[Update] รายงานประจำปี 2561-Flip eBook Pages 1 – 50 | ทรง ผม โดนัท มนัส นั น ท์ – PINKAGETHAILAND

ทรง ผม โดนัท มนัส นั น ท์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

รายงานประจาปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนี ครินทรวิโรฒ ปทมุ วนั

ANNUAL REPORT 2018

สารผอู้ านวยการ

สารบญั

เร่ือง หนา้

สารผูอ้ านวยการ ก
ประวตั ิความเป็นมา 1
ปรชั ญา ปณธิ าน วิสัยทัศน์ พันธกจิ 2
คณะกรรมการบริหาร 4
อาจารย์และบุคลากร 5
ผเู้ รยี น 7
งบประมาณและทรพั ยากร 9
เกียรติประวตั ิของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 10
แผนกลยทุ ธ์ 11
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีของสถานศึกษา 12
โครงการและกจิ กรรม 13
การจดั การเรยี นการสอน ปกี ารศึกษา 2561 20
ผลงานดเี ด่น 22
ผลงานนักเรียนประจาปีการศึกษา 2561 39
ผลการศึกษาต่อของนกั เรียน ปีการศกึ ษา 2561 56
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พน้ื ฐาน O-Net ปกี ารศกึ ษา 2561 61
ผลการจัดการเรียนรตู้ ามหลักสตู รของสถานศึกษา 62
การเขา้ ร่วมอบรม สมั มนาของอาจารย์และเจา้ หนา้ ที่ ประจาปกี ารศึกษา 2561 67
ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาภายใน 97
ประมวลภาพกจิ กรรม ปกี ารศึกษา 2561 106

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลยั ศรนี ครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประวตั คิ วามเป็นมา

พ.ศ. 2480 พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2496

 กอ่ ตัง้ โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษา  กอ่ ตง้ั แผนกฝกึ หัดมธั ยมในโรงเรียน  เปิดหน่วยสาธิตแผนกฝกึ หดั ครู
แหง่ จุฬาลงกรณมหาวทิ ยาลัย เตรียมอดุ มศกึ ษาแห่งจุฬาลงกรณ มัธยมโรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษา
มหาวิทยาลยั เป็นโรงเรยี นสหศกึ ษาระดบั
มัธยมศกึ ษาแหง่ แรกของประเทศ
 โอนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณมหาวทิ ยาลยั ไปสงั กัด
กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศกึ ษาธิการ เปลี่ยนช่ือ
เปน็ โรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษา

พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2497

 เป็นโรงเรยี นมัธยมสาธติ วทิ ยาลยั  เป็นโรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลยั  เปดิ สอนนกั เรียนช้นั มธั ยมปที ่ี 1
สองห้องเรียน และชั้นมธั ยมปีที่ 4
วิชาการศึกษา ปทุมวนั เนอ่ื งจาก ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทมุ วัน หนงึ่ หอ้ งเรยี น

การโอนแผนกฝึกหัดครูมัธยมไป เนอื่ งจากยกฐานะวิทยาลยั วิชา

เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวนั การศึกษาเปน็ มหาวิทยาลยั

สาขาแรกของวทิ ยาลัยวิชา ศรนี ครินทรวโิ รฒ

การศึกษา (ซึ่งยกฐานะจากโรงเรยี น สังกัดทบวงมหาวิทยาลยั

ฝึกหัดครชู น้ั สงู )

พ.ศ. 2545

 เปลี่ยนสังกดั จาก
ทบวงมหาวทิ ยาลยั เปน็ สงั กดั
สานกั งานคณะกรรมการการ
อุดมศกึ ษา กระทรวงศึกษาธิการ
เนอื่ งจากการปฏริ ูประบบราชการ

1

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลัยศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวัน

ปรชั ญา (Philosophy)

การศึกษา คอื ความเจรญิ งอกงาม (สิกขา วิรฬุ หฺ ิ สมฺปตตฺ า)
(Education is Growth)

การศกึ ษาเปน็ การสร้างองค์ความร้ใู นศาสตรต์ า่ ง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมใหอ้ ยูร่ ว่ มกันอย่างสนั ติสุข
มีดลุ ยภาพและสร้างกระบวนการเรยี นรู้ใหผ้ เู้ รยี นมชี ีวติ อยู่ในสังคมดว้ ยภูมปิ ัญญา อนั เปน็ ความเจรญิ งอกงามด้วย
ศรทั ธา ศลี สุตะ จาคะ และปญั ญา โดยสว่ นบคุ คลและส่วนรวมของสงั คม

ปณิธาน (Pledge)

คณุ ธรรม ภมู ปิ ญั ญา นาพาความสขุ สู่สังคมแห่งการเรยี นรู้
(Moral Wisdom Bring Happiness to Knowledge Society)
โรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั เปน็ หน่ึงในสงั คมแหง่ การเรียนรู้ท่มี ุ่งเสริมสร้างให้
ผูเ้ รยี นเปน็ คนดี คนเก่ง และมีความสุข

ค่านยิ ม (Values)

Head – คิดร่วมกนั Hands – ยึดมน่ั รว่ มมือ Heart – ถือจติ ใจเปน็ สาคัญ

Habit – สรา้ งสรรคม์ ุมมองทดี่ ี Harmony – สมานสามัคคี High Performance – มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ

วฒั นธรรมองค์กร (Organizational Culture)

ยดึ มั่นหน้าท่ีและจรรยาบรรณ ดารงไวซ้ ่ึงเกียรติคณุ และศกั ดศิ์ รี สร้างศรัทธาและเป็นแบบอย่างท่ดี ี
(Adhere to the duties and Morals, maintain a good name and honor and confirm faith and be a
role model)

สมรรถนะหลกั ขององค์กร (Core Competencies)

ความเชยี่ วชาญดา้ นการพฒั นาครู นกั เรยี น และบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ ป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
(The expertise in enhancing the educational level of teachers, students and educational
personnel to internationally recognized standards)

วสิ ยั ทศั น์ (Vision)

เป็นสถานศึกษาชนั้ นา ตน้ แบบดา้ นนวตั กรรมการจดั การศกึ ษาเพือ่ ผลติ ผเู้ รยี นทีม่ คี ณุ ธรรม
และคุณภาพในระดบั สากล บนฐานความเปน็ ไทย

( The school intends to be a model of research and innovation for learning development in
order to produce student of the highest quality with a solid moral and ethical foundation whilst
still retaining the essence of Thai culture)

2

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรม คุณธรรม สามารถเป็นผู้นาที่มีคุณภาพ
และมีความเป็นสากล บนพ้นื ฐานความเปน็ ไทย

(To foster excellent learners in both academic work, morals and school activities}
and the mould high-quality world leaders based upon a Thai foundation)

2. พฒั นาแหล่งการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(To develop learning resources and teacher training)

3. ผลติ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวั ตกรรมดา้ นการจัดการซึกษา เพอื่ เผยแพรส่ ู่สังคม
(To educate through research, creativity and innovation for the benefit of society)

4. ให้บรกิ ารวชิ าการแกช่ ุมชนและสังคม
(To render academic service to the community and society)

5. ปลูกฝงั ใหผ้ ูเ้ รยี นมจี ติ สานกึ ในการอนรุ กั ษ์ สบื ทอดศลิ ปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเผยแพร่สสู่ ากล
(To raise learners’ consciousness for preserving handing down and spreading Thai

traditions and culture)
6. พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการท่ีมีคณุ ภาพตามหลักธรรมภิบาล
(To develop good governance in management systems)

เอกลกั ษณโ์ รงเรียน (School Identity)

วชิ าการเด่น เนน้ กิจกรรม มีคณุ ธรรมนาชีวติ
(Outstanding academic performance, various activities and an ethical life)

อัตลกั ษณ์นักเรยี น (Student Identity)

สมรรถภาพในการปรบั ตวั คือ ความสาเรจ็ ในชวี ิต
(Self-adjustment is the most important element of a successful life)
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บน
พื้นฐานแห่งคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม มีเหตุผลและคานึงถึงประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อส่วนรวมเป็น
สาคัญ มีบุคลิกภาพของความเป็นผู้นาและผู้ร่วมงานท่ีดี มีวินัยและมีลักษณะเด่นในการแสวงหาความรู้ กล้าคิด
กล้าทา กล้านาเสนอ ความสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองในการประพฤติปฏิบัติตนให้บังเกิดผลดีต่อการ
ดาเนนิ ชีวติ เพื่อความเจรญิ กา้ วหน้าเปน็ ประโยชนส์ ขุ แก่สงั คม ตลอดจนประสบความสาเร็จดั่งมงุ่ หวงั

3

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

คณะกรรมการบริหาร
(1 ตลุ าคม 2559 – ปัจจบุ นั )

4

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลยั ศรนี ครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

อาจารย์และบุคลากร

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีจานวนบุคลากร
ปฏิบตั ิงานทงั้ ส้นิ จานวน 210 คน แบง่ สดั สว่ นตามสายงาน และวุฒกิ ารศกึ ษา และเพศ ไดด้ ังน้ี

วฒุ ิการศึกษา รวม
ท้งั สิน้
ประเภทบุคลากร ต่ากว่า ป.ตรี ปริญญาตรี ปรญิ ญาโท ปริญญาเอก

ขา้ ราชการสายวชิ าการ ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 3
– รองศาสตราจารย์ 9
– ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ———— 12
– อาจารย์ – – – – – – -22-11
รวมขา้ ราชการ – – -325-44- – – –
– – -325-66-11 4
พนกั งานมหาวทิ ยาลยั 22
– รองศาสตราจารย์ ———— 64
– ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ – – – – – -1-1-33 61
– อาจารย์ – – – 2 1 3 6 7 13 3 3 6
– อาจารยส์ าธติ – – – 9 10 19 16 28 44 – 1 1 4
– พนักงานมหาวทิ ยาลยั สาย 10
สนบั สนุนวิชาการ 4 20 24 5 23 28 1 8 9 – – –
พนักงานชัว่ คราว 26
– พนกั งาน (เงินสมาคมศิษย์เกา่ ฯ) – – -1231-1- – – 7
– พนกั งาน (เงนิ สมาคมผู้ปกครอง 112257-11- – –

และครสู าธติ ฯ) – – – 13 2 15 8 1 9 2 – 2
ลูกจา้ งช่ัวคราว 527- – – – – – – – –

– ลูกจา้ งชว่ั คราวชาวตา่ งประเทศ
ลกู จา้ งประจา

รวมท้งั หมด 13 24 37 32 43 75 33 51 84 5 6 11 210

(ทีม่ า : งานบุคคล ข้อมลู ณ วนั ท่ี 31 มีนาคม 2562)

5

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลยั ศรนี ครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวนั

บคุ ลากรสายวิชาการ

แบ่งตามวุฒิการศึกษา

ประเภทขา้ ราชการ พนักงานมหาวทิ ยาลยั และลกู จา้ ง

แบง่ ตามกลมุ่ สาระการเรียนรู้

6

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลัยศรนี ครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวนั

ผู้เรียน

ข้อมูลจานวนนกั เรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2561 ณ วนั ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

1. จานวนหอ้ งเรยี นทั้งหมด 53 หอ้ งเรยี น แบ่งเป็น

1.1 หอ้ งเรยี นชัน้ มธั ยมศึกษาตอนตน้ จานวน 27 ห้องเรียน

หลกั สตู รปกติ หลกั สตู ร EPTS

ม.1 7 ห้อง 2 หอ้ ง

ม.2 7 หอ้ ง 2 ห้อง

ม.3 7 หอ้ ง 2 ห้อง

1.2 หอ้ งเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาตอนปลาย จานวน 26 หอ้ งเรียน

หลกั สูตรปกติ หลักสตู ร EPTS

ม.4 7 หอ้ ง 2 ห้อง

ม.5 7 ห้อง 2 หอ้ ง

ม.6 6 หอ้ ง 2 ห้อง

2. จานวนนักเรยี นท้ังหมด 2,077 คน จาแนกได้ดังนี้

ช้ัน หลักสตู รปกติ หลกั สูตร EPTS รวม รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ ท้ังหมด
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 167 183 350 36 34 70 203 217 420
มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 176 172 348 38 31 69 214 203 417
มธั ยมศึกษาปีที่ 3 181 163 344 37 28 65 218 191 409
รวมนักเรียน ม.ตน้ 524 518 1042 111 93 204 635 611 1246

ชน้ั หลกั สูตรปกติ หลักสตู ร EPTS รวม รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญิง ทงั้ หมด
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 4 126 141 267 34 20 54 160 161 321
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 117 130 247 18 25 43 135 155 290
มัธยมศึกษาปีที่ 6 93 89 182 22 16 38 115 105 220
รวมนักเรียน ม.ปลาย 336 360 696 74 61 135 410 421 831

7

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวัน

3. จานวนนักเรียนระดบั มัธยมศึกษาตอนปลายแยกตามแผนการเรียน

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 มธั ยมศึกษาปที ี่ 5 มัธยมศึกษาปที ่ี 6 รวม

แผนการเรียน ภาค EPTS รวม ภาค EPTS รวม ภาค EPTS รวม ท้ังหมด
ปกติ ปกติ ปกติ
452
1. แผนคณติ -วทิ ย์ 151 35 186 140 26 166 82 18 100 115

2. แผนคณิต-อังกฤษ 34 6 40 26 7 33 29 13 42 39
44
3. แผนภาษาตา่ งประเทศ 47
28
– จนี 15 2 17 10 2 12 9 1 10 106
831
– ฝร่ังเศส 14 3 17 13 2 15 11 1 12

– เยอรมนั 9 7 16 11 5 16 11 4 15

– ญป่ี ุ่น 8 1 9 13 1 14 4 1 5

4. แผนอังกฤษ-คณิต ก 36 – 36 34 – 34 36 – 36

รวม 267 54 321 247 43 290 182 38 220

8

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวัน

งบประมาณและทรพั ยากร

สรปุ รายงานการบรหิ ารงบประมาณประจาปีพุทธศักราช 2561

งบประมาณทไี่ ดร้ บั จัดสรร จานวนเงนิ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลอื (บาท)

เงนิ งบประมาณแผน่ ดนิ 198,200.00 198,174.50 25.50
1. งบดาเนินงาน 1,933,300.00 1,931,162.69 2,137.31

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 6,795,400.00 6,746,215.09 49,184.91
1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,061,300.00 873,000.00 188,300.00
2. งบเงนิ อุดหนุนทวั่ ไป 876,930.00 14,770.00
2.1 ค่าจัดการเรยี นการสอน 891,700.00 980,450.00
2.2 คา่ หนงั สอื เรียน 985,500.00 174,870.00 5,050.00
2.3 คา่ อปุ กรณ์การเรยี น 1,859,200.00 1,684,330.00
2.4 คา่ เครอ่ื งแบบนกั เรียน 13,724,600.00 11,780,802.28 1,943,797.72
2.5 ค่ากจิ กรรมพัฒนาคุณภาพผ้เู รยี น จานวนเงิน 1,941,634.91
คงเหลือ
รวม

หมายเหตุ งบเงินอดุ หนนุ ทั่วไป

งบประมาณทไ่ี ด้รบั จัดสรร จานวนเงนิ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลอื (บาท)

เงินงบประมาณรายได้ 50,768,000.00 47,653,026.56 3,114,973.44
1. งบบุคลากร
9,400,300.00 7,657,556.41 1,742,743.59
1.1 ค่าจา้ งช่ัวคราว 2,280,000.00 2,262,091.71 17,908.29
2. งบดาเนนิ งาน 8,354,600.00 3,551,324.50
19,110,000.00 18,948,073.74 4,803,275.50
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้ อยและวสั ดุ 161,926.26
2.2 คา่ สาธารณูปโภค 89,912,900.00 80,072,072.92
3. งบเงินอดุ หนุน 9,840,827.08
4. งบรายจา่ ยอืน่

รวม

(ข้อมลู ณ วนั ที่ 31 มีนาคม 2562)

9

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลยั ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

เกียรตปิ ระวัตขิ องโรงเรยี น ปีการศกึ ษา 2561

รางวลั เกยี รตบิ ตั รเหรียญทอง
ระดบั ภูมภิ าคและระดับประเทศดา้ นการจดั การเรียนรู้ ประจาปี 2561

รางวลั ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. 2562 (Best Practice Awards 2019)
ระดับองคก์ ร สาขาบริหารจัดการดา้ นโรงเรียนคณุ ภาพคุณธรรม

ในโครงการหนงึ่ ล้านกลา้ ความดตี อบแทนคุณแผ่นดนิ โดยมูลนธิ ิเพอ่ื สังคมไทย

นางสาววริศา ใจดี
นกั เรียนรางวลั พระราชทาน ประจาปีการศกึ ษา 2561

10

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลยั ศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

11

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ตั ิการ ประจาปีการศกึ ษา 2561

งานแผนกลยุทธแ์ ละแผนปฏบิ ัติการไดด้ าเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปกี ารศึกษา 2561 ตาม

ประเด็นยทุ ธศาสตร์ ดงั นี้

การพัฒนาผู้เรียนโดยกระบวนการเรยี นรทู้ ี่มคี ุณภาพ ยทุ ธศาสตรท์ ่ี

1

ยุทธศาสตรท์ ี่ การส่งเสริมการผลติ งานวจิ ยั งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมการจัดการศึกษา
2

การให้บรกิ ารวชิ าการที่มีคณุ ภาพแก่ชมุ ชนและสงั คม ยทุ ธศาสตรท์ ่ี

3

ยุทธศาสตรท์ ี่ การสร้างจติ สานกึ ในการอนุรกั ษ์และสบื ทอดศิลปวัฒนธรรม
ไทย
4

การพฒั นาระบบบรหิ ารจัดการท่มี ีคุณภาพโดยใช้เครอื่ งมือ ยุทธศาสตรท์ ี่
ทางการบรหิ ารและเทคโนโลยสี ารสนเทศทเี่ หมาะสม
5

ในต้นปีการศึกษา 2561 ทุกภาคส่วนของโรงเรียนได้ร่วมกันเสนอให้มีการจัดทาโครงการ กิจกรรม และ
แผนงานท่สี อดคล้องกบั ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ กลยทุ ธ์ เปา้ ประสงค์ และตวั ช้วี ดั ความสาเร็จ ดงั น้ี

เสนอ VS ดาเนนิ การจริง

59แผนงาน 141โครงการ 127โครงการ 56
38กจิ กรรม
แผนงาน

30กิจกรรม

12

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิ รฒ ปทุมวัน

โครงการและกจิ กรรม

1. โครงการอ่านเฉลิมพระเกียรตสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯสยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เพ่ือให้นักเรียน
บุคลากร ในโรงเรียนเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในเร่ืองการรักการอ่าน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการศึกษาค้นคว้า
ผ่าน “กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังการรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
จึงมีการกาหนดให้มีการอ่านพร้อมกันในห้องเรียน ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญของการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนส่ือความ และสามารถบอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการอ่านได้ และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการ
อ่าน จะใช้วิธีสร้างบรรยากาศให้พรอ้ มที่จะอ่าน คือให้มีสมาธิ และอ่านพร้อมกัน โดยนักเรียนอ่านในห้องเรยี น
ทุกเช้าวันพฤหัสบดี พร้อมอาจารย์ประจาช้ัน วางงานทุกอย่างเพื่ออ่านพร้อมกัน และเขียนบันทึกลงสมุดบันทึก
การอ่าน ใช้เวลาประมาณ 15 นาที โดยใช้บทความจากวารสาร หรอื หนังสือที่จดั อยู่ในมุมความร้คู ู่ห้องเรยี น ตาม
ความสนใจ หรืองานห้องสมุดและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเตรียมให้ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น
นับเป็นการสร้างบรรยากาศจูงใจให้กับนักเรียนและเยาวชนให้เกิดความตระหนักในการอ่านและการเรียนรู้ เห็น
ความจาเป็นในการอ่านและการบันทึกการอ่าน มีการจัดเสริมกาลังใจด้วยการมอบรางวัลนักอ่านดีเด่นและผู้
ส่งเสริมการอ่านดีเด่นแก่อาจารย์ จากผลการดาเนินงานดังกล่าวทาให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียน และนักเรียน
ทกุ คนเขา้ ร่วมโครงการคิดเปน็ ร้อยละ 100

บรรยากาศการทากจิ กรรม วางทกุ งาน อ่านทุกคน
13

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒ ปทุมวัน

2. โครงการผา้ ป่าเพ่ือการศกึ ษา
การพัฒนาประเทศหรอื สิ่งใดๆกต็ ามจาเป็นตอ้ งเร่ิมต้นท่ีพัฒนาทรพั ยากรบคุ คล โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นผู้

ท่เี ปรยี บเหมือนผา้ ขาวที่ใสสะอาด สามารถรบั รู้หรือเรียนรู้สง่ิ ต่างๆได้อยา่ งรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการพฒั นานนั้ ก็
จาเป็นตอ้ งอาศัยปจั จยั และทุนทรพั ย์ เพ่ือให้การพัฒนาน้ันเป็นไปอย่างครอบคลุมรอบดา้ นท้ังทางกายและจิตใจ
สาหรับการพัฒนาดา้ นจิตใจนั้นจาเปน็ ต้องอาศยั หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปน็ เครอื่ งขดั เกลา

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาดังกล่าว โรงเรียนจึงเห็นความสาคัญของพระพุทธศาสนาและทรัพยากรบุคคล
ไดแ้ ก่ เยาวชนจงึ ดาริใหม้ ีโครงการผ้าป่าการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเ์ พ่ือนาทนุ มาพัฒนาการศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนและตั้งเป็นกองทุนทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยได้จัดโครงการในวันศุกร์ที่ 7
กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคารสาธิตปทุมวัน 4 โดยมีคณาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์
ปจั จบุ นั เขา้ ร่วมในโครงการครัง้ น้ี

บรรยากาศโครงการผา้ ปา่ การศึกษา

บรรยากาศโครงการผา้ ปา่ เพื่อการศกึ ษา

ภาพกิจกรรมโครงการ

14

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรีนครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

3. โครงการเทดิ ไท้องค์ราชัน สาธิตปทมุ วนั วพิ ธิ ทัศนา ครัง้ ที่ 10

หลักวิชาทางศิลปะเป็นหน่ึงในกระบวนการคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์รอบด้านซ่ึงเป็นผลผลิตของ
การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะการเรียนรู้ โดยเกิดจากการเพาะบ่ม อบรมส่ังสอน ความต้ังใจ
และเอาใจใส่ การลงมอื กระทาด้วยตนเองของผ้เู รียนรู้ สิง่ เหล่านเ้ี ป็นเหตแุ ห่งผลลัพธข์ องทักษะทางศิลปะท่ีออกสู่
สายตาของพลโลก สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของมนุษย์จนเกิดเป็นความงามแห่งสุนทรียศาสตร์
การพัฒนาทักษะปฏิบัติจึงแสดงให้เห็นถึงลักษณะการเรียนรู้ท่ีเป็นรปู ธรรม ความพยายามและการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียนให้ถึงแก่นแท้ของงานศิลปะ ซึ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนรู้ควบคู่กันไปและเป็นหน่ึงใน
กระบวนการคิดเชงิ ผลิตภาพท่สี ามารถตอบคาถามโลกแห่งการเรียนรใู้ นยคุ ปัจจบุ ันนี้ได้อยา่ งชัดเจน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งสร้างให้รู้เรียนเป็น
ผู้รู้รอบหรือมีคุณลักษณะของการเป็นนักพหุปัญญา ทั้งด้านสรรพวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและ
ประสบการณ์ โดยมุ่งม่ันให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง กล้าคิด กล้าทา กล้านาเสนอ
แสดงออกอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพ มีรูปแบบวิธีคิดและกิจกรรมด้านต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นการริเร่ิมของผู้เรียนและ
กิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ตระหนักถึงการเปิดโอกาสและการสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้นาศักยภาพความรู้ความสามารถของแต่บุคคลมาร่วมกันจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ เกิดคุณค่าเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ ในรูปแบบของกิจกรรมการแสดงวิพิธทัศนา โดยนามา
สังเคราะห์กับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนาความร้จู ากทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มาบรู ณาการ
กันอยา่ งเหมาะสม รู้จกั วิธีการทางานรว่ มกันเป็นหมู่คณะซึ่งกอปรด้วยคุณธรรมแห่งการรู้รักสามัคคี การเสียสละ
เพอื่ สว่ นรวม ตลอดจนการแสดงออกท่ีถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมและหลักประชาธิปไตย เกดิ เปน็ ประโยชน์
แก่การเรียนรู้ และสามารถช่วยให้นักเรียนได้เข้าถึงแก่นสารัตถะของกิจกรรม ด้วยประสบการณ์ตรงจากการจัด
กิจกรรมการแสดงในคร้ังน้ี ในปีการศึกษา 2561 นี้ ได้จัดการแสดง “สาธิตปทุมวันวิพิธทัศนา” แบ่งออกเป็น
การแสดงดนตรี JAZZ, การจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์, การบรรเลงดนตรีไทย, การบรรเลงดนตรี
สากลและการขับร้องเพลงประสานเสียง, การแสดงราถวายพระพร, การแสดงละครเพลง Snow White and
The Seven Dwarfs ของนักเรียนโครงการ EPTS, การแสดงของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และ
การแสดงละครเพลงคู่กรรม โดยจัดการแสดงข้ึนในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จานวน 2 รอบ ณ
โรงละครอักษรา คงิ เพาเวอร์

บรรยากาศภายในงาน

15

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวัน

4. โครงการพฒั นาคุณคา่ ความเปน็ มนุษย์
กวา่ หนึ่งทศวรรษทโี่ รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั มีหลกั สูตรในโครงการพัฒนา

คุณค่าความเป็นมนุษย์สาหรับนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยกิจกรรมพหุปัญญา สาหรับนักเรยี น
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และกิจกรรมโครงงานบูรณา
การสาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมการจัดหลักสูตรให้นักเรียนของโรงเรียนเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้วยความ “ดี … เก่ง …. สุข” และการจัดหลักสูตรดังกลา่ วมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ช่วงวัยของนักเรียนกลา่ วคือนกั เรยี นชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เปน็ นกั เรยี นใหม่ของทางโรงเรียนควรไดร้ บั การส่งเสริม
ปัญญารอบด้านอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ค้นพบความสามารถของตนเองและครูจะได้ข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมนักเรียนเฉพาะด้านได้อย่างเหมาะสมยง่ิ ขึ้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้น เร่ิม
มีการปรับตัวเข้ากลุ่มและอยู่ร่วมกัน โรงเรียนจึงออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการทางานร่วมกัน
เป็นหมูค่ ณะ การยอมรบั ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการมีจิตตระหนักรู้ถึงความสาเร็จของกลมุ่ และการเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองรวมถึงการตระหนักรู้ในความรับผิดชอบท่ีมีต่อกลุ่มจนกระท่ังกลุ่มของตนเองประสบ
ความสาเร็จจากภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นนักเรียนที่มีความรู้
และความถนัดท่ีได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองจากรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เรียนรู้กระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์และการทางานร่วมกันมาแล้ว ในช้ันน้ีเป็นช้ันที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทา
โครงงานเพื่อแกป้ ญั หาท่ีพบในชวี ติ ประจาวันโดยใช้ความรู้และกระบวนการใน 8 กลมุ่ สาระการเรยี นร้ซู ่งึ นกั เรียน
ไม่สามารถแยกองค์ความรู้ออกเป็นรายวิชาในสถานการณ์ชีวิตจริง การจัดหลักสูตรดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนานักเรียนใหเ้ ตบิ โตขึน้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยโรงเรียนกาหนดหลักสูตรดังกล่าวและจัดการเรียนรู้ในคาบกิจกรรมระดับโดยนักเรียนทุกคนต้อง
ผ่านการร่วมกิจกรรม วันจันทร์คาบเรียนท่ี 7 – 8 กิจกรรมพหุปัญญาสาหรับนักเรียนชั้น ม.1 วันอังคารคาบ
เรียนที่ 7 – 8 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สาหรับนักเรียนช้ัน ม.2 และวันพุธคาบเรียนที่ 7 – 8 กิจกรรมโครงงาน
บูรณาการ สาหรับนักเรียนช้ัน ม.3 หลักสูตรดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม
วัฒนธรรม ตามบริบทของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็ม
ภาพศักยภาพของตน โดยหลกั สตู รทจ่ี ดั ขึน้ เป็นการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความสาเร็จและมีความสุข
และนักเรียนสามารถดารงตนอยไู่ ด้ในศตวรรษที่ 21

บรรยากาศการจัดกจิ กรรมในโครงการพัฒนาคุณคา่ เปน็ มนุษย์

16

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลยั ศรนี ครินทรวิโรฒ ปทุมวนั

5. โครงการส่งเสรมิ คุณธรรม จริยธรรม ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 – 3
ด้วยสังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป ประกอบกับส่ือ

