[Update] การทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย ด้วยวิธีค้อนกระแทก (Rebound Hammer)-Flip eBook Pages 1 – 34 | สาว เเ ว่ น – PINKAGETHAILAND

สาว เเ ว่ น: คุณกำลังดูกระทู้

      

 

 
 

 

 

ĂÜÙÙŤ üćöøĎšêćöðøąđéîĘ ÷čìíýćÿêøŤǰéšćîÖćøïøÖĉ ćøéšćîßćŠ Ü

éĈđîîĉ ÖćøÝéĆ ìĈêćöĒñîÖćøÝéĆ ÖćøÙüćöøÖšĎ øöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ Üǰ ǰ%15ǰ,.ǰ”DUJPOǰ1MBOǰ

ðøąÝĈðÜŘ ïðøąöćèǰó ý ģĦħĢ

ēé÷ǰǰ ÿëćïîĆ óĆçîćïčÙúćÖøéćš îÖćøóçĆ îćđöĂČ Ü
ǰǰǰēìøýóĆ ìǰŤ ǰǰġǰģģĪĪǰĥħģĢ
ǰǰǰēìøÿćøǰǰǰǰġǰģģĪĪǰĥħģĩ
ÖĂÜüĉđÙøćąĀüŤ ĉÝĆ÷ĒúąìéÿĂïüÿĆ éč
ǰǰǰēìøýĆóìŤǰǰǰġǰģģĪĪǰĥĥģĤ
ǰǰǰēìøÿćøǰǰǰǰġǰģģĪĪǰĥĥĤġ

óĉöóÙŤ øĆĚÜìĊęǰĢ ÖĆî÷ć÷îǰǰģĦħĢ
ÝĈîüîǰǰĤĤġǰǰđúŠö

óĉöóìŤ ęǰĊ ïøþĉ ìĆ ǰđóøÿǰÙøĊđĂßęîĆ ǰÝĈÖĆé
ǰǰǰēìøýĆóìŤǰǰǰġǰģĩĩĢǰĢģĥĦ
ǰǰǰēìøÿćøǰǰǰǰġǰģĩĩĢǰĢģĥħ

ÿÜüîú×ĉ ÿĉìíêĉĝ ćöó ø ï ú×ĉ ÿĉìíǰĝĉ ó ý ǰģĦĤĨǰĒúąìĊęĒÖĕš ×đóĉęöđêĉö
ÖćøéĈđîĉîÖćøĔéėǰĕöŠüćŠ ïćÜÿüŠ îǰĀøĂČ ìĆÜĚ Āöé×ĂÜĀîÜĆ ÿČĂđúöŠ îǰĚĊ êšĂÜĕéøš ïĆ Ăîčâćê

ÝćÖÖøöē÷íćíÖĉ ćøĒúąñÜĆ đöĂČ ÜǰÖøąìøüÜöĀćéĕì÷

คานา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริม
และพฒั นาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศั น์ และปรบั เปลี่ยนทศั นคตขิ องข้าราชการในสงั กดั ใหเ้ ป็นบุคลากร
ทม่ี ีประสิทธภิ าพและมีการเรียนรูร้ ว่ มกนั

กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหลัก
ในการวิเคราะห์วิจัย และทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธา มีประสบการณ์ยาวนานหลายสิบปี
จึงได้จัดทาองค์ความรู้ เร่ือง การทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทาลาย ด้วยวิธีค้อนกระแทก (Rebound Hammer)
ในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจาปีงบประมาณ 2561 เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการบริการด้านช่าง โดยได้นามาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการทดสอบดังกล่าว เช่น มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (มยผ.1502-51) มาขยายความในเชิงปฏิบัติ พร้อมด้วยภาพประกอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
หรือผู้ท่ีสนใจทั้งภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองเอง ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
สามารถดาเนินการทดสอบได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน อีกทั้งยังได้รวบรวมองค์ความรู้ และข้อควรระวัง
เชิงประสบการณ์ต่างๆ โดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญท้ังจากภายในและภายนอกกรมฯ อันจะทาให้เอกสาร
ค่มู ือฉบับน้มี คี วามสมบูรณ์มากขึน้

คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ดาเนินการทดสอบ และผู้ที่ใช้ข้อมูลจากผลการทดสอบนี้ต่อไป และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีได้
กรณุ าสละเวลาเพมิ่ เติมข้อมูลอนั เป็นประโยชน์มา ณ โอกาสน้ี

กองวิเคราะหว์ ิจยั และทดสอบวัสดุ
กรมโยธาธิการและผังเมอื ง
คณะผจู้ ัดทา

สารบญั

บทที่ หนา หนา้

1. บทนํา 1
1.1 หลกั การพื้นฐานของการทดสอบแบบไมท าํ ลาย 1
1.2 ชนดิ ของการทดสอบแบบไมทาํ ลาย
5
2. ทฤษฏีทีเ่ ก่ยี วของ 6

2.1 ประวตั ิความเปน มา 9
2.2 หลกั การทาํ งานของคอนกระแทก 10
12
3. การทดสอบโครงสรา งคอนกรตี แบบไมทาํ ลาย ดวยคอนกระแทก (Rebound Hammer) 12
ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1502-51) 15

3.1 อุปกรณและสว นประกอบของคอนกระแทก 17
3.2 วธิ กี ารใชงานคอนกระแทก 17
3.3 ความสมั พันธร ะหวา งคา กําลังอดั และคา การสะทอน
3.4 การสรางกราฟความสมั พนั ธระหวางกาํ ลงั อัดและคา การสะทอ น ตาม มยผ. 1502-51 25
3.5 ข้นั ตอนการประเมินกาํ ลงั อัดของคอนกรีตดวยการใชค อ นกระแทก 25
26
4. การแปลผล และขอ ควรระวงั 27
29
4.1 การแปลผล
4.2 ขอควรระวงั

5. การจดั ทาํ รายงานผลการทดสอบ

5.1 ลักษณะของโครงการและขอ มูลทัว่ ไป
5.2 การทดสอบของโครงการ
5.3 ตารางบนั ทึกผลการทดสอบ
5.4 สรุปผลการทดสอบ

บรรณานุกรม

องคค วามรูตามประเดน็ ยุทธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบกิ ารริกแาลระดผา งั นเมชอืางง

บทที่ 1
บทนา

การทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทาลาย ด้วยวิธีค้อนกระแทก (Rebound Hammer) เป็นการ
ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหนึ่ง มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1502-51)
ได้กาหนดวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตแบบไม่ทาลายไว้ว่า คือ การประเมินสภาพ
และประสิทธิภาพของโครงสร้างคอนกรีต โดยจะพิจารณาท้ังความแข็งแรงของโครงสร้าง (Load Carrying Capacity)
ความสามารถใช้งาน (Serviceability) และความคงทน (Durability) ของโครงสร้างคอนกรีต ดังนั้น เป้าหมายที่สาคัญ
ในการตรวจสอบโครงสร้าง คือ การหาสาเหตุของความเสียหาย หรือการเส่ือมสภาพที่เกิดขึ้น และการประเมิน
ระดับความเสียหายของโครงสร้าง เพ่ือเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนซ่อมบารุง หรือบารุงรักษาโครงสร้าง
อย่างเหมาะสม การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธีการทดสอบแบบไม่ทาลาย จึงเป็นการตรวจสอบในท่ี
(In-situ Test) และเป็นการประเมินพฤติกรรมของโครงสรา้ งเพ่ือใหไ้ ด้ขอ้ มูลทจี่ าเป็นและมีความสาคญั

1.1 หลักการพื้นฐานของการทดสอบแบบไม่ทาลาย
วิธีการทดสอบโดยไม่ทาลายส่วนใหญ่ เป็นการทดสอบอาศัยการประเมินจากผลการวัดค่า

คุณสมบัติต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับสมบัติของโครงสร้าง หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลไกของการเส่ือม
สภาพแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินโดยอ้อมเป็นส่วนใหญ่ เช่น กรณีท่ีพบว่ากาลังรับแรงของคอนกรีตไม่
เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ หรือกรณีที่พบความบกพร่องในโครงสร้างคอนกรีตระหว่างก่อสร้าง รวมทั้งกรณีที่มี
ข้อสงสัยอื่นๆ เก่ียวกับโครงสร้าง เป็นต้น แต่สิ่งท่ีสาคัญที่สุดของการทดสอบแบบไม่ทาลาย คือ การเก็บข้อมูล
การประเมนิ สภาพของโครงสร้างใหเ้ พียงพอ โดยไม่กอ่ ใหเ้ กิดความเสียหายกับโครงสรา้ งในระดับท่มี ากเกนิ ไป

การตรวจสอบด้วยเทคนิคการทดสอบโดยไมท่ าลายสามารถประยุกต์ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
ก. การตรวจสอบคุณภาพของงานกอ่ สรา้ งใหม่
ข. การแก้ปญั หางานก่อสร้างในระหว่างการก่อสรา้ ง
ค. การตรวจสอบสภาพของโครงสรา้ งเก่าเพอ่ื การวางแผนบารุงรกั ษา
ง. การประเมินคณุ ภาพของงานซอ่ มแซม

1.2 ชนิดของการทดสอบแบบไมท่ าลาย
การทดสอบแบบไม่ทาลายมีหลายชนิด และมีหลักการ วิธกี าร และวัตถุประสงค์ ในการทดสอบที่

แตกต่างกัน การเลือกวิธีการทดสอบที่เหมาะสมน้ัน จึงขึ้นอยู่กับข้อมูลสมบัติของโครงสร้างที่ต้องการ
ทาการตรวจสอบ

ประจาํ ปง บแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาว รยทวดิธคีสออนบกครอะนแกทรกตี แ(Rบeบbไมoทunาํ ลdาHยammer)

-2-

1.2.1 วธิ ีการทดสอบแบบไมทําลายสาํ หรับโครงสรา งคอนกรีต ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง (มยผ. 1501-51 ถงึ มยผ. 1507-51) ไดแ สดงรายการวธิ ีการทดสอบ และวัตถุประสงคการใชงาน
ดงั แสดงไวใ นตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 แสดงรายการวธิ ีการทดสอบแบบไมท าํ ลายชนดิ ตางๆ สําหรบั งานโครงสรา งคอนกรีต

วธิ กี ารทดสอบ วัตถปุ ระสงคก ารใชง าน

1. การตรวจสอบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี ประเมินสาเหตแุ ละระดบั ความเสียหายหรอื การ

ตรวจพนิ ิจ เสอื่ มสภาพท่ีเกดิ ขนึ้ ในโครงสรา ง

2. วิธีหาคาความแข็งแรงของคอนกรีตดวยคอน ประเมนิ กาํ ลังอดั ของคอนกรีต

กระแทก (Rebound Hammer)

3. วิธีทดสอบประเมินคากําลังอัดคอนกรีตดวยการ ประเมินกําลังอัดของคอนกรีต

ยิงดว ยหัวหยัง่ ทดสอบ (Penetration Resistance)

4. วิธีทดสอบคอนกรีตโดยใชคลื่นอัลตราโซนิก ตรวจสอบความคงท่ขี องคุณภาพคอนกรีตในโครงสราง

(Ultrasonic Pulse Velocity) หรือคนหาชองวางในโครงสรางคอนกรตี

5. วิธีตรวจสอบหาตาํ แหนงเหล็กเสริมในคอนกรีต ตรวจหาตําแหนงของเหล็กเสริมในโครงสรางและวัด

(Cover Meter) ระยะคอนกรีตหุมเหล็ก

6. วิธีทดสอบหาคา การสกึ กรอนของเหล็กเสริม ประเมนิ โอกาสเกดิ สนิมในเหลก็ เสริม

(Half-Cell Potential Test)

7. วิธีทดสอบเพื่อประเมินสภาพสมบูรณของเนื้อ ตรวจสอบหาชองวางหรอื วัตถแุ ปลกปลอมในโครงสราง

คอนกรีตดวยคลื่นเรดาร (Radar) คอนกรตี

1.2.2 วธิ ีการทดสอบแบบไมท ําลายชนิดอนื่ เชน

• วิธีวัดความถ่ีพ้ืนฐาน ( Fundamental Frequencies ) มีวัตถุประสงคเพ่ือหา
ความเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญทางพลศาสตรของคุณสมบัติตอไปนี้ คือ โมดูลัสยืดหยุน โมดูลัสแข็งเกร็ง
และอัตราสวนปวซอง โดยหลักการทดสอบ คือ ตัวอยางจะถูกทําใหส่ันที่ความถี่ตางๆ ซ่ึงจุดสูงสุดท่ีชัดเจน
ของการตอบสนอง คอื คาความถีพ่ ้ืนฐาน

• วิธีใชการแผรังสีนิวเคลียรแกมมา ( Nuclear Gamma Radiation ) มีวัตถุประสงค
เพื่อหาความหนาแนนของคอนกรีตในท่ี โดยนําแหลงของรังสีแกมมา หรือตัวตรวจวัดจะถูกติดไว
ในหัวหยั่ง (Probe) ซึ่งจะถูกสอดเขาไปในรูเจาะของคอนกรีตท่ีทราบระยะความลึกคาตางๆ ที่อานไดสามารถ
นําไปเทียบเปนคา ความหนาแนน ของคอนกรตี จากกราฟเทียบเคียง ( Calibration )

DPT KM Action Plan 2018

องคความรตู ามประเด็นยุทธศาสตร กดรมาโนยกธาารธบิการริกแาลระดผา งั นเมชอืา งง

–3-3-3-3—

•• วววิธวิธิีทธิธีทีทดีทดสดดสอสสอบออบคบบวคคคาววมวาาาถมามม่ีกมถถถําี่กถ่ีกี่ทกํา่ีกาทอาาทอนททอนออ(นนน(RR(e((ReRsReoseeosnssonaonanantantntFtFrFeFrrerqeequqqueuueneencnncyccyyyTTTeeesststitniinnggg))))มมมีมวีวัีตวัตัตถถถุปุ ุปรระะสสงงคค์
เพเเพเพ่ือพื่ อื่หอ่ือหาหหราาูปารรแูรปูปบูปแบแบแบบพบบบ้ืนพบพฐพ้ืนพื้าน้ืฐนื้ นาฐฐนฐาาาน(นน((FF(uFuFunnunddndadaammammeeennentntataatllalMlMMMooodModdedeoesesd)s)s)eใในใsนน)หหห)้ ้ออ้ใองนงใงปนหปปฏหอฏฏิองิบบิ บปงั ตปัฏติฏกิบกิาบัตารัตริกขิขกาอราองขรงกขอกอางารกงรกสาสารั่ น่ัรนสสส่ันั่นะสะสเะเททะเทืเอื อทือนนือนสนสสาาสหําหําหรรหรับรับับกกกาารารรคคคาํ ํานนววณณ
ทททาทางางาดงดงดาด้ าน้ า้นานพนพพลพลลศลศศาศาสาาสสตสตตรตรใรร์ ใช์ ใช์ใช ใช้ ใน้ ใน้ในงนงางงาานานนสนสสนสนนานาามามมสมสสําสาาหําหหหรรัรบรับับับตตตรตรรวรววจวจจหจหหหาาาชาชชอช่อ่อ่องงงวงววาว่ า่ า่งางงงกกกาาารรรลลลอออกกกเเปเปปน็ น็นชชชั้ น้ันั้ นสสส่ิ ง่ิ ง่ิ งเเจเจจื อือือปปปนนน กกกาาารรเเสส่ื อ่ือมมสสภภาาพพ
แแลแลแะลละใะะใชใชใหชช้ห้ลหห้ ลักลลักกั ักกากการาราพรพร้ืนพพ้ืนฐ้ืนื้นฐาฐฐนาานานคนคือคคือือสือสภสสภาภภวาาะาวววขะะะอขขขงอออคงงงวคคคาววมวาาาถมมม่ีกถถถําี่ก่ีกี่กทําาาทอททอนอออนนน(น(R((R(eRReseeosssoononananantnttFFrFerreqeququeuenennccycyy)))จจจะะะถถถูกูกูกทททาํ าําใใใหหห้เ้เเกกกิดดิ ขข้ึน้ึนรระะหหววา่า งง
ผผิผวิผวิสวิวสสะสะะทะททอท้อ้อน้อนนสนสสอสอององผงงผิผวผิวิวิวพพพลพลัลงลังังังงางาานานนจนจจะจะะถะถถูกถูกูกูใกใสใใสสเส่เ่ขเ่ขเขขา้า้า้ไาไไปไปปปใใในในนนรรระระะะบบบบบบบบโโโดโดดดยยยยกกกาาารรรใใใชชชก้ก้กาาารรรกกกรรระะะแแแทททกกกขขขออองงงคคคอ้อ้อนนน หหรรือือใใชชร้ระะบบบบ
OOOsOscscsicliclialilatlataototororrArAAmAmmmppplpilfliiflefifeierierrr

•• วววิธวิธิธี ิธีUี Uี UlUtlltrltrtararasasossoononninciiciccPPPuPuululslslseese-e-e-e-ececchchhhooooเเปเปปเ็น็นป็น ววนวิธิธวีทีิธที่ใีท่ใชช่ีใ้เช้เปปเ็นป็นตนตัวตัวบัวบบอออกกกถถถึงึงคึงคควววาามามมสสสมมม่าํ่า่ําเเสเสสมมมออแแลละะคคุณุณภภาาพพ
ขขอขของอองคงคงอคคอนออนนกนกรกกรตีรีรตแีตีตแลแและลละบะะบอบบอกออกตกกตําตตาแาําแหแแหนหหนงนนข่งง่ ง่ขอขของออเงงหงเเหเลหหล็กลล็กเ็กส็กเเสรเสสิมรรรมิ มิ มิชชอ ชช่อง่อ่อวงงงาวววงา่่า่าใงงนงใใในคนนคอคคอนออนกนนกรกีรตรีตีตคควควาวามามหมหนหนานาแาแนแนน ่น น่ แแแลลละะะคคควววาาามมมหหหนนนาาขขอองงคคออนนกกรรีตีต
อออาอาศาศาัศยศัยัยหัยหหลหลัลกลักักักกกาการาารทรรทที่วที่วี่วาี่วา่ ทา่าททิศทิศิศทิศททาทาางางงขงขขนขนนานาาดาดดแดแแลแลละละะคะคควคววาวาามามมมถถถี่ถขี่ขี่ขี่ขอออองงงคงคคคลลลล่ืนื่น่ืน่ืนทททที่ป่ีปี่ป่ีปลลลลอ่อ่อยยยสสสูคู่คู่คอออนนนกกกรรรีตีตีตถถถูกูกูกเเปเปปลลล่ีย่ียี่ยนนนแแแปปปลลลงงงโโโดดยยสส่ิง่ิงกกีดีดขขววาางง
เชเเชนเชน่ชน่ ่นรรอรอรยออยแยยแตแแตตกตกกกแแลแแลละละวะะวตัววัตตัถตัถถุอถอุ อุ่นื อุื่นนื่ๆนื่ ๆๆๆหหหรหรือรรืออืคอืคคณุคุณุณณุสสสมสมมบมบบัตบตั ตัเิัติเชิเชเิชงิชงิ ิงกิงกกลกลลทลทททีเ่ เี่ปี่เปเ่ีปปลลลี่ยลี่ยย่ี นี่ยนนนแแแแปปปปลลลลงงง

