[Update] SUCCESS Vol.6 Pages 1 – 28 – Flip PDF Download | เปา บุ้ น จิ้ น นัก แสดง – PINKAGETHAILAND

เปา บุ้ น จิ้ น นัก แสดง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

No Text Content!

www.successmore.comนกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์ ระดับ Diamond ปที ี่ 2 ฉบับที่ 6 เดอื นพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2557คุณรินทร์ลภสั ธนะลีละผลนิ แเรปงลบนัี่ยดนาชลใวี จิตท่ีคุณรัชเศรษฐ์ ตรรี ัตนาภรณ์ คณุ ได้

สวสั ดคี รบั นักธรุ กจิ ซัคเซสมอรท์ ่ีรกั ทกุ ทา่ น GREETING เปน็ อยา่ งไรบ้างครบั เดือนเมษาหนา้ รอ้ นกบั เทศกาลสงกรานตท์ ี่ผ่านมา การรดน�ำ้ ด�ำหวั รวมไปถึงการสาดนำ้� แนวประยกุ ต์ น่าจะชว่ ยท�ำใหช้ วี ิตของทา่ นมคี วามชุ่มฉำ่� ขึ้นมาบ้างนะครับ และเดอื นนเ้ี ปน็ ชว่ งเวลาของเดือนพฤษภาคม ซึ่งท้ังสองเดือนล้วนมีความหมายส�ำคัญต่อพวกเราชาวซัคเซสมอร์เป็นอย่างย่ิงเพราะเดือนเมษายน เป็นเดอื นท่ซี คั เซสมอรม์ อี ายคุ รบหนึ่งขวบปี สว่ นเดอื นพฤษภาคมคือเดือนที่เราย้ายไปอยบู่ า้ นหลงั ใหม่ เนอ่ื งจากจำ� นวนสมาชกิ ในครอบครวั ของเราเพมิ่ มากขนึ้ จงึ ตอ้ งยา้ ยไปบา้ นหลงั ทใี่ หญก่ วา่ เดมิซงึ่ เป็นการยืนยันการเตบิ โตอยา่ งต่อเนือ่ งของพวกเราตลอดหนงึ่ ปีท่ผี า่ นมาครับ ทา่ นนกั ธรุ กจิ ซคั เซสมอรท์ รี่ กั ทกุ ทา่ นครบั ผมทราบดวี า่ ทกุ ๆทา่ นทใี่ หค้ วามไวว้ างใจแกบ่ รษิ ทั ซคั เซสมอร์ลว้ นแลว้ แตต่ อ้ งการสรา้ งความสำ� เรจ็ ทยี่ งั่ ยนื ใหแ้ กช่ วี ติ ของตนเอง ซงึ่ สง่ิ นตี้ รงกบั พนั ธะกจิ ของบรษิ ทั เพราะเราเกดิ มาเพอ่ื เปน็ เวทสี ำ� หรบั การเปลยี่ นแปลงชวี ติ สำ� หรบั ผทู้ มี่ องหาความสำ� เรจ็ แบบยง่ั ยนื ผมตอ้ งการให้ทกุ ชวี ติ ทเ่ี ขา้ มาเกยี่ วขอ้ งกบั ซคั เซสมอร์ สามารถกลายเปน็ คนทเ่ี กง่ ขนึ้ ใชศ้ กั ยภาพของตนเองไดอ้ ยา่ งเตม็ ที่มคี วามสุขและเป็นคนทีป่ ระสบความสำ� เรจ็ ในชีวติ ดงั นน้ั ทุกๆ สงิ่ ท่บี ริษัทตดั สินใจท�ำ เปน็ ความต้ังใจทีจ่ ะนำ� พาไปสกู่ ารเจรญิ เตบิ โตอยา่ งมนั่ คงของทงั้ นกั ธรุ กจิ และบรษิ ทั โดยมงุ่ ไปในทศิ ทางการพฒั นาสนิ คา้ คณุ ภาพดีราคาคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในตลาด เน้นการเติบโตท่ีเกิดจากการบริโภคสินค้าด้วยคณุ คา่ ของสนิ คา้ จรงิ ๆ นอกจากนี้ บรษิ ทั ยงั เนน้ การพฒั นาคนใหเ้ ปน็ คนเกง่ ขน้ึ เนน้ การสรา้ งสงั คมซคั เซสมอร์ให้เปน็ สงั คมแหง่ การแบง่ ปัน และเนน้ การสร้างแบรนด์ซคั เซสมอรใ์ หเ้ ป็นทีร่ บั รวู้ า่ เราเป็นบรษิ ทั ทเ่ี ขา้ มาเติมเตม็ สงั คม ดงั น้นั ผมจึงขอใหท้ ุกทา่ นร่วมเปน็ บุคคลสำ� คญั ในการสร้างประวตั ศิ าสตร์อุตสาหกรรมเครอื ขา่ ยร่วมกัน ดว้ ยรัก เชอื่ ม่นั และปรารถนาดีด้วยการยกระดับความเชอื่ มัน่ ต่อตนเอง ตอ่ บริษทั ตอ่ ตวั ผมและทมี บริหาร จากนนั้ เดินหน้าออกไปแบ่ง นพ.สทิ ธวีร์ เกยี รตชิ วนนั ต์ปันโอกาสแหง่ การเปลยี่ นแปลงชวี ติ โอกาสแหง่ การเปน็ คนประสบความสำ� เรจ็ แกบ่ คุ คลอน่ื ๆ ดว้ ยพลงั ศรทั ธา ประธานผูก้ อ่ ต้งัทเี่ รามตี อ่ กนั ผมมนั่ ใจวา่ ทกุ ๆทา่ นสามารถเปน็ เจา้ ของชวี ติ ทมี่ คี วามสขุ มคี วามหมายและมคี วามสำ� เรจ็ ทม่ี ากกว่าอยา่ งแน่นอนครบัCONTENTS นิตยสารซคั เซส : ปที ่ี 2 ฉบับท่ี 6 เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2557 นติ ยสารราย 2 เดือนของบรษิ ทั ซคั เซสมอร์ บอี ิ้งค์ จำ�กดั ทีจ่ ดั ทำ�ขนึ้ เพอ่ื สรา้ งแรงบันดาลใจให้นกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์4 Activity Update 16 Guide Tip : Mediterranean Barcelona6 Recognition : ประกาศเกยี รตคิ ุณเดือน 18 Line Zone : ดดู วงประจำ�เดอื น พ.ค – มิ.ย. 19 ข้อคิดคำ�คม กุมภาพนั ธ์ – มีนาคม 2557 8 Info Social 20 Health : โรคจากแสงแดด9 FAQ 22 Did you know 10 Cover Story : คณุ รินทรล์ ภสั ธนะลลี ะผลิน 25 Successmore Leadership Academy (SLA) 26 ตารางงาน 12 Sale Tip และคณุ รชั เศรษฐ์ ตรรี ตั นาภรณ์ สถานที่พิมพ์13 More Guru : 9 ขนั้ ตอน สกู่ ารรวมศนู ยพ์ ลงั บรษิ ัท พร้นิ ท์ ซติ ้ี จำ�กัด14 Executive Focus เพอ่ื การพชิ ิตเป้าหมายให้อย่หู มัด เลขที่ 29/45-46 ซอยวดั สามง่าม ถนนพระรามท่1ี แขวงรองเมอื ง เขตปทุมวนั จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศพั ท ์ 0-2215-9988 โทรสาร 0-2215-559915 Inspire : ดัชนีตวั ชว้ี ดั ความสำ�เรจ็ ตน้ ทางที่สามารถ อเี มล์ [email protected] 14.56% เวบ็ ไซต ์ www.printcity.com ทำ�นายอนาคตของคุณได้ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ำกัด เลขท่ี 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพั ท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : [email protected] 3www.facebook.com/successmorebeing

ACTIVITY UPDATEวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม โพธาลัย เลเชอร์ ปารค์ลานประชมุ CENTER POND 4 www.facebook.com/successmorebeing

วันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ณ ภเู ขางาม รีสอรท์จงั หวัดนครนายก 5www.facebook.com/successmorebeing

RECOGNITION ประกาศเกยี รตคิ ณุ เดือนกุมภาพนั ธ์ – มนี าคม 2557 นกั ธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Blue Diamond คุณณฐ – คณุ ปชู ติ า บปุ ผะโพธ์ิ จ. สงขลา (บริษทั ซัคเซสมอร์ บอี ้ิงค์ จำ�กดั ) “เงนิ จะร่ัวไหลไปสู่ผ้นู �ำ และองค์กรทแ่ี ขง็ แกรง่ มากกว่า” นกั ธุรกจิ ซคั เซสมอร์ระดับ Diamond คณุ พัสมน ทองแสน – คุณเอกธณชั ผลพูลกจิ จ. นนทบรุ ี (บรษิ ัท ซคั เซสมอร์ บีอ้งิ ค์ จำ�กดั ) “อย่ากลวั การเปลย่ี นแปลง เพราะการเปลย่ี นแปลงอาจน�ำไปสู่ ส่งิ ที่ เรากำ� ลังคน้ หามาท้ังชวี ิตกไ็ ด้ ไมก่ ล้าเปลีย่ น…กไ็ มเ่ จอโอกาส” คณุ วชิ ัย ทองขุนดำ� จ. นนทบุรี (คณุ ชำ�นาญ ทองขนุ ดำ�) “หากคุณกลา้ จารกึ ค�ำวา่ ส�ำเร็จลงในจติ วิญญาณของคณุ และคุณกลา้ ทจ่ี ะแลกกับมัน คณุ กจ็ ะพบความสำ� เรจ็ ทคี่ มุ้ คา่ และงดงาม” คณุ รินทร์ลภัส ธนะลลี ะผลิน – คุณรัชเศรษฐ์ ตรรี ตั นาภรณ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ (คณุ พสั มน ทองแสน – คุณเอกธณชั ผลพลู กิจ) “คนอ่ืนไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง SUCCESSMORE คือโอกาสของเรา” นักธุรกจิ ซัคเซสมอรร์ ะดบั Emerald คณุ นพรัตน์ ทองศกั ดิ์ จ. กรุงเทพมหานคร (คุณนราเศรษฐ์ – คณุ รินทรธ์ นัน พรรวธี นานนท)์ “หากมีใครสักคนท�ำได้ ท�ำไมใครคนนนั้ จะเปน็ คณุ บา้ งไมไ่ ด้”6 www.facebook.com/successmorebeing