ต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากข้ึน นักเรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง มีการ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมท้ังในด้านดีและไม่ดี หากนักเรียนเลียนแบบส่ิงท่ีดีก็จะมีพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ดีไม่
เป็นปัญหาต่อสังคม ในทางตรงกันข้ามหากนักเรียนเลียนแบบส่ิงท่ีไม่ดีก็จะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น
ก้าวร้าว หยาบกระด้าง ไม่ละอายต่อบาป ด้วยเหตุน้ีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนกั เรียนและฝ่ายกิจการนกั เรยี นจึงได้
ตระหนักถึงเร่ืองน้ีเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดโครงการจริยธรรมข้ึน เพราะนักเรียนเป็นผมู้ ีความสาคัญในการส่งเสรมิ
พัฒนาและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีพุทธและวัฒนธรรมไทย
ได้รับประสบการณ์ตรงในการฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระภิกษุ เพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสานึกท่ีดีต่อโรงเรียนและ
ประเทศชาติ พร้อมทั้งนักเรียนจะเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีของสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขต่อไป โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดโครงการข้ึนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1
จัดข้ึนระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรม “แสงธรรมสอ่ งชวี ิต” สาขาปากช่อง อาเภอ
ปากชอ่ ง จงั หวัดนครราชสีมา มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 จัดขน้ึ ระหวา่ งวันท่ี 5 – 7 มิถนุ ายน 2561 ณ วัดเขาวงั อาเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 11 – 13 มิถุนายน 2561 ณ วัดเขานกกระจิบ
อาเภอเมอื ง จงั หวัดราชบรุ ี

บรรยากาศการปฏิบัตธิ รรม

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

17

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

6. โครงการบรกิ ารวิชาการสู่ชมุ ชน
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เปน็ การศึกษาท่ีต้องมีการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกนั ไมใ่ ช่มงุ่ เน้น

เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในหลายๆ ด้านจาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทาให้ผู้เรียนสามารถ
ประยกุ ตแ์ ละนาความรตู้ ่างๆ มาใช้ในการแกป้ ัญหาได้จริง โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุ วัน
เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะดังกล่าว นอกจากน้ี โรงเรียนยังได้เผยแพร่
องค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนการสอนจากการบูรณาการสู่ชมุ ชน ตามพันธกิจท่ีว่า ผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา เพ่ือเผยแพร่สู่สังคม (To educate through research, creativity and
innovation for the benefit of society) และ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม (To render
academic service to the community and society) การบริการวิชาการสู่ชุมชนเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกนั และกันระหว่างครูอาจารย์ และนักเรยี นตอ่ นักเรียน เพือ่ นาองคค์ วามหรือนวตั กรรมด้านจัดการศึกษาไปใช้
ใหเ้ กิดประโยชน์แก่สถานศึกษาของตนต่อไป ในปกี ารศกึ ษา 2561 ไดจ้ ัดโครงการบริการวิชาการส่ชู มุ ชน (บูรณา
การกลุ่มสาระการเรียนรู้) ในหัวข้อ “รักษ์น้า รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 – อาทิตย์ที่ 18
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

ภาพกจิ กรรมโครงการบริการวชิ าการสู่ชมุ ชน

18

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั

7. กจิ กรรมบรู ณาการ DOUBLE STEAM ภายใต้โครงการสง่ เสรมิ คณุ ธรรม จริยธรรมและวิชาการสาหรบั
นกั เรียนชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 1

กิจกรรมบูรณาการ DOUBLE STEAM กล่าวคือกิจกรรมบูรณาการ S : วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา T
: ภาษาไทย เทคโนโลยี E : ภาษาอังกฤษ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม A : ศิลปะ สุขศึกษา/พลศึกษา
M : คณติ ศาสตร์ คุณธรรม โดยเนน้ การนาความรู้ไปใช้แกป้ ัญหาในชวี ติ จริง รวมทงั้ การพัฒนากระบวนการหรือ
ผลผลติ ใหม่ ที่เปน็ ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ และการทางาน ช่วยนักเรยี นสรา้ งความเช่ือมโยงความรแู้ ละการ
นาไปใช้ในสถานการณป์ ญั หา กับชวี ติ จริงและการทางาน การจัดการเรียนรู้บรู ณาการ DOUBLE STEAM เป็น
การจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นการท่องจาทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความ
เข้าใจทฤษฎีหรอื กฎเหลา่ น้นั ผ่านการปฏบิ ัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ต้ังคาถาม แก้ปัญหา
และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมท้ังสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับ
ชีวิตประจาวนั ได้ การจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมคี วามสาคญั สาหรับนกั เรียนในปจั จุบัน เน่ืองจาก (1) เป็นการสอน
ที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเน้ือหาและทักษะกระบวนการต่างๆกับ
ชีวิตประจาวันและอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ
(5) เปิดโอกาสให้นกั เรยี นได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคลอ้ งกับเน้ือหา เห็นว่าวิชาเหลา่ น้ันเปน็
เรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน อีกท้ังการปลูกฝังคุณธรรมในการดาเนินชีวิตผ่านการทากิจกรรมการ
เรยี นรตู้ ่างๆ ดงั นั้นในโครงการดังกล่าวผู้สอนได้ออกแบบหน่วยการเรียนรโู้ ดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในทักษะที่สาคัญในการเรียนรู้ DOUBLE STEAM ซ่ึง
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา เรียนรู้แบบ
ร่วมมือและใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ส่งผลต่อนักเรียน
อย่างสูงสุดและนักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้สูงข้ึน โดยโครงการดังกล่าวมีการฝึกให้นักเรียนรุ่นพี่ได้
เป็นผู้อานวยความสะดวกและรว่ มวางแผนในการจดั กจิ กรรมแก่นกั เรียนรุ่นน้อง และมุ่งหวังว่าโครงการดงั กล่าว
ยังเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนเพื่อเป็นต้นแบบในการ
จดั การเรียนรู้ตอ่ ไป

บันทกึ บรรยากาศโครงการ Double STEAM

19

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลยั ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

การจดั การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีนโยบายและดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจและศักยภาพของตนจากรายวิชาเลือกที่เปิดสอน
อย่างหลากหลาย กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ด้วยการเสนอโครงงาน (Project-Based Learning) เช่น การทาโครงงานบูรณาการด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดี ว้ ยการเปดิ รายวิชาเพิม่ เตมิ ท่ีส่งเสริมใหน้ ักเรียนรู้จกั ซอฟแวร์ใหมๆ่ การนาความรู้
กลุม่ สาระการเรยี นรูต้ า่ งๆ มาบรู ณาการจดั เป็นกิจกรรมในรปู แบบตา่ งๆ ส่งเสริมการเรียนร้ภู าษาต่างประเทศ เพือ่ ให้
นกั เรยี นมีความสามารถในการส่ือสาร โดยจดั เจ้าของภาษาเป็นครูผู้สอนในทุกรายวิชา รายวิชาละอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 คาบและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาที่สามด้วยการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน
ภาษาญี่ปนุ่

ในปีการศึกษา 2561 การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้มีการเร่ิมใช้ Active
Panel เป็นสอ่ื อปุ กรณ์เทคโนโลยีการเรียนรทู้ ี่ทันสมยั ในทกุ ห้องเรียน และมกี ารปรบั หลกั สตู รตามหลักสตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
รายละเอยี ด ดังน้ี

– บูรณาการสาระการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาเทคโนโลยี โดยเปลี่ยนช่ือเป็น
“สาระเทคโนโลยี (วทิ ยาการคานวณ)” ซ่ึงอยใู่ นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

– วิชาคณิตศาสตร์มีการปรับลดสาระการเรียนรู้และปรับเวลาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
เป็น 4 คาบต่อสัปดาห์ และวิชาคณติ ศาสตร์เพมิ่ เติ่ม 1 คาบต่อสัปดาห์ โดยวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเต่ิมจัดเป็นกิจกรรม
เสริมทกั ษะกระบวนการทางคณติ ศาสตร์

– ในวชิ าสังคมศกึ ษามีการเพ่มิ สาระภมู ศิ าสตร์
นอกจากน้ีในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีการนาหลักสูตรพละศึกษานานาชาติมาปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนโดยปรับเวลาเรียนวิชาพลศึกษาเป็น 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมกีฬาให้ผู้เรียนได้
เรียน 8 กิจกรรมต่อ 1 ปีการศึกษา สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการปรับหลักสูตร
วิชาเอกของแผนการเรยี นภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ก โดยบรู ณาการวชิ าเอกเทคโนโลยสี ารสนเทศกบั วิชาเอกนิเทศ
ศาสตร์ และใชช้ อ่ื ว่า “วชิ าเอกนิเทศและมัลติมีเดยี ”
ด้านการเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่
ทาให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาเสริมสร้างคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักการทางานเป็นกลุ่ม สามารถแสดงออกตาม
ความสามารถพิเศษ อาทิดา้ นการแสดงในโครงการวิพธิ ทัศนา ด้านกีฬาในโครงการกฬี าสแี ละกีฬาสาธติ สามัคคี การ
ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย อาทิเช่น โครงการส่งเสริม

20

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์และค่านยิ ม 12 ประการ, โครงการส่งเสริมคณุ ธรรมและจรยิ ธรรมนักเรยี นช้นั มธั ยมศกึ ษา
ปีที่ 1 – 3, โครงการผา้ ป่าเพ่ือการศกึ ษา, โครงการหล่อเทยี นพรรษาและแห่เทียนพรรษา เป็นตน้

ด้านการเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีโครงการ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (The English Program for Talented Students : EPTS) ซ่ึง
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษาด้วยหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรภาคปกติ และมีการจัด
สภาพแวดลอ้ มทีเ่ อื้อต่อการเรยี นรู้ ด้วยการใช้เทคโนโลยที ท่ี นั สมยั ทง้ั น้ี

1. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการสอนให้เป็นแบบอย่างและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
และในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มท่ีสถาบันการศึกษาในระดับสูงจะจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาตร์
ภาษา ศลิ ปะ สงั คม เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

2. เพ่ือให้นักเรยี นระดับมัธยมศกึ ษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ได้เรียนวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นภาษาไทย) โดยยึดหลักสูตรของไทยที่มีอยู่เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพ
ในการทางานอาชีพสาขาต่างๆ ซ่ึงต้องการผู้ท่ีมีความสามารถในการสื่อความด้วยภาษาอังกฤษและติดต่อส่ือสารกับ
ต่างชาตใิ นยคุ โลกาภิวัตน์

21

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

ผลงานดเี ด่น

นักเรียนทไ่ี ด้รับการประกาศเกยี รตคิ ณุ ผลงานประจาปีการศึกษา 2561 เนื่องในวนั ไหว้ครู

รางวัลโล่เกียรติคณุ และเสอื้ สามารถ

ด้านคณิตศาสตร์

นายนรบดี วชั รปรชี านนท์ นายชยพล เชาว์วีระประสทิ ธ์ิ

นายปาณสั ม์ จินดานวุ ัฒน์ นายปรดี ์ิ สิมพลิพันธุ์

นายมฑุ ิราช ลักษณวศิ ิษฎ์ เด็กชายกิตติ โอภาสเมธกี ลุ

นายกฤติน ปรีชาชัยสรุ ตั น์ เด็กชายศภุ วชิ ญ์ ดอนศรี

ดา้ นกฬี า

เด็กหญิงพมิ พ์นภสั ศุภพทิ ักษ์พงษ์ นายธนาวุฒิ เรา้ รุจา

เด็กหญงิ ณวติ า วบิ ลู ย์ธรี วฒุ ิ นายพรนเรศวร์ แก้วจรัส

นายปรดี ิยาธร อบเชย นายปภาวิน วงศอ์ ุปราช

นายธาม แสงเลศิ ศิลปชยั นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธ์ิ

นายพีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ

รางวลั โล่เกียรตคิ ุณ

ดา้ นคณิตศาสตร์

เดก็ ชายธีรโชติ ค้มุ มั่น เดก็ ชายพชร อนุ่ เจริญ

ดา้ นกฬี า

เด็กชายณัฐภัทร นาคอินทร์ นายจนิ ดาชยั ศิรติ นั ตธิ รรม

ทนุ ศกึ ษาตอ่ ตา่ งประเทศ

นางสาวสสยิ า อนิ ทร์แก้ว

ทนุ เรียนดี

ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูสาธติ ปทุมวนั เดมิ ชอ่ื ทนุ คณะกรรมการสง่ เสริมกิจการโรงเรียน เปน็ ทุนท่ี

มอบให้แก่นักเรียนท่ีสาเร็จหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน

แบง่ เป็น 2 ประเภท คอื

ประเภทท่ี 1 มอบให้แก่นักเรียนทีส่ าเรจ็ หลกั สตู รระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ (ม.3) ของโรงเรยี น

ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับท่ี 1 ถึงอันดับท่ี 5 และศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน

ได้รับเงนิ รางวัล เปน็ ทุนการศกึ ษา ทนุ ละ 1,500 บาท (หนึ่งพันหา้ รอ้ ยบาทถว้ น) พรอ้ มท้ังโล่เกียรติคณุ

ในปกี ารศึกษา 2561 นกั เรยี นท่ไี ด้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ถงึ อนั ดบั ท่ี 5 และศกึ ษาต่อระดับ

มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ของโรงเรยี น มดี ังนี้

22

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรนี ครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวัน

อันดบั ท่ี 1 ไดร้ ะดับคะแนนเฉลีย่ 4.000 นางสาวธญั ญธร เทียนไพฑูรย์

อันดบั ท่ี 2 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.994 เดก็ หญงิ นภทั ร ชตุ จิ ิรวงศ์

อนั ดับท่ี 3 ได้ระดบั คะแนนเฉลยี่ 3.992 นางสาวนงรตั น์ หล่ี

อันดับท่ี 4 ไดร้ ะดับคะแนนเฉลย่ี 3.984 นางสาวปอไหม โพธินามทอง

อนั ดับที่ 5 ได้ระดบั คะแนนเฉลย่ี 3.974 เด็กชายถริ วฒั น์ โพธ์ิต่นุ

ประเภทท่ี 2 มอบให้แก่นักเรียนท่ีสาเร็จหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ของโรงเรยี นทเี่ รยี นดสี มา่ เสมอ มรี ายละเอียดดงั น้ี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนท่ีได้รับรางวัลนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ เป็น

นักเรียนของโรงเรียนต้ังแต่ช้ัน ม.1- ม.3 สอบได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 3.900 ข้ึนไป และศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน ได้รับเงินรางวัล เป็น

ทนุ การศึกษา ทนุ ละ 1,500 บาท (หนง่ึ พันห้าร้อยบาทถว้ น) และเกยี รตบิ ัตรแสดงความสามารถ ในปกี ารศกึ ษาน้ี

นกั เรียนที่ไดร้ บั ทนุ คอื

1. นางสาวธัญญธร เทียนไพฑูรย์ ได้ระดบั คะแนนเฉลี่ย 4.000

2. เด็กหญิงนภทั ร ชตุ ิจิรวงศ์ ได้ระดับคะแนนเฉลย่ี 3.994

3. นางสาวนงรตั น์ หลี่ ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.992

4. นางสาวปอไหม โพธนิ ามทอง ไดร้ ะดับคะแนนเฉลยี่ 3.984

5. เด็กชายถิรวฒั น์ โพธต์ิ ุ่น ไดร้ ะดับคะแนนเฉล่ยี 3.974

6. นางสาวรมิดา วัชรนิ ทร์พร ได้ระดบั คะแนนเฉล่ยี 3.969

7. นางสาวสุพชิ ฌาย์ ตณั ฑวิรฬุ ห์ ได้ระดบั คะแนนเฉล่ยี 3.967

8. นางสาวนนี า่ ลาวคิ กิ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.954

9. เดก็ ชายเป็นธรรม สินธเุ สน ไดร้ ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.954

10. นายกรณิศ เสนาลกั ษณ์ ได้ระดบั คะแนนเฉลย่ี 3.946

11. เดก็ หญิงจณิ ณ์ รชั โน ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.941

12. เด็กชายคณตุ ม์ ทรพั ย์ทวีชยั กลุ ไดร้ ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.936

13. นางสาวปภาดา วรัชวนิ ทร ไดร้ ะดับคะแนนเฉลีย่ 3.926

14. นางสาวลัลลลลิ เจนวฒั นไพศาล ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.924

15. นายชลิต วรี กุลวฒั นา ได้ระดบั คะแนนเฉลย่ี 3.924

16. นางสาวทอฝัน เทียนบญุ ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.914

17. นางสาวพาณภิ ัค สวุ รรณกจิ ได้ระดบั คะแนนเฉลี่ย 3.916

18. นายภทั รชนน ใจหา้ ว ได้ระดบั คะแนนเฉลี่ย 3.904

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ คือ

ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน (ม.4-ม.6) หรือมีผลการเรียนอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ใน

กรณีที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี หรือเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ และสามารถ

23

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลัยศรนี ครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวนั

เข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา) โดยสอบได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 3.800 ข้ึนไป ได้รับเงินรางวัลเป็น

ทุนการศึกษา ทุนละ 1,500 บาท (หน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเกียรติบัตรแสดงความสามารถ ในปี

การศกึ ษานน้ี ักเรยี นทไี่ ดร้ ับรางวลั คือ

1. นางสาวพราวรวี มัญชุศรี ได้ระดับคะแนนเฉล่ยี 4.000

2. นางสาวปาณิศา ทองมี ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.988

3. นายเขมวิศว์ ศิริวงศ์ ได้ระดบั คะแนนเฉลย่ี 3.980

4. นางสาวอุรชุ า ทนานนท์ ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.971

5. นายปกร เอื้ออาภรณ์ ไดร้ ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.964

6. นางสาวชุตาภรณ์ ตระการศโิ รรัตน์ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.956

7. นางสาวนฤภร บรรลอื สิน ได้ระดับคะแนนเฉล่ยี 3.952

8. นางสาวจิตรรดา ประภากมล ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลี่ย 3.913

9. นางสาวพฒั นน์ รี ขาเพชร ได้ระดับคะแนนเฉลย่ี 3.911

10. นางสาวกาญจน์วิจติ ร์ แดงพสิ ทุ ธิ์ ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลีย่ 3.906

11. นางสาวสพุ ชิ ฌาย์ เพชรชู ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลี่ย 3.899

12. นางสาวรมณ เศวตรัตนเสถียร ไดร้ ะดับคะแนนเฉลย่ี 3.894

13. นางสาวพชิ ญาวรี ์ วงศ์ถิรพร ได้ระดับคะแนนเฉลย่ี 3.894

14. นายปารย์ ลฬี กาญจนากุล ไดร้ ะดับคะแนนเฉล่ยี 3.892

15. นายคลังบญุ ดรบณั ฑิต ไดร้ ะดับคะแนนเฉลย่ี 3.877

16. นางสาวสุธิมา โรจนว์ ีระสงิ ห์ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.875

17. นางสาวทักษพร ศักดส์ิ ยามกุล ไดร้ ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.875

18. นางสาวปรชิ ญา อมรพิมล ได้ระดบั คะแนนเฉลี่ย 3.858

19. นางสาวชนญั ญา ทังสพุ านิช ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.849

20. นางสาวธันยา สุดวลิ ัย ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.838

21. นางสาวศุภิสรา สขุ นิมติ ร ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.832

22. นางสาวณิชาดา แสงฉาย ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.832

23. นางสาวชวลั ลกั ษณ์ ศริ สิ นิ สขุ ไดร้ ะดับคะแนนเฉลยี่ 3.832

24. นางสาวดลกมล นันท์ธนะวานิช ไดร้ ะดับคะแนนเฉลย่ี 3.827

25. นายปยิ วชั ร มหทั ธนาดลุ ย์ ได้ระดบั คะแนนเฉลี่ย 3.822

26. นางสาวณฐั ณิชา ใจมา ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.822

27. นางสาวนพธีรา แสงชยั ได้ระดับคะแนนเฉลย่ี 3.812

รางวลั เรยี นดปี ระจาชน้ั

เปน็ รางวลั ที่โรงเรยี นให้แก่นักเรียนระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น และระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ

โรงเรียน ท่สี อบไดค้ ะแนนยอดเย่ียม ประจาปีการศึกษา 2561 ดงั น้ี

24

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลยั ศรนี ครินทรวิโรฒ ปทุมวนั

ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่ไดค้ ะแนนยอดเยี่ยม ไดร้ ับเหรียญรางวลั เรียนดีและเกียรตบิ ัตร

เรียนดีประจาชนั้ มรี ายช่ือตอ่ ไปนี้

ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 นักเรียนทไ่ี ดร้ ะดับคะแนนเฉลย่ี 4.000 มดี งั น้ี

เดก็ หญิงณัฐจริ า พุทธธรรมวงศ์ เด็กหญิงพฤฒาพร อศิ รางกรู ณ อยธุ ยา

เดก็ ชายดลภทั ร ธันโยดม เดก็ ชายพนั ธวุ ัฒน์ จติ ตะยโศธร

เดก็ หญงิ พลอยพรนชั ชา ช่วยเมฆ เด็กชายอาชวิณ กิตติรตั นไพบลู ย์

เด็กหญิงภกั คกร นนั ทิยกุล เด็กหญิงภัสสร เจยี รจรูญวงศ์

เดก็ ชายกัณณพงศ์ กาญจนกุลดารง เด็กหญงิ ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์

เด็กชายกนั ตเมศฐ์ เอยี่ มสุขกิติกุล เด็กหญิงจันทรว์ ลัย เล่ยี นเครือ

เด็กหญงิ ณทกัญ วราธนานันทน์ เดก็ ชายชยุต วงศว์ ิชยาภรณ์

เด็กหญิงณภคั วิทยาดี เด็กหญงิ ณัชญา จิตติพร

เด็กหญงิ ณฐั ฐิรา อุดมสิทธพิ ันธ์ุ เด็กชายนพรจุ แซ่ด่าน

เด็กชายณฐั ดนัย คลุ ิมา เดก็ ชายพณิช กมลาพร

เด็กชายธนกฤต กาญจนชมุ พล เด็กหญิงศรัณย์ภสั งามพยุงพงษ์

เด็กชายธัญเทพ พวงลาเจียก เดก็ หญงิ พชั รพร แสงสุรศกั ดิ์

เดก็ ชายนธิ ิวทิ ย์ ศริ มิ าลยั สวุ รรณ

ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 2 นักเรียนที่ได้ระดับคะแนนเฉลีย่ 4.000 มีดังนี้

เด็กหญงิ ชนิตสริ ี อนุมานไพศาล เด็กชายพศิน หงส์พรอ้ มญาติ

เด็กหญงิ ณญาดา แพนดี เด็กชายณัฏฐกติ ต์ิ แซโ่ ง้ว

เด็กชายณัชพล วงศธ์ นะเกยี รติ เดก็ หญิงณฐั พร คณุ รัตนาภรณ์

เดก็ หญงิ ธมี า เลาหะพงษ์พนั ธ์ เด็กหญงิ ณิชา ศริ ิวนั สาณฑ์

เด็กชายปณวตั ร เตยี เจรญิ เด็กหญงิ มเิ กลา่ เฟอรโ์ รนี

เดก็ ชายกิตติ์ชนม์ อนุรัชชนานันท์ เดก็ ชายเธยี รวชิ ญ์ สขุ แสงจันทร์

เด็กชายธนบดี ผาตินาวนิ เด็กหญิงภารดี อรณุ เรือง

นางสาวภทั ราลักษณ์ จงเจริญ เดก็ หญงิ มนัสนันท์ หงษช์ ูเกียรติ

เด็กชายตฤณ ศรีวราหกลุ

ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 3 นักเรยี นทไี่ ด้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.000 มีดังนี้

นายกฤตนิ สุขุมรัตนาพร นายธนวฒั น์ เตชะนิรัตศิ ยั

นายณฐพล พงี่ ตัวเอง นางสาวพิชญ์สินี สมศิริกลุ

เด็กหญิงทอทอง เหลก็ เพ็ชร นางสาววรินทร จงเกียรตกิ าญจน์

นายยศพล เอ้ือวัฒนา

25

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลยั ศรีนครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวัน

โครงการนกั เรยี นทม่ี ีความสามารถพิเศษ (ภาคภาษาองั กฤษ) นักเรียนท่ีไดร้ บั เหรยี ญรางวัลเรยี นดีและ

เกียรติบตั รเรยี นดปี ระจาชัน้ มรี ายชอ่ื ดังต่อไปน้ี

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 1 นกั เรยี นท่ไี ดร้ ะดบั คะแนนเฉลี่ย 4.000 มีดงั นี้

เดก็ หญิงเกสรา เชาว์วรวญิ ญู เดก็ หญิงณภทั ร ตันตปิ ระภาส

เดก็ ชายณภัทร เกียรติปรุงเวช เด็กชายอภชิ า มณรี ตั น์

เดก็ ชายปภงั กร หวงั ชเู ชดิ กุล เดก็ หญิงอรปพร โลห่ ศ์ ิริวฒั น์

เดก็ ชายภมู ิพฒั น์ ชน่ื รัตนกุล เดก็ หญงิ ไอริณรยา พิทักษ์วงษ์

ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2 นกั เรียนทไ่ี ด้ระดับคะแนนเฉลยี่ 4.000 มีดังนี้

เด็กหญงิ ณฐั นิช เมฆาเด่นอัมพร เด็กชายชนวรี ์ กาสุวรรณ

เด็กหญิงนิสรา สขุ ประดิษฐ์ เดก็ หญิงธนพร ไพบลู ย์

เด็กหญงิ ศฤขณญั ญา กนั ตนฤมติ รกลุ เดก็ หญิงนภัสจฑุ า คงสนทนา

เด็กหญิงอมินตา เพ่ิมพนู ววิ ัฒน์ เด็กชายภทั รเศรษฐ์ อนุ่ จติ ตว์ รรธนะ

ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 นกั เรียนที่ได้ระดบั คะแนนเฉลย่ี 4.000 มีดงั น้ี

นางสาวธญั ญธร เทยี นไพฑูรย์ นางสาวปอไหม โพธนิ ามทอง

นางสาวสขลิ า รงุ่ เรืองพัฒนา นางสาวแพรวา ศลิ าพนั ธ์

เดก็ หญิงนภัทร ชุติจิรวงศ์

ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย นกั เรยี นท่ีได้คะแนนยอดเย่ียมของแตล่ ะแผนการเรียน ไดร้ ับเหรียญ

รางวลั เรียนดี และเงินทุนการศึกษา รองศาสตราจารยค์ ณุ หญงิ สมจิตต์ ศรีธญั รัตน์ อดีตอาจารย์ใหญ่ และอดีต

รองอธิการบดี มศว ปทมุ วนั พรอ้ มท้งั เกียรติบัตรแสดงความสามารถ มรี ายช่ือดงั ต่อไปน้ี

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – วทิ ยาศาสตร์

นางสาวชาตญิ า อาจชน ได้ระดับคะแนนเฉลย่ี 4.000

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – ภาษาองั กฤษ

See also  HOW TO ม้วนลอน Mermaid ง่ายๆด้วยเครื่องม้วนผมธรรมดา l Frennicha | ทรง ผม ดัด ลอน กลาง

นางสาววีรดา ฉันทาลขิ ิต ไดร้ ะดับคะแนนเฉล่ีย 3.914

แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิพิฐภทั รา ดาวอรณุ ไดร้ ะดับคะแนนเฉล่ีย 3.942

แผนการเรียนภาษาองั กฤษ – คณติ ศาสตร์ ก

นางสาวศศญิ ดา อบอาย ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.907

ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ 5

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – วทิ ยาศาสตร์

นายจิตตพิ ฒั น์ ชอบบากบั่น ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 4.000

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – ภาษาองั กฤษ

นายภัคพล ธนไพศาลสกลุ ได้ระดับคะแนนเฉลย่ี 3.867

26

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลัยศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวัน

แผนการเรียนภาษาตา่ งประเทศ

นางสาวสาริศา วฒั นสรุ ียพ์ จน์ ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลี่ย 3.908

แผนการเรยี นภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ก

นางสาวชลากร บุญอิต ไดร้ ะดับคะแนนเฉลย่ี 3.929

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 6

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – วทิ ยาศาสตร์

นางสาวปาณศิ า ทองมี ได้ระดบั คะแนนเฉลี่ย 3.969

นางสาวนฤภร บรรลอื สิน ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลี่ย 3.969

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – ภาษาองั กฤษ

นางสาวรลินศยา ภริ นานนธ์ ได้ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.830

แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุรุชา ทนานนท์ ไดร้ ะดับคะแนนเฉล่ีย 3.992

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ก

นางสาวทักษพร ศักด์ิสยามกุล ได้ระดบั คะแนนเฉลีย่ 3.861

โครงการนักเรียนทม่ี คี วามสามารถพิเศษ (ภาคภาษาอังกฤษ) นักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวลั เรียนดแี ละ

เงินทนุ การศึกษา รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมจิตต์ ศรธี ัญรตั น์ อดีตอาจารยใ์ หญ่ และอดีตรองอธกิ ารบดี

มศว ปทมุ วัน พรอ้ มท้งั เกียรติบตั รแสดงความสามารถ มรี ายชอ่ื ดงั ต่อไปน้ี

ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

นางสาวทษิ ฏยา ประพิณวณิชย์ ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 4.000

นายสิวัช รกั ษง์ าน ได้ระดับคะแนนเฉลย่ี 4.000

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

นายจริ ภทั ร อานวยพรรณ ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.707

แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภชิ ญา ศริ ิโภค ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลย่ี 3.921

ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

นางสาวธญั ภัสร์ ชยั เสรี ไดร้ ะดบั คะแนนเฉลี่ย 4.000

นางสาวปณั ฑา ฉัตรดอกไม้ไพร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.000

