาพร ยองเพชร จ.เชียงราย คณุ สุธาสนิ ี ปรีเลศิ จ.ลำ�พนู คณุ ทวี นนุ่ ปาน จ.พัทลุง คณุ สราวุฒิ จอ้ ยศรีเกตุ จ.สุพรรณบรุ ีคณุ ชญั ญาวรรณธญั ญ์ อ่นุ เจรญิ จ.พิษณุโลก คณุ สวุ ิมล – รศ.ดร.อศั วฤทธ์ิ อทุ ัยรัตน์ จ.ศรีสะเกษ คณุ ธนาวรรตน์ สุขเกษม จ.ลพบรุ ี คณุ สวรรค์ ประทมุ ศิลป์ จ.ชุมพรคุณชุณหนันท์ ลิปปิ ระภาสกลุ จ.กรุงเทพมหานคร คุณอัศฆเ์ ดช ชนะภัย จ.พษิ ณุโลก คณุ ธรรมนญู สังขริม กรงุ เทพมหานคร คุณสิงหภ์ พ กจิ ด ี จ.ระยองคุณณัฐจติ รี บุณยพฒั นโ์ ภคนิ จ.ชลบุรี Miss.SISOUVANH PHONGPHAISAN จ.ชยั นาท คุณนภสั นันท์ จงสวุ ัฒน์ชยั กรุงเทพมหานคร คุณสิทธิพล – คณุ ณชิ าพฒั น์ จนั ทรอ์ ารักษ์ จ.ชลบรุ ีคุณณฐั กิ า ไวทยกุล กรงุ เทพมหานคร Miss.OHN MAR กรุงเทพมหานคร คณุ นวลศรี นภาคเวช จ.สุรินทร์ คุณสุจติ ตรา – พ.จ.อ.มณี สมจติ จ.ชลบุรีคุณธนชาต เงนิ งาม – คุณธนกฤตา นาคน้ำ� จ.จันทบรุ ี Ms.PHIENG SOUKCHALEUNE จ.อบุ ลราชธานี คุณบวั ไข เหลา่ ลาด จ.ชยั ภมู ิ คณุ สุชน กติ ตินิรนาท จ.นนทบุรีคุณธนดิ า เปรมสโุ ข จ.ชลบุรี คุณเบญจวรรณ พัชรพงศ์พรรณ กรงุ เทพมหานคร คณุ ปานใจ ทองรักษ์ จ.ชมุ พร คุณสุนี – คณุ วีรวัฒน์ ภกั ดดี ง จ.ชมุ พรคณุ ธนนิ ทร์ ทุมนาม จ.มหาสารคาม คณุ โชตกิ า กอ้ งเกษมจติ จ.นครศรีธรรมราช คุณปยิ ะนนั ท์ อ�ำ ไพกลุ จ.เลย คุณสภุ าว์ แสนแสง จ.อุดรธานีคุณธรี ะศักดิ์ ยมสวัสด์ิ จ.ชมุ พร คณุ โยธิน ทองทว้ ม จ.นนทบรุ ี คณุ พรผจง บัวโทน – คณุ ภาณมุ าส ผลมี จ.ชลบรุ ี คณุ สรุ างค์ สารบญั จ.สตูลคุณนัฐจงกล เพชรเจรญิ จ.พัทลงุ คณุ ไพชุตมิ ณฑณ์ เชือ้ หงษ์ กรงุ เทพมหานคร คุณพรรณี แพงค�ำ มี จ.เลย คุณสุวรรณา วังยาว จ.นครสวรรค์คณุ บษุ กล – คณุ อภชิ า จนั ผกากลุ เชฏฐ จ.บรุ ีรมั ย์ คณุ ไสว แถวไธสง – คุณธวชั เป่ารมั ย์ จ.ระยอง คณุ พฒั นน์ รี ตรีรตั นาภรณ์ จ.กรงุ เทพมหานคร คณุ สุวรรณา รตั นมณี จ.ชัยภมู ิคณุ ปรีชา จันทร์งาม จ.สมุทรปราการ คณุ กรุณา นาถวลิ จ.ชลบุรี คุณพิกลุ เนาวะดี จ.รอ้ ยเอ็ด คณุ หทยั ทพิ ย์ – คุณเดชชาติ ชนก จ.ชุมพรคณุ พงษเ์ ทพ เกตุแก้ว จ.พทั ลุง คุณกนั ตาภา อือตระกูล จ.ระยอง คุณมนญู แตงโต จ.สุพรรณบุรี คุณอภญิ ญา สะอาดเอื้อ จ.อดุ รธานีคณุ พนั ทิพา สนิ ศาสตร์ จ.ราชบุรี คณุ กิตตศิ กั ดิ์ พฒั น์แช่ม จ.สุราษฎร์ธานี คณุ มยุรา หนแู ก้ว จ.ชุมพร คุณองิ ฟ้า อนิ ทรก�ำ แหง กรงุ เทพมหานครคณุ พิสา แกน่ จันทร์ จ.สงขลา คณุ กินรี จ�ำ รกั ษา กรุงเทพมหานคร คุณมีนา จันทรท์ อง จ.ชลบรุ ี คณุ อศิ เรศ ชูกร จ.สมทุ รสาครคณุ ภรพริ ตั น์ บญุ จง จ.สพุ รรณบุรี คณุ จารึก รวบยอด จ.พษิ ณุโลก คณุ รัตตกิ าล พิมพท์ อง จ.เลย นอ.(พิเศษ)หญงิ กษริ า นาคม จ.ชลบรุ ีคณุ ภัคสิตา รตั นานโุ ชติ จ.จันทบุรี คณุ จิตนิภา เวชพนั ธ์ุ จ.ขอนแกน่ คณุ ธญั ญวรรณ อารยางกรู จ.สพุ รรณบุรี คุณมนตรี แสงภักดี กรุงเทพมหานคร คณุ ธนั วา พิณโกศล กรุงเทพมหานคร คณุ มนตา ชุตสิ รานนท์ จ.นนทบุรีนักธุรกิจซคั เซสมอรร์ ะดับ Bronze คณุ ธิดารัตน์ วิภาสวชั รโยธนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณุ มาลินี แกว้ น่าน จ.ชยั ภมู ิMr.KHUN KYAW กรุงเทพมหานคร คณุ จำ�เนียร ดีเกิด จ.พระนครศรอี ยุธยา คณุ ธรี ะเดช จนั ทรแ์ ดง จ.ชลบุรี คุณมจุ ลินท์ ประจนั แต กรุงเทพมหานครMr.Saw Halri จ.สมทุ รปราการ คณุ จินตนา แซ่เจยี กรงุ เทพมหานคร คุณนก นาสมใจ จ.ฉะเชงิ เทรา คุณยภุ าพร ไตรลึก จ.พระนครศรอี ยธุ ยาคุณเกษร เพ็ชรแก้ว จ.นครศรธี รรมราช คุณจิรทีปย์ สนธเิ ศวต จ.ชุมพร คณุ นฤมล ชูอินทร์ จ.พทั ลุง คุณรติกร เสง็ แดง จ.พระนครศรีอยธุ ยาคณุ เกษรา บญุ หล้า จ.เลย คุณจริ าภรณ์ สอนซา จ.มหาสารคาม คุณนวพร ครฑุ พชิ ยั จ.นครปฐม คณุ รพกี ญั ญ์ จันทรอ์ ารักษ จ.ชลบรุ ีคณุ เฉลมิ ศกั ด์ิ ชวดชมุ จ.นครศรีธรรมราช คุณจรี สตู ร ลดาพมิ ล กรุงเทพมหานคร คณุ นัชนันท์ ไชยชาญ จ.นนทบุรี คุณระออ พานชิ นอก จ.กาฬสินธ์ุคณุ ตือนจิต โกจารยศ์ รี จ.ขอนแกน่ คณุ ชวลติ สขุ สมบัติ จ.นครปฐม คณุ นาตยา เกตดุ ้วง จ.พัทลงุ คุณรัชดาวัลย์ สามงั กรุงเทพมหานครคณุ เทพกร โพธาตุ จ.ล�ำ พูน คุณชวันรัตนน์ กิตติพันธ์ธนกลุ จ.นนทบุรี คุณนติ ยา ศิรบิ ุตร จ.เลย คุณรชั ต์รวยี ์ แพนลน้ิ ฟา้ กรุงเทพมหานครคณุ เบญญาภทั ร์ นามเคน จ.หนองบัวลำ�ภู คุณชยั พร แตงนอ้ ย จ.พษิ ณุโลก คณุ นิวฒั น์ ช่างเรอื นกลุ จ.สุพรรณบุรี คุณรชั นี พลิ าวงษ์ จ.ขอนแก่นคณุ เปรมวิมล พลรักษ์เขตต์ จ.ชุมพร คุณชุติกาญจน์ เกตชุ ีพ จ.พระนครศรีอยุธยา คณุ นชุ นารถ จันทรส์ โุ ข จ.ประจวบครี ีขนั ธ์ คุณรัชนยี ์ อ่อนละมูล จ.เลยคณุ เพียร จติ ประสงค์ กรุงเทพมหานคร คณุ ฐาชดุ า แสงจันทร์ จ.กาญจนบุรี คุณบัณฑติ า โพธ์ศิ ริ ิ จ.ชลบุรี คณุ รศั มี ค�ำ มงคุณ จ.เลยคณุ เมตตา ชา้ งบาง จ.สมุทรปราการ คุณฐิตา ออื ตระกูล จ.ระยอง คณุ บัวลอง แก่นมาลี กรุงเทพมหานคร คณุ ราตรี วีระรัชต์ จ.นครราชสมี าคณุ เรณู เจนจบ จ.ชยั นาท คณุ ณฐั ติยา กนั หาบาง จ.ฉะเชงิ เทรา คณุ บญุ เรอื น ปานเทศ กรุงเทพมหานคร คุณราศรี รัตนเพชร จ.สรุ าษฎร์ธานีคณุ เหมรัศมี กลุ กิจ จ.ขอนแก่น คณุ ณฐั ธยาน์ จนิ ตการราศรี จ.เชียงใหม่ คุณบุญชู ภูผ่ า่ น จ.กระบี่ คุณรุจิยศ พัฒนาศกั ดิ์ จ.ชุมพรคณุ แพรวทิพย์ เลิศธนวณชิ กรุงเทพมหานคร คณุ ณัฐวรินทร คิรินทรณ์ ชิ กุล จ.พษิ ณุโลก คุณปชาบดี ปาละโชติ จ.ชลบรุ ี คุณรณุ ี จ๋าจุ๋มปา๋ จ.ก�ำ แพงเพชรคณุ โดนนั วงศศ์ ักดิ์ดา จ.สมทุ รปราการ คณุ ณชิ าพชั ร์ มะโนชยั จ.สกลนคร คุณประไพพรรณ จันทร์ใส จ.เชียงใหม่ คุณละมยั สงั ขล์ าย จ.สพุ รรณบรุ ีคณุ กนกวรรณ ฐิตธิ ญั ญา จ.เชยี งราย คุณณิชาภา ดรหมืน่ ศรี จ.ขอนแก่น คุณประจักษ์ กางพนั เทศ กรงุ เทพมหานคร คณุ วงศธร ไทยเจรญิ จ.ชลบุรีคณุ กรรณิการ์ แก้วหลอ่ น จ.ปทมุ ธานี คุณณิษา ธติ ิวรเมธ กรุงเทพมหานคร คณุ ปรานอม จกั ร์มณุ ี จ.เชียงใหม่ คณุ วนดิ า พู่วณชิ ย์ จ.ชมุ พรคณุ วรภพ ภูวศิ แกว้คณุ กอบกลุ ข�ำ รอด จ.สุพรรณบุรี คุณดวงจนั ทร์ เกษหอม จ.อดุ รธานี คุณปัญจรี ตรีสงค จ.สุราษฎรธ์ านี รักษา จ.ชลบุรีคุณกาญจนา โปธแิ สง จ.เชยี งใหม่ คุณทักษณิ อยูม่ ากญาติ จ.ชุมพร คุณปณั ณภสั ร์ ชนเมศบณุ ยวรี ์ จ.สมุทรปราการ คณุ วศนิ นาคมี จ.ชลบรุ ีคุณกาญจนา พวงวดั โพธิ์ จ.นครปฐม คณุ ทัศนีย์ โอกาศ จ.กาญจนบรุ ี คุณพงษพ์ นั ธ์ุ ยนตป์ ระเสริฐ จ.ชลบุรี คณุ วลั ลภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จ.ชลบรุ ีคุณกาญจนา ภูชา่ งทอง จ.เชียงใหม่ คุณทิพยา เทวช จ.ชุมพร คณุ พยพั ไทยประดิษฐ์ จ.ชมุ พร คณุ วไิ ลลกั ษณ์ ทองมา จ.ชมุ พรคุณกานต์สริ ี อดุ มสิน จ.ชมุ พร คุณธนชาต คณวฒั น์ จ.เพชรบูรณ์ คณุ พรทพิ ย์ แพรดำ� จ.ชัยนาท คณุ วิจิตต์ สีหาบุตโต จ.ชลบุรีคุณกติ ตศิ กั ดิ์ มลฑา จ.อุตรดิตถ์ คุณธนวรรณ สขุ เกษม จ.ราชบุรี คณุ วิชัย อินเลศิ จ.สโุ ขทยัคุณจนั ทรา แสงแกว้ จ.อุดรธานี คณุ ธนชั ชา คลังอาวธุ จ.พระนครศรีอยธุ ยาคุณจารณุ ี เกดิ มงคล กรุงเทพมหานคร คณุ ธนนั นภัทร์ พังจนั ทรต์ า จ.นา่ น8 www.facebook.com/successmorebeing