นกั ธุรกิจซัคเซสมอรร์ ะดบั Sapphire คณุ พัทข์ นาคาอคั รบดินทร์ จ. สมทุ รปราการ คุณอาอฉี ะ๊ หัดดาหละ๊ – คุณอารีฟนี นิยมเดชา (คุณธัชพันธ์ุ วฒุ สิ ริ พิ ิรเดช) จ. สงขลา “ไม่เคยเหน็ดเหนอ่ื ยหรือท้อถอยกบั การ (คณุ ณฐ – คณุ ปูชติ า บุปผะโพธ)์ิ ไลต่ ามความฝนั เพราะมันคือการ “อนาคตเป็นของคนทเี่ ชื่อในความฝันของตวั เองเท่าน้นั “ท�ำเพ่ือตวั เองและคนทเี่ รารัก”” อิงชาอลั เลาะร์”คณุ ธนัชชนันท์ คำ�นงึ การ คณุ ทวศี กั ด์ิ กุนหลดัจ. สมทุ รปราการ จ. ตรัง(คุณภูดทิ ภควลธี ร) (คณุ ปยิ าอร ดำ�รงศกั ด์ิ – คุณอภิสิทธิ์ ยูโซะ)“ความกลวั มนั ตวั ใหญ่เม่ืออยใู่ นใจความคดิ “ความสขุ ไม่ใช่เพยี งการไปถึงเปา้ หมาย…ความกลัวตวั น้อยนดิ เม่ือหยุดเอาแตค่ ิดและลงมือท�ำ” แตค่ วามสุขอยรู่ ะหว่างการเดนิ ทาง”นกั ธรุ กิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby คุณอญั ชลี – คุณนิวฒั น์ คุณวรตุ ม์ บรบิ รู ณ์ชัยศิร์ิ บญุ ญานุรกั ษ์ จ. เชียงใหม่ คณุ ป่นิ เกล้า นรารักษ์ – จ. นครศรีธรรมราช (คณุ นพรตั น์ ทองศกั ดิ์) คณุ จารกุ ติ ต์ิ วริ ัชชด์ ชิ พงศ์ (คุณทวีศกั ดิ์ กนุ หลดั ) “คณุ ช่วยคนอ่ืนให้ประสบความ จ. กรุงเทพมหานคร “เราจะไมไ่ ด้ในสิง่ ท่เี ราตอ้ งการ สำ�เร็จได้มากเทา่ ไหร่ คณุ ยงิ่ ประสบ (คณุ ธนชั ชนนั ท์ คำ�นึงการ) แตเ่ ราจะได้ในสง่ิ ทีเ่ ราคคู่ วร” ความสำ�เร็จไดม้ ากเท่านน้ั ” “บางคนฝันที่จะประสบความสำ� เร็จ อยา่ งสวยหรู ในขณะทบี่ างคน คณุ พรพมิ ล ตัง้ วงศส์ ิทธโิ ชค คุณวรษา เจียรณยั – ก�ำลงั ลงมอื กระทำ� ” จ. กรุงเทพมหานคร คุณพัสกร ภกั ดีมงคล (คณุ รนิ ทร์ลภัส ธนะลลี ะผลนิ – จ. นนทบรุ ี คุณพงศพ์ ัฒน์ ทองขนุ ดำ� – คุณรชั เศรษฐ์ ตรรี ตั นาภรณ)์ (บริษัท ซคั เซสมอร์ บีอง้ิ ค์ จำ�กัด) คุณณัฏฐพัชร์ นันทพนั ธ์ “หดั ออกนอกกรอบ แลว้ ชีวติ “ถ้าคุณต่นื เชา้ ขน้ึ มา โดยท่ไี ม่ได้ทำ� ความ จ. พงั งา จะพบกบั คำ�วา่ “อิสระ”” ฝันของตวั เองให้เปน็ จรงิ แสดงวา่ คณุ (คณุ วชิ ยั ทองขนุ ดำ�) ตืน่ เช้าข้ึนมาทกุ วนั และทำ� งานเพือ่ ท�ำความ “เปลยี่ นเปน็ …ไม่กล้าเปลีย่ น ชวี ิต คุณชำ�นาญ ทองขุนดำ� ฝันผอู้ ืน่ ใหเ้ ปน็ จริงอยู”่ ก็เหมอื นเดิม หัดออกนอกกรอบ จ. พัทลุง แล้วชีวิตจะพบกบั ค�ำวา่ “อสิ ระ”” (คณุ สมพล – คุณชยิสรา ทองขนุ ดำ�) “ตัดสนิ ใจสมัคร ตัดสนิ ใจทำ� ตัดสนิ ใจสำ� เรจ็ ” คุณสมพล – คณุ ชยสิ รา ทองขนุ ดำ� จ. กรงุ เทพมหานคร (คณุ พรพิมล ตง้ั วงศ์สทิ ธโิ ชค) “ถา้ คณุ ยังไมส่ �ำเรจ็ แสดงว่าคุณยงั เก่งไม่พอ”นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl คณุ กฤษฏ์ ทองนวล – คณุ ภัทรานษิ ฐ์ พรหมสุรินท์ คุณกัญญารตั น์ เกตุพบิ ูลย์ จ. สุราษฎรธ์ านี (คณุ พงศ์พัฒน์ ทองขุนดำ� – จ. กรุงเทพมหานคร (คุณปทติ ตา ทองนอ้ ยกุนทร -คณุ โสรจ สวุ รรณสุทธิ คุณณฏั ฐพัชร์ นนั ทพันธ)์ คณุ วเรศชยั อ่อนทรัพย)์จ. กรุงเทพมหานคร (คณุ ภูดทิ ภควลธี ร) คุณรณชัย ดัชถุยาวตั ร คุณสำ�ราญ เทศสวสั ด์ิคุณนภัสสรณ์ วรารังสโี รจน์ จ. สุรนิ ทร์ (คณุ ชิษณุพงศ์ สุขเสนีย)์ จ. นครศรีธรรมราช (คุณสรุ ีย์ ทองขนุ ดำ�)จ. กรงุ เทพมหานคร (คณุ ปภาดา ถมอินทร)์ คุณปภาดา ถมอนิ ทร์ คณุ สุรีย์ ทองขุนดำ�คุณรมณก์ มล – คุณพงศภ์ ัค นชุ นาคา จ. อตุ รดิตถ์ (คณุ ธนชั ชนันท์ คำ�นึงการ) จ. พัทลงุ (คุณวิชัย ทองขุนดำ�)จ. สมุทรปราการ (คุณรนิ ทรล์ ภัส ธนะลลี ะผลนิ – คุณกรไกร ขนั ยอด คณุ กฤษฏ์ ทองนวล – คุณภทั รานษิ ฐ์ พรหมสุรินท์คุณรัชเศรษฐ์ ตรีรตั นาภรณ์) จ. เชียงใหม่ (คณุ พรพมิ ล ต้ังวงศส์ ิทธิโชค) จ. สุราษฎรธ์ านี (คณุ พงศพ์ ฒั น์ ทองขนุ ดำ� – คณุ ณัฏฐพัชร์ นนั ทพนั ธ)์นกั ธุรกจิ ซัคเซสมอร์ระดบั Platinumคณุ ภคิน อปุ ไมย์ – คุณพรพรรณชนก ศรวี ะรมย์ คุณรสสคุ นธ์ – คณุ โยธนิ มพี นั ธ์ คุณรมณก์ มล – คุณพงศภ์ ัค นชุ นาคา จ. นนทบรุ ี (คณุ รนิ ทร์ลภัส ธนะลลี ะผลนิ – จ. สมทุ รปราการ (คณุ รินทรล์ ภัส ธนะลลี ะผลิน -จ. กรงุ เทพมหานคร (คณุ อทิ ธิเชษฐ์ ธนโชคบรพิ ันธ์ – คุณรชั เศรษฐ์ ตรีรตั นาภรณ์) คณุ รชั เศรษฐ์ ตรีรตั นาภรณ์)คุณสุภสั สรณ์ เมอื งสองชนั้ ) คณุ บรรจง ประคำ�ทอง คณุ เริงศกั ย์ กจิ พรณพวฒั น์ – คณุ วไิ ลพร วงศ์ศรีพรหมคณุ ณทั ณิชชาภา – คุณรุจ แสนโกสิก์ จ. ราชบรุ ี (คณุ พรกมล แดงสน้ั ) จ. พระนครศรีอยุธยา (คณุ สมุ ณีย์ กจิ พรณพวัฒน)์จ. กรงุ เทพมหานคร (คุณโสรจ สุวรรณสทุ ธิ) คณุ นิธินันท์ ภศู ริ ิ – คุณวิทยา สมรปู น.อ. รฐั ฉัตร – คุณพมิ ฉตั ร์ พุทธวัจนศ์ ิริคุณพรหมพร ธรรมรส – คณุ ศิวกร เรืองธรรม จ. สงขลา (คณุ ณฐ – คุณปชู ิตา บปุ ผะโพธ์ิ) จ. นนทบุรี (คณุ ประเสริฐ – คุณเพญ็ แข หสั ดีวจิ ติ ร)จ. จันทบรุ ี (คณุ พัสมน ทองแสน – คุณธรี ะศกั ดิ์ – คุณสายเพชร หงษส์ ามารถคุณเอกธณัช ผลพลู กจิ ์) จ. สุราษฎร์ธานี (คณุ ณฐ – คณุ ปูชติ า บปุ ผะโพธ์ิ) คุณปารชิ าติ บตุ รศรีภูมิ – คณุ ณฐั วร นลิ หล้า จ. เลย (คุณกญั ญารัตน์ เกตพุ ิบลู ย์)

INFO SOCIAL 1. ระบบ Sales Register คือระบบการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง คือนักธุรกิจ Successmore สามารถส่ง Link ไปให้ผู้มุ่งหวังเข้าไปกรอกข้อมูลสมัคร สมาชิก Successmore ด้วยตนเอง และสามารถเลือกได้ว่าจะชำ�ระเงินค่าสมัครแบบ Online ผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินเข้า มาและแจ้งโอนเงินก็ได้ ในกรณีที่ชำ�ระเงินค่าสมัครแบบ Online จะได้เลขสมาชิกและสามารถซื้อสินค้าได้ทันที โดยระบบ จะวางตำ�แหน่งผู้สมัครใหม่แบบสลับซ้ายขวาอัตโนมัติ ตัวอย่าง Link Sales Register : www.successmore.com/member/<รหสั สมาชิกของผูแ้ นะน�ำ > เช่น ถ้าผ้แู นะนำ�รหัสสมาชกิ 218 Link ท่ีส่งใหผ้ ู้มงุ่ หวงั คอื www.successmore.com/member/218 ระบบนเ้ี รมิ่ ใชไ้ ด้ตัง้ แต่เดือน พค. 2014 2. แคชการ์ดร่วม ธนาคารกรุงไทย – Successmore (Cash Card) • ไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากคู่กับบัตร • ใช้รับค่าคอมมิชชั่น สำ�หรับสมาชิกของ Successmore • สามารถเติมเงิน ชำ�ระค่าสินค้าและบริการ ที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย ทุกแห่ง • สามารถถอนเงิน ได้ที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร • เติมเงินเข้าบัตรสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อบัตร • เปน็ บตั รวซี า่ เดบติ สามารถใชซ้ อ้ื สนิ คา้ และบรกิ าร ณ รา้ นคา้ ที่มีเครื่องหมาย VISA ทั่วประเทศ • กรณีบัตรหายสามารถอายัดและยกเลิกบัตรได้ โดยติดต่อ ผ่านสาขาของ Successmore ทุกแห่งทั่วประเทศ • ค่าบัตรและค่าเปิดใช้บริการครั้งแรก 200 บ. หาซื้อได้ที่สาขาของ Successmore • ค่าต่ออายุปีต่อไป 100 บ.ต่อปี โดยธนาคารจะหักจากยอดในบัตร8 www.facebook.com/successmorebeing

