[Update] lean แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | หุ่นลีน – PINKAGETHAILAND

หุ่นลีน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lean \Lean\ (l[=e]n), v. t. [Icel. leyna; akin to G. l[aum]ugnen
   to deny, AS. l[=y]gnian, also E. lie to speak falsely.]
   To conceal. [Obs.] --Ray.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lean \Lean\ (l[=e]n), v. i. [imp. & p. p. {Leaned} (l[=e]nd),
   sometimes {Leant} (l[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Leaning}.] [OE.
   lenen, AS. hlinian, hleonian, v. i.; akin to OS. hlin[=o]n,
   D. leunen, OHG. hlin[=e]n, lin[=e]n, G. lehnen, L. inclinare,
   Gr. kli`nein, L. clivus hill, slope. [root]40. Cf.
   {Declivity}, {Climax}, {Incline}, {Ladder}.]
   1. To incline, deviate, or bend, from a vertical position; to
    be in a position thus inclining or deviating; as, she
    leaned out at the window; a leaning column. "He leant
    forward." --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To incline in opinion or desire; to conform in conduct; --
    with to, toward, etc.
    [1913 Webster]
 
       They delight rather to lean to their old customs.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To rest or rely, for support, comfort, and the like; --
    with on, upon, or against.
    [1913 Webster]
 
       He leaned not on his fathers but himself.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lean \Lean\, n.
   1. That part of flesh which consists principally of muscle
    without the fat.
    [1913 Webster]
 
       The fat was so white and the lean was so ruddy.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. (Typog.) Unremunerative copy or work.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lean \Lean\, v. t. [From {Lean}, v. i.; AS. hl[=ae]nan, v. t.,
   fr. hleonian, hlinian, v. i.]
   To cause to lean; to incline; to support or rest. --Mrs.
   Browning.
   [1913 Webster]
 
      His fainting limbs against an oak he leant. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lean \Lean\ (l[=e]n), a. [Compar. {Leaner} (l[=e]n"[~e]r);
   superl. {Leanest}.] [OE. lene, AS. hl[=ae]ne; prob. akin to
   E. lean to incline. See {Lean}, v. i. ]
   1. Wanting flesh; destitute of or deficient in fat; slim; not
    plump; slender; meager; thin; lank; as, a lean body; a
    lean cattle.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting fullness, richness, sufficiency, or
    productiveness; deficient in quality or contents; slender;
    scant; barren; bare; mean; -- used literally and
    figuratively; as, the lean harvest; a lean purse; a lean
    discourse; lean wages. "No lean wardrobe." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their lean and flashy songs.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       What the land is, whether it be fat or lean. --Num.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
       Out of my lean and low ability
       I'll lend you something.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Typog.) Of a character which prevents the compositor from
    earning the usual wages; -- opposed to {fat}; as, lean
    copy, matter, or type.
    [1913 Webster]
 
   Syn: slender; spare; thin; meager; lank; skinny; gaunt.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lean
   adj 1: lacking excess flesh; "you can't be too rich or too
       thin"; "Yon Cassius has a lean and hungry
       look"-Shakespeare [syn: {thin}, {lean}] [ant: {fat}]
   2: lacking in mineral content or combustible material; "lean
     ore"; "lean fuel" [ant: {rich}]
   3: containing little excess; "a lean budget"; "a skimpy
     allowance" [syn: {lean}, {skimpy}]
   4: not profitable or prosperous; "a lean year"
   n 1: the property possessed by a line or surface that departs
      from the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the
      ship developed a list to starboard"; "he walked with a
      heavy inclination to the right" [syn: {tilt}, {list},
      {inclination}, {lean}, {leaning}]
   v 1: to incline or bend from a vertical position; "She leaned
      over the banister" [syn: {lean}, {tilt}, {tip}, {slant},
      {angle}]
   2: cause to lean or incline; "He leaned his rifle against the
     wall"
   3: have a tendency or disposition to do or be something; be
     inclined; "She tends to be nervous before her lectures";
     "These dresses run small"; "He inclined to corpulence" [syn:
     {tend}, {be given}, {lean}, {incline}, {run}]
   4: rely on for support; "We can lean on this man"
   5: cause to lean to the side; "Erosion listed the old tree"
     [syn: {list}, {lean}]

Contents

See also  [Update] Dressed to Kill (1980) แต่งตัวไปฆ่า | แต่งตัว ไป ดู หนัง - PINKAGETHAILAND