•• วววิธวิ ธิีกธิธี กีาีกกราาแารรรพแแแพรพพขรรรอขร่ ข่ขง่อขคองออลคงงงื่คลนคคื่ลเนลสลื่เนื่ีสน่ืยนีเงยเสเสงส(ี ียีย(ยงงงA((A(cAAocccuooousutusisctstitcicicEEmmEmisissisioisoinon)n)ใใชช)้ เ)้ เใพพชใื่ช่ือเอพเตพต่ือร่ือรตวตวรจรจวววจัจัดวดวัดออัดอยอย่ ายางางตงตต่ อออเนเน่ื อ่ืองง
ถถึงถึถงแึงแึงนแนแนวนวโวโนวโนโนมน้ม้มข้มขขอขอององกงกงกากาารารรวรววิบิวบิบัิตบัตัติขัติขิขอิขอององงโงโคโคโครครรงรงงสงสสรสรราร้า้าง้างงทงททที่อี่อี่อี่อาาาจาจจจเเกเกเกกิดิดิดิดขขขข้ึนึ้น้ึน้ึนตตตตลลลลออออดดดดอออาาายยยุกุกุกาาารรรใใชใชชง้ง้งาาานนนเเพเพพื่อ่ือ่ือตตตรรรวววจจจวววัดัดัดขขขีดีดีดคคววาามมสสาามมาารรถถ
ขขอขอขงอองโงคโงโคโรคครงรรงสงงสรสสรา รง้าร้ารง้างะรงระหระะหวหหาววง่วาา่ก่งางากงกรกาาทารรดรทททสดดดอสสสบอออพบบบิสพพพูจิสิสินสูจูจูจนน(น์ ์P(์(P(rPPorroroooofoffTfTeTTeseestssittntiiningnggg))))โโดโโดดดยยยยออออาาาศศศัยัยัยหหหลลลักักักกกกาาารรรททท่ีววี่ ว่ีา่า่าใในในนชชชว่ว่วงงงรรระะะหหหวววา่า่ งงกกาารรขขยยาายยตตัววั
ขขขอขอององรงรงอรอรอยอยยแยแแตแตตกตกกกหหหรหรืรอืรอือเือเกเกเกิดกิดิดกิดกกากาารารรเรเปเปเปปลลล่ียล่ียี่ย่ีนยนนนแแแปแปปปลลลงลงงขงขขขอออองงงรงรรูปรูปูปูปรรรรา่า่า่างงงงแแแแบบบบบบบบพพพลลลาาาสสสตตติกิกิกจจจะะะมมมีกีกีกาาารรรคคคาาายยยพพพลลลังังั งงงงาาานนคคควววาามมเเคครรียียดด
(S(S(tS(trStartrairanianininEEnEnEnenereergrgyrgyg)y)y)จ)จะจจะะทะททาํ ทาใาใาํหใหใหเห้เกเ้กเ้กิดกดิ ิดคดิคคลคลลื่นล่นื ่ืนเื่นเสเสเสียสียียงยีงงงซซซ่ึงึ่งซ่ึงสสึ่งสาาสามมามามาารรารถถรถตตถตรตรรววรวจจวจจจจับับจับไับไไดดดไโ้ด้โ โ้ดดดโยดยเยเซซเนซนเนเซซเอซอรอรท์ รท์ ตี่ท ตี่ ิดีต่ดิ อดิ อยอยู่ทยทู่ ูท่ีผ่ีผวิ่ีผิวขิวขอขอองงวงวัตวัตัตถถถุทุททุี่ถี่ถี่ถกู ูกูกทททดดดสสสอออบบบ

•• วววิธวิธิีธกิธีกีกาีการาารกรรกรกกะรรรทะะะทบททบขบบอขขขงอออคองงงลคงคคื่ลนคลลื่นเลื่สน่ืนเ่ืนีสยเเสงเียสสีงยี(ยียง(งงA((Ac(AAocccouoousutussictstitcicicImImImpppaaacccttt))เ)เพพเื่พอเื่อพใื่อใช่ือชใ้ชใ้ในชนในใกกนกาาการรารตตรตรตรรววรวจวจจจัจบับับกกกาารรสสูญูญเเสสียีย
แแรแรงแรงยรงยงึดยยึดเึดกเดึ เกาเกกาะาาะะกะกกากาการราารลลรลอลออกอกกเกเปเปเปนป็น็นช็นชชั้นช้ัน้ัน้ันชชชอ่ ช่อ่ององวงวงาว่าว่ ง่างา แงแงแลแลละะระรรอรอออยยยแยแแตแตตตกกกกขขขขนนนนาาาดาดดดเเสเสเสสน้น้น้นผผผผมมมมโโดโดดยยยพพพื้นื้น้ืนผผผิวิวิวขขขออองงงวววัตัตัตถถถุทุทุที่ต่ีตี่ตอ้อ้องงงกกกาาารรรทททดดดสสสออบบจจะะถถูกูกเเคคาาะะ
ดดดว้ดว้ยว้ยวยเยเคเคเครคร่ืรอื่รอื่องื่องมงมงมือมือือทือททดทดดสดสสอสออบอบบบผผผลผลลขลขขอขอององงคงคคควววาวาามามมมถถถี่ถท่ีที่ท่ีทว่ีวี่วัี่ดวัดัดัดไไไดไดดดต้ต้ต้ตลลลลออออดดดดชชชชว่ว่ว่วงงงงเเวเววลลลาาาใใในนนกกกาาารรรสสส่งง่งผผผ่าา่านนคคคลล่ืน่ืนเเสสสียียี งงงแแแลลละะะคคคุณุณลลักักษษณณะะ
ขขอขอขงองอคงคงวควคาวาวมามามหมหหนหนนวนว่ ง่วง่วขงขงขอขอององคงคงคลคลลืน่ ลืน่ ่นืเ่นืเสเสเสียสียยีงยีงทงทงทว่ีทว่ี ี่วดั วี่ัดัดไัดไดไดไดจดจ้ ้จะจ้ะะเะเปเปเปนป็น็นตน็ ตตัวตัวัวบัวบบบงง่ ง่บง่บบบอออกอกกถกถถึงถึงงึขึงขขอข้อ้ออ้บบบบกกกกพพพรรอรอ่ อ่งงทงทที่เี่เกเ่ีกกดิ ดิ ดิขขข้ึนน้ึ ึ้นใในในนวววัสัสัสดดดุ ุ ุ

•• วววิธวิธิีธวิธีวีัดวี วัดคัดัดควคคาววมวาาตามมมาตตนตา้า้าทน้านนาทนทนทาทาไนาฟานไนนฟไไฟไฟาฟฟาฟ(ฟ้ า(้Eา้าlEe((l(EceEEltlcelreeticcrctiacrtliraciclaaRllReRReseisesitsiasitstnatanacnnecceceeMMMeeaeasasusuurrereemmmeeennnttt)))ใ)ใชใชชใ้เช้เพเพพเพื่อ่ือื่ ่ือพพพิจิ ิจาารรณณาา
หหาหาหปาปาปรปริมริมริมาิมาณาณาณคณคควควาวาวมามามชมชช้ืนชื้นื้นใื้นในในในคนคคอคออนอนนกนกกรกรีรตรีตีตีตโโดโดโดยดยยใยใชใชใชหช้ห้ห้ลหลลักลักักวักกกากวาาก ารรากรววรวา่ า่ น่รานนนําาาไําไไฟไฟฟฟฟฟฟฟา้า้า้ขาขขขออองงคงคคอออนนนกกกรรรีตีตีตจจจะะะเเปเปปลลล่ีย่ีย่ียนนนแแแปปปลลลงงงตตตาาามมมกกกาารรเเปปลลี่ย่ียนนแแปปลลงง
ขขอขอขงองอปงปงปรปริมรมิริมาิมาณาณาณคณคควควาวาวมามามชมชชื้นชื้น้ืนใื้นในในในคนคคอคออนอนนกนกกรกรรตี รีตตี ตี

•• วววิธวิธิธใี ิธีใยีใยีใยแยแแกแกกวก้วน้ว้วนนํานาแาําแสแแสงสสงง(ง((FF(FiFibibibbeeeerrrrOOOOpppptttiticicicscsss)))ใ)ใใชชชใ้เช ้พเพเพื่อ่ือด่อื ดดูสูสูส่ว ่วนวนนขขขออองงโงโคโครรรงงงสสสรรรา้า้างงงททที่ไ่ีไ่ีไมมมส่ส่ าาามมาาารรถถมมอองงเเหห็น็นไไดด้
โโดโดโยดยดใยใยชใชใหชห้ช้หัว้หัวหวั หัวหยหยงั่ยยั่งใ่ังใยั่งใยใแยยแกแแกกวก้วน้วนว้ นาํ นาแาแําแสแสสงสงงงซซซง่ึ ซ่ึงปง่ึ งึ่ปปรประรระะกะกกอกออบอบบดบดดวด้ว้วยว้ยยยใใยใใยยแยแแกแกกวก้ว้วท้วทท่ียทย่ี ย่ีืดย่ี ืดดืหดื หหยหยยุนยนุ่ นุ่นุ่ เเลเลลนนนสสส ์แ์แแลลละะะรรระะะบบบบบบสสสอ ่อ่องงแงแแสสสงงงถถถูกูกูกสสสอออดดดเเขเขขาา้า้ไไปไปปใในในรรออยยรรา้า วว
หหหรหรือรือรือรือรูเรูเจรูเจูเจาจาะาะาะใะในในในคนคคอคออนอนนกนกกรกรีรตีรตีตีตแแแลแลลวล้ว้วใ้วใชใชใชเช้เล้เล้เลนลนนสนสสกส์ก์กล์กลลอล้อ้อง้องงสงสสอส่อ่อ่งองงดงดดูดรูรูรอูรอออยยยยตตตํตาาาหําหหหนนนนิ ิ ิเิเชเชชน่น่นรรรอออยยยรรรา้า้าวววโโพโพพรรรงงงหหหรรรือือือกกกาาารรรแแแยยยกกกตตตัวัวั ขขอองงมมววลลรรววมม
ใใชใชใทช้ชท้ท่วั ้ท่ัวไั่วไว่ัปไปไปปในใในในบนบรบบริเรวริเิเวิเณววณณทณที่คทท่ีคอ่ีค่ีคอนออนกนนกรกกรีตรรีตถีตีตถูกถถูกเูกูจกเเจาเจจะาาาะเะอะเเอาเออแาาาแกแแกนกก่นค่น่นคอคคอนออนกนนกรกกีตรรรีตอีตีตออออกออกมกกมามมหาาาหรหหือรรรือหอื ือหหลหลุมลลุมขุมุมขุดขขุดุดุ(ด(B((BoBoorerreeHHHooolelleesss))ทที่ถ่ีถูกูกเเจจาาะะตตรรววจจหหาา
ชชอช่อชงอ่ ง่อวงวงาว่าวง่าง่ารงรงะระรหะหะหวหวาว่าวง่าง่าผงผงผนผนนังนังังแังแแลแลละละะระรูอรอูรูอนื่ อูื่นื่นๆ่ืนๆๆๆใในในในงนงางงาานานนวนววัสวัสัสดัสดดุกดกุ กุ อกุ ่อ่อสอ่ สสรสรราร้าา้งา้งงง

ประจาํ ปงบแปผรนะกมาารณจัดพก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาวรยทวดิธีคสออนบกครอะนแกทรกตี แ(Rบeบbไมoทunาํ ลdาHยammer)

-4-

• วิธีฉฉาายยรังรสังีแสกีแมกมมาม(าG(aGmamma aRRaaddioiogrgarapphh))ใชใ้ชเพเพื่ อื่อคคาาดดคคะะเนเนตตาําแแหหน่งขนาด
และสภาพของเหล็กเสริมโพรงในคอนกรีต ความหนาแน่น และความหนาของคอนกรีต โดยใช้หลักการท่ีว่า
ความหนาแน่นและความหนาของตัวอย่างทดสอบมีผลกระทบต่ออัตราการดูดซึมของรังสีแกมมา รังสีแกมมา
จะถูกปล่อ ยจากเครือ่ งมอื ทะลผุ า่ นตัวอยา่ งไปออกอีกดา้ นหนง่ึ และจะถูกบันทกึ บนฟลิ ม์

• การสะททอ้อนนขขอองงกกาารรกกรระะแแททกก( (ImImppaacctt Echo) เ)พเพื่อพื่อพิจิาจราณรณาาหหาากกาารรรร้าาววคคุณุ สมบัติ
ของหน้าตัด การลอกเป็น ชั้นและโพรงแบบรวงผึ้ง ตรวจวัดการเคลื่อนของพื้นผิว ซึ่งเป็น ผลมาจากปฏิสัมพันธ์
ของคลื่นนหหนนว่วยยแแรรงงชชั่วั่วขขณณะะ(T(rTarnasniesinetnt Stress WWavaeves)s)กับกคับวคาวมาไมไ่ตม่อตเอนเ่ือนงื่อภงภายายในในขขอองงคคออนนกกรรีตีต ตต้อ งการ
ความชํานาญในการทดสอบปานกลาง เป็นเทคนิคที่ง่าย และมีประสิทธิภาพสําหรับการแปลผล โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ค วามถข่ี องการเคล่ือนท่ขี องคล่ืนตต้อองงพพิจิจาารรณณาาหหาาคคววาามมเรเร็ว็วคคลลน่ื นื่ ในในววัตัตถถุททุ ดดสสออบบททีท่ ที่ รราาบบคคววาามมหหนนาา

• วิธีตรวจจจับับคคววาามมรรอ้อนนโดโดยใยชใชรัง้รสังีอสินีอฟินาฟเราดเร(ดIn(IfnrafraerdedTThheermrmoogrgarapphhyy) ใใชช้เเพพ่ือ่ือตตรวจจับ
ตาํ หนิภายใน ((IInntteerrnnaall FFllaawwss)) กกาารรขขยยาายยตตัวัวขขอองงรรออยยรรา้าววการลอกเป็นชั้น และโพรงภายใน โดยอาศัยหลักการ
ที่ว่า สามารถตรวจจจับับตตาํ าหหนนิไิ ดได โ้โดดยยเเลลือือกกใใชชช้ชว่วงความถี่ของรังสีอินฟาเรดในการตรวจจับความรอ้ นรูปแบบต่างๆ
ซง่ึ ความร้อ นแตล่ ะรูปแบบทไ่ี ด้จ ะระบถุ งึ ชนดิ ทีแ่ นน่ อนของข้อ บกพรอ่ ง (DDeefefeccttss) )

• Laser Interferometry เพื่อพิจารณาหาจุดกาํ เนิด และการแพร่ข ยายของรอยร้า ว
และตรวจวัดดพพฤฤตติกิกรรรรมมทท่ีสี่สัมัมพพันันธธก์กันันขขอองงททั้งั้งสสอองงภภาาพพสสาามมมมิติต(ิ (HHoollooggrraamm)) ขขอองวัตถุจะถูกสร้า งข้ึน โดยการใช้
เลเซอร์ร ูปแบบลายตะเข็บ ต้องการความชาํ นาญในการทดสอบสูง สามารถตรวจวัดพฤติกรรมของรอยร้าว
เนอ่ื งจากการคืบ (Creep Cracks) ได้ มคี ่า ใชจ้ ่า ยสูงเป็น วธิ ีการทดสอบท่ียังไมแ่ พร่ห ลาย

• วิธีโพลาไไรรเเซซชชันัน((Polarization Method) )เพเ่ือพปื่อประรเะมเมินินออัตัตรราากกาารรกกัดัดกกรร่ออนของ
เหล็กเสริมซ่ึงอยู่ใต้ต ําแหน่งที่ทดสอบ โดยการวัดกระแสไฟฟ้าที่ต้องเปล่ียนแปลงไปเพื่อให้ความต่างศักย์
ระหววา่างงเหเหลล็ก็เกสเรสิมรกิมับกแับทแงอทา่งงอ้ิงามงาอติงรมฐาาตนร(ฐาSนta(nSdtanrddarRdeRfeerfeenrecneceEElelectcrtoroddee) )มีคม่าีคตาาตมามทท่ีกี่กาําหหน ด
คา่ กระแสไฟฟา้ แแลละะคคววาามมตตา่างงศศักักยยท์ที่ต่ีตรรววจจววัดัดไดไดจ้จะะใชใชใน้ในกกาารรปปรระะเมเมินินคคววาามมตตา้านนททาานนโพโพลลาาไไรรเซเซชชันัน((Polarization
Resistance))ซซงึ่ ึง่เกเก่ยี ี่ยววขขอองงกกับับออตั ัตรราากกาารรกกัดัดกกรรอ่ อนนขขอองงเหเหลล็ก็กเสเสรรมิ ิมใในนคคออนนกกรรตี ีต

• Penetrability MMeeththooddเพื่เอพเปื่อเรปียรบียเบทเียทบียสบ่วสนวนผสผมสมขขอองคงคออนนกกรรีตีตททั่วั่วไไปปใใชช้ใ นงานวิจัย
แต่อาจใช้เพื่อตรวจสอบกระบวนการบ่ม โดยอาศัยหลักการว่า อัตราการไหลของของเหลวข้ึนอยู่ก ับคุณสมบัติ
การแทรรกกซซึมึมไไดด ้((PPeenneettrarattioionn) ข)อขงอคงอคนอกนรกีตรแีตลแะลทะทดดสสออบบโดโดยยววัดัดกกาารรไหลของของงเเหหลลวว((อากาศหรรือือนน้ํา้า)
เข้า ไปในคอนกรีตภายใตส้ ภาวะท่ีกาํ หนด

จากวธิ กี ารดงั กลา่ วขขา ้างงตตน้นจจะะเเหห็น็นววา่าเเททคคนนิคิคกกาารรตตรรววจจสสออบบโโดดยไมท่ ําลายแตล่ ะชนิด มีความสามารถ
ตรวจสอบได้แตกต่างกัน ดังน้ัน ในการตรวจสอบโครงสร้างโดยทั่วไป ควรใช้เ คร่ืองมือตรวจสอบมากกว่า
หนึ่งชนดิ เพเพื่อื่อใหใหข้ ้อขมอูลมทูล่ีทวัดี่วไัดดไ้มดคีมวีคาวมาสมมสบมรู บณูร์แณลแะลวะิเควริเคาะรหาะผ์ หลไผดล้แไมดน่แมยานยย่งิ ําขยนึ้ ่ิงขร้ึนวมรทวั้งมคทวั้งรคเวลรือเลกือวกิธวกี ิธาีกราตรตรรววจจสสออบท่ี
เหมาะสมกับสภาพหน้า งานดว้ ย

DPT KM Action Plan 2018

องคค วามรตู ามประเด็นยุทธศาสตร กดรมาโนยกธาารธบกิ ารรกิ แาลระดผางั นเมชือางง

บบทบทบทบบที่ ทบ2ทที่ ท่ีท22ท่ี ที่2ี่22ี่ 2

ททฤทษฤทฤทษฏทษฤทฤีทฏฤษฏษฤษีท่เฏทีษกฏี่เฏีทเ่ยกฏีทกีทวเี่ยที่เยกีเ่กขวกเ่ีวยี่ยกอขยี่ขวว่ยีงอวอขขวงขงอขอ้ ององงง

2.212..1212ป2..21ปร.1ป1.ะร1ปรวปะปะรตัปวรวระิคะตัรตัะววะคิวคิตั ตัวาตัวคิ มตัิคาิคาวิคเวมมวปาาวเาเมปนมปามเนมเปนเปาปเมนมปน็ านามนมมามาาา