FAQ1. ปรับวนั โอนคอมมชิ ช่ันนกั ธุรกิจ 4. เกณฑ์ในการรักษายอดเพ่ือรับค่า 5. หลกั เกณฑ์ในการนบั คะแนนทอ่ งเท่ียว คอมมชิ ชัน่ ตงั้ แตเ่ ดอื นเมษายน 2014 บรษิ ทั ฯ จะเปลีย่ น เงอ่ื นไขการเก็บคะแนนทอ่ งเทยี่ วแปลงวนั โอนคอมมชิ ชน่ั นกั ธรุ กจิ ดงั นผ้ี ลงานตง้ั แต่ นกั ธุรกิจทีร่ ักษายอดสว่ นตัว 250 PV ข้ึนไป 1. มคี นทแี่ นะน�ำตรง อพั เกรดจาก MB ขนึ้ SUวนั ที่ 1 – 15 ของเดือนจะโอนคอมมชิ ชัน่ ในวันส้ิน ภายในวันท่ี 1-15 ของเดือน ระบบจะค�ำนวณเดือนของเดือนเดียวกันผลงานต้ังแต่วันที่ 16 ถึง คอมมิชชั่นของผลงานช่วงวันที่ 1-15 และจ่ายใน หรอื MB ขัน้ EX อยา่ งน้อย 1 คน ในเดอื นนน้ั ๆสนิ้ เดือน จะโอนคอมมชิ ชัน่ ในวันที่ 15 ของเดือน วนั สน้ิ เดอื น และคอมมชิ ชนั่ ทเ่ี กดิ จากผลงานในชว่ ง (คนท่ีอัพเกรดจาก SU เป็น EX ไม่ใช้ในการนับถดั ไป โดยถา้ โอนคอมมชิ ชนั่ ตรงกบั วนั หยดุ ธนาคาร วนั ท่ี 16 ถงึ สนิ้ เดอื นกจ็ ะถกู จา่ ยออกตามปกตดิ ว้ ย คุณสมบัตใิ นการเก็บคะแนนท่องเท่ียว)บรษิ ทั จะโอนเรว็ ขึ้น ก่อนทธี่ นาคารจะหยดุ ท�ำการ สรุปคือถ้ารักษายอดในช่วงวันที่ 1-15 ของเดือน ก็จะได้รบั โอนคอมมชิ ชน่ั 2 คร้ังต่อเดือน 2. มกี ารรกั ษายอด ขนั้ ตำ�่ 750 PV ในเดอื นนนั้ ๆ2. เรื่องการส่งเอกสารเพ่ือรับโอน การคดิ คะแนนทอ่ งเท่ยี ว TP (Travel Point)คอมมชิ ชั่น แต่ถ้าในช่วงวันท่ี 1-15 รักษายอดส่วนตัว จะเอา PV ในฝั่งอ่อนของเดือนน้ันๆ มาคิด โดย ไม่ถึง 250 PV คอมมิชชั่นที่ค�ำนวณจากผลงาน หาร 1500 ออกมาเป็นค่า TP (ค�ำนวณทศนิยม นกั ธุรกจิ ท่ตี อ้ งการรับโอนเงนิ คา่ คอมมิชช่ัน ในช่วงวันที่ 1-15 ของเดือนจะยกยอดไปรวมกับ 2 ต�ำแหน่ง) ของเดอื นนน้ั ๆ ในวันที่ 15 ของเดือน ต้องส่งเอกสารให้ครบ คอมมิชช่ันในช่วงวันท่ี 16 ถึงสิ้นเดือน และถ้าภายในวันท่ี 5 ของเดือน และถ้าต้องการรับโอน ช่วงวันท่ี 16 ถึงส้ินเดือนมีการรักษายอดเพิ่มจน 6. สรุปเรื่องการต่ออายุสมาชิกเงินคา่ คอมมชิ ชนั่ ในวันส้ินเดอื น ต้องส่งเอกสาร ครบ 250 PV ระบบกจ็ ะโอนคอมมชิ ชนั่ ทง้ั ของชว่ ง Successmore เป็นดังนีค้ รับใหค้ รบภายในวันท่ี 20 ของเดือน เชน่ นาย A มี ครงึ่ เดอื นแรกและครงึ่ เดอื นหลงั รวมกนั สรปุ คอื ถา้คา่ คอมมชิ ชนั่ รอบปลายเดอื นมนี าคม 5,000 บาท รักษาครบ 250 PV ในช่วงวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน เงอื่ นไขการเกบ็ คะแนนท่องเท่ยี วซง่ึ จะโอนในวันท่ี 15 เมษายน ดงั นนั้ นาย A จะ กจ็ ะไดร้ บั โอนคอมมชิ ชน่ั แค่ 1 ครง้ั ตอ่ เดอื นโดยเปน็ 1. ตอ่ อายไุ ดล้ ว่ งหนา้ 90 วนั และตอ่ อายไุ ดป้ ตี อ่ ปีต้องสง่ เอกสารใหค้ รบภายในวนั ท่ี 5 เมษายน ยอดคอมมชิ ชน่ั รวมทง้ั เดอื น 2. สมาชิกสามารถต่ออายุได้ท่ี สาขา หรือต่ออายุ แตถ่ า้ รกั ษายอดสว่ นตวั ทง้ั เดอื นไมถ่ งึ 250 PV ผา่ นหนา้ online โดยใช้ Ewallet หรอื บตั รเครดติ คอมมิชชน่ั ที่เกดิ ข้นึ ทัง้ เดือนจะถกู เคลียร์ ไม่มกี าร 3. Upline สามารถต่ออายุให้ Downline ในสาย โอน เน่ืองจากไม่เข้าเงื่อนไขในการรับคอมมิชช่ัน จากบริษทั ฯ งานได้ผา่ นหน้า online 4. สมาชิกท่ีหมดอายุ ระบบจะไม่มีการ Auto3. เวลาในการค�ำนวณคอมมชิ ชั่นประเภทต่างๆ Terminate คอื ยงั สามารถ ซื้อของได้ ยงั สามารถ login ซื้อของ online ได้ ยังเหน็ PV ขององคก์ ร ต้ังแต่เดือนเมษายน 2014 บริษัทฯ จะเปล่ียน แปลงวันโอนคอมมิชชั่นนักธุรกิจ ดังน้ีผลงานต้ังแต่ แตจ่ ะไมม่ กี ารคดิ คา่ คอมมชิ ชน่ั ission ให้ และไมม่ ีวนั ท่ี 1 – 15 ของเดอื นจะโอนคอมมชิ ชนั่ ในวนั สนิ้ เดอื นของเดอื นเดยี วกนั ผลงานตง้ั แตว่ นั ที่ 16 ถงึ สนิ้ เดอื น การยกยอด PV ไปในเดือนถัดไปให้จะโอนคอมมิชช่นั ในวนั ที่ 15 ของเดอื นถดั ไป โดยถา้ โอนคอมมิชชน่ั ตรงกบั วนั หยดุ ธนาคาร บรษิ ัทจะโอน 5. สมาชิกท่ีหมดอายุ หากต้องการลาออกเร็วขนึ้ ก่อนที่ธนาคารจะหยุดท�ำการ สามารถยื่นความจ�ำนงได้ทีส่ าขา และเมื่อบรษิ ทั ฯ ท�ำการTerminate ให้แล้ว สมัครใช้ช่ือและเลข ประเภท Bonus รอบการคํานวณ การจ่าย บตั รประชาชนเดมิ สมคั รเขา้ มาท�ำธรุ กจิ ใหมไ่ ดท้ นั ที FOB , Cycle 6. สมาชิกท่ีต่ออายุก่อนวันหมดอายุ ระบบจะนับ ผลงานวนั ท�ี 1-15 คํานวณวนั ท�ี 16 คํานวณวนั ที� 1 จ่ายวนั ท�ี 15 วนั หมดอายใุ หม่ 1 ปี หลงั วนั หมดอายุเดิมSMB , Matching , ผลงานวนั ที� 16-สนิ � เดือน คํานวณวนั ท�ี 1 ของเดอื นถัดไป คํานวณวนั ที� 16 จ่ายวนั สนิ � เดือน    แต่ถ้าสมาชิกท่ีมาต่ออายุหลังจากหมดอายุไป Onetime ผลงานวนั ที� 1-สนิ � เดือน คํานวณวนั ท�ี 1 ของเดือนถัดไป แล้ว ระบบจะนับอายุสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจาก คํานวณวนั ที� 1 จา่ ยวนั ที� 15 วนั ตอ่ อายใุ หม่ 7. สมาชกิ ทตี่ อ่ อายไุ ดร้ บั กรมธรรมป์ ระกนั อบุ ตั เิ หตุ ต่ออีก 1 ปี ตามอายุสมาชิก แต่สมาชิกที่ไม่ได้ต่อ อายกุ รมธรรมเ์ ดมิ กจ็ ะหมดอายตุ ามอายสุ มาชกิ เดมิ 9www.facebook.com/successmorebeing

COVER STORY นักธุรกจิ ซคั เซสมอร์ ระดับ Diamondรับต�ำแหน่ง Diamond ภายใน 6 เดือน รบั รายได้ลา่ สุด 497,000 บาท ธรนินทะลรีลล์ ะภผสัลิน รตัชรเีรศตั รนษาฐภ์ รณ์จอย เดอื นกนั ยายน 2556 นักธุรกิจระดับ Goldรินทรล์ ภัส ธนะลีละผลิน เดือนตุลาคาม 2556 นกั ธรุ กจิ ระดบั Pearl Q1 เดอื นพฤศจิกายน 2556 นกั ธุรกิจระดบั Pearl (Ruby Q1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรหิ ารธรุ กิจ จากมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ เดือนธันวาคม 2556 นักธุรกิจระดับ Rubyสวนดสุ ิต เป็นคนกรงุ เทพ อดตี เคยท�ำธรุ กจิ สว่ นตัวมาหลายอยา่ ง ตง้ั แต่ร้าน เดอื นมกราคม 2557 นกั ธุรกิจระดบั Sapphire Q1เสอ้ื ผา้ รา้ นสปา และธรุ กจิ ความงาม นอกจากนนั้ ยงั มธี รุ กจิ ของครอบครวั ทไี่ ป เดือนกุมภาพันธ์ 2557 นกั ธุรกจิ ระดับ Sapphire (Diamond Q1)เปิดรา้ นอาหารไทยอยู่ในประเทศอังกฤษ ประสบการณก์ ารท�ำธุรกจิ ส่วนตวั เดือนมีนาคม 2557 นกั ธุรกิจระดบั Diamondน้นั สอนใหร้ ้วู า่ เราไม่สามารถท่ีจะพบกับค�ำว่า Passive Income ได้เลย เจด ครั้งหน่ึงได้มีโอกาสรู้จักธุรกิจเครือข่ายจากนิตยสารฉบับหน่ึง จากการ รัชเศรษฐ์ ตรีรัตนาภรณ์ท่ีเป็นคนมุ่งม่ันแสวงหาความส�ำเร็จในชีวิต จึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเครือขา่ ยและลงมือท�ำดว้ ยความมุง่ มน่ั จนไดร้ บั รายได้หลักแสนบาทต่อเดือน ได้ จบการศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรดี า้ นบรหิ ารธรุ กจิ (BBA) Asian Universityรางวลั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งประเทศ แตก่ พ็ บกบั ปญั หาและอปุ สรรคทยี่ ากจะควบคมุ หลังจบการศึกษาก็ได้เข้าท�ำงานเป็นพนักงานประจ�ำของบริษัทเอกชนแห่งได้ ท�ำใหต้ อ้ งหยดุ จากธรุ กจิ เดมิ แม้กระนั้นก็ตาม ดิฉันก็ยังมีความเชื่ออยู่ใน หนงึ่ ทที่ �ำธรุ กจิ ดา้ นเคมภี ณั ฑ์ ในทสี่ ดุ กพ็ บวา่ งานทท่ี �ำอยไู่ มส่ ามารถตอบโจทย์ใจตลอดเวลาวา่ ชวี ติ ไดใ้ นเรอ่ื งอสิ ระภาพทางการเงนิ และเวลา จนมโี อกาสไดร้ จู้ กั ธรุ กจิ เครอื ขา่ ยทแ่ี รกจากการแนะน�ำของคณุ จอย จงึ คน้ พบวา่ ธรุ กจิ นสี้ ามารถตอบโจทย์ ธรุ กจิ เครอื ขา่ ยคอื ธรุ กจิ ทด่ี ี สามารถทำ� ใหเ้ ราไปถงึ ความฝนั ชวี ติ ได้อย่างแทจ้ รงิและเป้าหมาย และเปลีย่ นคุณภาพชวี ติ ของเราให้ดีข้นึ จนทำ� ให้เราพบกบั คำ� วา่ Passive Income ไดจ้ ริง เปน็ ธรุ กจิ ทใ่ี หม้ ากกวา่ รายไดแ้ ละคณุ ภาพชวี ติ ทดี่ ยี งั มโี อกาส พฒั นาศกั ยภาพของตนไดอ้ ยา่ งเตม็ ทไ่ี มม่ คี ำ� วา่ เจา้ นาย ลกู นอ้ ง มแี ตก่ ารใหค้ วามชว่ ยเหลอื สนบั สนนุ เกอ้ื กลู กนั สรา้ งความเปน็ ทีมและพัฒนาผู้น�ำ เพื่อสร้างความส�ำเร็จร่วมกัน10 www.facebook.com/successmorebeing

