[Update] วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี ประวัติความเป็นมา | ประวัติ ขวัญ – PINKAGETHAILAND

ประวัติ ขวัญ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประวัติความเป็นของวันต่าต้านยาเสพติดโลก 

      ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบค้ายาเสพติดและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกใน การต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking I) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530

คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด

 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
       

ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความ ทุกข์ ยากของประชาชนและการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง โดยคณะรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตามแผน“ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560”

 

See also  [NEW] ลุ้นปีนี้ '4 หุ้นเครื่องสำอาง' คืนความสวย ! | เรื่อง ความ สวย ความ งาม ของ ผู้หญิง - PINKAGETHAILAND

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.

     

     เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปสู่นานาประเทศ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดกิจกรรม  ให้สมพระเกียรติฯ และให้เกิดความพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี ทรงครองราชย์
          

     การเอาชนะยาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชน จะต้องสลายโครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจที่จะเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับแรก และดำเนินมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน บำบัดรักษา  การปราบปราม การพัฒนา เพื่อลดเงื่อนไขอย่างสอดคล้อง ประสานกันด้วยกลไกและกระบวนการ “ประชารัฐ” โดย หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ควบคู่กับภาคประชาชนที่จะรักษาพื้นที่ในระยะต่อไป ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยดำเนินวิถีชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด    ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดการรณรงค์สร้างกระแสของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ตามแผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราช-สมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ประกอบกับในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์” 

/ www.oncb.go.th

 
ภายใต้คำขวัญ :   “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
                          Civil-State Unity for our Society Free from Drugs In Attribute to the     
                             Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the throne​


[Update] ประวัติศาสตร์นอกกรอบ: ไม่ใช่แค่ขวัญ | ประวัติ ขวัญ – PINKAGETHAILAND

เจ้าของเว็บไซต์และนิตยสาร GQ THAILAND ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

See also  [NEW] ท่าเซ็กส์ขั้นเทพ แนะนำ 12 ลีลารักสำหรับมัดใจคู่ของคุณ | ท่า โก้งโค้ง - PINKAGETHAILAND

โดยหากมีข้อสงสัย สอบถาม กรุณาติดต่อ

Copyright by GQ THAILAND. All Right Reserved.

© 2019 บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัดเจ้าของเว็บไซต์และนิตยสาร GQ THAILAND ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ https://www.gqthailand.com โดยมีข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ดังที่ประกาศใน PRIVACY POLICY โดยหากมีข้อสงสัย สอบถาม กรุณาติดต่อ [email protected] Copyright by GQ THAILAND. All Right Reserved.


ประวัติ ขวัญ อุษามณี กับ 10 เรื่องน่าสนใจ ที่รู้แล้วจะทำให้รักเธอมากขึ้น


ประวัติ ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ กับ 10 เรื่องน่าสนใจ ที่รู้แล้วจะทำให้รักเธอมากขึ้น อย่างแน่นอน
ติดตามเราที่นี่

เว็บไซต์ : http://108daily.blogspot.com
แฟนเพจ: https://www.facebook.com/108Sharelike
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CREDIT : https://women.kapook.com/view187048.html

CREDIT :

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ประวัติ ขวัญ อุษามณี กับ 10 เรื่องน่าสนใจ ที่รู้แล้วจะทำให้รักเธอมากขึ้น

ฟาร์มสยอง • คุณต่อลาภ | 13 พ.ย. 64 | THE GHOST RADIO


เหตุการณ์เริ่มต้นจากความสงสัยว่าไก่มาจากไหน จึงได้เข้าไปทำงานในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่ง แล้วได้พบเจอเรื่องราวชวนสยอง กับประวัติที่ไม่ธรรมดากับสถานที่แห่งนั้นที่เคยมีคนงานเสียชีวิตมาก่อน เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา
เล่าเรื่องผี ฟังเรื่องหลอน ติดตามประสบการณ์สยองขวัญเรื่องเล่าผีน่ากลัวจากทางบ้าน
รับชมรับฟังเรื่องผีล่าสุดแบบสดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 21.45 เป็นต้นไป
ได้ที่ช่องทาง เดอะโกสเรดิโอ | The Ghost Radio (Official) คลื่นสยองของคนรุ่นใหม่
โดย พี่แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี และทีมงาน
ฟาร์มสยอง • คุณต่อลาภ | 13 พ.ย. 64 | THE GHOST RADIO
ฟาร์ม_เดอะโกส คุณต่อลาภ_เดอะโกส
รับชมเรื่องเล่าผีแบบไม่มีโฆษณา อัพเดทใหม่ทุกอาทิตย์ ใน playlist แฟนตัวยงของ The Ghost Radio
สมัครสมาชิก แฟนตัวยงของรายการ:
https://www.youtube.com/channel/UCM246zZ4qNNmFQ2WHnP_CRA/join
ฝากเรื่องเล่าผีประสบการณ์หลอนจากทางบ้านได้ที่ https://facebook.com/theghostradio
ฝากเรื่องเล่าจากเมล [email protected]
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
Facebook: https://facebook.com/theghostradio
Instagram : https://instagram.com/theghostradioofficial
Twitter : https://twitter.com/theghostradio
discord : https://discord.gg/vXVtsB5fkj
tiktok : https://tiktok.com/@theghostradio

