[Update] | นักวิทยาศาสตร์หญิง – PINKAGETHAILAND

นักวิทยาศาสตร์หญิง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์

วันที่  ๔  กรกฎาคม  เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ผู้ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ทรงมีผลงานมากมายจนประชาชนพากันขนานพระนามพระองค์ว่า “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงสนพระทัยเรื่องของวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่แรก  เมื่อเสด็จเข้าทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทรงเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ และอักษรศาสตร์   และทรงศึกษาอย่างจริงจัง  แม้ว่าในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่บางครั้งจะต้องโดยเสด็จฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักในภูมิภาคต่างๆ  เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร  ก็มิได้ทรงหยุดการศึกษา  ในบางวิชาจะมีพระอาจารย์ไปถวายการสอน  และบางวิชาก็จะทรงถอดจากเทปบันทึกการสอนด้วยพระองค์เอง  ส่วนการปฏิบัติการในห้องทดลอง ก็จะเสด็จไปทรงทดลองด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกัน   โดยระหว่างนั้นทรงสนพระทัยเรื่องการถนอมอาหารเป็นพิเศษ  ได้ทรงนำวิธีการถนอมอาหารที่ถูกต้องไปเผยแพร่แก่ราษฎรที่หุบกะพงและทรงรณรงค์ให้ถนอมอาหารกันอย่างถูกต้อง   ทรงจัดนักวิทยาศาสตร์ไปคอยให้คำแนะนำแก่ราษฎรให้เกิดผลิตผลใหม่ๆ ขึ้น  ทั้งยังมีการทดลองกลั่นหัวน้ำหอมจากดอกไม้ไทยๆ ด้วย  เช่นกุหลาบ  และมะลิ เป็นต้น 

การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง  ได้ทรงก่อตั้ง “ทุนจุฬาภรณ์” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย  การดำเนินการทางการแพทย์และสาธารณสุข  เนื่องจากขณะเสด็จเยี่ยมราษฎรได้ทรงพบเห็นความเดือดร้อนที่เกิดจากการขาดแคลนทั้งบุคลากรและเครื่องอุปกรณ์การแพทย์  ต่อมาได้พัฒนา “ทุนจุฬาภรณ์” ขึ้นเป็น “มูลนิธิจุฬาภรณ์”  อันมีขอบข่ายการปฏิบัติงานที่กว้างกว่า  ประกอบด้วย

– ให้ทุนเพื่อการส่งเสริม ศึกษา วิจัย ในสาขาแพทยศาสตร์,เทคนิคการแพทย์,ทันตแพทย์,วิทยาศาสตร์,เคมีและการพยาบาล

– สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการแพทย์, เทคนิคการแพทย์, ทันตแพทย์, วิทยาศาสตร์, เคมี และการพยาบาลให้แก่สถาบันที่เกี่ยวข้อง

– จัดซื้อและมอบอวัยวะเทียมให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้

– ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น  หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

– ทรงก่อตั้ง “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมมือร่วมใจของนักวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วย

– ส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและเพื่อการพัฒนาประเทศ

– เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

– เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ

– เป็นแหล่งระดมสติปัญญาของนักวิชาการระดับสูง และระดมทรัพยากรต่างๆมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่นปัญหาทางด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านการเกษตรเป็นต้น

ทรงมีพระราชประสงค์เกี่ยวกับหลักการในการทำงานของสถาบันวิจัยจุฬากรณ์ว่า 

“งานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มิใช่งานวิจัยบนหอคอยงาช้าง  หากทว่าเป็นงานวิจัยเพื่อความอยู่ดีกินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพสกนิกรชาวไทย”

และเนื่องจากประเทศไทยเรามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  มีการนำสารเคมีมาใช้ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก  ยิ่งนับวันสิ่งแวดล้อมต่างๆ ยิ่งเสื่อมลงไม่ว่าจะคุณภาพน้ำหรืออากาศ  ในอาหารก็มีสารเคมีปนเปื้อนมากขึ้น  วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป พฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนด้วย  และผู้คนมีความเครียดมากขึ้น  ต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยทำให้คนไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ทรงเห็นว่าแทนที่จะรอให้โรคมะเร็งมาคุกคามแล้วจึงรักษา  ก็ควรทำอะไรสักอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมะเร็งมากล้ำกลายจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง  จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษา :  วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง”  ขึ้นภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักดังนี้

– ทำวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและคลีนิกเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่พบบ่อยในประเทศไทย

– สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับมะเร็ง

– สนับสนุนการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยรูปแบบต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

– แสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ   ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งในแง่มุมต่างๆ ร่วมกัน

จากผลงานด้านต่างๆ ที่ทรงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดังที่กล่าวมาแล้ว    พระปรีชาสามารถในพระองค์จึงมิได้เป็นที่ประจักษ์เฉพาะในประเทศไทย  หากแต่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  ทำให้ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลต่างๆ  และทรงได้รับการทูลเชิญให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริการในสถาบันชั้นนำของโลก  ดังนี้

– ยูเนสโกได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองไอน์สไตน์ (EINSTEIN GOLD MEDAL)

– ราชสมาคมเคมีของอังกฤษ ( ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY,RSC) ถวาย  HONORARY FELLOW, CHARTERED CHEMIST  และ  MEMBER OF RSC

– มหาวิทยาลัยยูท่าห์  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ทูลเกล้าฯ ถวาย PRESIDENTIAL AWARD

– สมาคมวิชาการระดับนานาชาติ ENVIRONMENTAL MUTAGEN SOCIETY     ALEXANDER HOLLAENDER FUND FOR INTERNATIONAL PROGRAM

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล EMS- HOLLAENDERINTERNATIONAL FELLOW AWARD 2002  นับเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

– มหาวิทยาลัยเอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯ จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

– ทรงเป็น ๑ ในกรรมการบริหารองค์การนานาชาติทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา

– ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์กองทุน HERITAGE TRUSTซึ่งเป็นกองทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม

See also  [NEW] สุกี้ตี๋น้อย ชูคอนเซปท์ อร่อยคุ้มค่าในราคาสบายกระเป๋า ปรับตัวยุคโควิด-19 อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ | แฟชั่น ตอน นี้ - PINKAGETHAILAND

– ทรงเป็น ๑ ใน ๒๕  ผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน IDNDRซึ่งเป็นโครงการเพื่อช่วยลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตามคำทูลเชิญขององค์การสหประชาชาติ

– ทรงเป็นที่ปรึกษาพิเศษของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนป)

ชาวไทยนั้นโชคดี  นอกจากจะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้าแล้ว  แม้พระราชธิดาในพระองค์ก็สามารถช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนได้เป็นอย่างมาก  ดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้  เมื่อวันที่  ๔ กรกฎาคมอันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเวียนมาถึง  จึงสมควรที่เราชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมใจกันถวายพระพรขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ที่มา  :  ส่วนข้อมูล  สำนักข่าวไทย  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน
        :  เจ้าฟ้านักทรงงาน  นิตยสารผู้หญิง  ก.ค. ๒๕๔๐, นิตยสารศรีสยามรายปักษ์ ก.ค. ๔๒

ข้อมูลจาก  บทความพิเศษประกอบรายการของสถานีวิทยุ อสมท  เรื่อง  “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”  ผลิตโดย  งานบริการการผลิต  ส่วนสนับสนุนการผลิตวิทยุ  ฝ่ายออกอากาศวิทยุกรุงเทพ

[NEW] จุดประกายความคิดใหม่ ใครว่าผู้หญิงเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้! | นักวิทยาศาสตร์หญิง – PINKAGETHAILAND

Share this Article

Like this article? Email it to a friend!

Friend’s Email Address

Your Name

Your Email Address

Comments

Email sent!