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์ – ภาษาองั กฤษ

นางสาวณทุ ยา ประภายนต์ ไดร้ ะดับคะแนนเฉลี่ย 3.542

แผนการเรียนภาษาตา่ งประเทศ

นางสาวณฐอร หวงั อนุตตร ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.795

27

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวัน

ช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

นางสาวจติ รรดา ประภากมล ไดร้ ะดับคะแนนเฉลย่ี 3.876

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาองั กฤษ

นางสาวพราวรวี มญั ชศุ รี ได้ระดบั คะแนนเฉลย่ี 4.000

แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ

นายศวิ ัช โกเมนตระการ ไดร้ ะดบั คะแนนเฉล่ีย 3.384

รางวัลความประพฤติดี

สมาคมผู้ปกครองและครสู าธติ ปทมุ วนั ได้เสนอให้โรงเรยี นพจิ ารณาคัดเลือกนกั เรียนท่ีมีความประพฤติดี

ประจาปีการศึกษา 2561 ผู้ท่ีได้รับพิจารณาคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติคุณ จากสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิต

ปทมุ วัน ซึง่ ปรากฎผลดังตอ่ ไปน้ี

ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เด็กหญิงกชุกร เหลอื งวลิ ัย เด็กหญิงอันนา นววธิ รัตนา

เดก็ หญิงณทกัญ วราธนานนั ทน์ เด็กหญิงณหทัย อศั วตุ มางกุร

เดก็ ชายทศธรรม เหมะพรรณ์ เดก็ หญงิ ณฐั พมิ ล กมลสทิ ธชิ ัย

เด็กชายพนั ธวุ ฒั น์ จิตตะยโศธร เด็กหญิงอนิ ทน์ รี มงิ่ ขวัญ

เดก็ หญงิ พิชญณ์ ชิ า จิรนนั ท์ธวชั เด็กหญงิ ปณั ณกิ า เคา้ สงวนศิลป์

ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 2

เดก็ ชายธนวิชญ์ ธนการพาณิช เด็กหญงิ จิดาภา ภักดีโชติ

เดก็ ชายปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล เด็กชายชวิศ เมฆร่งุ เรอื งไกร

เดก็ หญงิ ณัฐพร คุณรัตนาภรณ์ เดก็ หญงิ ชลธร ยงยุคันธร

เด็กชายศทุ ธณัฐ สินธุภิญโญ เดก็ ชายวิล จริ ธรรม์ บญุ เกดิ

เด็กชายเผา่ ภัค วเิ ชยี รสนิ ธุ์

ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3

นายถริ วฒั น์ โพธ์ิตุ่น นางสาวลัลนล์ ลติ แตงเข็ม

นางสาววมิ ลณัฐ อศั วใจเพชร นางสาวธญั ญธร เทียนไพฑรู

นายกรณิศ เสนาลักษณ์

ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4

นางสาวณัฐณชิ า บญุ ยะลพี รรณ นางสาวอธนี า เลากุลศานต์

นางสาวญาณิน คชเสนี นางสาวศศิญดา อบอาย

นายพศุตม์ เพยี วประเสรฐิ นายจิตพล ไทยประเสริฐ

นายยศพนธ์ พรหมศรผี อ่ ง นางสาวศิรประภา อบอาย

นางสาวภวรร อิศรางกูร ณ อยธุ ยา นางสาวทพิ ยล์ ดา เบญจภทั รนนท์

28

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

นางสาวธัญมน เจรญิ ผล นายพชร จิระดาเกิง
นางสาวทิษฏยา ประพณิ วณิชย์
ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวกญั ญาวีร์ เจรญิ ลาภโสภณ
นางสาวอรนลิน กิตติภมู ิชยั นายปณั ณวชิ ญ์ พลู สวสั ด์ิ
นางสาววรศิ า ใจดี นายศรณั ย์ เทยี นไพฑูรย์
นายปุณยวรี ์ สิงหวิชัย นายอภพิ ล วิภาตะศลิ ปิน
นางสาวพชิ ชากร เก่งระดมกิจ นายณชพล รศั มีดารา
นายมนตรี เบญจสุวรรณเทพ
ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี 6 นางสาวสธุ มิ า โรจนว์ รี ะสงิ ห์
นายดนย์ คชาสกลุ

รางวัลคณุ ประโยชน์

เป็นรางวัลสาหรับนักเรียนท่ีกระทาความดี ซึ่งได้ทาคุณประโยชน์เป็นที่น่ายกย่องให้แก่โรงเรียน และ

เป็นตัวอย่างอันควรเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนจึงมอบ “รางวัลคุณประโยชน์” ให้เป็นเกียรติและ

อนุสรณ์แห่งความดีนั้นในพิธีไหว้ครูอันเป็นมงคลน้ี เป็นประเพณีทุกปีมา สาหรับปีการศึกษา 2559 มีนักเรียน

ไดร้ บั รางวัลคุณประโยชนป์ ระเภทต่าง ๆ ดงั ตอ่ ไปนี้

ประเภทท่ี 1 รางวัลโลค่ ณุ ประโยชน์ เป็นรางวลั คณุ ประโยชน์ที่มอบใหแ้ กผ่ ู้แทนโรงเรียนที่เข้าร่วมการ

แข่งขัน/ประกวดในระดับประเทศ หรือเป็นผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดในระดับนานาชาติ แล้ว

ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศจากการแข่งขัน/ประกวดในครั้งน้ันหรือได้รับรางวัลคุณประโยชน์ประเภท

เกียรติบัตรขอบทองต่อเนื่องมาตามลาดับไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยเป็นผู้อุทิศตนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ

เสียสละอย่างย่ิงและมีพฤติกรรมคุณงามความดีที่เป็นผลงานอันน่าชมเชยเป็นที่ปรากฎต่อสาธารณชน ผู้ได้รับ

รางวัลดังกลา่ วน้ีคือ

ด.ช. ธนวัฒน์ เตชะนริ ัตศิ ัย นาย กฤตณฐั ปัญจธนมงคล

ด.ช. ธนกฤต ธนสารสาคร น.ส. ภูริณชา อตั ถากร

ด.ช. ธติ ิ เถลิงบญุ สริ ิ น.ส. ธนชั ภคั เสรีเจรญิ ศักดิ์

ด.ช. นิธศิ อัญชลนี กุ ลู นาย อศิ รัณย์ ศิริมณฑล

ด.ช. ภาธร อมั มวรรธน์ น.ส. รมณ เศวตรตั นเสถียร

ด.ช. วิชญภ์ าส จนิ ดาวมิ ลเลศิ น.ส. พมิ พช์ นก เขียวนาวาวงศ์ษา

ด.ช. ศิระ ดวงเนตร นาย พนั วา พรหมเทพ

ด.ช. ณฐพล พึ่งตัวเอง น.ส. ปรยิ ากร กลว้ ยไม้งาม

นาย เขมวิศว์ ศริ วิ งศ์ น.ส. ทรัพย์สริ ิ พยัคฆห์ าญ

นาย ปุณยวรี ์ สิงหวชิ ัย น.ส. รดาพสั ส์ กิจพฒั นเจริญ

นาย ศุภวชิ ญ์ ดิฐพงศ์ภักดี น.ส. นิชาภา สุรวิลาศ

ด.ช. ภัทรชนน ใจห้าว น.ส. ธนัชชา งามพร้อมสกลุ

29

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวัน

น.ส. เกลยี วเงนิ จิรปราชญา นาย พชั รดนย์ เมฆหมอก

น.ส. พัทธวรรณ พงศ์ศภุ นิมิต นาย สารนิ ทองประคา

ด.ญ.นาทรลดา กลุ กาญจนาชวี ิน น.ส. สภุ าคนิ ี แผนน้อย

ด.ญ.เฌอเอม อานวยการ นาย อภิชาติ ทวีวัฒน์

นาย พศวีร์ แสนหริ ณั ย์ น.ส. พมิ ลักษณ์ ย่ีภู่ศรี

นาย พลฏั ฐ์ บุญยศกั ดิเ์ สรี นาย ภรู นิ ท์ ภ่เู ขียว

น.ส. เนตรชนก โอภาสวิบุล นาย นคริสต์ โชตวิ รรธกวณิช

นาย บวรนนั ท์ อนนั ตชินะ นาย ปรินทร บรรณวัฒน์

นาย ภูวศิ หลักบุญ นาย ชาวนิ สมั พสั นีธารง

ประเภทท่ี 2 เกียรตบิ ัตรขอบทอง เป็นรางวัลคุณประโยชน์ ท่มี อบให้แกน่ ักเรยี นผู้ท่มี ผี ลงานหรอื ได้รบั

รางวลั หรอื ทากจิ กรรมอนั เปน็ ประโยชน์ทน่ี าชอื่ เสียงมาสูโ่ รงเรยี นหรือทากิจกรรมดเี ด่นภายในประเทศหรือเคย

ไดร้ บั รางวัลคณุ ประโยชนป์ ระเภทเกียรตบิ ตั ร ต่อเน่ืองมาตามลาดบั ท้ังนจี้ ะตอ้ งเปน็ ผตู้ ้ังใจเรยี นและมคี วาม

ประพฤติเรยี บร้อยสม่าเสมอ สมเปน็ ตวั อยา่ งท่ีดีของเยาวชน และเปน็ ไปตามระเบยี บปฏบิ ตั ิในการพิจารณา

นกั เรียนรบั รางวัลคุณประโยชน์ มผี ู้ได้รบั รางวัลดงั กล่าว มีดังน้ี

น.ส. พิชญาวีร์ วงศถ์ ริ พร นาย วรัตม์ กอ่ คามเขต

นาย ณัฐชานนท์ วรรณไพสฐิ กุล ด.ช. สรณัฐ คา้ ชู

นาย เบสท์ ศริ ิเลศิ วรกลุ นาย คมชัด อ่อนสมพงษ์

น.ส. พชิ ชาภา บารุงสขุ น.ส. ปานฝัน เมธนสิ ติ

น.ส. ศรุตา สปุ รียสนุ ทร ด.ช. อธิษฐ์ หงษ์วทิ ยากร

นาย พทั ธดนย์ เกลยี้ งจนั ทร์ ด.ช. ปณั ณวิชญ์ ศรนี ธิ ิวฒั น์

น.ส. เปมกิ า จอมศริ วิ ฒั นา ด.ช. ภัทร์ เตชะทศั นสนุ ทร

นาย วัชรวิชญ์ ทองพูนศักด์ิ ด.ช. ธนิน ผดุงเกยี รติสกลุ

ด.ช. ภทั รภณ วงศ์แจม่ เจริญ ด.ช. พทั ธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ

ด.ช. พศวัต เพง็ พร้ิง ด.ช. พทั ธพ์ ล อัศวรังสฤษฎ์

ด.ช. ศักดิสิทธิ์ ไทยประเสรฐิ ด.ญ.นภัทร ชตุ ิจิรวงศ์

นาย จติ พล ไทยประเสรฐิ ด.ญ.ลิตา ตันติประภาส

น.ส. จิตตรานนั ท์ กติ ต์ิเรอื งพชั ร ด.ญ.ญาณิศา เตคณุ าทร

น.ส. ธญั ภสั ร์ ชยั เสรี ด.ญ.วรรณนิสา เจยี รไพศาลเจริญ

ด.ช. กันตวิชญ์ อศั วดิษฐเลิศ ด.ญ.สาริศา ปกพัฒนกุล

ด.ช. ปณวัตร เตยี เจริญ น.ส. จติ ามิณ รตั นศวิ ะ

ด.ช. ธิติ ชื่นจติ ต์ นาย อศั ว์ อัศวโกวทิ

ด.ช. ภัทรดนัย ธปู สุวรรณ นาย ธีรภทั ร เลาหะพานิช

ด.ญ.ณัฏฐนิช ศรนี ิธวิ ฒั น์ ด.ช. นรกติ ติ์ สุทธนิ รเศรษฐ์

30

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

ด.ญ.ปอไหม โพธินามทอง น.ส. ธัญจริ า ตถั ยาธิคม
น.ส. ธญั ชนก เหมทานนท์
ด.ญ.ปณุ ณภา คาพันธุ์ น.ส. ชญาวีร์ กฐนิ ะสมิต
น.ส. ญาณนิ คชเสนี
ด.ญ.ณฐั ณิชา เงินดี น.ส. สิปราง ตนิ ทุกะสริ ิ
น.ส. ธัญรดา วิวัฒนเดชา
นาย ภธู นิก ศตี สาธติ น.ส. บษุ ยาภรณ์ บ่อชล
น.ส. ศรัณพร แสงอรณุ
นาย นิโรธ อานาจเกียรติคุณ น.ส. ณัฐธยาน์ รัตนเอกกวิน
ด.ญ.ชวศิ า เตชะแสงมณี
นาย มนตรี เบญจสวุ รรณเทพ ด.ญ.ชัญญา ดา่ นเจษฎา
ด.ญ.ดาวิษา ดิษฐเกษร
ด.ญ.ศริ ิพรรณ แดงพสิ ุทธิ์ ด.ญ.ชญั ญา กอ่ คามเขต
ด.ญ.วรศิ รา ศรสี า
ด.ช. ณฐั กฤชณ์ เตยี วเจรญิ ด.ญ.อรษุ ยา คาดี
ด.ญ.กัญญาณฐั สมทุ รสาร
ด.ญ.อาชญั ญา โรจวทัญญู ด.ญ.สลลิ ปทั มศรรี ตั นา
ด.ญ.อณฌิ า อบั ดุลเล๊าะ
ด.ช. ศรัณย์ บรู ณากาญจน์ ด.ญ.ฐิตาภรณ์ กฤษณรกั ษ์
น.ส. ปัณฑา ฉตั รดอกไม้ไพร
ด.ช. ณชั พล เล็บครฑุ น.ส. ชลากร บุญอิต
น.ส. จารุพร กลั ยาวัฒนเจรญิ
ด.ช. ธนาธร จนั ทรค์ า ด.ญ.รวงข้าว พชื สวุ รรณสกุล
น.ส. ปิยะวดี อบอาย
ด.ช. สริ แย้มสระโส ด.ช. เกยี รตเิ มธว์ เพช็ รเจริญ
ด.ช. พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ
ด.ช. ชนิ เกษม คูหากาญจน์ ด.ช. รวิพันธ์ สสุ ม
น.ส. สริ กิ ร ต้ังรุง่ เรืองชัย
ด.ญ.ชตุ กิ าญจน์ เอ่ียมเจริญชยั นาย ฉัตรบดนิ ทร์ ฉัตรภตู ิ
น.ส. อรณัฐ แซ่เฮง
ด.ญ.อภณิ ห์พร กาญจนรัตน์ น.ส. อรนลนิ กติ ติภมู ชิ ัย
ด.ญ.จนั ท์สนิ ี ชวนะภธู ร
น.ส. พทั ธมน ศรมี หันต์ น.ส. โสพิชา ตันนานนท์

น.ส. สาธิตา ชยั วฒั น์ 31

น.ส. ชเนตตี หัศบาเรอ

น.ส. นจิ จารีย์ สรรพกิจ

น.ส. ชลารินทร์ อุ้ยศรคี ูณ

น.ส. สริ ินดา ศิรสิ ถติ ย์กลุ

น.ส. ชุตปิ ภา ภวสนั ต์

ด.ช. จิตตชิ ยั อุทยั จันทร์

น.ส. เมธาพร โสตางกูร

น.ส. ปุณณภา สวุ มิ ลพันธุ์

ด.ญ.ชลติ า ศิรแิ สงไพรวัลย์

น.ส. กาญจนว์ ิจิตร์ แดงพิสุทธิ์

น.ส. กวิสรา กาญจนเจริญ

ด.ช. พศุตม์ เพยี วประเสรฐิ

นาย ยศพนธ์ พรหมศรผี ่อง

ด.ช. กรณิศ เสนาลกั ษณ์

ด.ช. ธนทั ชโลธรนฤมิต

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

น.ส. ฐิตารยี ์ ขันตพิ งษ์ ด.ญ.กฤตติยาดา วษิ ณวุ งศ์
ด.ช. กว้าง เสรีเจรญิ สถิตย์
น.ส. นนั ท์นลิน แสนสระดี ด.ช. ณฐดน วอ่ งพิสุทธิพงศ์
ด.ญ.ณภัทรา ภงิ คารวัฒน์
ด.ญ.นนั ทน์ ภสั หลมิ ตระกลู ด.ช. เตชนิ ท์ ฉนั ทจติ ปรชี า
ด.ญ.พัณณิตา ชวานุชติ
ด.ญ.ชนกนนั ท์ ทองอยู่ ด.ช. พุทธโิ ชติ ภรณวลัย
ด.ช. รชั พล กิมอ่วม
ด.ช. ธัชชาภัทร ดิษสกุล ด.ญ.ไอลดา อบเชย
ด.ญ.ศฤขณัญญา กนั ตนฤมติ รกลุ
ด.ช. ศุทธณฐั สินธุภิญโญ ด.ญ.อมนิ ตา เพม่ิ พนู วิวฒั น์
นาย จิรพสั เพาะแปน้
ด.ช. ถริ วัฒน์ โพธ์ิตนุ่ ด.ญ.ณฐั ธรา บษุ หมน่ั
ด.ญ.ธัญชนก ชัยวิสุทธางกรู
นาย ถิรวฒั น์ อานาจมโนธรรม ด.ช. นิธิวิทย์ เป่ียมกุลวนชิ
ด.ญ.เปย่ี มรัก เตชะไทยเจริญ
น.ส. วรศิ า ใจดี ด.ญ.พิชญาภา สาครเย็น
ด.ช. ภัทรดร สมินทรปัญญา
ด.ช. เผา่ ภคั วิเชยี รสนิ ธุ์ ด.ช. วรพล ลิขติ เจรญิ พนั ธ์
ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช
น.ส. รยา กนกากร ด.ญ.ณิชารีย์ พรหมน้อย
ด.ช. ปภงั กร หวังชเู ชิดกลุ
นาย ธีรจ์ ฑุ า เมฆเลศิ มงคล ด.ช. พนิต มังกรพานชิ ย์
นาย พีรวิชญ์ เอีย่ มสะอาด
น.ส. อริสา สิทธโิ ชคคณานนท์ นาย พรี กลั ป์ กลุ ชัย
นาย พรี วชิ ญ์ ศิรพิ านิช
นาย สกุ ฤษฏ์ิ แสงวงค์ นาย ภูมิพัฒน์ วีระกลุ ทรัพย์
ด.ญ.จิณณ์ รัชโน
น.ส. วญิ ญ์ชญา เอี่ยมวนานนทชยั นาย ณภัทร วรี ะกลุ
นาย ภัทรวุธ ศรีทิพยส์ ุโข
นาย นิรุตติ จารุไพศาลกจิ นาย ธฤต ศรมณี
ด.ญ.ปาณิสรา เออื้ ศักดิ์
นาย ธนทตั อภิเวสสะ ด.ญ.ภูษติ า จิวาลกั ษณ

นาย จิตกีรติ กลุ สมบรู ณ์ 32

นาย ปณั ณสิษฐ์ จิวะพงศ์

นาย กัณฑ์ ปิยาภิมุข

นาย นรชั หุ่นนิรันดร์

นาย อนสี สุภัคไพศาล

น.ส. ปรินทร์ ฉตั รเจริญชัยกลุ

น.ส. พรนภสั ฤทธวิ ุธ

นาย วริ ัชพงษ์ สุวรรณพบิ ูลย์

ด.ช. ฉัน กันตวนชิ

ด.ช. ชนน เศวตรตั นเสถียร

ด.ญ.ธภัทร พุทธคณุ บวร

ด.ช. ธรี าธร แตงสกลุ

ด.ญ.ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร

ด.ญ.แพรวา อริยชาญศลิ ป์

ด.ช. วศพิ ล กมลสธุ ีชัย

ด.ช. ณฐั สชิ ณ์ เงินวิวฒั นก์ ูล

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

ด.ช. ภูวนาถ ตนะวรรณสมบัติ นาย สิทธวิ ชั ร์ มุกดาวรรณกร

นาย ภรู ิภทั ร อตั ถากร นาย รัชตพงศ์ บุญสกลุ โสภติ

นาย ศุภวฒั น์ วงศ์สถิตย์พร น.ส. ณฐั ภาวี ตรี ะวฒั นานนท์

นาย ธนพนั ธ์ กัมมารพัฒน์ น.ส. ศราวินี โกศลสมบตั ิ

น.ส. ภมี พรรณ บูรณกิจเจริญ น.ส. ญาณิศา บรรเลงจิต

น.ส. ชัญญา ปาละสมิทธิ์ น.ส. ศรดิ า รษั ฐานวุ ัติ

น.ส. พชิ ามญช์ุ เลศิ พิชชาพงษ์ นาย สริ ภพ จรรยาวฒั นานนท์

น.ส. สพุ ชิ ฌาย์ สุขสอาด นาย ณพวุฒิ ผลพรพเิ ชฐ

น.ส. รมณ พูลทวีเกยี รต์ิ น.ส. พชิ ญาดา ไพรัชกลุ

นาย ธนธัส อนันตศ์ ิรโรจน์ นาย กฤช พ่งึ ตน

น.ส. สุชานนั ท์ ทองอยู่ นาย จณิ ณวตั ร ปวโรจนก์ ิจ

นาย ญาณวฒุ ิ วงษ์ขจร น.ส. พรไพลนิ ภารดวี สิ ุทธ์ิ

น.ส. แพรเพ็ญ วงศถ์ าวรกจิ น.ส. ศลิษา เจียรไพศาลเจริญ

น.ส. รมิดา อุตรภิชาติ นาย สมติ องค์วาสิฏฐ์

น.ส. จิดาภา วัฒนไพลิน น.ส. ชฎามาศ รัมมะฉตั ร

น.ส. ปัณฑารยี ์ ศิรวิ สุนธรา น.ส. ณฐั ชา รตั นเกยี รตถิ าวร

ประเภทที่ 3 เกียรตบิ ตั ร เป็นรางวัลคุณประโยชน์ท่มี อบให้แกน่ กั เรยี นผูท้ ่ีมีผลงานหรอื ไดร้ ับรางวัลหรอื

กจิ กรรมอนั เปน็ ประโยชนห์ รือนาช่อื เสียงมาสูโ่ รงเรยี น ทง้ั นจี้ ะต้องเป็นผตู้ งั้ ใจเรียนและมคี วามประพฤติเรยี บรอ้ ย

สมา่ เสมอ สมเป็นตัวอย่างทด่ี ีของเยาวชน และเปน็ ไปตามระเบียบปฏบิ ัตใิ นการพจิ ารณานักเรียนรบั รางวัล

คณุ ประโยชน์ มผี ้ไู ดร้ บั รางวัลดังกล่าว มีดังน้ี

น.ส. กุลภสั สร์ งามประเสรฐิ พงศ์ น.ส. ณัฐณิชา บุญยะลพี รรณ

น.ส. ชตุ ิกาญจน์ สาธกุไร นาย ณัฐปณชัย คาสม

นาย ณพวทิ ย์ เจียรไพศาลเจริญ น.ส. ธนชั ชา ทวีทรพั ย์ไพศาล

น.ส. ปนรรฐพร ตังกวย น.ส. ธัญมน เจริญผล

น.ส. พิชชากร เก่งระดมกจิ น.ส. ปนิตา ชกู ลุ

นาย ภัคเดช ชาวนาวิก นาย พุฒพิ งษ์ กลน่ิ ห้าวหาญ

น.ส. ภัควลัญชญ์ จารุวัฒนพานชิ นาย ภาวัต อยู่เจรญิ

นาย ภากร วาสนาวาทีกิจ น.ส. วาสิตา บันลือธัญลกั ษณ์

น.ส. รวพิ มิ พ์ อุดมสุข นาย เศรษฐภทั ร์ สุนทรกี ุลพงศ์

น.ส. ศรณั ยภ์ ทั ร ไชยชมุ ศกั ดิ์ น.ส. อัยรฎา จริ ายุวรวทิ รู

น.ส. สติ านัน เกตทุ อง นาย ญาณวัฒน์ ปานพูนทรัพย์

น.ส. ชาฎา สขุ กิจสมโภชน์ นาย รชั พล ไตรเรืองวรวฒั น์

น.ส. สวชิ ญา สุทธิสนุ ทร นาย ศิรสิษฐ์ ประโยชนอ์ มรกลุ

33

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิ รฒ ปทุมวัน

ด.ญ.ณฐั พชิ ชา วุฒิวริ ยิ ะหาญ ด.ญ. กรวรรณ พูลสวสั ด์ิ
ด.ช. ธาดา พรหมลขิ ิต ด.ญ. ปทติ ตา ปริชาตปรีชา
ด.ช. วรทิ ธ์ิ วงศ์วจิ ิตรวณิช ด.ญ. วริ ากานต์ วศิ ิษฎ์วรพร
น.ส. ปวี รา ชิตาพงศ์ ด.ญ. ศรุดา จติ ต์โสภกั ตร์
นาย เนตธิ ร ศกั ด์สิ นิท ด.ญ. สกุ ฤตา ชยั วฒั น์
น.ส. ณฐอร หวงั อนุตตร ด.ช. กฤตเมธ พศิ าลรศั มี
น.ส. กลั ยกร สมุ นสั ขจรกุล ด.ช. ภทั รวชิ ญ์ คุม้ เปลี่ยน
น.ส. เจนนา่ ปาลนิ สจ๊วต ด.ญ. ชญาดา เชาวนิ ยั
น.ส. พรมิ า โตวรกลุ ด.ช. ธที ัต วิเศษชูชาตกิ ลุ
น.ส. ภัทราลักษณ์ จนิ ตวนชิ ด.ช. นภนต์ กนกศลิ ป์
น.ส. รนิ รดา สรรพวฒั น์ ด.ช. นรเศรษฐ์ สทุ ธนิ รเศรษฐ์
น.ส. ศภุ ัควี ตนั ตวิ ัฒน์ ด.ช. ภวศิ วิวัฒนาประสิทธ์ิ
น.ส. ณุทยา ประภายนต์ ด.ญ. มุทิตาวดี คงทนั
น.ส. ศรัณย์พร พลเดช ด.ญ. รจุ ริ ดา คณานรุ กั ษ์
น.ส. ญาณศิ า กอ่ เศรษฐการ ด.ญ. ไรวินท์ พัวพนั ปญั โญภาส
น.ส. กัญญาวีร์ เจรญิ ลาภโสภณ ด.ญ. อนัตตา พันธุ์พานชิ
น.ส. กลุ รัตน์ อุดมโชติรัตน์ ด.ญ. ชลธร ยงยคุ ันธร
น.ส. ชนกนันท์ แตงเขม็ น.ส. ปณั ฑารยี ์ สิรวิ สุทธารา
น.ส. พัสภร ฟูเจรญิ น.ส. พมิ พ์รตา สปิ ิยารักษ์
นาย พรี ะกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ นาย รัชชานนท์ ลิมป์รัตนกาญจน์
น.ส. แวววรรณ ศภุ ธนะอนันต์ น.ส. ญาณศิ า เหลา่ วิไลเลิศ
น.ส. ปภาวรนิ ท์ รุจิขจรเดช ด.ญ. ปณุ ยวรี ์ มหานาโค
ด.ญ.จดิ าภา รตั นถาวร ด.ญ.กิตตธิ รา ตั้งจติ ธรรม
น.ส. ณชิ ารีย์ วารณุ ประภา ด.ช. ชวนิ รัตนสริ ิ
น.ส. อธนี า เลากุลศานต์ ด.ญ.เปมกิ า ทองพชิ ยั
น.ส. ธัญยพร แสงฉาย ด.ญ. ณัฐวรา ลิ้มวิศษิ ฏส์ กุล
น.ส. ฉนั ทิตา พอจติ ด.ญ.ธนญั ญา สัมพนั ธธ์ นรกั ษ์
นาย นราวิชญ์ อรณุ สขุ สวา่ ง ด.ช. ภาสวฒั น์ ไอศูรยพ์ ิศาลกลุ
ด.ช. กฤตนิ สขุ ุมรัตนาพร ด.ช. วิชติ ชัย อรยิ ะสุนทร
นาย คลงั บุญ ดรบณั ฑติ ด.ญ.วรี ์สุดา สุโขยะชยั
น.ส. นฤพร บรรลือสนิ ด.ช. กรธน ชงิ ดวง
น.ส. ชญานศิ บุญพรพงศ์พนั ธ์ุ ด.ช. คณาธปิ โชคอ่นุ กิจ
น.ส. รมั ภาพร ประเสรฐิ วงษ์ ด.ญ.ปณุ ยภา สุขสมบูรณ์

34

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวิทยาลยั ศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวัน

ด.ช. พงศน์ ชั ชากร วงศ์ถริ พร ด.ญ.ณฐั ริ าพร ทพิ ยโสธร
ด.ญ.ฐติ ารีย์ วทิ ยถารวงศ์ ด.ญ.นภัสนนั ท์ พฒุ โิ รจนส์ ิริ
น.ส. ณภทั ชา มมี โนนนั ท์ ด.ญ. ปวันรัตน์ เทพรักษ์
นาย ธนาวุฒิ เรา้ รจุ า ด.ญ.ปณุ ณภา ชาญยทุ ธกร
นาย ธฤต เพชรโชติ ด.ช. พศวรี ์ ศรีเจริญ
นาย ปวริศ ตนั ธนะ ด.ญ.พิมพล์ ดา เกลี้ยงจันทร์
น.ส. พมิ พากานต์ พงษ์พิทักษ์ ด.ญ. ภรินดา จนั ทรวรินทร์
นาย มนัสพร เศวตทวี ด.ญ. ภาณิศา จนั ทส์ ว่าง
น.ส. นพิ ฐิ ภัทรา ดาวอรุณ ด.ช. ภูดิศ สอนผึ้ง
น.ส. บณุ ยล์ ดา จงจิตเกษม ด.ช. ภรู ิพฒั น์ เดชอาคม
น.ส. ชวลั ญา รว่ มพงษ์พฒั นะ ด.ช. มงคลฑชั มงคลกาจรกุล
นาย กอ้ งเกยี รติ สถิรอัศวนนั ท์ ด.ช. วัชริศ ธรรมานสุ าร
นาย กาโมทย์ วงศล์ มิ่ ด.ช. ศุภณฐั คงแกน่ สาร
นาย เจตนนั ท์ ใสสม ด.ญ.สารศิ า อุรุพงศา
น.ส. นยั น์ปพร ชโู ชติ ด.ช. สริ วิชญ์ ครองศักดิ์ศริ ิ
น.ส. พมิ พอ์ ารยา อรรถวภิ ัชน์ ด.ญ.สิริภฉตั ร์ นรเศรษฐีกลุ
น.ส. กรณิศ ต้งั ศรีไพโรจน์ ด.ช. สริ ภพ สรรคศ์ ิลา
นาย ณชาสันต์ บุญสม ด.ช. อชิรวิชญ์ จิตต์จานงค์
นาย นรวชิ ญ์ จนิ ดาเกยี รติ ด.ญ. อรณัฐ อมิ่ อ่า
นาย ภาคภพ เลขวัต น.ส. ชวลั นชุ กิจสมั พันธ์
นาย สิวชั รกั ษง์ าน น.ส. วไลรตั น์ เรอื งฤทธิ์
ด.ญ.ภทั รนันท์ กิตมิ หาคุณ น.ส. ชนกิ านต์ ถริ านชุ ติ
ด.ญ.ภทั รนิษฐ์ รตั ตกูล น.ส. กนิก ศรีธรา
ด.ญ.จิณัศญดาภ์ อุไรรัตน์ น.ส. จุไรรัตน์ โสตพิ จน์กลุ
ด.ญ.ชญาณี ลิ่วเฉลิมวงศ์ ม.ล. สริ ิสวลี ยุคล
ด.ญ.ณนิ ทิรา จารุพานิช น.ส. ภาณชิ า บุญญลักษม์
ด.ญ.พราวรฎา วงศ์วีรธร ด.ญ.อสิ รยี ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
ด.ญ.กนกนิภา ดวงสวา่ ง ด.ญ. กรกมล สขุ สวัสด์ิ
ด.ญ.เขสรา อธิบดีวงศ์ ด.ช. ศวิ จั น์ พฒั นาพุฒิศกั ดิ์
ด.ญ.จิดาภา ภกั ดีโชติ น.ส. ธยาน์ ธราธร
ด.ญ.ชลณิชา ตนั ตโิ กศล น.ส. ศศญิ ดา อบอาย
ด.ญ.ณวพร เลิศกจิ บวร น.ส. ศุภรางศุ์ สิทธปิ ลื้ม
ด.ญ.ณฐั นนั ท์ พงษ์อดุ มพล น.ส. สุรมั ภา ดารงพงศาวฒั น์

35

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลยั ศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

นาย ปณั ณวิชญ์ พลู สวสั ด์ิ ด.ช. คณุตม์ ทรัพยท์ วีชยั กุล
นาย ปรรพ์ ทยานธิ ิ น.ส. จนิ ต์จุฑา ไอศรู ย์พิศาลกลุ
ด.ญ.ขวญั ดาว ขนั บุรี น.ส. ฉนั ทติ า พอจิต
ด.ช. พชร อุ่นเจริญ นาย ธนภทั ร บุญญะฐี
ด.ญ.ศศกิ านต์ ทัศนแสงสรู ย์ นาย พรพิพฒั น์ ภกั ษา
ด.ช. สรวศิ ศรีประดษิ ฐ์ น.ส. สริ เิ นตร ปาละนนั ทน์
ด.ญ.พชั มน อุปริพุทธิพงศ์ นาย อภวิ ัฒน์ ลมิ ปัธนาวิวัฒน์
ด.ญ.วรรณอนงค์ พรพลานามยั นาย ปฤณ พง่ึ สุจริต
ด.ช. วธิ วินท์ ไกรเพชร นาย ภมู ริ พี คงรศั มี
ด.ช. กนั ตพฒั น์ ธรรมสุจติ ร น.ส. ลลติ วดี โกวิทางกูร
ด.ช. สรวชิ ญ์ พลู สวัสดิ์ น.ส. อิงชนก ย้วยความดี
นาย ณชพล รศั มดี ารา นาย ประสพสุข มนั่ คง
นาย วรเจตน์ วิไลวงษ์ นาย พชรพล พกุ เจริญ
น.ส. สรญั ญ์ เกดิ โรจน์วงศก์ ลุ นาย จิรวฒั น์ เลง่ นอ้ ย
น.ส. อาพชิ ชนนั ท์ ติปยานนท์ น.ส. บุษราพร เจรญิ ทวีแกว้
นาย จริ เมธ สีตะเสถียร นาย พีระพงศ์ รุ่งสว่าง
น.ส. ปญุ ญิศา ปิ่นโฑละ น.ส. ทิษฏยา ประพิณวณิชย์
นาย แผน่ ฟา้ บ้านไกรทอง ด.ช. คณุ ัชญ์ เหมือนแสง
น.ส. ลดา ววิ ัฒนะประเสรฐิ ด.ญ.ชยพร จวิ ะวุฒิ
น.ส. อภชิ ญา ศริ ิโภค ด.ช. ณชนน ปลมื้ จิตต์
ด.ญ.ทอฝนั เทยี นบุญ ด.ช. ณัฐชนน ทววี ัฒน์
ด.ญ.ธัญญธร เทยี นไพฑูรย์ ด.ช. ธนกร คงสุผล
ด.ช. ธีเดช นพพาภาค ด.ช. ธิตพิ ันธ์ พดดว้ ง
ด.ญ.นงรตั น์ หลี่ ด.ช. เปรมสวัสดิ์ พูลสวสั ด์ิ
ด.ญ.กฤติยา โชคดพี าณชิ ย์ ด.ช. วงศพทั ธ์ ปานขลิบ
ด.ญ.ณญดา อานภุ าวธรรม ด.ช. อนณ เอ้ือไพบูลย์
ด.ญ.ณฟา้ วะน้าค้าง ด.ช. อิทธิพัทธ์ สนั ตะวานนท์
ด.ญ.นันท์นภสั เจยี มอนุกลู กิจ ด.ช. ปัณณธร โชตพิ ฤกษ์
ด.ญ.แพรวา เหลียงไพบูลย์ ด.ช. ภูมินทร์ วิมุตตโิ กศล
ด.ช. ภทั รกร ทวีสทิ ธิกลุ ลาภ นาย สริ ภพ ย้มิ แยม้
ด.ช. ภทั รเศรษฐ์ อ่นุ จิตต์วรรธนะ ด.ช. จริ ัฏฐ์ โสติพจน์กลุ
ด.ญ.ศริ ยาภา ศุทธรตั น์ ด.ช. ธรี ภัสร์ อัตถศาสตร์
นาย ธนกร ใบมงคล ด.ช. วรท ธารณามยั

36

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวัน

ด.ช. วรทศั น์ วงศส์ ถิตยพ์ ร ด.ช. เสริมพล ลิมป์กิจเจรญิ
น.ส. กฤตยา อริยโชติมา ด.ช. เสฏฐนนั ท์ ทรวงบูรณกลุ
น.ส. ปริณดา สนั ติอศั วราภรณ์ ด.ช. ธติ พิ งศ์ เหรียญรักวงศ์
นาย ธนโชติ ศกั ดาภพิ าณิชย์ ด.ช. พงษ์บุริศร์ วอ่ งไชยกุล
ด.ช. จตุกร จกั กายวรกร ด.ช. เปน็ ไท โสภา
ด.ช. ณัฐฏเ์ อก สิงมหาศักด์ิ ด.ช. อธษิ ฐ ลีลาพากเพียร
ด.ช. ธนกฤต ธนาสุวรรณดถิ ี นาย จริ ภทั ร เดี่ยววาณชิ ย์
ด.ญ.ธนั ยพรรษ พงษ์พชรอมั พร น.ส. นารดา จงอรณุ งามแสง
ด.ช. ธรี ตั ม์ เลิศจริ ะวงศ์ นาย พีรวิชญ์ กอ้ งกจิ กุล
ด.ญ.นทชิ า ชูประสิทธ์ิ น.ส. ณฐั กาญจน์ รงุ่ โรจน์วิทยกลุ
ด.ช. นเอก ศิริคุปตเ์ กษ นาย ณฐั นนท์ จันทร์สิริสถาพร
ด.ช. ปรานต์ วงศว์ ฑิ รู วชิ นาย ณัฐพฒั น์ เอ่ยี มสขุ นันท์
ด.ช. เผ่าทพิ ย์ ทิพยโสธร น.ส. ธญั จิรา หงษ์จินดา
ด.ช. ภชุ งค์ มาลยั ธรรม น.ส. ศริ ประภา อบอาย
ด.ช. ภูริช เจยี มสุข นาย ณฐั ชนน อภเิ จริญพันธุ์
ด.ช. เมธากานต์ เรอื งเลก็ นาย ศภุ กร บญุ ณะรงั ษี
ด.ช. วัชรพล ธิตวิ ชั รเดช น.ส. จนสั ธร จริ วงศธ์ นากร
ด.ช. วรี ินทร์ ชวนะภูธร น.ส. ณชิ นันทน์ นิลเอก
ด.ช. ศรุฑ โมราห์วง นาย ทินกฤต อปุ ลานนท์
ด.ช. อาทติ ย์ ชอ่ ลดั ดา น.ส. นลิ ลดาวดี กุลทวี
น.ส. นชุ ญาดา ฟักสุวรรณ น.ส. ปญั จรัตน์ เทพรักษ์
ด.ช. สนุ ิธิ อมรรตั นสุชาติ น.ส. นชิ าภา ดิเรกโภคา
นาย สุภัทร ภัทรพลั ลภ น.ส. เพญ็ พิชญา ชพานนท์
นาย จรี พจน์ วฒุ ิประพันธ์ น.ส. ภูริชญา สุภาพ
ด.ช. ธชั ชยั แสงจันทร์ น.ส. มนัญชยา อนงค์เลขา
ด.ช. กศิฐ์กฤษฎิ์ จันทะเรือง น.ส. รมยธ์ รี า มฤทธดิ า
ด.ช. ปัณณธร อิงค์สาธติ นาย วีรนนท์ ธุวสิน
ด.ช. ธรี ดนย์ กนั ตีมลู นาย ศรุต กฤษณวานิช
ด.ช. ปฏภิ าณ สทิ ธนิ สิ ยั สุข น.ส. ณัฏฐาทพิ ศิรินธราพรรณ
ด.ช. ศรณั ยธ์ ร เศรษฐวงศ์ น.ส. ปณั ณทัต หอ้ งสนิ หลาก
ด.ช. เขมจริ ัฏฐ์ เฮงสวสั ด์ิ น.ส. ชนนั พร ผอ่ งศรี
ด.ช. ชยธร ล้อทวสี วัสดิ์ น.ส. ปณั ณภา ศริ ิวฒั น์
ด.ญ.สชุ านาฎ นวลทรง น.ส. กรกมล อนันต์ศิริโรจน์

37

รายงานประจาปีการศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวัน

ด.ช. นภวัต ตนั ตศิ ริ วิ ฒั น์ นาย ณัฐณญั ญ์ ชันซือ่
น.ส. ณฐั ชา รตั นเกียรตถิ าวร นาย อัชรอฟ สบื สขุ
ด.ช. ปาตโิ มกข์ สหะพล ด.ช. ณภทั ร ภิงคารวัฒน์
ด.ญ. พิชญาดา อภิชาตวโรดม นาย ภามศุ์ เจรญิ พทิ ักษ์พร
ด.ญ. ภารดี อรณุ เรือง นาย จอมไชย จงธนากร
ด.ญ.สนิ นี าฏ ขาสขุ นาย พชร จริ ะดาเกงิ
น.ส. ศุภกานต์ จริ พงศไพบูลย์ น.ส. ฐติ นิ นั ท์ ขาสุวรรณ
นาย ชเล เสกธรี ะ น.ส. แพรวพนิตา วศิ ษิ ฏ์มงคล

38

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

ผลงานนักเรียนประจาปกี ารศกึ ษา 2561

กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

วนั ท่ี ผ้ปู ฏบิ ัติ ผลการปฏิบัติ งาน / กจิ กรรม สถานที่ / ผู้จดั

9 กนั ยายน ด.ช.ภทั รภณ วงศ์แจม่ เจริญ รางวัลเกยี รตบิ ตั รชมเชย การแขง่ ขัน โรงเรียนสันติ
2561 ด.ญ.ปอไหม โพธินามทอง รางวลั เกยี รตบิ ตั รชมเชย เพชรยอดมงกฎุ ราษฎรว์ ทิ ยาลัย
ด.ช.กฤตนิ สขุ มุ รตั นาพร รางวลั เกยี รติบตั รชมเชย สาขาภาษาไทย เขตราชเทวี
นายนราวชิ ญ์ อรณุ สขุ สวา่ ง รางวลั เกยี รติบตั ร กรุงเทพมหานคร

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้คณิตศาสตร์ ผลการปฏบิ ตั ิ งาน / กิจกรรม สถานท่ี / ผูจ้ ัด
สาธารณรัฐ
วันที่ ผปู้ ฏิบตั ิ เหรียญเงนิ ประเภทบคุ คล การแข่งขันคณติ ศาตร์ บัลแกเรยี
30 มิ.ย. – นายกฤติน ปรชี าชยั สรุ ตั น์
7 ก.ค. 61 ชนะเลิศ ประเภทกลมุ่ บคุ คล ระหว่างประเทศ ระดับ เขตการปกครอง
พิเศษฮอ่ งกง
นายชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททมี มธั ยมศกึ ษาประจาปี สาธารณรฐั
ประชาชนจนี
นายปรดี ์ิ สิมพลิพันธุ์ เหรียญทอง ประเภทบุคคล 2561 (Bulgarie
ด.ช.กิตติ โอภาสเมธกี ลุ กรุงเทพมหานคร
ชนะเลศิ ประเภทกลุ่มบคุ คล International

รองชนะเลศิ อันดบั 1 ประเภททีม Mathematics

เหรยี ญเงิน ประเภทบคุ คล Competition : World

รองชนะเลิศอันดบั 1 ประเภท Youth Mathematics

กลมุ่ บุคคล International

รองชนะเลศิ อันดบั 2 ประเภททีม Competition 2018)

(BIMC : WYMIC 2018)

28 ก.ค. – นายนรบดี วัชรปรชี านนท์ เหรยี ญเงนิ การแข่งขันคณติ ศาสตร์
2 ส.ค. 61 นายปาณสั ม์ จนิ ดานวุ ฒั น์
เหรยี ญทองแดง โอลมิ ปิกเอเชยี ระดบั
นายมฑุ ิราช ลกั ษณวศิ ิษฎ์
มธั ยมศกึ ษา ประจาปี

พ.ศ. 2561 Southest

Mathematics Olypaid

(SMO 2018)

25 พ.ย. 61 ด.ช.ภาธร อมั มวรรธน์ รางวลั ท่ี 1 ประเภทบคุ คล การสอบแขง่ ขัน

ด.ช.พชร อนุ่ เจริญ รองชนะเลิศ ประเภททีม คณิตศาสตรป์ ระจาปี
ด.ช.วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ
ด.ช.ศิระ ดวงเนตร 2561 จดั โดยสมาคม

คณิตศาสตร์แห่งป

ประเทศไทย

39

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิ รฒ ปทุมวัน

กลุ่มสาระการเรยี นรู้คณติ ศาสตร์ (ต่อ)

วนั ที่ ผ้ปู ฏิบตั ิ ผลการปฏิบตั ิ งาน / กจิ กรรม สถานท่ี / ผู้จดั

9 ธ.ค. 61 ด.ช.กติ ติ โอภาสเมธีกุล รองชนะเลิศอนั ดับที่ 2 ประเภท การแข่งขนั ความสามารถ โรงเรียนสริ นิ ธร
บคุ คล ทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วย จ.นครปฐม
24 ม.ค. 62 ด.ช.นิธศิ อัญชลนี ุกลุ รองชนะเลิศอนั ดับที่ 1 ประเภททมี พระราชทานสมเดจ็
20 – 24 รางวัลชมเชย ประเภทบคุ คล พระเทพ รตั นราชสุดาฯ โรงเรยี นกรุงเทพ
ก.พ. 62 ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนิรตั ิศยั รองชนะเลศิ อันดบั ท่ี 2 ประเภททมี สยามบรมราชกมุ ารี ครสิ เตียน
ด.ญ.ณฐั พชิ ชา วฒุ วิ ิริยะหาญ รองชนะเลศิ อนั ดับท่ี 1 ประเภท กรงุ เทพมหานคร
ด.ช.ศภุ วิชญ์ ดอนศรแี ก้ว ทีม สาธารณรัฐสังคม
ด.ช.วรทิ ธ์ิ วงศว์ จิ ติ รวณชิ นยิ มเวยี ดนาม
ด.ช.ภาธร อัมมวรรธน์ รองชนะเลศิ อันดับที่ 2 ประเภท
ด.ช.ธติ ิ เถลงิ บุญสริ ิ ทมี
ด.ช.พชร อุ่นเจริญ
ด.ช.ธีรโชติ คุ้มมน่ั รางวลั ชมเชย ประเภททมี
ด.ช.วชิ ญภ์ าส จนิ ดาวิมลเลิศ
ด.ช.ศิระ ดวงเนตร รางวลั ชนะเลิศ ประเภททีม การสอบแขง่ ขัน
ด.ช.นิธศิ อัญชลนี ุกุล เหรยี ญเงิน ประเภทบุคคล คณติ ศาสตร์ใน
ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนริ ตั ศิ ยั โครงการสรรหานกั เรียนที่
ด.ช.ธติ ิ เถลิงบุญสิริ มีความสามารถพเิ ศษทาง
คณติ ศาสตร์ (BCCMT
ด.ช.ศภุ วิชญ์ ดอนศรแี ก้ว 2018)
การแขง่ ขนั คณติ ศาสตร์
โอลิมปกิ
ระดับมธั ยมศึกษา
ประจาปี 2562
Hanoi Open
Mathematics
Competition 2019
(HOMC 2019)

40

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลัยศรีนครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วนั ท่ี ผู้ปฏิบตั ิ ผลการปฏิบตั ิ งาน / กจิ กรรม สถานที่ / ผจู้ ัด

9 ส.ค. 61 น.ส.วรศิ า ใจดี ผ่านเข้ารอบการแขง่ ขนั กระบวน การแข่งขนั ตอบปัญหา องค์การ
น.ส.ศราวนิ ี โกศลสมบัติ การแก้ปญั หาวิทยาศาสตร์ และกระบวนการ พพิ ธิ ภณั ฑ์
น.ส.รมณ พลทู วเี กยี รติ ผ่านเขา้ รอบการแข่งขันตอบ แก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส.ชญั ญา ปาละสมทิ ธ์ ปัญหาวทิ ยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)

24 ส.ค. 61 ด.ช.กนั ตวชิ ญ์ อัศวดิษฐเลศิ ผ่านรอบ 2 MWIT Square 11th โรงเรยี นมหดิ ล
3 ก.ย. 61 ด.ช. ภูวเดช เหลา่ ผดุงรัชกร วิทยานสุ รณ์
ด.ช. ธนวัฒน์ เตชะนริ ัติศัย รางวลั ชมเชย การแข่งขันตอบปญั หา
นายเขมวศิ ว์ ศิรวิ งศ์ (ผ่านเขา้ รอบ 8 ทมี สดุ ทา้ ย) สุขภาพ ระดบั ภาควชิ า
น.ส.รมณ เศวตรตั นเสถยี ร มัธยมศกึ ษาตอนปลาย อายุรศาสตร์
รางวัลเหรยี ญทองและถ้วย Best เน่อื งในงาน “รกั ษล์ าไส้ คณะ
28 ก.ย. 61 ด.ช.อาชวณิ กติ ติรตั นไพบลู ย์ of all (คะแนนรวมสงู สุด) ใส่ใจตบั ” แพทยศาสตรศ์ ิริ
– 4 ต.ค.61 รางวลั เหรยี ญทอง รายการ International ราชพยาบาล
รางวลั เหรียญเงิน Math and Science มณฑลเจ้อเจียง
ด.ญ.อมาษณา เล้ียงบารุง นกั เรียนไดเ้ ขา้ รว่ มการแขง่ ขนั Olympiad for สาธารณรัฐ
ด.ช.ธชั ชาภัทร ดษิ สกุล Primary Students ประชาชนจีน
รางวัลเหรยี ญทอง 2018
30 ก.ย. 61 นายเจตนิพัทธ์ นิพัทธกุศลกจิ รางวลั เหรียญเงิน การแขง่ ขันตอบปญั หา Lifestyle Hall
นายบุณยสทิ ธิ์ เหลา่ ภกั ดวี ฒุ ิ วชิ าการวทิ ยาศาสตร์ หา้ งสรรพสนิ ค้า
สุขภาพ สยามพารากอน
2 ธ.ค. 61 ด.ช.ณภทั ร จริยาสถาพร กรงุ เทพมหานคร
ด.ช.ปณวัตร เตยี เจริญ การแข่งขนั ในโครงการ โครงการประเมิน
ด.ช.ธัชชาภัชร ดิษกลุ ประเมนิ และพฒั นาสู่ และพัฒนาสคู่ วาม
ด.ช.ภาธร บุญเกดิ ความเป็นเลิศ ทาง เปน็ เลศิ ทาง
ด.ช.อาชวิณ กติ ติรัตนไพบูลย์ คณิตศาสตรแ์ ละ คณติ ศาสตร์และ
ด.ช.ชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร วิทยาศาสตร์ (TEDET) วทิ ยาศาสตร์
ด.ช.ภวศิ ววิ ัฒนาประสิทธิ์ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ร่วมกบั สถาบนั
ด.ช.ดวษิ บุญยกิจโณทยั ประจาปี พ.ศ. 2561 ส่งเสรมิ การสอน
ด.ญ.ปุณกิ า ใบกวา้ ง สาขาวชิ าวทิ ยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ด.ญ.วรนิ ทร จงเกียรติกาญจน์ เทคโนโลยี
ด.ช.ศภุ ณฐั สุรโิ ยดร (สสวท.)

41

รายงานประจาปกี ารศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลยั ศรีนครนิ ทรวโิ รฒ ปทุมวนั

See also  อาหารแห้งกักเก็บนาน อาหารช่วงวิกฤต ปิด🇩🇪 ไม่ออกจากบ้าน #stayatHome Update19 ล็อกดาวเยอรมัน @Germany | อาหารแห้ง | ความรู้เกี่ยวกับความงามในบ้านล่าสุด

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

วันท่ี ผู้ปฏบิ ัติ ผลการปฏิบัติ งาน / กิจกรรม สถานท่ี / ผ้จู ัด

(ต่อ) ด.ญ.ธวัลรตั น์ ปน่ิ ทอง รางวัลเหรียญทองแดง

ด.ญ.ฟ้าใส ภกั ดนี ิติ

ด.ญ.ชวิศา งามศลิ ปะกจิ

ด.ญ.นภสร ตง้ั ศรสี ขุ

ด.ช.วรากร เดชาวรานุภาพ

ด.ช.ศทุ ธณฐั สินธุภญิ โญ

ด.ช.ภาธร อัมมวรรธน์

ด.ช.วิชญภ์ าส จินดาวมิ ลเลิศ

ด.ช.อชิตพล สิรศิ รศี ักด์ิ

ด.ช.กวภี ัทร รูปสุวรรณกลุ รางวัลชมเชย

ด.ช.ธนวัฒน์ เตชะนริ ตั ิศยั

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

วนั ที่ ผปู้ ฏิบตั ิ ผลการปฏิบตั ิ งาน / กจิ กรรม สถานที่ / ผู้จดั

17-18 พ.ย. นายเขมวศิ ว์ ศิรวิ งศ์ การแข่งขนั หนา้ ที่พลเมอื ง โรงเรยี นวดั ราช
61 ด.ช.ถริ วฒั น์ โพธ์ิตนุ่ และศลี ธรรมเพชรยอด บพิตร
มงกฎุ คร้งั ท่ี 1 ถ้วย
24-25 พ.ย. ด.ญ.วรรณอนงค์ พร รางวัลพระราชทาน
61 พลานามยั สมเดจ็ พระเทพ
ด.ช.ธชั ชาภัทร ดษิ สกุล รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ด.ช.ปรรพ์ ทยานธิ ิ ราชกมุ ารี และ
ทุนการศกึ ษาพระ
พรหมมงั คลาจารย์ ปี
การศึกษา 2561
การแข่งขันประวตั ิศาสตร์ โรงเรยี นสตรี
เพชรยอดมงกุฎ คร้งั ที่ 11 วทิ ยา
ถว้ ยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุ าฯ สยามบรม
ราชกมุ ารี ทุนการศึกษา
พระพรหมมงั คลาจารย์
ประธานมลู นิธิรม่ ฉตั ร
ปีการศึกษา 2561

42

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวิทยาลยั ศรีนครนิ ทรวิโรฒ ปทุมวนั

กล่มุ สาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม (ตอ่ )

วันที่ ผปู้ ฏบิ ัติ ผลการปฏบิ ตั ิ งาน / กจิ กรรม สถานที่ / ผ้จู ัด
ได้รบั รางวัลชนะเลศิ ศูนย์มานษุ ยวทิ ยา
23 ม.ค. 62 ด.ช.เผา่ ภคั วเิ ชียรสินธุ์ การแขง่ ขันตอบปญั หา สริ นิ ธร
ด.ช.ศทุ ธณัฐ สินธภุ ญิ โญ ทางมานุษยวทิ ยา
ระดบั ชาติ หัวขอ้ ศูนย์ภูมศิ าสตร์
28 มี.ค. – น.ส.วรศิ า ใจดี ไดร้ บั รางวัลเหรียญเงิน อาเซยี นในมิตวิ ฒั นธรรม โอลิมปิก
11 เม.ย. 62 น.ส.ธัญภัสร์ ชยั เสรี การแขง่ ขนั ภูมศิ าสตร์ จฬุ าลงกรณ์
โอลมิ ปกิ ระดบั ชาติ คร้ังที่ มหาวทิ ยาลยั
นายภัทรวุธ ศรีทพิ ยส์ ุโข 2 ประจาปี 2562 โรงเรยี นเตรยี ม
อุดมศึกษา
ด.ช.เผา่ ภคั วิเชียรสนิ ธุ์ การแขง่ ขนั ตอบปญั หา
ด.ช.ธัชชาภัทร ดิษสกลุ สงั คมศกึ ษา ระดบั โรงเรยี นอสั สมั ชัญ
มัธยมศกึ ษาตอนตน้ คร้ัง
นายเขมวศิ ว์ ศิรวิ งศ์ รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 2 ที่ 9 (9th TUGSA) ใน
งาน ต.อ. นทิ รรศน์ 9
ทศวรรษเตรยี ม
อดุ มศึกษา
การแขง่ ขนั ตอบปัญหา
สังคม ในงาน 133ปี
อัสสมั ชญั วชิ าการ

กลุม่ สาระการเรียนรู้สขุ ศกึ ษาและพลศึกษา

วันท่ี ผปู้ ฏิบัติ ผลการปฏบิ ัติ งาน / กิจกรรม สถานท่ี / ผู้จดั
กรุงเทพมหานคร
7-11 นายพีระกฤติ พชรบณุ ย รองชนะเลศิ เหรียญเงิน ว่ายนา้ กรุงเทพมหานคร
เม.ย. 61 เกยี รติ
28 มิ.ย. 61 นายพรี ะกฤติ พชรบณุ ย ท่ากรรเชียง 200 เมตร ชาย กรงุ เทพมหานคร
เกยี รติ
รองชนะเลิศเหรียญเงนิ ทา่ ว่ายนา้

กรรเชียง 200 เมตร รนุ่ อายุไม่

เกิน 18 ปี

1-4 น.ส.พชรพร วาสนสมสทิ ธ์ิ อันดบั ท่ี 7 ประเภทดาบเอเปบ้ คุ คล ฟนั ดาบสากล
พ.ค. 61
หญงิ และ รองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภททมี ดาบเอเป้

น.ส.ทิษฏยา ประพิณวณิชย์ อันดบั ท่ี 8 ประเภทดาบเอเป้

บคุ คลหญงิ และรองชนะเลิศ

อนั ดับ 2 ประเภททีมดาบเอเป้

43

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรยี นสาธติ มหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

กลมุ่ สาระการเรียนรสู้ ขุ ศึกษาและพลศกึ ษา (ต่อ)