[Update] Lean คืออะไร? รู้จักกับลีน Lean Manufacturing | หุ่นลีน – PINKAGETHAILAND

Lean คือ แนวคิดในการดำเนินงานระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพื้นฐานของ การผลิตแบบลีน หรือ Lean Manufacturing คือ การมุ่งเน้นไปที่การลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน (Waste) ที่ทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

Lean Manufacturing คือ การดำเนินงานอยู่บน 3 ส่วนที่เป็นพื้นฐานของแนวคิด Lean Manufacturing ได้แก่ การมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Create Value), ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและดำเนินงาน (Eliminate Waste), และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

See also  [Update] 60 แบบทรงผมสั้นประมาณคาง รูปหน้าไหนก็ปัง! | ผมสั้นหน้าม้า - PINKAGETHAILAND

สรุปแบบง่ายๆ Lean Manufacturing หรือ Lean คือ กระบวนการดำเนินงานที่เน้นสร้างมูลค่าให้มากที่สุด ในขณะที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดจากการลดความสูญเปล่า และมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แนวคิด Lean คือ แนวคิดที่เป็นรู้จักในช่วงปี ค.ศ. 1980s ที่บริษัท Toyota ได้ใช้ระบบการผลิตที่ชื่อ Toyota Production System ที่เน้นการลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานอย่างระบบ Just In Time จนบริษัทประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน

สำหรับการสร้างการดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing หรือการบริหารแบบ Lean Management สามารถวางแผนได้ด้วย หลักการพื้นฐาน 5 ประการของ Lean เรียกว่า Basic Principles of Lean ซึ่งประกอบด้วย

 1. Identify Value คือ การกำหนดคุณค่าที่ต้องการมอบให้กับลูกค้า
 2. Map the Value Stream คือ การวิเคราะห์แผนการดำเนินงานปัจจุบันขององค์กรอย่างละเอียด
 3. Create Continuous Workflow คือ การปรับปรุงการดำเนินงานหลังจากที่ได้วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด
 4. Create Pull System คือ การปรับการผลิตเป็นแบบการผลิตที่ผลิตตามความต้องการเป็นหลัก
 5. Continuous Improvement คือ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Identify Value

ขั้นแรกของการสร้างระบบ Lean คือ เริ่มจากการ Identify Value หรือการวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องการสร้างมูลค่าให้ลูกค้า เป็นการวิเคราะห์ว่าบริษัทต้องการทำอะไรหรือต้องการเพิ่มมูลค่าอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยคุณค่า (Value) ที่กำลังพูดถึงจะมาจากปัญหาของลูกค้าหรือที่เรียกว่า Pain Point ที่บริษัทต้องการจะแก้ไข ยิ่งคุณค่าที่ระบุคือการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องเฉพาะทางลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะยอมจ่ายเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น ในทางกลับกัน อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าสิ่งนั้นคือความสูญเปล่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

Map the Value Stream 

ขั้นต่อมาของการสร้างการดำเนินงานแบบ Lean คือ การเขียนแผนการทำงาน (Workflow) ของทั้งองค์กรอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนและลำดับการดำเนินงานอย่างละเอียด รวมถึงต้องอธิบายว่าแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอน และสิ่งที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนคืออะไรและมาจากไหน

ในขั้นตอนนี้ของการวางแผน Lean Manufacturing หรือ Lean Management คือ สิ่งจะทำให้เห็นว่า ขั้นตอนไหนบ้างในการดำเนินงานทำให้เกิดความสูญเปล่าและเกิดขึ้นเพราะอะไร และขั้นตอนใดบ้างทำให้เกิดการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ

โดยการวิเคราะห์ว่าการดำเนินงานอะไรที่ทำให้เกิดเกิดความสูญเปล่า (Waste) อาจใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการหรือ 7 Waste ในการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานก็ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 1. ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
 2. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
 3. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)
 4. ความสูญเสียจากการรอคอย (Delay)
 5. ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect)
 6. ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
 7. ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Processing)

เพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไปกว่านี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการหรือ 7 Waste แบบละเอียดต่อได้ที่บทความ 7 Waste คืออะไร