See also  [NEW] รีวิว Starbucks VIA instant iced coffee กาแฟสตาร์บัค ชงเองแบบซอง ชงน้ำเย็นได้ | Starbucks VIA review | ข้อมูลกาแฟ เย็น ส ตา ร์ บั คที่ละเอียดที่สุดทั้งหมด | เมนู ปั่น ส ตา ร์ บั ค - PINKAGETHAILAND

ฟาร์มสยอง • คุณต่อลาภ | 13 พ.ย. 64 | THE GHOST RADIO

คุยแซ่บShow:ครั้งแรก“ขวัญภิรมย์ หลิน”เปิดตัวลูกชายเป็นLGBTQ เผยคนดูถูกเทียบชนชั้นล่างเพราะถ่ายแบบโป๊


ติดตามทุกความแซ่บได้ที่ช่องทางตามนี้
รายการคุยแซ่บShow ทาง ช่องone31 ทุกวันจันทร์ศุกร์ 13:30 14:30 น.
Facebook: https://www.facebook.com/KUIZAPSHOW/
instagram: https://www.instagram.com/kuizapshow/
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊า

คุยแซ่บShow:ครั้งแรก“ขวัญภิรมย์ หลิน”เปิดตัวลูกชายเป็นLGBTQ เผยคนดูถูกเทียบชนชั้นล่างเพราะถ่ายแบบโป๊

มิติที่ 6 ศุกร์สยองขวัญ Pocong ตำนานผีพยาบาทในผ้าห่อศพของประเทศอินโดนีเซีย !!!


มิติที่ 6 ศุกร์สยองขวัญกับเรื่องราวเบา ๆ ในวันศุกร์สะดวกสัปดาห์นี้ เราจะขอเล่าประวัติความเป็นมาของผีโพคองในประเทศอินโดนีเซีย ผีที่ใครได้เจอต่างก็ต้องล้วนหวาดกลัวกับพฤติกรรมของมัน ว่าเรื่องนี้มันจะสามารถทำให้เรารู้สึกกลัวได้หรือไม่ !!!
ติดตามเวอร์ชั่นสำหรับนักอ่านได้ที่
http://mitithee6.blogspot.com/2016/11/Pocong.html

Facebook : https://facebook.com/Mitithee6/
Website : http://mitithee6.blogspot.com/
Twitter : https://twitter.com/mitithee6
Google+ :https://goo.gl/DFmJmz

เรียบเรียงและบรรยายโดย นิวัฒน์ อ่ำแสง
ที่มา
Scary for Kids Pocong
Wikipedia Pocong

ดนตรีประกอบโดย
Echo of Time
Dreams Become Real โดย Kevin MacLeod
ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution(https://creativecommons.org/licenses/…)
ที่มา: http://incompetech.com/music/royalty…
ศิลปิน: http://incompetech.com/

แท็ก
มิติที่ 6, สยองขวัญ, ฆาตกรรม, ฆาตกร, เรื่องเล่า, เรื่องจริง, จอมโหด, เรื่องน่ากลัว, ฆาตกรต่อเนื่อง, เรื่องลึกลับ, ลี้ลับ, เหลือเชื่อ, ศุกร์สยองขวัญ, creepypasta, ฟังก่อนนอน, โพคอง, pocong, เรื่องผี, ตำนาน, เรื่อเล่า, ผีอินโดนีเซีย

มิติที่ 6 ศุกร์สยองขวัญ Pocong ตำนานผีพยาบาทในผ้าห่อศพของประเทศอินโดนีเซีย !!!

ขวัญดารา – ซื่อคือตอ งอคือเกี่ยว


MixMohlum หมอลำสัมมะปิ
ขอบพระคุณกรุงไทย ออดิโอ ผู้สร้างสรรค์ หมอลำคณะขวัญดารา
อย่าพลาด!!! หมอลำม่วนๆ ในรูปแบบวีดีโอ
MIXMOHLUM CHANNEL แหล่งรวมความบันเทิงด้านหมอลำ หมอลำเรื่อง ทำนองขอนแก่น ทำนองสารคาม ทำนองกาฬสินธุ์ ทำนองอุบล หมอลำเพลิน หมอลำกลอน รวมถึงบันทึกการแสดงสดหมอลำ
อย่าพลาด!!! หมอลำม่วนๆ https://www.facebook.com/MixMohlum/

ขวัญดารา - ซื่อคือตอ งอคือเกี่ยว

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BEAUTIFUL HAIR

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประวัติ ขวัญ

Leave a Comment