วนั ท่ี ผู้ปฏิบตั ิ ผลการปฏิบตั ิ งาน / กจิ กรรม สถานที่ / ผจู้ ัด

25 พ.ค – เดก็ ชายสุนธิ ิ อมรรตั นสชุ าติ เหรียญทองแดง ประเภทเยาวชน เทเบิลเทนนสิ กรุงเทพมหานคร
3 มิ.ย. 61 แบดมินตนั กรงุ เทพมหานคร
ทีมชายอายุไมเ่ กนิ 12 ปี
14-27
ม.ิ ย. 61 ด.ช.ธรี าธร แตงสกลุ ชนะเลิศประเภททมี เยาวชนชาย

อายุไมเ่ กนิ 15 ปี

นายธาม แสงเลิศศลิ ปชัย เหรยี ญทองแดงประเภทเยาวชน

ทมี ชาติ อายไุ มเ่ กิน 18 ปี

นายเกียรตเิ มธว์ เพช็ รเจรญิ เหรยี ญทองแดง ประเภททีมชาย

นายพชรเมธว์ เพ็ชรเจรญิ อายไุ มเ่ กนิ 16 ปี

นายสริ ภพ ยม้ิ แยม้

นายกนั ตพฒั น์ อรณุ รกั ษ์วิลาศ

27 ก.ค. – น.ส.นชุ ญาดา ฟักสุวรรณ เหรยี ญทองแดง ประเภทหญิง แบดมนิ ตัน กรุงเทพมหานคร
1 ส.ค. 61 น.ส.นชุ ญาดา ฟักสุวรรณ เด่ยี ว อายุไม่เกนิ 16 ปี กรุงเทพมหานคร
28 ม.ิ ย. 61 ด.ช.กว้าง เสรเี จริญสถิตย์ เหรียญทองแดง ประเภทหญิง วา่ ยนา้ กรงุ เทพมหานคร
ด.ญ.ไอลดา อบเชย เดี่ยว อายุไม่เกิน 16 ปี กรงุ เทพมหานคร
5-13 ด.ญ.ณวติ า วบิ ลู ยธ์ รี วฒุ ิ เหรยี ญทองแดง ท่ากรรเชียง 50 ยมิ นาสติกลลี า
ม.ิ ย. 61 ด.ญ.พิมนภัทร ศภุ พทิ ักษพ์ งษ์ เมตร ชาย รนุ่ อายไุ มเ่ กนิ 12 ปี กรงุ เทพมหานคร
เหรยี ญทองแดง ทา่ กรรเชยี ง 50 แขง่ ขนั ยมิ นาสตกิ รายการ กรุงเทพมหานคร
4-7 นายปภาวิน วงศอ์ ปุ ราช เมตร หญิง รุน่ อายไุ มเ่ กิน 12 ปี 1st GSB Artistic
ก.ค. 61 นายธนาวฒุ ิ เรา้ รจุ า เหรียญทองแดง จากประเภท Gymnastics Thailand
นายพรนเรศน์ แกว้ จรสั อปุ กรณ์บอล Open 2018 ชงิ ถว้ ย
7-8 ด.ช.เตชินท์ ฉนั ทจิตปรีชา รางวลั รองชนะเลิศ เหรยี ญ พระราชทานสมเด็จ
ก.ค. 61 ด.ช.พทุ ธโชติ ภรณวลัย ทองแดง ประเภทอุปกรณ์ฟลอร์ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ
ด.ช.ณธดน วอ่ งพิสทุ ธพิ งศ์ เอก็ เซอไซด์ รนุ่ ประชาชนทว่ั ไป สยามบรมราชกมุ ารี
14-16 บาสเกตบอล 3X3
ส.ค. 61 รางวลั ชนะเลศิ รนุ่ อายุ 18 ปีชาย
แขง่ ขนั กีฬาหมากล้อม
รางวลั ชนะเลิศ ประเภททีมชาย รายการแขง่ ขันกีฬา
ร่นุ อายุไม่เกิน 14 ปี ระหว่างโรงเรยี น
ส่วนกลาง ประจาปี 2561

44

รายงานประจาปกี ารศกึ ษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรนี ครินทรวโิ รฒ ปทุมวนั

กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา (ต่อ)

วันที่ ผู้ปฏิบัติ ผลการปฏบิ ัติ งาน / กิจกรรม สถานท่ี / ผ้จู ดั

14-16 ด.ญ.ศศิกานต์ ทัศนแสงสรู ย์ รางวัลชนะเลศิ ประเภทบุคคล แข่งขันกีฬาหมากลอ้ ม กรุงเทพมหานคร
ส.ค. 61
นายปรีดิยาธร อบเชย หญงิ รนุ่ อายไุ ม่เกนิ 14 ปี รายการแข่งขนั กีฬา
29-31
ส.ค. 61 ด.ช.นธิ วิ ิทย์ เปย่ี มกลุ วนชิ ระหว่างโรงเรยี น
8 ก.ย. 61
ด.ช.ธรี าธร แตงสกลุ สว่ นกลาง ประจาปี 2561
18-27 ด.ช.เพ่มิ บญุ ดวงโสมา
ต.ค. 61 ด.ช.วีรภทั ร ขนั ธส์ วุ รรณ รางวัลชนะเลศิ เหรยี ญทอง ทา่ รายการแขง่ ขันกีฬา ชลบรุ ี
ด.ช.นเอก ศิริคุปต์กฤษ
กรรเชียง 100 เมตร ชาย Sports Hero แหง่ ชาติ

ครัง้ ท่ี 2 “ฉลามชลเกมส”์

รองชนะเลศิ อันดับที่ 2 รนุ่ ยวุ ชน รายการกีฬาเปตองยุวชน กรุงเทพมหานคร

อายุไมเ่ กนิ 13 ปชี าย ทา่ เรือโอเพน่ ครง้ั ท่ี 3 ชิง

ถ้วยเกียรตยิ ศของ

ผู้อานวยการท่าเรือแหง่

ประเทศไทย

รองชนะเลิศอนั ดบั ที่ 3 เหรยี ญ รายการแขง่ ขนั กีฬา กรงุ เทพมหานคร

ทองแดง ประเภททมี ชาย ระหวา่ งโรงเรียน

ร่นุ อายุ 14 ปี ส่วนกลาง ประจาปี 2561

ด.ช.พงศพศั เมธเศรษฐ รองชนะเลิศอนั ดบั ที่ 3 เหรยี ญ
ด.ช.เสฏฐ์ ณรงคว์ ณิชญ์ ทองแดง ประเภททีมชาย ร่นุ
นายเตชสิทธ์ิ โตศาสตร์ อายุ 16 ปี
นายณภัทร วรี ะกลุ

9-13 นายธาม แสงเลศิ ศิลปชัย รองชนะเลิศอันดบั ที่ 3 เหรยี ญ รายการแขง่ ขนั ออมสิน นครราชสมี า
ต.ค. 61 ทองแดง ประเภทบคุ คลชาย รนุ่ ยมิ นาสตกิ ลลี าชิงชนะเลิศ เชยี งราย
อายุ 18 ปี แหง่ ประเทศไทย คร้งั ท่ี
18-28 38
พ.ย. 61 ด.ญ.ณวิตา วบิ ลู ยธ์ รี วฒุ ิ รางวลั ชนะเลิศ 2 เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ คร้งั ท่ี 46
รุ่นเยาวชน ประเภททีมรวม ประจาปี 2561
อุปกรณ์ และประเภทยมิ นาสติก
แดนซ์

นายพีระกฤตยิ ์ พชรบณุ ยเกียรติ รางวัลชนะเลิศ ทา่ ผลดั ฟรสี ไตล์
4X100 เมตร ชาย รางวลั รอง
ชนะเลศิ อันดับ 3 ทา่ กรรเชยี ง
200 เมตร ชาย

ด.ญ.พมิ นภทั ร ศภุ พิทักษพ์ งษ์ รางวลั ชนะเลิศจากยมิ นาสติก
ศิลป์ ประเภททมี

45

รายงานประจาปีการศึกษา 2561 โรงเรยี นสาธิตมหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั

กลมุ่ สาระการเรียนรู้สุขศกึ ษาและพลศึกษา (ต่อ)

วันท่ี ผู้ปฏบิ ัติ ผลการปฏิบัติ งาน / กิจกรรม สถานท่ี / ผูจ้ ัด
งานมหกรรม นครปฐม
25-27 ด.ช.ปภังกร หวังชเู ชิดกลุ ครอสเวริ ์ด รางวลั ชนะเลศิ ความสามารถทาง
ธ.ค. 61 ด.ช.ณฐั ภทั ร นาคอินทร์ เหรยี ญทอง ศลิ ปหัตถกรรม วชิ าการ ประเทศญีป่ ุน่
และเทคโนโลยนี กั เรยี น ประเทศฟลิ ิปปินส์
6-23 นายธาม แสงเลิศศลิ ปชัย เขา้ ร่วมแขง่ ขัน ปีการศึกษา 2561
มิ.ย. 61 นายธาม แสงเลิศศลิ ปชยั ระดับชาติ (ภมู ภิ าคภาค ประเทศเมยี นมาร์
เหรียญเงิน ประเภททีมชาย รนุ่ กลางและภาคตะวนั ออก) ประเทศจนี
3-9 อายไุ มเ่ กนิ 18 ปี Seamaster 2018 ITTF
ก.ค. 61 เหรียญทองแดงในประเภทชายคู่ World Tour ประเทศมาเลเซยี
ร่นุ อายไุ มเ่ กิน 18 ปี เยาวชนชิงแชมป์อาเซียน ประเทศไตห้ วัน
12-19 นายธาม แสงเลิศศลิ ปชยั เข้าร่วมแขง่ ขนั
ส.ค. 61 นายธาม แสงเลิศศลิ ปชัย เยาวชนชิงแชมปเ์ อเชีย เมอื งดไู บ
25-29 ไดร้ างวลั จดั อนั ดบั ทมี ลาดับที่ 5 ประเทศสหรัฐ
ต.ค. 61 Silk Road Cup China- อาหรับเอมิเรตส์
ASEAN Table tennis ประเทศไตห้ วนั
19-27 ด.ญ.พิมพ์นภสั ศภุ พิทกั ษ์ รองชนะเลิศอันดบั 2 เหรียญ Tournament 2018
ก.ค. 61 พงษ์ ทองแดง ประเภททีมหญิง อาเซยี นสกลู เกมส์ คร้ังที่
11-15 นายธนาวุฒิ เร้ารุจา รองชนะเลศิ อันดบั 1 รุ่นอายไุ ม่ 10
เม.ย. 61 นายพรนเรศวร์ แกว้ จรสั เกิน 16 ปี The3 Asia U19 & U16
นายปภาวนิ วงศ์อปุ ราช Korfball
15 – 19 นายณฐั ภัทร นาคอนิ ทร์ อันดับท่ี 11 จาก 116 ประเทศ Championships
ธ.ค. 61 ทั่วโลก รายการครอสเวริ ด์ เกมส์
ชงิ แชมป์โลก
14 – 18 ด.ญ.ณวิตา วิบูลย์ธรี วฒุ ิ เหรยี ญทอง จากกรุ๊ปอปุ กรณ์
ธ.ค. 61 ห่วง 2018 “Formosa Cup”
เหรยี ญเงิน จากกรุ๊ปอปุ กรณ์ Rhythmic Gymnastics
ริบบนิ้ Tournament ประเภท
เหรียญเงิน จากประเภทรวม กรุป๊ ร่นุ เยาวชน
อุปกรณ์

46

[Update] การคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหา-Flip eBook Pages 1 – 50 | ทรง ผม โดนัท มนัส นั น ท์ – PINKAGETHAILAND

1

มหาวทิ ยาลัยราชภัฏภเู ก็ต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตรแ์ ละสถติ ิ

9904207

การคดิ เชิงระบบเพื่อการแก้ปัญหา
Systematic Thinking for Problem
Solving

รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป
หลกั สูตรวิทยาศาสตรบณั ฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ภูเก็ต

2

มหาวิทยาลัยราชภฏั ภเู กต็
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณติ ศาสตรแ์ ละสถิติ

9904207

การคดิ เชิงระบบเพื่อการแกป้ ัญหา
Systematic Thinking for Problem
Solving

รายวิชาหมวดการศกึ ษาทัว่ ไป
หลกั สตู รวทิ ยาศาสตรบณั ฑติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ภเู ก็ต

สงวนลขิ สทิ ธ์ิ :
เปน็ ลขิ สทิ ธิ์ คณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

3

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ภูเก็ต ประธาน
ผอู้ อกแบบปก :พิมพ์ช่ือผู้ออกแบบปก รองประธาน
ผู้ออกแบบกราฟฟกิ : พิมพช์ ่ือผูอ้ อกกราฟฟกิ กรรรมการ
กรรรมการ
รายนามคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสาร กรรรมการ
กรรรมการ
1. คณบดคี ณะวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี กรรรมการ
2. รองคณบดฝี า่ ยวชิ าการ คณะวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขานุการ
3. พิมพ์ชอ่ื อาจารย์
4. พิมพช์ อ่ื อาจารย์
5. พิมพช์ อ่ื อาจารย์
6. พมิ พ์ช่อื อาจารย์
7. พมิ พ์ชื่ออาจารย์
8. ช่อื ประธานสาขาโดยตำแหน่ง

4

คำนำ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหา (Systematic
Thinking for Problem Solving) รหัสวิชา 9904207 ฉบับนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในหมวดศึกษาทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
รรู้ ะเบียบวธิ กี ารคดิ เกดิ ทกั ษะและเทคนคิ วธิ ใี นการตัดสินใจและนำไปใชแ้ ก้ปญั หาในชวี ิตประจำวันได้

เอกสารประกอบการสอนฉบับน้ีเน้ือหาได้ปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการสอนการ
รายวิชาคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา รหัสวิชา 9904206 และรายวิชาการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้
และการแก้ปัญหา รหัสวิชา 9904201 เพ่ือทำให้เนื้อหาและกิจกรรมมีคุณภาพและสมบูรณ์ย่ิงข้ึน คณะ
ผู้จดั ทำหวงั เปน็ อย่างย่งิ วา่ เอกสารฉบับนคี้ งเป็นประโยชนต์ อ่ ผสู้ อนและผ้เู รยี นตามสมควร

สาขาวชิ าคณติ ศาสตร์และสถติ ิ

5

สารบญั

เร่ือง หน้าท่ี
คำนำ……………………………………………………………………………………………………………….. ก
สารบญั ……………………………………………………………………………………………………………. ข
สารบญั ภาพ ……………………………………………………………………………………………………… ค
สารบัญตาราง …………………………………………………………………………………………………… ง
มคอ 3 ……………………………………………………………………………………………………………. จ
บทท่ี 1 กระบวนการคิดของมนุษยแ์ ละการแก้ปัญหา …………………………………………………. 31
1.1 กระบวนการคิดของมนุษย์ ……………………………………………………………………………. 32
1.2 กลไกทางสมองกบั การพัฒนาความคดิ ของมนุษย์ ……………………………………………… 33
1.3 ทักษะการคดิ และลักษณะการคิด…………………………………………………………………… 40
1.4 การพฒั นากระบวนการคิดรูปแบบตา่ ง ๆ ………………………………………………………… 41
1.5 การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์……………………………………………………………………….. 70
1.6 ยุทธวิธแี กป้ ญั หาทางคณิตศาสตร์…………………………………………………………………… 73
คำถามทา้ ยบท………………………………………………………………………………………………….. 98
บทที่ 2 การให้เหตุผลและการตรวจสอบความสมเหตสุ มผล ……………………………………….. 105
2.1 การให้เหตุผล ……………………………………………………………………………………………… 105
2.2 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล …………………………………………………………………… 122
คำถามท้ายบท………………………………………………………………………………………………….. 145
บทท่ี 3 ร้อยละในชีวิตประจำวัน………………………………………………………………………………. 155
3.1 อตั ราสว่ น…………………………………………………………………………………………………… 155
3.2 สัดส่วน………………………………………………………………………………………………………. 156
3.3 รอ้ ยละ ………………………………………………………………………………………………………. 157
3.4 ดอกเบยี้ …………………………………………………………………………………………………….. 167
3.5 การผอ่ นชำระหนี้ ………………………………………………………………………………………… 176
3.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม…………………………………………………………………………………………….. 181
คำถามท้ายบท………………………………………………………………………………………………….. 189

บทที่ 4 ข้อมลู และการวเิ คราะหเ์ พอื่ การตดั สินใจ ………………………………………………………….. 197
4.1 ความหมายและประเภทของข้อมลู …………………………………………………………………. 198

6

4.2 การเกบ็ รวบรวมข้อมลู …………………………………………………………………………………. 203
4.3 การนำเสนอข้อมูลเพ่ือการตดั สนิ ใจ ……………………………………………………………….. 207
4.4 การวเิ คราะห์ขอ้ มลู ขา่ วสาร ………………………………………………………………………….. 225
คำถามทา้ ยบท …………………………………………………………………………………………………. 266

เอกสารอา้ งองิ ……………………………………………………………………………………………………… 273

7

สารบัญภาพ หน้าที่
ภาพที่
34
ภาพที่ 1.1 การพัฒนาของเซลล์สมอง ตั้งแต่หลงั ปฏสิ นธิจนถงึ 2 ปี 35
37
(Leisman and MelIllo 2012) ……………………………………………………….
38
ภาพที่ 1.2 การทำงานของสมองท้ังสองด้าน (สมศักดิ์ สนิ ธุระเวชญ์ 2544: 3)………. 51
ภาพท่ี 1.3 ปัจจยั สง่ เสริมการพัฒนาของสมอง (นยั พนิ ิจ คชภักดี, 2534 : 26) ……… 52
ภาพท่ี 1.4 การเปรียบเทยี บเซลล์สมองของเด็กขาดสารอาหารและเดก็ ปกติ 59
60
(นัยพนิ ิจ คชภกั ดี, 2534 : 26) …………………………………………………….
ภาพท่ี 1.5 กระบวนการคิดอยา่ งมวี ิจารณญาณ……………………………………………. 60
ภาพที่ 1.6 ทักษะการคิดและลักษณะการคดิ ในกระบวนการคดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ .
ภาพท่ี 1.7 แผนภูมิเชิงเหตุผลตามหลักอรยิ สจั 4 ในสว่ นท่ีเป็นเนอื้ หา ………………… 62
ภาพที่ 1.8 แผนภมู ติ ามหลัก อรยิ สจั 4 ในส่วนทเ่ี ป็นกระบวนการคิด…………………. 66
ภาพท่ี 1.9 ทักษะการคิดและลักษณะการคดิ ในกระบวนการคดิ เลียนแบบอรยิ สจั 4 68
115
ตอนที่ 1 …………………………………………………………………………………
ภาพที่ 1.10 ทกั ษะการคดิ และลกั ษณะการคิดในกระบวนการคดิ เลียนแบบอรยิ สจั 4

ตอนที่ 2 …………………………………………………………………………………
ภาพท่ี 1.11 แสดงลำดับขน้ั การคดิ ……………………………………………………………
ภาพท่ี 1.12 แสดงการคดิ สร้างสรรค์………………………………………………………….
ภาพที่ 2.1 กระบวนการการใหเ้ หตุผลเชิงนริ นยั …………………………………………….

8

สารบัญตาราง

ตารางท่ี หนา้ ที่
ตารางท่ี 1.1 แสดงข้อมลู ของรูปสี่เหล่ียมมมุ ฉาก………………………………………
ตารางที่ 1.2 แสดงพ้ืนทขี่ องสนามหญ้าหนา้ บา้ นของครอบครวั สขุ เกษม 76
และครอบครัวสขุ สนั ต์………………………………………………………….
ตารางที่ 1.3 แสดงยทุ ธวิธีการคาดเดาและตรวจสอบจำนวนขนมปังที่มนัสวซี อื้ . 80
ตารางท่ี 1.4 แสดงยุทธวธิ กี ารคดิ แบบย้อนกลบั เพื่อหาจำนวนรถแทรกเตอร์ 80
ที่แต่ละบริษัทมอี ยู่เดมิ …………………………………………………………..
ตารางที่ 1.5 แสดงการวิเคราะหข์ อ้ มูลผู้สอนวิชาต่างๆ …………………………….. 82
ตารางท่ี 1.6 แสดงการวิเคราะหข์ ้อมูลตำแหนง่ ทน่ี ั่ง ………………………………… 85
ตารางที่ 3.1 แสดงอตั ราการผอ่ นชำระคืนเงินตน้ รวมท้ังดอกเบีย้ งวดละ 86
เท่า ๆ กันต่อเงินตน้ 1 บาท…..……………………………………………
ตารางท่ี 4.1 แสดงการแจกแจงความถ่ีคะแนนสอบวิชาคณติ ศาสตรข์ อง 176
นกั ศกึ ษา 40 คน…………………………………………………..……..…
ตารางที่ 4.2 แสดงการแจกแจงความถ่ีคะแนนสอบวชิ าคณิตศาสตรข์ อง 230
นักศกึ ษา 40 คน……………………………………………….………..….
ตารางท่ี 4.3 แสดงการแจกแจงความถ่ีจำนวนผสู้ มัครสมาชิกชมรม 231
คณิตศาสตร์จำแนกตามอาย…ุ …….………………………………..…. …
ตารางท่ี 4.4 แสดงจำนวนอันตรภาคชั้นจำแนกตามจำนวนข้อมูล……………… 231
ตารางที่ 4.5 แสดงการแจกแจงความถีร่ ายจา่ ยประจำวันของพนักงานบรษิ ทั 234

ประกนั ภยั 30 คน……………………………………………………… 234

ตารางที่ 4.6 แสดงการแจกแจงความถีร่ ายจา่ ยประจำวันของพนกั งานบริษทั 235
236
ประกนั ภัย 30 คน………………………………………………………
238
ตารางที่ 4.7 แสดงการแจกแจงความถี่นำ้ หนกั สัมภาระของผ้โู ดยสาร 40 ชน้ิ
ตารางท่ี 4.8 แสดงการแจกแจงความถี่ผลการวดั เชาว์ (I.Q.) ของนกั เรยี น

อายุ 6-12 ปี จำนวน 400 คน…………………………………………….

9

ตารางที่ 4.9 แสดงการแจกแจงความถีผ่ ลการวัดเชาว์ (I.Q.) ของนกั เรียน 239
อายุ 6-12 ปี จำนวน 400 คน …………………………………………… 240
241
ตารางที่ 4.10 แสดงการแจกแจงความถี่สะสมการใชโ้ ทรศพั ทท์ างไกล 241
ใน 1 เดอื น ของแมบ่ ้าน 50 คน…………………………………………

ตารางท่ี 4.11 แสดงการแจกแจงความถสี่ มั พทั ธ์การใช้โทรศพั ทท์ างไกล

(คดิ เป็นนาที) ใน 1 เดอื น ของแมบ่ ้าน 50 คน………………….

ตารางท่ี 4.12 แสดงการแจกแจงความถ่สี ะสมสัมพัทธ์การใช้โทรศัพทท์ างไกล

(คิดเป็นนาที) ใน 1 เดอื น ของแม่บ้าน 50 คน………………….

10

รายละเอียดของรายวชิ า (มคอ.3)

ชื่อสถาบัน มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏภูเกต็
ผู้รับผดิ ชอบ หมวดการศึกษาทว่ั ไป

หมวดที่ 1 ขอ้ มูลท่วั ไป
1. รหัสรายวชิ า 9904207 การคดิ เชงิ ระบบเพ่อื การแกป้ ัญหา

(Systematic Thinking for Problem Solving)
2. จำนวนหน่วยกติ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลกั สูตรและประเภทรายวิชา

ศึกษาท่ัวไป-64
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา

อาจารยผ์ ูร้ ับผดิ ชอบรายวิชา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทีเ่ รียน

ภาคการศกึ ษาที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564
6. รายวิชาท่ีต้องเรยี นมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)


7. รายวชิ าท่ตี อ้ งเรียนพรอ้ มกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี


8. สถานทีเ่ รยี น

คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
9. วนั ทจ่ี ัดทำรายละเอียดของรายวิชา หรอื วนั ทีม่ กี ารปรบั ปรุงคร้ังล่าสุด

31 มีนาคม 2564

11

หมวดที่ 2 จดุ มุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 มคี วามรู้ความเขา้ ใจในหลักการและกระบวนการคิดทางคณติ ศาสตร์
1.2 มีความรู้ความเข้าใจในการให้เหตุผล ร้อยละและภาษีมูลค่าเพ่ิมในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์
ข้อมลู เพอ่ื การตัดสนิ ใจ
1.3 มีเทคนิค วิธีการ เลือกใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ
1.4 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแกป้ ญั หาในชวี ิตประจำวัน

2. วัตถปุ ระสงคใ์ นการพัฒนา/ปรบั ปรุงรายวชิ า
2.1 เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย
มคี วามรกั ความผูกพันต่อท้องถ่นิ และมคี วามซาบซ้ึงในศลิ ปวัฒนธรรมไทย
2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ มี
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่าง
นอ้ ย 1 ภาษา และมคี วามสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เปน็ อยา่ งดีพอควร
2.3 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ของส่วนรวมท้ังใน
สังคมไทย และสังคมโลก รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
ขยัน อดทน พึง่ ตนเองได้ มีความเปน็ ผู้นำ ตลอดจนอยู่รว่ มในสังคมโลกได้
2.4 เพอ่ื ให้นักศึกษามีสขุ ภาพดที ง้ั กาย และจติ ใจ และมีบคุ ลกิ ภาพท่ีดี

12

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิ การ

1. คำอธบิ ายรายวชิ า
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะเพ่ือการแก้ปัญหา โดยใช้ เทคนิค วิธีการ
เครื่องมือ เทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ สถิติ การนำเสนอ กระบวนการคิด
การวางแผน การตัดสินใจและการประยุกตใ์ ช้

2. จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย การฝกึ ปฏิบัติ/งาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึกงาน

45 ช่วั โมง ไมม่ ี 90 ชั่วโมง ตามความต้องการของ

นกั ศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุ คล
12 ชัว่ โมงตอ่ สปั ดาห์

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรยี นรู้ของนกั ศึกษา
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.1 คุณธรรมจริยธรรม ทีต่ ้องพฒั นา
1) มีระเบยี บวนิ ัยและมคี วามรบั ผดิ ชอบต่อตนเองและสังคม
2) เห็นคุณคา่ และสำนกึ ในความเปน็ ไทย

1.2 กลยุทธ์การสอนทใี่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคณุ ธรรม จริยธรรม
1) สอนและ/หรือจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกเน้ือหาคุณ ธรรม จริยธรรม ความ
ซอ่ื สัตย์ สุจริต มจี ติ อาสา ความรบั ผดิ ชอบต่อตนเองและสงั คม
2) ช้ีแจงและส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความเคารพในกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียน การตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และยกย่องชื่นชมผู้ที่มีความเสียสละหรือให้รางวัลตามโอกาสที่
เหมาะสม

13

3) มอบหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี รวมท้ังการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อืน่

1.3 กลยทุ ธก์ ารประเมนิ ผลการเรยี นรดู้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลาและ
ครบถว้ น การรว่ มกจิ กรรมในชน้ั เรยี นอย่างผมู้ ีความรบั ผดิ ชอบ เป็นต้น
2) สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลยั
3) ประเมนิ จากความรับผดิ ชอบในหนา้ ทท่ี ไ่ี ดร้ ับมอบหมาย

2. ดา้ นความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้
1) มคี วามรอบรูแ้ ละความเขา้ ใจในสาระสำคญั ของเนือ้ หาวชิ าอย่างกวา้ งขวาง
2) สามารถตดิ ตามความก้าวหนา้ ของความรู้ในวิชาท่ีศึกษา
2.2 กลยทุ ธก์ ารสอนที่ใชพ้ ัฒนาการเรียนรู้ดา้ นการเรียนรู้
1) จดั การเรียนการสอนที่มีลักษณะ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการ
จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้
และประสบการณใ์ หม่ในรายวชิ าทสี่ อน
2) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและ/หรือการปฏิบัติ สามารถนำความรู้ท่ี
ได้ศึกษาไปใชใ้ นการดำรงชวี ติ ได้อย่างเหมาะสม
3) ศึกษาดูงานหรือเชญิ ผูเ้ ช่ยี วชาญทม่ี ีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
4) มอบหมายให้ผู้เรียนทำการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ และ/หรือ
วิจัยเพอ่ื ตอ่ ยอดองคค์ วามรู้
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยี นรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบยอ่ ย สอบกลางภาคการศกึ ษาและปลายภาคการศึกษา
2) ประเมนิ จากการอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคดิ เหน็ ในชั้นเรยี น
3) ประเมนิ จากการฝกึ ปฏิบตั ิ
4) ประเมนิ จากงานทีม่ อบหมาย
5) ประเมนิ จากการนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน

3. ทกั ษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทกั ษะทางปัญญา

14

1) มีทักษะการแสวงหาความรตู้ ลอดชวี ิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างตอ่ เนื่อง
2) สามารถประยกุ ต์ใช้ความรใู้ นการป้องกันและแกป้ ํญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ ฒั นาการเรียนรดู้ ้านทกั ษะทางปัญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด

วิเคราะห์ ด้วยเหตุผล และมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณจ์ ำลองให้ผเู้ รยี นฝกึ ตัดสนิ ใจ เป็นตน้
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ศึกษานอกสถานที่ การ
สัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระ ความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่
สามารถนำมาประยุกต์ใชใ้ นการปอ้ งกนั และแก้ปญั หาชีวิตประจำวันได้
3) มอบหมายงานใหผ้ ู้เรียนทำการศกึ ษา คน้ คว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
3.3 กลยทุ ธ์การประเมนิ ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปญั ญา
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้ งแต่ ขั้นสังเกต ตั้ง
คำถาม สืบค้น คดิ วเิ คราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลำดับ
2) ประเมินด้วยการสรา้ งสถานการณจ์ ำลอง แล้วให้ผู้เรียนฝกึ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุ
มผี ล โดยผสู้ อนและผูเ้ รยี นรว่ มกนั ประเมนิ ผลงานน้ัน
3) ประเมินจากงานทม่ี อบหมายและการนำเสนอผลงานหนา้ ช้นั เรยี น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบั ผดิ ชอบ
4.1 ผลการเรยี นรดู้ ้านทกั ษะความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งบุคคลและความรบั ผดิ ชอบ
1) มคี วามคดิ รเิ ริ่มในการวิเคราะห์ และแก้ปญํ หา โดยใช้นวัตกรรมอย่างสรา้ งสรรค์
2) มีความรับผิดชอบในการเรยี นรแู้ สวงหาความรอู้ ยา่ งต่อเน่อื งเพื่อพัฒนาตนเอง
4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ตรงจากการทำงานเป็นคู่ หรือเป็น
กลุ่ม เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ฝึกทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้าง
มนุษยสมั พนั ธ์ การปรบั ตวั และยอมรับความแตกตา่ งของคนในสงั คม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
เรียนรู้ และช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา เช่น ทำงานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ
รว่ มกัน การวเิ คราะห์สถานการณเ์ พอ่ื แก้ปญั หา เปน็ ต้น

15

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผเู้ รยี นขณะทำกิจกรรมกลุ่ม
2) ประเมินจากการนำเสนอผลงานของกลุ่ม
3) ประเมนิ ความรับผดิ ชอบจากงานทม่ี อบหมาย

5. ทกั ษะในการวิเคราะหเ์ ชงิ ตัวเลข การส่ือสาร และการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติไปใช้ในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบตั ิงานไดอ้ ยา่ งเหมาะสม
5.2 กลยทุ ธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ดา้ นทกั ษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ
1) สอนหลักคณิตศาสตร์ สถิติและ/หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่สามารถนำไปใช้ในการ
ดำเนนิ ชวี ิตและปฏบิ ตั งิ านได้
2) จดั กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือสืบค้น
ข้อมูล ใช้ตัวกรองเพ่ือจำกัดผลลัพธ์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ จัดระบบและแบ่งปันทรัพยากร และตระหนักถึงประเด็นต่าง ๆ เรื่อง
ลขิ สทิ ธ์ิ การคัดลอกผลงาน ความปลอดภัยออนไลน์ การปกป้องข้อมูล ภาพลักษณ์ส่วน
ตน เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานและผลิตส่ือดิจิทัล ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ส่วนตัว ในการรวบรวมและจัดระเบียบบันทึกข้อมูลในการใช้
งาน การสนทนา การแบ่งปันเอกสารและ/หรือข้อคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนแบบ
ออนไลน์
3) สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศในการรับ-ส่งสาร ได้
ถูกตอ้ งตามหลักไวยากรณ์ทง้ั รปู แบบการฟัง พดู อา่ น และเขียน
5.3 กลยุทธก์ ารประเมนิ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ
1) สงั เกตพฤติกรรมการใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ระหวา่ งรว่ มกจิ กรรมการเรยี นรู้
ในชน้ั เรยี น หรอื ขณะรว่ มกจิ กรรมเสริมหลักสตู รท่มี หาวิทยาลยั จัดขึน้
2) ประเมินจากการนำเสนอผลงานเป็นรูปเล่ม และ/หรอื การนำเสนอผลงานหนา้ ช้นั เรยี น

16

3) ประเมินความสามารถในการสืบค้นข้อมลู ออนไลน์ และการอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่าง
ถูกต้อง

17

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิ ผล

1. แผนการสอน จำนวนชวั่ โมง กจิ กรรมการเรียน ส่ือทใี่ ช้ อาจารย์
การสอน ผู้รบั ผดิ ชอบ
สัปดาห์ หวั ขอ้ /รายละเอียด 3
ท่ี 1. ก ารบ รรย าย 1. เอกสาร ค ณ า จ า ร ย์
2. การอภิ ป ราย ประกอบการ
1 อธบิ ายเนื้อหาและ 3. ก า ร ใ ช้ สอน ผ้สู อน
ขอบเขตของรายวชิ า กรณีศึกษา (Case) 2. หนังสือ
ชีแ้ จงเกณฑ์การให้ 4. ก า ร ใ ช้ 3. Power
คะแนนกจิ กรรมและ สถานการณ์จำลอง Point
การทดสอบ ( Simulation)
บทที่ 1 การคิดและ 5. การสอนแบบ
กระบวนการคดิ ของ โป รแ ก รม
มนษุ ย์ ( Programmed
1.1 กระบวนการ Instruction)/การ
คดิ ของมนษุ ย์ เรียนด้วยบทเรียน
1.2 กลไกทาง คอมพิวเตอร์ช่วย
สมองกบั การพฒั นา ส อ น /ก ารเรีย น
ความคิดของมนษุ ย์ แบบผสมผสาน/
1.3 ทักษะการคิด ก า ร เรี ย น แ บ บ
และลกั ษณะการคดิ อ อ น ไ ล น์
1.4 การพฒั นา 6. การฝึกปฏิบัติ
กระบวนการคดิ (Practice)
รูปแบบตา่ งๆ
1.5 การแก้ปัญหา 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์
ทางคณิตศาสตร์ 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผู้สอน
1.6 ยทุ ธวิธี 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น
แก้ปัญหาทาง กรณีศึกษา (Case) 2. ห นั ง สื อ
คณติ ศาสตร์ 4. ก า ร ส า ธิ ต 3. Power

2 บทที่ 1 การคดิ และ

กระบวนการคดิ ของ

มนุษย์ (ต่อ)

18

สัปดาห์ หวั ข้อ/รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยี น สื่อท่ีใช้ อาจารย์
ท่ี การสอน ผรู้ ับผดิ ชอบ
3
3 บทท่ี 1 การคิดและ (Demonstration) Point ค ณ า จ า ร ย์
กระบวนการคดิ ของ 5. การสอนแบบ ผู้สอน
มนุษย์ (ต่อ) โป รแ ก รม
( Programmed
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
ส อ น /ก ารเรีย น
แบบผสมผสาน/
ก า ร เรี ย น แ บ บ
อ อ น ไ ล น์
6. การฝึกปฏิบัติ
(Practice)
1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร
2. การอภิ ป ราย ประกอบการ
3. ก า ร ใ ช้ ส อ น
สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ
( Simulation) 3. Power
4. ก า ร ส า ธิ ต Point
(Demonstration)
5. การสอนแบบ
โป รแ ก รม
( Programmed
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
ส อ น /ก ารเรีย น
แบบผสมผสาน/
ก า ร เรี ย น แ บ บ
อ อ น ไ ล น์

19

สปั ดาห์ หัวข้อ/รายละเอยี ด จำนวนช่วั โมง กิจกรรมการเรยี น ส่อื ท่ใี ช้ อาจารย์
ท่ี
3 การสอน ผรู้ บั ผิดชอบ
4 บทท่ี 1 การคิดและ
กระบวนการคดิ ของ 3 6. การฝึกปฏิบัติ
มนุษย(์ ต่อ)
(Practice)
5 บทที่ 2 การให้
เหตผุ ลและการ 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์
ตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผู้สอน
2.1 การให้เหตุผล
2.2 การตรวจสอบ 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น
ความสมเหตผุ ล
สถานการณจ์ ำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผสู้ อน

3. ก า ร ใ ช้ ส อ น

สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3.Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

20

สปั ดาห์ หวั ข้อ/รายละเอยี ด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรยี น สื่อที่ใช้ อาจารย์

ท่ี การสอน ผูร้ บั ผดิ ชอบ

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

6 บ ท ท่ี 2 ก า ร ใ ห้ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

เห ตุ ผ ล แ ล ะ ก า ร 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผ้สู อน

ตรวจสอบความ 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น

สมเหตสุ มผล (ต่อ) สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

7 บ ท ท่ี 2 ก า ร ใ ห้ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

21

สัปดาห์ หัวขอ้ /รายละเอยี ด จำนวนช่วั โมง กจิ กรรมการเรยี น ส่อื ท่ีใช้ อาจารย์

ท่ี การสอน ผรู้ ับผิดชอบ

เห ตุ ผ ล แ ล ะ ก า ร 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผสู้ อน

ตรวจสอบความ 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น

สมเหตุสมผล (ต่อ) สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

8 บ ท ที่ 2 ก า ร ใ ห้ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

เห ตุ ผ ล แ ล ะ ก า ร 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผูส้ อน

ตรวจสอบความ 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น

สมเหตุสมผล (ตอ่ ) สถานการณจ์ ำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

22

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวนชว่ั โมง กิจกรรมการเรยี น สือ่ ทใี่ ช้ อาจารย์

ท่ี การสอน ผู้รบั ผิดชอบ

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

9 สอบกลางภาค 3 ค ณ า จ า ร ย์

ผสู้ อน

10 บทท่ี 3 รอ้ ยละและ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

ภาษมี ูลคา่ เพ่มิ ใน 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผ้สู อน

ชีวิตประจำวัน 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น

3.1 อัตราส่วน สถานการณจ์ ำลอง 2. ห นั ง สื อ

3.2 รอ้ ยละ ( Simulation) 3. Power

3.3 ดอกเบยี้ 4. ก า ร ส า ธิ ต Point

3.4 การผ่อนชำระ (Demonstration)

หน้ี 5. การสอนแบบ

3.5 ภาษีมูลคา่ เพ่มิ โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

11 บทที่ 3 ร้อยละและ 3 1. ก ารบ รร ย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

23

สัปดาห์ หวั ข้อ/รายละเอยี ด จำนวนช่วั โมง กจิ กรรมการเรียน สอื่ ทใี่ ช้ อาจารย์

ที่ การสอน ผ้รู บั ผิดชอบ

ภ าษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ใน 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผ้สู อน

ชีวติ ประจำวนั (ต่อ) 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น

สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

See also  มุขเสี่ยวเกียวสาว จีบเด็ก...ม.กรุงเทพ | มุก เสี่ยว ๆ จีบ หญิง

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

12 บทท่ี 3 ร้อยละและ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

ภ าษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ใน 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผสู้ อน

ชวี ติ ประจำวัน (ต่อ) 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น
สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

24

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยี ด จำนวนช่วั โมง กจิ กรรมการเรยี น สอื่ ทใ่ี ช้ อาจารย์

ท่ี การสอน ผูร้ บั ผดิ ชอบ

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

13 บทท่ี 4 ข้อมลู และ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

การวเิ คราะหเ์ พ่ือการ 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผูส้ อน

ตัดสินใจ 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น
4.1 ความหมาย สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ
( Simulation) 3. Power
และประเภทของ 4. ก า ร ส า ธิ ต Point
ขอ้ มลู (Demonstration)
5. การสอนแบบ
4.2 การเกบ็ โป รแ ก รม
รวบรวมขอ้ มูล ( Programmed
Instruction)/การ
4.3 การนำเสนอ เรียนด้วยบทเรียน
ข้อมลู เพ่อื การ
ตัดสนิ ใจ

4.4 การวิเคราะห์ คอมพิวเตอร์ช่วย

ขอ้ มลู ขา่ วสาร ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

14 บทท่ี 4 ข้อมูลและ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

การวิเคราะห์เพ่ือการ 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผสู้ อน

ตดั สนิ ใจ (ตอ่ ) 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น
สถานการณ์จำลอง 2. ห นั ง สื อ

25

สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอยี ด จำนวนชวั่ โมง กิจกรรมการเรยี น สื่อท่ีใช้ อาจารย์

ที่ การสอน ผู้รับผิดชอบ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

15 บทท่ี 4 ข้อมูลและ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เอกสาร ค ณ า จ า ร ย์

การวิเคราะห์เพ่ือการ 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผูส้ อน

ตดั สนิ ใจ (ตอ่ ) 3. ก า ร ใ ช้ สอน

สถานการณจ์ ำลอง 2. หนงั สอื

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

26

สัปดาห์ หวั ขอ้ /รายละเอียด จำนวนชัว่ โมง กจิ กรรมการเรียน สือ่ ท่ใี ช้ อาจารย์

ท่ี การสอน ผรู้ บั ผดิ ชอบ

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

16 บทที่ 4 ข้อมูลและ 3 1. ก ารบ รรย าย 1. เ อ ก ส า ร ค ณ า จ า ร ย์

การวิเคราะห์เพ่ือการ 2. การอภิ ป ราย ประกอบการ ผสู้ อน

ตัดสินใจ (ต่อ) 3. ก า ร ใ ช้ ส อ น
สถานการณจ์ ำลอง 2. ห นั ง สื อ

( Simulation) 3. Power

4. ก า ร ส า ธิ ต Point

(Demonstration)

5. การสอนแบบ

โป รแ ก รม

( Programmed

Instruction)/การ

เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วย

ส อ น /ก ารเรีย น

แบบผสมผสาน/

ก า ร เรี ย น แ บ บ

อ อ น ไ ล น์

6. การฝึกปฏิบัติ

(Practice)

17 สอบปลายภาค 3 ค ณ า จ า ร ย์

ผู้สอน

27

2. แผนการประเมนิ ผลการเรียนรู้ วธิ ีการประเมิน สัปดาหท์ ีป่ ระเมนิ สดั สว่ นของการ
กิจกรรม ผลการเรยี นรู้ ประเมิน
– ก า ร สั ง เ ก ต ตลอดภาคการศกึ ษา 10
ท่ี
1 คณุ ธรรม จรยิ ธรรม พ ฤ ติ ก ร ร ม 40
20
2 ความรู้ – การส่งงานที่ไดร้ ับ
3 ปัญญา
มอบหมาย

– สอบกลางภาค 9

– สอบปลายภาค 17

สอบยอ่ ย ตลอดภาคการศกึ ษา

4 ความสัมพนั ธ์ระหวา่ ง – การทำงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 15
15
บุคคลและความ – การมีส่วนรว่ ม

รบั ผิดชอบ อภปิ ราย เสนอ

ความคิดเหน็ ในชน้ั

เรียน

– งานทีม่ อบหมาย

5 การคิดวิเคราะห์ การ – การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา

สื่ อ ส า ร เท ค โ น โ ล ยี ข้อมลู ความคดิ เห็น

สารสนเทศ – งานที่มอบหมาย

รายบคุ คล

28

หมวดที่ 6 ทรพั ยากรประกอบการเรยี นการสอน

1. เอกสารและตำราหลัก
หมวดการศึกษาท่ัวไป. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาการคิดเชิงระบบเพ่ือการแก้ไขปัญหา.

มหาวทิ ยาลัยราชภฏั ภเู กต็ .
2. เอกสารและขอ้ มูลสำคญั

ส่อื การสอนออนไลน์ classroom สำหรบั นกั ศึกษาแตล่ ะกล่มุ เรยี น
3. เอกสารและขอ้ แนะนำ

– ทรพั ยากรสารสนเทศในห้องสมดุ
– http://www.google.co.th

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบั ปรงุ การดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิ ธิผลของรายวิชาโดยนักศกึ ษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดโดยมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ภเู ก็ต ไดใ้ หน้ ักศกึ ษาเขา้ ประเมนิ ผล
การเรียนการสอนทางเวบ็ ไซตโ์ ดยการนำแนวคิดและความคิดเหน็ จากนกั ศกึ ษาได้ดงั น้ี

– แบบประเมินผสู้ อน และแบบประเมินรายวิชา
– แสดงความเหน็ ผา่ น google classroom ของอาจารย์ผู้สอน
2. กลยุทธก์ ารประเมนิ การสอน
ใช้กลยทุ ธใ์ นการเก็บข้อมูลเพอ่ื ประเมินการสอนดงั น้ี

– สงั เกตการสอนของผ้รู ่วมทีมสอน
– ประเมินจากผลการประเมินผสู้ อนและผลการเรยี นของนักศึกษา
– การทวนสอบผลประเมนิ ผลการเรียนรู้
3. การปรบั ปรงุ การสอน
หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และสรรหาขอ้ มลู เพิ่มเติมในการปรับปรงุ การสอน
4. การทบทวนมาตรฐานผลสมั ฤทธิ์รายวชิ าของนักศึกษา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา

29

จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา
ได้ดงั นี้

– การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิทไ่ี มใ่ ชอ่ าจารย์ประจำหลกั สตู ร

– มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วธิ ีการให้คะแนนสอบ และการใหค้ ะแนนพฤตกิ รรม
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรบั ปรุงประสิทธิผลของรายวชิ า

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอยี ดวชิ า เพอ่ื ให้เกดิ คณุ ภาพมากขนึ้ ดงั นี้

– ปรับปรุงรายวิชาหลังการสอนทุกภาคเรียน หรือตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ติ ามขอ้ 4

ช่ืออาจารย์ผู้รบั ผดิ ชอบรายวชิ า/อาจารยผ์ ูส้ อน
ลงชอื่ อาจารยผ์ ู้สอน
วันที่รายงาน

ช่ือประธานหลกั สูตร
ลงช่ือประธานหลักสูตร
วันทรี่ ายงาน

30

31

บทท่ี 1

กระบวนการคดิ ของมนุษยแ์ ละการแกป้ ญั หา
Human thought processes and problem solving

ชื่อผ้เู รยี บเรียง : คณะผู้จัดทำ

วตั ถุประสงค์ประจำบท
1. อธบิ ายกระบวนการคดิ ของมนษุ ย์และองค์ประกอบย่อยในแต่ละองคป์ ระกอบของกระบวนการคดิ
ของมนษุ ยไ์ ด้
2. อธิบายการทำหน้าทข่ี องสมอง และปจั จัยสง่ เสริมการพฒั นาของสมอง
3. มคี วามสามารถในทักษะการคิดและลักษณะการคิดด้านต่างๆ คอื การคิดคล่องและคิดหลากหลาย
การคิดวเิ คราะหแ์ ละคิดผสมผสาน การคิดรเิ รมิ่ การคดิ ละเอยี ดชัดเจน การคิดอยา่ งมีเหตุผล การ
คดิ กวา้ งและรอบคอบ การคิดไกล การคิดลกึ ซงึ้ และการคิดดคี ิดถูกทาง
4. มีความสามารถในการสร้างกิจกรรม/สถานการณ์ เพ่ือพฒั นาทกั ษะการคดิ และลักษณะการคิดใน
ดา้ นตา่ ง ๆ ของตนเองได้
5. อธิบายขน้ั ตอนของกระบวนการคิดแตล่ ะรปู แบบได้
6. บอกทักษะการคิดและลักษณะการคิด ทจี่ ำเป็นในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการคิดแตล่ ะรูปแบบได้
7. มีความสามารถในการใชก้ ระบวนการคดิ รปู แบบต่าง ๆ เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี
กำหนดใหไ้ ด้
8. มีความสามารถในการสร้างกิจกรรม/สถานการณ์ เพ่ือพฒั นาความสามารถในการใช้กระบวนการ
คดิ รปู แบบต่าง ๆ ของตนเองได้
9. นักศึกษาสามารถแสดงความคดิ และผลของการคิด จากการฝกึ คดิ ตามสถานการณท์ ีเ่ ปน็ ปัญหาที่
กำหนดให้
10. นกั ศึกษาสามารถใช้กระบวนการคิดในรูปแบบตา่ ง ๆ แกป้ ัญหาได้อยา่ งหลากหลายวิธี

32

1.1 กระบวนการคิดของมนษุ ย์
การคิด เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองโดยที่มีการจัดระบบความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ซ่ึงเป็น

ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ หรือส่ิงเร้าใหม่ โดยที่การจัดระบบนั้นมีลักษณะท่ีเป็นได้ทั้งใน
รูปแบบธรรมดา และสลับซับซ้อน ผลจากการจัดระบบ สามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น การสร้างภาพ
ในสมอง จินตนาการ การสร้างสิ่งท่ีเป็นนามธรรม การให้เหตุผล การไตร่ตรอง การสะท้อนความรู้สึก
และการแก้ปญั หาต่างๆ เป็นตน้

การคิดมี 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายกับการคิดไปเร่ือยๆ อย่างไม่มี
จดุ มุง่ หมาย (ทิศนา แขมมณี และคณะ 2540 : 2) ซ่ึงในที่นี้จะกลา่ วถงึ เฉพาะการคิดอย่างมจี ดุ มุ่งหมาย

การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายเป็นกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นเมื่อมีส่ิงเร้าท่ีเป็นปัญหา ความต้องการ
หรือความสงสัย มากระตุ้น ทำให้จิตและสมองนำข้อมูลหรือความรู้ท่ีมีอยู่มาหาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
เพือ่ จะทำใหป้ ัญหาความต้องการ หรอื ความสงสยั นนั้ ลดน้อยลงไปหรอื หมดไป

1.1.1 เหตขุ องการคดิ
ต้นเหตุของการคดิ คือ สิง่ เร้าทเ่ี ปน็ ปัญหา ทีเ่ ป็นความตอ้ งการ หรอื ทีช่ วนสงสัย
ส่งิ เร้าท่ีเป็นปัญหา เป็นสง่ิ เร้าประเภทสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือสภาวะที่มากระทบแล้ว

ต้องกระทำส่ิงหนึ่งส่งิ ใดที่จะทำให้ปญั หานั้นลดลงไปหรือหมดไป แต่ไม่อาจทำได้ด้วยวิธงี า่ ย ๆ จงึ ทำให้อยู่
ในสภาพตัดสินใจไม่ได้ ไม่มีทางเลือก ไม่มีวิธีการในการปฏิบัติ สภาพการณ์อยู่ในอันตราย หรือ
สภาพการณส์ ทู่ างไม่ดี เป็นต้น จงึ จำเปน็ ต้องคดิ (have to think) เพ่อื แกท้ ่ปี ญั หานั้น

ส่ิงเร้าท่ีเป็นความต้องการ เป็นความต้องการสิ่งที่ดีขึ้น ดีกว่าเดิม เช่น ทำได้ เร็วขึ้น ทำได้ง่ายขึ้น
ลงทนุ น้อยลง ผิดพลาดน้อยลง ปลอดภัยมากขนึ้ เป็นต้น จงึ ต้องการการคิด (want to think) มาเพื่อทำ
ให้ความตอ้ งการหมดไป

สิง่ เร้าทช่ี วนสงสัย เป็นสง่ิ เร้าแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีมากระตุ้นให้สงสัย อยากรู้ หรืออาจเกดิ จาก
บุคลิกภาพประจำตัวที่เป็นผู้อยากรู้อยากเห็น ช่างคิดช่างสงสัย เม่ือกระทบส่ิงเร้าก็เกิดความสงสัย ทำให้
ต้องการคำตอบ จงึ ตอ้ งการการคดิ เพอ่ื ตอบข้อสงสยั

1.1.2 ผลของการคดิ
ผลของการคิด คือ คำตอบหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปแก้ปัญหาหรือทำให้ความต้องการ

หรือความสงสยั ลดลงไป ผลการคดิ ไดแ้ ก่
1) บทสรุปหรอื คำตอบทตี่ อ้ งการ
2) แผนปฏบิ ตั งิ านหรอื ข้นั ตอนในการปฏิบตั ิงาน
3) แนวคิดใหมๆ่ ความรูใ้ หม่ๆ ทางเลอื กใหม่ๆ สิ่งประดษิ ฐใ์ หม่ๆ

33

4) วธิ กี ารในการแก้ปญั หา
5) ข้อตดั สนิ ใจ
6) ความเข้าใจทีส่ ามารถอธิบายได้
7) การทำนายหรือคาดการณส์ ่งิ ทอ่ี าจเกิดข้ึน
1.1.3 คุณคา่ ของการคิด
การคดิ สามารถทำให้ตอบคำถามบางประเภทได้
การคิด ทำให้ได้วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการแก้ปัญหาหรือลดความต้องการ ซ่ึงดีกว่า
วิธีการทป่ี ลอ่ ยไปตามธรรมชาติ (เปน็ ไปตามการสมุ่ ) หรือวธิ ลี องผิดลองถูก
การคดิ ทมี่ ีคณุ ภาพ จะทำให้ผลของการคิดที่มปี ระสิทธิภาพช่วยให้ลดเวลาในการแก้ปัญหา
ลดการใชท้ รพั ยากรในการแกป้ ัญหา และช่วยใหก้ ารดำเนินชีวิตเปน็ ไปอยา่ งถกู ต้อง
การคิดทีด่ ี ชว่ ยให้มีการดำเนินชีวติ ทด่ี ี ถกู ต้องและมีคณุ คา่

1.2 กลไกทางสมองกับการพัฒนาความคดิ ของมนุษย์
1.2.1 สมอง
สมอง เปน็ สว่ นหน่ึงของระบบประสาท เป็นอวัยวะทม่ี ีพลังยง่ิ ใหญ่ มหี นา้ ท่ีควบคุม การคิด

การรับรู้ การเรียนรู้ การจำ การวางแผน การตัดสินใจ การจินตนาการ และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์
การทำงานของสมองเป็นไปอย่างซับซ้อน มนุษย์เข้าใจการทำงานของสมองเป็นบางส่วนเท่าน้ัน สมอง
ควบคุมการทำงานของร่างกาย และพฤติกรรมด้วยการส่งสัญญาณบางส่วนไปยังกล้ามเน้ือ สัญญาณ
บางอย่างควบคุมการทำงานของอวัยวะภายใน บางอย่างควบคุมการทำงานของต่อมต่างๆ ให้ปล่อย
สารเคมีที่เรียกว่า ฮอร์โมน ฮอร์โมนจะไปกระตุ้นการทำงานของร่างกาย เช่น เร้าให้เกิดอารมณ์ และ
ผลกั ดนั ให้ทำพฤติกรรม เพื่อใหต้ นบรรลุเปา้ หมาย (มาลี ยม้ิ พฒั น์, 2542 : 26)

34
การเจรญิ เตบิ โตของเซลล์สมอง

ภาพที่ 1.1 การพฒั นาของเซลล์สมอง ต้ังแต่หลงั ปฏสิ นธิจนถงึ 2 ปี (Leisman and MelIllo 2012)
สมองของมนุษย์ ประกอบด้วยเซลล์สมองประมาณร้อยล้านล้านเซลล์ (พัชรีวัลย์ เกตุแก่น

จันทร์, 2542 : 7) ซ่ึงเป็นจำนวนท่ีไม่แตกต่างกันระหวา่ งทารกแรกเกิดกับผู้ใหญ่ แต่ในผู้ใหญ่เซลล์สมอง
จะมีขนาดใหญ่และยาวกว่า และจะมีจำนวนเดนไดรท์ (dendrite) ของเซลล์สมองมากขึ้น ทำให้การ
เชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองมากขึ้น โดยเซลล์สมองเซลล์หนึ่ง ๆ จะเชอื่ มโยงไปยังเซลล์สมองเซลล์อนื่ ๆ
อีกสองหม่ืนห้าพันเซลล์เพื่อส่งข่าวสารกัน โดยกระแสประสาทจะเกิดปฏิกิริยาเรียก Synapse สุดแต่ว่า
จะเป็นด้านรับ-ส่งสัมผัสต่าง ๆ เช่น ปฏิกิริยาการเคล่ือนไหวกล้ามเนื้อ ความรู้สึกนึก ความจำ อารมณ์
ท้งั หลาย ฯลฯ จึงผสมผสานกันขนึ้ กลายเป็นการเรยี นรู้นำไปสู่การปรบั ตัวอย่างเฉลียวฉลาดของมนุษยแ์ ต่
ละคน (พชั รวี ลั ย์ เกตแุ ก่นจนั ทร์, 2542: 9)

35

ภาพที่ 1.2 การทำงานของสมองทั้งสองด้าน (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ 2544: 3)
สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา สมองแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือ สมองซีกซ้าย กับ สมองซีกขวา
สมองท้ังสองซีกทำงานพร้อมๆ กัน แต่ทำหน้าท่ีต่างกัน มีบางเร่ืองสมองซีกซ้ายเป็นผู้สั่งการอย่างเดียว
หรือสมองซกี ขวาสัง่ การอยา่ งเดยี ว แต่ไมว่ ่าจะสงั่ การโดยสมองซกี ใดมันจะหลอมเป็นความรู้สึกเดียวกันใน
ตัวคนเรา (นัยพินิจ คชภักดี, 2534: 18) เช่น สมองซีกซ้ายบันทึกความทรงจำด้านภาษา ส่วนสมองซีก
ขวาบันทกึ ความจำ ดา้ นภาพลักษณ์ (image) เม่ือไดย้ ินคำว่า “ดอกไม้ ไมด้ อก จมูก” คำเหลา่ นจ้ี ะเข้าสู่
สมองซีกซ้ายส่วนภาพลักษณ์จะเข้าสู่สมองซีกขวา นอกจากน้ัน รูปทรงของตัวอักษรของคำ “ดอกไม้ ไม้ดอก
จมกู ” จะเป็นภาพลักษณ์ชนิดหนงึ่ จะเข้าสสู มองซกี ขวาดว้ ย
สมองซกี ซ้าย มีการทำงานเกีย่ วขอ้ งกับการใช้เหตผุ ล คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การจดั ระบบ
ระเบียบ กิจกรรมทางด้านภาษา การเขียน ซ่ึงเป็นลักษณะการทำงานในสายวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่
นอกจากน้ีสมองซีกซ้ายยังเป็นตัวควบคุมการกระทำ การฟัง การเห็น และการสัมผัสต่างๆ ของร่างกาย
ทางซกี ขวา (พินทุสร ตวิ ุตานนท์, ม.ป.ป.: 29)
ส่วนสมองซีกขวา ทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสุนทรยี ศิลป์ ได้แก่ นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี
ด้านการรับรู้ในภาพรวมด้านจินตนาการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้านอารมณ์ ด้านนามธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นลักษณะการทำงานในสายศิลปศาสตร์เป็นส่วนใหญ่และยังเป็นตัวควบคุมร่างกายทาง
ซีกซา้ ย