Create Continuous Workflow

หลังจากระบุได้แล้วว่าขั้นตอนการดำเนินงานมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง อะไรคือความสูญเปล่าและอะไรสร้างคุณค่า ขั้นต่อมาคือการสอบถามปัญหาจากแต่ละส่วนงานว่า งานที่เกิดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นเพื่อหาทางแก้ไขหรือนำขั้นตอนนั้นออกไปจากการดำเนินงาน เพื่อทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามแนวคิด Lean

และจากการที่เราได้รู้แล้วว่า Workflow เป็นอย่างไรอย่างละเอียดจากขั้นตอนที่แล้ว เมื่อปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้ระบุได้ง่ายว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น ปัญหาคอขวดที่ทำให้การผลิตเสร็จไม่ทันเวลา จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าส่วนงานไหนที่เป็นคอขวด

Create Pull System

หลังจากที่มีกระบวนการดำเนินงาน (Workflow) ที่มั่นคงแล้ว ขั้นต่อมาที่เป็นส่วนสำคัญของ Lean คือ การดำเนินงานเท่ากับความต้องการที่เกิดขึ้น ไม่ผลิตสินค้าเกินความต้องการซึ่งจะนำไปสู่ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารที่พ่อครัวจะทำอาหารต่อเมื่อมีออเดอร์เข้ามา ไม่ทำอาหารรอเอาไว้เพราะนอกจากจะทำให้อาหารไม่สดใหม่แล้ว ยังมีความเสี่ยงจากการที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาแล้วต้องทิ้งอาหารจานนั้นไปฟรีๆ

Continuous Improvement

หลังจากสร้างกระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานของ Lean ได้แล้ว อีกส่วนที่สำคัญของ Lean System คือ วัดผลความสำเร็จว่าการดำเนินงานหลังจากการปรับปรุงก่อนหน้านี้ดีขึ้นจริงหรือไม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Lean สามารถทำได้หลากหลายวิธี อย่างเช่น การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบทุกวันว่าดีขึ้นหรือแย่ลงเพื่อหาปัญหาว่ามาจากตรงไหน และการสอบถามความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าทำงานได้ดีขึ้นหรือสะดวกมากขึ้นจริงหรือไม่ เป็นต้น

แผนภาพ หลักการพื้นฐาน 5 ประการของ Lean (5 Principles of Lean Manufacturing)

ประโยชน์ของ Lean

Lean คือ ระบบที่มีจุดแข็งจากต้นทุนการผลิตจากการลดกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าในการดำเนินงานอย่างที่อธิบายเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยในเบื้องต้นประโยชน์จาก การผลิตแบบลีน หรือ Lean Manufacturing คือ เรื่องดังต่อไปนี้

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความเร็วในการผลิต จากการที่พนักงานไม่ต้องมีปัญหาจากความผิดพลาดของการผลิต และปัญหาจากการผลิตที่เกิดจากความสูญเปล่า (Waste)

ใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น จากการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น เพราะไม่ต้องเสียไปกับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิตที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรการผลิต ตัวอย่างเช่น การผลิตที่เสียหาย การผลิตที่ผิดพลาด

ลดต้นทุนในการส่งสินค้ากลับ (Reverse Logistics) ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดในการผลิตจนทำให้ต้องส่งสินค้าที่ก่อนหน้านี้ได้กระจายออกไปแล้วกลับมาแก้ไข ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนการขนส่งและต้นทุนในการปรับปรุงสินค้าให้เป็นปกติ

การดำเนินงานเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินเกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะดำเนินการผลิตหรือการบริการต่อไปด้วยวิธีเดิมที่นำไปสู่ปัญหาหรือความผิดพลาดบางอย่าง

ตัวอย่าง Lean Manufacturing

สำหรับตัวอย่าง Lean Manufacturing ที่ต้องพูดถึงก็คือ Toyota Production System หรือระบบการผลิตของบริษัท Toyota ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าในการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต ตัวอย่างเช่น

ระบบการผลิตและการจัดการคลังสินค้า ใช้ระบบ Just In Time หรือการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังและลดปัญหาในการผลิต ด้วยการผลิตสินค้าและสั่งวัตถุดิบมาผลิตสินค้าเท่ากับปริมาณความต้องการผลิต เพื่อที่จะทำให้บริษัทไม่ต้องมีต้นทุนจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory) อ่านต่อได้ที่บทความ Just In Time คืออะไร

การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ใช้ระบบ Milk Run เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่งที่ต้องวิ่งรถเปล่าในขากลับของการส่งสินค้าและปัจจัยการผลิต อ่านต่อได้ที่บทความ Milk Run คืออะไร

การระบบ Kanban ในการแก้ปัญหาความผิดพลาดในไลน์การผลิต ทำให้ Toyota ไม่มีรถที่เกิดความผิดพลาดจากการประกอบหลุดออกไปถึงมือลูกค้าจนทำให้ต้องส่งสินค้ากลับมาแก้ไขที่ Toyota อีกครั้ง ซึ่งการส่งกลับมาซ่อมแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มีต้นทุน

สำหรับใครรู้สึกว่า Lean คือ เรื่องที่ใกล้เคียงหรือเรื่องเดียวกันกับ Kaizen อธิบายความแตกต่างง่ายๆ Lean คือ แนวคิดที่เป็นเรื่องของระบบการดำเนินงานขององค์กรและเป็นเรื่องที่ใหญ่ในระดับองค์กร พูดง่ายๆ Lean คือ รูปแบบหนึ่งของสไตล์การบริหารองค์กรที่เน้นการลดความสูญเปล่าเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุด ในขณะที่ Kaizen เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องบางเรื่องหรือบางปัญหาเท่านั้น (ซึ่งอาจจะนำไปใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันก็ได้)

จากตัวอย่าง Lean จะเห็นว่าระบบ Lean Manufacturing ของ Toyota หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Toyota Production System จะมุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าในทุกกระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในองค์กร


จากบวม ไปกล้ามชัด ใน 3 เดือนต้องทำอะไรบ้าง [Fit Vlog 13]


FIT JUNCTIONS เปิดระบบให้สมัครสมาชิก
เพื่อมาเป็นชาว FJ SUPPORTER เเล้ว
ใครที่อยากเสพคอนเทนต์ ลึกๆ ดิบๆ
พร้อมงานวิจัย ใหม่ๆ มาชำแหละเล่าให้ฟัง
หาที่ไหนไม่ได้นะ!
ราคาโคตรถูกเเค่ 80 บาท/เดือน
เเค่เข้าไปที่ช่องของ FIT JUNCTIONS
เเล้วเลือก JOIN หรือ สมัคร (ปุ่มข้างๆ Subscribe)
สำหรับใครที่ใช้ IOS จะไม่เห็นปุ่มนี้ในโทรศัพท์
จะต้องสมัครบนคอมพิวเตอร์เเทน !

ตามติด ตั้งแต่ DAY 1 ว่าต้องทำอะไรบ้าง ในการลดไขมันเพื่อการถ่ายแบบ
ตั้งแต่สัดส่วน Macronutrients ไปจนถึงเคล็ดลับการลีน ก่อนถ่ายแบบ
ส่วนใคร “อยากลีน”
แต่ไม่รู้ต้องกินอะไร ออกกำลังยังไง
ไม่อยากเสียกล้ามเนื้อ ไม่อยากระบบเผาผลาญพัง
เคยมั้ย Cardio ยังไงก็ไม่ลด หรือไม่ก็ Cardio แล้วเบื่อ!
แนะนำให้ดูให้จบ จะรู้ว่า การ Cardio มีเทคนิคพิเศษ เพียบ
🤩 คอร์สลดไขมัน พี่ฟ้าใสมาสอนเอง ดูเเลกลุ่มเอง ตอบเอง ได้ครบทั้งโภชนาการ พาปรับพฤติกรรม โปรแกรมการออกกำลังกาย
✅ สอนผ่าน FACEBOOK GROUP กลุ่มปิด ได้ความรู้ ได้เเนวทาง แปลงร่างได้เเบบมีความสุข ไม่เครียด ดูเเลโดยพี่ฟ้าเเละทีมโค้ช
🔴 LIVE ทุกวันเสาร์ โดยพี่ฟ้าใส รับชมย้อนหลังได้ ไม่ลบคลิป
🔴 ACTIVITY กิจกรรมทุกสัปดาห์ พร้อม FEEDBACK
🔴 WORKOUT PROGRAM แจกเดือนละ 1 PROGRAM (แยกชาย หญิง)
🔴 VDO แนวทางการปรับโภชนาการ อัพเดตในกลุ่ม
🔥 สมัครง่ายมาก ทัก Inbox มาหาแอดมินได้เลยค่า
[ ราคาพิเศษช่วงนี้เท่านั้น ] เดือนเเรก 900 บาท เดือนต่อไปเพียง 499 บาท/เดือน ตกเพียง วันละ 16 บาท!