นกั ธรุ กิจซคั เซสมอรร์ ะดับ Bronze RECOGNITIONคณุ พรพมิ ล กระต่ายทอง จ.พระนครศรีอยธุ ยา คุณอดุ มศักดิ์ แซเ่ อียะ จ.ชมุ พร คณุ ณยา ใจกาวัง จ.พษิ ณโุ ลกคณุ พชั นา ขันลา จ.สุพรรณบุรี คณุ อุทยั ทพิ ย์ เทียนขาว จ.กระบี่ คุณณรงค์ฤทธ์ิ พรมโคตร จ.เชียงราย คุณววิ า จ้อยร่อย จ.ชุมพรคุณพชั รา คงสำ�ราญ จ.สพุ รรณบุรี คุณอรุ า คงกำ�ไร จ.พังงา คุณณัชฆพ์ถวัษร อนิ ทรามงคลศิว จ.ฉะเชงิ เทรา คณุ วุฒชิ ยั จงเหมือนหยก จ.นนทบุรีคุณพชั รี สุวรรณโชติ จ.สุราษฎรธ์ านี คุณชุตมิ า – คุณเทอดศกั ด์ิ นติ ุทอน จ.กาฬสนิ ธ์ุ คณุ ณฎั ฐพิชา โยธนิ อัครนนท์ จ.กาญจนบุรี คุณศริ ินทรา พลซา จ.เลยคุณพัฒนา พลน้อม จ.อดุ รธานี คณุ ณฎั ฐณิชา บุญธรรม – คุณโสภณ จันทร์นอก จ.ชลบุรี คณุ ณัฐกฤษ พลอยบ�ำ รุง กรงุ เทพมหานคร คุณศภุ ร สังฆธรรม จ.ชลบรุ ีคุณพัณณน์ ญิ า สงิ หเหมลักษณ์ จ.สมุทรปราการ คุณวรรณษา แตงหมี – คณุ ไชยา ดุลยลา จ.พษิ ณุโลก คณุ ณฐั กา หอมจันทร์ จ.ชยั นาท คุณสถาพร โล่ห์ตระกูล จ.อทุ ยั ธานีคุณพิชยั อารีย์ จ.ศรีสะเกษ คณุ ธิติ ตระกูลด – คุณกรรณกิ าร์ จ�ำ นงวารี จ.ระยอง คุณณัฐปกรณ์ ศรหี ูต คุณสมเดช เปล้ืองเชยจันทร จ.ชลบุรีคุณพมิ พฝ์ นั ตจู้ ินดา จ.สมุทรปราการ คณุ ฉัตรชนก รกั พงษ์ – คุณกฤษฎ์ รกั พงษ์ จ.ชลบุรี คุณณิชกานต์ ปาณะที จ.เชยี งราย คุณสมใจ จำ�ปาเรอื ง กรงุ เทพมหานครคณุ พมิ ลกั ษ์ ประชาราษ จ.สมุทรปราการ คณุ อดุ ม เชยี งกาขนั – คุณกญั ญา แกละบางทอง คุณดวงใจ สีพทู อง จ.อุบลราชธานี คุณสมทรง เนตรประสมศรี จ.ชลบุรีคณุ พษิ ณุ ใจประสพ กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี คณุ ดาวนภา บญุ พารอด จ.สมุทรปราการ คณุ สมพงษ์ สงกูล จ.ชลบุรีคณุ พูวง ไชยะวงสา จ.อบุ ลราชธานี คุณนติ ยา – คณุ คล่อง จันทระ จ.สุราษฎร์ธานี คณุ ติไหย่ พิมมะจกั จ.อุบลราชธานี คุณสมพรชัย วงศ์ชัยสวรรค์ จ.ปทุมธานีคณุ ภัชราภรณ์ หดั รัดชัย จ.กาฬสินธ์ุ คุณธนวัฒน์ – คณุ ณัฐธยาน์ อนิ นาคกูล จ.พิษณโุ ลก คณุ ทวีศลิ ป์ รัตนานกุ ลู จ.พทั ลงุ คณุ สมหมาย เวชสนุ ทร จ.ชมุ พรคุณภาษา ฮวดมา จ.ราชบรุ ี คุณขวัญฤทัย – คณุ ทัตเทพ ปนิ ตาธรรม จ.เชยี งใหม่ คุณทศั นยี ์ กาดิเยอซ์ จ.พษิ ณุโลก คณุ สมัญญา พรมพฤก จ.ชมุ พรคุณภิญญาพัชร์ กจิ หิรัญนธิ ชิ ยั จ.สมทุ รปราการ คุณนรพล – คุณบงกช ไพบูลย์ศิลป์ จ.อดุ รธานี คุณทิพวรรณ ศรคี ูณ จ.หนองบัวลำ�ภู คุณสายพนิ ศรที อง จ.ราชบุรีคุณภูเบศ ย้มิ อย ู่ กรงุ เทพมหานคร คณุ ปราโมทย์ ศรทั ธา – คุณประภาพรรณ ศรทั ธา คุณธนกร อนิ ทร์มน่ั จ.ชัยนาท คุณสายร้งุ ศริ ินาค จ.สมุทรปราการคุณภรู ิชญา ปน่ิ เพ็ชร จ.สุโขทยั จ.สุราษฎร์ธานี คุณธนธรณ์ ใจมอย จ.เชยี งราย คณุ สาวติ รี แคล้วภยั จ.พิษณุโลกคณุ ภูรศิ า บุญยก จ.ชมุ พร คุณดวงจันทร์ – คณุ พชิ ติ ธาระรัตน์ จ.ยโสธร คุณธนญั ญา ร่งุ เรือง จ.อตุ รดติ ถ์ คณุ สำ�เริง สดุ สวาท จ.พัทลงุคณุ มณเทียร ไสไหม จ.พิษณุโลก คณุ ทพิ ยธ์ วภิ า โรจนธ์ นาสนิ – คณุ พสิ ษิ ฐ์ ประสทิ ธผิ ลเดชา คณุ ธนญั ธดิ า ณิชกลุ จ.เชยี งใหม่ คณุ สิทธชิ ยั แพงคำ�มี จ.เลยคณุ มณฑา แซจ่ วิ กรุงเทพมหานคร จ.พิษณโุ ลก คณุ ธนาวดี ถนอมศลิ ป์ จ.พระนครศรีอยุธยา คณุ สิริชัย เพมิ่ สุขารมย์ จ.กรงุ เทพมหานครคณุ มณรี ัตน์ จงวิทยารกั สกุล กรงุ เทพมหานคร คุณเรวตั สาลีผล – คุณภกญั กร โซ๊ะมณี กรงุ เทพมหานคร คณุ ธนกิ า ทิพย์ทอง จ.ขอนแก่น คณุ สริ พิ ร เฮ่ประโคน จ.บรุ รี มั ย์คณุ มนตรี ชนิ ศิรวิ ัฒนา จ.ชลบรุ ี คณุ มะนาเซ – คณุ มาซยี ๊ะ สะมาแอ จ.นราธวิ าส คณุ ธนิสร มากนาคา จ.บุรีรมั ย์ คณุ สวี อง คำ�สกุ ฤาวง จ.ปทุมธานีคณุ มาริษา แกว้ น้อย จ.เพชรบรุ ี คุณจิรฎั ฐ์ สมดธี ีรนาฎ – คณุ ยงยุทธ สมดี กรงุ เทพมหานคร คุณธนสิ รา เขยี วเพชร จ.ประจวบครี ขี ันธ์ คณุ สุขฤทัย สงิ หกาญจนกุล จ.ฉะเชงิ เทราคณุ มาหนูน รกั ษเ์ จรญิ กรุงเทพมหานคร คุณอุไร มาบุดดา – คุณวริ ัตน์ ขัดปา จ.ขอนแกน่ คุณธญั ญพัทธ์ อัศวบญุ ยรัตน์ กรุงเทพมหานคร คณุ สทุ ธิสา นาโสม จ.ชลบุรีคณุ ร่มบล เกษมสนั จ.ชุมพร คุณสณุ ีรตั น์ วงษจ์ ันทร์ทร – คุณสมาน หาญลำ�ยอง คุณธญั ลกั ษณ์ เน่ืองคนั ธาร์ จ.นนทบรุ ี คุณสนุ ัย แก้วคำ�หอม จ.ระยองคณุ รอกียะ๊ เสม็ หมาด จ.ชมุ พร จ.อทุ ยั ธานี คุณธดิ ารัตน์ ดงภยู าว จ.สกลนคร คุณสุพรรณี สุภสร จ.ระยองคุณรัตที สงิ ห์รอ จ.พระนครศรอี ยุธยา คุณวิภารัตน์ ชูจันทกึ – คุณสายันต์ ชจู นั ทึก จ.อุดรธานี คุณธีร์ธนตั ถ์ พลรกั ษ์เขตต์ จ.ชมุ พร คุณสภุ รักษ์ ทรัพยส์ มบูรณ์ จ.ประจวบครี ขี ันธ์คุณรัตนา หงษม์ านพ กรุงเทพมหานคร คุณอุไรภรณ์ ดีนและ – คณุ สารนี ดีนและ จ.สงขลา คณุ ธีรศักดิ์ สวุ รรณโชต จ.สุราษฎรธ์ านี คณุ สุภัค สมเจริญ จ.ลำ�พูนคุณร�ำ ไพ ชมุ่ อภยั จ.มหาสารคาม คณุ ภัททจารี – คณุ สุเมธ ธรรมาเจรญิ ราช คณุ นงเยาว์ แสงศรี จ.พังงา คุณสุภาพร พรหมน้อย จ.ชมุ พรคณุ รุ่งนภา เกศวยธุ จ.ล�ำ พูน จ.ประจวบครี ีขนั ธ์ คณุ นงนภสั ผะกาทอง จ.บรุ ีรมั ย์ คุณสภุ ี หนูเทศ จ.ชลบุรีคณุ รงุ่ อรุณ แซต่ นั จ.ชลบุรี คุณพีรดนย์ ถนิ่ นา – คณุ สุภาวดี นวลพล จ.พทั ลุง คณุ นงลกั ษณ์ กองรักษา จ.รอ้ ยเอ็ด คุณสรุ ภา โอฮาตะ กรงุ เทพมหานครคณุ ลอื ชา นาคธณศิ วร จ.ชมุ พร คุณชาตรี สมี ุข – คุณอรัญญา บญุ ยอด จ.อุดรธานี คณุ นภัส รัตนะ จ.นนทบรุ ี คณุ สรุ ินทรด์ า ทองเสม กรุงเทพมหานครคุณวนิดา ดีคุ้ม จ.ชุมพร คุณสงคราม – คณุ อังคณา ประจง จ.ระยอง คุณนภาพร ชินศิริวฒั นา จ.ชลบุรี คณุ สุวรรณา นำ�เจริญวงค จ.พษิ ณุโลกคุณวนดิ า วีระวงศ์ กรงุ เทพมหานคร คุณธนาธปิ – คุณอารยา หลอ่ ประเสรฐิ จ.มหาสารคาม คุณนภาพร รวยลาภ จ.ชัยภูมิ คณุ สุวิไล สมเนตร จ.พษิ ณุโลกคุณวรปภา ภลู ายศรี จ.ชลบรุ ี คุณมาลยั – คุณอ�ำ นวย เฟื่องบุญ จ.นนทบรุ ี คุณนรินทร์ วงพาค�ำ จ.เลย คณุ สุวิชา ทศั นาญชลี จ.อทุ ยั ธานีคุณวรรญา บวั นชุ กรงุ เทพมหานคร Miss.MANILA RASAVONGXAY จ.ขอนแก่น คุณนรินธร นามขวา จ.นนทบรุ ี คณุ อทติ ยิ า เกยี วซี จ.พิษณุโลกคณุ วรรณดิ า เรอื งผล จ.ปทุมธานี Miss.vankham sisongkham กรงุ เทพมหานคร คุณนวลใย เชื้อค�ำ จ.ชลบุรี คณุ อนุกลู พลวัชรินทร จ.ชมุ พรคณุ วรัทยา มน่ั คง กรุงเทพมหานคร Miss.ZAR CHI LIN ZUMI กรงุ เทพมหานคร คณุ นวลกรณ์ สงั ข์ประภสั สร จ.ชุมพร คณุ อภิชญา อรุณวงิ จ.สโุ ขทยัคณุ วรางลักษณ์ ศิรลิ กั ษณ์ จ.น่าน Mr.PA RA KAT กรุงเทพมหานคร คณุ นนั ทพร พิตรยนื ยงกลุ กรุงเทพมหานคร คุณอภญิ ญา แก้วเรอื ง จ.ราชบรุ ีคุณวัชจุรี กิตตวิ ุฒิไกร จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ Ms.NOI จ.ขอนแกน่ คณุ นาตญา เพช็ รเพ็ง จ.นนทบรุ ี คุณอรุณรตั น์ ไชยวเิ ศษ จ.ยโสธรคุณวชั รยี ์ ทองยอ่ ย จ.ชลบุรี คุณเกียรตศิ กั ดิ์ มาประโคน จ.บรุ ีรัมย์ คุณนติ ิ ชตู บิ ัต จ.ชมุ พร คณุ อวยชยั สายาพฒั น์ จ.ขอนแกน่คณุ วนั วสิ าข์ เฉลมิ พล จ.ราชบรุ ี คณุ เจษฎา จปู รางค จ.ชลบุรี คุณบังอร ศลิ าลิตร จ.สพุ รรณบุรี คณุ องั คณา พรชยั วรกุล กรงุ เทพมหานครคณุ วโิ รจน์ นิลคช จ.ลพบุรี คณุ เจะบงู อ ยโู ซะ จ.ปตั ตานี คุณบวั บาน ชาวนาแปน จ.เลย คณุ องั คร์ สิ า ลาวชา่ ง จ.อุบลราชธานีคณุ วิไลภรณ์ เกษาพนั ธ์ จ.อบุ ลราชธานี คุณเตือนใจ ผลสวุ รรณ จ.กรงุ เทพมหานคร คุณบญุ ญาดา เกตนุ อ้ ย จ.นครสวรรค์ คณุ อัจฉรา รอดเกดิ จ.พระนครศรีอยธุ ยาคุณวนิ ัย ศิริพนั ธ ์ จ.พทั ลุง คุณเนรสิ า โอภาชาติ จ.จันทบุรี คุณบุญยง สูงล้น จ.ระยอง คุณอัมพร คำ�ปวน จ.เชียงใหม่คุณศรญั ญา ภักดคี ง จ.ชุมพร คุณเบญจมาศ แซโ่ ลว้ จ.สุราษฎร์ธานี คุณบญุ สม บญั พบั จ.ลพบรุ ี คณุ อมั พร พรหมอินร จ.ชลบรุ ีคุณศิรวิ รรณ ฝ่ายบญุ จ.ขอนแก่น คุณเปียโน ธรรมวงษ์ จ.ขอนแกน่ คณุ ปกรณ์ กาญจนพรพเิ ชียร์ จ.นครปฐม คุณอารีย์ ยอดใหม จ.ชมุ พรคุณศิวกร พละพลึง จ.นครศรีธรรมราช คณุ เพน็ สนิ ี ทองดี จ.ขอนแก่น คณุ ประเสริฐ ชุมเมืองเยน็ จ.เชียงราย คุณอารวี รรณ์ พรมตา จ.หนองคายคณุ ศิวพร เจษฎาอภิชน กรุงเทพมหานคร คณุ เพียงฤทยั บางสำ�รวจ จ.ขอนแก่น คณุ ประคอง เอกพนั ธ์ุ จ.บึงกาฬ คุณอ�ำ พล อัครนาวิน กรงุ เทพมหานครคุณศุจนิ ธร ธรี พันธวุ ัฒน์ จ.นครราชสีมา คณุ เรียมดารา พรมค�ำ จ.น่าน คณุ ประคอง กระพันพงศ์สกลุ กรุงเทพมหานคร คุณอทิ ธพิ งษ์ ยม้ิ ละม้าย จ.สพุ รรณบรุ ีคณุ สงัด สุทธสม จ.เชียงราย คณุ เสมียด ฉายแก้ว จ.สุรนิ ทร์ คณุ ประภัสสร สีหาบุตโต จ.ชลบรุ ี คุณอุไร โพนาคา จ.กรุงเทพมหานครคณุ สนธิรตั น์ พทุ ธปิ รางค์ จ.ตราด คณุ เสาวณี บษุ บงค์ จ.ชมุ พร คณุ ประภาวรินทร์ นิธโิ ชคฉตั รเพชร จ.นนทบรุ ี คุณอุดมศกั ดิ์ แซ่ตัน จ.ชุมพรคุณสมนึก ขวบสนั ทยี ะ จ.พิษณุโลก คณุ เสาวภางค์ เกษร กรุงเทพมหานคร คณุ ประภาส โสระเวช กรงุ เทพมหานคร คุณอุทยั สกลุ ไทย จ.บุรรี มั ย์คุณสมบรู ณ์ นคั โร กรงุ เทพมหานคร คณุ เอกนรินทร์ แป้นทอง จ.นนทบุรี คณุ ปราณี แจม่ ไสย์ จ.สรุ ินทร์ คุณอุทัยวรรณ ธิติมาธญั ญากลุ จ.ระยองคณุ สมพาน สสี ุวง จ.อบุ ลราชธานี คณุ เอ็มจิตร อภิรมย์ดี จ.มหาสารคาม คณุ ปราณี จีนค�ำ จ.ระยอง พนั จา่ เอก ณฏั ฐชัย หาญโสดา จ.ชลบรุ ีคุณสาธิพฒั น์ หวงั สดุ ดี จ.สุรินทร์ คุณเอื้อการย์ แกว้ สนน่ั จ.นครศรธี รรมราช คุณปริชญา ม่่ิ งเช้ือ จ.นา่ น วา่ ท่ี ร.ต. ศกั ดิ์มงคล ขา่ ยทอง จ.สระบรุ ีคุณสาปหี น๊ะ ดาโอะ๊ จ.นราธิวาส คุณแจ่ม อ่อนฉำ�่ จ.ราชบุรี คณุ ปรญิ ญา พานิชผล จ.เชียงใหม่ คุณสภุ าภรณ์ ปรางค์รัตน – คุณ เกษม ชนิ หวั ดง จ.ชลบุรีคุณสายทอง ค�ำ ศริ ิ จ.พระนครศรอี ยธุ ยา คณุ โสจริ ตั น์ ปรอื ปรัก จ.ชลบรุ ี คณุ ปรีดา งับแสนสา จ.ขอนแก่น คุณสธุ รี พ์ งษ์ – คณุ แสงดาว ศรีวิราช กรุงเทพมหานครคุณสำ�ราญ เกษแกว้ จ.อุบลราชธานี คุณโอฬาร จ�ำ ปาโชค จ.ชลบุรี คณุ ปรยี าพันธ์ ตลับทอง จ.มหาสารคาม คุณกติ ตินพ – คณุ กาญจนา ชิดสนิ กรงุ เทพมหานครคณุ ส�ำ ลี ปจั จัตตัง จ.ชลบุรี คุณไปรมาศ ศิรปิ ระทุม จ.ระยอง คณุ ปัญญา มุงคณุ คำ�ชาว จ.ขอนแก่น คุณฐติ พิ รรณ – คณุ จตุพร ศทุ ธางกรู จ.สรุ าษฎร์ธานีคณุ สิรพิ ร ชยั สวนียากรณ์ จ.อุบลราชธานี คุณไพนิจ วงศใ์ หญ่ จ.อบุ ลราชธานี คณุ ปทั มาภรณ์ บดรี ัฐ จ.กำ�แพงเพชร คุณนลินธรณ์ รจุ พิ รนธิ ภิ ทั ร์ – คุณธนปพนพร สมบตั ิศรเี จรญิคณุ สุเมธ ทรพั ย์สุรติ จ.พระนครศรีอยธุ ยา คณุ กมนชนก ร่มเยน็ จ.ชยั นาท คณุ ปาริชาติ สตุ ราม จ.ชมุ พร จ.ปทมุ ธานีคุณสกุ สะหมัย หาดาวเรอื ง จ.อุบลราชธานี คณุ กฤตยิ า รวงทอง จ.ชัยนาท คุณปนิ่ ทพิ ย์ พมิ พา จ.อุดรธานี คณุ สกาวเดอื น โปทามลู – คุณธรรมรัตน์ จันดีคุณสุดสาคร นิลนภิ าชยั จ.ชลบุรี คณุ กฤษณา ศรนี วล จ.ชุมพร คุณปยิ ะธิดา นาสมใจ จ.ฉะเชงิ เทรา จ.สมุทรปราการคณุ สดุ า สงิ สมพู จ.ปทุมธานี คณุ กอบกุล สคุ นโธทก จ.ปทุมธานี คุณปยิ ะนชุ ผาทิพพาที กรุงเทพมหานคร คณุ วุฒิ – คณุ ธัญญาภรณ์ สดุ หอม จ.พิษณโุ ลกคณุ สุทธชิ ัย เธยี รพานชิ กรงุ เทพมหานคร คณุ กัญญ์วรา ผะกาทอง จ.บรุ ีรัมย์ คุณปยิ ะวรรณ คงอนิ ทร์ จ.พษิ ณุโลก คณุ นำ�้ ฝน วชริ ัตนพงษเ์ มธี – คุณนนทป์ วชิ เจริญทรพั ย์คณุ สทุ ัตตา บวั นชุ กรงุ เทพมหานคร คณุ กาญจนา นอบสำ�โรง จ.พระนครศรีอยธุ ยา คุณปณุ กิ า จันทรส์ ุทธิ จ.นา่ น จ.เพชรบุรีคณุ สนุ ีย์ ประสมทอง จ.ชุมพร คุณกาบแกว้ กิตภิ ัทกรชยั กุล จ.ลำ�พูน คุณพงษล์ ดั ดา พกุ ผาสุข จ.นครปฐม คุณธงศักด์ิ – คุณนัยนา ธิยะพฤกษ์ จ.เชยี งใหม่คุณสุพรรณี คำ�หลิ าด จ.บงึ กาฬ คุณกำ�จัด ภญิ โญ จ.ระยอง คุณพรพิมล สุขสำ�ราญ จ.ชมุ พร คุณฐิตาภัสร ธนารจุ นเ์ จริญกุล – คุณนิธิวชิ ญ์ รัฐโชคพินันทคณุ สุพิชฌาย์ ศรวี ิเชยี ร จ.สพุ รรณบรุ ี คณุ ก่งิ กาญ กรงุ เทพมหานคร คุณพรภวิษย์ สืบเนอื่ ง จ.อบุ ลราชธานี จ.ปทมุ ธานีคุณสุพนิ ไพโรจน์ กรุงเทพมหานคร คณุ กติ ตมิ า ทองสม จ.พัทลงุ คุณพรวไิ ล วิชติ พรชัย จ.นนทบรุ ี คุณพลอยเพ็ชร แขสวา่ ง – คณุ นริ นั ดร์ ทองบอ่ จ.ยโสธรคณุ สภุ าพ กัลชาญพันธุ์ จ.นครสวรรค์ คณุ กม้ิ ก่ี สทิ ธฤิ ทธิ์กวิน จ.ชุมพร คุณพรอณั ณ์ ขวญั ดี จ.สุราษฎรธ์ านี คุณฤดี – คุณบำ�เพ็ญ สญั ศรีเมือง จ.สงขลาคุณสุภาภรณ์ โพธิอ์ บุ ล จ.นครปฐม คณุ ขวัญฤทยั แจง้ ดี จ.อดุ รธานี คุณพชั ชญา พูลพจน กรงุ เทพมหานคร คณุ สกล – คุณปรานี อินทรขนั ตรี จ.ปทุมธานีคณุ สุมาลา วมิ ุตตนิ ันท์ จ.พษิ ณุโลก คุณคมสันต์ พดั ข�ำ จ.ชลบุรี คุณพัชรีพร สีมุข จ.อดุ รธานี คณุ พสชนัน – คณุ พบพรต สวยรูป จ.บุรรี มั ย์คณุ สรุ ไกร วรรณปะโก จ.สระบุรี คุณคิ้ม แซ่เอย้ี ว กรุงเทพมหานคร คุณพฒั นะ พลเสนา จ.ชมุ พร คณุ ณัฏฐ์นนั ธ์ นุกุลภูก้านกอ่ ง – คณุ ฟารดี า กาเกาะคณุ สรุ ศักดิ์ เจริญกจิ ภิญโญ จ.สมทุ รปราการ คุณคุณาสิน ชยั ชนะ จ.บรุ รี ัมย์ คุณพัทธนันท์ บุญสง่ จ.นครปฐม จ.ปทมุ ธานีคณุ สรุ ีย์ นาวีเรอื งรตั น์ กรุงเทพมหานคร คุณจกั รกรชิ จนี ประโคน จ.บรุ ีรมั ย์ คุณพิตรพบิ ลู เดชกลุ กรงุ เทพมหานคร คณุ สกุ ฤษ เส็งเอ่ียม – คณุ วันดี พรมอุ่น จ.ชลบรุ ีคณุ สรุ รี ัตน์ แสนรถ จ.นนทบรุ ี คุณจนั ทรห์ อม เมอื งยางศรี จ.สระบรุ ี คณุ พนิ ิจ ปรือปรงั จ.นครปฐม คณุ ชนิตรน์ นั ท์ – คุณวชิ ชากร นามโลมา จ.ร้อยเอ็ดคุณสุรีรตั น์ เมฆขนุ ทด จ.นนทบรุ ี คุณจนิ ตนา ชัยไพร จ.หนองคาย คณุ พิมพ์พศิ า กิตตพิ นั ธุ์ จ.เชียงใหม่ คณุ วิภาลักษณ์ อำ�ไพฤทธ – คณุ ศดินทร์ จำ�เรญิ สัตย์คุณสุวลักษณ์ จรรยา กรุงเทพมหานคร คุณจินตนา เมอื งซ่ือ จ.พะเยา คณุ พมิ พ์วไิ ล ววิ ฒั นธ์ นเดช จ.พะเยา กรงุ เทพมหานครคณุ สูฮายา ดอเลาะ จ.ปตั ตานี คุณจริ ภัทร สขุ เมอื ง จ.พิษณุโลก คณุ พสิ มัย ราศร ี จ.ขอนแก่น คณุ ไอยวรญิ ท์ สงิ หศ์ กั ดา – คณุ สงั วาลย์ โพธิด์ ก จ.ขอนแกน่คุณอโณทัย ศิริเงนิ จ.สมุทรปราการ คุณจีระวรรณ อยู่มา จ.ชมุ พร คณุ พสิ ทุ ธิ์ เกษมทาง กรุงเทพมหานคร คุณบญุ เชดิ – คุณสกุ ัญญา ตรีณาวงษ์ จ.พระนครศรอี ยธุ ยาคณุ อนันต์ อำ�พรโยธิน กรุงเทพมหานคร คุณชนากานต์ วัลละภยั กรงุ เทพมหานคร คณุ พูนสขุ เทพทอง จ.ชลบุรี คุณเษกสรรค์ พวงพ – คุณสดุ ทะหนอม ชมพู จ.อุดรธานีคุณอรวรรณ ตั่นเล่ง จ.ตรงั คุณชลยั รตั น์ ชาญพัฒน์ธัญดา กรงุ เทพมหานคร คณุ พูลศักด์ิ จนั ทวงค์ กรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.สรุ ชยั รศั มี – คุณสุนยี ์ รัศมี จ.นครศรธี รรมราชคุณอรวรรณ สาขนั ธ์โคตร จ.สกลนคร คณุ ชัชวาล จ�ำ ปาโชค จ.ชลบรุ ี คณุ ภควดี ยศสริ ิพรชัย จ.พิษณุโลก คุณจริ าพร มลู กองศรี – คุณหสั ถชัย มูลกองศรี จ.เลยคณุ อรสิ า ศรีรตั น์ จ.ตรงั คณุ ชญั พัช คงจีน จ.ชลบรุ ี คุณภคั ธนชั จนั ทรา จ.พิษณโุ ลก คุณปรารถนา ชน่ื ประไพ – คณุ อนสุ รณ์ หมอยาเท่าคณุ อวยพร เบยี นชัย จ.สกลนคร คณุ ชาญวิทย์ สง่ เสรมิ จ.อบุ ลราชธานี คุณภสั สศ์ า สารีบตุ ร จ.ชลบุรี จ.หนองคายคุณอ้อมใจ ตนั ติเวชการวงศ์ จ.กรงุ เทพมหานคร คณุ ชูชีพ กาเหวา่ จ.ราชบรุ ี คุณภานุพงศ์ บุญกว้าง จ.ขอนแก่น คุณสมศกั ด์ิ ศรีนคร – คณุ อมั พาพร ศศิวฒั นพร จ.ชลบรุ ีคณุ อญั ชนา สายนาค กรุงเทพมหานคร คณุ ซวั โอบออ้ ม จ.นครสวรรค์ คุณภญิ ญา อรยิ สกลุ ชัย จ.สมุทรสาคร คุณขวญั เรือน เนินนาน – คณุ อู๊ด เนนิ นาน จ.ปทมุ ธานีคณุ อมั รา สังขท์ อง จ.สุราษฎรธ์ านี คุณฐรเมศฐ์ เบญจสทิ ธริ ตั น จ.กรุงเทพมหานคร คุณภมู ใจ ทนั ใจ จ.แพร่ คุณประนอม ดิษเจริญ – พ.อ.ประทรวน ดษิ เจรญิ จ.พษิ ณุโลกคุณอนิ จนั ทร์ ช่มุ เมอื งเย็น จ.ลำ�ปาง คณุ ณฐกานต์ หนักทอง จ.สงขลา คุณภศู ษิ ฐ์ พสธุ าเมตตก์ ติ กิ ลุ จ.สุรินทร์ คุณพรพมิ ล – พลเรอื โท สุรพจน์ ผลอวยพร กรงุ เทพมหานครคุณอุดมพร บุญถงึ จ.บรุ รี ัมย์ คณุ ณปภชั ศรีสขุ จ.พิษณโุ ลก คุณวิรตั น์ บญุ มา จ.เชยี งใหม่ คุณพนม ค�ำ ประดิษฐ์ จ.ตาก 9www.facebook.com/successmorebeing

See also  [NEW] รีวิว 5 อันดับ ครีมเปลี่ยนสีผมแบบสระ ยี่ห้อไหนดี ให้ได้สีผมแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่น แบบไม่ต้องง้อร้านทำผม | ครีม bha ยี่ห้อ ไหน ดี - PINKAGETHAILAND