กากกราปากรกรรกาปปากะรารราปเระปมะรปรเรปิเนมะรมะรคะเินิเนมะมเาคมคเินกมินาินาคํากิคนกคลาําค่ํากังาลกกลาอกําังํกาังาลํดอาลอํลาัลงขัดงลัดองังอขัองขอัดงอัดัอดคขั งขัดงขอคอคขอนงงอคงกนคนงคอรอกคอกนีตนอรนรกดีตกนีตกรวดรกดรีตยีตวรีตวดยดีตยดิธวดวยวีค้ิธยวิธยอีวคยีควิธวนิธวอิธอีคธีคกิธนีคนอีครีคอกอกนะ้อนรนรแกนะกะกทรแกรแะรกทะรทะแแะกกแท(ทแRทกท(กe(RกRbกe(eR(obR(bReu(oeRoebnubeubodnobnouduodunHnundaHdnHdmadaHmHmHaaHmaemamrme)emmrr)me)eหerr)รeห)rห)อืrร)รหชือหือหรื่อชรหชอืรอื่รือ่ช่ืชนอชอ่ือ่ืๆชนื่อนอื่อๆอทๆ่ืน่ือน่ืนีทรๆท่ืๆนๆูจี่รท่ีๆรทักูจทูจ่ีรกทร่ีั ักี่รูจู้ัจนกี่รูกจั ักูจนักนกั กันักนันัน

โดโโยดดโทยโดยโดั่โทวดทยดยไั่ยวทั่วปยททไทไั่วทปั่ควั่ปว่ัไ่ัไืวอคปไคปไืปอือคปSคคืคอcSืคอSือhื cอื cSmhShSccmSmcihdhchmihmtidmdmtitdididitHdttHatHmaHaHmHmaHaammaemmrememrmreeerTrereTrTseeTtTsTseteหTtesseหรtsหtsือtรหรtหือหือรSหรรือwืSอรSือwือiwSsSsiSwiswSswssiwsisisHisssHasHmaHaHmHmaHaammaemmrememเrmreปeเerเปนr็eปนrเrนเอปนเอปเปุ อนุอปนุนปกุปอนอกอรกุปกุอปรณุปรกรุปณกกณทรกร์ รณ่ีทใณทรณชี่ใณท่ีใทวชทช่ีใัดท่ีวใ้ วี่ชใชัคด่ีใัชดวชวุณควัดคัดวุัณดุสณคัณดคคุมณสุคสณุณสมบุณมสสมับสตมบสมบิัมยตบัตมบืัิดบยติัยบัตืหดัิตืยดัิตยหิยื ดหิืยดุืนดยหยืดหุหนุนยหยยุนุ่ยนุนุน
หหรหือรหรหคือหือรหราครคือืกอราือาคํืาอคกกคาลคา่ํ ํากังกลาลกําคํกัางังําลวลคําคลังาังลววังคมคาังคาวแมควมวาขาแวาแมม็งาขมขแแม็งแ็งขรขแแข็ง็ขรงร็งแขแง็งแรอขรแขรงงอรงอขงคขงขงออขคอคองนององคคงนกคนอคอรกอนกอนีตรนรกนกหีตกีตกรกรหรหีตรีตือรีตีตหรีตหือหือหรหรินรืหอรือรือินทือหินือหหี่ทผหินทหินินว่ีผินที่ผินทหิวทิวี่ผที่ผหรี่ผหิวืิอี่วผริวหรหิควือหือรหรวครคือือารวือวคมือคาคาวตมควมวาาตวาตมมนามาตมตนทตนาตาทา้นทนานาทานทนกทนาทากานกนรานากเนกรจรกาเกาเาจราจราะรเาเารจเะจะจ(เาPาจาะ(ะ(eาPะPะn(e(eP(PenPn(eetPenrnetanterentraetaiteortraitrnaiooarttanitnoiotiRonioneRnRnseeRiRsRsetieRiseasstetinsasiasictsnitnasetactacn)neaenc)cn)ceece))e))
ซึ่งซซไ่ึง่ึงซมซไซไ่ึงม่ึซงม่ึงไไึ่ีงมผมไมไีมลผีมผ่มเลมีผลีมสผีเผลเียผสลสลเีหยลเียสเสหเสาียหีสยยีายหาียหตยหยาหาตอาตยยาอเยตอยสตตเอเต่ถสอสอเียอถเถสเสีรยเสีถยสถภรถียรีถยภีายภรียรพารภาภรพภขพาภาอขาพขพาพงอขอพขโงของคขอโอโงครองคงโงโรครโคสงโคงรครสสรงงารงสรสงาสารสรงงรสา้ารางสงสางมางสาสมาสมาสารามามาถรมรามาทถาถรราํทรทถถรกํถาทําถทกาทกําทํารํากํกตารกรากาตรตารราวรตรตรจวตวรตรสจรจววรอสวสจจวอบจสอจสบสไอบสอดอไบไอบดอบดไบไอยดไอดไาดยอย้ดองาอายอสยงยงา่ยาะสสางงาดะงสะสงดวสดะสะกวะดวะดกแดกวดวลแวกแกวะลกลแกแระและแลวรลระละดวะวระรดเรดวรวเวดเ็วรดรดเ็วดเ็วรเรเร็ว็วร็ว็ว
โ ดโโดยดโโคยดยโดโคดายคดยทยาคายคี่ทคไทา่คาด่ี าไท่ี ไทาดจทดี่ ไที่ ไะจ่ีดไจดี่ ไเดะ ะจ้ดปจเจเะ ปะจนปะเเะ นคปเนปเปคาน็ปค น นทาคานค่ีทคใทา่คาก่ี าใท่ี ใทากลทกี่ ใี่ทใลเ่ี กลใกค่ี ใ กเ ลเีลกคยคล เ้ีลเงยีคยเคกเคงี ยงีคยักีบยกงี ยงั บคงักบกงกคัาบคักบั บทาัคาบค่ีทคแทา่ คาี่ ทแาี่ ทแ าท ี่จแท่ี แี่ แรจท่ีจแทิ ทงร จร้ท จเิงจิ งรพ รจเริเงิพีงยรพิ งเิีเงยพีเยพเพงี ยงพี ยพี อยพงี ยงอทงพอพงพี่ทจอทพอี่อะจท่ี จอททนะี่ ะจที่จ่ีํนจาะนี่ ะจํผะานํ านะลผนํผานํากลํ าผลํผากาผลกลผรลากากลทรกรากาทดาทรราดสรทดทรทสอดสทดดอบสอดสสบทอบสออ่ีทไบทอบดบ่ี ไที่ บไทดพทด่ี ไท่ี ไ พิี่ดจไพดี่ ไดิาจพ้ิดจพ รพาิ าจพิ จณริ จราิ จาณาณรรารณาณราณวรรณาามวาวรรามกรมว่ วรักวบมกมวัมบักบมกกั บักบั บั บ
กากกราาทกรกรกดาทาทกราสดราดทรอทสรทสดบทดออดสอสบดบสออืน่สอบบอๆนื่บื่นอบอๆอๆเน่ื น่ือพืน่ๆเน่ืๆเพอๆพๆเป่ือเพ่อืเพรปพเป่อืพอื่ะร่ือปรเปื่อะปมะรปเรเนิระมมะระเคนิ เินะมเมาคมเินคคมินาินาควนิคคคาวาค่ วาคมคาาควแมวคมวาขาแวแามม็งขามขแมแ็งแง็ขรแขแข็งร็งขรแงข็ งแ็งแรอขรแขรงองรอขงโขงคขงอโอขโอรคงคงองโรงโรคงสโคงงโครสรคสรงารงรสงาสงาสไรงรสดงราไา้ไรดางดงาไงไงดไดได ้ด 

See also  การสักไทยใน \"สโลโมชั่น\" เจ๋งมาก!!! | สัก ต้นคอ

คอคคนออคคนกคนอคอ้ รกอนกอนะรนรกนแกะกะรทกรแแระะรทกะทแแะกแทกถทแทกูถทกถกกคูกูถถิดคถูคถกูถกคิดูกิกดคูกคนคคิดิคดนโิดนคดิคโคนโยคดนดน้ โวนยโยดโดิศวโดวยดยวิศิยศวกวยวิศิศรวกิศกวชิศวรวรกกาวชกชกรวกราารชสรชวรวชาชวสาชสาวิสาววสวสใิ สิวนสวใวใิสนปวิสนิสใิสปในปใคนในปน.คปคศป.ป.คศคศ1ีค.ค.9ศ1.ศ1ศ5.99ศ.1.1515.99191ม55951ีชม15ม1ื่อีช1ีมชมว่ือม่ือีชมีชาวีชว่ือี่ือชา่ือEาว่ือวrวาEnEาววาrrsาEn่าnEtErsrsEnrEtntnrsSrsnntsctSstSshcttcSmhShSccmSmcihdhchmimthidmdmtitdidใidtiชdtใtใชtชนใใใชนกใชนใชใ้าใกชนกในรใานากนกรกรากาารรารร
ปปรปะรปรปมะปะรปรามรมะะณราะมามะณมณกาามําณกณกาณลําํณากักงลกลํารํกาังํัางลับลํราลรังับลงแับงรั รังแรับแับรงัรบรแับอแงแงรัดอแรอรงงัแรดอังดองบแอัดแัอดบัดแบัดแบแไบแบมบไบไบทมบมไไบํทไมามทไมลไ่ํทมาทํามทาลทลําทยําลําลลขํยาลยาลายอขาขยยาขงอยอขยขวองขงอัสขอวงอวงัวดอสงัสงวัวสุงดวัดสเัสดวุัชสุดัเสดุเนดชเุชุดชเุนเนชุ่เนคชชเนอชคนคนนอคอคนกคนอคอรกอนกอนีตนรกรนกีตกีตรหกรรีติหีนตรหีตีิตนิหนหเหปินหิเนเินปปินเนเต็ปนเปปเนตนตปนน้นตนซตตนึ่งตนซซนค่ึนงึ่งซซาคคซ่ึงก่ึซงาึ่างคํกคาึ่งกคาลาคํ ํากลักงากลํารังํกาัํงาลรบลํารลับงับแลงับงรัแรังแรับแัรบงรับรงแอับงแงอแรัดอรแอัรดงจังดรัดงอจอะงจอจัดะัอไดะัดะไจัจดไจไะจดะจด้ะไาจไะาจดไกดากไดาจดกจกจาาจากการกก

กากกราากวรกวรกัดาวัาดกวรากัดรัาดกรวาวกรวกัดารัดวาัดรากสรักดรสกาะสากสะารทะราะรสทสทอรทสะ้ะสอน ะทอทะนกทนอทอลกอนกนอับลนลกนกัขบกับลลกอขลัขบัลบงอับอขมับขงขงอวมอขมองลวงอวมงนมลงลมวลํ้มนวานวลนหลว้ําลนํ้า้นลาหนห้ําหนํ้าักํ้นาหหน้ําสักหนักหนปั สกนสักนักรปสักปสิัสงกรปสรปปสิง(ปิรงSปริ ง(รp(ิSงรSิง(rpิงp(Si(SnrS(pripSginpnr-prgirLgninir-n-oLigLngg-ao-oLg-LdaL-oaoLedodaoadeadedaddedeeMdeddMMdaMsMaMasaMss)Masasas)s)a)sหs)sห)ลs)ห)ังลหลหจังหังลหาลจจลังกัางลาังจกจังกจาารจกากกะารกรแกะกะรทกรแแระแะรทกะทแทแะกแทกแทกับกทกทกับผกับกกั บิวผกับผักบขิวัผบิวผับผอขิ วผขิวิวผงอขิวอขตขิวงของัอวขตตองอังวัวตงตยองตอัวัตวายัวยอองัวาอายอยงงยา่ ายางงางง

โดโโยดดโกยโดยโดากโดกยดยรายกาใยกรกรชากใาใารคชราชรใอคใรคชใชนใอชอค้ชคนกคอนค้ออรกนกอนะนรกรนกแะกะรกรทแรแะะรทกะทแะแกแทกแทับทกกทกับคกับกกอกคับคักบันบอคอับคนกคนอคอรอกนกอนีตนรรกนกีดตกีตรกรวดรีตดรีตรียตวีตวดีตดพยดยดวดว้พลวพยวยวัยงลยพลยพงัพงังลาพลงลงนังาัลงาังนทงนังางา่ีทกงานทานานํี่กนที่กนทหทําท่ีํากที่กนห่ีกหี่กํา่ีํกานดําหนหําหดนดคหนนดาคนดคดกาดาคคํากคกา่คลาํ ํากกังาลกลํารํากังํัางลับลํราลรังังบลแับงรัรังรแับรแับรงับรรแับอแงแงรัดรแออรงงัรดังดอจองอัดะัจดอจัดสะัดะจจาสจสะะจมาะาสสะมาสมาารสามมถารมรามหาถถารราหรหถถรไาถหาดถหไหไาจดหาดาไาจไจดไดกาไดาจ้ดจกจกาาจรกากการกรกกฟาการกรฟฟราาราฟฟาฟฟ
ควคคาววคคมาคาวควมสมวาาวัมสามสมาัมพัมสมสพัสนมพัสมมันมธพันมพพขธันธพันอัขนขธันธงอธอขขธคงข์องขอาคอคงอสงางาคงคะงสคสาคาทะาะส่าสทอสทะสะนอะทอะททนกอนทอลอกนก้อนับนลลกนกับกับลก(ลลRับัลบ(ลัe(บRRับัbบ(ee(R(RobRb(ee(RuoeRobbenubeuobodnobnuouduodnnunuddnNdndNudNmuNuNmNmbuNuumebmubmreme)bbrbre)be)erre)กr))rับก)กับคับกกากคับคักบกับา่าคับคํากคกาคลาําํกากัางลกลําํรกาังํัางลังบลํารลรังรัลบงแับงรับรังแรับแับรแงัรบรแับอแรงแงรัดแอรงอรงองัรดังดอใอังดอันดัอใดใัดนกัในดในใากนใกนรในากกานทกรการกทาดรทาราสดทรดทรอทสดสทดบอดอสดสบคสอบสออวคบคอบรบวควบคใรครวหควใวใรหรวหรใใรหใหให ห้  
ค คอค อนคอคคนกอน้คอ อกรน กอนนะรกรนกะแกะรกรแทระแะระทกแทะแแกมทกแททีมทกมทกีกิทศีมทกมมิ ีศทิ ศมี ที ทิาีศทิ ศิ ศงาทิ าศททงทงาทาํทาทางงาํมางทํ าทงุทมํมาทํ าุํ มาตุ มํ มาม้ั ตงุ มตุ มุ ฉ้ัมงั้ตุงมตฉาตฉั้ ง้ัตงกั้างฉา้ัฉงกฉกาฉาั กบากกาักบพักบกกพั้ื บนพักบั บ้ื นัพผ้ืบนพพิ ื้ผวนพผ้ื น้ื ินวิ้ืผวนโผผิผวดิผโวิ วโิ วดยิ วดโโยพโดยดโดพื้ นยพดยย้ื นพผ้ื นยพพิ ื้ผวนพผ้ื น้ื ินจวิ้ืผวนผะจผิ จวิผวิะตวจะิ วจ ตจอะตจะ ะองตอะตเตง องตปอ้ เอเง ปองนปงเงเงนพป เนปเปพ้ื นปพ ็น น้ื นพร้ื นพพา้ืรนพรื้ นื้บนาา้ืรนรบรบราารสาบบาสมบสบ่ํมาสมสํ่เสาํ่มาสมเม่ํเามํ่สาสํ่ าเํ่เมาอสมเสเสอมอสมไมอมอไอไมขอมไไ ขรไมขมไุ ขมร ขรม่ ขุ ขรุ ขร ขระรุ รขุ รขุ ะขะรุ ขรระระะะ
เพเเพรพาเรเพระเพาพเารทะพระราศิทารทาะะทาศิะทศิ ทะาทศิงทิศาิศาทกทงิศงทากทากรงางาวกงรกรงกาวากวงราราแรวงวงรวนาแวาแวางวานงนางแงตแวงแวนแํานแตนตนวแนวําาํวตหแตวแตาํนหาํตหแําแงนําแนหขหแงหนงอหนขขนงอนงอขงค่ขงขงอคอขคองนองอคงคจนงคนอคอะจอ้นจนอมะนะจนีจผมมจะะลจีผะีผมมตะลมลีผมีผอตีผตลลีผคอลอตตลาคตคอกตอาอ่าคาคกอกคาราคาก่สารการกาะสากสารทะราะรสสทอรสทะะสนอะทอทะกนทนอทอลกอ้นกนอับลนลกนกับกับลเลกชลับเับลเนชับชับเนเนชเชมชเชนเนชเื่อนมนมนเก่ือเื่อมเมเากมเกมื่อรม่ือาื่อา่ือกทรื่กอกรกาดทากทารรสดารทดทอรสทสดทดบอดอสสดกบสบออสรกอบกบะอรบรกทบกะะกรํทารกทระใะรําะทํนาทะใทใํตนาทนําําใตใํานตในแําในําตนหตแแตําํตาหนหําแแํานงแหนหแหงนงหนนงนง่ งง
แนแแวนนแแตวแนวนัง้แตนตวฉนวัง้ ้งัวตาฉตวฉตกงั้ างั้ตาฉง้ักฉ้งักฉาบักาฉกากพบัากบั กพ้ืนกบัพบักบัแื้นพน้ืบัพรพแืน้แพงืน้ รน้ืรแโื้นงแนงแรโรแโมนรงนงรโงถมโนมงโนวถโนถม นงม้วมวถขมถงงถวอขว่ถขวงองวอขงโขงลขงอโอขโกอลงลงอโจงกโกลงโะลจโลจกเกละกพะจจกเเจะพม่ิ พะจะเรม่ิเะพ่ิมเพะรพเรมิ่พยมิ่ะะ่มิระย่ิมรยระขะระยอยะขยขะงะยอะอขกขะงขงอากอขกองรางอากงสรกงรกาะสากสารทระาะรสสอทรสทะะสนอะทอทะกนทนอทอ้ลกอนกนอับลนลกนกบั กบัลลกลับับลับบั

โดโโยดดโทยโยดโด่ัทวโดทยยดไ่ัวยทั่วปทยไทไ่ัวปทั่วปค่ัวไไ่ัวปไอคปคไปนอปอคคนกคนอ้อครกอนกนอะรนรกนแกะกะรทกรแแระะรทกะทแแะทกแทกทแ่ีทผทกทกล่ีผกท่ีผทกิตลทล่ีผที่ผขิตี่ผิตลล่ีผาขลขิตยิตลาิตาขติขยยขาาขตตายมยายาตตทยมมตาาตทอาทมมางอมทอมทตงทงอทล้อตตองาองลลงตดตงาตาลตลดดลจาาลาดะจดจาดมะดะจจีคมจมะะจาีคะีคมมกะามาีคีคมากีกคาร่ีาคากอกรารกา อากอารนราราออนทรนอา่าอีทวานทนาัดี่นวท่ีวนทไัดทัดี่วท่ีวไี่วไัดอดั ่ีวดั ดไยอัไดอดไดูรยไดยอ้ะอดูรอูรยหยอะะยูรู่รยหวหูระะาูรวะหวงหะาหาวหงว1งวา่าว01าง1งาง00ถ1ง11ึง0ถ01ถ0ึง10ึงถถ0ถ1ึงึ1งถ0ึง0ึ1ง1010010000
แลแแะลลแมแะแะลลีชแมลมะะวลีชะชีมงมะวมวชีพมีชงงีชวพลว่ชีพวงังลวพงลงพงัพงัาลพงลงนลังางัลางัทนงนัางาี่แทงานทนาต่แีนท่แี นทกตทต่แี ท่แีตกแี่กตตีแ่า ตกงกตากาตตงกงตาันกา่ตกางหันงานักงกงลหกนัหันกาลนั หลันยหาหาลปหยลยลารปาลปายะยารยปรเปยะปภะรปเรเรทะภภะระเทเะภท(เภภTเท(ภท(ทyTTท(py(Ty(Tep(TpyTy)eypepy)สp)epeาสe)ส)eมา)สา)ามสมาสราสมาถมรารมาจถมาถราํจราถจรแถํารจถํานแจถแาจํ กนาํจแนําแไํากนแกดนแไนกไดนกดไกงัดไกดไนดงัได้งั ้ีนดนดงั งัดี้น้ีังนงันี้ นี้ ้ี ี้