36

จากการทำงานของสมองท้ังสองซีก เป็นอิสระแยกจากกัน แต่ห้องท้ังสองถูกเชื่อมโยงด้วย
เส้นใยประสาท และทำงานโดยมีการส่งสัญญาณให้แก่กันไปมา ดังน้ันการกระตุ้นหรือการพัฒนาสมองท่ี
ทำใหส้ มองมีการเติบโตพัฒนานั้นควรพฒั นาสมองให้เติบโตทั้งสองซีกอยา่ งสมดุลกัน เพราะสมองมีผลต่อ
การกำหนดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมถึงมีผลต่อการกำหนดอุปนิสัยของมนุษย์ด้วย
เช่น หากในช่วงท่ีสมองซีกซา้ ยกำลังเจริญเติบโต เผอิญมาเกิดปัญหาขึ้นในช่วงน้ัน จนทำให้สมองซกี ซ้าย
ไม่เจริญเติบโต เด็กก็จะถูกกดพัฒนาการด้านคำนวณ ด้านภาษา ด้านความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
ในขณะเดียวกันถ้าสมองซีกขวาเกิดปัญหาในระหว่างการเจรญิ เติบโต จะทำให้บุคคลน้ันมีปัญหาด้านการ
จินตนาการ ศิลปะ อารมณ์ ในทางตรงกันข้ามหากสมองซีกขวาของเด็กคนใดได้รับการส่งเสริม
ค่อนข้างมาก การเจริญเติบโตเป็นปกติก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นจิตกร เป็นศิลปินหรือนักแสดง ฯลฯ
ข ณ ะ เดี ย ว กั น ถ้ า ส ม อ งซี ก ซ้ าย ข อ งเด็ ก เจ ริ ญ เติ บ โ ต ดี แ ล ะ ได้ รั บ ก าร ส่ งเส ริ ม ก็ มี แ น ว โ น้ ม ว่ า จ ะ เป็ น
นกั วิทยาศาสตร์ วิศวกร แพทย์ พนกั งานธนาคาร ทหาร ฯลฯ

นอกจากน้นั หากสมองดา้ นใดดา้ นหนึ่งได้รับการกระทบกระเทือน เช่น เกิดอาการเลือดคงั่ ใน
สมองซีกซ้าย จะทำให้เกิดการบกพร่องในการพูด ไม่สามารถพูดได้ดีอีก และหากเกิดขึ้นที่สมองซีกขวาก็
จะไม่สามารถสง่ สัญญาณไปยังกา้ นสมอง ทำให้เกิดความบกพรอ่ งในการกระทำข้ึนได้

อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่า เราควรพัฒนาสมองซีกใดซีกหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะหาก
พัฒนาสมองซีกซ้ายมากเป็นพิเศษ ก็อาจทำให้ใช้ความฉลาดไปในทางเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เพราะ
จินตนาการไม่ออกว่าคนที่ถูกเอาเปรียบจะเป็นอย่างไร หรืออาจจะทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยการฆ่าฟัน
เอาชนะ เอาเปรียบกันด้วยความฉลาด ไร้คุณธรรม เพราะไม่มีสมองซีกขวาท่ีจะเน้นในเรื่องความรัก ความเข้าใจ
หรือคุณธรรม แต่ขณะเดียวกันถ้ามีสมองซีกขวาอย่างเดียว ประเทศก็ล่มจมเหมือนกัน เพราะมีแต่คนพูด
เร่ืองคุณธรรม แต่ไม่รจู้ ักทำมาหากิน ไม่รู้จักการส่งออกว่าจะทำอย่างไร คา้ ขายไมเ่ ป็น (นัยพินิจ คชภักดี,
2534 : 19 -20)

37

1.2.2 ปัจจยั สง่ เสรมิ การพัฒนาของสมอง
ปจั จัยส่งเสริมการพฒั นาของสมอง มดี งั น้ี

พันธุกรรม อาหาร สง่ิ แวดลอ้ ม

การพัฒนาการของสมอง
การพัฒนาการของสมอง
พัฒนาการของพฤติกรรม

ภาพท่ี 1.3 ปจั จยั ส่งเสรมิ การพฒั นาของสมอง (นยั พนิ ิจ คชภักดี, 2534 : 26)

1) พนั ธกุ รรม เนื่องด้วยมนษุ ยไ์ ด้รับการถา่ ยทอดทางพันธกุ รรมจากพ่อแม่ ดังนนั้ สมองจึงมี
ส่วนมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่ มีหลักฐานจากการศึกษาว่า คู่แฝดท่ีถูกแยกไปเล้ียงในครอบครัวที่
แตกต่างกัน สถานท่ีต่างกัน เมื่อโตขึ้นทั้งคู่จะมีสติปัญญาใกล้เคียงกัน อุปนิสัย ความถนัด ความสามารถ
ในด้านเดียวกนั ฯลฯ ซ่งึ เปน็ หลักฐานสนับสนุนว่าพันธกุ รรมมีผลต่อการพฒั นาของสมอง

2) อาหาร เป็นส่ิงที่ร่างกายใช้ในการเจริญเติบโต การสร้างเซลล์ใหม่หรือขยายเซลล์ใน
ร่างกายจำเป็นต้องใช้สารอาหาร เม่ือร่างกายขาดสารอาหารนอกจากมีผลทางร่างกายแล้วยังมีผลต่อการ
พัฒนาสมองด้วย ผลกระทบที่เกิดกับสมองของเด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารทำให้เซลล์ประสาทไม่ได้รับ
สารอาหารที่เพียงพอต่อการพัฒนาของเซลล์สมองหรือหยุดการเจริญเติบโตส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านสมองชา้ อาจจะนำไปสู่ภาวะบกพรอ่ งทางสตปิ ัญญา (นัยพนิ จิ คชภกั ดี, 2534: 27)

38

ภาพท่ี 1.4 การเปรียบเทยี บเซลล์สมองของเด็กขาดสารอาหารและเด็กปกติ (นัยพนิ ิจ คชภักดี, 2534 : 26)
3) สิ่งแวดล้อม มีการทดลองท่ีทำการทดลองกับสัตว์ เพื่อนำผลมาสนับสนุนว่า

ส่ิงแวดล้อมมีผลต่อการพัฒนาสมองของสัตว์ เช่น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประกอบด้วย
มาร์คโรเซนไวท์ (Mark Rosenweiz) มารีแอน ไดมอนด์ (Marian Diamond) และเอดเวริด เบนเนท
(Edward Bennett) ได้นำหนมู าคอกหนง่ึ แล้วแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

กล่มุ แรก เอามาขังกรงเดี่ยวในกรงเหล็กที่ขังสัตว์ธรรมดา มีกระบอกข้าว กระบอกน้ำ
ใหม้ อี าหารกิน แตไ่ มม่ ีส่ิงกระตุ้น

กล่มุ ที่สอง ใส่หนูลงในกรงๆ ละ 3 – 4 ตัว ให้อาหารและน้ำเช่นเดียวกับกลุ่มแรก แต่มี
เพือ่ นเล่น

กลุ่มท่ีสาม ในกรงใส่ของเล่น ได้แก่ เศษกระดาษ ด้าย เชือก ลูกบอล ให้อาหารและน้ำ
เช่นเดยี วกบั กลมุ่ แรก

เมื่อเลี้ยงหนูไปได้ประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี ก็นำหนูมาทดสอบความเฉลียวฉลาด โดยนำมา
ทดสอบทางว่ิงแล้วให้เลือกทางวิ่งดูว่ามันแก้ปัญหาได้หรือไม่ โดยทำให้หนรู ู้ว่าตอ้ งวง่ิ ทางน้ีถงึ ได้รางวลั คือ
อาหาร วิ่งทางนี้ถูกทำโทษคือ ถูกช็อตด้วยไฟฟ้า ปรากฏว่าหนูท่ีมาจากกรงที่มีส่ิงเร้าอย่างพร้อมเพรียง
หรือกลุ่มท่ี 3 ฉลาดกว่าหนูกรงอ่ืนๆ มาก ส่วนกรงท่ี 2 ยังพอมีอาการปกติ แต่ตัวที่ถูกขังเดี่ยวมีความ
ว้าเหว่และการเรยี นร้ลู ดลงเหลือแค่ 30 – 40% เทา่ น้นั เองคอื ไม่ปกติ

39

จากนั้นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มน้ี ได้เอาสมองของหนูทั้ง 3 กรงมาช่ังน้ำหนัก ปรากฏว่ามี
น้ำหนักทางสมองแตกต่างกันไม่มากนัก แต่เมื่อนำเน้ือสมองของหนูท้ัง 3 กลุ่มไปตัดออกเป็นชิ้น ๆ ส่องดู
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือดูว่าก่ิงก้านของสมองที่ยื่นออกไปนั้นสั้นหรือยาว และสามารถส่งไปไกลจน
สามารถติดต่อกับเซลล์อื่น ๆ ได้หรือไม่ รวมท้ังมีจำนวนเส้นประสาทแตกต่างกันหรือไม่ ปรากฏว่าเซลล์
และประสาทสมองของหนูท้ัง 3 กลุ่มน้ีแตกต่างกันอย่างชัดเจน หนูตัวที่ถูกเล้ียงในส่ิงแวดล้อมท่ีมีการ
กระตุ้นอย่างดี เซลล์สมองจะมีปลายประสาทย่ืนออกไปไกลจนสามารถติดต่อกับปลายประสาทอื่น ๆ
และแตกกิง่ ก้านสาขาออกไปไดส้ มบรู ณ์

ผลการทดลองนี้ จึงอาจสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลทำให้สมองเกิดการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงได้ มีผลต่อความเฉลียวฉลาด ประสิทธิภาพของพฤติกรรมและการสร้างเซลล์ประสาทใน
สมอง แต่อย่างไรก็ตามการทดลองน้ีก็ยังมีข้อถกเถียงว่ายังไม่หนักแน่นพอท่ีจะตอบได้ว่าส่ิงแวดล้อมมีผล
อย่างไร อะไรท่ีเป็นตัวกระตุ้นทำให้มีการสร้างเซลล์สมองกันแน่ การมีเพื่อน การเล่น หรือการออกกำลัง
จากขอ้ โต้แย้งดงั กล่าวทำใหม้ ีการทดลองในข้ันต่อไป

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษช่ือ คอลลิน เบลคมอร์ (Collin Blackemore) ได้ทำการวิจัย
เพ่ือต้องการท่ีจะทราบว่าส่ิงเร้าหรือตัวกระตุ้นมีผลต่อการกำหนดวงจรประสาทได้แค่ไหน เขาได้ทำการ
ทดลองโดยเอาลูกแมวท่ีเกิดใหม่ ๆ ท่ีมาจากลูกแมวครอกเดียวกัน 3 – 4 ตัว ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทาง
พนั ธุกรรมเลย กลุ่มหน่ึง เอาไปเลย้ี งในห้องท่ีทาด้วยสีขาวและสีดำใหเ้ ปน็ แถบสีในแนวนอน และเลี้ยงใน
ห้องปกติท่ีมีอุปกรณ์ทุกอย่าง เช่น มีภาพ มีของเล่น อาหาร ฯลฯ ส่วนกลุ่มสอง เล้ียงในห้องท่ีมี
สภาพแวดล้อมไมแ่ ตกต่างจากกล่มุ แรก เพียงแตท่ าสีห้องดว้ ยสีขาวและสีดำให้เปน็ แถบสใี นแนวต้ังเท่านั้น
ส่วนคานและอะไรท่ีเป็นขอบในแนวนอนจะถูกลบไม่ให้เห็น ฉะน้ันในห้องน้ีเมื่อแมวมองไปทางไหน
จะเห็นภาพในแนวต้ังขาวกับดำเหมือนมองเห็นแต่เสาเท่านั้น ไม่เห็นขอบเลย ส่วนอีกห้องหน่ึงเลี้ยงอยู่ใน
ห้องทีม่ แี ต่ขอบอย่างเดียว คอื เห็นแตส่ ิง่ ทมี่ แี นวนอนหมดเลย

หลังจากเล้ียงลกู แมวต้ังแต่แรกเกิดจนกระท่ังประมาณ 50 วัน แล้วเอาลูกแมวมาเดินบนโต๊ะ
ตามสภาพแวดล้อมภายนอก โดยปล่อยให้มันเดินไปเดินมา พบว่าแมวท่ีเลี้ยงในห้องที่มีภาพในแนวตั้ง
ถ้าเอาเสาหรือของที่มีลักษณะเป็นแท่งไปวางบนโต๊ะ พอมันเดินมาถึงเสามันจะเดินอ้อมมาเป็นอย่างดี
แตพ่ อมันเดนิ มาถงึ ขอบโตะ๊ มันจะไมเ่ หน็ แลว้ จะเดินตกโตะ๊ ลงไปเหมอื นกับมนั ไมเ่ คยมองเห็นมาก่อน

เช่นเดียวกับแมวกลมุ่ ทเ่ี ล้ยี งในภาพแนวนอน ถ้าเดินบนโต๊ะแล้วมีเสาหรอื อะไรท่ีเปน็ แนวตั้ง
วางอยู่ แมวจะเดินชนไปเลยเหมือนกบั ว่ามองไม่เหน็ เช่นกนั แต่เม่ือเดินมาถึงขอบโต๊ะมนั จะหยุด รู้ว่าเป็น
ขอบโต๊ะแลว้ จะไมเ่ ดนิ ตกลงไป

40

เบลคมอร์ เอาแมวพวกน้ีไปวัดสัญญาณประสาทในสมอง พบว่า สมองของแมวที่เลี้ยงใน
ส่ิงแวดล้อมแนวตั้ง จะมีเซลล์ประสาทท่ีตอบสนองต่อสัญญาณภาพในแนวต้ังเท่าน้ัน จะไม่มี เซลล์
ประสาทท่ีตอบสนองต่อภาพท่ีฉายเข้าไปในตาท่ีเป็นแนวนอนเลย และเช่นเดียวกันแมวอีกกลมุ่ หนงึ่ กเ็ ป็น
เช่นนัน้ คือไม่มเี ซลล์ประสาททีต่ อบสนองต่อส่ิงท่ีเปน็ แนวต้งั เลย (นัยพนิ ิจ คชภักดี, 2534: 29 -32)

จากการทดลองกับสัตว์ให้ผลยืนยันว่า สิ่งแวดล้อมน้ันมีผลต่อการพัฒนาการทางสมองและ
ในมนษุ ย์ก็เชน่ เดยี วกนั สิ่งแวดลอ้ มสามารถกระตุ้นพัฒนาการของสมองได้เช่นกัน

ดังน้ันพันธุกรรม อาหาร และสิ่งแวดลอ้ ม เปน็ ปจั จัยสง่ เสริมการพัฒนาของสมองในส่วนของ
พันธุกรรมนั้นเป็นสิ่งท่ีติดตัวมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ คงเหลือแต่ปัจจัย
อีก 2 อย่างคือ อาหาร และส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็นปัจจัยท่ีมนุษย์สามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไข
เพอื่ นำมาให้เป็นประโยชน์ตอ่ การสง่ เสริมการพฒั นาของสมองได้

1.3 ทักษะการคดิ และลกั ษณะการคดิ
ทักษะการคิด คือ ความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานของการคิดระดับสูง ทักษะของการคิด

มมี ากมายหลายทักษะ เชน่ การจำแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุป การคิดริเรมิ่ เปน็ ต้น
ลักษณะการคิด คือ รูปแบบของการคิดท่ีประกอบด้วยทักษะการคิดหลายๆ ทักษะ ลักษณะการคิด

แต่ละลักษณะประกอบด้วย ทักษะการคิดท่ีแตกต่างกัน ทำให้จุดมุ่งหมายของการคิดแตกต่างกันไป
ลักษณะการคดิ ไดแ้ ก่ การคดิ กวา้ ง การคดิ ละเอียดลึกซ้ึง การคดิ ไกล เป็นตน้

ทักษะการคิดและลกั ษณะการคดิ ที่สำคัญ ทีม่ ักใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวนั ได้แก่
1.3.1 การคิดคลอ่ งและคดิ หลากหลาย

การคิดคล่องและคิดหลากหลาย เป็นความสามารถท่ีจะคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือ
ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ได้ผลการคิดจำนวนมาก รวดเร็ว ตรงประเด็น และมีความหลากหลาย
สามารถแตกแยกเป็นหลายแขนง หลายกลมุ่ หลายลักษณะ หลายประเภท หรอื หลายรูปแบบ

1.3.2 การคดิ วิเคราะห์และคดิ ผสมผสาน
การคิดวิเคราะห์ เป็นการแบ่งหรือแยกแยะส่ิงที่สนใจ หรือสิ่งที่ต้องการศึกษาออกเป็น

ส่วนย่อยๆ หรือออกเป็นแง่มุมต่างๆ แล้วทำการศึกษาส่วนย่อยๆ น้ันอย่างลึกซ้ึง การวิเคราะห์จะทำให้
เกิดความเข้าใจหรือความรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีสนใจ หรือสิ่งท่ีต้องการศึกษาได้มากข้ึน และสามารถค้นพบ
ส่ิงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้งา่ ยขึ้น

การคิดผสมผสาน เป็นการรวมความรู้ย่อย หรือผลจากการวิเคราะห์ให้เป็นข้อมูลใหม่
ข้อสรปุ ใหม่ กระบวนการใหม่ หรือส่งิ ประดษิ ฐใ์ หม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชนใ์ นรปู แบบใหมไ่ ด้มากข้นึ

41

1.3.3 การคดิ ริเร่ิม
การคิดริเริ่ม เป็นการคิดที่ให้ผลการคิดที่มีความแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดของคนทั่วๆ ไป

มลี ักษณะหรือมุมมองไม่เหมอื นผอู้ ่ืน เปน็ การนำความรู้เดมิ มาดัดแปลงใหเ้ ปน็ ความคดิ ใหม่ซึ่งไม่ซ้ำกับใคร
1.3.4 การคดิ ละเอียดรอบคอบ
การคิดละเอียดรอบคอบ เป็นการคิดท่ีให้ผลการคิดที่มีรายละเอียดท้ังส่วนที่เป็นหลักของ

เรอ่ื งที่คดิ และส่วนที่เป็นองค์ประกอบยอ่ ยของหลักที่คิด รวมถึงการคิดท่ีชดั เจน โดยสามารถอธิบายเรอื่ ง
ที่ตนเองคิด หรือยกตัวอย่างท่ีสอดคล้องกับเรื่องที่ตนเองคิดได้ และในกรณีการคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
จะสามารถบอกขน้ั ตอนการปฏิบตั ิได้

1.3.5 การคดิ อยา่ งมีเหตผุ ล
การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นการคิดท่ีอ้างอิงหลักฐาน มาสนับสนุนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง

โดยสามารถอ้างหลกั ฐานและอธิบายหรอื บอกความสัมพันธร์ ะหว่างหลักฐานที่อา้ งกับขอ้ สรุปได้
1.3.6 การคดิ กว้างและรอบคอบ
การคิดกว้างและรอบคอบ เป็นคิดทค่ี รอบคลุมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่คิดในทุกด้านทกุ แง่

ทุกมุมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ัน ไม่คิดเฉพาะเรื่องที่มาเก่ียวข้องกับตัวเอง หรือเร่ืองที่เป็นผลประโยชน์ของ
ตวั เอง

1.3.7 การคดิ ไกล
การคิดไกล เป็นการคิดถึงส่ิงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทำ

ในปจั จุบนั หรอื เปน็ จุดประสงค์ หรือจดุ มุ่งหมายทีต่ อ้ งการให้เกิดข้นึ ในอนาคต
1.3.8 การคดิ ลึกซึ้ง
การคิดลึกซ้ึง เป็นการคิดท่ีทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และลึกซึ้งเก่ียวกับเรื่องที่คิด

โดยสามารถเข้าใจสภาพต่างๆ ท่ซี บั ซ้อน ทง้ั ในภาพรวมและสว่ นประกอบยอ่ ยของเรอื่ งทีค่ ิดได้
1.3.9 การคิดดี คิดถูกทาง
การคิดดี คิดถูกทาง เป็นการคิดท่ีตรงจุดมุ่งหมาย คิดในแง่ท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

ตอ่ สว่ นรวม ทั้งในระยะสน้ั และระยะยาว
1.4 การพฒั นากระบวนการคดิ รปู แบบตา่ ง ๆ

กระบวนการคิด หมายถึง รูปแบบการคิดท่ีมีข้ันตอนของการคิดเป็นลำดับขั้น ในแต่ละข้ันตอน
ของการคิดต้องใช้ทักษะการคิดหรือลักษณะการคิดหลาย ๆ แบบมาประกอบกัน การปฏิบัติการการคิด
ตามลำดับข้ันตอนของการคดิ แต่ละแบบ ช่วยให้การคิดในเรื่องต่าง ๆ มปี ระสิทธิภาพมากขนึ้ และประสบ
ความสำเรจ็ ในการคดิ ได้มากขน้ึ กระบวนการคิดมีหลายรูปแบบทสี่ ำคัญ ไดแ้ ก่

42

1.4.1 การคิดสร้างสรรค์
การคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดท่ีให้ผลการคิดท่ีเป็นสิ่งแปลกใหม่ มีประโยชน์ มี

คุณค่า ผลการคิดอาจออกมาในรูปของประดิษฐ์กรรมใหม่ แนวทางในการแก้ปัญหาแบบใหม่
กระบวนการผลิตใหม่ ทางเลอื กใหม่ เป็นตน้

องคป์ ระกอบของความคดิ สรา้ งสรรค์
โดยท่วั ไปเมอ่ื กล่าวถงึ ความคิดสร้างสรรค์ มักเข้าใจและมุง่ เนน้ ไปท่ีความคิดริเร่ิม ซ่งึ แทท้ ่ีจริงแล้ว
ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลักษณะความคิดอื่น ๆ ด้วยมิใช่เพียงแต่ความคิดริเริ่มเพียงอย่างเดียว
อย่างไรก็ตามความคิดริเริ่มก็จัดเป็นลักษณะสำคัญท่ีทำให้เกิดการเร่ิมต้นขึ้น แต่ความสำเร็จของการ
สรา้ งสรรค์ ก็จำต้องอาศัยลักษณะความคดิ อื่นๆ ประกอบด้วย
จากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford) ได้อธิบายว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายทิศทางหรือเรียกว่าลักษณะการคิดอเนกนัย
หรือการคดิ แบบกระจาย (divergent thinking) ซ่งึ ประกอบด้วย
1) ความคดิ ริเริ่ม (originality)
2) ความคดิ คล่องตวั (fluency)
3) ความคดิ ยืดหย่นุ หรือความยืดหยุ่นในการคดิ (flexibility)
4) ความคิดละเอยี ดลออ (elaboration)

1) ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา
หรือความคดิ ง่ายๆ ความคิดริเร่ิม หรอื ท่ีเรยี กว่า wild idea ซึง่ เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ท้ังตอ่ ตนเอง
และสงั คม

ความคิดริเร่ิม อาจเกิดจากการนำเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลงและประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่
เชน่ การคดิ เครอ่ื งบนิ ไดส้ ำเร็จ ก็ได้แนวคิดจากการทำเคร่อื งรอ่ น เปน็ ต้น

ความคิดริเร่ิมจึงเป็นลักษณะความคิดท่ีเกิดข้ึนเป็นครั้งแรก เป็นความคิดที่แปลกแตกต่าง
จากความคิดเดิม และอาจไม่เคยมีใครเคยนึกหรือคิดถึงมาก่อน ความคิดริเริ่มจำต้องอาศัยลักษณะความ
กล้าคิด กล้าลอง เพ่ือทดสอบความคิดของตน บ่อยคร้ังท่ีความคิดริเร่ิมจำเป็นต้องอาศัยความคิด
จินตนาการ คิดเร่ืองและคิดฝันจากจินตนาการหรือท่ีเรียกว่าเป็นความคิดจินตนาการประยุกต์คือ ไม่ใช่
คิดเพียงอย่างเดยี ว แต่จำเปน็ ต้องคดิ สร้างและหาทางทำให้ได้ผลงานดว้ ย ดังนั้นความคิดจนิ ตนาการและ
ความพยายามท่ีจะสร้างผลงานจึงเป็นสิ่งคู่กัน ตัวอย่างเช่น เคยมีผู้กล่าวว่าคนที่คิดอยากจะบินน้ัน

43

ประหลาด และไม่มีทางเป็นไปได้ แต่ต่อมาพ่ีน้องตระกูลไรท์ก็สามารถคิดประดิษฐ์เครื่องบินได้สำเร็จ
เป็นต้น

บาเร็ต (Bartlett, 1958) ได้ศึกษาค้นคว้าเร่ืองลักษณะความคิดริเริ่มและสรุปได้ว่า
ความคิดริเริ่มเป็นความคิดท่ีน่าตื่นเต้น หรือที่เขาเรียกว่า “adventurous thinking” ซ่ึงเป็นความคิด
แตกออกไปจากความคิดเก่าหรือความคิดเดิม หรือจากแบบพิมพ์และนำไปสู่ความคิดใหม่ โดยอาศัย
ความไม่มีอคติ หรือไม่ปิดบังและสกัดกั้นความคิด แต่ยอมเปิดรับความคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่ง
นำไปสคู่ วามคิดที่ไมซ่ ำ้ กับความคดิ เดิม

ซิมป์สัน (Simpson, 1922) ก็ได้กล่าวว่าความคิดริเริ่มของบุคคลจัดเป็นความสามารถของ
สมองทพี่ ยายามคิดให้แตกต่างไปจากกระสวนเดมิ เพ่อื นำไปสู่ความคิดใหม่ ๆ

ทอแรนซ์ (Torrance, 1962) ก็อธบิ ายเพ่มิ เติมว่าความคดิ ริเริ่มเปน็ กระบวนการทางสมองที่
สามารถคิดใหแ้ ตกต่างไปจากสิ่งธรรมดา หรอื สิง่ ที่เกดิ ข้ึนแล้ว

สตาคเวตเตอร์ (Starkweather, 1962) ก็กล่าวสนับสนุนว่าความคิดริเร่ิมเป็นลักษณะ
ความคิดท่ีไม่ยอมคล้อยตามความคิด (non–conformity) ของผู้อื่นอย่างง่ายดาย จนกว่าจะมีเหตุมีผล
พอควรและพรอ้ มกันน้นั กย็ งั สามารถขยายความคดิ ของผูอ้ นื่ ให้เด่นชดั และมีน้ำหนักขึ้นอีกดว้ ย

พฤติกรรมด้านความคดิ ริเร่ิม
ลกั ษณะของบุคคลท่ีมีความคิดริเรม่ิ สรุปจากการศึกษาค้นคว้าก็พบว่า คนที่มีความคิดริเร่ิม
มกั ไม่ชอบความจำเจ ซ้ำซาก แต่จะชอบปรับปรุงและเปลยี่ นแปลงใหง้ านของเขามชี ีวติ ชีวา และมีความ
แปลกใหม่กว่าเดิม เขาจะเป็นบุคคลท่ีมีความศรัทธาที่จะทำงานที่ ค่อนข้างยากซับซ้อน อาศัย
ความสามารถสูงให้สำเร็จได้ และเขาจะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นและมีสมาธิแน่วแน่ในงานของตน โดยไม่เห็น
แก่สินจ้างและรางวัล แต่เป็นการทำงานท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน หรือความศรัทธาและพอใจที่จะ
ทำงานนนั้ ๆ
พฤติกรรมของบุคคลทีม่ ีความคดิ ริเร่มิ มกั เป็นบคุ คลที่กลา้ คิดกล้าแสดงออก กล้าทดลอง กลา้ เส่ยี ง
และเล่นกับความคิดของตน เขาจึงเป็นบุคคลท่ีมีเอกลักษณ์ของตนเองและมีความเช่ือม่ันในตนเอง จะ
ไม่ขลาดกลัวตอ่ ส่ิงท่ีลึกลบั ประหลาด หรอื คลุมเครือ แต่กลับย่วั ยุและทา้ ทายให้อยากลอง และรสู้ ึกพอใจ
และตื่นเตน้ ท่ีจะเผชญิ กับสิง่ เหล่าน้ัน จดั วา่ เป็นบคุ คลทมี่ ีสุขภาพจิตดที เี ดยี ว
นอกจากน้ัน ไวสเบอร์กและสปริงเกอร์ (Weisberg and Springer. 1961) ได้อธิบาย
เพิ่มเติมผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยลักษณะพฤติกรรมของเด็กว่า เด็กท่ีมีความคิดริเร่ิมสูงจะมีความรู้สึกท่ี
ดีเก่ียวกับตนเองมักเป็นเด็กที่ระลึกส่ิงต่างๆ ได้ง่าย เป็นคนมีอารมณ์ขัน มีความเป็นอิสระ มีความรู้สึกไว
ชา่ งสงั เกต