• คิดอยา่ งไรถึงสำ� เร็จ? “ คิดว่า เม่ือมีหลายคนท�ำได้ เราเองย่อม ท�ำได้ ” • ท�ำอย่างไรถึงสำ� เรจ็ ? “ ทำ� ตามคนส�ำเร็จ ” • เคลด็ ลบั เรือ่ งเงิน “ หาเงนิ ให้เหลือใช้ ใชเ้ งนิ ใหเ้ หลอื เกบ็ ” นพรัตน์ ทองศักดิ์ วศิ วกรออกแบบรายได้ การศกึ ษา• อายุ 18 : นกั เรยี นทนุ รฐั บาล ญปี่ นุ่ วิศวะ อิเล็กทรอนิกส์ • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศญี่ปุ่น• อายุ 22 : eLearning Project (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น), ปริญญาโท เทคโนโลยี• อายุ 27 : ก่อตั้งชุมชนคนสร้าง สารสนเทศ (MSIT) ม.เกษตรศาสตร์ รายได้ www.raidai.com เกยี รตปิ ระวัติ• อายุ 28 : Handheld Computing • ไดร้ บั พระราชทานรางวลั สง่ เสรมิ พระพทุ ธ in Restaurant business Project• อายุ 30 : Network Marketing ศาสนาดีเด่นจากสมเด็จพุฒาจารย์เก่ียว Full time • นกั ธรุ กจิ ดเี ดน่ นติ ยสารเสน้ ทางทำ� มาหากนิ• อายุ 33 – NOW : อิสรภาพด้าน ปี 2547 การเงนิ และ เปน็ นกั ลงทนุ แบบเนน้ คณุ ค่า • Leader Of the Year สาขา Corporate Catalyst 2 ปีซ้อน บริษัท Successmore ปี 2556 ถึงปี 255710 www.facebook.com/successmorebeing

วศิ วกรออกแบบรายได้ ทำ� ไมตอ้ งเปน็ Successmore? V Office บนถนนรัชดา และมีสินค้า 5 อดตี เปน็ นกั เรยี นทนุ รฐั บาลญป่ี นุ่ ไดไ้ ป การเลอื กบรษิ ทั ตอ้ งเลอื กความไดเ้ ปรยี บ รายการเริ่มต้น ออเดอร์แรกท่ีผมส่ังซื้อศกึ ษาตอ่ ยงั ประเทศญป่ี นุ่ ระยะเวลา 4 ปคี รง่ึ แบบยงั่ ยนื ระยะยาว เทา่ นนั้ ทสี่ อนใหเ้ ลอื ก ประกอบไปด้วย ยาสีฟัน 12 โรลออล 20ในสาขาวิศวะอิเล็กทรอนิกส์ กลับมารับ จากว่า มีสินค้าดี แผนจ่ายเยอะ มีระบบที่ อาหารเสริมฟิลลีมอร์และ CoverMor อีกราชการทก่ี รมพฒั นาฝมี อื แรงงาน กระทรวง ผ่านการพิสูจน์แล้ว หรือ มีผู้น�ำช้ันเลิศ อยา่ งละ 4 กลอ่ ง บรรยากาศในตอนเรมิ่ ตน้แรงงาน เปน็ เวลา 5 ปี ระหวา่ งนน้ั ไดใ้ ชเ้ วลา ทกุ องคป์ ระกอบเหลา่ นล้ี ว้ นแลว้ แต่ เปลย่ี นแปลง การปดิ Ex ปดิ Sup แตล่ ะคน เป็นเร่อื งยามวิกาล และ เวลายามวีคเอนด์ ศึกษา ลอกเลยี นแบบไดง้ า่ ย ในระยะยาว ไมส่ ามารถ ยากมาก เพราะนยิ มทส่ี ดุ คอื สมคั ร แบบนกั รบตอ่ ดา้ น เทคโนโลยสี ารสนเทศ มหาวทิ ยาลยั คงความไดเ้ ปรยี บเอาไวไ้ ด้ เราจงึ ไดเ้ หน็ วฐั จกั ร Spartan หรือแบบ 300 บาท เป็นแถวยาวเกษตรศาสตร์ ของบริษัทท่ีมีองค์ประกอบที่ดีเหล่าน้ี ในที่ ถามผู้น�ำคนอ่ืนๆ ที่ท�ำมาด้วยกัน ก็สภาพ สุดแล้ว จะพ่ายแพ้ต่อบริษัทรุ่นใหม่ท่ีเสนอ ไม่ต่างกัน สมัคร 300 กว่าจะมาปิด Sup และไดท้ ำ� โครงงานเกย่ี วกบั การนำ� เครอ่ื ง องคป์ ระกอบเดยี วกนั แตเ่ หนอื กวา่ เสมอดงั กอ็ กี เดอื นสองเดอื น การขน้ึ ตำ� แหนง่ Bronzeคอมพวิ เตอรพ์ กพา มาใชใ้ นธรุ กจิ รา้ นอาหาร ท่ีเห็น ในรอบปีสองปีที่เพิ่งผ่านมา บริษัทท่ี ถือได้ว่าเป็นความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่ของทั้งเป็นคร้ังแรก และงานนี้ได้สร้างช่ือเสียงให้ มีผู้น�ำช้ันเลิศชวนคนย้ายไปบริษัทโน้นมา สมาชกิ และบรษิ ทั ภาพลักษณด์ า้ นนอกยงักบั ผม เมือ่ หนังสือพิมพเ์ ดลินวิ สค์ อลัมนค์ น บรษิ ทั นี้ บางแหง่ มรี ะบบชนั้ เยยี่ มแปบ๊ เดยี ว ไมม่ ใี ครใหร้ าคา Successmore เลยจดั ประชมุรุ่นใหม่ ติดต่อขอเรื่องราวของผมไปลงถึง เปลยี่ นชอื่ เรยี กออกมาชวนกนั ไปทใ่ี หมอ่ กี แลว้ คนใหม่ หรอื Restart นบั รวมกนั ทงั้ สมาชกิครง่ึ หนา้ ตามมาดว้ ยหนงั สอื พมิ พเ์ นชน่ั ฉบบั ไมใ่ ชว่ า่ สงิ่ เหลา่ นี้ จะยอมรบั ไมไ่ ด้ แตส่ งิ่ เดยี ว และสตาฟท้ังบริษัทได้รอบละ 20 คนภาษาอังกฤษลงสัมภาษณ์เต็มหน้าและพาด กนั นน้ี เ่ี องกลายเปน็ หลกั ฐานสำ� คญั ทย่ี นื ยนั สุดยอดแลว้ สภาพนี้ กนิ เวลาอยู่ ประมาณหวั ขา่ ว และไดอ้ อกรายการทวี ดี า้ นไอที หลาย ว่าน่ีไม่ใช่องค์ประกอบท่ีส�ำคัญที่สุด ตามที่ 6 เดอื น แตด่ ว้ ยรายไดก้ ย็ งั หลกั พนั หลกั หมน่ืรายการ และโครงงานผมกลายเปน็ ตน้ แบบ กลา่ วอา้ งมาสำ� หรบั การสรา้ งธรุ กจิ ระยะยาว คา่ ใชจ้ า่ ยในการทำ� งานทไี่ มป่ ราณี ความรสู้ กึใหร้ า้ นอาหารชน้ั นำ� หลายแหง่ เอาไปทำ� ตาม เอวงั ด้วยประการ ฉะนี้… ในตอนน้ันมันยาวนานอย่างกับ 6 ปี สู้กันเช่น MK Fuji เป็นต้น ด้วยใจ และเช่ือมั่นในวิสัยทัศน์ ของสองผู้อนาคตทที่ ำ� นายได้ และ เปลยี่ นแปลง แล้วอะไรละท่ีส�ำคัญขนาดท่ีก�ำหนด กอ่ ตง้ั และอนาคต ทส่ี ดใสทร่ี ออยู่ นา่ เสยี ดายไม่ได้ ถ้าไม่ยอมเปลยี่ นแปลง อนาคตระยะยาวไดจ้ รงิ ๆ? ท่ีมีบางคน ถอดใจไป หนังสือเทคโนโลยี ท่ีอ่าน จบหมาดๆ ผมตื่นเต้น สนใจใน Successmoreกลบั ลา้ สมยั ไปอยา่ งปจั จบุ นั ทนั ดว่ น เพราะวา่ ตั้งแตฟ่ งั ครงั้ แรก เพราะว่าที่นสี่ ร้างสงิ่ ใหม่ 17 เดอื น ผา่ นไป กบั ตำ� แหนง่ ไดมอนด์มีเวอร์ชันใหม่กว่าออกมา ท่ีความรู้เดิม ให้กับอุตสาหกรรมเครือข่าย ผู้น�ำทุกคนใน ไดอ้ ะไรบา้ ง?ใช้แทบไม่ได้เลย จึงฉุกคิด…ข้ึนมาถึงความ วงการนที้ ว่ั โลกตา่ งมคี ำ� ถามเดยี วกนั นน่ั คอื ไดส้ ขุ ภาพทด่ี ี รางวลั ทอ่ งเทยี่ วตา่ งประเทศไม่แน่นอน ของอาชพี ทผ่ี ูกพันกับเทคโนโลยี บรษิ ทั ทม่ี น่ั คงระยะยาวจะหาไดจ้ ากทไี่ หน ? เงนิ รางวลั ประจำ� ตำ� แหนง่ รางวลั ทสี่ ดุ แหง่ ปีและเริ่มตั้งค�ำถามว่า อีก 10ปี 20ปี และเลอื กอยา่ งไร? คำ� ถามนเ้ี ปน็ คำ� ถามงา่ ยๆ สาขา Corporate Catalyst 2 ปซี อ้ น ไดร้ บัวิกฤติ! แน่ เม่ือเราล้าสมัย แล้วเราจะ แตห่ ลายทตี่ อบไมไ่ ด้ บางทต่ี อบแบบออ้ มแอม้ ความไว้วางใจให้เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายอยใู่ นอาชพี ทม่ี กี ารเปลยี่ นแปลงอยา่ งรวดเรว็ บางท่ตี อบแบบน่ารักๆ ว่ายาวไมย่ าวข้นึ อยู่ สมาชกิ ของบริษัท Successmore และได้ตอ่ ไปได้อย่างไร ? ผมเห็นความเสีย่ งน้ีเป็น กบั คณุ แต่ Successmore ตอบคำ� ถามนดี้ ว้ ย รบั มติ รภาพทดี่ จี าก ทมี งาน เพอื่ นๆ ครอบครวัครั้งแรกและเริ่มคิดหนัก แล้วจะมีงาน ความชดั เจน ธุรกิจเครอื ขา่ ยระยะยาวข้ึน สตาฟ และผบู้ รหิ าร Successmore ทุกคนอาชีพอะไร ท่ีสามารถ ท�ำไปได้ตลอดชีวิต อย่กู ับวา่ มี มาตรฐานใหมท่ เี่ รยี กวา่ 3 ตอ้ ง ในโอกาสที่ Successmore ก�ำลังจะไม่ล้าสมัยง่ายๆ ผมชักไม่แน่ใจ แต่ไม่รู้ ปฏบิ ัตคิ รบทั้ง 3 ข้อไหมน่ันเอง กา้ วขนึ้ สทู่ ำ� เนยี บ บรษิ ทั พนั ลา้ น ผมขอขอบคณุจะแก้ไขอย่างไรดี เฮอ้ ! นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ CEO ผู้มีวิสัย 3 ตอ้ งประกอบดว้ ย ทศั นก์ วา้ งไกล MD นพกฤษฎิ์ นธิ เิ ลศิ วจิ ติ รวนั ทช่ี วี ติ เปลยี่ นไปตลอดกาล นกั กลยทุ ธ์ นกั บรหิ าร นกั พฒั นา และรอง MDวันคล้ายวันเกิดของผม เพื่อน ป.โท 1. ขบั เคลือ่ นดว้ ยเจ้าของที่มีประสบการณ์ ยศวฒั น์ ฐานพฒั นส์ ริ ิ วศิ วกรนกั บรหิ ารนกัคนหนงึ่ มอบหนงั สอื “พอ่ รวยสอนลกู ” เปน็ และความสำ� เรจ็ ระดับสูงในธรุ กิจนี้ในอดีต ออกแบบระบบ ท่ีได้ขับเคลื่อนสร้างสรรค์ของขวญั ผมไดอ้ า่ นซำ้� อยหู่ ลายรอบ จนอนิ กบั จนเปน็ ที่ยอมรับ บรษิ ทั เครอื ขา่ ยคนไทย ดว้ ยมาตรฐานสากลอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลา ที่เป็น 2. ครบครนั ด้วยสนิ คา้ หลากหลายและมี และสนบั สนนุ พวกเรา ดงั รปู โลโก้ Successmoreแนวคดิ หลกั ในหนงั สอื นี้ และ คดิ ตอ่ ไปวา่ ถา้ สาขาครอบคลุม ทไ่ี ดอ้ อกแบบไว้ ทน่ี ี่ ความสำ� เรจ็ ของคณุ จะมหี ลายคนทำ� ได้ ทำ� ไมใครคนน้ันจะเปน็ เรา 3. เครง่ ครดั ปฏิบัตจิ ดั เตม็ เร่อื งกฏระเบยี บ มากกว่าด้วยพลังสนับสนุนจากบริษัทบา้ งไมไ่ ด้ หนงั สอื พอ่ รวยสอนลกู มอี ยเู่ ลม่ หนงึ่ จรรยาบรรณ Successmoreช่ือว่า “โรงเรียนสอนธุรกิจ” แนะน�ำให้ท�ำ สองปีท่ีผ่านมา ผมยืนยันจากผลลัพธ์ธรุ กจิ เครอื ขา่ ย พรอ้ มพดู ถงึ คณุ คา่ 8 ประการ กว่าจะถึงฝัง่ ฝันนน้ั มนั ยากเย็น ที่เกิดขึ้น วิสัยทัศน์เหล่าน้ันได้กลายทอี่ ยใู่ นงานนี้ ผมจงึ เปดิ ใจกบั อาชพี นอ้ี ยา่ งมาก อยา่ เพงิ่ เหน็ ฉนั เดนิ เขา้ มางา่ ย ๆ เ ป ็ น ค ว า ม จ ริ ง ข อ ง ผ ม เ รี ย บ ร ้ อ ย แ ล ้ วและพบวา่ นเ่ี ปน็ อาชพี ทผ่ี มตามหาและสามารถ ในชว่ งเริ่มต้น Successmore มสี อง แ ล ะ ร อ วั น ท่ี จ ะ ก ล า ย เ ป ็ น ค ว า ม จ ริ งทำ� ไปไดต้ ลอดชวี ติ ไมล่ า้ สมยั ไปกบั กาลเวลา สาขา ส�ำนักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ช้ัน 6 ตึก ของคณุ เฉกเชน่ เดยี วกนั ครบั เปา้ หมายตอ่ ไป ตำ� แหนง่ Blue Diamond ! 11www.facebook.com/successmorebeing

ขกันรยไอกดร นักธรุ กิจซคั เซสมอร์ ระดบั Diamond รับ 1 MILLION BAHT CIRCLE MEMBERจำ� นวน 3,230,977.40 บาท งาน THE SUCCESS#5วันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เรม่ิ ตน้ ชวี ติ ดว้ ยภูมคิ ้มุ กนั รายไดจ้ ากการขายสม้ ตำ� กพ็ อเลย้ี งคนในครอบครวั สองอาชพี นมี้ สี ว่ นสนบั สนนุ ใหผ้ มเรยี นจบรบั ปรญิ ญาผมเปน็ เดก็ ตา่ งจงั หวดั บา้ นเกดิ อยจู่ งั หวดั เชยี งราย ให้อยู่ได้ แตก่ ถ็ อื วา่ ยังอยใู่ นขัน้ ลำ� บาก ผมท�ำงาน ทหี่ ลายคนเคา้ รบั กนั (ปรญิ ญาตรคี ณะวทิ ยาศาสตร์เปน็ บตุ รของคณุ พอ่ สมจติ – คณุ แมส่ ปุ ราณี ขนั ยอด ต้ังเเต่เดก็ แม่จะบอกเสมอ ใหข้ ยนั ให้ซ่อื สตั ย์ ให้ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ข า วิ ช า เ อ ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์มพี นี่ อ้ งดว้ ยกัน 2 คน ผมเปน็ คนโต ฐานะทางบา้ น ประหยดั ใหอ้ ดทนและอยา่ เลอื กงาน ตอ้ งขอบคุณ สิ่งแวดล้อมท่ัวไป มหาวิยาลัยราชภัฎเชียงราย)ยากจน คุณพ่อคุณแม่ จบการศึกษาแค่ชั้น ป.4 ความไม่มี ความไมพ่ ร้อม ความล�ำบากท่ที �ำให้ผม เรียนจบปุป๊ ผมก็ทำ� งานปัป๊ ผมไม่เลอื กงาน เลยได้ยึดอาชีพท�ำนาเป็นหลักด้วยกันทั้งคู่ ว่างจากฤดู เหมือนได้รับวัคซีนท่ีเป็นภูมิคุ้มกันกับส่ิงเหล่านี้มา งานทนั ทที เี่ รยี นจบ วนิ าทนี น้ั คดิ แคว่ า่ งานอะไรกไ็ ด้เก็บเก่ียวพ่อรับจ้างท่ัวไป ส่วนแม่ก็ปั่นซาเล้งขาย ตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ ผมเรยี นจบมธั ยมอยากเรยี นตอ่ มหาลยั ทเ่ี คา้ รบั เราก็พอ เพราะอยากช่วยค่าใช้จา่ ยทบี่ ้านสม้ ตำ� ไกย่ า่ ง คณุ พอ่ กจ็ ะเคยเสยี่ งดวงไปขดุ ทองคา้ เพราะเหน็ เพอื่ นๆ ไดเ้ รยี นตอ่ กนั เลยไปขอพอ่ กบั แม่ ผมได้งานเป็นพนักงานต้อนรับในโรงเเรม อยู่ในเเรงงานท่ีต่างประเทศหวังรวยเหมือนเพื่อนบ้าน แต่เรียนมหาลัยต้องใช้เงินเยอะ พ่อกับแม่เลย เมืองเชียงราย โดยรับเงนิ เดอื น 4,200 บาทแตส่ ดุ ทา้ ยถกู ลอยแพตอ้ งถกู สง่ ตวั กลบั เปน็ หนเ้ี ปน็ ตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือหางานที่มีรายได้สนิ หลายแสนบาท ตง้ั แตน่ นั้ มาครอบครวั กท็ ะเลาะ เพิ่มมากข้ึน พ่อได้งานเป็นพนักงานรักษาความ ทำ� อยู่ 3 เดอื นกต็ อ้ งลาออก หางานใหมท่ ำ� เพราะกันบ่อยเพราะเรื่องค่าใช้จ่าย แม่ต่ืนตี 4 ทุกวัน ปลอดภัย(รปภ.)รับเงินเดือน 13,500 บาท ส่วน รายรบั ไม่พอรายจ่ายเพอ่ื ไปตลาด หมักไก่จดั เตรียมของใสร่ ถขายส้มตำ� เเมไ่ ดง้ านเปน็ แมบ่ า้ นทำ� ความสะอาดรบั เงนิ เดอื นพอ่ สบั มะละกอ สว่ นผมก็ช่วยงานตามทพ่ี อช่วยได้ 8,200 บาท ด้วยอาชพี ตดั สนิ ใจตั้งเข็มทิศใหม่ ช่วงนั้นมีข่าววงใน ท่ีว่าการอ�ำเภอท่ีบ้านเปิดรับ12 www.facebook.com/successmorebeing