1.11..1T11.yT.1T.Tpy.TyTyepTpyTpyeypepyeNpepeNeNจeNะNจจNมะNะจจีคมจมะะจาีคะีคมคมพะามาีค่มีคาพลีพคาพีคาังลาพลพงาังลพังลาพงลังลนังาังลาังนใงนัางนาใงนาในกานนใานกในกในราในากนกรรการกาการะรารกแกะรกะรทกรแแระะรทกะทแะแะกแทกทแ(ทกIทกm(ก(IกImm(p(I((Imap(mIpmIcampaptcpcapattacEcactnEtcEtentEnEErneEnegnEernryegnerge)rgyreygry)g)rgyเ)ygทy)เ)yเ)ทาท)กเา่เาทเทับกทเกาทาับับาก2กากับ.2ักบ2ับ2.ับ0.2.2270.0.2.20727น.002707ินว70น7ตินว7นิวนัตินวติ นิวั-ิตวันเติวม-ตัน-เัตนเตัมนม-ัน-เรต-เตมเ-มรมเรตมตตรตรรร
เปเเนปปเกนเปนเปากปเนกปรน็ านากทนรกรกาดทากทารรสดารทดทอรสทสดทดบอดอสสดกบสบออสับกอบกบอทบั บักบกี่ใทกับทชับก่ีใบั ท่ใีชบัทชนทใ่ีทีใ่ชกนีใ่ชนีใ่ชากใ้ชนกใรนาในากนรกรกาอกาการสรอาอรกกรสกสอา่อกรอรสงาสอ าสปรงรสงรากปา้ปรางตงกาปกงปทิงตปตกปกัว่ิทกิทตตกไวั่ตทิว่ัปทิตไทิไัว่รปทิ่ัวปวั่ไรไวั่ปรไมปวไปวรทมปรมรววงั้ทรวทมงมวงั้มท้งัาทมงงทนั้งาทง้ัาง้ักนงน้ัางอากงานกนสาอนอกนกรสกสอา่อกรอรสงสาอ าสรงรสงระาสา้สรางพะงาะสงสพางสพะนะสาะพาพะคนพนาพอาคานคนาอนอคนคกนคนออครกอนกนีตอรนรกนกีตีตกรรกรตี ีตรตี ตี

2.22T..22yT2T..2py.Ty.TepTypTyepyeNpypeNRpeNeReNRมNNRคีNมRมRาคีRมคี พมามีคามพคีลพีค่า างัีคลพาลงพางัพังาลพงลงนลงัางัลางันใงนัานงาใงานในกานนใานกในกในราในากนกรรการกาการะรารกแกะรกะรทกรแแระะรทกะทแแะเกแทกทแเทเกทากทกเากเทาเทับกทเกา่ทาับับาก2กากับ.2ักบ2ับ.ับ0.22270.0.2.2727น.00207ินว70น7ติว7นิวนัตนติวนิวั-ิวันตเติวม-ตัน-เัตนเตันมม-ัน-เรต-เตมเม-รมเใรตตมชตรใใตรกชรชรใับกใกชใชับกใชับก้กชากับกักบราับากทักบรรกาทดากทารรสาดรทดทรอสทสดทดบอดอสสดบลสบออสักลอบลบอษักบักลบลษณลษักักลณักษะณษักษะณษะณณณะะะะ
งางงนาางเนงนชางาเงานเชนชานเน เนชดเชเชนเยีดน่ชดนวเียนเียดกเดวดวเียับียดกกียววยีบั ับวกTกวกับyTับกTับpyบัyTeTppTyyTeyepNpypeNpeNแeeNตแNแNจตNตแะแจ แจตมตแะตะจ ีอจ่ตมมจะะปุจอี ะีอมมะกุปมปุีอมอีรกอีปุกปุณอี รุปรกปุกณใณกรนรกใรณใณกรนณนใณากใ์นกใรนาในากบนรกรกานับากบารรทนัารบันบรกึทบันทบันขึกันทกึ นัทอขทขึกทกึมอ ึกอขขึกูลมขมออ้ขตลูอลูมมอดิตมตลู มูลติดลูดิตตูลัง้ ตดิริดตงั้ิดั้งตว รตดิ รตมั้งว้ังตวรั้งดมรมง้ัรว ว่ดรวดมยมวมวดมดยยดว ว้ดวยยว ยย

3.33.T.33yT3.T.3p.yTy.TepTypTyepyepypeLpeeLeLจะLจLจLมะLะจจีคมจมะะจีาคะีมคมะพาม่าีคมีคพลีพคาีคาังลาพลพงาัพงังลาพลงงลันาัลงาังนใงันงานางใานในกานในาใกนกในรใานากนกรกรารกาการกะรารกรกแะกะระกทรแแระแะรทกะทแทแะเกแทกแทกเทเกทากเทกทเกากเทาเทั่บกาทเกาทกาับัาบก0กัาบกับ.ัก0บ07ับ0ั.บ3.0707.05.373.07.75375.3น37535ินว53น5ตินว5นิวนัตินวติวนิวัน-ติวันเติวั-ตมน-เัตนเันตม-มัน-เรต-เมตเ-มรมเตรเมตปตรเตรเปนรปรเนกเปนเปปาเก็นกปนรานากนทกรกรากทาดทารราสดรทดทรอสทสดทดบอดอสดสบทสบอสอี่ทอใบทบอชบ่ีใท่ีใบทชชที่ใท่ีใชี่ใช่ีใช ้ช 
พพลพังลพลพงังพังลาพงลงลนังาัลงาังนงนังาานองานนายนอนอนนกยนยอนอว้กอกยาอยวยวกกยากากวกวTวาวาวy่Tา TpาyyTepTpTyyeTeyppyNpeepNeNeNเNNหNเเNหมหเามเหมเหะาหเามสหมะะมาํมสาสาะหะําะําสสรหะหสําับําสรําหรหัําบกหับรหรากรับกับราับากทับกรรกาทดากทารรสดารทดทรอสทสดทดบอดอสสดบขสบออสนขอบขบอนาบนขบขดาขนาานเขดนดลาดนาเเ็ากดลเดลาลดเแ็กเด็กล็เกลแลเแ็กแ็กละ็กลแล็วกแะแะลัสะลแวลวะดวัะลสัสะวัสุวทะดวดัสัสดวุ่ีทัสุทดัดสุที่ําดุที่ ุดทก่ีทุําที่ําุที่ากา่ีทกํารี่ทํากาํกทกรํารกาทดากรทารรสทดารทดทรอสทดสดทดบอสดอสดบนสอบอสั้นอบนบอั้บมนน้ั บนีคนมั้นมน้ั วีั้คนีมคั้นมาวมีวคมีคาีคาวอมีวคมวาอาวอามมนาอมอมอไนอน่อห ไอนไหวอนหนไไนวหวไหไหวหววว
ตอตตแอ อตตรแตแองอ่ตรอรแกงแองแรกรแกรงะรงรกงแกะงะกรทแรกแระะกทระทแแะกแทกเทแชทกเทกเนชกชกเนเนชหเชชเนิหน่ชหนเนิหนิทหเหนิเยีทหนิทินเมยีินเทียเทมทเมยี(ทยี ยีมA(มยี(มrAมA(t(ri(Arft(AtiAcrifArtfirticactfriifltaicfaiciflScilaicatiSlaSoilatlStnolSotSentoSntoetone)onneเ)en)ป)eเeเ)นปเ)ป)ปเตน)เปนเน็ปนตปเนตปตน นนต้นตตน นตนน

4.44T..44yT4T..4py.Ty.TepTypTyepyeLpypeRLpeLeReLRจLRLะจRLจRมะRจะีคจมมะจะาจีคมะคี พมะามีคา มพีคลพคี่า าังคีลพาลงพางัพงัาลพงลงนลังาังลางัในงนัางาใงานใกนานนใากนในกใรนาในากนรกรการกาการะรารกแกะระกรทรแกแระะกทระทแแะเกแทกทแเทเกาทกทกเาเกทา เบัทกทกเาทบัา่ ับาก0กากบั.0บัก70ับ.ับ3.7070053.3.07.7575น.33735ินว53น5ติว5นิวนัตนติวนิวั-ิวันตเติวม-ตัน-เัตนเตัมนม-ัน-เรต-เตมเ-มรมเรตมตปตรเเตรปนรปรเนกเปนเปาปกเนกปน็รานากทนกรรกาทดกาทารรสาดรทดทรอสทสดทดบอดอสดสบลสบออสักลอบลอบษักบักลบลษณลษักักลณักษะณัษกษะณษะณณณะะะะ
เชเเนชชเน เนชดเชเชนเียดน่ชดนวเียนเยีดกเดวดวเยี ับยีดกกยีววยีับับวกTกวกับyTับกTับpyับyTeTppTyyTeyepLpypeLpeแLeeตLแแLLจตตLแะแจแจตมตแะตะจ อีจ่ตมมจะะุปจอี ะอีมมะกปุมุปีอมอีรกีอุปกุปณีอรุปรกปุกณใณกรนรกใรณใณกรนณนใณากใ์นกใรนาในากบนรกรกานับากบารรทนัารบันบรกึทบนัทบนั ขกึันทึกันทอขทขึกทกึมอ กึอขขึกูลมขมออ้ขรูลอูลมวมอรมรูลมวลู วูลรอมรลูมรว ยว่อรวอมมดูวยมยอมอวูด อดูยยอว ยวดู ดู่ยยดูว ว้ดู วยยวยย

5.55T..55yT5.T.5py.yT.TepTpyTyeyeppypLepeeBLeLLBBจLBLLะBจBจLBจมะBะจะจีคมจมะะมจีาคะีมคมะีพคามีาคมีค่พาลีคพาีพคาังลาพลพงาลังพังลาพลงั งลนังาังลาังนใางนัางนานใงานในกานในในากในกในรากในากนกรารการการการะรการกแกะรกะรทกแระแระะทกรแะทแแะเกทแทกทแเทกเทากทกเาทกเาเทับกทเ่กา ทาับกัาบ0กาักบ.0ักบ70ับ.ับ30.77005.373.0.75753.น3735ินว53น5ติว5นิวนัตนติวนิวั-นิวันตเติวม-ตัน-เัตนเตมันม-ัน-เรต-เตมเ-มรมเซรตมตตึ่งรซซตรจรึ่ง่ึรงซะซจจซ่ึงเ่ึซะงะปึ่งจจเ่ึงจเะปนะปจะเนกเะปนเปาปกเนก็ปนรานากทนกรรกาทดกาทารรสาดรทดทรอสทสดทดบอดอสสดบสบออสอบอบบบ
ปลปปกีลลปปยกีปีกลอปลยลยีกยกีลอีกอยยกี ยสออ่ยอาํยสยสอหยําาํยสรหสหสําบั ราํสรหาํ กหบัาํับหราหรกกรับับารับาคกรับกรกวาคาคกบราวรวาครคบรบควุมวควคบบควุมบมุคบคณุ คุมมุคณภมุณคคุมคาภุณภณุคพุณาาภณุ อพภพภายภาอพอาพายพยองพอาอาตยงยองยอาต่าตยงาเองนอาตงตเงตเอ่ืน นอต่ องเือ่ เอน่ืขเนงนงเอื่ขนือ่ขอ่ืงอง่ือวขงขงงขัสอวอขวอดงัสงอัสวงุปดวงดวัสัสรุปวัสุปดะดัสรดรุปเุดะปภะุปรเุปรเทภะรภะระเดทเทภะเภินดภเดทภทเนิทินผดทดเดาเนิผินดผินาเหาินเผเผผรเาหหาผือารราหผหือือหรลผหรผรอืติือลรลือผภผิตือติผลลณัภผลภิตติลณัฑติภัณภิตภฑจัณฑภัณัณําจฑณัจพฑําฑาํจฑพวจ์พจาํกาํวจพวาํกพําพกวรพกวกวะกรวกรเะกบะกรเรกเ้อืบะรบะระงเ้ือเบอ้ืะเบเงซบเงอ้ืเบื้อรเซอ้ืงซงาื้อรเงรเมซงาเซาซรเิคมรมซราิคาริคมามามิคมิคิคิค

ประจาํ ปง บแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาว รยทวดิธีคสออนบกครอะนแกทรกีตแ(Rบeบbไมoทunาํ ลdาHยammer)

-6- -6- -6-
6. Typ6.6e.TTyTMpyypepeeMจะMจมะีคจมาจีะคพะ่ามมลพีคีคังล่างังพางนลาลัใงนังนงใงากนานากนใรานใกรนกรกากะราแะกรแทรกะทกแรกเทะเทกาแ่เกาทกับกาับกเ2ัทบ29่9า.24ก.943ับ.34น32นิวิน9วตติว.ัน4ัตน-3ันเ-เม-มเนตมติวรตรตรเัเปนปเปน-็นเนกมกกาตาารรรทททดเดปสส็นออบการทดสอบ
ที่เหมาะกทับี่เหมหมวมลาาะคะกอกบั นับมกมวรลวีตคลขอคนอากนดรกตีใหรขตีญนขา ดนไดใาหแ ดญกให่ ไงญดาแ้น่ กไถด่ นง้แานกนค่ถงอนานนนกคถรอนีตนนกแครลีตอะนแงกาลนะรงีตทาานแงทลวาะงิ่ งขงวาอง่ิ นงขสทอนงาสางนมวาิ่งบมขินบอนิงสนามบิน
7. Typ7e.7T.TyPTypeypenpedePeuPPnleuednmnuddluulmจuluะmจมmะีคมจาจีคะพะ่มาลมพีคังีาคลงพัง่างลนพาังใลนงนาังใกนงาใกนรนากรใารกนระรกแะราทแะรทกแกกเททรเกะทาเ่กแทากับทาักบก0ับเ0.ท80.8่8า.83ก83ับ3นนิวน0ิวติว.ต8ันตัน8ัน–เ3-เมเมมตนตตรริวรเตเปปันน็น -กเกมารตร เป็นการ
ทดสอบกทับดทสส่ี อใอชบบกกับับทวทัี่สใใชี่ดใช้กชุทกับ้กับี่มวับวีคัสัสวาดดัสคุทุทดวี่ม่ีมุทาีคีคมี่มาาแคี คขว่าว็งาคาตมมว่ํแาแาขขมเ็งช็งแตตน่ขา่ํา็งวเเตชัสช่นานดุมวเวชัวสัส่นลดดุมเุมบววัสาลใดเนบบุมากวใานลรกเกบาอราสกในร่อ ากสงราง้ารางกนง่อาปนสูนปรฉู้นาางฉบงาาผบนิวผตปิวตาูนง่า ฉๆงาๆบซซึ่งผ่ึงมิวมีคตีคา่ ่ากงกําๆําลลัซงึ่งมีค่ากาลัง
รับแรงอัดรับอแยแรูรงะงออหัดัดวอาอยงยู่ระู่ร5หะ–วห่าว2ง่า55งน–5ิว2ต–5ัน2นต5ิวอตนตันาิวตรต่อาันงตตมา่รอิลาตลงิเามมริลตาลงริเมแิตลลรละิเแจมละตะใรจหะผแใลหก้ะผาลจรกะทาใหรดท้ผสดอลสบกอาทบร่ีดททีก่ีดดวีกสาวกอ่ากาบราทรใ่ีชดใชีเก้คเควร่ราื่อ่ือกงงามมรือใช้เครื่องมือ
แบบ TypแeบบNบTหTyyรppอื eeTNyNหpรหeอื รLอืTyTpyepLe L
8. Ty8p.8eT. yTpTyPeyppTPeTPTจPจะTะจมมีะคีคม่ าาจีพคพะล่ มาลั งพีคังงงาลาพนั งนลใงในังานงกนากานใารนใรกนกกรกระาะรแแกกททรรกะกะเแเทแท่ าทกากเกกทั บับเาทก00่ับา..88ก808ั บ3.388นน03ิ วิ.ว8นตต8ิวั ัน3ต-ันนเม-ิ เวตมตรตั นรเป-เป็เนมนกกตาารรรททดเดปสส็ อนอบการทดสอบ
กับท่ีประกับอททบ่ีปี่ปดรวระะยกกหออัวบคบดอ้วดนย้วหทยัวหดคสัว้อคอน้บอทนทดท่ีมสีอขดบนสทาอดี่มบีใขทหนี่มญาีขดทนใี่หถาูญกดพ่ทใหัฒ่ีถูญกนพ่ทาัฒขี่ถึ้นูกาพเขพัฒึ้น่ือนเใพาชื่อขในใึ้ ชก้ใเนาพรก่ือทาใรดชทส้ใดอนสบกอวาบัสรวดทัสุกดอุกสส่ออสรบารวา้งัสงททด่ีมี่มุกีคีค่อา่าสกกรําํา้าลลงังท่ีมีค่ากาลัง
รบั แรงอัดรตบั า่ํ แแมรรางงกออดั ดั(ต0ต่ํา.5ม่ามา–กาก5(0น(.50วิ .–5ตัน5–ตน5อ วิ ตตนาันวิ รตตาอ่งนั ตมตาิล่อรลาติเงามมรติลารลง)ิเมมิลตลร)เิ มตร)
2.2 หลกั 2ก.า22รหทหลําลักงกั ากกนาารขทรอทํางงาคางอนานขนอกขงรอคะงอ้แคนทอ้กกรนะกแรทะกแทก
เม่ือจะเรเมิ่มเื่อมใจชื่อะงจเาะรน่ิมเใรใหิ่ชมกง้ใาชดน้งแใากหนนก้ ใดหPแ้กlกuดนnแgPกeluนr ngPไeปlurบnไนไปgปพeบบrื้นนไผพพปิว้ืนื้นบทผผี่ตนิวิวทอพท่ีงต้ืี่ตนก้ออผางงิวรกกทาารี่ตดรทท้สอดดองสสกบออาบแรลทแะดลกะสดกอดปบปุมุ่มแลล็ลอ็อคะคกแแกดกนปนสุ่มสปลปร็อริงคแกนสปริง
ท่ีอยูด า นขทาอี่ งยยดู่เู่ดพา้ ้าน่อื นขปขา้ ลง้าดงเเพลพเ็อื่พ่ือปคป่ือลแลปดกดลนลด็อ็อสลคคปแ็อแรกคกิงนนแสแสกปกปนรนรสิงิงปPแรlกuิงนnแgPกelurนnทgPี่หelurดnทตgี่หัวeอดrตยัวทูภอี่หายยดูภ่ใตนาัวยกอใรนยะกู่ภบราะอยบกใอจนกะกจเรละะ่ือเลบน่ืออนกออจกอะมกเมาลอาือ่ อยนยูใอนูใ่ นอตตกําําแมแหาหอนนยง่ ู่ในตาแหน่ง
พรอมทดพสรรออ้ อบมมททจทดาดดสกสอนสอบ้ัอนบเบจรจา่ิมากจกในาหนั้นกแ้ันเนรเ่ิ้ัมงรนก่ิใมเหดรใแหิ่ม(ร้แใงหรกงL้ดแกoรดa(งd(กiLnดoga(dLin)ogaท)d่ีทin)ี่าทgทย้า)่ีกทยทราก่ีะยทรบกะ้ารอบยะกอกบใกรอนใะกนทใบทิศนอิทศกิทศาใงทานตงาต้ัทงต้ัฉงิศ้ัฉงาทฉกาากากกงกับกตับพับั้งพื้พนฉื้นื้ผนาผิวผกิวิ กแแับกกนพน้ืนPPlผluuิวnnggแeeกrน Plunger
จะเล่ือนเขจาะสเเลลตู ่อื ่ือัวนกนเขรเขะา้ ส้าบตูส่อัวู่ตวกกกัวดรรกวะะรบยบะอแอบกรกดองดกวก้วยดดยแอแ้วรยรงงาแกกงดรดชงออากยยๆดา่างองเชมชยา้่ืาอ่าๆๆแงกเชเมมน้าื่อื่อๆแPแกlกเuนมนn่ือPgPแleluuกrnnนสggeัมePrrผlสuัสัมnกผgับัสeพกrับื้นสพผัม้ืนิวผทผัสิว่ีทกทดับี่ทสพดอ้ืนสบอผแบิวลแทวล่ีทว้มดวมสลวอลนบนํ้าแ้ําหหลนน้วักักมสสวปปลรรนิง้าหนักสปริง
จะสะทอจนะกสสละะับทท้ดอ้อนวนยกกลแัลบรังบดก้วดยด้วแนยร้ันแงรกแงดลกนะด้ันจนะแ้ันและสแจดละงะแคจสาะดสแงะคสท่าดอสงะนคทบ่า้อนสนมะบทานต้อมรนาวตบัดรนดวมวัดยาดตแ้วยกรแวนักดเนลด่ือเ้วลนยื่อแนซกึ่งซนเ่ึงปเเลปนื่อ็นคนคา่ากซกา่ึงารเรสปสะ็นะททคอ้อ่านการสะท้อน
( Reboun(dRebboouuVnnaddluVVeal)aulVeua)elทu) ่ีeเทก)่ี เิ ดกจิ ดากจทกาา่ี เากกรกิ กดเคาจารลารเื่อคกเนคลกทล่ืาอ่ี ขื่รอนอเนทคงมท่ีลขวื่ ีอขลนงอนมท้งาวี่ หมขลนอวนังกล้ ามสนหวปํ้ านลรหินงักตนํ้ าสาั หกปมนสครั ิปกวงาตสรมาิปงแมตรขคิ งา็งตวมแารคมงวขแคาอขวมง็างผแมิ วขรแพง็ ข้ื นข็แงอแหรงรงลผงัขกิ วขกอพอางรง้ื นผทผิ วิ าวหพงพลาื้ นักการท างาน
หลกั การทดหาํ งัลงกกัาลนลก่าดา่ วรวงั ทดกดําังลงงัแาแสนวสดดงั ใกงั นแลใรนาสปู วดรทูปงด่ี ใทังน1แ่ี รส1ปูดทงใ่ีน1รูปท่ี 1