ถ้าโดนแมลงตัวนี้กัดต่อย..มือเราจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอน่ากลัว


ถ้าโดนแมลงตัวนี้กัดต่อย..มือเราจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอน่ากลัว

เพจ https://www.facebook.com/MRBTHVIDEO/
ติดต่อธุรกิจ
Email [email protected]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ถ้าโดนแมลงตัวนี้กัดต่อย..มือเราจะเป็นแบบนี้จริงๆหรอน่ากลัว

Compilación | Episodios 16 a 21 | Lamput | Cartoon Network


Lamput es una criatura anaranjada, viscosa y chiflada que ha escapado del hospital. Dos médicos están intentando atraparlo. ¡El problema es que nunca pueden hacerlo, ya que Lamput es un maestro del engaño! Cada vez que lo encuentran, Lamput se las ingenia para escapar delante de sus narices.
Suscríbete al canal de Youtube de Cartoon Network LA:
https://www.youtube.com/cartoonla
Visita la web de Cartoon Network LA:
http://www.cartoonnetworkla.com/
Síguenos en Facebook:
LA: https://www.facebook.com/cartoonnetworkla.
Argentina: https://www.facebook.com/cartoonnetworkargentina
México https://www.facebook.com/cartoonnetworkmexico
Chile: https://www.facebook.com/cartoonnetworkchile/
Bienvenido al canal oficial de Cartoon Network LA en Youtube. Aquí encontraras videos de los mejores momentos de tus shows favoritos ademas de contenido original solo para internet. No olvides suscribirte y prepárate para un contenido ilimitado lleno de diversión.

See also  10 กระเป๋าแบรนด์เนมที่ผู้หญิงต้องมี 10 BAGS EVERY WOMEN SHOULD OWN | Alice Chen | กระเป๋าผู้หญิงแบรนด์ | ทรงผมที่สวยที่สุด

Compilación | Episodios 16 a 21 | Lamput | Cartoon Network

ช่างมัน – COCKTAIL「Official MV」


MV ช่างมัน (LET IT BE)
COCKTAIL
available on iTunes: https://itun.es/i6YG3Td
genie records
ติดตาม COCKTAIL ได้ที่…
http://www.facebook.com/cheerscocktail
http://www.genierecords.com
เพลง ช่างมัน
คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL
นึกถึงวันเก่า นึกถึงเรื่องเก่า วันที่เคยมีแต่เรา นึกถึงเรื่องราว
แต่เวลาเปลี่ยน ใจของคนเปลี่ยน ความรักเราเปลี่ยน ไม่เหมือนเคย
ความหลัง มันยังคายังค้างในใจ ติดตราตรึงมันยังคงจำฝังใจ แต่วันนี้ไม่มีเธออีกแล้ว
รักจึงกลายเป็นพิษทำลาย กัดกร่อนฉันจนมันทุรนทุราย ยังไงฉันจะลืมเธอไปเสียที
พยายามลืมเพื่อลบล้างความเสียใจ ไม่อยากต้องเป็นคนคอยเจ็บทนอยู่เรื่อยไป
เพราะฉันยิ่งรักเธอมากเท่าไร เธอไม่เคยเข้าใจ คนจะไปฉันรั้งไว้ไม่ได้ ไม่ได้….
รอถึงวันใหม่ วันที่หัวใจ จะได้เริ่มเดินต่อไป ไม่ต้องทุกข์ทน
วันที่ฟ้าเปลี่ยน โชคชะตาเปลี่ยน วันที่ใจเปลี่ยน ไม่เหมือนเคย
เพราะฉันก็ยังต้องทนทรมานขึ้นทุกที และฉันต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
ไม่อยากให้รักมันคอยทำลาย ทำร้ายทุกวันเรื่อยไป ยากเท่าไรฉันต้องทำให้ได้บอกตัวเองช่างมันเถอะ
(พยายามลบความเสียใจ บอกตัวเองลุกขึ้นยืนใหม่ จะไม่ล้มให้ใครเหยียบซ้ำ
จะไม่นอนขวางให้ใครข้ามไป ชีวิตฉันต้องไม่เป็นไปเพียงผิดหวัง)
(เปลี่ยนใจเธอไม่ง่าย เปลี่ยนตัวเองก็ได้ ร่ำร้องไปสักเท่าไร เธอไม่เคยเข้าใจ ยากเท่าไรฉันต้องทำให้ได้
บอกตัวเองช่างมันเถอะ)