“ คนอ่ืนไมใ่ หโ้ อกาสเรายงั ไม่นา่ เศรา้ เท่ากับเราไมใ่ ห้โอกาสตวั เอง Successmore คอื โอกาสของเรา ”โอกาสในธรุ กิจ Successmore การเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นท่ีจะน�ำพา เราขอขอบคุณ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ เราไปสู่ความส�ำเรจ็ ทย่ี ิง่ ใหญไ่ ด้ ประธานผู้ก่อต้ังและคุณนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร จากการทีไ่ ด้ร้จู กั กบั คุณบ๋ี เอกธนชั ผลพูนกิจ กรรมการผูจ้ ดั การ ท้ัง 2 ท่านมใิ ชเ่ ปน็ เพียงผู้กอ่ ตง้ัและคุณเหมียว พัสมน ทองแสน เป็นระยะเวลา เม่ือเราสองคน มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และผู้บริหารแต่ท่านทั้งสองยังเป็นครูผู้ประสิทธิ์กว่า 4 ปี ด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีมาตลอด ก็มาถึง Successmore ทีย่ งิ่ ใหญ่และชดั เจน เราจึงเปลีย่ น ประสาทวชิ าการสรา้ งชวี ติ ดว้ ยธรุ กจิ Successmoreเวลาที่เราสองคนได้รู้จักธุรกิจ Successmore ความคิด เลกิ ใช้ความคิดแบบเดิมๆในการท�ำธรุ กจิ ให้เราทั้ง 2 คนและเพื่อนๆ ในทีมงานของเราให้จากการเปิดโอกาสของคุณบ๋ีและคุณเหมียว และ เพราะรู้ว่าถ้าเราท�ำแบบเดิม ผลลัพธ์ก็คงไม่ต่าง ประสบความส�ำเรจ็ และมคี วามสขุ ในการพชิ ติ เปา้ได้มีโอกาสพูดคุยถึงข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจเครือ จากเดิม เราจงึ เร่ิมต้นดว้ ยการเข้าเรียนรูร้ ะบบของ หมายตอ่ ไปขา่ ยอ่ืนๆ กับธุรกิจ Successmore ท�ำให้เราเปิด บรษิ ทั อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เขา้ ทกุ หลกั สตู รตง้ั แตห่ ลกั สตู รใจและเมื่อได้มีโอกาสฟังวิสัยทัศน์ของคุณหมอ Start Your Business With Why , Go for Gold, เราสองคนอยากจะบอกทกุ ๆทา่ นวา่ ไมส่ �ำคญันพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานผู้ก่อต้ัง และ Bronze & up Coaching นอกจากน้ันยังพาตัว ว่าคุณจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Successmore เมื่อไหร่คุณนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร MD นักบริหารและ เองและทมี งานเขา้ งานรายเดือน Inspiration ทุก แตส่ �ำคญั ท่ีว่า วันนคี้ ุณได้ตัดสินใจเดินเคร่ืองความนักพฒั นา จึงเกิดความมัน่ ใจ ซง่ึ ขอ้ แตกต่างทีเ่ ห็น คร้งั และงานแบบ 4 เดือนจัดคร้ังหน่ึงที่ช่ือว่า ส�ำเร็จกับธุรกิจ Successmore อย่างจริงจังแล้วได้ชัดกค็ ือ Successmore มแี นวคดิ ทางธรุ กิจเพือ่ The success ท้ังหมดน้ีถือเป็นเครื่องมือที่ทรง หรอื ยงั ถา้ คณุ จรงิ จงั คณุ กส็ ามารถสรา้ งความส�ำเรจ็สรา้ งความมน่ั คงระยะยาว เนน้ การสรา้ งคณุ คา่ เพอื่ คุณค่าและทรงพลังท่ีสุด ท่ีจะช่วยท�ำให้ทุกท่านท่ี และส่งต่อความส�ำเร็จให้แก่ผู้คนท่ีต้องการชีวิตที่ดีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความต้ังใจสร้าง เอาจรงิ สามารถประสบความส�ำเรจ็ ตามเปา้ หมายได้ กว่าเช่นเดยี วกบั คณุ ได้ ทนี่ เี่ ป็นเวทที ีเ่ หมาะกับการธรุ กจิ Successmore ดว้ ยจติ วญิ ญาณอยา่ งแทจ้ รงิ จากการเรียนรู้ตามแนวทางของบริษัทและลงมือ สรา้ งความส�ำเรจ็ ทท่ี รงคณุ คา่ แหง่ ชวี ติ อยา่ งแทจ้ รงิมกี ระบวนการสรา้ งองคก์ รแหง่ การเรยี นรทู้ จี่ ะน�ำไป ขยายธรุ กจิ อยา่ งมงุ่ มั่น ภายในระยะเวลา 3 เดือนสวู่ ฒั นธรรมองคก์ รท่ีแขง็ แกรง่ รวมถงึ กลยุทธก์ าร เราก็สามารถพิชิตรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนใน ทา้ ยทสี่ ดุ นี้ เราขอฝากเคลด็ ลบั แหง่ ความส�ำเรจ็สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งท้ัง5แบรนด์ ได้แก่ CEO ต�ำแหน่ง Ruby จึงท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจและBrand, Corporate Brand, Product Brand, มีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดในการสร้างธุรกิจอย่าง AABCD ท่ีเราใชใ้ นการเปลยี่ นชวี ิตท่ีนี่ ดังนี้System Brand และ Leader Brand ต่อเน่อื ง >> 1. ttitude ทศั นคติท่ีดตี ่อตนเอง ผ้อู นื่ ต่อ อกี ทงั้ ดว้ ยความโดดเดน่ ของผลติ ภณั ฑค์ ณุ ภาพ จนมีความรักและความศรัทธาในความเป็นทต่ี อบโจทยท์ กุ ความตอ้ งการและกลยทุ ธท์ ชี่ ดั เจนใน ผนู้ �ำของสองผกู้ อ่ ตง้ั บรษิ ทั จงึ ลยุ งานอยา่ งหนกั และ Bสนิ ค้า ตอ่ ระบบงานและต่อบริษทัเรอื่ งการเพม่ิ สนิ คา้ อยา่ งตอ่ เนื่อง รวมถงึ นวตั กรรม ในเดอื นท่ี 6 ของการท�ำธรุ กจิ คอื เดอื นมนี าคมทผ่ี า่ นแผนการตลาดรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังและยุติธรรม มา เรากส็ ามารถพชิ ติ ต�ำแหนง่ Diamond รบั รายได้ >> 2. elieve เชื่อมั่น บริษัท สินค้า อัพไลน์ต่อทุกกลุ่มนักธุรกิจ ท่ีส�ำคัญมีกลยุทธ์การขยาย มากกว่า 497,000 บาท มาจนถึงวนั นี้ เรามีความสาขาท่ีเป็นรูปธรรมในรูปแบบที่บริษัทเป็นเจ้าของ เชอ่ื มนั่ อยา่ งสดุ ๆ วา่ Successmore คอื ธรุ กจิ เครอื Cและตวั เอง แบบ100%ซง่ึ เปน็ การสนบั สนนุ ใหน้ กั ธรุ กจิ สามารถขยายธรุ กจิ ขา่ ยที่เต็มไปด้วยจติ วญิ ญาณแห่งการแบ่งปัน และให้เเกิดการเติบโตไดอ้ ย่างรวดเรว็ และตอ่ เนอ่ื ง ซ่งึ การสง่ มอบโอกาสความส�ำเรจ็ ทสี่ วยงามใหแ้ กท่ กุ ๆ >> 3. hallenge มองปัญหาและอุปสรรคให้สาขาน้ันยังเป็นสาขาแบบมีพื้นท่ีให้นักธุรกิจใช้จัด คนได้มากมายอย่างไร้ขีดจ�ำกัด สิ่งท่ียิ่งใหญ่กว่า เป็นบททดสอบ ท่ีใดมีปัญหา ท่ีนั่นต้องการคนมีประชุมได้อกี ด้วย น่นั คือเป็นทง้ั Service Center, ความส�ำเร็จที่ได้รับในวันน้ี คือ คุณค่าแห่งชีวิตที่ คุณค่าไปช่วยแก้ไข ย่ิงเอาชนะอุปสรรคปัญหาท่ีTraining Center และ Shopping Center Successmore มอบให้ ยาก ขน้ึ ๆ ยงิ่ มโี อกาสครอบครองความส�ำเรจ็ ทมี่ าก Dขน้ึ ตามล�ำดับ 4. o it now ท�ำทนั ที แบบไมม่ ีข้อแม้ ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่านยืนหยัดจนกว่าจะบรรลุ เป้าหมาย เราสองคนท�ำได้ ทุกท่านก็ท�ำได้เช่น เดียวกัน 11www.facebook.com/successmorebeing

SALE TIPเซลล์ทิปฉบับน้ี สำ�หรับคนท่ีต้องการเอาชนะความกลัวท่ีเป็นอุปสรรคตัวใหญ่ของความสำ�เร็จในอาชีพต้องไม่พลาด เพราะเป็นฉบับแนะนำ�เคล็ดลับในการเอาชนะความกลัวสามอันดับต้นๆที่เป็นหนามแทงใจของคนทำ�งานด้านการขาย เชิญตดิ ตามไดเ้ ลยครับความกลัวความล้มเหลว ความกลัวการถูกปฏเิ สธ ความกลวั การถกู คนอน่ื มองไมด่ ี สมยั ทค่ี ุณยงั เป็นเดก็ คณุ จะมคี วามกล้า หลายคนทที่ �ำ เกยี่ วกับงานขาย ไมก่ ลา้ หลายคนไม่กล้าออกไปน�ำเสนอการในการลองผิดลองถูกโดยไม่มีความกลัวต่อความล้มเหลว คุณเคยลองคลาน ลองนั่ง ออกอาวธุ เพราะกลัวถูกปฏเิ สธ เหมือนนัก ขาย แม้กระทั่งกับเพ่ือนสนิท เพราะกลัวลองเดิน ลองวิ่ง ลองพูด ลองขี่จักรยาน มวยทีก่ ลวั หมัดคู่ต่อสู้ ความกลัวถูกปฏิเสธ ถูกเพื่อนมองไม่ดี นักขายท่ียังมีอาการนี้จากทำ�ไม่ได้ ในที่สุดคุณก็ทำ�สิ่งเหล่านี้ได้ เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการ อยู่ คอื นักขายที่ยังไมศ่ รัทธาตอ่ ตนเองและทงั้ หมด เพราะคณุ ไมม่ คี วามรสู้ กึ กลวั วา่ คณุ การยอมรับจากคนอื่น ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ ตอ่ วชิ าชพี ยงั ไมม่ นั่ ใจในคณุ คา่ ทต่ี นเองสง่จะลม้ เหลว แตพ่ อคณุ โตขน้ึ คณุ เรม่ิ คดิ มาก แปลความการปฏเิ สธของผอู้ นื่ วา่ คอื การไม่ มอบออกไป ยงั คดิ วา่ ถา้ ไมเ่ กยี่ วขอ้ งกบั สง่ิ ท่ีขน้ึ คณุ กลวั วา่ คณุ จะท�ำ เรอ่ื งนนั้ เรอ่ื งนไี้ มไ่ ด้ ยอมรบั ตนเอง บางคนยงั ไมท่ นั ไดอ้ อกไปน�ำ น�ำเสนอ ตัวเองจะดูดกี ว่าคณุ เรมิ่ มีความกลวั ผดิ พลาด กลัวว่าคุณจะ เสนอเลย กค็ ดิ ไปเองก่อนวา่ จะโดนปฏเิ สธลม้ เหลว กลวั คนจะไมย่ อมรบั คณุ เนอื่ งจาก จนกา้ วขาไมอ่ อก ทางแกม้ ที างเดยี วคอื ตอ้ ง ดังนั้นทางแก้คือ ถามตอบตัวเองให้ลกึ ๆแล้ว คณุ เรยี กร้องการดูดี ดเู ท่จากคน รับรู้คุณค่าของตัวคุณเองและสิ่งท่ีคุณนำ� เข้าใจว่า คุณท�ำอะไรอยู่ ส่ิงท่ีคุณท�ำคืออนื่ มที างเดยี วทคี่ ณุ จะแกค้ วามกลวั ความ เสนออย่างชัดเจน ให้มั่นใจว่าตัวคุณและ อะไร คณุ ค่าทแ่ี ทจ้ รงิ ของมนั คืออะไร มนัล้มเหลวคือคุณต้องมองในมุมท่ีว่า ไม่มี สิ่งที่คุณนำ�เสนอมีคุณค่าคู่ควรต่อผู้มุ่งหวัง คู่ควรกับคุณหรือคุณคู่ควรกับมันหรือไม่ความล้มเหลว มีแต่บทเรียนเท่าน้ัน เมื่อ ของคณุ การท่ีเขาปฏเิ สธ ไม่ใชก่ ารปฏิเสธ ถ้าค�ำตอบของสิ่งที่คุณท�ำมีประโยชน์ต่อคุณต้องการมีชีวิตที่ดีข้ึน คุณต้องกล้าทำ� ตัวคุณ แต่เป็นเพราะมุมมองความเข้าใจ ชีวิตของผู้คน ขอให้คุณจงพัฒนาตนเองส่ิงที่ไมเ่ คยท�ำ มาก่อน ต้องยนื หยดั นานพอ ต่อคุณค่าในส่ิงที่คุณนำ�เสนอของเขายังไม่ เพื่อน�ำเสนอแบบมืออาชีพให้ได้ ใส่สมาธิจนกว่าจะเกิดความชำ�นาญในงานที่คุณทำ� ตรงกับของคุณ ก็ต้องเคารพมุมมองขณะ เตม็ ทก่ี บั การน�ำเสนอคณุ คา่ โดยไมว่ อกแวกในช่วงแรกท่ีอยรู่ ะหวา่ งฝกึ ฝน อย่าไปหว่ ง น้ันของเขา เวลาผ่านไปเขาอาจมีมุมมอง ในที่สดุ ความกลัวขอ้ นก้ี จ็ ะหายไปเองการต้องดดู มี ากจนเกนิ ไป ให้เป็นหว่ งเร่ือง ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถกลายเป็นการเปลย่ี นแปลงตนเองมากกวา่ เพยี งแคน่ ี้ ลูกค้าของคณุ ได้กจ็ ะท�ำ ใหค้ ณุ มคี วามกลา้ ในการขยายธรุ กจิของคณุ มากขึน้ แล้วครบั12 www.facebook.com/successmorebeing