พ้ืนผวิ ท่จี ะพทพืน้ ดืน้ผสิวผอทิวบจี่ทะ่ีจทะดทสดอสบอบ

รูปที่ 1รูปแทสร่ี ด1ปู งแทหสี่ล1ดกั งกแหาสลรดักทกงาํหงรลาทกันํากงขาาอนรงขทคอาองงนคากอ้นนรขะกอแรงะทคแก้อทนกกระแทก

DPT KM Action Plan 2018

องคความรตู ามประเด็นยทุ ธศาสตร กดรมาโนยกธาารธบกิ ารริกแาลระดผา ังนเมชอืางง

-7-
สูตรคานวณค่าตัวเลขการสะท้อนกลับ (ค่า R ; Rebound Value) ค่าตัวเลขสะท้อนกลับ
เป็นตัวเลขที่แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของพลังงานที่สะท้อนกลับกับพลังงานท่ีกระแทก บนพ้ืนผิวท่ี
ต้องการหาค่ากาลงั รบั แรงอัดของวัสดุ ซึ่งโดยท่ัวไปแลว้ คา่ การสะท้อนจะข้นึ อย่กู ับความแขง็ ของวัสดุน้นั

ที่มา: ขอ้ มลู จากบรษิ ัทผ้ผู ลิตสินคา้ PROCEQ

ประจาํ ปง บแปผรนะกมาารณจัดพก.าศร.2ค5ว6า1มรู

องคความรูตามประเด็นยุทธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบิการริกแาลระดผาังนเมชือางง

บทท่ี 3

การทดสอบโครงสร้างคอนกรตี แบบไม่ทาลาย ดว้ ยค้อนกระแทก (Rebound Hammer)
ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมอื ง (มยผ. 1502-51)

3.1 อปุ กรณแ์ ละส่วนประกอบของคอ้ นกระแทก
3.1.1 ค้อน ก ระ แท ก แบ บ สมิดท์ มี ส่วน ป ระก อ บ ห ลัก คือ ตัวค้อ น ภ ายน อ ก (Body)

แท่งเหล็ก (Plunger) ก้อนเหล็ก (Hammer) สปริง (Spring) สลัก (Latch) และช่องสไลด์ที่ใช้วัดระยะสะท้อน
ของก้อนเหล็ก (Indicator) ระยะสะท้อนของค้อนกระแทกวัดได้จากมาตรวัด ซ่ึงติดกับค้อนโดยมีค่าต้ังแต่
10 ถึง 100 เรียกว่าค่าการสะท้อน (Rebound Number) รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างส่วนประกอบของ
ค้อนกระแทกแบบสมดิ ท์ (Schmidt’s Rebound Hammer)

ก้อนเหล็ก (Hammer) ช่องอ่านคา่ การสะท้อน
(Indicator)
แท่งเหล็ก (Plunger)

สปริง (Spring) สลัก (Latch)

รูปท่ี 2 แสดงตัวอย่างส่วนประกอบของค้อนกระแทกแบบสมดิ ท์ (Schmidt’s Rebound Hammer)

3.1.2 ก้อนหินขัด (Abrasive Stone) เป็นก้อนหินที่มีผิวหยาบ และมีส่วนผสมของซิลิคอนคาร์ไบด์
หรือวสั ดเุ ทียบเท่าอน่ื ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 ใชส้ าหรบั ตกแตง่ หน้าพ้นื ผวิ ทดสอบให้เรียบ และมคี วามสมา่ เสมอ

รูปท่ี 3 แสดงตัวอย่างกอ้ นหินขัด (Abrasive Stone)

ประจาํ ปง บแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาว รยทวดธิ คีสออนบกครอะนแกทรกีตแ(RบeบbไมoทunําลdาHยammer)

-9-
3.1.3 ท่ังทดสอบ (Test Anvil) เป็นก้อนเหล็กทรงกระบอกท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 150 มิลลิเมตร มีความแข็งของจุดรับการกระแทกเท่ากับ Brinell 500 หรือ Rockwell 52C
และมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้ค้อนกระแทก ตั้งฉากกับจุดกระแทกขณะทดสอบ ดังแสดงในรูปท่ี 4 ใช้ในการหาค่า
ป รับ แ ก้ (Correction Factor) ค่ าส ะ ท้ อ น ก ลั บ ภ าย ห ลั งก าร ท ด ส อ บ จ าก ก้ อ น เห ล็ ก ม าต ร ฐาน
ทท่ี ราบค่าความแข็งท่ีแน่นอน

รูปท่ี 4 แสดงตัวอย่างทง่ั ทดสอบ (Test Anvil)
3.2 วธิ กี ารใช้งานค้อนกระแทก

3.2.1 ก่อนการทดสอบ ผู้ทดสอบต้องปลดแท่งเหล็กให้หลุดจากตัวล็อค ด้วยการกดค้อนกระแทก
ที่ผวิ คอนกรตี และคอ่ ยๆ ผอ่ นออก แทง่ เหลก็ จะยนื่ ออกมาจากตัวคอ้ น

3.2.2 ระหวา่ งการทดสอบ ให้ตั้งตัวค้อนตั้งฉากกับผิวคอนกรีต แล้วค่อยๆ กดค้อนกระแทก
เข้าหาผิวคอนกรีต เมื่อค้อนกระแทกถูกกดเข้าหาผิวคอนกรีต สปริงที่ยึดระหว่างตัวค้อน และก้อนเหล็กจะหดตัว
เมื่อค้อน กระแทก ถูกกดจนถึงระดับหน่ึง ตัวสลักจะปล่อยก้ อนเหล็กโดยอั ตโนมัติ และก้อนเหล็ก
จะสะท้อนเขา้ กระแทกแทง่ เหลก็

3.2.3 ในระหว่างก้อนเหล็กสะท้อน ตัวอ่านค่าจะเคล่ือนที่ไปกับก้อนเหล็ก และค้างอยู่ที่ระยะ
มากท่สี ดุ ทก่ี ้อนเหล็กสะท้อนกลบั ดงั น้ัน จะสามารถอ่านคา่ การสะท้อนกลบั ไดจ้ ากมาตรวดั ทตี่ ิดอยูก่ ับตัวคอ้ น

3.2.4 การทดสอบนี้สามารถใช้ได้ทั้งทิศแนวนอน แนวต้ัง แนวเอียง 45 องศา หรือแนวเฉียงอื่นๆ
ดังแสดงในรูปท่ี 5 ทั้งน้ี จะต้องมีกราฟการแปลผลตามทิศทางท่ีทาการทดสอบด้วย เน่ืองจากทิศทางของการทดสอบ
มีผลต่อแรงโน้มถ่วงที่กระทาต่อก้อนเหล็ก ดังนั้น การทดสอบในทิศทางแตกต่างกันจะให้ผลการทดสอบ
แตกตา่ งกนั สาหรบั คอนกรีตชนดิ เดยี วกัน

3.2.5 ค่าการสะท้อนกลับที่ได้ จะต้องถูกนามาปรบั แก้ด้วยการคูณค่าปรับแก้ ก่อนนาค่าดังกล่าว
ไปอ่านคา่ จากกราฟแปลผลของค่ากาลงั อัดในแต่ละทิศทาง ดังแสดงในรูปที่ 6

DPT KM Action Plan 2018

องคความรูตามประเด็นยทุ ธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบิการรกิ แาลระดผา งั นเมชอืางง

-10-

5 (ก)

5 (ข) 5 (ค)
รูปท่ี 5 แสดงตัวอย่างทิศการทดสอบ แนวตงั้ แนวนอน และแนวเอยี ง 45 องศา ดว้ ยคอ้ นกระแทก

รูปท่ี 6 แสดงตัวอย่างกราฟแปลผลของการทดสอบในทศิ ทางต่างๆ ด้วยค้อนกระแทก

ประจําปง บแปผรนะกมาารณจัดพก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาวรยทวดธิ ีคสออนบกครอะนแกทรกีตแ(Rบeบbไมoทunาํ ลdาHยammer)

-1-111–
3.3.3ควคาวมาสมัมสพัมันพธันรธะร์ หะวหาวงา่ คงาคกา่ าํกลางัลองั อดั ดัแแลละคะคา กา่ กาารรสสะะททอ้อนน

โดโยดทยวั่ ทไั่วปไคปวคาวมาสมัมสพัมันพธันรธะ์รหะวหาวง่าคงาคก่าํากลาังลอังัดอัดแลแะลคะาคก่าากราสระสทะอทน้อน( R(ReebboouunnddNNuummbbeerr) จะเป็น ไป
ตาตมาผมลผกลากราทรดทสดอสบอขบอขงอบงบริษริษัทัทผูผู้ผลิลติตคคอ้อนนกกรระะแแททกกแแตตล่ละะรราายยออยยา่างงไไรรกก็ต็ตาามม คคา่ากําลังอัดที่ได้อาจมีความ
คลคาลดาเดคเลคื่อลนื่อนทั้งทนั้งี้นเี้นเนื่อื่องจงจากากววัสัสดดุสุสัดัดสสว่วนนผผสสมมขขอองงคคออนนกกรรีตีตทที่ตี่ตรรววจจสสออบบ สภาวะแวดล้อมขณะทดสอบ
แลแะลคะอคนอกนรกีตรทีตี่ผทูผี่ ลู้ผิตลคิตอคน้อนกรกะรแะทแทกกแแตตล่ละะยยี่หี่หอ้อททํากากาารรททดดสสออบบใในนหหอ้องงปปฏฏิบิบัตัติกิกาารร ออาจมีความแตกต่างกัน
ดังดนังั้นน้ันกากราสรรสารง้ากงรการฟาคฟวคาวมาสมัมสัพมพันันธรธะ์ระหหววาง่ากงกําาลลังังออัดัดแแลละะคคา่ากกาารรสสะะททอ้อนนขขอองงคคออนกรีตที่ใชว้ ัสดุประเภทเดียวกัน
หรหือรสอื ัดสสัดว สน่วเนดยีเดวียกวันกันหรหือรสือภสาภวาะวแะวแดวลดอลม้อทมท่ีใกี่ใกลลเค้เคียียงกงกันันรรววมมทท้ังั้งเงเง่ืออ่ื นนไไขขกกาารรททดดสสออบบที่คคลา้ ยคลึงกันกับคอนกรีต
ท่ใี ทชใี่จชร้จงิ รในิงใโนคโรคงรสงรสา รง้างจะจยะ่งิยชง่ิ วชยว่ ใยหใหกา้กราปรประระเมเมินนิ ผผลลกกาารรตตรรววจจสสออบบเปเปน็นไไปปดดว ว้ ยยคคววาามมแแมมน่ ยํามากขน้ึ

นอนกอจกาจกานก้ีนคี้ วครวจระจมะมีกีการาทรทดดสสออบบชชนนิดิดออื่นื่นเสเสรริมิมเเพพ่ือ่ือดดูแูแนนววโโนนม้มขขอองงชุดขอ้ มูลวา่ มีความสอดคล้อองง
แลแะลเะปเนปไ็นปไใปนใทนิศททิศาทงาเงดเียดวียกวันกันกักบับขขอ้อมมูลูลทท่ีได่ีไดจ้จาากกกกาารรททดดสสออบบดดว้วยยคคอ้อนนกกรระะแแททกกหหรรือือไม่ เชน่ การเจาะเก็บก้อ น
ตัวตอัวยอายง่าในงใพน้ืนพทื้นี่ ท( ี่C(Coorinringg) การรใใชชค้คลลื่น่ืนออัลัลตตรรา้าโโซซนนิกิก((Ultrasonic Pullssee VVeellooccitityy))กกาารรยยิงิงดด้ววยยหหัวัวหหยยั่งั่งททดดสสออบ
( P(ePneenteratrtaiotionnReRseistisatnancecePPeenneettrarattee) เปน็ ตน้
3.43.4กากราสรรสารง้ากงรการฟาคฟวคาวมาสมัมสพมั พนั นัธรธะร์ หะหววา ง่ากงกําลาลังองั อัดัดแแลละะคคา่ากกาารรสสะะททอ้อนนตตาามมมมยยผผ..115502-51

3.34.41.1 เตตรียมตัวอยา่ งทดดสสออบบคคออนนกกรรีตีตททรงรกงกระรบะอบกอขกนขานดาเดสเนสผ้นาผน่าศนูนศยูนกยล์กางลาง115500 มมิลิลลลิเิเมมตตร
แลแะลสะูงสูง330000มมิลิลลลิเิเมมตตรร โโดยยเปล่ียนแปลงสัดสว่ นผสมให้มีช่วงครอบคลุมกาํ ลังอัดของคอนกรีตในโคครรงงสสรร้าางง
ท่ีตทร่ีตวรจวสจอสบอบโดโยดมยีจมําีจนาวนนวตนัวตอัวยอายง่ทางดทสดอสบออบยอางยน่างอนย้อย33 ตัวอย่างสสาําหหรรับับแแตต่ลละะชช่ววงงกกาําลลังังออัดัดขขอองงคคออนนกกรรีตีต
ดงั ดแงัสแดสงดในงใรนปู รทปู ่ีท7ี่ 7

รูปรูปทท่ี 7่ี 7แแสสดดงงตตวั ัวออยยาา่งงตตวั วัออยยา า่งงททดดสสออบบคคออนนกกรรีตีตททรรงงกกระบอก
ขนขานดาเดสเสน น้ผผานา่ นศศนู ูนยยกก์ลลางาง115500มมลิ ลิ ลลิเมิเมตตรรสสูงูง330000มมลิ ลิ ลลเิ มตร

DPT KM Action Plan 2018

องคความรตู ามประเด็นยทุ ธศาสตร กดรมาโนยกธาารธบกิ ารริกแาลระดผางั นเมชอืางง

-12-
3.4.2 หลังจากการเตรียมผิววใใหหเ้เรรียียบบ (Capping) นนาําตตัวัวออยย่าางงททดดสสออบบททรรงงกกระบอกเข้า เคร่ืองทดสอบ
กําลังอัดคอนกรีต และเเพพ่ิม่ิมแแรรงงกกดดตตัวัวออยยา่างงททดดสสออบบใใหหม้มีคีคา่าปปรระะมมาาณณรรอ้อยยลละะ 1155 ขขอองกาํ ลังอัดประลัยเพ่ือยึดรั้ง
ตวั อยา่ งทดสอบใหอ้ ยูน่ ิ่ง ตัวอยา่ งทดสอบตอ้ งอยใู่ นสภาพอิ่มตวั ผวิ แหง้ ในขณะทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปท่ี 8 แสดงตวั อยา่ งการทดสอบคา่ กาํ ลงั อัดของกอ้ นตัวอยา่ งคอนกรีต โดยใชเ้ ครอ่ื งทดสอบกําลงั อัด
3.4.3 วดั คา่ การสะทอ้ น 15 คร้ัง โดยแบง่ ตําแหนง่ ทดสอบเปน็ แนวตั้ง 3 แนว และทดสอบ 5 ครั้ง

ต่อแนวว โโดดยยแแตตล่ละะแแนนวใวหให ้าหง่ากงันกเันปเนปม็นุมมุม 112200 อองงศศาาตตาําแแหหน่ง การกดคววรรออยยูใู่ในนรระะยยะะ20200 มมิลิลลิเมตร
บริเวณชว่ งกลางของตัวอยา่ งทดสอบหรือประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงของแท่ง ตัวอย่า งทดสอบ และต้องไม่
ทดสอบซาํ้ ตาํ แหนง่ เดยี วกันดดงั ังแแสสดดงงใในนรรูปูปทท่ี ่ี99

รูปท่ี 9 แสดงตําแหนง่ จดุ ทดสอบการสะทอ้ นของกอ้ นตวั อยา่ งคอนกรตี หนว่ ยเปน็ มลิ ลิเมตร
3.4.4 เฉลเฉี่ยลค่ีย่าคกาากราสระสทะ้อทนอทน่ีทได่ีไ้ดแ ลแะลคะ่คาเาฉเฉล่ีลยี่ยจจะะเปเป็นนคค่าากกาารรสสะะทท้ออนนขขอองงตตัวัวออยย่า งทดสอบ