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 1 ต�ำแหน่ง พ่อให้ไปสอบ กบั แผนการตลาดต้องรักษายอดท่ีสูง ผมเองท�ำได้ ในธุรกิจน้ี และด�ำเนินธุรกิจด้วยจิตวิญญาณความเผ่ือได้ เป็นความฝันพ่อที่อยากให้ลูกรับราชการ แตค่ นในองคก์ รซอ้ื ไมไ่ ด้ เลยทำ� ใหไ้ ปตอ่ ไมไ่ ดไ้ ปไมถ่ งึ เป็นเจ้าของอย่างแทจ้ รงิคนสอบเกอื บ 40 คน แตร่ บั แคค่ นเดยี ว ผมสอบได้ เปา้ หมายทตี่ งั้ ใจไว้ มอเตอรไ์ ซคท์ ใี่ ชอ้ ยถู่ กู ขาย รายได้แต่โกหกพ่อว่าสอบไม่ได้ ทางอ�ำเภอเรียกให้ไป ไมพ่ อกนิ แถมมหี นสี้ นิ ตามมาหนง่ึ กอ้ น ถอื เปน็ บท นายแพทย์สิทธวรี ์ เกียรติชวนันต์ ประสบการณ์รายงานตวั 3 รอบ ผมบอกขอสละสทิ ธิ์ เหตผุ ลเพราะ เรยี นเรม่ิ ตน้ ในธรุ กจิ เครอื ขา่ ย หลงั จากนนั้ กม็ องหา 16 ปีในธุรกจิ เครอื ข่าย ประสบความสำ� เรจ็ รับรายวันท่ีผมไปน่ังรอสอบ เห็นเลขาท่ีอยู่หน้าห้องโดน หนุ้ สว่ น(Partner) ใหม่ ไปลองผดิ ลองถกู อกี 3 บรษิ ทั ไดห้ ลกั ลา้ นบาทตอ่ เดอื นจากบรษิ ทั เครอื ขา่ ยทม่ี าจากหวั หนา้ งานทง้ั ดุ ทง้ั ดา่ วา่ สารพดั จนรอ้ งไห้ ผมบอก 2 บรษิ ทั เเรกคนท่ีชวนผม(อัพไลน์)เลกิ ไปกอ่ น อเมริกาถงึ 3 บรษิ ัทตวั เองวา่ งานนไ้ี มใ่ ชเ่ ราเเน่ …เลยตดั สนิ ใจตงั้ เขม็ ทศิ ผมเลยเลกิ ตาม บรษิ ทั ท่ี 3 ทำ� ได้ 8 เดอื นกม็ ปี ญั หาให้ตัวเองใหม่…อยากรวย ต้องหางานอะไรที่เป็น บรษิ ทั ไมจ่ า่ ยโบนสั คอมมชิ ชน่ั ผมเลยชวนทมี งานเลกิ อีกทา่ น อาจารยน์ พกฤษฏิ์ นธิ เิ ลศิ วจิ ติ ร นกั บรหิ ารนายของตัวเอง (ฝันอยากมีกิจการเป็นของตัวเอง และหยดุ จากธรุ กจิ เครอื ขา่ ยไป 2 ปดี ว้ ยความเบอื่ กบั นกั พฒั นา ประสบการณ์ 13 ปใี นธรุ กจิ เครอื ขา่ ยซง่ึต้ังแต่นั้นมา) ผมมีความฝันว่าต้องเป็นคนรวยรุ่น ปญั หาตา่ งๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ซง่ึ เราควบคมุ ไมไ่ ด้ เป็นเจ้าของหลักสูตร “Start Your Businessเเรกของวงศ์ตระกลู With Why” เปน็ หลกั สตู รทใ่ี ชศ้ าสตร์ NLP เพอื่ คน้ หา จดุ เปลย่ี นชวี ติ ความหมายและคณุ คา่ ของตนเอง กอ่ นทจ่ี ะเรม่ิ ธรุ กจิ Active VS Passive หลังจากหยุดทำ� ธรุ กิจเครอื ข่ายเกอื บ 2 ปี หนั มา นผ้ี มเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง อ่านหนังสือ ดว้ ยความทเี่ ปน็ เดก็ จบใหมป่ ระกอบกบั ทบี่ า้ นยากจน ท�ำตลาดซิงเกิล (Single) ค้าส่ง ค้าปลีก ก็พออยู่ได้ ฟังซีดี ฟังไฟล์เสียงที่อัดมาจากรอบประชุมต่างๆไมม่ เี งินทนุ เลยตอ้ งหาเงนิ ทนุ กอ่ น ป2ี 547พท่ี รี่ จู้ กั วนั หนง่ึ มเี สยี งโทรศพั ทด์ งั ขน้ึ เปน็ เสยี งผหู้ ญงิ พดู ดว้ ย ฝกึ พดู ฝกึ เขยี น ผมพาตวั เองเขา้ เรยี นรตู้ ามหลกั สตู รกนั เปดิ ออฟฟศิ สาขาของบรษิ ทั เครอื ขา่ ยจากอเมรกิ า น�้ำเสียงตื่นเต้น คนในสายน้ันคือคุณกบ พรพิมล ของระบบ SLA บริหารความเช่ือ ยกระดับความท่ีเชียงใหม่ ชวนให้ผมไปช่วยท�ำแบล็คออฟฟิศให้ ตง้ั วงศส์ ทิ ธโิ ชค ซง่ึ ถอื เปน็ ผมู้ พี ระคณุ ผสู้ ง่ มอบโอกาส สามารถของตวั เอง และทสี่ ำ� คญั ผมไดพ้ าทมี งานเขา้ค่าจ้างเดือนละ 5,500 บาท กนิ อยพู่ ักฟรี (ผมคิดวา่ ทยี่ งิ่ ใหญจ่ ากซคั เซสมอรใ์ หผ้ ม ทำ� ใหช้ วี ติ ผมเปลย่ี นแปลง ไปเรียนรดู้ ว้ ยโอกาสมาเเล้ว กะเก็บเงินท�ำทุนสักก้อนแล้วค่อย ไปในทศิ ทางท่ดี ีขนึ้ อยา่ งสน้ิ เชงิ ตอ้ งขอกลา่ วค�ำวา่ไปตามฝันต่อ) งานของผมคือท�ำต้ังแต่ผู้จัดการยัน “ขอบคุณ ขอบคุณและขอบคุณเธอจริงๆ” เธอได้ เริ่มต้นจาก Start Your Business with WHY,นักการภารโรง เซ็นต์เอกสาร เก็บกวาดหน้าร้าน เลา่ ขอ้ มลู ตา่ งๆ ใหผ้ มฟงั ดว้ ยนำ�้ เสยี งทต่ี นื่ เตน้ มากๆ Get Start,5 Levels Of Leadership,Train The Trainerทำ� เองหมด เปิดร้าน 8 โมง ปดิ ร้าน 4 ทุ่ม ทำ� ทกุ (ผมคดิ ในใจเอาอกี แลว้ ) แตด่ ว้ ยคา่ สมคั รสมาชกิ แค่ ,Coaching Bronze & Up,Platinum Meet CEO,วนั ไม่มวี นั หยดุ แรกๆ ลกู ค้ามีน้อย หลังๆลกู คา้ เริม่ 300 บาท ไดป้ ระกนั อบุ ตั เิ หตคุ มุ้ ครองตงั้ 100,000 บาท Products Training และงานฟังก์ชันต่างๆ ที่มีเยอะโดยเฉพาะวันที่มีรอบประชุม รถไม่มีท่ีจอด ก�ำไรเกินคุ้มและ 300 บาท ก็คงไม่ท�ำให้เราจนลง รายเดอื น คอื Inspiration ราย 4 เดอื น คอื The Successเตม็ เอยี ด ท�ำใหผ้ มอยากรวู้ ่าเคา้ คุยอะไรกันในห้อง กวา่ เดมิ ประกอบกบั ผมเองเคยไดร้ จู้ กั คณุ กบในธรุ กจิ รวมถงึ งานคอรส์ ตา่ งๆ ของทางบรษิ ทั สงิ่ เหลา่ นล้ี ว้ นประชุมข้างบน ท�ำไมคนถึงมาเยอะข้ึนเร่ือยๆ…. บรษิ ทั เดมิ ซง่ึ เธอเองกป็ ระสบความสำ� เรจ็ มรี ายได้ เปน็ ทรพั ยากรชน้ั ยอด เปน็ เครอื่ งมอื ทท่ี รงประสทิ ธภิ าพเลยข้ึนไปฟัง …..และน่ีเองเป็นจดุ เรมิ่ ตน้ ที่ทำ� ให้ผม เดอื นละ1.5 ลา้ นบาทตอ่ เดอื น รบั รายไดร้ วมไปกวา่ ชว่ ยทำ� ใหผ้ มประสบความสำ� เรจ็ ได้เร็วรู้จักกับธุรกิจเครือข่าย แนวคิดท่ีเปิดมุมมองผมคือ 20ลา้ นบาทจากทน่ี นั่ ถา้ บรษิ ทั นไี้ มด่ จี รงิ คงไมอ่ อกตวัแหลง่ ทม่ี าของรายได้ Active กบั Passive ทมี่ าของ มาทำ� แน่ ผมเลยตัดสินใจสมัคร เปลยี่ นเงนิ 300 เปน็ เงนิ 3 ลา้ นรายไดบ้ นโลกนม้ี อี ยแู่ ค่ 2 แบบคอื Active กบั Passive พอสมคั รเสรจ็ คณุ กบก็โทรนัดเข้าบรษิ ัทให้ไปเจอ ผมสมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับซัคเซสมอร์เดือนรายไดเ้ เบบ Active = ใชแ้ รง + ใช้เวลา = เพ่ือได้ นายแพทยส์ ทิ ธวรี ์ เกยี รตชิ วนนั ต์ เจา้ ของบรษิ ทั เพอื่ กนั ยายน ปี 2556 ดว้ ยเงนิ คา่ สมคั ร 300 บาท รายได้มาซง่ึ เงนิ ตอ้ งทำ� ตลอดชวี ติ หยดุ ทำ� ไมไ่ ดร้ ายไดห้ ยดุ ฟงั วสิ ยั ทศั นย์ กระดบั ความมน่ั ใจ และกลยทุ ธแนวทาง ครง้ั แรกทไ่ี ดร้ บั จากซคั เซสมอร์ 1,161 บาท แนน่ อนรายไดเ้ เบบ Passive = ใช้เเรง + ใชเ้ วลา = เอาไป การท�ำธรุ กจิ มกี ลมุ่ คนทไี่ ปฟังพรอ้ มๆ กนั 5-6 คน ตอนสร้างชีวิตนั้นมันไม่ได้เท่ห์ แต่มันจะเท่ห์ตอนสร้างทรัพย์สิน (Asset) ทก่ี ่อให้เกดิ รายได้ ใช้เวลา คณุ หมอไดเ้ เสดงวสิ ยั ทศั นเ์ ลา่ ทกุ สงิ่ อยา่ ง วา่ คณุ หมอ คณุ ใช้ชีวติเพยี งสน้ั ๆ 3-5 ปี หยุดท�ำแตร่ ายไดไ้ มห่ ยุด กอ่ ตงั้ บรษิ ทั ซคั เซสมอร์ จากเเรงบนั ดาลใจลว้ นๆ ที่ ผมเรยี นรู้ บรหิ ารความเชอื่ ของตวั เองวา่ ถา้ คนอนื่มนั คอื เครอื่ งมอื ทช่ี อ่ื วา่ ธรุ กจิ เครอื ขา่ ย…อสิ ระภาพ อยากจะท�ำบริษัทของคนไทย ที่ได้มาตรฐานสากล ทำ� ไดเ้ รากต็ อ้ งทำ� ได้ พฒั นาตวั เอง ลงมอื ทำ� อยา่ งตอ่ด้านการเงิน อิสระภาพด้านเวลา ความร�่ำรวย บนพน้ื ฐานของการดำ� เนนิ ธรุ กจิ แบบมน่ั คงระยะยาว เนอื่ งเดอื นที่ 10 กส็ ามารถพชิ ติ รายไดห้ ลกั แสนบาทความมง่ั ค่งั น้แี หละทตี่ อบโจทยผ์ มได้ ดว้ ยแนวคดิ ธรุ กจิ 3 ตอ้ ง 3 โต 3 ตา่ ง กลุ ยทุ ธใ์ นการ ตอ่ เดอื นในตำ� แหนง่ Ruby และเดอื นท่ี 14 กส็ ามารถ จรงิ ๆ คนเรามีความรู้ความสามารถ มศี ักยภาพ สรา้ งแบรนด์ 5 แบรนด์ ไดแ้ ก่ CEO Brand,Corporate พิชิตต�ำแหน่ง Diamond ครบคุณสมบัติรับรายในตัวเองมากมายท่ีจะสร้างเงินสร้างรายได้แบบไร้ Brand,Product Brand,SystemBrand,และ ได้ท่ี 460,044.42 บาท ปัจจุบันผมท�ำซัคเซสมอร์ขดี จำ� กดั โดยไมต่ อ้ งรอใหใ้ ครมากำ� หนดเพดานรายได้ Leader Brand อีกท้ังยังมีสินค้าคุณภาพสูงที่ มา 21เดือน รับรายได้รวม 3,105,937.09 บาทของเราตามเงอื่ นไขของเวลาในการรบั จา่ ยเปน็ รายวนั หลากหลาย ตอบสนองกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม มีสาขา ผมเปลย่ี นจากเงนิ 300 เปน็ เงนิ 3 ลา้ น ทำ� ลายสถติ ิรายสปั ดาหห์ รอื รายเดอื น เราสามารถหาเงนิ ไดเ้ มอ่ื รองรบั คอยอำ� นวยความสะดวกในรปู แบบ Pick&Pay (Break record) ตวั เองไปเรยี บร้อยไหรก่ ไ็ ดแ้ ละมากเทา่ ไหรก่ ไ็ ดต้ ามทเี่ ราตอ้ งการแตค่ น อีกด้วยสว่ นใหญเ่ ลอื กรบั รายไดต้ ามเวลามากกวา่ รบั รายได้ ในวนั นัน้ สิง่ ที่ท�ำใหผ้ มเปิดใจสุดๆ คอื ประโยคท่ี Key To Successตามความสามารถของตัวเอง เพราะคิดว่ามันเป็น คณุ หมอพดู วา่ “ถ้าคณุ ไมเ่ คยท�ำ ไมม่ คี วามรู้ ไมม่ ีรายไดท้ ีแ่ นน่ อนกวา่ ประสบการณ์ในธุรกิจน้ีมาก่อน คุณจะมีสถิติใหม่ 1.Decision (ตัดสนิ ใจ) คยุ กับตวั เองใหจ้ บ ชดั เจน ผมตดั สนิ ใจลาออกจากงานประจำ� ทที่ ำ� มาถงึ 2 ปี (New Record) ทนี่ ี่ แตถ่ า้ เคยทำ� มาเเลว้ คณุ สามารถ กับตัวเอง การตัดสินใจของคุณในวันนี้จะเป็นเพื่อท�ำธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ทั้งท่ียังไม่มีรายได้จาก ทำ� ลายสถติ ิ (Break Record) คณุ ไดเ้ ลย” เทา่ นนั้ แหละ ผลลัพธ์ในอนาคตของคุณธุรกิจเลย พอกันที ผมจะไปรวยแล้ว ผมจะมีราย เหมอื นตวั ผมโดนทา้ ทายอกี ครง้ั มคี นเคยพูดไว้ว่า 2.Blueprint (พมิ พเ์ ขยี ว) เลอื กตน้ แบบพมิ พเ์ ขยี วไดเ้ เบบ Passive ทอ่ี อกแรงทำ� งานเพยี งระยะเวลา “อยา่ นบั ครง้ั ทเี่ ราลม้ จงนบั ครง้ั ทเ่ี ราลกุ ” เอาวะเปน็ ไง ความสำ� เรจ็ ทอี่ ยากไดใ้ นรปู แบบทใ่ี จคณุ ตอ้ งการมนั จรงิ ๆสั้นๆ ไม่กี่ปีแล้วหยุดท�ำงาน แล้วมีรายได้แบบ เป็นกันลองอีกสักตงั้ 3.Goal (เปา้ หมาย) ต้งั เปา้ หมายเพือ่ พชิ ติ มนั โดยตอ่ เนอื่ ง ตง้ั เปา้ ตอ้ งรวยกบั อาชพี นใ้ี หไ้ ดใ้ น 3 ปี ผมมงุ่ มรี ะยะเวลาเปน็ ตัวก�ำหนดท่ชี ดั เจนมนั่ ทมุ่ เท ตงั้ ใจทำ� ในธรุ กจิ นน้ั อยา่ งเตม็ ที่ เปน็ ระยะ ความส�ำเร็จ = การเปลี่ยนแปลงและ 4.Focus (จดจ่อ) ใส่พลังท้ังหมดจดจ่อไปท่ีเป้าเวลาเกอื บ 3 ปี เคยรับรายได้สูงสุดท่ี 3 หม่ืนกว่า พฒั นาตนเอง หมายของคณุบาทแค่คร้ังเดียว คร้ังเดียวจริงๆ หลังจากน้ันไม่ 5.Take Action (ลงมอื ทำ� ) ทำ� ทนั ทแี บบไมม่ เี งอ่ื นไขเคยไดอ้ กี เลย ดว้ ยสนิ คา้ ราคาคอ่ นขา้ งแพง ประกอบ จุดเเขง็ ของซคั เซสมอรค์ อื มสี ถาบนั การพฒั นาคน ทไ่ี ดม้ าตรฐานสากลชอื่ Successmore Leadership ขอให้เชื่ออะไรก็ตามที่มีคนท�ำได้ เราเองก็ต้อง Academy(SLA) ดว้ ยเจา้ ของทั้งสองท่านทีเ่ ขา้ ใจ ทำ� ได้ ผมเองทำ� ได้ คณุ เองกท็ ำ� ไดเ้ ชน่ กนั ขอใหท้ กุ คน มชี ีวติ ที่มีพลงั ชวี ิตท่ีมีคณุ ค่า ชวี ิตที่มคี วามหมาย และชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จบรรลุเป้าหมายสม ดงั ท่ตี ้ังใจไว้ 13www.facebook.com/successmorebeing

See also  สรุปผลการทดลองพอกหน้าด้วยไข่ขาว 7 วัน | #Tested01 พอกหน้าด้วยไข่ขาว | ไข่ขาวพอกหน้า ช่วยอะไร | ทรงผมที่สวยที่สุด

EXECUTIVE FOCUS ฉลองเปดิ สาขาใหม่ สาขานราธวิ าส สาขาชมุ พร สาขามหาชยัสาขานราธวิ าส สาขาชมุ พรสาขามหาชัย เปดิ อยา่ งเปน็ ทางการแลว้ อกี 3 สาขา สำ� หรบั Successmore สาขานราธิวาส สาขาชุมพร และสาขามหาชยั ในรูป แบบ Pick&Pay มีผู้น�ำระดับสูงกับนักธุรกิจ เขา้ ร่วมงานกันอย่างคับคง่ั โดย นพ.สิทธวรี ์ เกยี รตชิ วนนั ต์ ประธานผ้กู ่อตง้ั CEO วสิ ยั ทศั นก์ วา้ งไกล และ MD นพกฤษฎ์ิ นธิ เิ ลศิ วจิ ติ ร นกั กลยทุ ธ์ นกั บรหิ าร นกั พฒั นา ใหเ้ กยี รตติ ดั รบิ บนิ้ และกลา่ วเปดิ งานในครง้ั น้ี สร้างความประทับใจและเป็นแรงบันดาลใจใหก้ ับนักธุรกิจเป็นอย่างมาก เป้าหมายพันลา้ นในปนี ี้ คงเกนิ เปา้ แนน่ อน!!!!14 www.facebook.com/successmorebeing

FAQQu&eAstnioswner ถามตอบผลิตภณั ฑ์Q : ผลติ ภณั ฑ์เสรมิ อาหารFLOW Q : ใบแปะกว๊ ย ดตี อ่ สมองอยา่ งไร A : ใบแปะก๊วยจะมีสารส�ำคัญได้แก่ Bilobalidesมคี ุณสมบัติอย่างไร และ ginkgolides ช่วยป้องกันโรคความจ�ำเสื่อม เสริมสร้างA : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร FLOW ช่วยเพ่ิมการ การสง่ สญั ญาณในระบบสมอง ชว่ ยระบบหมนุ เวยี นเลอื ดใหด้ ขี นึ้ ในประเทศเยอรมนี มกี ารน�ำสารสกดั จากใบแปะกว๊ ย มาใชบ้ �ำรงุหมุนเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมอง บ�ำรุงและฟื้นฟูระบบประสาท ผู้ป่วย พบว่าใบแปะก๊วยช่วยให้มีการพัฒนาทางด้านความจ�ำลดความเส่ียงในการเกิดโรค Alzheimer ความคดิ นอนหลบั ไดง้ า่ ยขน้ึ ขณะทใี่ นสหรฐั อเมรกิ า ใบแปะกว๊ ย ถูกน�ำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ พบว่าผู้ป่วยมีความจ�ำQ : ใครบ้างท่คี วรแนะน�ำใหท้ าน และมสี มาธิมากขึน้ผลิตภณั ฑเ์ สริมอาหาร FLOW Q : ผลิตภณั ฑเ์ สริมอาหารFLOWA : ผลติ ภณั ฑเ์ สรมิ อาหาร FLOW สามารถแนะน�ำให้ ควรทานเวลาใดทานได้ทกุ เพศทุกวยั แบง่ ตามชว่ งอายุดงั น้ี A : เพอื่ ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ ควรทานผลติ ภณั ฑ์1. วยั เรยี น (อายุ 15-24 ป)ี แนะน�ำใหท้ าน FLOW เพอื่ บ�ำรงุสมองให้ปลอดโปร่งเพิ่มประสิทธิภาพความจ�ำและการเรียนรู้ เสรมิ อาหาร FLOW 1 แคปซลู หลงั อาหารเชา้ เพอื่ เตรยี มสมอง2. วยั ท�ำงาน (อายุ 25-55 ป)ี เปน็ วยั ทต่ี อ้ งใชส้ มองมากทส่ี ดุ ให้พรอ้ มกบั ทุกภารกิจในชวี ติ ประจ�ำวันแนะน�ำใหท้ าน FLOW เพอ่ื บ�ำรงุ สมอง เสรมิ ความจ�ำ และเพม่ิสารสือ่ ประสาท3. วัยพักสมอง (อายุ 56 ปีขึ้นไป) เป็นวัยที่เซลส์สมองเริ่มออ่ นลา้ แนะน�ำใหท้ าน FLOW ฟน้ื ฟคู วามจ�ำ บ�ำรงุ เซลสส์ มองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ 15www.facebook.com/successmorebeing