MORE GURU9 ขั้นตอนสู่การรวมศูนย์พลัง เพ่ือการพิชิตเป้าหมายให้อยู่หมัดมอร์กูรูฉบับนี้ ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 9 ขั้นตอน 5. วางแผนการทำ� งานรายวนั รายสัปดาหแ์ ละสู่การรวมศูนย์พลัง เพื่อการพิชิตเป้าหมายให้อยู่หมัด รายเดอื นดงั นคี้ รบั คณุ ต้องวางแผนงานใหส้ อดคลอ้ งกับเป้าหมายท่คี ุณตง้ั ไว้ เช่น แผน1. ระบุเป้าหมายทีค่ ณุ ตอ้ งการจริงๆ ในแตล่ ะ งานการสปอนเซอร์คนใหม่ แผนงานการสอนงานทีมงาน แผนงานการช่วงเวลาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น จัดประชมุ เพราะถ้าคุณไมม่ แี ผนงาน คุณจะท�ำแบบสะเปะสะปะจนยาก ทจ่ี ะท�ำนายผลลพั ธ์เปา้ หมาย 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปแี ละ 5 ปี การสรา้ งชวี ติ อยา่ งทคี่ ณุ ตอ้ งการ เรม่ิ ตน้ จากการทคี่ ณุ สามารถระบอุ อก 6. ก�ำหนดและจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ตาม แผนงานมาได้ชัดๆ ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆ หากเป็นความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจซคั เซสมอร์ คณุ ตอ้ งบอกได้วา่ ในระยะเวลาดงั กลา่ วขา้ งต้น คุณตอ้ งการ ในแต่ละแผนงานท่ีวางไว้ คุณมีความจ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบางบรรลุต�ำแหน่งอะไร ต้องการมีรายได้เท่าไร ท้ังนี้ต้องเป็นเป้าหมายที่คุณ อย่างเพื่อให้คุณสามารถท�ำตามแผนงานได้ ซ่ึงอาจเป็นทรัพยากรบุคคลต้องการจริงๆ ไม่ใช่เป้าหมายท่ีคนอื่นบอกให้คุณเขียน ดังนั้น ขอให้คุณ บัตรเข้างานต่างๆ สินค้าทดลอง หัวใจที่มุ่งม่ัน ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยใส่เขียนเป้าหมายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือความชัดเจนให้ได้ตั้งแต่ เข้าไปในงานเพอ่ื ใหเ้ กดิ ผลลพั ธ์ จงึ จ�ำเป็นที่จะต้องเตรียมไว้แตต่ ้นตอนน้เี ลยครบั 7. ก�ำหนดตัวช้ีวดั ความก้าวหน้าระหว่างทาง2. ระบุคุณค่าที่คุณได้รับจากการบรรลุเป้าหมายนี้ เน่ืองจากเป้าหมายที่คุณวางไว้ เป็นรายเดือน รายปี หากคุณก้ม หนา้ กม้ ตาท�ำโดยไมอ่ า่ นผลทบ่ี อกความกา้ วหนา้ เมอ่ื ถงึ ก�ำหนดเวลา คณุ ก็ เปา้ หมายทค่ี ณุ ตอ้ งการบรรลเุ ปน็ เรอื่ งเกย่ี วกบั วตั ถุ ซง่ึ เปน็ เรอ่ื งของเหตุ จะปรับแกไ้ ม่ทัน ดังนั้น คุณจงึ ตอ้ งมปี ้ายบอกคะแนนในระหวา่ งทางเป็นและผล ในขณะทมี่ นษุ ย์ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรสู้ กึ เพ่อื ให้คุณมี ตวั ชว้ี ดั ความกา้ วหนา้ ซงึ่ ตวั ชวี้ ดั อาจเปน็ จ�ำนวนคนใหมท่ เี่ ขา้ รว่ มธรุ กจิ กบัอารมณค์ วามรสู้ กึ ทเี่ ปย่ี มพลงั จนสามารถยนื หยดั พชิ ติ อปุ สรรคปญั หาตา่ งๆ ได้ คุณในแต่ละสปั ดาห์ คะแนนพวี ขี ้างซา้ ย ขวาในแต่ละชว่ งเวลา เมื่อคุณมีคุณจ�ำเป็นต้องหาความหมายและคุณค่าของการบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ ตวั ชว้ี ดั ระหวา่ งทาง คณุ กจ็ ะปรบั เปลย่ี นการท�ำงานของคณุ เพอ่ื ใหม้ โี อกาสเช่น การบรรลุเป้าหมายมีรายได้ 200,000 บาทกับซัคเซสมอร์ของคุณ บรรลุเป้าหมายได้มากท่สี ดุอาจมีคุณค่าในด้านความเป็นพ่อของลูกที่สามารถให้ส่ิงดีๆ ในชีวิตแก่ลูกของคุณ เปน็ ตน้ 8. ลงมือท�ำและประเมินว่าคุณก�ำลังได้รับ ผลลัพธ์อะไรอยใู่ นแต่ละชว่ งเวลา3. ระบคุ วามเชื่อสง่ เสริมที่คุณจ�ำเปน็ ตอ้ งมี การแปรแผนงานสกู่ ารปฏบิ ตั ิอย่ทู ่กี ารลงมอื ท�ำอยา่ งต่อเน่ือง ในขณะ เขียนความเช่ือส่งเสริมตัวคุณในการสร้างความส�ำเร็จของชีวิตออก เดยี วกนั คณุ กต็ อ้ งประเมนิ ผลลพั ธท์ คี่ ณุ ไดร้ บั ในแตล่ ะสปั ดาห์ แตล่ ะเดอื นมาหลายๆความเชื่อ เชน่ ฉันเป็นคนทเ่ี ขา้ กบั คนไดง้ ่าย ฉันเปน็ คนทสี่ �ำเรจ็ ที่ผ่านไปด้วย เพื่อจะได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ แผนการและความเข้มข้นให้ย่ิงใหญ่ ฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน เป็นต้น เมื่อคุณเขียนความ สอดคล้องตอ่ การบรรลุเป้าหมายเช่ือออกมาแล้ว ให้ตอกย้�ำความเช่ือนั้นทุกๆวัน จนกระท่ังคุณไม่มีความสงสยั หลงเหลอื อยูเ่ ลย 9. ปรับเปลย่ี นแผน วิธกี ารและลงมอื ทำ� ใหม่ เมอ่ื คณุ ประเมนิ ผลแลว้ รวู้ า่ อะไรทที่ �ำแลว้ ไมไ่ ดผ้ ล คณุ ตอ้ งรบี ปรบั เปลยี่ น4. ระบถุ งึ อปุ สรรคทค่ี ณุ ตอ้ งเอาชนะในเสน้ ทาง เพอ่ื ใหเ้ กดิ ผลลพั ธท์ แี่ ตกตา่ งไปจากเดมิ เพราะถา้ คณุ ตอ้ งการผลลพั ธท์ แ่ี ตกสูเ่ ปา้ หมาย ตา่ ง คุณต้องใช้การกระท�ำที่แตกตา่ งเทา่ นน้ั ระบอุ ปุ สรรคทเี่ ปน็ ธรรมชาตทิ ค่ี ณุ ตอ้ งเจอ เชน่ การถกู ปฏเิ สธหรอื คนที่ หากคุณทำ�ตาม 9 ขั้นตอนนี้อย่างมีวินัยและทำ�อย่างต่อเนื่องเขา้ รว่ มธรุ กจิ กบั คณุ ยงั ไมเ่ อาจรงิ หรอื คนบางคนไมไ่ ดด้ ง่ั ใจคณุ เมอื่ คณุ ระบุ คุณจะเป็นคนหน่ึงท่ีประสบความสำ�เร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ออกมาชดั เจน คุณก็จะไมพ่ บกับส่งิ ทท่ี �ำใหค้ ณุ แปลกใจ ท�ำใหค้ ุณสามารถ อยา่ งแนน่ อนครับหาทางเอาชนะอุปสรรคได้ดีข้ึน 13www.facebook.com/successmorebeing

See also  ขาบวม หน้าบวม ไตเสื่อม UMI HRT สำคัญอย่างไร | อาการบวมน้ํา | ทรงผมที่สวยที่สุด

EXECUTIVE FOCUSสาขาพษิ ณโุ ลก 394/21-22 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก Tel : 084-886-2296 เปิดทำการทุกวนั ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.สาขาอยุธยา 11/9 ม.1 ต.ประตชู ยั อ.เมือง จ.พระนครศรอี ยุธยา Tel : 035-953-207 เปดิ ทำการทกุ วนั ยกเว้นวนั พุธ เวลา 10.00 – 19.00น. สาขานครศรีธรรมราช 248 ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel : 086-372-5756 / 092-380-5444 สาขานวนคร เปิดทำการทกุ วนั ยกเว้นวันศกุ ร์ เวลา 10.00 – 19.00น. 98/1 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนงึ่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุ ธานี 1212014 www.facebook.com/successmorebeing Tel : 02-9082291 กด 0 / 086-3564869 เปิดทำการทุกวนั ยกเวน้ วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.

INSPIRE By : นพกฤษฏ์ิ นิธเิ ลิศวิจิตรควดัชานมีตสัวชำ� วี้เรัด ็จต้นทางท่สี ามารถทำ� นายอนาคตของ คณุ ได้ สวสั ดีครบั นกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์ผ้มู ่งุ มั่นต่อการสรา้ งความส�ำเรจ็ ทุกทา่ น อนิ สปายฉบับน้ี ผมจะแบง่ ปันในส่วนของปัจจยั ต้นทางท่ีเปน็ ตวั ก�ำหนดความส�ำเรจ็ ของตวั คณุ ซง่ึ ผมขอเรยี กวา่ ดชั นตี วั ชวี้ ดั ตน้ ทาง ซงึ่ เมอื่ คณุ ท�ำความเขา้ ใจเรอื่ งนแี้ ลว้ คณุ กจ็ ะสามารถท�ำนายผลลพั ธช์ วี ติ ของตวั คณุ รวมถงึ ผลลพั ธข์ องทกุคนในองคก์ รของคณุ ได้ แมว้ า่ ปจั จยั เหลา่ นจ้ี ะเปน็ ตวั ท�ำนายผลทแี่ มน่ ย�ำ แตค่ นสว่ นใหญม่ กั จะมองขา้ มและไมล่ ะเอยี ดออ่ นพอทจี่ ะใสใ่ จ ปจั จยั ทผ่ี มก�ำลงั หมายถงึนน่ั กค็ อื กระบวนการเรยี นรู้ ฝกึ ฝน พฒั นาตนเอง กจิ กรรมท่ีคุณเลอื กท�ำและอารมณ์ระหวา่ งวนั ทอ่ี ยู่กับตวั คณุ ทัง้ สามปัจจัยนี้ เปน็ ตวั ชี้เปน็ ชี้ตายตอ่ ผลลัพธท์ ่ีจะเกดิ ข้นึ ดงั นนั้ หากผลลัพธ์ท่ีคุณตอ้ งการคอื ความส�ำเรจ็ ที่มากกว่า คุณจ�ำเป็นตอ้ งเข้าใจและก�ำกับดแู ลท้ังสามปจั จัย ดังนี้1. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองราย จงจ�ำไวว้ า่ หากคุณต้องการมผี ลลพั ธท์ ี่ดี คุณ เหมือนถูกพ่อแม่บังคับ คุณจะไม่มีวันที่จะท�ำสปั ดาห์ ต้องออกแบบกิจกรรมหรือเน้ืองานในแต่ละวัน ส่ิงนั้นได้ดี จงจ�ำไว้ว่า หากในแต่ละวันคุณมีแต่ ให้สอดคลอ้ งกบั เป้าหมายของคุณ เชน่ เนอ้ื งาน อารมณก์ ลวั หอ่ เหีย่ ว หดหู่ เหนือ่ ยหน่ายและส้นิ มนุษย์ทุกคนที่ประสบความส�ำเร็จอยา่ งยง่ั ยืน เกี่ยวกับการแบ่งปันโอกาส การแนะน�ำสินค้า หวัง คุณจะไม่มีวันท่ีจะสร้างผลงานท่ียิ่งใหญ่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลท่ีเก่งในสาขาอาชีพนั้นๆ การสอนงาน การโค้ชช่ิง การเคล่ือนบัตรงาน ในทางตรงกนั ขา้ ม หากคณุ สามารถท�ำใหต้ วั คณุ อยู่และคนเกง่ สว่ นใหญก่ เ็ รม่ิ ตน้ จากคนไมเ่ กง่ มากอ่ น ตา่ งๆ การสรา้ งสายสัมพนั ธก์ บั คนในองคก์ ร การ ในสภาวะเปย่ี มพลงั มคี วามตื่นเต้น กระตอื รือรน้แตเ่ ขามกี ารเรยี นรแู้ ละพฒั นาตนเองอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ก�ำกับดูแลองค์กร การจัดประชุมและการเรียนรู้ กระปร้ีกระเปรา่ สดใส มคี วามรักความปรารถนาจนกลายเป็นคนเกง่ ในท่สี ุด ทง้ั จากการเขา้ อบรม การฟงั ซีดี การอ่านหนงั สอื ดีและมีความหวัง คุณก็จะสามารถออกไปท�ำ และการพูดคุยกับผู้รู้ หากเป้าหมายของคุณคือ กิจกรรมท่ีใช่อย่างมีเสน่ห์ จนท�ำให้ผู้อื่นสัมผัสถึง ดงั นั้น หากคุณต้องการประสบความส�ำเรจ็ ใน การประสบความส�ำเร็จในระดับสูง คุณก็ต้องท�ำ พลงั และเสนห่ ใ์ นตวั คณุ ได้ ซง่ึ กจ็ ะสง่ ผลท�ำใหก้ ารธุรกิจซัคเซสมอร์ คงต้องเข้าเรียนรู้ อ่านหนังสือ กิจกรรมต่างๆที่ว่ามาอย่างเข้มข้น ซ่ึงถือว่าเป็น ท�ำงานในแต่ละวันของคุณมีโอกาสท่ีจะประสบเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนคุณเก่งข้ึนๆ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีคุณต้องการ ความส�ำเร็จมากย่ิงขึ้น และเป็นสิ่งท่ีคุณสามารถในทุกๆสัปดาห์ เม่ือเก่งขึ้น คุณจะสามารถสร้าง ถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมเหล่าน้ีอย่างมีวินัย ท�ำนายผลลัพธ์ท้ังของตัวคุณและของทีมงานได้ผลงานได้มากขึ้นและยังสามารถดูแลสอนงาน คุณก็สามารถท�ำนายผลความก้าวหน้าของคุณได้ ลว่ งหน้าเช่นเดียวกันคนในองค์กรได้ดีขึ้นอีกด้วย ความส�ำเร็จของคุณ อย่างแน่นอน ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณใช้เวลากจ็ ะถูกยกระดับให้สงู ขน้ึ ตามล�ำดับ ซ่ึงการพฒั นา ตลอดวนั ตลอดเดอื นของคณุ กบั กจิ กรรมอน่ื ทน่ี อก ท่านนักธรุ กิจซัคเซสมอร์ทีร่ กั ครบั ความส�ำเรจ็เปลย่ี นแปลงตนเองรายสปั ดาห์ สามารถท�ำนายถงึ เหนือจากนี้ คุณก็สามารถท�ำนายผลได้ล่วงหน้า ในชีวติ ของคณุ คุณต้องเปน็ ผู้รบั ผิดชอบ หากวันระดับความส�ำเร็จท่ีคณุ จะไดร้ บั เลยว่าเป้าหมายของคุณจะไม่บรรลุอย่างแน่นอน น้ีชีวิตยังเดินทางมาไม่ถึงจุดที่คุณต้องการจริงๆ เช่นเดียวกัน จงให้เวลาส�ำหรับการน่ังทบทวนถึงการลงทุน2. กิจกรรมท่ีคณุ เลอื กท�ำในแต่ละวัน เรื่องการเรียนรู้พัฒนาตนเองของคุณ กิจกรรม 3. อารมณ์ที่คุณใช้ชีวิตหรือท�ำ รายวนั รายสปั ดาหข์ องคณุ และอารมณท์ ค่ี ณุ ท�ำ คุณและผม ต่างมีภารกิจมากมายที่ต้องท�ำ กิจกรรมตา่ งๆ ในแต่ละวัน กจิ กรรมเหลา่ นน้ั ในแตล่ ะวนั ปรบั เปลย่ี นบางสง่ิและต้องรับผิดชอบ แต่ทว่าทุกๆ กิจกรรมท่ีคุณ บางมุม บางอารมณ์ ด้วยหวั ใจทเ่ี ปดิ รบั ผมเชอ่ืท�ำในแต่ละวัน มีคุณค่าต่อการเคล่ือนตัวคุณไป ในหลักการสร้างความส�ำเร็จของมนุษย์น้ัน ม่ันว่า ชวี ิตของคณุ จะไปไดไ้ กลกว่านอี้ กี เพราะส่เู ป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน ดังนน้ั ตัวชีข้ าดความ อารมณ์ย่ิงใหญ่กว่าเหตุผลเป็นร้อยเท่า เพราะ ทัง้ การเรียนรู้ กจิ กรรมและอารมณ์ เปน็ ดชั นีชี้วดัส�ำเร็จของคุณจึงไม่ได้วัดจากการท่ีคุณท�ำมาก อารมณ์เปน็ เรอ่ื งเดยี วกันกบั พลังในตัวคณุ แม้วา่ ความส�ำเรจ็ ที่ต้นทางครับหรือท�ำน้อย ประเด็นหลักอยู่ตรงท่ี คุณได้ท�ำใน คณุ จะออกแบบและเลอื กกจิ กรรมทถ่ี กู ตอ้ ง แตถ่ า้กิจกรรมหรอื เนอ้ื งานทีใ่ ชห่ รอื ไม่ ส่งิ ทใี่ ช่ของคุณ คุณออกไปท�ำกิจกรรมแบบซังกะตาย ฝนื ใจสดุ ๆ สวสั ดีครับกบั ของผมไม่จ�ำเปน็ ตอ้ งเหมือนกัน เพราะเราอาจมเี ป้าหมายหรอื สง่ิ ทตี่ ้องการจรงิ ๆ ไมเ่ หมอื นกนั 15www.facebook.com/successmorebeing