44

มีความคิดแปลกใหม่ ชอบการผจญภัย เส่ียงชอบทดลอง มีนิสัยอยากรู้อยากเห็น กระหาย
ใคร่รู้อยู่เสมอ ไมย่ อมคล้อยตามความคดิ ของคนอนื่ ๆ อย่างง่าย(non – conformist)

การพัฒนาใหม้ คี วามคิดรเิ ร่ิมมากขน้ึ สามารถพัฒนาได้หลายรูปแบบ เชน่
– การฝึกจนิ ตนาการ
– ฝกึ ให้มมี ุมมองหลากหลาย
– ฝึกหาทางเลือกหลากหลาย
– ฝึกผสมผสานความคดิ
– ฝึกคดิ ออกนอกกรอบ ความคดิ ปกติ
– ฝึกคิดปรับปรุงสงิ่ ที่มอี ยู่
ตวั อยา่ งท่ี 1.1 คำถามเพ่อื ฝึกจินตนาการ ได้แก่
1. ถ้าเสือพบรถยนต์ จะพูดคยุ กันว่าอย่างไร
2. อกี 10 ปีข้างหน้า โทรศพั ทน์ ่าจะมีรูปรา่ งและลักษณะการใชเ้ ป็นอย่างไร
3. ถ้าทา่ นพบกบั นายกรฐั มนตรีโดยบงั เอญิ ท่านจะพดู อะไรกับท่านนายก ฯ
4. ถา้ ท่านถกู สลากกินแบง่ ของรฐั บาลรางวลั ที่ 1 สิ่งท่ีทา่ นไม่อยากทำมากทีส่ ดุ 3 อนั ดบั แรก
5. จะเกิดอะไรขนึ้ ถ้า……………..……

ตวั อย่างที่ 1.2 คำถามเพอื่ ฝกึ ใหม้ มี ุมมองหลากหลาย
1. ทำไมต้องมีการโกงการเลอื กตงั้
2. ทำไมชาวนาจึงยากจน
3. มองรปู นเี้ ปน็ รูปอะไรไดบ้ า้ ง

45

ตัวอย่างที่ 1.3 ปัญหาเพือ่ ฝึกใหห้ าทางเลือกหลากหลาย
1. งานแตง่ งานทไ่ี มม่ เี จ้าสาว
2. วธิ ีการอน่ื ๆ ในการตอบแทนพนักงานทนี่ อกเหนือจากเพ่มิ เงินเดอื น และการใหเ้ งินโบนสั
3. นกั ศึกษามสี ่วนชว่ ยสรา้ งเกียรติภูมิให้กบั สถาบนั ไดอ้ ย่างไรบ้าง
4. ลองช่วยกันแกป้ ญั หา ในกรณี “โรงเรยี นไมม่ ีคร”ู

ตัวอย่างท่ี 1.4 คำถามเพ่ือฝกึ คิดออกนอกกรอบ ความคิดปกติ
1. สรา้ งรถจกั รยานสำหรับคนไม่มีแขน
2. นาฬกิ าสำหรบั คนตาบอด
3. วางวัตถุ 3 ช้ินให้ห่างจากกันเท่ากัน เม่ือวางได้แล้วให้เพิ่มอีก 1 ช้ิน รวมเป็น 4 ช้ิน

วางวัตถุ 4 ชิน้ น้ใี ห้แต่ละชิ้นอยูห่ า่ งจากชิ้นอนื่ ๆ อีก 3 ชน้ิ เท่ากัน
4. ใหล้ ากเส้นตรง 4 เส้น ท่ีตอ่ กนั ให้ผา่ นจดุ 9 จดุ ทกี่ ำหนดให้

ตวั อยา่ งที่ 1.5 สถานการณ์เพือ่ นำมาฝึกคดิ ปรบั ปรุงสงิ่ ท่มี ีอยู่
1. การแขง่ ขันกฬี า
2. การแตง่ กายของนักศึกษา
3. การเรยี นการสอนในสถาบัน
4. การเลือกตง้ั

2) ความคิดคล่องตัว หมายถึง ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำกันในเรื่องเดียวกัน โดยแบ่ง
ออกเปน็

(1) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านถ้อยคำ (word fluency) เป็นความสามารถในการ
ใช้ถอ้ ยคำอยา่ งคลอ่ งแคลว่ นน่ั เอง

(2) ความคิดคล่องแคล่วทางด้านการโยงสัมพันธ์ (associational fluency) เป็น
ความสามารถที่จะคดิ หาถ้อยคำทเ่ี หมือนกันหรือคลา้ ยกนั ไดม้ ากที่สดุ เท่าท่ีจะมากไดภ้ ายในเวลาที่กำหน

46

(3) ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก (expressional fluency) เป็นความสามารถ
ในการใช้วลีหรือประโยค กล่าวคือ สามารถท่ีจะนำคำมาเรียงกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ประโยคท่ีต้องการ
จากการวิจัย พบว่าบคุ คลทม่ี คี วามคลอ่ งแคล่วทางด้านการแสดงออกสูงจะมีความคดิ สรา้ งสรรค์สูง

(4) ความคล่องแคล่วในการคิด (ideational fluency) เป็นความสามารถท่ีจะคิดส่ิงที่
ต้องการภายในเวลาท่ีกำหนด เช่น ให้คิดหาประโยชน์ของก้อนอิฐมาให้ได้มากท่ีสุดภายในเวลาท่ี
กำหนดให้ ซึ่งอาจเปน็ 5 นาที หรือ 10 นาที

ความคล่องแคล่วนับว่าเป็นความสามารถอันดับแรกในการที่จะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้
ความคิดที่ดีและเหมาะสมท่ีสุด ก่อนอื่นจึงจำเป็นต้องคิด คิดออกมาให้ได้มาก หลายอย่าง และแตกต่างกัน
แล้วจึงนำเอาความคิดท่ีได้ทั้งหมดมาพิจารณา แต่ละอย่างเปรียบเทียบกันว่าความคิดอันใดจะเป็น
ความคิดท่ีดีที่สุด และให้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุด โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น ประโยชน์ท่ใี ช้เวลา
การลงทุน ความยากง่าย บุคลากร เป็นตน้

ความคิดคล่องตัว นอกจากจะช่วยให้เด็กได้เลือกคำตอบท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดแล้วยัง
ช่วยจัดหาทางเลือกอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นไปได้ให้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในการแก้ปัญหาใด ๆ ก็ตาม เรา
มักจะพยายามทำวิธีการแก้หลาย ๆ วิธี โดยเราให้โอกาสในการเลือกเป็นอันดับลงมา เช่น ถ้าเราไม่
สามารถทำได้อย่างวิธีที่ 1 วิธีท่ี 2 ก็อาจนำมาทดลองใช้ได้ หรือวิธีที่ 3 ก็ยังเป็นท่ีน่าสนใจ ถ้าวิธีท่ี 2
ไม่สามารถแก้ได้ เหล่าน้ีเป็นต้น ความคิดคล่องแคล่ว นอกจากช่วยให้มีข้อมูลมากพอในการเลือกแล้ว
ยงั มีช่องทางอื่นท่ีเป็นไปได้ให้เลือกอีกด้วย จึงนับได้วา่ ความคิดคล่องตัวเป็นความสามารถเบ้ืองต้นที่จะ
นำไปสู่ความคิดทม่ี คี ณุ ภาพ หรอื ความคิดสรา้ งสรรคน์ ั่นเอง

การพัฒนาความคิดคล่องและคิดหลากหลาย สามารถปฏิบัติได้โดยการต้ังปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา แล้วฝึกตอบให้ได้คำตอบมากที่สุดในเวลาที่จำกัด และคำตอบนั้นต้องอยู่ใน
ประเด็นของคำถาม โดยทั่วไปจะใช้การคิดให้หลากหลายก่อน แล้วตามด้วยคำตอบที่เป็นรายละเอียดจะ
ชว่ ยใหค้ ิดคลอ่ งมากข้ึน

47

ตัวอยา่ งท่ี 1.6 ให้บอกประโยชน์ของก้อนอฐิ ให้มากทส่ี ดุ

คำตอบ สร้างบ้าน สร้างกำแพง สร้างผนังตึก สร้างกระท่อม ก่อเป็นท่ีปลูกต้นไม้ สร้างเตาใช้แทนค้อน
ตอกตะปู ใช้ตอกไม้ลงดิน ใช้ทับกระดาษกันลมพัด ใช้ทับผ้ากันลมพัด ใช้ขว้างไล่สุนัข ใช้ขว้างไล่สัตว์
ใช้ใส่ในโถน้ำเพื่อเพิ่มระดับน้ำ ใช้ประดับในตู้ปลา ใช้ทำลวดลายประดับบ้าน ทุบเป็นก้อนเล็กๆ ปลูกต้น
กลว้ ยไม้ ใช้รองวตั ถุให้สูงขน้ึ ใช้ในงานศิลปะ ใช้ถ่วงแทนต้มุ นำ้ หนัก

จะเห็นว่ามีคำตอบ 20 คำตอบ ถ้ามีคำตอบมากแสดงว่าคำตอบมาจากความคิดคล่องมาก
สว่ นในคำตอบนี้ถ้าจำแนกประเภทคำตอบจะได้หลายประเภท เช่น ใช้ในการก่อสร้าง ใช้แทนค้อน ใช้ทำ
ท่ที ับวตั ถุ ใช้เป็นอาวุธ ใช้ในงานศิลปะ เป็นตน้ ถ้าคำตอบมีหลายประเภทมากข้ึนแสดงว่าคำตอบมาจาก
ความคิดหลากหลายมากข้ึน

การคิดคล่องตัว เปน็ กระบวนการพื้นฐานในการท่ีจะไดค้ วามคิดท่ดี ที ี่เหมาะสม เพราะทำให้
ได้ความคิดจำนวนมากทีแ่ ตกตา่ งกนั ทำให้มตี วั เลอื กหรอื ทางเลือกซ่ึงเป็นความคดิ ทีด่ ที ่ีเหมาะสมมากขึน้

3) ความคิดยดื หยนุ่ หมายถงึ ประเภท หรอื แบบของความคิด แบง่ ออกเป็น
(1) ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึ้นทันที (spontaneous flexibility) เป็นความสามารถท่ี

จะพยายามคิดให้หลายอย่าง อย่างอิสระ เช่น คนที่มีความคิดยืดหยุ่นในด้านนี้ จะคิดได้ว่าประโยชน์ของ
ก้อนหินมีอะไรบ้างหลายอย่าง ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความคิดสร้างสรรค์จะคิดได้เพียงอย่างเดียวหรือสอง
อย่างเท่านั้น

(2) ความคิดยืดหยุ่นทางด้านการดัดแปลง (adaptive flexibility) ซึ่งมีประโยชน์ต่อ
การแก้ปัญหา คนทีม่ ีความคดิ ยืดหยุ่นจะคิดไดไ้ ม่ซำ้ กัน ตวั อย่างเชน่ ในเวลา 1 ถึง 5 นาที ท่านลองคิดว่า
ท่านสามารถจะใช้หวายทำอะไรได้บ้าง คำตอบ กระบุง กระจาด ตะกร้าใส่กล่องดินสอ กระออมเก็บน้ำ
เปล เตยี งนอน ตู้ โต๊ะเคร่ืองแป้ง เก้าอี้ เกา้ อนี้ อนเล่น โซฟา ตะกรอ้ ชะลอม กรอบรูป กิบ๊ เสียบผม ดา้ มไม้
เทนนิส ไม้แบดมินตัน เป็นต้น หรือหากนำเอาคำตอบดังกล่าวมาจัดเป็นประเภทก็จะจัดได้ 5 ประเภท
ดงั น้ี

ประเภทท่ี 1 เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียงนอน โตะ๊ เก้าอี้ โซฟา
ประเภทที 2 เครือ่ งใช้ กระบงุ กระจาด ตะกร้า กระออม
ประเภทที่ 3 เครื่องกีฬา ตะกรอ้ ด้ามไมเ้ ทนนิส ด้ามไม้แบดมนิ ตัน
ประเภทที่ 4 เคร่ืองประดบั ก๊ิบเสยี บผม
ประเภทท่ี 5 เครื่องเขยี น กลอ่ งใส่ดินสอ
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความคิดยืดหยุ่นจะเป็นตัวเสริมให้ความคิดคล่องแคล่วมีความ
แปลกแตก ต่างออกไป หลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน หรือเพิ่มคุณภาพความคิดให้มากข้ึนด้วย การจัดเป็น

48

หมวดหมู่ และหลักเกณฑย์ ่ิงขน้ึ นบั ได้ว่าความคิดคลอ่ งแคล่ว ความคดิ ยดื หยนุ่ เป็นความคดิ พนื้ ฐานทจี่ ะ
นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ คือได้หลายหมวดหมู่ หลายประเภท ตลอดจนสามารถเตรียมทางเลือกไว้
หลายๆ ทาง ความคดิ ยดื หยุ่นจึงเปน็ ความคิดเสรมิ คณุ ภาพใหด้ ี

4) ความคดิ ละเอยี ดลออ
แม้ว่าลักษณะความคิดสร้างสรรค์จะประกอบด้วยลักษณะความคิดหลายลักษณะ เช่น

ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น ความคิดคล่องตัวก็ตาม แต่ลักษณะความคิดละเอียดลออก็จะขาดเสีย
มิได้ หากปราศจากความคิดละเอียดลออแล้ว ก็ไม่อาจทำให้เกิดผลงานหรือผลิตผลสร้างสรรค์ขึ้นมาได้
และตรงจุดน้ีท่เี ปน็ จดุ สำคัญของความคดิ สร้างท่เี รามุ่งเน้นผลผลติ สร้างสรรคเ์ ป็นสำคัญด้วย

เนลเลอร์ (Kneller, 1965) กล่าวว่าความคิดละเอียดลออเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นใน
การสรา้ งผลงานทมี่ คี วามแปลกใหม่ เป็นพเิ ศษให้สำเรจ็ และยังขยายความอกี ว่า

“ความคิดสร้างสรรค์จึงไม่เพียงแต่ประกอบด้วยส่ิงแปลกใหม่ แต่เพียงอย่างเดียว
เท่านั้นแต่ในความแปลก ความใหม่ และความพิเศษน้ัน จะต้องตระหนักถึงความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์ด้วย
ดังนั้นบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จึงไม่เพียงแต่มีความคิดใหม่เท่านั้น แต่เขาจะต้องพยายามคิด และ
ประสานความคิดติดตามให้ตลอด หรือให้เกิดความสำเร็จด้วย ตัวอย่างเช่น บุคคลทมี่ ีท่าทวี ่าจะเป็นกวีนั้น เขาไม่
เพียง แต่ชอบ และคิดในเร่ืองของความงดงามของบทกลอนเท่าน้ัน แต่เขาจะต้องพยายามสร้างผลงาน
บทกวีขึน้ มาด้วย หรอื หากบุคคลท่ีมีความคดิ สร้างสรรค์ในทางทกั ษะการประดิษฐ์ต่างๆ แทนท่ีเขาจะเล่น
เฉยๆ กับลวดเขาจะคิดและสรา้ งมนั ใหเ้ ป็นวทิ ยขุ ้นึ มาได้

พฒั นาการของความละเอยี ดลออ
(1) การพัฒนาการความละเอียดลออ จะข้ึนอยู่กับอายุ กล่าวคือ เด็กที่มีอายุมากจะมี
ความสามารถทางด้านนม้ี ากว่าเดก็ อายนุ ้อย
(2) เดก็ หญิงจะมีความสามารถมากกว่าเดก็ ผู้ชายในดา้ นความละเอียดลออ
(3) เด็กท่ีมีความสามารถสูงทางด้านความละเอียดลออ จะเป็นเด็กที่มีความสามารถ
ทางดา้ นการสงั เกตสงู ดว้ ย
การพัฒนาให้คนคิดละเอียด ชัดเจน สามารถทำได้โดยฝึกให้คิดวิเคราะห์ละเอียด โดย
วเิ คราะห์จากองค์ประกอบหรอื ปจั จัยหลกั ลงส่สู ่วนประกอบย่อย ฝึกให้ขยายความโดยการอธบิ ายเพิ่มเติม
การยกตัวอย่าง คำอุปมาอุปไมย คำพังเพย ประกอบการอธิบาย และฝึกให้คิดถึงขั้นตอนในการ
ดำเนินการตา่ ง ๆ
ตัวอย่างแนวทางฝกึ เพอื่ พฒั นาการคดิ ละเอียดชดั เจน ได้แก่

49

(1) ฝกึ การเขยี นแผนผงั โดยกำหนดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ขึ้น แลว้ คดิ ถงึ องค์ประกอบ
ท่ีเก่ียวข้อง นำมาเขียนเป็นแผนผัง แลว้ จึงขยายลงไปในรายละเอียดยอ่ ย ๆ แผนผังท่ีใช้มีหลายแบบ เช่น
แผนผงั ก้างปลา (fish bone diagram) แผนผังความคิด (mind map) แผนภูมิ

ตัวอยา่ งที่ 1.7 เหตใุ ดนกั เรยี นบางคนเรยี นออ่ น (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2540: 84)
คำตอบ เมื่อคิดองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องได้ดังน้ี คือ 1.ความรับผิดชอบต่อการเรียน 2.ครู 3.ปัญหา
ส่วนตัว 4.ผู้ปกครอง 5.พันธุกรรม นำไปเขียนเป็นแผนผังแล้วขยายเป็นรายละเอียดย่อย ซ่ึงสามารถ
เขียนเปน็ แผนผังได้

(2) ให้ขยายความ โดยกำหนดสิ่งของ เหตุการณ์ สถานการณ์ข้ึนแล้วให้อธิบายเพิ่มเติม ให้วาด
รปู ประกอบ ใหย้ กสภุ าษิต – คำพงั เพย – อปุ มาอุปไมย หรอื ให้ยกตัวอยา่ งประกอบ

ตวั อยา่ งท่ี 1.8
1. ให้ยกตวั อยา่ งประกอบ
1.1 คนไทยชอบพนนั
1.2 คนไทยไม่ชอบทำอะไรจริงจัง
1.3 คนไทยชอบทำอะไรจริงจัง
2. ให้ยกสุภาษติ ทีบ่ อกลักษณะทว่ั ไปของคนไทย

(3) ให้กำหนดแผนงานคร่าวๆ โดยกำหนดงาน หรือกำหนดจุดประสงค์ให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แลว้ ให้บอกข้ันตอนแสดงลำดับการดำเนินงานดังกลา่ ว

ตัวอย่างที่ 1.9
1. ถ้านกั ศึกษาจะตอนตน้ ไม้ จะมีขน้ั ตอนดำเนนิ การอยา่ งไร
2. ถ้านกั ศึกษาจะหาหนังสือเพ่อื ศึกษาค้นคว้าจากหอ้ งสมุด นกั ศึกษาตอ้ งทำอะไรบา้ ง

จากผลการวิจัยเม่ือประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า โดยทั่วไปโรงเรียนเน้นพัฒนาการทาง
เชาวน์ปญั ญา แตไ่ ม่ไดเ้ นน้ ความคิดสรา้ งสรรค์ของเดก็ ท้ังนี้เพราะความเขา้ ใจทว่ี ่าความคิดสร้างสรรค์ กับ
เชาวน์ปัญญาเป็นลักษณะเดียวกัน เช่น เมียร์และสเตน (Meier and Stein, 1955) พบว่านักเรียนท่ี
ได้คะแนนจากการทดสอบไอคิวสูงมาก ไม่ใช่เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงหรือเด็กที่ผลิตผลงาน

50

สร้างสรรค์ได้ดีเสมอ เพราะจากการศึกษาของเขาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนท่ีเก่งคณิตศาสตร์ ซึ่งมี
คุณสมบัติ มีเชาวน์ปัญญาสูง มีคะแนนสอบสูงในวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ดีมากทุก
ช้ันเรียน มีความสนใจวิชาคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ มีการทำงานดี มีนิสัยรักการเรียนคณิตศาสตร์ และ
ผ่านการทดสอบในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผลปราฏว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผล
ขอ้ สอบไอควิ และข้อสอบความคิดสร้างสรรค์

เกตเซล และแจกสนั (Getzels and Jackson, 1962) ไดศ้ กึ ษาจากกลมุ่ ตัวอย่างวยั รนุ่ ท่ี
มีอายุตั้งแต่ 13 – 19 ปี เพื่อจะศึกษาว่า ความคิดสร้างสรรค์กับเชาวน์ปัญญา เป็นส่ิงที่แยกกันอย่าง
อิสระ กลุ่มตัวอย่างของเขามีไอคิวเฉลี่ยสูงกว่า 130 ได้ข้อทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด
(Guilford) และ แคทเทล (Cattell) วัดแล้วแบ่งเด็กเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้คะแนนความคิด
สร้างสรรคส์ ูง กลุ่มท่ีสองไดค้ ะแนนความคิดสรา้ งสรรค์ต่ำ แลว้ ได้เปรียบเทียบนักเรียน 2 กลุ่ม ในดา้ น
อ่ืนๆ เช่น การเอาใจใส่การเรียน การสัมพันธ์กับครู ความประพฤติทางบ้าน ความพยายามในการ
ทำงานเพ่ือจะให้สำเร็จ ระดับความพอใจในการรับการอบรม มีความคิดขบขันและส่ิงอื่น ๆ พบว่ามี
นักเรียนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สูงมีอารมณ์ขันมากกว่า มีระดับความพอใจในการรับการอบรมน้อยกว่า
ชอบทำงานเกินกำหนดโดยไม่ละทิ้งผลงาน ผลการทดลองยังไม่อาจบ่งชัดว่า ความคิดสร้างสรรค์และ
สติปญั ญา แยกกันอยา่ งอสิ ระ

วอลลาสและโฮแกน (Wallach and Hogan, 1967) ได้ศึกษาเด็กนักเรียนระดับ 5
จำนวน 151 คน โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ วัดเด็กท่ีมีเชาวน์ปัญญาสูงและต่ำจากการ
ทดสอบวา่ เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สงู อาจเป็นเด็กที่มีเชาวนป์ ัญญาสูงหรอื ต่ำก็ได้หรอื เด็กที่มีความคิด
สรา้ งสรรคต์ ำ่ อาจมเี ชาวนป์ ญั ญาสงู หรอื ต่ำก็ได้

ความคิดสรา้ งสรรค์สูง-เชาวน์ปญั ญาสูงในช้นั เรียนเด็กพวกน้ีจะเป็นกลมุ่ ที่ได้รับความสนใจ
สงู เปน็ กลุม่ ทีท่ ำงานในโรงเรยี นที่เกีย่ วกับวชิ าการ พวกเขาจะคบกบั คนง่ายชอบสงั คมกบั เพอ่ื น เป็นเพื่อน
กับทกุ คน และเพือ่ นกช็ อบจะเป็นเพือ่ นกับพวกเขาดว้ ย

ความคิดสร้างสรรค์ตำ่ -เชาวน์ปัญญาสูง เด็กกลมุ่ นี้ไม่มีปัญหาในช้ันเรียนไม่ค่อยชอบแสดง
ความคดิ เหน็ และไม่ชอบใหม้ ีการเปล่ียนแปลง พวกเขามกั เป็นคนเฉยเมยหรือไว้ตัวไมช่ อบเข้าสังคมกับเพ่ือน

ความคิดสร้างสรรค์สูง-เชาวน์ปัญญาต่ำ เด็กกลุ่มน้ีมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ชอบทำลาย
ขาดสมาธิในการเรียน ขาดความต้ังใจในการเรียน มีความมั่นใจในตัวเองตำ่ ที่สุด และมักจะถกู ตดั สินว่า
เป็นเด็กไม่ดี ไม่มีเพ่ือนคบ ซึ่งความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงการเข้ากลุ่มเพ่ือน แต่เขามักถูก
รังเกียจจากกลมุ่ เพ่ือน


บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) | EP.7 | โดนัท มนัสนันท์ | 4 พ.ย. 60 [FULL]


บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) | ตอนที่ 7 แขกรับเชิญ \”โดนัส มนัสนันท์ \”
สัปดาห์นี้ได้แขกรับเชิญ นางเอกละคร
เบอร์ต้นๆของไทย และ ปัจจุบันเลื่อนขั้น
ขึ้นแท่นผู้จัดละครแล้วด้วย \”โดนัส มนัสนันท์ \”
เธอเป็นคนยิ้มง่าย ขำง่าย งานนี้จะออกมาเป็นอย่างไร
จีบได้ป่ะ พระเอกหน้าใหม่ แค่เพื่อนค่ะพ่อ
และฉากใหม่ของรายการ โต้คารม สมาคมฮาไม่จำกัด
ในห้วข้อ \”กลัวเมีย Vs ไม่กลัวเมีย\” ข้างละ 3 ท่าน
ผลัดกันขึ้นมาพูด มาดูกันว่าน้ำหนักฝั่งไหน มากกว่ากัน
กลัวเมียไม่กลัวเมีย
เชิญรับชมความสนุกของสัปดาห์นี้ ได้เลยจ้า
บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน)
ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น. ช่อง One 31
บริษัทฮาไม่จำกัดมหาชน
สามารถติดตามได้ใน Facebook Fanpage ได้ที่ลิ้งก์นี้
https://www.facebook.com/hamaijumkud/
และเว็บไซต์ฮาไม่จำกัด (มหาชน) โดยตรง
https://hamaijumkud.com/

สร้างสรรค์ผลงานโดย บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
Powered by ZENSE Entertainment Co., Ltd.
http://www.zense.co.th/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

บริษัทฮาไม่จำกัด (มหาชน) | EP.7 | โดนัท มนัสนันท์ | 4 พ.ย. 60 [FULL]

คุณหนูฉันทนา – Teaser (2) :: 15/10/52


Teaser : ละคร คุณหนูฉันทนา \r
บทประพันธ์ : วัตตรา \r
บทโทรทัศน์ : ปัทมาพร เคนผาพงษ์ \r
ผู้กำกับการแสดง : ชนะ คราประยูร \r
ค่ายผู้จัด : บริษัท มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด \r
วันออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ศุกร์\r
เวลา : 19.1520.00 น. และ 19.0020.00 น. (ตั้งแต่เดือนพ.ย.52 เป็นต้นไป) \r
วันออกอากาศ : วันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค. 52 วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 52 \r
จำนวนตอน : 31ตอน \r
ทาง : ช่อง3\r
\r
นำแสดงโดย : \r
ต่าย ณัฐฐพนธ์ รับบท ขวัญกฤษฎิ์ \r
โดนัท มนัสนันท์ รับบท เนตรพธู \r
กิก ดนัย รับบท โชคดนัย \r
โอ๋ เพชรลดา รับบท พรพนา \r
อ๊อฟ ศุภณัฐ AF2 รับบท ศรลักษณ์ \r
แอนนี่ บรู๊ค รับบท ชมนาด\r
\r
ละคร คุณหนูฉันทนา (2009) \r
http://www.youtube.com/playlist?list=PLrEoVa7rrJ436sQsLDxDfmTyO2R6X4vyL

คุณหนูฉันทนา - Teaser (2) :: 15/10/52

Manatsanun\u0026Tarm Wedding 9.11.19#MTNothingFancyJustLove


Manatsanun\u0026Tarm Wedding 9.11.19

Manatsanun\u0026Tarm Wedding 9.11.19#MTNothingFancyJustLove

สวยเฉี่ยวลุคใหม่ แพนเค้ก กับทรงผมสั้น ในซีรี่ส์รีเมคเรื่องดังจากเกาหลี


ข่าวใหม่ ข่าวดาราล่าสุด ข่าวบันเทิงล่าสุด ข่าวดาราวันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ทุกวันทันข่าว
ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCVfTOU3HBTUPYeWMSMwWReQ?view_as=subscriber
ข่าวบันเทิงวันนี้ บันเทิงวันนี้ ทุกวันทันข่าว ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ดาราล่าสุด ข่าวดาราดัง ข่าวใหม่ ข่าวดาราวันนี้ ข่าวดาราล่าสุดวันนี้ ข่าวล่าสุดวันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้
ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชม
=====================
อย่าลืมกดติดตามช่อง ข่าวบันเทิง วันนี้ เพื่อไม่พลาดข่าวสาร
เกาะติดข่าวบันเทิง ข่าวดารา ดาราไทย ดาราต่างประเทศ ดาราเกาหลี gossips ซุบซิบ รูปภาพดารา ทันเหตุการณ์ทุกแง่มุม

สวยเฉี่ยวลุคใหม่ แพนเค้ก กับทรงผมสั้น ในซีรี่ส์รีเมคเรื่องดังจากเกาหลี

ยามลมโชยมา(วอนลมฝากรัก)ฉบับเต็ม|บังอานัส


ขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะ วิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ ถ้าเจ้าของคลิปท่านใดไม่พอใจเรายินดีลบคลิปให้ทันทีค่ะ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีโดยแสงไฟสตูดิโอ Sengfai Studio
Contact Us +856 20 76 226 793
Email [email protected]
ยามลมโชยมา วอนลมฝากรัก เพลงมาแรงในTikTok

ยามลมโชยมา(วอนลมฝากรัก)ฉบับเต็ม|บังอานัส

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่MAKEUP

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทรง ผม โดนัท มนัส นั น ท์

Leave a Comment