INFO SOCIALBy : ยศวฒั น์ ฐานพัฒน์สริ ิ“ตามกฎจรรยาบรรณในการทำ� ธรุ กจิ ซคั เซสมอร์ ซง่ึ อยใู่ นคมู่ อื นกั ธรุ กจิซคั เซสมอร์ หน้า 30 ขอ้ 6 กลา่ วไว้ว่า” 6. ต้องไม่ขายสินคา้ ตดั ราคานักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกค้นต้องด�ำเนินการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ให้กับลูกค้าในราคาขายปลีกตามท่ีซัคเซสมอร์ก�ำหนดไว้ผลิตภัณฑ์ของซัคเซสมอร์ทุกชนิดมีคุณภาพคุ้มค่า สมราคา การจ�ำหน่ายตัดราคาจะลดผลกำ� ไรท่ีนกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์ทุกคนควรไดร้ ับอย่างเตม็ ที่ ทั้งยงั ไปสง่ ผลกระทบดว้ ยการเอารัดเอาเปรียบผูร้ ่วมธุรกิจคนอ่ืนๆ ดงั นัน้ นกั ธุรกจิ ซคั เซสมอรท์ ุกคนต้องไม่ท�ำลายภาพลกั ษณ์ขององค์กรนกั ธรุ กิจซัคเซสมอรโ์ ดยส่วนรวมด้วยการกระท�ำทไ่ี มถ่ กู ต้อง1. ในกรณี การขายตดั ราคา ตำ่� กวา่ ราคา ดังกล่าว และลงลายมือช่ือรับทราบการท่ีบริษัทขายให้แกส่ มาชกิ เช่น PHYTOVY แจง้ เตอื นการกระทำ� ความผดิ  หากพน้ กำ� หนดบริษัทฯขายให้สมาชิกที่ราคา 850 บาท เวลา สมาชกิ ผนู้ นั้ เพกิ เฉยมไิ ดด้ ำ� เนนิ การใดๆหากบริษัทฯ ตรวจสอบพบ มีหลักฐาน หรือ ถือว่าสมาชกิ ผูน้ ้นั รับทราบการกระท�ำความพิสูจน์ได้ว่า สมาชิกผู้น้ันขายต่อให้ผู้อื่นต�่ำ ผดิ ดงั กลา่ วแลว้ และ หากสมาชกิ ผนู้ น้ั กระทำ�กว่าราคาที่บริษัทฯก�ำหนดไว้ ทางบริษัทฯ ผดิ อกี เปน็ ครงั้ ท่ี 2 บรษิ ทั ฯ จะดำ� เนนิ การตดัจะออกหนงั สอื แจง้ เตอื นใหส้ มาชกิ ผนู้ น้ั ทราบ รหสั สมาชกิ (Terminate) ออกจากระบบโดย 1. บรษิ ทั ฯ จะยกเลกิ การจา่ ยคา่ คอมมชิ ชน่ัหรือ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ให้สมาชิกผู้นั้น อตั โนมตั ิเข้ามาลงลายมือชื่อรับทราบการกระท�ำ แ2ละ. โบนัสทอ่ งเทยี่ ว หรอื โบนัสอนื่ ๆความผิดกฎจรรยาบรรณ หากสมาชิกผู้นั้น 3. ผแู้ นะนำ� ของสมาชกิ ทข่ี ายสนิ คา้ ตดั ราคา ออเดอร/์ บลิ ทซ่ี อ้ื สนิ คา้ ของรหสั สมาชกิ ทถี่ กู ยกเลกิ และมเี หตเุ ชอื่ ไดว้ า่ เปน็ ออเดอร์เพิกเฉยมิได้ด�ำเนินการใดๆ ภายใน 7 วัน โดยขายตำ่� กวา่ ราคาทบี่ รษิ ทั ขายใหแ้ กส่ มาชกิ /บิล ท่ีซื้อไปเพ่ือตัดราคา จะถูกยกเลิก PVนบั แตว่ นั ทสี่ มาชกิ ผนู้ นั้ ไดร้ บั หนงั สอื แจง้ เตอื น บรษิ ทั ฯ จะออกหนงั สอื แจง้ เตอื น หรอื ตดิ ตอ่หรอื ไดร้ บั การแจง้ เตอื นทางโทรศพั ท ์ บรษิ ทั ฯ ทางโทรศัพท์ ใหผ้ ้แู นะนำ� ของสมาชกิ ท่ขี าย ของออเดอร/์ บลิ นน้ั  และ PV ทถี่ กู ยกเลกิ นนั้ จ3ะไ.มถน่ ้าำ� อไปอเคดำ� อนรว/์ บณลิ คน่านั้คถอกูมคมำ� ชินชวณัน่ คอมมชิ ชน่ัจะด�ำเนินการตัดรหัสสมาชิก (Terminate) สนิ คา้ ตดั ราคาเขา้ มา ณ สำ� นกั งานใหญข่ องออกจากระบบโดยอตั โนมัติ บริษัทฯ ภายใน 7 วันท�ำการ เพ่ือให้ชี้แจง การกระทำ� ดงั กลา่ ว และลงลายมอื ชอื่ รบั ทราบ ไปแลว้ บรษิ ทั ฯ จะคำ� นวณเพอื่ ตดั คา่ คอมมชิ ชนั่ ท่ีเกิดจากการขายตัดราคานั้นๆ และ หาก2. ในกรณี การขายตดั ราคา ตำ่� กวา่ ราคา การแจง้ เตอื นการกระทำ� ความผดิ ของสมาชกิ คะแนน มผี ลตอ่ การปรบั ตำ� แหนง่ ของอพั ไลน์ขายปลกี ทบี่ รษิ ทั กำ� หนดไว ้ เชน่ PHYTOVY ที่ตนแนะน�ำโดยตรง หากพ้นก�ำหนดเวลาราคาขายปลกี ทบ่ี รษิ ทั ฯกำ� หนดคอื 1,050 บาท 7 วันดังกล่าว สมาชิกผู้เป็นผู้แนะน�ำของ บริษัทฯ จะค�ำนวณปรับต�ำแหน่งลงในรอบ ค4อม.มเชิลชขบ่นั ตัถรัดปไประชาชน ของสมาชกิ ทถ่ี กู ตัดหากตรวจสอบพบ มีหลักฐาน หรือ พิสูจน์ สมาชิกที่ขายสินค้าตัดราคานั้นเพิกเฉยมิได้ไดว้ ่า สมาชกิ ผ้นู นั้ ขายต่�ำกวา่ ราคาขายปลกี ด�ำเนินการใดๆ ถือว่าสมาชิกผู้นั้น รับทราบทบ่ี รษิ ทั ฯ กำ� หนด ทางบรษิ ทั ฯ จะออกหนงั สอื การกระท�ำความผิดดังกล่าวแล้ว และหาก รหัสสมาชิก กรณีขายตัดราคา จะถูกข้ึน ระงบั ไมส่ ามารถกลบั มาใชส้ มคั รเปน็ สมาชกิแจ้งเตือน ให้สมาชิกผู้น้ันทราบและช้ีแจง สมาชกิ ทต่ี นเปน็ ผแู้ นะนำ� โดยตรง กระทำ� ผดิ ข5อง.บบรษิริษัทัทฯฯไดจอ้ ะีกป ระกาศ ประชาสัมพันธ์ถึงบทลงโทษ เมื่อบริษัทฯ ออกหนังสือแจ้ง อีกเป็น คร้ังที่ 2 บริษัทฯ จะด�ำเนินการตัดเตือน หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์ให้สมาชิกผู้ (Terminate) รหัสสมาชิกของผู้แนะน�ำนั้นเข้ามา ณ ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ แจ้งการยกเลิกรหัส ของสมาชิกผู้กระท�ำ ความผดิ และ ในกรณที รี่ หสั สมาชกิ ดงั กลา่ วภายใน 7 วนั ทำ� การ เพอ่ื เขา้ มาชแ้ี จง การกระทำ� ขึน้ Wall of Fame จะถูกปลดโดยทันที16 www.facebook.com/successmorebeing

MORE GURU By : นพกฤษฏ์ิ นิธิเลศิ วจิ ติ ร สวสั ดคี รบั เพอื่ นนกั ธรุ กจิ ซคั เซสมอรท์ ร่ี กั ทกุ ทา่ น More Guru ครงั้ ทแี่ ลว้ ผมได้แบง่ ปนั ในส่วนของ “10 สุดยอดค�ำถามสกู่ าร เปน็ สดุ ยอดผนู้ ำ� ” ซง่ึ ไดว้ า่ ไปแลว้ 5 คำ� ถามดว้ ยกนั ไมท่ ราบวา่ ได้ผ่านตาและเร่มิ เอาไปตั้งค�ำถามเพอ่ื ยกระดับความเปน็ ผนู้ ำ� ของคณุ บา้ งหรอื ไม่ ผมเชอ่ื เหลอื เกนิ วา่ หากไดม้ กี ารนำ� ไปใช้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คุณจะมีความส�ำเร็จในการสร้าง และรักษาองค์กรเพ่ิมขึ้นได้อย่างแน่นอน ในฉบับนี้ ผมจะ แบ่งปันในส่วนของค�ำถามท่ี 6-10 ซ่ึงจะช่วยท�ำให้การตั้ง คำ� ถามส่กู ารเป็นสดุ ยอดผนู้ �ำของคณุ ครบถ้วน เชิญติดตามอา่ นได้เลยครบั ….. คณุ ใสใ่ จในการทวคี ณุ คา่ ใหผ้ อู้ น่ื ในการสื่อสารให้คนอื่นมองเห็นวิสัยทัศน์น้ัน คณุ ตอ้ งสามารถผลกั ดนั ใหค้ นลงมอื ทำ� ทำ� แลว้ เช่นเดียวกับที่เขามองเห็น และอีกทั้งยังมี มีการประเมินปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้อง6 หรอื ไม่? ความสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนมีอารมณ์ความ เพ่อื สร้างผลลพั ธ์ รู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์นั้น• สุดยอดผู้น�ำเป็นผู้ท่ีใส่ใจในการทวีคุณค่าให้ ใหเ้ ปน็ จรงิ อกี ดว้ ย เมอ่ื คณุ ถามคำ� ถามนบี้ อ่ ยๆ คณุ มแี ตม้ ตอ่ ในการนำ� องคก์ รผู้อื่น เขาจะท�ำให้คนท่ีใช่รู้สึกว่าเป็นคนส�ำคัญ คณุ กจ็ ะตระหนกั และฝกึ ฝนจนมที กั ษะและศลิ ปะ หรือไม?่เขายนิ ดยี กเครดติ ใหเ้ จา้ ของความคดิ และเจา้ ของ ในการส่ือสาร จนกลายเปน็ ผู้นำ� ที่เก่งเรือ่ งนี้ใน • หากคุณต้องการเป็นสุดยอดผู้น�ำ คุณต้อง ที่สุด พัฒนาให้ตัวคุณมีความสามารถหลักท่ีคุณมี10ผลงาน เขาช่ืนชมผู้อื่นต่อหน้าผู้คน ในขณะ แต้มต่อในการน�ำพาองค์กรให้ได้อย่างน้อย คณุ ปฏบิ ตั ติ อ่ ผคู้ นอยา่ งเปน็ ธรรม หนง่ึ เรอ่ื ง เช่นแตม้ ตอ่ ในการได้ใจคน หรอื แต้มเดียวกนั เมอ่ื จะใหผ้ ลสะทอ้ นเพอ่ื ปรบั ปรงุ เขาจะ และอยา่ งไมเ่ หน็ แกต่ วั หรอื ไม่ ? ต่อในการพฒั นาคน โคช้ ช่ิงคน หรอื แต้มตอ่ ในคยุ สว่ นตวั ในขณะเดยี วกนั เขาสร้างเวทีใหผ้ ้อู น่ื• คนทกุ คนในโลกใบนี้ ลว้ นตอ้ งการไดร้ บั ความ การวางแผนและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติไดแ้ สดงความสามารถอยา่ งเหมาะสม ไมก่ ดี กน้ั เป็นธรรมในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งความเป็นธรรม เป็นต้น เมื่อคุณมีแต้มต่อ คุณจะสร้างความโอกาส ไม่คุมก�ำเนิดผู้คน และไม่คิดว่าตัวเอง ในทนี่ ี้ ไมไ่ ดห้ มายถงึ วา่ ตอ้ งไดร้ บั ทกุ สงิ่ ทกุ อยา่ ง ม่ันใจให้กับคนในองค์กรได้เร็ว และสามารถ เทา่ กบั คนอนื่ ๆ แตห่ มายถงึ การไดร้ บั การปฏบิ ตั ิ สร้างให้องค์กรของคุณประสบความส�ำเร็จย่ิง8คือศูนย์รวมของจักรวาล ใครท่ีท�ำงานกับเขาจะมีพลังและยินดีทุ่มเทใจเพื่อท�ำพันธกิจที่ตนเองรบั ผดิ ชอบใหด้ ีท่สี ุด ดังน้นั อยา่ ลมื ถามตัวคุณเองว่า วันน้ี คุณใส่ใจในการทวีคุณค่าให้ผ้อู ื่นหรือยัง? ต่ออย่างเป็นธรรมในเรื่องราวที่เกิดขึ้นและได้ ใหญ่ได้7 คณุ สามารถสอื่ สารโนม้ นา้ วใหผ้ ู้ รับการจัดสรรประโยชน์อย่างสมคุณค่าเชิง อื่ น ม อ ง เ ห็ น วิ สั ย ทั ศ น ์ แ ล ะ มี เปรียบเทียบ และที่ส�ำคัญคือคุณไม่แสดงนิสัย ทงั้ หมดทแี่ บง่ ปนั มาสองครง้ั กค็ รบถว้ นสว่ นรว่ มในการทำ� ใหว้ สิ ยั ทัศน์เปน็ จรงิ การอยู่ร่วมท่ีเห็นแก่ตัว ไม่ต้ังกติกาใหม่เพื่อให้หรอื ไม?่ ตวั คณุ ไดม้ ากกวา่ คนอนื่ อยา่ งไมเ่ ปน็ ธรรม ดงั นนั้ กระบวนความในเรื่อง “10 สุดยอดค�ำถามสู่ การปฏบิ ตั ติ อ่ ผอู้ นื่ อยา่ งเปน็ ธรรม จงึ เปน็ คำ� ถาม• สุดยอดผู้น�ำจะมองเห็นบางสิ่งท่คี นสว่ นใหญ่ ที่จะช่วยทำ� ใหค้ ณุ กลายเป็นสุดยอดผู้น�ำได้ การเป็นสุดยอดผู้น�ำ” หากเพื่อนนักธุรกิจ9มองไมเ่ หน็ โดยเฉพาะอยา่ งยงิ่ ในสว่ นของการ ซัคเซสมอร์มีเป้าหมายอยู่ท่ีการเป็นสุดยอด คุณสามารถผลักดันให้เกิดการ ผู้น�ำ ขอให้อ่านด้วยความเข้าใจและใช้ชีวิตสร้างความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้แก่กลุ่มคนหรือองค์กร ส่ิงนี้เรียกว่าการมีวิสัยทัศน์น่ันเอง ลงมอื ทำ� ให้เกิดผลหรือไม?่ ด้วยการตั้งค�ำถามกับตัวเองด้วยสิบค�ำถามอย่างไรก็ตาม สุดยอดผู้น�ำ ไม่สามารถท�ำ • ผู้บริหารส่วนใหญ่ มีเป้าหมาย มีกลยุทธ์ นี้อย่างต่อเน่ือง ผมมั่นใจว่า คุณจะกลายเป็นวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงด้วยล�ำพัง และมีแผนงาน แต่ไม่สามารถผลักดันให้เกิด สดุ ยอดผูน้ ำ� ท่คี นรอบข้างต้องตะลงึ ครับตนเองได้ ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจาก การลงมือทำ� ทใี่ ห้ผลลัพธไ์ ด้คนในทีม ซ่ึงสุดยอดผู้น�ำจะมีความสามารถ ………สวัสดีครับ……… หากคุณต้องการเป็นสุดยอดผู้น�ำ 17www.facebook.com/successmorebeing

SALE TIPBy : นพกฤษฏ์ิ นิธเิ ลศิ วจิ ติ ร “เราทำ� ธรุ กจิ กบั ผคู้ น ไมใ่ ช่ “คุณไม่มีทางขายไดเ้ ลยธุรกจิ อื่น” หากคณุ ไม่สื่อสารกับผมู้ ุง่ หวงั ”ธุรกจิ ท่ีเราทำ� กันอยู่ คอื ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับ ไมม่ กี ารขายที่มาจากการสง่ ข้อความไปแบบขาเดียวผู้คนไม่ใช่ธุรกิจอาหารเสริม ไม่ใช่ธุรกิจ มันต้องมาจากการส่อื สารกบั ผูม้ งุ่ หวงั ที่มีการเครือข่าย ที่กล้าฟันธงแบบน้ีก็เพราะว่าคนเป็นผู้ตัดสินใจซ้ือ เขาจะซื้อเม่ือคนขายท�ำ แลกเปลีย่ นขอ้ มลู กันระหวา่ งผู้ขายกับผมู้ ุง่ หวังให้เขาชอบ ท�ำให้เขาสบายใจ ท�ำให้เขาเช่ือและท�ำให้เขาไว้วางใจ การท่ีคุณจะท�ำส่ิงนี้ หากคณุ ทำ� ตรงกนั ขา้ ม ไมเ่ ขา้ ใจคนแตพ่ ยายาม ความส�ำคัญและค้นหาสิ่งท่ีเขามีความหวังได้ คุณต้องเป็นคนท่ีใส่ใจเร่ืองคน เขาไม่ น�ำเสนอทั้งสินค้าและแผนคุณจะเจออัตรา รวมทั้งหาให้เจอส่ิงที่เขากลัว จากน้ันเสนอสนใจว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่เขาสนใจว่าคุณ การปฏิเสธท่ีสูง ดังนั้น จงอย่าล�ำดับการ ทางออกเพ่อื ใหเ้ ขาไดใ้ นสิง่ ทเ่ี ขาตอ้ งการใส่ใจเขาแค่ไหน เพราะเขามีสิ่งที่เขา น�ำเสนอไปที่ส่ิงที่คุณจะขายทันที คุณต้องใหค้ วามสำ� คญั มสี งิ่ ทเ่ี ขาใหค้ ณุ คา่ มสี งิ่ ทเ่ี ขา ท�ำความเข้าใจพื้นฐานความต้องการของ “ความสามารถในการโน้มมีความต้องการอยู่ลึกๆ มีสิ่งที่เขามีความ คนแต่ละคนก่อน แล้วค่อยเสริฟข้อมูลให้ น้าวจิตใจผู้อื่น คือสิ่งเดียวที่หวังและมีส่ิงท่ีเขากลัวจึงท�ำให้คุณน�ำเสนอ ตรงกับความต้องการนั้น รบั ประกนั จดุ ยนื ในอาชพี การงานสนิ ค้าหรือโอกาสทางธุรกจิ ไดง้ ่าย ของคณุ ” “คณุ ไมม่ ที างขายไดเ้ ลยหาก “คณุ ต้องเข้าใจพื้นฐานคน คุณไม่สื่อสารกับผมู้ งุ่ หวัง” ธุรกิจท่ีคุณท�ำอยู่เป็นธุรกิจที่เก่ียวกับผู้คนเปน็ อนั ดบั หนงึ่ รจู้ กั สนิ คา้ และแผน จำ� นวนมาก ดงั นนั้ หากคณุ ตอ้ งการความสำ� เรจ็เปน็ อนั ดบั สอง” ไม่มีการขายท่ีมาจากการส่งข้อความไป ทย่ี ง่ิ ใหญ่ คณุ จำ� เปน็ ตอ้ งจดจอ่ ไปทกี่ ารพฒั นา แบบขาเดียว มันต้องมาจากการส่ือสารกับ ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืนคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกัน ถ้าคุณใส่ใจ ผมู้ งุ่ หวงั ทมี่ กี ารแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กนั ระหวา่ ง เพราะคนจะยอมเปลย่ี นจดุ ทเี่ ขาอยู่ มายงั จดุในการเรยี นรแู้ ละทำ� ความเขา้ ใจคนใหล้ กึ ซงึ้ ผู้ขายกบั ผมู้ ุง่ หวงั ซึ่งการแลกเปลี่ยนจะเกิด ทคี่ ณุ ตอ้ งการใหเ้ ขาอยู่ คณุ ตอ้ งโนม้ นา้ วเขาได้เหมอื นทคี่ ณุ รจู้ กั สนิ คา้ และแผธรุ กจิ คณุ จะ ข้ึนได้ เม่ือนักขายเก่งในการตั้งค�ำถามเพื่อ ถา้ คณุ เกง่ เรอื่ งนี้ มนั จะทำ� ใหง้ านทเ่ี กย่ี วขอ้ งสามารถครองตลาดเครอื ขา่ ยไดอ้ ยา่ งมหาศาล ค้นหาความต้องการ ค้นหาสิ่งที่ผู้มุ่งหวังให้ ด้านอ่ืนๆ กลายเป็นเรอ่ื งงา่ ยไปเลยทีเดยี ว18 www.facebook.com/successmorebeing

INSPIRE By : นพกฤษฏ์ิ นธิ เิ ลิศวจิ ิตร สวสั ดคี รบั เพอ่ื นนกั ธรุ กจิ ซคั เซสมอรท์ ร่ี กั ทกุ ทา่ น Inspire ฉบบั น้ี ขอแบง่ ปันเรื่องราวท่เี ปน็ หัวใจของ การสรา้ งความสำ� เรจ็ ในชวี ติ นนั่ คอื เรอื่ งราวเกย่ี วกบั 3 เสาหลกั แหง่ ความสำ� เรจ็ ของมนุษย์ ซึง่ ถ้าความ ส�ำเร็จเป็นสิ่งท่ีคุณต้องการจริงๆ คุณต้องไม่พลาด ในการอ่านจนจบและท�ำความเข้าใจในระดับน�ำไป ปฏิบตั ไิ ด้ ….เชิญติดตามได้เลยครับ…. จดจ่อและชัดเจนในเป้าหมาย ลงมือท�ำอย่างเข้มข้นให้ได้ อย่างการยิงแสงเลเซอร์ • การลงมือท�ำคือสะพานเช่ือมระหว่างสิ่งที่คุณต้องการกับ• ขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญท่ีสุดของการสร้าง ผลลัพธ์ที่คุณได้ หากปราศจากการลงมือท�ำแล้ว ทุกอย่างก็ความส�ำเร็จในชีวิตก็คือ การที่คุณชัดเจนกับตัวเองว่าคุณ ยังเป็นความต้องการท่ียังอยู่ภายในเหมือนเดิม ไม่สามารถต้องการให้ชีวิตของคุณไปอยู่ในจุดไหนในระยะเวลาท่ีระบุได้ สรา้ งใหม้ นั เกดิ จรงิ ในภายนอกได้ อยา่ งไรกต็ าม แมว้ า่ คณุ จะรู้แน่นอน คุณต้องไม่มีความคิดในระดับที่อยู่ไปวันๆ ไม่เป็นเหย่ือ ว่าคุณต้องการอะไรและต้องท�ำอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่คุณของสถานการณ์หรือเหตุการณ์หรือผู้คนที่จะชักน�ำคุณไปคุณ ต้องการ อีกท้ังมีเคร่ืองมือต่างๆท่ีพร้อม แต่จนแล้วจนรอดต้องมีภาพแห่งอนาคตที่คุณต้องการเป็น มีระดับคุณภาพชีวิต คณุ กย็ งั ไมส่ ามารถเขา้ ถงึ พลงั ศกั ยภาพสงู สดุ ของตวั คณุ เองได้ที่คุณต้องการมี ท่ีคุณปรารถนา คุณต้องตอบตวั เองไดว้ ่าระดบั เพราะทง้ั เปา้ หมาย วธิ ที ำ� และเครอื่ งมอื ลว้ นแลว้ แตเ่ ปน็ เหตผุ ลชีวิตท่ีคุณต้องการอยู่คือระดับไหน คุณต้องการเป็นมืออาชีพทาง หรือตรรกกะ ซึ่งไม่ใช่ตัวขับเคล่ือนการกระท�ำของมนุษย์ดา้ นไหน ระดบั รายไดท้ ค่ี ณุ ปรารถนา ระดบั สงั คมทค่ี ณุ ตอ้ งการอยู่ เพราะ มนุษย์ถูกขับเคล่ือนการกระท�ำผ่านทางอารมณ์ความซ่ึงถ้าคุณมีความกล้าท่ีจะเผชิญกับความจริงของชีวิตในปัจจุบัน รู้สึก และความรู้สึกที่ให้พลังแก่มนุษย์อย่างย่ังยืนนั้น คือและมีเป้าหมายท่ีคุณต้องการจะไปอย่างชัดเจน คุณก็จะค้นพบ ความรสู้ กึ ทม่ี าจากการรวู้ า่ ทำ� ไมคณุ จงึ ตอ้ งการบรรลเุ ปา้ หมายนนั้หนทางทจี่ ะไปยังทีๆ่ คุณต้องการจะไป คณุ ทำ� เพอื่ ใคร ทำ� ไมจงึ ทำ� เพอ่ื เขา การบรรลเุ ปา้ หมายนน้ั มนั มี ความหมายอยา่ งไรกบั ชวี ติ ของคณุ ถา้ คณุ ตอบคำ� ถามเหลา่ นไี้ ด้ มีแผนทเี่ ชงิ กลยทุ ธ์ มเี ครอื่ งมอื และถา้ คำ� ตอบอยใู่ นระดบั ทที่ ำ� เพอื่ คนทค่ี ณุ รกั หรอื ประเทศชาติ และโค้ชเพื่อผลลัพธ์ ทค่ี ณุ พรอ้ มตอบแทนคณุ คณุ กจ็ ะมพี ลงั ยงิ่ ใหญใ่ นการผลกั ดนั ใหค้ ณุ ลงมอื ทำ� และพรอ้ มทจี่ ะยนื หยดั อยา่ งไมป่ ระหวน่ั พรน่ั พรงึ• เมื่อคุณมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้ว คุณต้องมีแผนท่ีทางเดินมี กบั ปญั หาอปุ สรรคใดๆทงั้ สนิ้ ซง่ึ นน่ั จะชว่ ยใหค้ ณุ เขา้ ถงึ ศกั ยภาพกลยุทธ์ มีเคร่ืองมือ มีโค้ชท่ีจะคอยชี้แนะและพัฒนาตัวคุณให้ สงู สดุ ของตวั คณุ เองจนสามารถบรรลเุ ปา้ หมายและพรอ้ มทจี่ ะเกง่ ขนึ้ การบรรลเุ ปา้ หมายคอื การเดนิ ทางจากจดุ ทย่ี นื อยใู่ นปจั จบุ นั มงุ่ มน่ั ในการพชิ ติ เปา้ หมายทท่ี า้ ทายกวา่ ตอ่ ไปไปยงั จดุ ในอนาคตทีค่ ณุ ตอ้ งการไป ดงั น้ัน มันจึงยงั มรี ะยะทางท่ีคุณตอ้ งก้าวไป หรือมันมชี อ่ งว่างระหว่างปัจจุบนั กบั อนาคต คุณ ทั้งหมดน้ีคือสามเสาหลักแห่งความส�ำเร็จ ผมเชื่อจำ� เปน็ ตอ้ งปดิ ชอ่ งวา่ งนนั้ ดว้ ยการเคลอ่ื นไปขา้ งหนา้ และแนน่ อน มั่นเป็นอย่างย่ิงว่า ถ้าเพื่อนนักธุรกิจซัคเซสมอร์อ่านที่สุด ในระหว่างท่ีคุณเคลื่อนไปคุณจะไม่เดินเท้าเปล่า มือเปล่า มนั ดว้ ยความเขา้ ใจและใชช้ วี ติ อยกู่ บั มนั กจ็ ะสามารถคุณต้องใช้ปัจจัยบางอย่างเพื่อท�ำให้คุณเดินทางต่อไปได้ สิ่งน้ันก็ เปล่ียนแปลงชีวิตไปสู่ระดับที่ดีกว่าได้อย่างแน่นอครับคอื ความรู้ แผนงานแผนกลยทุ ธ์ โคช้ ผูช้ นี้ �ำแนวทาง ความต้งั ใจความมงุ่ ม่ันและความทมุ่ เท หากคณุ มปี จั จัยนำ� เขา้ เหลา่ นี้ คณุ ก็มี ……..สวัสดีครับ……..โอกาสทจี่ ะประสบความสำ� เร็จได้ 19www.facebook.com/successmorebeing