GUIDE TIPBy : MR. MORE MANเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ผ่านไปอีก 2 ความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมของผู้ออกแบบ ภายในโบสถ์ซากาด้า แฟมิเลีย ถูกออกแบบมาเดือนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ การท�ำคุณสมบัติ ถ้าสร้างเสร็จจะเป็นโบสถ์ที่มีความสูงท่ีสุดในโลก อยา่ งชาญฉลาด โดยทผ่ี อู้ อกแบบไดค้ �ำนงึ ถงึ ทศิ ทางเพ่ือเก็บคะแนนท่องเท่ียวท้ังทริปเล็ก “Moving โดยจะมีความสูงกว่า 170 เมตร จึงท�ำให้โบสถ์น้ี ของแสงแดดที่จะตกกระทบกระจกสีต่างๆ ท�ำให้more trip” ล่องเรือส�ำราญ Superstar ดยู ิง่ ใหญต่ ระการตา มองเห็นไดแ้ ต่ไกล มีการคาด เกิดลวดลายสีสันสวยงามภายใน การออกแบบVirgo ที่ฮ่องกงและมาเก๊าก็ใกล้จะจบโปรโมชั่น การณ์ว่าโบสถ์น้ีจะก่อสร้างต่อไปอีกหลายสิบปี ท่ีมีลวดลายโค้งมนงดงามซึ่งยากต่อการพรรณาในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว รวมท้ังทริปใหญ่ ถึงจะเสรจ็ สมบรู ณ์ อย่างไรกต็ ามโบสถน์ ไ้ี ด้รบั การ ประกอบกับความสงู โปรง่ และกว้างขวางของโบสถ์“Successmore world experience” ล่อง ยอมรบั ใหเ้ ปน็ มรดกโลก UNESCO World Heritage ถอื เปน็ สถานทที่ ต่ี อ้ งสมั ผสั ดว้ ยสายตาทา่ นเอง แลว้อภิมหาเรือส�ำราญระดับโลก Liberty of the ไปเรยี บรอ้ ยแลว้ ตง้ั แตย่ งั สรา้ งไมเ่ สรจ็ ผทู้ อ่ี อกแบบ จะหายสงสัยว่าเพราะเหตุใดสร้างมากว่า100ปีถึงseas ในท้องทะเล Mediterranean ในปี 2558 โบสถน์ ี้คือ แอนโทนี่ เกาด้ี (Antoni Gaudí) ซึ่ง ยังสร้างไม่เสรจ็ทพ่ี ง่ึ จะเรม่ิ เกบ็ คะแนนกนั มอร์แมนขอเอาใจช่วยให้ เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองบาร์เซโลน่าทกุ ๆ ทา่ นมแี รงบนั ดาลใจเขม้ พอทจ่ี ะเตมิ เตม็ ชีวิตใน และยงั รวมถึงอกี หลายๆ สงิ่ กอ่ สร้างในเมืองนที้ จี่ ะเรื่องการท่องเท่ียวที่ Successmore จัดเตรียม พูดถงึ ตอ่ ๆ ไปอกี ดว้ ยไว้ให้ ขอให้มีพลังและสนุกกับการแบ่งปันโอกาสเพ่ือยกระดับชีวิตของผู้คนให้มากข้ึน สัญญากันหน่อยได้ไหมว่า “เราจะท่องโลกกว้างด้วยกันตลอดไป”ฉบับน้ี มอร์แมนจะน�ำพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกตามเมืองส�ำคัญในโปรแกรมลอ่ งอภมิ หาเรอื ส�ำราญระดบั โลก Libertyof the seas ในทอ้ งทะเล Mediterranean ตามสัญญาก่อน โดยเร่ิมต้นจากเมืองบาร์เซโลน่าประเทศสเปน ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีมอร์แมนจะน�ำพาทุกๆ ท่านขึ้นอภิมหาเรือส�ำราญ Liberty of theseas เพื่อเรมิ่ ตน้ เดินทางจากเมือง บารเ์ ซโลน่าไปยังเมืองทา่ อน่ื ๆ ในแต่ละประเทศ• บารเ์ ซโลน่า ประเทศสเปนบาร์เซโลน่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าส�ำคัญรมิ ทะเลเมดเิ ตอรเ์ รเนยี น เปน็ เมอื งหลวงของแควน้หนง่ึ ในสเปนทชี่ อ่ื วา่ คาตาโลเนยี (Catalonia) หรอืที่คนไทยจะคุ้นกับค�ำว่าแคว้นคาตาลัน โดยที่ชาวเมืองน้ีพูดภาษาคาตาลัน ซึ่งจะแตกต่างจากภาษาสเปน โดยจะเป็นก่ึงๆ ภาษาสเปนปนกับภาษาฝรัง่ เศส เมอื งบาร์เซโลนา่ มสี ถานที่ท่องเทย่ี วที่เปน็ไฮไลท์ของเมอื งอยู่มากมาย• Sagrada Familia (ซากาด้า แฟมิเลยี )น่ีคือโบสถ์ที่มีความสูงโดดเด่นมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซึง่ ไดก้ อ่ สร้างมายาวนานกวา่ 100 ปแี ลว้แต่กย็ ังไมเ่ สรจ็ สมบรู ณเ์ นอื่ งจากปัญหาหลายอยา่ งเช่น ปัญหาสงครามกลางเมืองในยุคก่อน ปัญหา16 www.facebook.com/successmorebeing

• La Rambla street (ถนน อาลัมบรา) ถนนท่องเที่ยวใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุด ของเมืองบาร์เซโลน่า ทอดยาว1.2กิโลเมตร สอง ข้างถนนเต็มไปด้วยร้านขายของท่ีระลึกส�ำหรับนัก ท่องเท่ียว สินค้าพ้ืนเมือง ผัก ผลไม้และร้านค้า ต่างๆเรียงรายอยู่เต็มสองฝั่งถนน ถ้าหากมาเย่ียม เยือนถนนเส้นนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะพบเห็นนัก แสดงข้างถนนจ�ำนวนมากให้เราได้ชื่นชมความ สามารถและถา้ มาตรงกบั วนั ทมี่ กี ารแขง่ ขนั ฟตุ บอล นัดใหญๆ่ ของทมี บาร์เซโลนา่ ชาวเมืองจะมาเฉลิม ฉลองชัยชนะกันบนถนนแห่งนี้หลังจากจบเกม บนถนนสายนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ชอื่ Centre d Art Santa Monica โรงโอเปรา่ ชือ่ Gran Teatro de Liceu สดุ ปลายถนนมอี นสุ าวรยี ์ นักเดินเรือคนส�ำคัญของโลกคือ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งได้ค้นพบโลกใหม่และกลับมาข้ึนบกที่เมือง บาร์เซโลน่าตรงท่าเรือน้ี ลักษณะของอนุสาวรีย์เป็นเสาหินสูง ตรงปลายเสามีรูปของโคลัมบัสหล่อด้วย• Casa Batlló (คาซ่า บาทโิ ยว่ ) บรอนซต์ ง้ั สูงเด่นอยู่ • Park Güell (ปารค์ กูเอล)บ้านของมหาเศรษฐที ไ่ี ด้วา่ จา้ ง ศลิ ปนิ เอก AntoniGaudí ให้ออกแบบ ด้านหน้าอาคารตกแต่งสวย เป็นสวนสาธารณะท่ีเปิดให้เข้าชมฟรีและไม่ควร พลาดในการเย่ียมชม เพราะในสวนเต็มไปด้วยเตะตาเป็นลวดลายงดงามด้วยโมเสคหลากสี เช่น ศิลปะจ�ำนวนมากท่ีดูแปลกตาที่ถูกออกแบบโดยฟา้ มว่ งออ่ น เขยี ว โดย Antoni Gaudí ลงมอื เอง Antoni Gaudí ซง่ึ บา้ นของเค้ากอ็ ยู่ในสวนนอ้ี ีกสั่งชา่ งให้กรุ จัดลาย ไลส่ ี ซ่งึ ต้องใชค้ วามประณตี ด้วย สวนแหง่ นี้ต้งั อยู่บนยอดเขา หากข้ึนไป ณ จดุละเอยี ดออ่ น ท�ำออกมาแลว้ ลวดลายสวยงามมากๆ สูงสุดแล้วจะเห็นวิวของทั้งเมืองยาวไปจนถึงขอบเสาตกแต่งหน้าบ้านเหมือนโครงกระดูกมังกร ชายฝั่งทะเลซ่ึงสวยสดงดงามมากโดยเฉพาะตอนระเบียงตึกออกแบบได้งดงามอ่อนช้อยสวยสะดุด พระอาทติ ย์ตกดนิตา ดูเหมอื นหวั กะโหลก เป็นหนึง่ ในอาคารท่ีมีผ้คู นจากทว่ั โลกถา่ ยภาพมากทส่ี ดุ และ UNESCO ไดข้ น้ึทะเบยี นให้ Casa Batlló เปน็ มรดกโลกในปี 2005• La Pedrera (ลา เปเดอลา่ ) • Camp Nou สนามฟตุ บอลทมี Barcelona FCเปน็ อกี สถานทที่ ่ี UNESCO ไดข้ น้ึ ทะเบยี นเปน็ มรดก เป็นสนามฟตุ บอลขนาดใหญ่ทอ่ี อกแบบได้สวยงามมีชื่อเสียงโด่งดงั ไปทว่ั โลก สามารถรองรับแฟนบอลได้โลกในปี 1984 ซง่ึ เปน็ อกี หนง่ึ ในงานสถาปตั ยกรรม ประมาณ100,000คน ถือวา่ จุแฟนบอลได้มากเปน็ อันดบั 6ของโลก เปดิ ใช้เมื่อปีคศ.1957 เป็นสนามเหยา้ ของทมี ฟตุ บอล Barcelona FC ท่ีมเี กยี รตปิ ระวัตมิ ากมายและมนี ักเตะอนั ดับหน่งึ ของโลกคนลา่ สุดอยา่ ง7 แหง่ ของ Antoni Gaudí ทเี่ ป็นมรดกโลก เป็น ลีโอเนล เมสซ่ี อยใู่ นทีมนี้ด้วยอาคารอพารท์ เมน้ ท์และส�ำนกั งานใหเ้ ช่าสูง 8 ชน้ั ท้ังหมดน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเมืองบาร์เซโลน่า มอร์แมนรับรองว่าจะสร้างความเป็นงานออกแบบอาคารงานสุดท้ายของ Antoni ประทับใจและเป็นประสบการณ์การท่องเท่ียวที่ท�ำให้ทุกๆ ท่านจดจ�ำไม่รู้ลืมแน่นอน หลังเท่ียวชมเมืองGaudí ก่อนจะอุทิศชีวิตท่ีเหลือในการสร้างโบสถ์ บาร์เซโลน่า มอร์แมนจะน�ำทุกๆ ท่านเช็คอินขึ้นอภิมหาเรือส�ำราญ Liberty of the seas เพื่อมุ่งหน้าSagrada Famií lia จดุ เด่นสุดคอื ราวระเบยี งเหล็ก สู่เมืองคานส์ เมืองนีซ เมืองกราซประเทศฝรั่งเศสและเมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโค แล้วเรามาด้านหน้าอาคารท่ีสวยโดดเด่นแปลกตาท�ำด้วยเศษ ติดตามเรื่องราวของเมืองต่างๆ เหล่านี้ในฉบับถัดๆ ไป แล้วพบกันครับเหลก็ แต่ดดั ไดส้ วยงามเปน็ งานศลิ ป์ทอ่ี อกแบบได้สวยงามมาก 17www.facebook.com/successmorebeing