ดังตารางท่ี 2 แสดงตวั อยา่ งการคํานวณคา่ เฉลี่ยผลการทดสอบ

ประจาํ ปงบแปผรนะกมาารณจัดพก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาวรยทวดิธคีสออนบกครอะนแกทรกีตแ(RบeบbไมoทunําลdาHยammer)

-13-
ตารางที่ 2 แสดงตวั อยา่ งการคานวณคา่ เฉลย่ี ผลการทดสอบ Rebound hammer test

ที่มา : Md. Roknuzzaman, Md. Belal Hossain, Md. Ibrahim Mostazid, Md. Rashedul Haque,” Application
of Rebound Hammer Method for Estimating Compressive Strength of Bricks”, Journal of Civil
Engineering Research 2017, 7(3): 99-104

See also  [NEW] วิธีการ เล่นกล้ามให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว | ยกเวท - PINKAGETHAILAND

3.4.5 ให้ดาเนนิ การข้ันตอน 1 – 4 กับตัวอยา่ งทดสอบอื่น
3.4..66 ทดสอบกาลังอัดของแท่งคอนกรีตและบนั ทกึ ผลลัพธท์ ีไ่ ด้จากการทดสอบลงในกราฟ
3.4.7 วิเคราะหผ์ ล และสร้างเสน้ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนและกาลังอัดของคอนกรีตด้วย
วธิ กี ารทางสถิติ เชน่ วิธีกาลังสองนอ้ ยสดุ (Least Square Technique) เป็นตน้ ดังแสดงในรปู ที่ 10

ทม่ี า::MMdd..Roknuzzaman*, Md. Belal Hossain, Md. Ibrahim Mostazid, Md. Rashedul Haque,” Application of
Rebound Hammer Method for Estimating Compressive Strength of Bricks”, Journal of Civil Engineering
Research 2017, 7(3): 99-104

รูปที่ 10 ตัวอย่างการวิเคราะหผ์ ลและสรา้ งเสน้ ความสัมพันธร์ ะหว่างคา่ การสะทอ้ นและกาลังอดั
ของคอนกรีตด้วยวธิ กี ารทางสถิติวธิ กี าลังสองน้อยสุด (Least Square Technique)

DPT KM Action Plan 2018

องคค วามรูตามประเดน็ ยุทธศาสตร กดรมาโนยกธาารธบกิ ารริกแาลระดผาังนเมชือางง

-14-1-4-

3.5 3ข.น้ั5ตขอ้นั นตกอานรกปารระปเมระินเกมาํินลกังาอลดังอขดัอขงคอองคนอกนรกตี รดีต้วดย้วกยากราใรชใค้ ชอ้ ค้ นอ้ กนรกะรแะทแกทก
3.5.31.5ท.ท1าํากทกาาารกรกาการําหกหนานหดดนตตดาําตแแาหหแนนห่งงนทท่งี่จ่ีจทะะ่ีจททะาํทากกาาากรราววรัดัดวคัดค่าคากก่าาการราสรสะสะทะท้ทออ้นอนนโดโดยยคคววรรเปเป็น ็นบบรริเวิเวณณผผิวิวคคออนนกกรรีตีต

ที่ไมท่มี่ไรมอ่มยีรแอตยกแรต้ากวร้าหวรือหกราือรกกาะรเกทะาเทะอาะออกอขกอขงอผงิวผคิวอคนอกนรกีตรีตแลแะลทะําทกาากราขรัดขผัดิวผคิวคออนนกกรีรตีตใหให้เ ร้เรียียบบดด้ว ้วยยกก้อ ้อนนหหินินขขัดัด
ในกใรนณกีทรณ่ีโคีทร่ีงโคสรง้าสงรม้าีชงั้นมีปช้ันู ปฉูานบฉาใบห้ทใหํา้ทการกสารกสัดกชัด้ันชป้ันูนปฉูนาฉบาอบออกอก่อกน่อทนําทกาากราขรัดขัผดิผวคิวคออนนกกรรีตีตใหให้เร้เรียียบบดด้ว้วยยหหินินขขัดัด
ดังแดสังดแงสในดรงใปู นทรีู่ป1ท1ี่ 11

1111(ก(ก1))1ท(ทกมี่ ่ีม)าาท: ีม่รปูา:ภราูปพภขาพองขบอรงิษบัทริษNทั .SN. .PSL.UPLSUS 111(1ข(1ข) )(ขทท)ีม่ ่ีมทาาี่ม:าร:รูปูรปภูปภาภาพพาพนนานายายชยชูเชูเลลูเิลศิศิศจจิตติตเจเจือือจจุนุน, ,กกาารรปปรระะเเมมินิน
. . แลแะลปะรปับรปบั รปงุ รผุงนผังนกงั น้ักร้ันถรยถนยนตตใ์ น์ในออาคาคาราเรกเกา่ ่าสสภภาาววศิ ศิ ววกกรร
ENGEINGEEINRENEGRจNาGกจัดากัด

รูปทรี่ปู 1ท1ี่ 1ร1ปู แรสูปดแงสกดางรกสากรดัสชก้ันดชป้นั นู ปฉูนาบฉาอบออกอกกอ่ กนอ่ แนลแะลทะาํ ทกาากราขรัดขผดั วิผคิวอคนอนกรกีตรตีใหให้เ ร้เยีรยีบบดดว้ ้วยยหหินินขขัดดั

3.5.32.5ต.2รวตจรสวอจบสแอบทแง่แเททหง่ งลเเห็กหลขล็กอ็กขงขคออ้องงคนคอ้ กอนรนกะกรแระทะแกแททกใหกใ้ยหใ่ืนห้ยใย่ืนน่ืนใลนใกันลษักลณษักณษะณพะพระ้อรพม้อรมทอ ทดมดสทสอดอบสบอบ
3.5.33.5จ.3ับคจอ้บั นคก้อ รนะกแรทะะแกแทอทกยกอา่ องยยม่าา ่ันงงมคมัน่ งั่นคคใงหงใแ้ หใกหแ้ นแกขกนอนขงขอคองอ้ คงนค้อกอนรนกะรกแะรทแะกทแตกทง้ัตกฉง้ัตาฉ้งักาฉกากบั กบัผกผวิบั คิวผคอิวอนคนกอกรนรตี กีตรีต
3.5.34.5ค.4่อยค่คๆออยกยๆดๆกคกด้อดคนค้อกอนรนะกกแรระทะแกแทเทขกก้าเขเหข้าาาหผหาิวาผคผิวอิวคคนออกนนรกกีตรรจีตีตนจจกนนรกกะรรทะะ่ัทงทม่ังั่ ีมกีการาสรสะะทท้อ้อนนขขอองงกก้อ้อนนเเหหลล็ก็กภภาายยใในน
ค้อ นคก้อรนะแกทระกแทแกทง่ แเทห่งลเ็กหจละก็ ถจูกะลถอ็ูกคลโ็อดคยโดอยตั อโนัตมโนตั มิ ตั ิ

3.5.35.5อ.5่ า นออ่ าคาน่ นา กค่ ากราสรระสสทะะ้ ทอทอน้ อนน(R(e(RbReoebubonoudunnNdduNmuNmbuembr)ebrจe) าrจกา)มกจามาตากรตมวราั ดวตั ดขรวขอัดองขคงอค้ อง้ อนคนอกกนรรกะะรแะแทแทกทกกโโดโดดยยใใหห้ อ้อ่ า่ านน
ค่า จาํคน่าจวนานเตวน็มเทตีใ่ ม็ กทลใ่ีเ้ กคลีย้เงคมียางกมทา่ีสกุดทส่ี ดุ

3.5.36.5ส.6ารสวาสจรําดวรูจควดจวูดคาูมควาวเสมาียมเสหเสียาียหยหาขายอยขงขอผองิวงผคผิวอิวคนคออกนนรกีกตรรอีตีตันออเันันเื่เอนนง่ือื่อมงงามมจาาาจจกาากกการากรกรระะแแททกกขขอองงคค้อ้อนนกกรระะแแททกก
กรณกีพรณบคีพวบาคมวเาสมียเหสาียยหอาันยอเชัน่ือเชได่ือ้วไ่ดาม้ว่ามจาจกาขก้อ ขบ้อกบพกรพ่อรง่อขงอขงอคงอคนอกนรกีตรีตณณบบริเรวิเณวณทที่ที่ทดดสสออบบเชเช่น่นฟฟอองงออาากกาาศศ
ขนาขดนใาหดญใ่ห เญป็่นเตป้็นตใ้นห้บใหัน้บทันึกทรึากยรลายะลเอะียเอดียเพด่ิเมพเ่ิมติเมติมหรหือรยือกยเกลเิกลกิ ากราใรชใ้คช่้าคก่าการาสรสะะทท้อ ้อนนทท่ีวี่วัดัดไไดด้ ้ณณตตําาแแหหนน่ง่งนนี้ ี้
ดงั แดสังดแงสในดรงใูปนทร่ีปู 1ท2ี่ 12

ประจาํ ปงบแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

3.5.43ค.5่อ.4ยๆคก่อดยๆค้กอดนคก้อรนะแกทระกแเขท้ากหเขา้าผหิวาคผอิวนคกอรนีตกจรีนตจกนระกทระ่ังทมั่งีกมาีกราสระสทะ้อทน้อขนอขงอกง้กอ้อนนเหเหลล็ก็กภภาายยใในน
กดาว รยทวดธิ คีสออคนบ้อกครนอะนกแกรคทระ้อกตีแนแท(กRบกeรบะbแไ3แมoท.ท5ทu่งก.nาํ 5เลdหแ3าอลHทย.5่ก็าaง่ .จ5เนmหะคอmลถ่็กาูกeจนกrล)ะา็อคถร่คาูกโสกลดะาอ็ ยรทคอโส้อตัดะนโยทนอ้ม(อตั Rตันโeนิ bม(oRตั euิ bnoduNndumNubmerb) eจrา) กจมากามตารตวรัดวขัดอขงอคง้อคน้อกนรกะรแะทแทกกโดโดยยใหให้อ้อ่า่านน

ค่าจานคว่านจเาตนม็ วทนีใ่ เกตลม็ ้เทคีใ่ ยีกงลมเ้ คาียกงทมีส่ าดุ กท่ีสดุ
3.5.63ส.5า.ร6วสจาดรูคววจาดมูคเวสาียมหเสาียยหขาอยงขผอิวงคผอิวนคกอรนีตกอรัีนตอเนันื่อเนง่ืมองามจาจกากกากรากรรกะรแะทแกทขกอขงอคงค้อ้อนนกกรระะแแททกก

กรณีพกบรคณวีพามบเคสวียาหมเาสยียอหันาเยชอ่ือันไเดช้วื่อ่าไมดา้วจ่ามากาจขา้อกบขก้อพบรก่อพงรข่อองงขคอองนคอกนรีกตรณีต ณบรบิเวรณิเวทณ่ีททดี่ทสดอสบอบเชเ่ชน่นฟฟอองงออาากกาาศศ
ดขังนแาสดดใดขงหงันใแญนาสรด่ ดปูเใงปหทใ็นญนี่ 1รต่ 2ูปเ้นปท็นี่ใ1หต2้นบันใหท้บึกันราทยึกลระายเอลียะดเอเพียด่ิมเพต่ิมเ-ตห1ิม-5ร1ื-อ5หย-รกือเยลกิกเกลิการกใาชร้คใช่า้คก่าากราสระสทะ้อทน้อทนี่วทัด่ีวไัดดไ้ดณ้ ณตตาาแแหหนน่ง่งนนี้ ้ี

รรูปปู รททูป่ี ่ีท112่ี 212แแสสแดดสงดตงัวตอวั ยอา่ ยงาคงวคาวมาเมสเยีสหียาหยาขยอขงอผงวิผคิวอคนอนกนกรกรีตีตรอตีอันอันเันเนนเ่ือน่อื ง่ืองมมงามาจาจาจากากกกาการารกรกรกระระแะแทแทกทกขกขอขององคงคอคอ้นอ นน
ก3ร.ะ5แ3.37ท..535กบ..757ัน.7ทบบึกันบคทัน่าึกทคาึกราคกาารกระากแรรทกะกรแะททแ่ีวกทัทดกไ่ีวทดัดี่ว้ ไแัดดลไดแะลทแะลดทะสดทอสสดบออสจบอบุดจบจตุดจุด่ตอุดตอไตอปไอไปปไโปดโโดยดโยใดยหใยให้หมใมหีมรีรมะีระีระยยะยะยะหะห่าหางางรงระระหะหวหววา่วางางาจงจงจุดจุดุดทุดทที่ท่ีที่ดี่ทดสดสอสอบอบบ
ไมไมน่ ไนมอ้ อนยยกอ กวยวกา่ า ว22า 552ม5มิลิลมลลิลเิเมลมตเิตมรรตดรดังงัดแแงั สแดสงดในงใรนปู รทูปี่ท1่ี313

รรูปปู รททปู ี่ ่ีท113ี่ 31แ3แสสแดดสงงดตตงวั วัตออัวยอา่ ยงาตงาํ ตแําหแนหง่นแงลแะลระะรยะะยจะุดจใุดหใมห้ ีรมะีรยยะะะยหหะาหา่ งงารรงะะรหหะวหวาวา่ งงาจจงุดจุดทุดท่ีท่ีทด่ีทดสดสอสอบอบไบมไมไนมน่ อน อ้ยอ ยกยกวกวาว่าา225255มมิลมลิ ลิ ลิเลมเิ ิเมตมตรตรร

DPT KM Action Plan 2018

องคความรูต ามประเดน็ ยทุ ธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบิการรกิ แาลระดผา ังนเมชอืางง

บทที่ 4
การแปลผล และขอ้ ควรระวงั
4.1 การแปลผล
มยผ.1502-51 ได้กาหนดข้ันตอนและรายละเอียดในการแปลผลไวด้ ังนี้
4.1.1 ให้เฉล่ียค่าการกระแทกท่ีทดสอบได้อย่างน้อย 10 ตาแหน่ง และตัดค่าการกระแทกท่ีมีค่า
ต่างจากค่าเฉล่ีย ± 6 และเฉล่ียค่าท่ีเหลือใหม่ หากมีค่าตั้งแต่สามค่าข้ึนไปที่ต่างจากค่าเฉลี่ย ± 6 ให้ทดสอบ
คา่ ชุดใหม่ ดงั แสดงในรปู ท่ี 14

รูปที่ 14 แสดงตวั อย่างเฉลี่ยค่าการกระแทกทที่ ดสอบไดอ้ ยา่ งนอ้ ย 10 ตาแหน่ง
และตดั ค่าการกระแทกทมี่ ีคา่ ต่างจากค่าเฉล่ีย ± 6

4.1.2 นาค่าการกระแทกที่วัดได้ มาเทียบเป็นค่ากาลังอัดของคอนกรีตตามความสัมพันธ์ท่ีได้
จากการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ หากโครงสร้างท่ีทาการวัดมีความแข็งเกร็งน้อย เช่น เปน็ โครงสร้างทบี่ างมาก
หรอื ไม่มกี ารยึดกับโครงสร้างข้างเคียงอย่างเพียงพอ การเทียบค่าการกระแทกเป็นค่ากาลังอัดของคอนกรีต
มีความคลาดเคลื่อนสูง ในกรณีดังกล่าวผู้ทดสอบสามารถทาได้เพียงเปรียบเทียบความสม่าเสมอ (Uniformity)
ของความแข็งแรงของคอนกรตี ในบรเิ วณทมี่ ีความแข็งเกร็งใกล้เคียงกันเท่านั้น
4.2 ขอ้ ควรระวัง

การทดสอบคอนกรีตด้วยวิธีค้อนกระแทกเป็นวิธีการที่รวดเร็ว และสะดวกในการทดสอบวัดค่า
กาลังรับแรงอัดของคอนกรีต รวมทง้ั ค่าใชจ้ า่ ยในการทดสอบไมส่ ูงมากนัก เป็นผลให้วิธีการทดสอบนี้ เปน็ วธิ ีการ
หน่ึงท่ีวิศวกรนิยมเลือกใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวมีข้อจากัด และมีผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ใช้
จะตอ้ งคานึงถึง ซ่งึ สามารถสรุปได้ดงั น้ี

ประจาํ ปงบแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาว รยทวดธิ ีคสออนบกครอะนแกทรกีตแ(RบeบbไมoทunําลdาHยammer)

ส่ิงท่ีต้องคานึงถึง -17-
ตารางท่ี 3 แสดงข้อควรระวังในการทดสอบ

คาอธิบาย

1.การเลือกพ้ืนผิว – ASTM C805/C805M-08 ได้กาหนดว่า พื้นผิวคอนกรีตของช้ินส่วน
โครงสร้างต้องหนาอย่างน้อย 100 มม. และยึดติดแน่นเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
กับโครงสร้าง สาหรับชิ้นส่วนท่ีมีขนาดเล็กกว่า 100 มม. จะต้องมีจุดยึดแน่นท่ี
แข็งแรง และคว รห ลีก เล่ียงพ้ื น ผิว คอน ก รีตที่ เป็ น โพ รงแบ บ รังผ้ึง
(Honey comb) หรือมีสะเกด็ ทผี่ วิ คอนกรตี (Scaling) หรอื มคี วามพรุนสงู

ชิ้นส่วนโครงสร้างต้องหนาอย่างน้อย 100 มม. และยึดติดแน่นภายใน
กบั โครงสร้าง สาหรับชิ้นส่วนท่มี ีขนาดเล็กกว่า100 มม. ตอ้ งมจี ุดรองรบั ที่แข็งแรง

การเกิดสะเก็ดท่ีผิวคอนกรีต (Scaling)

DPT KM Action Plan 2018

-18- องคความรูต ามประเด็นยุทธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบกิ ารริกแาลระดผาังนเมชอืางง

โพรงแบบรังผ้ึง (Honey comb)

– มยผ.1502-51 ได้ระบุว่า ขน าดของโครงสร้างท่ีทดสอบรวมถึง
ความแข็งเกร็งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวัดค่าการสะท้อน กรณีโครงสร้าง
ที่ตรวจสอบมีขนาดเล็ก การเคลื่อนที่ของโครงสร้างระหว่างการกระแทก
จ ะ ทาให้ค่า ก าร สะท้อ นที่วัดได้น้ัน มีค่าน้อยลงกว่าความเป็น จริง
ดังน้ัน ระหว่างการตรวจสอบอาจจาเป็นต้องถ่วง หรือยึดโครงสร้างดังกล่าว
ให้มคี วามแขง็ เกรง็ มากขน้ึ

2.การเตรยี มพ้ืนผิวทดสอบ – ASTM C805/C805M-08 ได้กาหนดว่า ขนาดของพื้นท่ีที่จะทดสอบต้องมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มม. ผิวคอนกรีตท่ีมีลวดลายมาก
นิ่ม ไม่แข็งแรง หรือมีปูนฉาบด้วยมอร์ต้าไม่แน่น ให้ทาการขัดด้วยก้อนหินขัด
กอ่ นทาการทดสอบ

ขนาดเสน้ ผ่านศนู ย์กลางไมน่ ้อยกวา่ 150 มม.