GUIDE TIPBy : MR. MORE MAN AUSTRIA “ประเทศออสเตรีย”ในเดือนกรกฎาคม 2558 ท่ีผ่านมา หลังจากไดป้ ระกาศทริปทอ่ งเทย่ี วในโปรแกรม “Successmore World Experience” ที่จะเดนิ ทางไปเยอื นยุโรปตะวันออก(East Europe) ในงาน The Success#5 ทีโ่ รงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี จอมเทยี น ปรากฏว่าไดผ้ ลตอบรับกลบั มาดเี กินคาด มอร์แมนไดส้ อบถาม Feed backไปยังผู้นำ� ทุกๆสายงานว่า ผู้น�ำในองค์กรตื่นเตน้ และต้งั เป้าหมายจะไปเติมเตม็ ชีวิตในทริปยุโรปตะวันออกในคร้งั นห้ี รือไม่ ผู้น�ำทกุ ๆ สายงานตา่ งตอบออกมาเปน็เสียงเดียวกันว่า “ทุกๆ คนในองค์กรตั้งเป้าหมายและตัดสินใจท่ีจะลงมือท�ำอย่าง 100% เพ่ือจะไปร่วมทริปน้ีให้ได้ ” โดยมีเหตุผล 4 ประการหลักๆ ดังนี้คือ1. ทรปิ ยโุ รปตะวนั ออกเกบ็ คะแนนนอ้ ยกวา่ ทรปิ ลอ่ งเรอื สำ� ราญ Allure Of The Seas ใน Mediterranean Trip มโี อกาสได้ไปงา่ ยกวา่ 2. ถา้ ผา่ นโปรโมชน่ั ในครง้ั นี้ถอื ว่าค้มุ สดุ ๆ เพราะว่าเหนื่อยครัง้ เดยี ว ได้ไปเที่ยวถึง 5 ประเทศ อนั ประกอบไปดว้ ย ประเทศสาธารณรฐั เชค สโลวัค ออสเตรีย ฮงั การแี ละเยอรมัน คมุ้ คา่ จรงิ ๆ3. การผา่ นทรปิ หมายถงึ องคก์ รมกี ารเจรญิ เตบิ โตตอ่ เนอื่ ง ไดช้ ว่ ยเหลอื เปลยี่ นแปลงคณุ ภาพชวี ติ ผคู้ นเพม่ิ มากขน้ึ 4. การไดเ้ ตมิ เตม็ ชวี ิตทอ่ งเทย่ี วตา่ งประเทศทา่ มกลางผนู้ ำ� ทปี่ ระสบความสำ� เรจ็ เปน็ การ Feed Good รสู้ กึ ดที จี่ ะขบั เคลอ่ื นตวั เราใหป้ ระสบความสำ� เรจ็ ยง่ิ ๆ ขน้ึ ไป ดว้ ยเหตผุ ลหลกั ๆ เหลา่ น้ี จงึ ทำ� ใหย้ อดขายของบรษิ ทั ในเดอื นกรกฎาคมและสงิ หาคมทผี่ า่ นมา เตบิ โตจนสรา้ งสถติ ยิ อดขายสงู สดุ ของบรษิ ทั อยา่ งตอ่ เนอื่ งมาถงึ ตอนนี้ มอรแ์ มนอยากจะสอบถามทกุ ๆ ทา่ นวา่“ใครจะไปทอ่ งเทยี่ วยุโรปตะวันออกบา้ ง ยกมือขนึ้ !! ”ฉบับท่ีแล้ว มอรแ์ มนได้เขียนเรื่องราวและสถานท่ที อ่ งเท่ียวของประเทศสาธารณรัฐเชค มาถึงฉบบั นี้ มาตอ่ กนั ดว้ ยเร่อื งราวของประเทศออสเตรยี กันครับออสเตรีย ดนิ แดนแหง่ ขนุ เขา สโลเวเนยี อติ าลี สวสิ เซอรแ์ ลนด์ และลกิ เตนสไตล์ คลาสสิคของโลก เพราะทุกท่วงท�ำนองของกรุง นบั ว่าเปน็ ประเทศที่มเี พื่อนบ้านเยอะมากๆ เวียนนา ต่างสอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกประเทศออสเตรียมีพื้นท่ีเล็กกว่าประเทศไทย ของดนตรีคลาสสิค ท้ังเรอื่ งสสี นั การแตง่ ตวั สีสนั1 ใน 6 สว่ น มีประชากรประมาณ 8.26ลา้ นคน กรงุ เวียนนา (Vienna) ของบา้ นเรือน เครอื่ งประดบั และของตกแต่งบ้านภมู ิประเทศสว่ นใหญเ่ ปน็ ภูเขา จึงถูกขนานนามวา่ ท่ีวางจ�ำหน่ายในร้านค้าต่างๆ การที่ผู้คนออกมาเปน็ “ดนิ แดนแหง่ ขนุ เขา” เนอ่ื งมาจากภมู ปิ ระเทศ เวียนนา (Vienna) คือเมืองหลวงของประเทศ เตน้ รำ� กนั กลางจตรุ สั สเตฟาน (Stephan Platz) คลอส่วนใหญ่ประมาณ 60% มีลกั ษณะเป็นภเู ขาและ ออสเตรยี เปน็ เมอื งทม่ี ขี นาดใหญท่ ส่ี ดุ ของประเทศ ไปกบั เสยี งเพลงทบี่ รรเลงสดๆ การจดั คอนเสริ ต์ ของเนนิ เขา เทือกเขาสว่ นใหญ่มคี วามสงู จากระดบั นำ�้ เป็นท้ังศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการปกครอง นักดนตรีเอกทกุ วนั ไมซ่ ำ้� หนา้ ไม่ตา่ งกบั บรรยากาศทะเลกว่า 3,000 เมตร อีกทั้งเป็นประเทศที่ไม่มี เป็นนครส�ำหรับชนช้ันขุนนางและบรรดาเจ้านาย เมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่เมืองนี้เป็นเมืองที่นักดนตรีทางออกสู่ทะเล มีเพียงเส้นทางแม่น้�ำดานูบท่ีไหล ช้ันสูงในอดีต เป็นเวลานานนับศตวรรษท่ีกรุง คลาสสิคจากทว่ั ทกุ สารทศิ มาประชนั ฝมี อื กันพาดผา่ นไปยังสาธารณรฐั เช็คเทา่ นั้น เวยี นนาไดแ้ ผอ่ ำ� นาจการครองราชอาณาจกั รเกรยี ง สถาปัตยกรรมของกรงุ เวยี นนาจัดได้วา่ เปน็ เลศิ ในประเทศออสเตรีย ต้ังอยู่ในทวีปยุโรปตอนกลาง ไกรไปทั่วแม่น้�ำดานูบ จนมาในยุคปัจจุบัน กรุง โลก เพราะสามารถอนุรักษอ์ าคารโบราณ ไม่ให้ถูกมีกรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวง เป็นประเทศที่เป็น เวียนนามีความเจริญอย่างรวดเร็ว และเป็นเมือง ทำ� ลาย หรอื แปลงสภาพไป จึงยงั คงความสวยงามจุดเช่ือมต่อท่ีส�ำคัญระหว่างยุโรปตะวันออก กับ ที่มีความทันสมัย มีแหล่งช็อปปิ้งใหญ่ๆ มากมาย คลา้ ยกับกรุงปารีสของฝร่งั เศสยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติด 8 ประเทศ คือ แตก่ ย็ งั คงแฝงเรน้ ไปดว้ ยสถาปตั ยกรรมทส่ี ดุ คลาสสกิเยอรมนั สาธารณรฐั เชค็ สาธารณรฐั สโลวคั ฮงั การี ออ่ นชอ้ ย ทีท่ รงคณุ คา่ เปน็ การผสมผสานศลิ ปะได้ อย่างน่าชื่นชม เวียนนาเป็นเมืองหลวงของดนตรี20 www.facebook.com/successmorebeing

See also  [Update] ไอเดีย แบบทรงผมผู้หญิง ทรงผมบ๊อบสั้น 2021 สวย อินเทรนด์ เข้ากับรูปหน้าสาวไทย | แต่งตัว ให้ เข้า กับ ผม สั้น - PINKAGETHAILAND

พระราชวงั เชนิ บรุนน์ ถนนคนเดนิ คารท์ เนอรส์ ตราเซ่ (Karntnerstrasse)(Schoenbrunn Palace) เปน็ ถนนคนเดินทีม่ ีรา้ นค้านานาชนดิ และยังเป็นที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กท่ีมีความ ต้งั ของ โบสถส์ ตเี ฟน (St. Stephen’s Cathedral)สวยงามและยิ่งใหญ่ไมแ่ พ้พระราชวังใดๆ ในยโุ รป เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้า Brandname เครื่องแก้วมกี ารตกแตง่ ดว้ ยศลิ ปะในหลายรปู แบบ ทง้ั บารอค ชวาลอฟสก้ี หรือสินคา้ นานาชนดิ อาทิ Hermes,รอคโคโค หรอื ศลิ ปะประยกุ ตจ์ ากทางเอเชยี ถอื เปน็ Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada ,Bucherer,สถานที่ท่องเท่ียวที่ขึ้นชื่อที่สุดของกรุงเวียนนา Zara, H&M หรือของฝาก เช่น ชอ็ คโกแลตโมสารท์เหนือพระราชวังจะมีลานกว้าง สามารถมองเห็น หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน The Demel ร้านทิวทัศน์ท่ัวกรุงเวียนนาเย่ียงจักรพรรดิท่ีสามารถ เบเกอร่ีและช็อคโกแลตทเี่ กา่ แก่มองเหน็ ได้ทกุ ทิศทาง มปี าลม์ เฮาส์ทต่ี ั้งโดดเด่นอยู่ภายในที่มคี วามสวยงามอยา่ งยงิ่ ฮัลสตัทท์ (Hallstatt)มหาวหิ ารเซนตส์ ตเี ฟน เมอื งทไ่ี ดช้ อ่ื ว่าตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบทส่ี วยที่สุดในโลก จนไดร้ ับการขึ้นทะเบยี นเป็นมรดกโลก เปน็ เมอื งทอ่ ง(St. Stephen’s Cathedral) เทีย่ วเล็กๆ ที่ตงั้ อยู่ทางฝง่ั ตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาปฮัลสตัทท์ (Lake Hallstatt) ทะเลสาปในเขตภมู ิ ภาคซาลซ์คัมเมอร์กุท (Salzkammergut) ภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ท่ีส�ำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ ออสเตรีย ด้านหลังเมืองเป็นเขาดัคซไตน์ที่สูงตะหง่าน ยิ่งช่วยเพิ่มเสน่ห์และความสวยงามของเมืองๆ น้ี มากขนึ้ เมอ่ื ถา่ ยภาพเซลฟใ่ี นเมอื งนี้ กจ็ ะไดท้ งั้ ววิ ทะเลสาบและขนุ เขา ทม่ี คี วามสวยงามดงั่ ภาพวาดทเี ดยี ว ซาลซ์บรู ก์ (Salzburg)สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซ่ึงพระเจ้าคาร์ลท่ี 6 ซาลสบรู ก์ ตัง้ อยู่ใจกลางทวปี ยโุ รป เป็นเมืองท่มี ีชอื่ เปน็ อยา่ งไรบา้ งครับ ส�ำหรับประเทศออสเตรีย อกีโปรดใหส้ รา้ งขนึ้ ในปี ค.ศ. 1713 เพอื่ เปน็ การแกบ้ น เสยี งกอ้ งโลกเร่อื งความงามทีห่ าใครเทยี บไมไ่ ด้ ท้งั หนึ่งประเทศท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในทริปยุโรปต่อความทกุ ข์ยากของประชาชน อาคารโกธคิ แหง่ รปู แบบอาคารบา้ นเรอื น ทศั นยี ภาพของสงิ่ แวดลอ้ ม ตะวนั ออก ยงั มอี กี 3 ประเทศทมี่ อรแ์ มนจะมาเตมิน้ีชี้ให้เห็นถึงการออกแบบอันน่าเกรงขาม ผลงาน และเรื่องของพรหมลิขิตท่ีบันดาลให้วอล์ฟกัง ภาพความฝันใหก้ บั ทกุ ๆท่านต่อในฉบบั ถัดๆไป นน่ัศลิ ปะเชงิ ศาสนา ต�ำนานนา่ ท่งึ และทัศนียภาพช้นั อะมาเดอสุ โมสารต์ ถอื กำ� เนดิ ขน้ึ ทน่ี ่ี เมอ่ื ค.ศ. 1756 กค็ อื ประเทศฮงั การี สโลวคั และเยอรมนั แตใ่ นฉบบัยอด ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นท่ีพ�ำนักของอาร์ชบิชอป ความเจรญิ มง่ั คงั่ อนั ยาวนานหลายรอ้ ยปี มรี ากฐาน หนา้ มอรแ์ มนจะขอขา้ มไปเขยี นทรปิ ทอ่ งเทย่ี วใหม่แห่งกรุงเวียนนา ลักษณะอันโดดเด่นของอาคาร จากการค้าเกลือซึ่งได้ช่ือว่าเป็น “ทองค�ำขาว” จน ลา่ สดุ ในโปรแกรม Being More Trip ทจี่ ะประกาศก็คือหอคอยท่ีมีรูปทรงเหมือนเข็มทางทิศใต้ของ เปน็ เหตใุ ห้ เจา้ ชายอารค์ บชิ อปไดส้ รา้ งเมอื งขน้ึ ดว้ ย ในเดือนตุลาคมนกี้ อ่ นครับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน เมื่อเดินเขา้ ไปใกล้ หลังคา ลักษณะแบบอิตาลี ท้ังอาคารทางศาสนามากมายท่ีปูด้วยกระเบ้ืองเคลือบของมหาวิหารจะสะท้อน กับบรรยากาศเฉพาะของเมือง ซาลสบูร์กจึงได้ แสงแล้วเปลี่ยนเป็นสีสันอันหลากหลายมีความ สมญานามว่า “โรมแห่งภาคเหนอื ” สวยงามอย่างย่ิงและภายในมหาวิหารจะได้ พบส่วนจัดแสดงผลงานศิลปะเชิงศาสนาท่ีจัด เรียงอย่างเป็นระเบียบอยู่ภายในอันประกอบ ไปด้วย ผลงานประติมากรรมรูปนูนและภาพ ทางศาสนาอันน่าประทับใจโดยรอบ ด้านล่างมหาวิหารจะเป็นสสุ านฝังศพอันงดงามของสมเด็จพระจกั รพรรดิฟรีดริชท่ี 3 แห่งโรมนั อนั ศักด์ิสทิ ธิ์ 21www.facebook.com/successmorebeing