LINE ZONEดดู วงประจ�ำเดอื นพฤษภาคม-มิถนุ ายนCAPRICORN ARIES CANCER14 ม.ค.-12 ก.พ. 15 เม.ย.-14 พ.ค. 17 ก.ค.-16 ส.ค.ธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระ จะได้รับงาน กระตือรือรน้ ในการท�ำงาน มเี กณฑ์ใช้จ่าย งานวุ่นวายด้านเอกสาร จะไดเ้ งนิ ลว่ งเวลาจากมิตร อาชีพอน่ื ๆ ได้ผลดี ผู้ร่วมงานเพศ เพื่อปรับปรุงทท่ี �ำงาน ระวงั ความรักอนั เกิด สองเท่า ได้ทรัพย์สินทองรูปพรรณจากตรงข้ามคอยชี้แนะ การเงินคล่องตัว จะมี จากความใคร่ของผู้ที่มาชอบ คนท่ีมีคู่รักมี ญาติผใู้ หญ่ ความรกั ขดั ใจกัน มีเกณฑจ์ ะได้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ คนโสดพบคนถูกใจ ความสมั พนั ธ์ทบั ซอ้ นในเรือ่ งผลประโยชน์ ไปพักผอ่ นยงั สถานทีใ่ กล้น�้ำที่มีคู่ความรกั จืดชดื เพราะไม่มเี วลาAQUARIUS TAURUS LEO13 ก.พ.-13 มี.ค. 15 พ.ค.-13 มิ.ย. 17 ส.ค.-16 ก.ย.ที่เก่ียวกบั อาชีพแพทย์จะไดผ้ ลดี ชว่ งนมี้ กั งานติดขัดเร่อื งกฎหมาย การเงนิ มโี ชคจาก งานได้เลอ่ื นขั้น เล่ือนต�ำแหน่ง มีรายจ่ายใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มีโชคจากสลากกินแบ่ง การลงทุนสูง ความรักเข้าอกเข้าใจกันดี เก่ียวกับซ่อมรถ ความรักคนโสดและคนคนโสดยังไม่ถูกใจคนที่เขา้ มา ช่วงนจ้ี ะมคี วามสขุ กบั งานเลย้ี งมาก มีคู่มีโอกาสเลิกรา จะมีโอกาสเดินทางไป ศึกษาดงู านต่างประเทศPISCES GEMINI VIRGO14 มี ค.-14 เม.ย. 14 มิ.ย.-16 ก.ค. 17 ก.ย.-16 ต.ค.การงานจะได้บุคคลท่ีมีความสามารถเข้า งานเกดิ ปญั หาหลายดา้ น ไมค่ อ่ ยดี มเี กณฑ์ ได้รับงานส�ำคัญเก่ียวกับงบประมาณ บุตรมาชว่ ยท�ำใหง้ านส�ำเรจ็ ลลุ ่วง จะรับทรัพย์ ต้องชดใชห้ น้เี กา่ ๆ จะท�ำทรพั ยส์ ินหาย คน หลานจะท�ำใหเ้ สยี ทรัพย์ ความรักหวานช่ืนจากคา่ เชา่ ทดี่ นิ ความรกั มคี นเขา้ มาจบี เยอะ โสดรู้สึกเบื่อกับชีวิตโสด คนมีคู่เบื่อหน่าย จะไดค้ วามรจู้ ากญาติผใู้ หญ่ ความรัก เพศหญิงระวังสุขภาพเกี่ยวกับ มดลกูLIBRA SCORPIO SAGITTARIUS17 ต.ค.-15 พ.ย. 16 พ.ย.-15 ธ.ค. 16 ธ.ค.-13 ม.ค.กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในองค์กร อาชีพ การงานแข่งขันดุเดือด ลงทุนธุรกิจน�ำเข้า การงานเร่งรีบ แต่ท�ำได้ดี การเงินราบบันเทิงยามค�่ำคืนโดดเด่น ได้รับเงินจาก กับเพศตรงข้ามดี ระวังทรัพย์สินสูญหาย ร่ืนไม่หวือหวา คนโสดควรมองคนท่ีรู้ใจเล่นแชร์ แต่การลงทุนเกย่ี วกับสกลุ เงินต่าง จะได้เป็นเจ้าของหนังสือโบราณทรงคุณค่า ท่านบ้าง ระวังสัตว์เลี้ยงประสบอุบัติเหตุประเทศจะขาดทนุ ความรักต้องอดทนกบั คนโสดมีโอกาสเลิกกับคนที่ชอบ ท่ีมีคู่แล้ว กะทนั หนั อาการหงึ หวง คนโสดได้พบอดีตคู่รัก ระวงั อาจห่างกันญาติผู้ใหญเ่ พศชายเจบ็ ปว่ ยหนัก18 www.facebook.com/successmorebeing

ทายนิสัยจากการใสแ่ หวนน้วิ โป้งคณุ เป็นคนแปลกไม่แคร์สังคม ไมแ่ ครส์ ายตาผอู้ ืน่ เป็นตัวของตวั เอง และเปน็ แบบฉบบั ชองตัวเองมากทีส่ ดุ คุณมคี วามเชอ่ื ม่ันมากและมีความภมู ิใจในตัวเองอยู่เงียบ กฏของสังคมไม่สามารถมาลอ้ มกรอบคณุ ไดท้ ง้ั น้เี ป็นเพราะคณุ มีความอสิ ระซ่อนเรน้ อยู่มากมาย ความหลกั แหลมซ่ือสตั ยต์ ะลยุ ฟนั ผ่าไปคน้ หาในสิง่ที่คณุ อยากได้ คณุ จะไม่สนใจอะไรแบบมองผ่านๆ ไปทคี วามสนใจของคุณท่ีมตี อ่ สง่ิ ที่คณุ สนใจอยู่จึงมีมาก อารมณร์ ุนแรงความโกรธของคณุ รนุ แรงกระทั่งสง่ิ ของเครอื่ งใช้ทีอ่ ยู่ใกล้มือใกล้เทา้ กพ็ งั พนิ าศหมดนว้ิ ชี้คุณมักจะชอบท�ำอะไรแปลกๆ ทคี่ นท่ัวไปเขาไม่ท�ำกนั มเี สนห่ บ์ างอยา่ งในตัวคณุ ทดี่ งึ ดูดใจผูท้ ม่ี าใกลช้ ิด มแี บบฉบับการแตง่ ตัวเป็นของตวั เอง มีความเชอ่ื มัน่ สูงและไม่จ�ำเป็นท่ีจะต้องไปวิ่งตามแฟชัน่ รกั ความหรหู ราแบบแปลกๆ ไมเ่ หมือนใคร โปรดปรานเครอื่ งประดบั แปลกๆ หายากไม่ซำ้� ใคร ความเฉลียวฉลาดและความสง่างามของคุณนนั้ นับว่า เป็นสาวไฮโซทรงเสนห่ ์ตอ่ เพศตรงขา้ มอย่างมากมาย มรี สนยิ มสูงแต่จงอยา่ ลืมวา่ การชอบของแปลกไม่เหมือนใครของคณุ อาจกลายเป็นจดุ อ่อนของคณุ ได้นว้ิ กลางผู้ที่นิยมสวมแหวนที่น้ิวกลาง คุณเป็นคนท่ีมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีจินตนาการสูงในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ คุณมีบทบาทมากมายในชีวิต บางทีก็ดูเงียบขรึมบางครงั้ ก็ดรู า่ เริงและในบางครง้ั กจ็ ะท�ำตัวเป็นทน่ี า่ สงสารของผูท้ ไ่ี ดพ้ บเห็น คณุ เปน็ คนอ่อนโยนและขอ้ี าย มกั จะประหมา่ หรือเคอะเขินเม่อื อยใู่ กลช้ ายหน่มุไม่มั่นใจในตนเอง จงึ ท�ำใหก้ ลัวไปในทกุ เรือ่ งน้ิวนางผทู้ ีม่ ีสวมแหวนทนี่ ้วิ นาง คุณเปน็ คนทเ่ี อาแตใ่ จตนเอง หากหนมุ่ ที่มาใกล้ชิดเสแสร้งเอาอกเอาใจคณุ แต่ไมไ่ ด้แสดงความเปน็ ตัวของตัวเองออกมา คณุ จะเกลียดมากจนไม่อยากจะเจออีกเลย ขณะเดยี วกัน คุณก็ชอบทจี่ ะเห็นชายหนุ่มทม่ี าใหค้ วามสนใจคณุ เป็นคนทก่ี ล้าหาญ แต่จะมอี ย่คู นหนง่ึ ที่ร้จู กั นสิ ยั คุณจริงๆคนทใี่ กลช้ ดิ คณุ เทา่ นน้ั ทจี่ ะรวู้ า่ ภายใตค้ วามรสู้ กึ ทเี่ ขม้ แขง็ นนั้ คอื ความบอบบาง คณุ เปน็ คนทคี่ ยุ สนกุ การไดโ้ ตเ้ ถยี งหรอื ท�ำตวั เหมอื นดอ้ื รนั้ คอื ความสขุ ของคณุคุณอาจจะรู้สกึ เหงาหรอื ไมม่ ีเพื่อน และถงึ แม้คุณจะผิดหวัง อกหกั แต่คณุ กส็ ามารถบอกกับใครๆ ได้วา่ ไมเ่ ป็นไร ไมม่ ีอะไรเกดิ ข้นึ ทงั้ ที่ลึกๆ แล้ว คณุ จะรู้สึกปวดร้าว แต่ในระยะเวลาไม่นานนกั คุณก็จะกลบั มาเฮฮาปาร์ตี้ได้เหมอื นเดมินว้ิ กอ้ ยหากคณุ เป็นคนทช่ี อบใสแ่ หวนน้วิ กอ้ ยเป็นประจ�ำแลว้ บ่งบอกว่าคณุ มักจะตกอยใู่ นโลกของความฝัน มากกวา่ โลกของความเปน็ จรงิ มีนสิ ัยนา่ รัก แต่กเ็ กบ็ กดมกั ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของคุณออกมาใหค้ นอืน่ โดยเฉพาะ ในเรื่องของความรัก (อยา่ งน้เี รียกวา่ “ปากแขง็ ”) และโดยทัว่ ไปแล้วคุณมักจะตอบตามอารมณ์ความรสู้ ึกรว่ มไปดว้ ยเสมอกับเหตุการณท์ ีเ่ กิดขนึ้ เช่น คุณอาจจะร้องไห้เม่ือเพือ่ นสนิทของคุณอกหัก หรืออาจจะกระโดดโลดเต้นดใี จ เม่อื เพือ่ นของคณุ มีความสขุ เมอ่ื พบกับหนมุ่ หลอ่ คณุ เปน็ คนทีจ่ ติ ใจเยือกเยน็ พอใจในคนรักของตนเอง ไม่จกุ จกิ จนน่าร�ำคาญใจ ผู้ใกลช้ ิดหรอื อยูด่ ้วยก็มกั สบายใจ ยามทชี่ ายหนมุ่ คนใดไดม้ าคุยกับคุณ เขาจะรูส้ กึ สบายใจ และสนุกสนาน คณุ มีคณุ สมบตั ิของลกู ผู้หญงิ เต็มตวั ลกั ษณะเดน่ ของคุณ คือ สามารถท�ำใหผ้ ชู้ ายรูส้ กึ ว่า อยู่ดว้ ยแล้วมีความสุข เป็นคนทีจ่ รงิ ใจกับความรักเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยลืมวันส�ำคัญๆ เลย ลกึ ๆ แล้ว คณุ เป็นคนโรแมนตกิ มาก ขอ้ คดิ คำ� คม“ สงิ่ แรกที่สำ� คัญต่อความสำ� เรจ็ ของคณุ กค็ อื ความตง้ั ใจกับตวั เองและลงมือทำ� ” ปจั จัยแรกทม่ี ผี ลตอ่ การสรา้ งความส�ำเร็จในชีวิตของมนุษย์ ไมใ่ ช่เรือ่ งเทคนิควิธีการ แตเ่ ปน็ เรือ่ งความต้งั ใจทคี่ ณุ ก�ำหนดไว้ให้กบั ตวั คณุ เอง ว่าคณุ ตั้งใจจะท�ำอะไรให้ส�ำเรจ็ ในแตล่ ะวนั แตล่ ะสัปดาห์ แต่ละเดือนและในแต่ละปี เมือ่ คณุ ก�ำหนดความตั้งใจแล้วจากนนั้ ควบคุมตนเองใหล้ งมือท�ำตามความตั้งใจนนั้ อย่างม่งุ มัน่ ควบคกู่ ับการพัฒนาตนเองให้เก่งข้ึน ความส�ำเรจ็ ก็จะตกเป็นของคณุ อยา่ งแนน่ อน“ เร่ืองเศร้าในชีวิตไม่ใช่การที่คุณไปไม่ถึงฝัน แต่เป็นการที่คุณอยู่โดยไม่มีความฝันต่างหาก ” มนุษย์ท่ปี ระสบความส�ำเร็จทุกคนในโลกใบน้ี ลว้ นแล้วแตเ่ ปน็ คนทม่ี ีความฝัน เพราะการมคี วามฝันท�ำให้มนษุ ย์มีความหวัง และการมคี วามหวังท�ำใหม้ นษุ ยก์ ระชุ่มกระชวย มคี วามรสู้ ึกดีต่อชวี ติ ของตนเอง ดังน้ัน การมคี วามฝนั จงึ ท�ำให้มนุษย์มีพลงั ขับเคลอื่ นอย่างมจี ดุ มุง่ หมายมากกว่าคนท่ีไม่มีความฝัน หากคุณมีความฝนั แมว้ ่าคุณอาจไมบ่ รรลทุ กุ ความฝนั แตช่ ีวติ กย็ งั มีความร้สู กึ ดๆี ในแตล่ ะช่วงเวลา ถา้ หากคณุ ไมม่ คี วามฝันหรือไม่กลา้ ทจ่ี ะมีความฝนั ชีวิตคุณก็จะมแี ต่ความเห่ยี วเฉา“ เราทุกคนเกิดมาเพ่ือเป็นผู้ชนะ และผู้ชนะท่ีแท้จริงต้องไม่ย่อท้อ รู้จักอดทนรอวันที่ชัยชนะจะมาถึง” คนทุกคนเกิดมาเพ่ือเป็นผู้ชนะเสมอ ถ้าคุณรู้จักและเข้าใจตัวคุณเองดีพอ เนื่องจากระยะเวลาที่คุณมีชีวตอยู่ในวัยท�ำงาน 40 ปีมันยาวนานพอที่คุณจะออกแบบชีวิตและสร้างมันข้ึนมาได้ ประเด็นอยู่ตรงที่ คุณต้องรู้จักและเข้าใจตัวคุณเองดีพอท่ีจะเลือกว่าคุณจะเป็นใคร จากนั้นต้ังเป้าหมาย เรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือท�ำอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ รู้จักการอดทนรอคอยในท่ีสุด คุณก็จะมีวันท่ีคุณได้รับรางวัลแห่งชัยชนะ 19www.facebook.com/successmorebeing