ประจําปง บแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาวรยทวดธิ คีสออนบกครอะนแกทรกตี แ(Rบeบbไมoทunาํ ลdาHยammer) -19-

3.ตาํ แหน่งท่ีทดสอบ ทําการขัดดว้ ยหินขัดกอ่ นการทดสอบ

– มยผ.1502-51 ได้ระบุว่า ลักษณะของผิวคอนกรีตมีผลต่อการสะท้อน
ของคอนกรีต จึงมีผลกระทบโดยตตรรงงตตอ่อผผลลกกาารรททดดสสออบบคคออนนกกรรีตีตดดว้วยยค้อ น
กระแทก กกรรณณีผีผิวิวคคออนนกกรรีตีตขขรรุขุขรระะมมาากก แแทท่ง เหหล็กของค้อนกระแทก
อาจกระแทก และทําให้ผิวคอนกรีตแตก ค่าการสะท้อนท่ีได้จึงมีค่าน้อยกว่า
ความเป็นจริง ดังนั้น ก่อนการทดสอบผิวโครงสร้างคอนกรีตท่ีมีความขรุขระ
ควรขดั ใหเ้ รียบเสียกอ่ นดว้ ยกอ้ นหินขัด

– ASATSMTMC8C058/0C58/C058M05-M08-0ไ8ด้กไาดหกนําหดนว่าดวไาม่คไมวครวทราทกําากราทรทดดสสออบบพพ้ืนื้นผิว
ที่มีระยะคอนกรีตหุม้มเเหลล็ก็กเเสสรริมิมนนอ้อยยกกววา่า2200มมมม.. ดังนั้น จึงควรใช้เ ครื่องมือชนิดอ่ืน
ในการหาตําแหนง่ ของเหลก็ เสริม เพอ่ื หลีกเลยี่ งปญั หาดังกลา่ ว

ไมน่ ้อยกวา่ 20 มม.
ม.มม.

ตวั อยา่ งระยะหุม้

– ศุภชัย (2010) ไดด้เ สสรริมิมวว่าา ตตาําแแหหน่ง ที่ทดสอบมีผลเป็นอย่างมาก เช่น
การทดสอบใกล้บริเวณท่ีมีหินในคอนกรีต หรือบริเวณผิวคอนกรีตท่ีมีเหล็กเสริม
จะมีผลค่าการสะท้อนกลับสูงกว่าคอนกรีตปกติถึง 30 % ในขณะท่ีหากทดสอบ
บริเวณคอนกรีตท่ีมีโพรงแบบรังผึ้ง ค่าการสะท้อนกลับจะมีค่าน้อยอย่างมีนัยสําคัญ
นอกจากนี้หาก ทดสอบแลว้ พบบววา่ พ้ืนผิวคอนกรีตมีความเสียหาย
เชน่ แตกหลุดออก ใหย้ กเลกิ ผลทดสอบจุดน้ัน

DPT KM Action Plan 2018

-2–202-020-0– องคค วามรูตามประเด็นยทุ ธศาสตร กดรมาโนยกธาารธบิการริกแาลระดผา งั นเมชือา งง
-20-
44.ผ.ผล4ลก.ผกรลระ4กะ.ทผรทบะลบทกจจบราาะจกกทาสสบกววจสนนา่วกผนผสสผสวสมนมผสม–มมยย-ผผม.1ย5ผ00.1225–55051211-ไ5ไดไ1ดดก้ ก ไลก ดล่าลกาวา ลววา่ววาาวา
2-51 ไดกลาววาคคออนนคกอกรนรีตคีกตอรเชเีนตชนกนเชรชีต่นชนนเชิดชิดนขน ขดิ ออชขงงนอปปงิดูนปูนขูนองปูน • •ปรระะปเเเภรภภะททเทขภขขอทอองขงปงอปูนปงูนซปูนีซเูนซมีเซีนมเีเมตนมน์ทนตต่ีใทชที่ใ้อี่ใชาชชอจออาสาจา่งจจผสสลสงตผง่อลผคตล่อาอตกคคอา าครกกสาาะรกรทสาส้ะอระทนสทอทะนอี่วททันดอ่ีวไทนัดี่ว้ไทัด่ีวไัดได
ะเภทของปูนซซีเมเี มนซนตเี ตมทปน ่ีใซปตรชเีร์ิมอปิมนาราณตจมิณสาปปณงรูนผนูมิปซลาซูนณีเตีเมซมอปนเี นมคูนตนตาซตกีเม์ านรตส ะทอนที่วัดโดดไดยยโปปปดูนูนยูนซปซซีเูนีเมีเมซมนนีเนตมต์ทตนท่ีมทตี่มปที่มีปร่ีมีปิมรีปราิมริณมิามาณอาณลอูมอลิเลลูนมูมูมีิยเิเนิมเนนียสียียมูงนมส้ันูงสนูงอ้ันนาั้นจออมาาอีกจจมามลีจกีักงํามอํลาีกัดลงําอทังลัด่ีอแังทัดอี่แ้จทัดทรี่แิทงจทรี่แจิงทรจิงริง
ยปูนซีเมนตที่มชีปชนรนิดมดิชขาขนณออดิงองมขชลมอนวูมวงลดิ ิเมลขรนวรวอียลวงมมรมวสวมูงลนรวั้นมอาจมีกําลังอัดท่ีแทมจราิงกกมกกาววก่า ากคคว่า าาทคที่แา ่ีแทปปแี่ ลปลผลผลผลจลจาจากากกการรากาฟฟฟรคาคควฟวาวาคมามวมสาัมสมัพมสันพมธัธนพรรัธนะะรหธหะ์รววะหาางหวกงวากํา่างลํางกังลกําอังาลัดอลังัดงแออลัดแดะลคแะาลคะาคา
กกวา คา ทีแ่ ปลผลจากกราฟความสัมพันธระหวางกําลังอัด และกแคาลาระรกสสคาะ่ะารทสกทอะาอทนรนสอ(นะ(RRทe(eR้อbbeนobouou(nRundendbdoNNuunumdmmbbNbeeuerr)m)r)ทbeที่ไดrี่ไ)จดทาาจกี่ไกาดกกก้าจารการทากทดรกดสทาสอดรบอทสคบอดอคบสนออคกนบรอกีตนรทกีตี่ รทีตี่ ที่
รสะทอน (Rebound Number) ท่ีไดจากการทดสอบคอนกรใคีตชอทปนปี่ใกูนชูนรปซีซตูนีเทีเมซม่ีใชีนเนม้ปตตนู ปซตปรีเปรมะระนเะเตภเภ์ปภททรททะท่ีเภ่ี ทท1่ี 11ดดดดังั ังันงน้ั ั้นจจึงงึงจคคคึวงวรวครมรวมีกมีรกาีกรมาสราีกรสรา้ รสงรากรสงรากรางฟรากางรฟการฟาฟ
ปูนซีเมนตประเภทท่ี 1 ดังนั้น จึงควรมีการสรางกรคาววฟาาคมมวสาสัมมัมพสพพัมนันันพธธัธ์นรรระธะะรหหะหววห่าวาวงางากงกงากกําลําลังลังอังงอัดออัดแัดัดแลแและลละคะ่คากาคกาาารากรสราสะสระทะสท้อทะอนอทนนอ(Rนe(bR(oeRbue(onRbudeonbudonudnd
ามสัมพันธระหวางกําลังอัดและคาการสะทอน (RebouNnuudmmmNbubbemeerr)br))eสrา)หสสํารําสัหบหําปรหรับรรับะปับปเปรภระรทะเขภเภอททงทขปขขอูอนองงซปงปีเปูนมูนซีเซตม์ีเทนนม่ีใตชตนท้ทตเี่ใพี่ใชทชื่อี่ใเ ชกพเพาื่อเรื่อกพปาก่ือรากปะรเราปมะริรนเปมะรินเมะินเมิน
umber) สําหรับประเภทของปูนซีเมนตที่ใช เพื่อการประเกมาําินลลกงังังอําออลัดัดดังททอทีม่ ดัม่ี ่มีคทคี วคี ีม่วาวีคามาวมแมาแมมแน่มแมยน มนายน แยาํยลําแาํ ะแลนละ่าะนเนชนาือ่าเาเชถเชชื่อ่ืออ่ืถถือถือ
ลังอัดทมี่ ีความแมนยาํ และนาเชื่อถอื
• •ปรระะปเเเภรภภะททเทขภขขอทอองขงมงอมวมงวลมวลรวลวรลรมวรวมวเมปมเ็นปเอปนีกนนอปออีกัีจกีกปจปปัจยจจหัจยนัหึ่ยงทนหนี่ึมงึ่นงทีผท่ึง่ีมล่ีมทีผตีผ่ม่ลอลีผตกตอลาอรกตทากอรดากทสราดอทรสบดทอสบดอสบอบ
ระเภทของมวลรวม เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการทดสโอคคบรรงโงงคสสสรรร้งาาสงางครงคาอคองนอคนกนอกรนกีตรกรีดตรีต้วดีตดยวดควยว้อยคยนคอกอนรนกะกกรแระรทะะแกแแททโทกดกยโทดโ่ัวยยดไททยปั่ว่ัวทแไไลปั่วป้วแไแคปล่ลาวแกควลาควรกาสคากะราาทสกระ้อาสทนระอสทนะอทนอน
รงสรางคอนกรีตดวยคอนกระแทก โดยทั่วไปแลวคาการสะท(อRReนebb(bRoooeuubunnonddudnNdumNbNeuNurm)ummขbbอebereง)rค)ขอขอนอองงกงคคครออีตอนทนก่ี มกรีตมรทีวทต่ีมล่ีทมีมรี่มวีวมลมลวรเรวปลวม็ รนมเวหปเมินปเหนปปินูหนนปินหูนปินูนปูน
ebound Number) ของคอนกรีตท่ีมีมวลรวมเปนหิน(ปLLูiนimmm(Leeeismssttoteoonsntneoe)en))eจ)ะมจจีคะจะ่ามะนมีคม้ีอคีคายานกนอวอย่ายยกคกกว่าววากาคาคคราสกาะากรทาสส้อระะสนททะขออทนนงอขคขนออองขนคงออกคงนรอคีตกนอทรกีนต่มรทกี ีตี่มรที ต่ีมที ี่มี
mestone) จะมีคานอยกวาคาการสะทอนของคอนกรีตมทววี่มลลีรมรวววมลมมเรเปเปวป็นมนนเหปหหินนินแินหแมแินม่นมแน ้ามนา้ํ นซาํ้ ซึ่ง้ําซมง่ึซีมคึง่ ึง่ ม่ามคี กคีาากา ลกําังาํลาอลลงั ัดงอังอปอัดัดรปัดะลปรัยะรเละทัยลา่ เเกทัยทันเาาทกกแันาลันกะแันคแลวละแาคะมลวคแะาวตมคากแวมตาแก่ามตงตแนกาตี้งนกาี้ตงนางี้ นี้
ลรวมเปน หนิ แมน ํา้ ซ่งึ มคี า กาํ ลังอัดประลัยเทากัน และความแตกตจางะะนมมี้จาาาะกกกมขขขาึ้น้ึนก้ึนเขเมเม้ึนื่มอ่ือเ่ือมปเเปื่อรปเียรปรียบรียบเียทบเบียทเเทบทียียคบบอคนคอกออนนรนกีตกกรทรีตรีต่ใชีตท้มท่ีใชว่ีใมลชรววมวลลวมรรลวเวบมรมาวเบเมบ(าLเาiบg(Lhา(itLgwhi(gLethwigtehwitgewhitgehigtht
มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบคอนกรีตที่ใชมวลรวมเบา (LightweiAghgggtgrAreegegggaraaettetge)ea)tก)eกับก)บั คบักคอับคอนคอนกอนรกนีตกรกธรีตรรีตธีตรธรมรดรมามมดดดาาา
gregate) กับคอนกรีตธรรมดา
• •แหหลลแ่ง งหหหลินนิ ินงหกกินกาารารกใรใชาใชร้หชหใินหชนิ ชหนิ ชนิ ชนิดชนดิเนดดิ เดิ ียดเดวยี กยีวันวกกจกนั ันาันจกจาจาคกากนคกลนคะลนแะหลแแะลหห่งแลอลหง างอลจอางสาจอ่งจสผาสงลจผงใสลผหงใล้คหผใ่าคลหกาใาคหรกาคากราากราร
หลง หนิ การใชห นิ ชนดิ เดยี วกันจากคนละแหลงอาจสงผลใหคา กสะาะรททส้อออะนนทนขขอขออนองงขคงคอคองนอคนกนอกรนกีตรกรทีตรีตมี่ทตี ทคีม่ที่มาคี่มกีคาาากลกําังําลาอลลงัดงั อังเอทอัดดั ่าดัเเกทเันทามกาคีันกา่มมันแคี คีมตา ากีคแแตา ตา่แกกงตกตากนั งาตกไงดานัก้งไันกดไนัดไ ด
ทอ นของคอนกรีตทีม่ ีคากําลงั อดั เทากันมคี า แตกตา งก–นั ศศไุภดุภ-ชศยั ภุ (ช22ัย001(12000)))1ไไ0ดได)ด้ออไา้อดางางอถงถางึ ถรงึ ึงถารรยงึารางยายงยนงางผานาลนนผจผลาลจกจจากากากกรกศกาากึรารษศรากึศใษึกนาษตใใ่านนงใตตปนาารตงะงปาปเรงทระปศะเทรเวะทศา่ เศทวา ศวา วา
010) ไดอ างถึงรายงานผลจากการศกึ ษาในตา งประเทศ วา• •ชนิดิดชขนขอิดองขงปอปูงนูนปซซูนีเีเมซมีเนมนตนต์ ต(S((SuSupupeerer–rss–ususluupllpphlphhaahtetaedtdeCdeCmCeeCmmneetme)nnทte)t่ีนn) tาท)ม่ีนทาํา่ีนทผมําสี่นามผมําาสมผมาสผมสม
นิดของปูนซีเมนต (Super-sulphated Cement) ท่ีนํามาผคสออมนนคกกกอรรนรีตตี ีตกกรกกตีม็ ม็ ็มีผกผี ลีผ็มลทลีผทาทลาํใทําหใําหใ้คหใค่าหคกาคากา ลกาํ ังาํลรลังับังรงแรับรับรับแงแแอรรงัดรงองทัดอ่ีแทัด่ีแ้จททรท่ีแิงจจทรอรจิงาิงรจอิงอมาาจคี อจม่าานมีคจอ้าีคมนยาีคอกนายวอน่ากยทวอกาี่ ยทวกาี่ ทวา่ี ท่ี
อนกรตี ก็มีผลทําใหคากาํ ลังรับแรงอัดที่แทจริง อาจมีคานอยกวไดาดท้จจ่ีาไาดกกกจกกกาาาการรกรททาทดรดสดทสอสดอบอสบดอบด้วบดวยดวยควย้คอยคนอคอกนนรกะกรแรระทะะแแกแทททสกก่วกนสปวสนูวปปนซูนีเูนปมซซูนีเีเมตซมน์ชีเนมตนตชนิดชนทตนิดีม่ชทิดีปนี่มทริดีปิมี่มทารีปณิม่ีมราีปิมณราิมณาณ
จากการทดสอบดวยคอนกระแทก สวนปูนซีเมนตชนิดท่ีมีปริมอาลณลูมูมอิเเิเนลนนูมียียียิเมมนมสียสูสงมูงูงอสอาูงอจาาอจจาะจจจใะจหะใะ้คหใให่าหคกคาาากลกําังําลารลัลบงังรังแรับรับังบแแอรแัดงรทอง่ีแัดอททัด้จี่แี่แทรทท่ีแิงจมจทรีคริงจิง่ามรมีคิงาีค มกมาีคกามกาวา่ามกกทวากี่าไกวดทกา้ี่ไวทดา่ีไทดี่ได
ลูมิเนียมสูง อาจจะใหคากําลังรับแรงอัดที่แทจริงมีคามากกวาทจ่ีไาาดกกจกกกาาากรรรทกททาดดรดสทสอสดอบอสบดบอดว้ บดยว ดวคยวยอ้คยคนอคอกนอรนนกะกรแระทะแกแแทททกกก
กการทดสอบดวยคอนกระแทก
• •ปรริมมิมปาาารณณิมณปาปปูณนูนูนซปซีเซูนมีเีเมซนมีเนตมน์ตนตก ตากกรากเารพารเิ่มพเขพ่ิมึ้น่ิมมขหขข้ึน้ึานึ้นหปหหาราิมปาาปรณิมราิปมณณูนาปณซปูีนเูนปมซนซูนีเมีตเซมน์ใีเนตมสตในน่วใตนสนใวผสนสวสผมนสวผมนสผมสม
ริมาณปูนซีเมนต การเพิ่มขึ้นหาปริมาณปูนซีเมนตในสวนผมสักักมจมจะัะกะลลจลดะดดอลออัตดัตัตรอราัรตาสารส่วาสนวสวนวนรนะรหระระวห่าหวงววาคาางวงงคาคคมวววแามาข็มงแขแขอ็ง็งขขงข็งผออขิวงงอหผผิงวนิวหผ้าหินควนาหอคนานอคกานอรคีกตนอรกีนตรกีตรีต
กจะลดอัตราสวน ระหวางความแข็งของผิวหนาคอนกตร่ออีตกกตาาอารรกรเเพเาพพริ่มิ่มเิ่มขพขึ้นข่ิมึ้นข้ึนขขอึ้นของขอคงอง่าคงคกาคากาลกํกาังําลอลังัดังอออัทดัดัดาทใทหทําํา้อใําหาใจหอมาอีกจจาามมจลีกีกมังําําอีกลลัดัํงาังทอลอัดี่แังัดทอที่แ้จัดที่แรทิจงท่ีแมรจิทงารมกจิงารมกิงามกาก
อการเพิ่มข้ึนของคากําลังอัด ทําใหอาจมีกําลังอัดที่แทจริงมกาววก่าาคกคคว่าาาทททคีแ่ แี่าแี่ปทปปลี่แลผลปผลผลลจลผจาจลกาจากากากกรกากสาราะรสรทสะ้อะทนทอ กออนลนนกบั กกลลบัลับบั
าคาทแ่ี ปลผลจากการสะทอ นกลบั

ประจาํ ปง บแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาว รยทวดิธีคสออนบกครอะนแกทรกตี แ(Rบeบbไมoทunาํ ลdาHยammer) -21-

5.ผลกระทบจากปฏิกิริยา • มวลรวมจากหินปูน(Limestone)จะมคี า่ากกาารรสะทอ้ นกลับ (Rebound Number)
คาร์บอเนชั่น น้อยกว่าค่าท่ีได้จากคอนกรีตท่ีมีมวลรวมเป็นหินจากแม่นํ้า ซึ่งมีค่า
กํ า ลั ง ป ร ะ ลั ย เท่ากั น โด ย ผ ล น้ี จ ะ มี คว าม ชั ด เจ น ม าก ขึ้ น
เมื่อเปรียบเทยี บผลระหวา่ งคอนกรีตมวลรวมเบากับคอนกรีตธรรมดา
โดยคา่ การสะทอ้ นนกกลลบั ับทท่ีเ่เีททา่ากกันันขขอองงคคออนนกกรรีตี มวลรวมเบาใหค้ า่ กําลัง
อัดทแ่ี ทจ้ ริงนอ้ ยกวา่ คอนกรีตมวลรวมปกติ

• รูปร่างของโครงสร้างยังส่งผลต่อค่าการสะท้อน โครงสร้างที่บาง
หรือมคี วามหนานอ้ ย จะใหค้ า่ การสะทอ้ นที่นอ้ ยกวา่ ท่คี วรจะเปน็