HOROSCOPEดดู วงประจ�ำเดอื นกนั ยายน-ตุลาคม 2558CAPRICORN AQUARIUS PISCES14 ม.ค.-12 ก.พ. 13 ก.พ.-13 มี.ค. 14 มี.ค.-14 เม.ย.ในเดือนน้ีคุณจะมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน คุณต้องพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ท่ีรุมเร้า เป็นช่วงแห่งการผ่อนคลายความตึงเครียดอาจจะเด่นชัด จะมีข่าวดีในการเล่ือนข้ัน เล่ือนต�ำแหน่ง เข้ามา เรื่องเล็ก ๆ บางทีกลับกลายเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นชว่ งเวลาทจี่ ะไดพ้ ักผอ่ น หรอื สมาคมกบั เพอ่ื นได้เงินเดือนขึ้น มีความส�ำเร็จดี หากคิดจะศึกษา ขึ้นมาได้ เป็นช่วงเวลาที่แย่มาก ๆ ส�ำหรับ ฝูงหรือญาติมิตร จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางต่อในเดือนนี้มีเกณฑ์ดีมากค่ะ ในเดือนนี้ไม่ว่าคุณ สถานการณ์โดยทั่วไป จะมีอุปสรรคมากมาย ที่ดีกว่าเดิม คุณมีการเดินทางท่องเที่ยวอย่างจะตดิ ตอ่ การค้าหรือธรุ กิจกบั ใครกแ็ ลว้ แต่จะไดร้ บั ในการทำ� งาน หรอื การดำ� เนนิ ธรุ กจิ หรอื แมก้ ระทงั่ มีความสุขสนุกสนานอย่างมากท่ีๆ คุณไปจะเป็นความส�ำเร็จดีมากโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ทั้งส้ิน ความรกั ของคณุ ในเดอื นนก้ี จ็ ะมปี ญั หา ใหใ้ จเยน็ ๆ ทางน�้ำโดยมาก อาจจะเป็นทะเลหรือน้�ำตกขอให้จะมโี ชคลาภทางดา้ นการเงนิ ไมว่ ่าจากการค้าขาย ไว้ค่ะ ส่ิงท่ีคุณคิดไว้ว่าจะส�ำเร็จเป็นแน่แท้ใน คุณระมัดระวัง การหกล้มหรือล่ืนไถลสุขภาพขอเก็งก�ำไรอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่ได้นั่งนับทรัพย์ เดือนนี้มีการเล่ือนก�ำหนดการ ให้ล่าช้าออกไป ใหร้ ะวังโรคภูมิแพ้ ไมว่ า่ จะเป็นอากาศ หรอื อาหารARIES TAURUS GEMINIในเดือนนคี้ ่ะ15 เม.ย.-14 พ.ค. 15 พ.ค.-13 มิ.ย. 14 มิ.ย.-16 ก.ค.ในเดือนนี้การท�ำงานที่มีเกียรติ หรือการไดร้ ับเชิญ คุณจะไดพ้ บกบั ผูใ้ หญใ่ จดี อาจจะเปน็ เจา้ นายคณุ คุณจะได้มิตรใหม่เป็นคนขาวบางหน้าตาดูดีไปในงานเลยี้ งส�ำคญั จะท�ำให้คุณไดพ้ บกบั หนทาง ทที่ ำ� งาน หรอื เพอื่ นรนุ่ พ่ี จะมาสนบั สนนุ ใหแ้ นวทาง ภมู ฐิ านหรอื มคี วามเปน็ ผใู้ หญ่ มคี วามสขุ มุ รอบคอบในการทำ� งาน หรือมกี ารทาบทามตวั เกดิ ข้ึน ท�ำให้ ทดี่ ใี นการงาน และอาชพี ใหก้ บั คณุ จะมกี ารเรม่ิ ตน้ เป็นคนจิตใจดีมาก มีความจริงใจต่อผู้อื่นมีโอกาสคณุ ตอ้ งตดั สนิ ใจ เดอื นนอ้ี ะไร ๆ กเ็ ปน็ เงนิ เปน็ ทอง ในธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการติดต่อกับคนต่างแดน เป็นลูกครึ่ง หรือชาวต่างชาติ เป็นเดือนท่ีไม่เป็นจะได้รับลาภผลก้อนโต หรือได้เงินตกเบิก ก�ำไร คุณจะได้รับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ไปตามที่คิดไว้ มีสุขภาพท่ีส่อเค้าไม่ค่อยแข็งแรงจากการค้า เงินเดือนขึ้น เดือนน้ีการเงินสะพัด งานใหม่ เพ่ือนใหม่ หรือคนรู้ใจ แต่ว่าที่เด่นมาก เสียเงินเสียทองในทางที่ไม่มีทางกลับคืน อย่าค�้ำการค้ารุ่งเรือง ในบางท่านอาจจะได้สินทรัพย์มีค่า จะเป็นในด้านของการงานมากกว่า มีโอกาสที่ดี ประกันใครเกี่ยวกับการเงินคุณจะต้องแบกรับชิ้นใหญ่ หรืออสังหาริมทรัพย์ค่ะ ในการรับหนา้ ทใ่ี หม่ หรือไดร้ ับผิดชอบงานเพ่มิ ข้นึ ภาระหนัก จะได้รับทราบข่าวไม่ดีเก่ียวกับเพ่ือน มีความก้าวหน้าท่ีดีมากค่ะ หรอื ญาติมิตรCANCER LEO VIRGO17 ก.ค.-16 ส.ค. 17 ส.ค.-16 ก.ย. 17 ก.ย.-16 ต.ค.มกี ารเปลยี่ นแปลงไปในทางทด่ี ใี นเดอื นนี้ โดยทว่ั ไป ในเดือนนี้คุณจะมีความคิดอะไรที่เกี่ยวกับความ คณุ จะมคี วามสขุ สมบูรณด์ ีมากๆ มกี ารเฉลิมฉลองแล้วจะโดดเด่นในด้านการงานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ สร้างสรรค์ ส่ิงที่คุณท�ำออกมา มาจากความคิด ต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งใหม่เช่นกัน คุณจะมีในบางกรณีมีการเปลี่ยนงาน ย้ายท่ีอยู่อาศัย หรือ แปลก ๆ ในทางบวก ไดร้ ับความยอมรับจากผคู้ น ความรู้สึกนึกคิดถึงสิ่งใดก็แล้วแต่จะเกิดข้ึน และไม่เช่นนัน้ กจ็ ะมกี ารเดินทางไปในตา่ งถนิ่ คณุ จะมี รอบข้าง และกลุ่มชนในหมู่มาก ในเดือนน้ีถือว่า เป็นจรงิ ตามลางสงั หรณ์น้นั แตเ่ ปน็ ส่ิงท่ดี มี ากกว่าการเดินทางไกลในเดือนนี้ จะไดพ้ บคนดมี ศี ีลธรรม เปน็ เดอื นทม่ี คี วามอดุ มสมบรู ณใ์ นชวี ติ คอ่ นขา้ งมาก คณุ จะไดร้ บั ขา่ วดมี ากๆ เกย่ี วกบั การงาน มกี ารลงมีอาวุโสสูงกว่าคุณ นิสัยดี ใจดี และมีความอบอุ่น คุณจะได้พบคนดีที่คุณรอคอย มิตรท่ีถูกใจ นามว่าจ้าง หรือตกลงให้คุณได้รับโอกาสในด้านมีความสุขสมหวัง มีโชคลาภเด่นชัดมาก จะได้ คุณจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีท่ีเป็นมงคลจากญาติมิตร การงานหรือธุรกิจท่ีคุณรอคอย คุณจะได้รับความส่ิงของมีค่า หรือได้รับความรักจากบุคคลอื่นค่ะ สำ� เรจ็ หากคณุ มีการค้า การขายกับคนตา่ งชาติLIBRA SCORPIO SAGITTARIUS17 ต.ค.-15 พ.ย. 16 พ.ย.-15 ธ.ค. 16 ธ.ค.-13 ม.ค.ใ น เ ดื อ น น้ี คุ ณ จ ะ ไ ด ้ รั บ ล า ภ ผ ล เ งิ น ท อ ง จ า ก ในเดือนนี้ขอให้คุณต้ังใจท�ำงานในหน้าที่ของคุณ ในเดือนนี้ให้คุณระวังในเร่ืองของการลงนามความสามารถของคุณเอง แต่ขอแนะน�ำให้คุณ ใหด้ ที สี่ ดุ นะคะ เพราะจะมผี ใู้ หญใ่ หค้ วามสนบั สนนุ บนเอกสารต่างๆ อ่านให้ละเอียดก่อนท่ีจะลงนามระมัดระวังในด้านของค่าใช้จ่ายไว้ก่อนนะคะ ใหโ้ อกาสในการแสดงฝมี อื ทำ� ใหค้ ณุ มคี วามกา้ วหนา้ ไมเ่ ชน่ นนั้ อาจจะมปี ญั หาในอนาคตไดค้ ะ่ คณุ จะเหนอ่ื ยไม่ควรท่ีจะใช้จ่ายในส่ิงฟุ่มเฟือยจนลืมนึกถึง คุณจะเหนื่อยกับการท�ำงานเป็นหญิงเหล็กประจ�ำ กบั การทำ� งานชนดิ ไมม่ เี วลาเหลอื ใหใ้ คร แตผ่ ลทไี่ ด้คา่ ใชจ้ ่ายทจ่ี ำ� เปน็ กอ่ น คุณจะมีเกณฑก์ ารเดนิ ทาง เดอื นน้ที เี ดียวค่ะ และได้รบั ความส�ำเร็จที่ค่อนข้าง ตามมาค่อนข้างจะดีมีความส�ำเร็จ ผู้ชายรูปร่างเน่ืองด้วยการงานในเดือนนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ ดีมากๆ จะท�ำการติดต่อการค้า หรือธุรกิจกับใคร สันทัด ท�ำงานเก่งมาก ผิวขาวมากกว่าคล้�ำจะน�ำหรือทางไกลก็แล้วแต่ ล้วนแต่ท�ำให้คุณเหนื่อย ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จะมีเกณฑ์ ข่าวดี และความส�ำเร็จมาให้คุณในเดือนนี้ค่ะทั้งน้ันนะคะ แต่ได้รับความส�ำเร็จดีค่ะ ได้เล่ือนข้ัน หรือได้รับเงินเดือนข้ึนค่ะ22 www.facebook.com/successmorebeing

เสริมดวงเรอ่ื งการเงินไมว่ ่าจะเปน็ ผู้หญิงหรอื ผชู้ าย ต่างกม็ คี วามตอ้ งการทางเร่อื งการเงินกนั ท้ังน้นั จะมีมาก มนี อ้ ย ข้ึนอยู่กบั วา่ ใครจะรจู้ ักใช้และรจู้ ักเกบ็ ได้ดีและมากกวา่ กัน และเปน็ ท่ีแน่นอนว่า แตล่ ะคน กม็ กั จะมเี คลด็ ลับ หรือวธิ ีทจ่ี ะชว่ ยเสริมดวง ใหม้ เี งินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดมือพกคริสตลั สเี หลอื งติดตวั : คริสตัลสีเหลืองมีพลังแห่ง ลูกแก้วคริสตัลสีเหลือง+ต้นไผ่แห่งโชคลาภ เสริม ความมัง่ คง่ั : น�ำด้ายแดงมาผูกไว้ทีล่ �ำตน้ ของกอไผ่ เรยี งลูกแก้วความมั่งค่ังร่�ำรวย ในตอนกลางวันให้พกติดตัว จะท�ำให้มีโชคลาภส่วนในตอนกลางคืนนน้ั ให้น�ำไปไวใ้ ต้หมอน ทำ� แบบนี้เป็นประจำ� เงนิ ครสิ ตลั สเี หลือง ทับบนดินในกระถาง แล้วนำ� ตน้ ไผแ่ หง่ โชคลาภ ไปตั้งทองกจ็ ะไหลมาเทมาอยา่ งไม่ขาดสายเลยล่ะ ไวใ้ นห้องรบั แขก จะช่วยเสริมดวงดา้ นการเงินได้เหรยี ญกษาปณเ์ รยี กเงนิ เรยี กทอง : ใหน้ ำ� เหรยี ญกษาปณ์ การบรจิ าคคอื การชว่ ยเหลอื ผอู้ นื่ ทสี่ ง่ ผลดกี ลบั สตู่ น :1 พวง หรือเหรยี ญทองแดง 7 เหรียญ ใสล่ งไปในซองสีแดง แลว้ ใส่ การบริจาคเป็นรูปแบบของการสะสมความสุขในระยะยาว เป็นการไวใ้ นกระเปา๋ ถือ หรือกระเปา๋ สตางค์ จะชว่ ยท�ำใหเ้ งินเข้ากระเปา๋ แบบ ช่วยเหลือผู้อื่นที่ให้ผลดีกลับสู่ตัวเอง ลองบริจาคเงินจ�ำนวนเล็กน้อยไม่อั้นเลยล่ะ เดอื นละครง้ั แล้วจะเห็นวา่ มสี งิ่ ดๆี เกดิ ขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะเรือ่ งของ เงินในกระเป๋านน่ั เองพกซองแดงติดตัวไว้เป็นนิด : ให้พกซองแดง (อั่งเปา) ตูก้ ดน�้ำหอบความรวยของธนาคารกลบั บ้าน : ให้ที่เคยได้รับตอนช่วงเทศกาลตรุษจีน ติดตัวไว้ตลอด จะช่วยท�ำให้นำ� พาโชคลาภมาหากระเปา๋ สตางค์ของคุณนัน่ เอง รองนำ้� จากตกู้ ดน้ำ� ในธนาคารสักเลก็ น้อย มาเทใส่เครื่องกรองน�้ำที่บา้ นแจกันเรียกทรัพย์แบบท�ำเอง : น�ำก้อนหินสีเขียว แดง ถอื เปน็ การแบง่ ความมงั่ คงั่ จากธนาคาร มาเตมิ ใสใ่ นกระเปา๋ ของตวั เองเหลือง ขาว ดำ� (หรอื น้�ำเงนิ ) จำ� นวนเล็กนอ้ ย มาใสใ่ นภาชนะ จะเปน็ ของขวัญวนั เกดิ นำ� โชค : ลองขอให้เพือ่ นสนิทตา่ งเพศ มอบขวดโหล หรือกรองใส่แบบคลาสสิคก็ได้ แล้วเรียงก้อนหินลงไปตาม ซองสีแดงหรือจะเป็นของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษสีแดงในวันเกิดดูสิลำ� ดับเป็นชน้ั ๆ เพียงเท่านก้ี ็จะได้ “แจกันเรียกทรัพย์แลว้ ล่ะ จะชว่ ยเสริมดวงดา้ นโชคลาภ เครดติ : http://horoscope.mthai.com/horoscope-highlight/5919.html“อนาคตที่สวยงาม ต้องการผลงานที่ดีข้ึนใน ขอ้ คิด ค�ำคมส่วนของคุณและอนาคตทีย่ ง่ิ ใหญ่ เรียกรอ้ งให้ By : นพกฤษฏ์ิ นิธเิ ลิศวจิ ิตรทักษะและความช�ำนาญของคุณมีการพัฒนาตอ่ ไป” “ถ้าคุณไม่เดินหน้าต่อไปในฐานะผู้ใฝ่หาความรู้ คณุ กจ็ ะกา้ วถอยหลงั ในฐานะคนหลงยคุ ”คนที่จะสร้างอนาคตได้ ต้องเป็นคนท่ีสามารถสร้างผลลัพธ์ได้โดยไม่ว่าจะมีข้อจ�ำกัดภายนอกอย่างไร ก็ยังคงมองหาโอกาสไป ความรเู้ ปน็ สินคา้ ท่หี มดอายุได้ ส่งิ ทเ่ี คยใช้ไดผ้ ลในอดตีต่อได้ และส�ำหรับคนที่ต้องการสร้างอนาคตท่ีย่ิงใหญ่น้ัน ต้อง อาจใช้ไม่ได้ผลในปัจจุบัน และสิ่งท่ีใช้ได้ผลในปัจจุบัน อาจใช้ไม่ทุ่มเทในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตัวเอง ได้ในอนาคต คนท่ีต้องการสร้างความส�ำเร็จ รวมท้ังรักษาและอย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะสามารถเอาชนะงานท่ีมีความยากเพ่ิมข้ึน ต่อยอดความส�ำเร็จได้น้ัน จ�ำเป็นต้องเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการน�ำและการบริหารผู้คน ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ จึงจะมีความรู้ที่เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้คุณการวิเคราะหป์ ญั หา การมองไปข้างหน้าอย่างมวี ิสยั ทัศน์และการ กา้ วตอ่ ไปได้ เพราะถา้ คณุ หยดุ เรยี นรู้ คณุ จะกลายเปน็ คนหลงยคุวางแผนงาน รวมถึงการลงมอื ท�ำงานหนกั อย่างชาญฉลาด และมีชีวติ ทถี่ ดถอยในทสี่ ดุ“ขดี ความสามารถหลกั ในตวั คณุ เปน็ ตวั ก�ำหนด เครดติ ภาพ : http://www.nativeprince.comวา่ คณุ จะสามารถทำ� อะไรไดด้ เี ปน็ พเิ ศษเหนอื กวา่ผอู้ น่ื หรือไม่” ผลงานที่คุณทำ� ได้เปรยี บเสมอื นผลผลติ ซ่งึ คณุ จะสามารถสรา้ งผลผลติ ไดม้ าก กต็ อ่ เมอ่ื คณุ มคี วามสามารถในการผลติ ทมี่ ากและตัวความสามารถในการผลิตก็คือขีดความสามารถหลักในตัวคณุ นนั่ เอง ดงั นน้ั คณุ จะทำ� อะไรไดเ้ หนอื กวา่ คนอน่ื หรอื ไม่ อยทู่ ว่ี า่คณุ มีความสามารถหลักในการผลิตเหนอื กวา่ คนอน่ื หรอื ไม่ 23www.facebook.com/successmorebeing

HEALTHBy : นพ.สทิ ธวรี ์ เกยี รติชวนนั ต์โรคอัลไซเมอร์( ALZHEIMER’S DISEASE )โรคอลั ไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease) เปน็ สาเหตขุ องโรคสมองเสอ่ื มทพ่ี บบอ่ ยทส่ี ดุ ถงึ 65% ซงึ่ เกดิ จากการตายของเซลล์สมองโดยไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ข้ึนมาทดแทน ท�ำให้การท�ำงานของสมองเส่ือมลง รวมถึงเซลล์สมองสรา้ งสารส่งผา่ นประสาทหรือสอื่ นำ� ประสาททเี่ กี่ยวขอ้ งกับความจำ� ลดลง เชอ่ื ว่าสาเหตุของการเกิดโรคอลั ไซเมอร์มีความผิดปกติทางพันธุกรรมร่วมกับส่ิงแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น ไปมีผลต่อความจ�ำ ท�ำให้ความจ�ำลดน้อยลงส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตแย่ลงท้ังตัวผู้ป่วยเองและบุคคลในครอบครัว ปจั จยั เสี่ยง และ สาเหตุของโรคอลั ไซเมอร์ มีอารมณ์หงุดหงิด หวาดระแวง ซึมเศร้า อาการเหล่าน้ีเป็นมากขึ้นจนไม่ สามารถท�ำกจิ วตั รประจ�ำวนั ได้ โดยผปู้ ว่ ยอลั ไซเมอรใ์ น 1-3 ปแี รก ญาตมิ กั จะ1. อายุ อายยุ ิง่ มากขนึ้ เท่าใดก็มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์มากเทา่ นัน้ พบว่า ไม่สังเกตเห็นความผิดปกติมากนัก อาการเหล่าน้ีจะเป็นมากข้ึนตามล�ำดับ ร้อยละ 10 ของผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปี จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ และ ในผู้ป่วยระยะกลางใช้เวลาประมาณ 2-10 ปีผู้ป่วยบางรายยังพอรู้ตัว ว่าหลงลืมง่ายโดยเฉพาะเรื่อง วัน เวลา สถานที่ ในระยะน้ีผู้ป่วยอาจจะมี ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยอายุเกิน 85 ปีเป็นโรคน้ี อาการด้านอารมณ์ เช่น ก้าวร้าว หวาดระแวง ซึมเศร้า ท�ำให้ความสนใจ2. ประวัติครอบครัว พบว่ามีผู้ป่วยร้อยละ10 ท่ีมีประวัติครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ ต่อตนเองลดลง ญาติมักจะสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงควรรีบน�ำผู้ป่วย3. สารพิษจากสิ่งแวดล้อม การไดร้ บั สารอะลมู เิ นยี ม สารตะกวั่ สารหนู มาพบแพทย์มากเกินไปจะท�ำใหเ้ กิดโรคอลั ไซเมอรข์ น้ึ ได้4. เพศ พบวา่ โรคอลั ไซเมอร์พบในเพศหญิงมากกวา่ เพศชาย หากปลอ่ ยไวจ้ นผูป้ ว่ ยเขา้ สู่ระยะที่ 35. กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome) ผู้ป่วยโรคนี้จะป่วยเป็น ความจำ� จะเลวลงมาก พดู นอ้ ยลง ปัสสาวะหรืออุจจาระโดยไม่บอก โรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุ 30-40 ปี มีการเคลอื่ นไหวผิดปกติ สับสน เอะอะ อาละวาด หรือมีอาการทางจิตประสาท6. ผู้ท่ไี ดร้ บั อบุ ัตเิ หตทุ างสมองมาก่อน7. ผู้ทด่ี ื่มสรุ าและใช้ยาเสพตดิ เห็นภาพหลอน หูแว่ว8. ผ้ทู ่ีมปี ัจจยั เส่ียงตอ่ การเกิดโรคหวั ใจ เชน่ โรคเบาหวาน โรคไขมนั ในเลือดสงู โรคความดนั โลหติ สงู9. ผมู้ ีระดับการศกึ ษาตำ่� จากการสงั เกตพบวา่ ผู้ปว่ ยที่เปน็ โรคอัลไซเมอร์มักจะมีระดับการศึกษาต�ำ่ หวาดระแวงกลัวคนมาท�ำร้ายอาการโรคอัลไซเมอร์อาการตา่ งๆ ทอ่ี าจจะพบ ไดแ้ ก่ อาการหลงลมื ซง่ึ เปน็ มากขน้ึ เรอื่ ยๆ ไมส่ ามารถเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ได้ ชอบถามค�ำถามซ�้ำๆ นึกค�ำหรือประโยคท่ีจะพูดไม่ออกหลงลมื สง่ิ ของทใี่ ชเ้ ปน็ ประจ�ำ สบั สนเรอ่ื งเวลา สถานที่ จ�ำบคุ คลทเ่ี คยรจู้ กั ไมไ่ ด้24 www.facebook.com/successmorebeing

25www.facebook.com/successmorebeing

MORE BEINGBy : นพ.สทิ ธวรี ์ เกยี รติชวนันต์วิธีป้องกันโรคอัลไซเมอร์ การนอนหลับถึงแม้ว่าโรคอัลไซเมอร์มีอาการไม่รุนแรงถึงขั้นทำ� ให้ การนอนหลับให้เพียงพอ จะเป็นการพักสมองท่ีดีท่ีสุด เนื่องจากจะมีเสียชีวิตและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานถึงจะมีอาการ สารเคมใี นสมองหลายชนดิ ถกู สรา้ งขน้ึ ในขณะทเ่ี รานอนหลบั ชว่ ยทำ� ให้รุนแรง แต่หากน่ิงเฉยหรือตรวจพบช้าอาจแก้ไขไม่ สมองของเราท�ำงานมีประสิทธภิ าพมากข้ึนยามทเี่ ราตื่นทันการ ดังน้ัน เราควรหันมาดูแลเอาใจใส่ พ่อ แม่พี่น้อง ญาติหรือผู้สูงอายุ ควรหม่ันสังเกตอาการ ออกก�ำลังกายผิดปกตทิ เ่ี กิดขนึ้ เม่อื ทราบถงึ ความผดิ ปกติ ควรให้การดูแลรักษาแต่เน่ินๆ จะท�ำให้ความจ�ำไม่ถดถอย สมองเปน็ สว่ นหนง่ึ ของรา่ งกาย กจิ กรรมบางอยา่ ง เชน่ การออกกำ� ลงั กายแย่ลงมากไปกว่าเดิม ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท�ำงานของสมองได้ เน่ืองจากการไดท้ งั้ ผปู้ ว่ ยและบคุ คลในครอบครวั ทด่ี แู ล ความจรงิ โรค ออกก�ำลังกายจะช่วยเพิ่มการส่ังการของสมองไปควบคุมการท�ำงานอัลไซเมอร์น้ี สามารถป้องกนั ได้ เราจึงควรศกึ ษาวธิ ี ของกล้ามเน้ือต่างๆ ทวั่ ร่างกายใหท้ �ำงานรวดเรว็ ขนึ้ป้องกนั โรคนี้ กอ่ นทจ่ี ะสายเกินการณ์ การเรยี นรสู้ ง่ิ ใหมๆ่ ตลอดเวลาปเทอ้คงนคิกนั 1โ0รคขอนั้ ตัลอไนซเมอร์ การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ จะเป็นการกระตุ้นสมองให้ท�ำงานเพ่ิมมากขึ้นอาหาร สามารถป้องกันโรคความจ�ำเส่ือมได้สมองจะมีน้�ำหนักเพียง 2% ของน�้ำหนักร่างกาย แต่สมองต้องการสารอาหารและออกซิเจนถึง 20% ของร่างกาย ดังนั้นการท่ีสมองจะสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับสารอาหารทค่ี รบถว้ น ดงั นน้ั จงึ ควรรบั ประทานอาหารประเภท ผกั ผลไม้และเนอ้ื ปลาใหม้ ากๆเพราะพบวา่ ผทู้ รี่ บั ประทานอาหารเหลา่ นเ้ี ปน็ ประจ�ำจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ลดลงร้อยละ 10 นอกจากน้ียงั ช่วยลดน�้ำหนัก ลดความดนั โลหติ และลดไขมันได้อกี ด้วย การมีเป้าหมายและมีจิตใจท่ีท้าทาย การมีเป้าหมายและมุ่งมั่นท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยจิตใจท่ีท้าทาย จะเป็นการกระตุ้นการท�ำงานของสมองตลอดเวลาเพ่ือโฟกัสไปท่ี เป้าหมาย จะช่วยป้องกันโรคความจ�ำเส่ือมได้26 www.facebook.com/successmorebeing