See also  คนที่ชอบ? หรือ คนที่ใช่? | รักกับชอบต่างกันยังไง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ โทร. 0996134502
💬 Line: @fitjunctions หรือ https://lin.ee/fW4S6Lc

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

จากบวม ไปกล้ามชัด ใน 3 เดือนต้องทำอะไรบ้าง [Fit Vlog 13]

ทำไมผมถึงมีกล้ามหุ่นลีน ตลอดปี 365 วัน โดยไม่มีช่วง Bulk เลย [ 4 เคล็ดลับจากประสบการณ์ ]


คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต้นบอกประสบการณ์ เล่น Bodyweight และ Calisthenics มาตลอด 3 ปี ว่าทำไมต้นถึงหุ่นลีนตลอด 365 วัน โดยไม่ bulk เลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มออกกำลังกายนะครับ
สูตรการคำนวณในคลิป หลายคนอาจสงสัย ต้นใช้วิธีเอาโปรตีนมาเป็นตัวอ้างอิงก่อนอย่างแรก เช่น ต้นหนัก 70 กิโลกรัม โปรตีนที่ควรได้รับคือ 2 เท่าของนำ้หนักตัว แล้วค่อยเอาไปคิดเป็นสัดส่วนของ คาร์บและไขมัน เช่น
โปรตีน สัดส่วน 35 เปอเซนต์ ต่อวัน = 140 กรัม ( ตรงนี้แปลงเป็น นน ตัวของเพื่อนๆ2 ได้เลย )
คาร์บ สัดส่วน 50 เปอเซนต์ ต่อวัน = 50 140 / 35 = 200 กรัม
ไขมัน สัดส่วน 15 เปอเซนต์ ต่อวัน = 15140 / 35 = 60 กรัม ใช้วิธีเทียบบบรรยัดไตรยางค์ ลองดูนะครับ
Youtube membership สมัครสมาชิกได้ที่ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCxIS…
สั่งซื้อ weight vest และสินค้าอื่นๆของ TLLK
https://shop.line.me/@tualeklenklam
เวย์โปรตีน , ข้าวโอ๊ต , เมล็ดโกโก้ ของ MyProtein
https://www.awin1.com/cread.php?awinm…
ใช้ CODE : TON รับส่วนลด 40 % ทุกออเดอร์
เทรนออนไลน์ Calisthenic สร้างกล้าม ลดไขมัน
Line : peeradonton
♡ FOLLOW ME ♡
Instragram : Ton.peera
facebook | ตัวเล็กเล่นกล้าม by Tonprd
🔖 𝐜 𝐨 𝐧 𝐭 𝐚 𝐜 𝐭 𝐩 𝐞 𝐫 𝐬 𝐨 𝐧
for work only email | [email protected]
𝐅𝐢𝐥𝐦𝐞𝐝 \u0026 𝐄𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝
⌭ premiere pro cc
⌭ Canon eos m50

ทำไมผมถึงมีกล้ามหุ่นลีน ตลอดปี 365 วัน โดยไม่มีช่วง Bulk เลย [ 4 เคล็ดลับจากประสบการณ์ ]