• ความชื้นในคอนกรีตถ้ามีมาก ค่าการสะท้อนกลับจะลดลงกว่า
กรณีที่คอนกรีตแหง้ ถึงรอ้ ยละ 20

– มยผ. 1502-51 ระบุว่า การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนช่ันในคอนกรีต มีผลกระทบ
ตอ่ คา่ การสะทอ้ นอยา่ งมนี ัยสาํ คคัญัญ โโดดยยเเฉฉพพาาะะออยยา า่ งงยย่ิงง่ิ ใในนโโคครรงงสสรา้ งที่อยูใ่ นเขต
การจราจรหนาแนน่ แลละะมมอี อี าายยกุ ุกาารรใใชชง้งาานนมมาานนาานน ออาาจจมมีคีคววามลึกของชั้นท่ีเกิด
คารบ์ อเนช่นั ในคอนกรีตไมน่ อ้ ยยกกววา า่ 2200มมิลิลลลเิ เิมมตตรรแแลละะคคาา่ กการสะทอ้ นที่ไดน้ ั้น
อาจจะมคี า่ มากเกนิ จริงไดถ้ ึงรอ้ ยลละะ 5500ซซึง่ งึ่ ตตอ้องงมมีกีกาารรสสรราา้ งงกกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างกําลังอัดและคา่ การสะทอ้ น (Rebound Number) สาํ หรับคอนกรีต
ท่ีมีคารบ์ อเนชั่นสูงเปน็ การเฉพาะ

– ศุภชัย (2010) ได้อ้างถึงรายงานผลจากการศึกษาในต่างประเทศวา่ การทดสอบ
หาคา่ กําลังรับแรงอัดดว้ ยวิธีคอ้ นกระแทก เปน็ การทดสอบความแข็งแรงของ
ผวิ หนา้ คอนกรตี ซซึง่ ึ่งสสาามมาารรถถววัดัดไไดดลล้ ึกึกไไมมเ่ กิน 30 มม. สําหรับคอนกรีตที่สัมผัส
กับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีความช้ืนท่ีเหมาะสม จะทําให้
เกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น (Carbonation) ซ่ึงการเกิดปฏิกิริยาน้ีจะส่งผลให้
เกิดการทําลายความเป็นด่างในเน้ือคอนกรีต โดยแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ในคอนกรีตจะทําาปปฏฏิกิกิริริยิยาากกับับ CO2 แแลละะไไดด้ผผลลิติตภภัณัณฑฑ์ต ัวใหม่เ ป็น แคลเซียม
คาร์บอเนต (C(CaaCCoo3)3)ททาําใหให้เนเนื้อ้ือคคออนนกกรรีตีตบบรริเิเววณณผผิวิวหหนน้าา มีความแน่น ยิ่งขึ้น
แ ล ะ ส่ง ผ ล ให้ ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง ผิ ว ห น้าค อ น ก รี ต สู ง เพ่ิ ม ข้ึ น ต า ม ไ ป ด้ว ย
แต่อยา่ งไรก็ตาม ปฏิกิริยาน้ีไม่ได้เพิ่มค่ากําลังรับแรงอัดให้ก ับเนื้อคอนกรีต
โดยภาพรวม ดังนั้น ค่าการสะท้อนกลับที่ได้จากการทดสอบจะต้องมีค่า
ปรับแก้ลลดดกกาาํ ลลงั งัลลงง

See also  [NEW] 160000+ ตกแต่งวันเกิด รูปภาพ | ตกแต่ง การ์ด วัน แม่ - PINKAGETHAILAND

DPT KM Action Plan 2018

6.อายุของคอนกรีต -22- องคค วามรูต ามประเด็นยุทธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบิการริกแาลระดผา งั นเมชอืางง

– มยผ. 1502-51 ระบุว่า เนื่องจากวิธีการทดสอบด้วยค้อนกระแทก
เป็นวิธีการวัดความแข็งของผิวคอนกรีต จึงไม่เหมาะสาหรับการวัดคอนกรีต
ที่มีอายุน้อยมากๆ ซึ่งยังไม่มีความแข็งเพียงพอ นอกจากนี้ การใช้กราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าการสะท้อน และกาลังอัดที่อายุ 28 วันน้ัน
อาจจะไม่เหมาะสมกับการตรวจสอบโครงสร้างท่ีมีอายุมากๆ จึงควรมีการ
ส ร้ า ง ก ร า ฟ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ค่ า ก า ร ส ะ ท้ อ น ที่ ไ ด้ จ า ก โค ร ง ส ร้ า ง
และค่ากาลังอัดท่ีได้จากการเจาะเกบ็ ตัวอยา่ งจากโครงสรา้ งในกรณีดงั กล่าว

– ศุภชัย (2010) ได้อ้างถึงรายงานผลจากการศึกษาในต่างประเทศไว้ว่า
สาหรับคอนกรีตที่มีอายุน้อย และกาลังรับแรงอัดต่า (น้อยกว่า 100 กก./ซม.2)
ไม่แนะนาให้ใช้การทดสอบด้วยค้อนกระแทก ในการหาค่ากาลังรับแรงอัด
เน่ื อ ง จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ จ ะ ไป ท า ล า ย ผิ ว ค อ น ก รี ต ให้ เป็ น ร อ ย ก ร ะ แ ท ก
และส่งผลให้ได้ค่าการสะท้อนท่ีมีความแม่นยาต่า แต่สาหรับคอนกรีตท่ีมี
กาลังสูงพอสมควรอย่างคอนกรีตท่ีใช้ทาคอนกรีตหล่อสาเร็จ (Pre – cast
Concrete) อาจใช้วิธีการค้อนกระแทกได้ ถึงแม้ว่าอายุของคอนกรีตจะน้อย
หากค่ากาลงั อัดสงู กว่า 100 กก./ซม.2 ข้นึ ไป

ประจาํ ปงบแปผรนะกมาารณจัดพก.าศร.2ค5ว6า1มรู

องคความรตู ามประเดน็ ยทุ ธศาสตร กดรมาโนยกธาารธบกิ ารรกิ แาลระดผางั นเมชอืางง

บทที่ 5
การจัดทารายงานผลการทดสอบ
ข้อมูลท่ีได้จากค่าการทดสอบด้วยค้อนกระแทก (Rebound Hammer) ในสนามอย่างน้อย
10 จดุ ต่อ 1 ชดุ ขอ้ มูล จะถูกนามารวบรวมสรปุ ไว้ ในตารางสาหรับการรายงานผล เพือ่ การวเิ คราะห์ คานวณหา
ค่าเฉล่ยี และจดั ทารายงานผลการทดสอบ
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ค อ น ก รี ต แ บ บ ไ ม่ ท า ล า ย ด้ ว ย วิ ธี ค้ อ น ก ร ะ แ ท ก
ควรประกอบดว้ ยรายละเอยี ด ดงั ต่อไปน้ี
5.1 ลักษณะของโครงการและขอ้ มูลท่ัวไป เช่น สภาพภมู ิประเทศ และสภาพอากาศ

ทที่มมี่ าา: กรมโยธาธกิ ารและผังเมอื ง, 2561

รปู ที่ 15 ตวั อย่างลกั ษณะภมู ปิ ระเทศ และข้อมูลทว่ั ไป
5.2 การทดสอบของโครงการ

เป็นการกาหนดจุดทดสอบในส่วนของโครงสร้างท่ีจะทาการทดสอบ รวมท้ังจานวนจุดท่ีจะทาการ
ทดสอบ ซ่ึงอาจจะประกอบด้วย เสา คาน พ้ืน และฐานราก เป็นต้น อีกท้ังเป็นรายละเอียดของการทดสอบ
วธิ กี าร หรือทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้องโดยสงั เขป

ทที่มม่ีาา:: กรมโยธาธิการและผงั เมือง, 2561

รูปท่ี 16 ตวั อยา่ งการอธบิ ายทฤษฎีท่เี ก่ยี วขอ้ งพอสงั เขป

ประจําปง บแปผรนะกมาารณจัดพก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาวรยทวดธิ คีสออนบกครอะนแกทรกีตแ(Rบeบbไมoทunาํ ลdาHยammer)

-24-
5.3 ตารางบันทกึ ผลการทดสอบ

ขอ้ มลู ตา่ งๆ จะถูกรวบรวมม แแลละะบบันันททกึ ึกลลงงใในนแแบบบบฟฟออรรม์มบบันันททึกึกผผลลกกาารรตตรรววจจสสออบบโโครงสรา้ งคอนกรีต
เสรมิ เหลก็ ดว้ ยวิธีการหาคา่ ความแขง็ แรงของคอนกรตี ดว้ ยคอ้ นกระแทก กลา่ วคือ

ชอ่ งท่ี 1) แสดงรายละเอยี ดและขอ้ มูลทัว่ ไปของโครงการที่ทําการตรวจสอบโครงสรา้ งคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชอ่ งท่ี 2) แสดงลาํ ดับท่ี และตาํ แหนง่ การทดสอบ
ชอ่ งที่ 3 ) คา่ ทอี่ า่ นไดจ้ ากการทดสอบใน 1 ชุดขอ้ มูล จะตอ้ งมีขอ้ มลู อยา่ งนอ้ ย 10 จุด พรอ้ มคิดคา่ เฉลี่ย

ตามวธิ กี ารที่ระบุไวใ้ นขอ้ 4.1.1
ชอ่ งที่ 4) คูณคา่ ปรับแก้ จากการสอบเทียบเครื่องมือ
ชอ่ งท่ี 5) ทิศทางการทดสอบ
ชอ่ งที่ 6) เปรียบเทียบผลคา่ การทดสอบกับกราฟแปลผลของการทดสอบในทิศทางตา่ งๆ (รูปท่ี 6)
ชอ่ งที่ 7) คา่ เฉล่ียเบี่ยงเบน (StaannddaarrddDDeevviaitaiotino:nS:DS)D)

ทม่ี า: กรมโยธาธกิ ารและผังเมอื ง, 2561

รปู ทที่ที่ม1่ีมา7า:ตกวั รอมยโยา่ ธงาตธากิ ราารงแและสผดังงเมผอืลงก,า2ร5ท61ดสอบ
รปู ท่ี 17 ตัวอยา งตารางแสดงผลการทดสอบ

DPT KM Action Plan 2018

องคความรูตามประเดน็ ยทุ ธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบกิ ารริกแาลระดผาังนเมชอืางง

-25-
5.4 สรุปผลการทดสอบ

เป็นการนาข้อมูลท่ีสาคัญจากผลการทดสอบ มาทาการสรุป ซ่ึงประกอบด้วย ส่วนของโครงสร้าง
ท่ีทาการทดสอบ ค่ากาลังอัดท่ีกาหนด (ตามแบบก่อสร้าง) ค่ากาลังอัดคอนกรีตจากการทดสอบ
ผงั ท่ตี ้งั โครงการ หรอื ผงั แสดงตาแหน่งทดสอบ เป็นต้น

ททีม่ มี่ าา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2561

รปู ท่ี 18 ตวั อย่างการสรุปผลการทดสอบคอนกรตี โครงสร้าง

ประจําปง บแปผรนะกมาารณจดั พก.าศร.2ค5ว6า1มรู

กดาวรยทวดธิ ีคสออนบกครอะนแกทรกตี แ(RบeบbไมoทunําลdาHยammer)

จุดที่ 1 จดุ ที่ 2 จุดท่ี 3 -26- จุดท่ี 6 จุดท่ี 7

จดุ ที่ 4 จุดที่ 5

ทท่ีมีม่ าา: กรมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง, 2561

รูปท่ี 19 ผงั แสดงตาแหน่งทดสอบบริเวณโครงการ

ทท่มี ีม่ าา: กรมโยธาธกิ ารและผงั เมือง, 2561

รปู ท่ี 20 รปู ภาพตาแหน่งทดสอบ

DPT KM Action Plan 2018

องคค วามรตู ามประเดน็ ยทุ ธศาสตร กดรมา โนยกธาารธบกิ ารรกิ แาลระดผา งั นเมชือางง

บรรณานุกรม

1. กรมโยธาธิการและผังเมือง, มาตรฐานการตรวจโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีการทดสอบแบบ
ไม่ทาลายวิธีหาค่าความแขง็ แรงของคอนกรตี ด้วยคอ้ นกระแทก (Rebound Hammer), 2551.

2. ASTM C805/C805M-08, “Standard Test Method for Rebound Number of Hardened
Concrete”, The American Society for Testing and Materials, 2008.

3. ศุภชัย สินถาวร, “การประเมินกาลังของคอนกรีตด้วยวิธี รีบาวด์แฮมเมอร์”, SWU Engineering
Journal (2010) 5(2), pp. 43-49.

ประจําปง บแปผรนะกมาารณจัดพก.าศร.2ค5ว6า1มรู

ทีป่ รกึ ษา

นายมณฑล สุดประเสริฐ

อธบิ ดกี รมโยธาธกิ ารและผงั เมอื ง
ผบู ริหารสงู สดุ ของสว นราชการ (CEO)

นางสมจิต ปย ะศิลป

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผูนำการบริหารการเปลีย่ นแปลง (CCO)

นายอนวชั สวุ รรณเดช

รองอธบิ ดีกรมโยธาธิการและผังเมอื ง
ผบู รหิ ารสูงสุดดา นการจดั การความรู (CKO)

บรรณาธกิ าร

นางอัญชลี ร้ิวธงชยั

ผอู ำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการพฒั นาเมอื ง
หัวหนาคณะทำงานการจัดการความรู (CKM Team)

นายอทุ ศิ รักสัจจะ

ผอู ำนวยการกองวเิ คราะหว ิจัยและทดสอบวัสดุ
คณะทำงานการจัดการความรู (KM Team)

กองบรรณาธิการ
สถาบนั พัฒนาบุคลากรดา นการพัฒนาเมือง
๑. นายมาโนช ขาวขำ
หวั หนากลุมงานวางแผนและประสานงาน คณะทำงานและเลขานุการ
๒. คณะทำงานและผชู ว ยเลขานุการ
๒.๑ นางสาวไพรนิ ทร ดุราศวิน นักทรพั ยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒.๒ นางสาวจติ กุศล เปาประดิษฐ นกั ทรัพยากรบคุ คลชำนาญการ
๒.๓ นางสาวอรอมุ า อาจปก ษา พนักงานพฒั นาทรัพยากรบคุ คล
๒.๔ นางสาวอรณี มีสา พนกั งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองวเิ คราะหวิจยั และทดสอบวัสดุ
๑. นางพีชยา ทวเี ลิศ วศิ วกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๒. นายวินัย สเี ทยี่ งธรรม วศิ วกรโยธาชำนาญการพิเศษ
๓. นายกิตตศิ ักด์ิ พสิ ยั พันธ นายชา งโยธาชำนาญการ
๔. นายชตุ ิพงศ เออ้ื ฐิตาภรณ วศิ วกรโยธาปฏบิ ัตกิ าร
๕. นายทรงฤทธ์ิ ธยิ า พนกั งานวิศวกรโยธา
ผเู ชยี่ วชาญแลกเปลยี่ นความรู
๑. นางอภิญญา จา วงั วศิ วกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สวค.)
๒. นายสทิ ธนิ นั ท เบญ็ จสุพฒั นนันท วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สสผ.)
๓. นายทยากร จนั ทรางศุ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (สนอ.)
๔. นางสาวอรณิชา รองวริ ยิ ะพานชิ วศิ วกรโยธาปฏิบตั กิ าร (สสผ.)
๕. บรษิ ทั พี.เอ.ไอ.อาร. เอ็นจิเนียรงิ่ จำกดั

 
   

 

[Update] อัพเดต2019 ไอเทม 7-11 สายเฮลตี้พร้อมแคล! 🔥 | สาว เเ ว่ น – PINKAGETHAILAND

Sign in

Welcome!

Log into your account


Tik tok คลิบ รวมสาวแว่นน่ารักใสๆ สไตล์วัยรุ่น ดูกันเพลินๆ [458]


Tik tok ดูคลิบ 💎tik tok💎 รวมสาวแว่นน่ารักใสๆ สไตล์วัยรุ่น ดูกันเพลินๆ[458]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Tik tok คลิบ รวมสาวแว่นน่ารักใสๆ สไตล์วัยรุ่น ดูกันเพลินๆ [458]

มีหลายๆคนบอกมาว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้บ้างจัง2วันของสาวแว่นกับการใช้ชีวิตในป่าเถียงนาน้อย ມີຫລາຍຄົນບອກ


2วันของแว่น ชีวิตหาอยู่หากินตามธรรมชาติ ที่หลายๆคนบอกมาว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้ อยู่แบบสงบไม่วุ่นวาย เป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ แต่สะไหมนี้อย่าบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างเพราะทุกอย่างต้องใช้เงิน ที่จิงแว่นอยู่แบบนี้มันก็มีทั้งความสบายและความลำบากเหมือนกัน สาวแว่น ชีวิตประจำวัน ทำอาหาร ทำงานบ้าน ปลูกผัก ไทยปนลาว

มีหลายๆคนบอกมาว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้บ้างจัง2วันของสาวแว่นกับการใช้ชีวิตในป่าเถียงนาน้อย ມີຫລາຍຄົນບອກ

สาวแว่นใช้ชีวิตคนเดียวในป่า1วัน ແວ່ນໃຊ້ຊີວິດໃນປ່າຄົນດຽວ1ມື້


สาวแว่นใช้ชีวิตคนเดียวในป่า1วัน ແວ່ນໃຊ້ຊີວິດໃນປ່າຄົນດຽວ1ມື້

เลือกแว่นให้เข้ากับหน้า เปลี่ยนหน้าใหม่ให้หล่อง่ายๆแค่มีแว่นตา


ใครที่อยากซื้อแว่นใหม่หรือว่า อยากจะเริ่มลองใส่แว่นดูนะครับคลิปนี้จะช่วยได้แน่นอน
ขอบคุณเพื่อนๆนะครับ
สามารถติดตามผมได้ตามช่องทางนี้เลยครับ
🤘 facebook : https://www.facebook.com/maxedoutstyle/
🤘 instagram : https://www.instagram.com/maxedout_st
: https://www.instagram.com/maxdetter_/
𝙋𝙇𝘼𝙔𝙇𝙄𝙎𝙏
👨‍🎤 แนวทางการแต่งตัว : https://www.youtube.com/watch?v=6sRyG…
👨‍🎤 Lifestyle Vlog : https://www.youtube.com/watch?v=neaxc…
👨‍🎤 เกร็ดภาษาอังกฤษ : https://www.youtube.com/watch?v=tVJKR…
ติดต่องาน สอบถามรายละเอียด
📞โทร : 0656699946
💻 email : [email protected]

เลือกแว่นให้เข้ากับหน้า เปลี่ยนหน้าใหม่ให้หล่อง่ายๆแค่มีแว่นตา

Diazepam – สาวเเว่นในฝัน


เธอคือคนนั้น..
เธอเป็นสาวเเว่นในฝัน
ที่ชีวิตจริงฉันไม่มีทางได้เจอ..
เธอทำให้ฉันนั้นหลงใหล..
เธอทำให้ฉันนั้นคลั่งไคล้
จะเป็นไปได้มั้ย
จะเป็นไปได้มั้ยที่ฉันจะคุยกับ….

Diazepam - สาวเเว่นในฝัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKEUP

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สาว เเ ว่ น

Leave a Comment