คิดบวก เดินทางท่องเที่ยวความเครียดและความวิตกกังวลจากท้ังภายในและภายนอก สามารถ การเดนิ ทางทอ่ งเทยี่ วไดพ้ บกบั สงิ่ แวดลอ้ มใหมๆ่ สถานทใี่ หมๆ่ จะเปน็ท�ำลายเซลล์สมองได้ การคิดบวก ใส่ใจกับความคิดจนกระทั่งความ การกระตนุ้ สมองใหป้ รบั ตวั สนใจสงิ่ แวดลอ้ มใหมๆ่ ทไ่ี ดพ้ บเหน็ ทำ� ใหเ้ กดิคิดดีๆ น้ันกลายเป็นส่วนหน่ึงของจิตใจ จะท�ำให้คุณมองไปข้างหน้า ความสุขและสามารถป้องกนั โรคความจำ� เส่ือมได้ด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ สามารถป้องกันโรคความจ�ำเส่ือมได้ นอกจากเทคนิค 10 ขั้นตอนนี้แล้ว ในปัจจุบันฝึกสมาธิ ไดม้ กี ารวจิ ยั และพฒั นาสารสำ� คญั ตา่ งๆ จากธรรมชาติการฝึกสมาธิหรอื ท�ำใจใหส้ งบ จะช่วยในเรอ่ื งของความตงั้ ใจ ส่งเสรมิ ท่สี ามารถช่วยท�ำให้สมองทำ� งานไดอ้ ย่างมปี ระสิทธภิ าพให้ความจ�ำดีขนึ้ สามารถช่วยป้องกันการเส่ือมของเซลล์สมองและช่วย ให้สอ่ื นำ� ประสาทในสมองท�ำงานไดด้ ีข้ึน จนสามารถทจี่ ะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ ดูแลป้องกันและฟ้นื ฟูโรคความจ�ำเสอ่ื มได้เป็นอยา่ งดีมนษุ ยเ์ ปน็ สตั วส์ งั คมและตอ้ งการปฏสิ มั พนั ธก์ บั สงั คม ดงั นน้ั การพบปะพดู คยุ กบั ผอู้ น่ื บอ่ ยๆ การมกี จิ กรรมรว่ มกบั ผอู้ นื่ การเขา้ สงั คมเขา้ สมาคมต่างๆ การเขา้ ประชุมก็จะปอ้ งกนั โรคความจ�ำเสอื่ มได้หัวเราะบ่อยๆการหวั เราะ จะชว่ ยทำ� ใหจ้ ติ ใจเบกิ บาน ผอ่ งใส ปอ้ งกนั โรคความจำ� เสอื่ มได้คุณสมบัตขิ องส่วนประกอบ Blueberry ExtractCholine Bitartrate • มีสาร Anthocyanin ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการ เสอื่ มของเซลลส์ มองและเพมิ่ สารสอ่ื ประสาทในสมอง• Choline เปน็ สารตงั้ ตน้ หลกั ในการสงั เคราะหส์ ารสอ่ื ประสาททม่ี ชี อื่ วา่ ที่เกี่ยวกับความจ�ำ ท�ำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการAcetylcholine ซ่ึงเปน็ สารส่ือประสาทส�ำคญั ทเ่ี กยี่ วข้องกบั ความจ�ำและ เรียนรู้ และเพิ่มความจ�ำมากข้ึนการเรียนรู้ มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาการด้านการเรียนรู้ โดยเฉพาะระบบความจ�ำ เสริมด้วย Bitartrate ที่จัดอยู่ในกลุ่มของวิตามินบีรวม L – Carnitineมคี วามสามารถผา่ นเขา้ สสู่ มองไดโ้ ดยตรงดงั นน้ั Choline Bitartrate จงึ มีคุณสมบัตเิ ดน่ ในการปอ้ งกันและรกั ษาโรคความจ�ำเส่ือม (Alzheimer’s • เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มการผลิต Acetylcholine ซ่ึงมีDisease) ส่วนส�ำคัญส�ำหรับการท�ำงานของเซลล์สมองและสื่อประสาทในสมอง ช่วยปกปอ้ งอาการสมองเสอ่ื มทเี่ กดิ จากความชรา (Dementia) ชว่ ยเรือ่ งGinkgo Biloba (ใบแปะกว๊ ย) ความจ�ำ เพม่ิ สมาธิ และการผลติ พลงั งานในสมอง ชว่ ยปกปอ้ งเซลลป์ ระสาท จากการท�ำลายของสารอนุมลู อิสระไดด้ ้วย• ชว่ ยกระตนุ้ การสรา้ ง Prostacyclin และกระตนุ้ การหลงั่ Nitric Oxide ซง่ึ มผี ลท�ำใหเ้ กดิ การคลายตวั ของกลา้ มเนอื้ เกลด็ เลอื ด Phosphatidylserine ชว่ ยเพมิ่ การไหลเวยี นเลอื ดทส่ี มอง ท�ำใหเ้ พม่ิ ออกซเิ จน และอาหารไปเลี้ยงสมองมากข้ึน • เป็น Phospholipid ที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของเยื่อ หุ้มเซลล์สมอง ท่ีสามารถช่วยเพิ่ม Choline และ AcetylcholineGoji Berry Extract จึงช่วยบ�ำรุงสมอง ท�ำให้การสื่อสารของระบบประสาทท�ำงานดีขึ้น ช่วยเพิ่มความจ�ำและการเรียนรู้ดีย่ิงขึ้น• โกจิเบอร์รี่ หรือ เก๋าก้ี มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณท่ีสูงมาก จึง ชว่ ยปอ้ งกนั การเสอ่ื มของเซลลส์ มอง นอกจากนยี้ งั ชว่ ย Grape Seed Extract กระตุ้นการสร้างสารโคลีน (Choline) ซ่ึงเป็นสาร ตั้งต้นหลักในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทที่มีช่ือว่า • มีสารไบโอฟลาโวนอยด์ (Bioflavonoid) ในปริมาณสูงโดยเฉพาะ Acetylcholine จึงช่วยเพ่ิมความจ�ำและการเรียนรู้ Oligomeric Proanthocyanidins หรือ OPCs ซ่ึงมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ ให้ดียิ่งขึ้น ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง เป็นสารท่ีมีโมเลกุลเล็ก ละลายน้�ำได้ดี จึงแทรกซึม ไปได้ท่ัวร่างกาย และยังผ่านเข้าเนื้อเย่ือสมองได้ จงึ เขา้ ไปขดั ขวางการท�ำลายเซลลส์ มองจากอนมุ ลู อสิ ระ ไดโ้ ดยตรง นอกจากนย้ี งั ชว่ ยเพม่ิ การไหลเวยี นของเลือด และเพมิ่ ความ แข็งแรงให้กบั หลอดเลือดท่สี มอง 27www.facebook.com/successmorebeing

SLADPEEVRESLOONPAL สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์สายการเรียนรู้ทุกทา่ น พบกันใน SLA ฉบบั นี้ ผมขอแบง่ ปันในส่วนของความเขา้ ใจเรอ่ื งการพฒั นาตนเองอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เพอื่ การสรา้ งและรักษาความส�ำเร็จที่ย่ังยืนนะครับเชิญติดตามได้เลยครับ คนเราทุกคนจะดำ� รงชวี ิตอยู่ได้ตอ้ งมีการสง่ มอบคณุ คา่ บางส่งิ บางอย่างออกไปจากตัวเอง ถ้าส่งมอบคุณค่าได้น้อย ก็จะได้รับรางวัลกลับมาน้อย ดังน้ัน ใครก็แล้วแต่ ท่ีต้องการความส�ำเร็จ จึงจ�ำเป็นต้องยกระดับความสามารถในการส่งมอบคณุ คา่ ใหแ้ กผ่ คู้ น คณุ คา่ ทยี่ ง่ิ ใหญค่ อืการส่งมอบการแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนซึ่งคุณจะท�ำได้ก็ต่อเม่ือคุณมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองนั่นเองและการพัฒนาตนอย่างต่อเน่ืองท่ีครบวงจรน้นั ตอ้ งผ่านกระบวนการท่คี รบถว้ นสีข่ ั้นตอน ดังนีค้ รับข้นั ตอนที่ 1การพัฒนาด้านแนวคิดท้ังด้านแนวคิดชีวิตและงานที่เก่ียวข้องการพัฒนาด้านแนวคิด เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตัวคุณ เพราะแนวคิดคือตัวก�ำกับเกมชีวิตและก�ำกับงานทั้งหมดของตัวคุณ ถ้าแนวคิดเพ้ียน ก็จะท�ำให้คุณเดินผิดทางได้ ดังนั้น คนท่ีไม่พัฒนาดา้ นแนวคดิ จงึ ยากทจ่ี ะเปน็ คนทปี่ ระสบความสำ� เรจ็ อยา่ งยงิ่ ใหญไ่ ด้ ซง่ึ คณุ สามารถ28 www.facebook.com/successmorebeing

พฒั นาได้ทั้งจากการอา่ นหนังสือ การฟังซีดีหรือการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนท่ีเขาประสบความสำ� เร็จในชีวิตขั้นตอนที่ 2การพัฒนาความรแู้ ละทักษะของงานทเ่ี กีย่ วข้องการมแี นวคดิ ดอี ยา่ งเดยี ว อาจไมส่ ามารถ SUCCESSMORE LEADERSHIPท�ำให้คุณส่งมอบคุณค่าได้อย่างเต็มท่ี ACADEMYถ้าบทบาทของคุณยังไม่ได้อยู่ในระดับท่ีจะส่งมอบด้วยความคิดเป็นหลัก คุณจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถและทกั ษะในงาน เพอื่ ใหค้ ณุ เปน็คนทีเ่ กง่ งานมากขน้ึ ใหส้ ามารถเอาชนะปญั หาทยี่ ากขนึ้ และใหค้ ณุ มคี วามแตกตา่ งจากผคู้ นอน่ื ๆ ทมี่ อี ยใู่ นตลาด และทส่ี ำ� คญัความรู้ท่ีคุณมีอยู่เดิม มันล้าสมัยได้ คุณต้องอัพเกรดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คุณมีความรู้ใหม่ๆ ท่ีจะท�ำงานเพื่อแก้ปัญหาและเอาชนะใจผคู้ นขั้นตอนที่ 3 ทุกคร้ังท่ีคุณน�ำวิชาไปใช้ คุณต้องวัดผล คนท่ีไม่พัฒนาด้านแนวคิด ที่เกิดข้ึน ประเมินเพ่ือเรียนรู้บางสิ่งบาง จึงยากที่จะเป็นคนท่ีประสบการนำ� ความรทู้ ไี่ ดไ้ ปลงมอื ปฏบิ ตั ิ อยา่ งจากผลนนั้ ๆ ทกุ ๆ ผลลพั ธท์ ไ่ี ด้ มนั จะ ความสำ� เรจ็ อยา่ งยง่ิ ใหญ่ได้อยา่ งสมำ่� เสมอจนเกดิ ความชำ� นาญ สอนบางสง่ิ บางอยา่ งแกค่ ณุ เสมอเมอ่ื คณุ ได้เรียนรู้ คุณก็ต้องปรับแก้องค์ประกอบการเรยี นรู้ท่แี ทจ้ ริงคอื การนำ� ความรทู้ ไ่ี ด้ ทีเ่ กย่ี วขอ้ งให้ดขี น้ึ ซงึ่ อาจเปน็ ไดท้ ้งั ปรบัมาทั้งแนวคิดและวิธีการไปใช้ด้วยความ แก้แนวคิด ข้อสมมุติฐาน หรือปรับแก้ท่ี ซง่ึ คณุ สามารถพฒั นาไดท้ ง้ัเข้าใจ ถ้าเรียนรู้แล้วไม่น�ำไปใช้ จึงมีค่า วธิ ีการกไ็ ด้ ท้งั นี้ ขนึ้ อยู่กบั การประเมนิ ท่ี จากการอ่านหนังสือ การเท่ากับไม่ได้เรียนรู้ และมีค่าเท่ากับการ ถูกต้องของคุณ ถ้าคุณท�ำวงจรนี้อย่าง ฟังซีดีหรือการพูดคุยแลกยังคงเป็นคนเดิมท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปใน ตอ่ เนอื่ ง ตง้ั แตก่ ารอพั เกรดความรกู้ ารนำ� เปล่ียนแนวคิดกับคนท่ีเขาทางที่ดีข้ึน ดังนั้น คุณจึงต้องตระหนัก ความรไู้ ปใช้ การวัดผล การประเมนิ และ ประสบความส�ำเร็จในชีวิตเสมอวา่ ตอ้ งเรยี นรใู้ หเ้ ขา้ ใจและนำ� ความ การปรบั แก้ คณุ กจ็ ะกลายเปน็ คนทส่ี ามารถ ส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้คนได้จ�ำนวนมากรไู้ ปใชจ้ นกระทงั่ ตวั คณุ กบั ความรเู้ ปน็ หนงึ่ และแตกต่าง ความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะเดียวกัน เพราะชีวิตคุณจะเปล่ียนเมื่อ เปน็ ของคณุ ครบัตัวคุณเปลยี่ นเทา่ นัน้ขนั้ ตอนท่ี 4 เพอื่ นๆ นักธรุ กิจซัคเซสมอร์ครับ วันนี้คณุ ใสใ่ จกบั การพัฒนา ตนเองหรือยัง? ถ้ายังขอให้คุณเร่ิมต้นเดี๋ยวน้ี ถ้าใส่ใจแล้วก็ให้การวัดผล การประเมิน เรียนรู้ ถามต่อว่า พัฒนาเรื่องอะไรบ้าง ครบถ้วนหรือไม่และท�ำครบสี่และปรับแก้ ข้ันตอนหรือไม่ ชีวิตน้ีเป็นของคุณ จงรับผิดชอบชีวิตคณุ ครบั 29www.facebook.com/successmorebeing

ตารางการประชมุ เดือนตุลาคมประจำ�เดอื นตุลาคม – พฤศจิกายน 2558วนั ที่ หัวข้อประชมุ เวลา สถานที่วนั ที่ 2-4 Leader Engine Seminar 3 วัน 2 คนื โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี 16.00 – 18.00น. สำ� นกั งานใหญ่สาขารชั โยธิน ห้อง 301วนั องั คาร ที่ 6 Platinum Meet CEO 19.00 – 21.30น. สำ� นักงานใหญ่สาขารชั โยธิน ห้อง 301 08.00 – 17.00น. โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์วนั องั คาร ท่ี 6 Bronze & Up 12.00 – 17.00น. อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ห้องสยามมกฎุ ราชกุมาร จ.กรงุ เทพฯ 08.00 – 17.00น. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วนั เสาร์ ที่ 10 Start Your Business With “WHY” 08.00 – 17.00น. กรงุ เทพฯ, ระยอง, ขอนแกน่ , อบุ ลฯ, พษิ ณโุ ลก, เชยี งใหม ่ 09.00 – 11.00น. สำ� นักงานสาขาหาดใหญ่ วนั อาทติ ย์ ที่ 11 INSPIRATION EPISODE 20 12.00 – 17.00น. อาคารสยามนครนิ ทร์ คอมแพลก็ ซ์ หอ้ ง The Majestic อ.หาดใหญ ่ 19.00 – 21.30น. ส�ำนกั งานใหญ่สาขารัชโยธิน หอ้ ง 301วันเสาร์ ท่ี 17 Start Your Business With “WHY” 08.00 – 17.00น. โรงแรมวงั จันทร์ จ.พษิ ณุโลก 10.00 – 17.00น. ส�ำนักงานใหญ่สาขารชั โยธิน ห้อง 301วันเสาร์ ท่ี 17 Get Start 10.00 – 17.00น. ส�ำนักงานใหญส่ าขารชั โยธิน ห้อง 301 09.00 – 11.00น. ส�ำนกั งานสาขาเชียงใหม่วันอาทิตย์ ท่ี 18 Bronze & Up 12.00 – 17.00น. โรงแรมวนิ เพลส ห้องราชาวดี จ.เชยี งใหม่วันอาทติ ย์ ท่ี 18 INSPIRATION EPISODE 13 วนั อังคาร ท่ี 20 Bronze & Up วนั เสาร์ ที่ 24 Start Your Business With “WHY” วนั เสาร์ ท่ี 24 Products Workshop วนั อาทติ ย์ ที่ 25 Products Workshop วนั อาทติ ย์ ที่ 25 Bronze & Up วนั อาทติ ย์ ที่ 25 INSPIRATION EPISODE 6 เดอื นพฤศจกิ ายนวนั ท ่ี หัวข้อประชมุ เวลา สถานท่ีวันองั คาร ท่ี 3 Platinum Meet CEO 16.00 – 18.00น. สำ� นกั งานใหญ่สาขารชั โยธิน ห้อง 301วนั องั คาร ท่ี 3 Bronze & Up วันเสาร์ ท่ี 7 Get Start 19.00 – 21.30น. สำ� นักงานใหญ่สาขารัชโยธนิ หอ้ ง 301วันอาทิตย์ ที่ 8 Start Your Business With “WHY” วันที่ 12 – 16 Trip Shanghai 08.00 – 17.00น. กรุงเทพฯ, ระยอง, ขอนแกน่ , อุบลฯ, พิษณโุ ลก, เชียงใหม่วันอังคาร ท่ี 17 Bronze & Up วันศุกร์ ที่ 20 Success Night Party #6 08.00 – 17.00น. สโมสรกรมราชองครกั ษ์ (เกยี กกาย) อาคารอเนกประสงค์ กรงุ เทพฯวันที่ 21 – 22 The Success #6 4 วนั 3 คืน China 19.00 – 21.30น. ส�ำนกั งานใหญ่สาขารัชโยธิน หอ้ ง 301 18.00 – 22.30น. – 2 วนั 1 คนื Ambassador City Jomtien ห้อง Convention ABC***หมายเหตุ : สถานที่จดั งานต่างๆ อาจมกี ารเปล่ยี นแปลง สามารถเช็คสถานทจี่ ัดงานไดท้ ี่ www.successmore.com ในหนา้ ตารางการประชมุ30 www.facebook.com/successmorebeing

31www.facebook.com/successmorebeing

[Update] บทที่ ๑ ความเป็นมาในการศึกษาเรื่องปัญญานิเทศ | ญา ณิ น วิ ส มิ ตะ นันทน์ – PINKAGETHAILAND

Save the publication to a stack

Like to get better recommendations

The publisher chose not to allow downloads for this publication


คอมเมนต์ชาวโลก จีจ้า ญาณิน สาวนักบู๊ของไทย


คอมเมนต์ชาวโลก จีจ้า ญาณิน สาวนักบู๊ของไทย
วันนี้พาไปฟังความคิดเห็นชาวโลกกันครับ โดยปรกติทั่วไป ชาวต่างชาติจะชื่นชมมวยไทย หรือการแสดงที่ขึ้นชื่อของโทนี่จาอยู่แล้ว แต่วันนี้หลังจากที่พวกเขา ได้ชมคลิปรวมทักษะการแสดงเจ๋งๆ จากหนังหลายเรื่อง ของ จีจ้า ญาณิน วิสมิตะนันทน์ สาวสวยนักแสดงหนังบู๊ของไทย ต่างชื่นชอบและชื่นชมในความสามารถของเธออย่างมาก เดียวเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้นกันเลยครับ

ยำไอเดีย เจ้าเดิมครับ กดติดตามช่องได้เลยครับ
https://goo.gl/XQ2WWn
ช่องยำไอเดีย ช่อง comment ทำเกี่ยวกับคอมเมนต์ กีฬา แปลความคิดเห็น เรื่องน่าสนใจต่างๆ ยำไอเดีย คอมเม้น คอมเม้นต่างชาติ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คอมเมนต์ชาวโลก จีจ้า ญาณิน สาวนักบู๊ของไทย

จีจ้า ญาณิน ภาพคุณแม่ลูกหนึ่ง


จีจ้า ญาณิน ภาพคุณแม่ลูกหนึ่ง

จีจ้า ญาณิน ภาพคุณแม่ลูกหนึ่ง

จีจ้า ดื้อสวยดุ : ตัวอย่าง (Officail Trailer)


พลิกโฉมหน้า “จีจ้า เล่นจริง เจ็บจริง” ที่คุณเคยรู้จัก
สู่ย่างก้าวที่สองที่ “สวิงกว่าเดิม”
ตอกย้ำความเป็นแอคชั่นฮีโร่หญิงที่โลกต้องจับตา
“จีจ้า ดื้อสวยดุ”
ภาพยนตร์ ActionRomantic ที่เน้นศิลปะการต่อสู้เต็มรูปแบบ
จากผลงานการกำกับโดย “ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล”

เตรียมพบกับอุบัติความมันส์ที่ต้องจับตาของการกลับมาของ “จีจ้า ญาณิน” แอคชั่น “เล่นจริง เจ็บจริง สวิงกว่าเดิม” ในภาพยนตร์แอคชั่นโรแมนติกสุดเข้มข้นที่มาพร้อมกับการผสมผสานระหว่างศิลปะการต่อสู้หลากหลายรูปแบบ อาทิ Martial Art Trrickz เข้ากับท่วงท่าของสเต็ปการเต้นบีบอย, ฟรีรันนิง, กายกรรม, เมรัยยุทT ฯลฯ กับปรากฏการณ์แอคชั่นดีไซน์ใหม่เป็นครั้งแรกในโลกภาพยนตร์กับ “จีจ้า ดื้อสวยดุ”
12 ส.ค.นี้ ระเบิดความมันส์พร้อมกันในโรงภาพยนตร์

ติดตามข่าวสารก่อนใครทาง
Facebook คลิก https://www.facebook.com/Sahamongkolfilm
Youtube คลิก http://goo.gl/NKGhTx
Twitter \u0026 IG @Sahamongkolfilm
sahamongkolfilm

จีจ้า ดื้อสวยดุ : ตัวอย่าง (Officail Trailer)

ซันนี่ หนุ่มสุดกวน และนางเอกคนสวย ไอซ์ ปรีชญา [กาละแมร์ S2 ep.18]


กาละแมร์ Season 2 ep.18 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 19.00น. ช่อง 3 SD
เขาคนนี้ไม่ค่อยออกรายการที่ไหนนะ แต่วันนี้ให้เกียรติมารายการเรา พระเอกหนุ่มมาดเซอร์ ซันนี่ สุวรรณ เมทานนท์ หนุ่มรักการแสดง และรักแมว พานางเอกของตัวเองมาด้วย ไอซ์ ปรีชญา ที่เล่นหนัง ไอฟาย แต๊งกิ้ว เลิฟยู้ ด้วยกัน
พบรายการ กาละแมร์ ได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 19.00 20.00 น. ช่อง 3 SD
กล่องทีวีดิจิตอล ช่อง 28 / จานดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ช่อง 38
แฟนเพจรายการกาละแมร์ https://www.facebook.com/kalamareonTV

ซันนี่ หนุ่มสุดกวน และนางเอกคนสวย ไอซ์ ปรีชญา [กาละแมร์ S2 ep.18]

Jeeja Yanin My Favorite Girl – จีจ้าญานิโปรดสาว


Jeeja is the most incredible fighting girl on earth จีจ้าเป็นสาวต่อสู้อย่างไม่น่าเชื่อมากที่สุดในโลก

Jeeja Yanin My Favorite Girl -  จีจ้าญานิโปรดสาว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆBEAUTIFUL HAIR

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ญา ณิ น วิ ส มิ ตะ นันทน์

Leave a Comment