MUSIC \u0026 LYRICS BY
ปัณฑพล ประสารราชกิจ
ARRANGED BY
COCKTAIL
PRODUCED BY
ดนัย ธงสินธุศักดิ์ และ ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย
LYRICS DIRECTED BY
ปัณฑพล ประสารราชกิจ
COPRODUCED BY
COCKTAIL
ADDITIONAL MUSICIAN
PIANO BY ทฤษฎี ณ พัทลุง
ORCHESTRATION BY ทฤษฎี ณ พัทลุง และ ETC CONCERT ORCHESTRA
CHORUS BY วรุตม์ อ่อนอุ่นจิตร
ENGINEERED BY
ดนัย ธงสินธุศักดิ์
กร มหาดํารงค์กุล
ตุลธร จิระวัฒน์พงศา
นพัตธร สมัครสโมสร
RECORDED AT
STUDIO28 ,SUMMER STUDIO ,AXIS STUDIO ,VINTAGE STUDIO
MIXED AND MASTERED BY
ดนัย ธงสินธุศักดิ์
VOCAL BY ปัณฑพล ประสารราชกิจ
GUITAR BY ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย
BASS BY เกริกเกียรติ สว่างวงศ์
DRUM BY ฟิลิปส์ เปรมสิริกรณ์
STRINGS \u0026 PIANO ARRANGED BY ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย และ ทฤษฎี ณ พัทลุง

See also  Morning healthy tips EP49 : 🚨 5 อาหารลดอาการตัวบวม 🚨 | อาหาร ลด อาการ บวม น้ํา | ทรงผมที่สวยที่สุด

♪ Download on iTunes : $0.69 Buy https://itun.es/i6YG3Td
♪ JOOX Music : http://music.sanook.com/album/1356692
♪ KKBOX Music : http://kkbox.fm/2d1yWs
▶ genie|merch : http://www.geniemerch.com
♪ Digital download : กด 123 1043100 3 โทรออก

ช่างมัน - COCKTAIL「Official MV」

11 การทดลองสุดแปลกและเหลือเชื่อที่นักวิทยาศาสตร์เคยทำ! (เพื่อ?)


คลิกเลย TopSib Girl : http://bit.ly/3puCb3d
ฝากกด Subscribe ช่องใหม่ของเราด้วยนะคะ
ทักษะหรือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดี นอกจากจะต้องสงสัยในสิ่งรอบตัวมากกว่าคนอื่นแล้ว ยังมีวิธีการคิดที่แตกต่างและออกนอกกรอบด้วย เพื่อจะได้นำไปค้นหาและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ต่อไป ซึ่งการจะได้คำตอบเหล่านั้น แน่นอนว่าต้องผ่านการพิสูจน์ด้วยการทดลอง ทั้งแบบดูดีและแปลกล้ำไม่ซ้ำชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการการยื่นแขนนอนเฉย ๆ อยู่กับที่เป็นเวลานาน หรือแม้กระทั่งยื่นแขนให้ยุงกัดก็ยังหาทำ! แหม กว่าจะได้คำตอบกันสักเรื่อง ทำไมมันยากเย็นแบบนี้นะ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ
\r
\r
แต่ถ้าหากใครสนใจสั่งเสื้อ TopSib จากเราได้ที่ Facebook page เช่นเดียวกัน\r
\r
Facebook: http://bit.ly/2oQjyIR\r
Subscribe: http://bit.ly/2oLULIE\r
\r
\r
\r
For copyright matters please contact us at: [email protected]

11 การทดลองสุดแปลกและเหลือเชื่อที่นักวิทยาศาสตร์เคยทำ! (เพื่อ?)

The Daily Dose – นักวิทยาศาสตร์หญิง ผู้อยู่เบื้องหลังวัคซีนชนิด mRNA


รายการ TheDailyDose ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join
ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/DailyDoseTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/
VoiceTV

The Daily Dose - นักวิทยาศาสตร์หญิง ผู้อยู่เบื้องหลังวัคซีนชนิด mRNA

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BEAUTIFUL HAIR

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นักวิทยาศาสตร์หญิง

Leave a Comment