หุ่นยนต์เหมือนคนจริง


ถ้าชอบกดแชร์ให้ด้วยขอแค่แชร์ก็พอ

หุ่นยนต์เหมือนคนจริง

ลีนทั้งปี กล้ามไม่หาย ทำยังไง? | Bestfitts x Naefit


ติดตามผ่านทาง
————
📲Youtube: naefit
📲Fb Page: naefit
📲Instagram: naefit

ลีนทั้งปี กล้ามไม่หาย ทำยังไง? | Bestfitts x Naefit

อยากลีน ลดน้ำหนัก ลดพุง ต้องกินไขมัน (อยากรู้ต้องดู) I FITDESIGN


อยากลดไขมัน ต้องกินไขมัน

❌ ข้อผิดพลาดที่สุดในการลดไขมันในชีวิตของผม
สมัยที่ผมอยากที่จะลดไขมัน พยายามแล้วหลายเดือน ก็ไม่สามารถลดไขมันได้ เราก็ต้องมานั่งหาข้อมูลว่าเราขาดอะไรไปบ้างในขั้นตอนการลดไขมัน
ซึ่งผมพบแล้วว่า ผมไม่กินไขมัน ⁉️
จากนั้นผมก็ลองทานดู ทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าช่วงที่ไม่กินไขมัน ร่างกายลีนกว่า หุ่นดีกว่า มีแรงมากกว่า
เพราะฉะนั้น เราจำเป็นต้องกินไขมัน ถ้าอยากลดไขมัน
คนที่อยากลดไขมัน จะมีความเชื่อและความกลัวว่า
💢ห้ามกินไขมัน เพราะ เดี๋ยวไขมันจะไม่ลด
💢กินไขมัน เดี๋ยวไขมันเพิ่ม , น้ำหนักเพิ่ม
หากร่างกายไม่กินไขมัน จะมีข้อเสีย อะไรบ้าง ?
ฮอร์โมนไม่ปกติ ผู้หญิง ประจำเดือนมาไม่ปกติ และหากผู้ชาย ก็จะมีฮอร์โมนเพศต่ำ
ไม่สามารถดูดซึม วิตามิน A E D K ได้ เพราะ วิตามินเหล่านี้ จะย่อยละลายในไขมัน
สารอาหาร ไม่ครบถ้วน ทำให้ยากต่อการลดน้ำหนักและลดไขมัน ในอนาคต เพราะ แคลอรี่จากไขมัน น้อยตั้งแต่ก่อนลดไขมัน
เวลาที่เราตัดสินใจลดไขมัน ถ้าหากแคลอรี่น้อย (เพราะไม่กินไขมัน) เวลาที่ลดแคลอรี่ เราจะไม่มีสารอาหารอะไรให้ลด
ถ้าหากไปลดสารอาหารอย่างอื่นเช่น โปรตีน และ คาร์บ
ทำให้สูญเสียกล้ามเนื้อ ถ้าหากกล้ามเนื้อลดลง ร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานในร่างกายลดลง และ รูปร่างก็ไม่เป็นไปตามที่เราได้วาดไว้
ทำให้เราไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ

วิธีที่ควรจะทำ
เราต้องกินไขมันในปริมาณที่ร่างกายต้องการ
ซึ่งคำว่าต้องการ คือ 0.8 1.2เท่า ของ นน ตัว
หากน้ำหนัก 80 กิโลกรัม เราก็ต้องการ 64 96กรัม ต่อวัน

ไขมันควรได้รับเป็นไขมันที่ดี ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนล่า อโวคาโด ถั่วต่างๆ ปลาแซลม่อน
เพิ่ม ไขมันที่ดีในเลือด HDL
ช่วยลดไขมันไม่ดี LDL
และลดคอเรสเตอรอล คอยเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดและตับ

ข้อระวัง ไขมันดี ก็ยังเป็นไขมันอยู่ดี 1 กรัม ให้ 9 แคลอรี่เพราะฉะนั้น เราควรกินปริมาณที่พอเหมาะที่ร่างกายต้องการ
ไม่ได้แปลว่า ทอดไก่ทอดจากน้ำมันมะกอก กินได้เลย ไม่อ้วน
เราควรได้รับสารอาหารให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับร่างกายของเราด้วยนะครับ

สามารถติดตามฮัทเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับ
📱Facebook : Fitdesign
https://www.facebook.com/Fitdesignfitness/
📱Youtube : Fitdesign
https://www.youtube.com/channel/UCmZSRWo8Oo34CDQKzruTLig
📱Instagram : Hutchiew
https://instagram.com/hutchiew?igshid=nyganr4b195m

📌 Fit Design Fitness อารีย์ ให้คุณเป็นคุณตามที่คุณฝันอยากเป็น ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายและความรู้ด้านโภชนาการโดยเทรนเนอร์ส่วนบุคคล
🌐 https://fitdesignfitness.com
💪🏻 ต้องการสมัครเรียนกับทาง Fitdesign Fitness อารีย์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามช่องทางนี้เลยครับ
🆔LINE: @fitdesignfitness
📞Tel : 0955944997

อยากลีน ลดน้ำหนัก ลดพุง ต้องกินไขมัน (อยากรู้ต้องดู) I FITDESIGN

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆMAKEUP

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ หุ่นลีน

Leave a Comment