HEALTHBy : นพ.สิทธวีร์ เกียรตชิ วนนั ต์โรคจากแสงแดดแสงแดดจากดวงอาทิตย์ท่ีสาดส่องมายังโลกมีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตท้ังมนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์บนโลกอย่างมหาศาล ให้ความสว่างให้ความอบอุ่น ทำ� ใหเ้ กิดวฏั จกั รของน้ำ� อย่างการเกดิ ฝน ช่วยใหพ้ ืชสามารถสังเคราะหแ์ สงเพ่ือเปน็ อาหารแกเ่ รา ชว่ ยฆ่าเช้อื โรค ชว่ ยสร้างวติ ามนิ ดี ทำ� ให้กระดกู แขง็ แรง กระตุน้ การไหลเวยี นของเลือด ท�ำให้หลอดเลอื ดขยายตวั ชว่ ยใหร้ ะบบหายใจทำ� งานดีขึน้ กระตุ้นการหลง่ั สารเอนดอรฟ์ นิ ทำ� ใหร้ า่ งกายตนื่ ตวั มจี ติ ใจเบกิ บานและยงั มปี ระโยชนอ์ นื่ ๆ อกี มากมาย แตใ่ นขณะเดยี วกนั กม็ โี รคตา่ งๆ ทเ่ี กดิขน้ึ จากแสงแดด โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ แสงแดดในประเทศไทยซงึ่ เปน็ ประเทศทอี่ ยใู่ นเขตรอ้ นตลอดทงั้ ปี ในฉบบั นผ้ี มจงึ อยากใหค้ วามรถู้ งึโรคภยั ทีม่ าจากแสงแดด ซงึ่ สว่ นใหญ่จะเป็นโรคทางผวิ หนังเนอื่ งจากเปน็ อวยั วะของรา่ งกายเราทส่ี มั ผสั กบั แสงแดดโดยตรง เพ่ือทเี่ ราจะไดป้ อ้ งกันดูแลสขุ ภาพรา่ งกายและผวิ ของเราให้แขง็ แรง แลดอู อ่ นเยาว์ไปตลอดครบั โรคทเี่ กดิ จากแสงแดด1. กระ และ ฝา้ (Freckles and Melasma) 2. รอยเหีย่ วยน่ (Wrinkle) กระแดด และ ฝา้ ที่เกิดขนึ้ นั้นมีสาเหตุจากการทีร่ ังสียูวบี ไี ป แสงแดดเป็นอนุมูลอิสระ รังสียูวีจากแสงแดดไปท�ำลายกระตนุ้ เซลล์สร้างเม็ดสีเมลาโนไซต์ (Melanocyte) ใหผ้ ลติ เม็ดสี คอลลาเจนซงึ่ เปน็ โปรตนี ทอี่ ยใู่ นชนั้ ผวิ หนงั ท�ำใหผ้ วิ ขาดความเตง่ ตงึเมลานนิ (Melanin) ซงึ่ อยใู่ นผวิ หนงั ชนั้ นอกสว่ นลา่ ง (Epidermis) เกิดการหย่อนคล้อย นอกจากนี้รังสียูวียังไปท�ำลายอีลาสตินใหท้ �ำงานมากผิดปกติ เมื่อมีเมลานนิ มากขน้ึ ผิวกจ็ ะยง่ิ มีสเี ขม้ ข้นึ ซง่ึ เปน็ เสน้ ใยโปรตนี ทช่ี ว่ ยใหผ้ วิ มคี วามยดื หยนุ่ ถกู ท�ำลาย เปน็ เหตุเม่ือมองดูจากผิวหนังด้านบนจึงเห็นผิวหนังมีสีไม่เท่ากัน ซึ่งแยก ใหผ้ วิ ไมก่ ระซบั เกดิ ริ้วรอยเห่ยี วยน่ ขึน้ เหน็ เปน็ ตนี กา ตามใบหน้าออกเปน็ 2 ชนิด ตามลักษณะดังนี้ และรอบดวงตา 1.1 กระ มีลักษณะเป็นจุดสีน้�ำตาลหรือสีด�ำ มักมีขนาด 3. ผน่ื แพแ้ ดด (Photodermatitis)เลก็ กวา่ 0.5 ซม. พบไดบ้ รเิ วณใบหนา้ และผวิ หนงั สว่ นตา่ งๆ ทโ่ี ดน เป็นลกั ษณะของผน่ื แพส้ ัมผัส (Allergic Contact Derma-แสงแดดเปน็ ประจ�ำ โดยทวั่ ไปแลว้ เกดิ ขน้ึ ตงั้ แตใ่ นชว่ งวยั เดก็ เปน็ titis) เม่อื ผิวหนงั สัมผสั กับสารชนดิ หน่งึ แลว้ โดนแสงแดด จนเกดิกรรมพนั ธใ์ุ นครอบครวั พบมากในคนผวิ ขาว และจะมปี รมิ าณและ ปฏกิ ริ ยิ าการแพใ้ นการสมั ผสั กบั แสงแดด กอ่ ใหเ้ กดิ ผน่ื แพผ้ วิ หนงัสีที่เขม้ ขึน้ เมือ่ อายมุ ากข้นึ หรอื ถกู กระตนุ้ ด้วยแสงแดด อกั เสบขน้ึ มาทันที อาการผ่ืนแพ้แดดทเ่ี กิดข้ึนคอื บวม แสบรอ้ นท่ี ผิวหนงั มีผ่ืนแดงขึน้ อาจมตี ุ่มนำ้� เลก็ ๆใสๆขนึ้ ดว้ ย 1.2 ฝ้า มีลักษณะเป็นแผ่นสีน�้ำตาลอ่อนหรือน�้ำตาลเข้มพบไดบ้ ริเวณใบหน้าตรงโหนกแก้ม หนา้ ผาก จมูก และเป็นกับผู้หญงิ มากกวา่ ผชู้ าย แบง่ เปน็ 3 ชนดิ คอื ฝา้ ตน้ื หรอื ฝา้ แดด เกดิ จากแสงแดด ฝ้าลึก เกิดจากฮอร์โมนหรือสารเคมี และฝ้าผสมเกิดจากการเป็นฝ้าท้ังสองชนิดซ้อนทับกัน20 www.facebook.com/successmorebeing

4. ผวิ ไหม้จากแสงแดด (Sun Burn) 7. โรคลมแดด(Heat Stroke) แสงแดดสามารถใหค้ วามอบอนุ่ เราได้ แตถ่ า้ เราอยใู่ นทแี่ จง้ เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปไดร้ บั แสงแดดทร่ี อ้ นมากและเปน็ ระยะเวลายาวนานโดยขาดความ จนท�ำใหค้ วามรอ้ นในรา่ งกายสงู กวา่ 40 องศาเซลเซยี ส แสงแดดระมดั ระวงั กจ็ ะท�ำใหผ้ วิ หนงั บรเิ วณทสี่ มั ผสั แสงแดดรอ้ นมากขน้ึ และความรอ้ นท�ำให้ร่างกายขาดน�้ำ ท�ำใหเ้ ปน็ ลมแดดหรอื ตะคริวจนเกดิ อาการผวิ ไหม้ ซึ่งสามารถแบง่ ไดเ้ ป็น 3 ระดับ คอื แดดพบบ่อยในผู้สูงอายุและมีโรคเร้ือรัง โรคลมแดดยังเกิดข้ึน จากการออกก�ำลงั ทหี่ กั โหมเกนิ ไปในกลมุ่ ผใู้ ชแ้ รงงานและนกั กฬี า ระดับ 1 มกี ารอกั เสบเลก็ นอ้ ย มีอาการแดงหรือรู้สึกว่าคนั โดยมีอาการเม่อื ยล้า อ่อนเพลีย คลนื่ ไส้ หนา้ มืด เปน็ ลมที่ผิวหนงั 8. โรคลูปัส (Systemic lupus erythematosus, SLE) ระดับ 2 ผิวปวดแสบปวดร้อนและมีลักษณะบวมแดง โรค SLE หรอื โรคพมุ่ พวง เปน็ โรคภมู ติ า้ นทานตนเองท�ำลาย เน้ือเยื่อตวั เอง สง่ ผลตอ่ ร้ายตอ่ อวัยวะตา่ งๆ ในรา่ งกายของผู้ป่วยวันต่อๆ มาผิวหนังบริเวณนั้นจะลอกออกเปน็ ขยุ ผู้ป่วยโรคน้ีเมื่อสัมผัสแสงแดดจะเกิดผ่ืนแดง บวมได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณโหนกแกม้ และดง้ั จมูก ระดับ 3 ผวิ พุพองเหมือนโดนน�้ำร้อนลวก เม่ือแตกออกจะ โรคท่ีผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นโรคที่เกิดจากแสงแดด บางเกิดแผลท�ำใหต้ ิดเช้ือและอาจท�ำให้เกิดแผลเป็นได้ คร้ังเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้ระวังและไม่ได้ป้องกันแสงแดดท่ีแรงๆ ผมเคยรักษาฝ้าและกระให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในคลินิกผิว5. มะเรง็ ผิวหนัง (Skin Cancer) พรรณความงาม กว่าจะรักษาฝ้าและกระให้จางลงได้ ต้องใช้ เวลาในการรักษายาวนาน 1-2 เดือน ให้ใบหน้าขาวใสขึ้น ทั้งท�ำ หากผิวหนังสัมผัสแดดที่ร้อนเป็นประจ�ำโดยไม่ได้ป้องกัน ทรที เมน้ ท์ ยงิ เลเซอร์ ใหค้ รีมรักษาฝา้ กลับไปใชต้ อ่ ท่ีบ้าน แตช่ ว่ งผิวหนังบริเวณน้ันอาจเกิดความผิดปกติขึ้น ท�ำให้กลายไปเป็น เวลาเพียงแค่ 1 วัน ท่ีโดนแดดแรงๆ จากการไปเที่ยวทะเลโดยท่ีมะเร็งผิวหนังได้ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นไฝ มะเร็งผิวหนังมี ไม่ได้ใช้ครีมกันแดด ฝ้าและกระกลับมาเข้มเหมือนเดิม ต้องเริ่มหลายชนิดท่ีพบบ่อย ได้แก่ มะเร็งผิวหนังชนิดสเควมัสเซลล์ ตน้ ทำ� การรกั ษาใหมอ่ กี ครงั้ เสยี ทง้ั เวลาและเงนิ ทองในการรกั ษาSquamous cell carcinoma, ชนิดเบซัลเซลล์ Basal cellcarcinoma, ชนดิ เมลาโนมา Malignant melanoma ดังนั้นผมจึงอยากแนะน�ำให้ป้องกันภัยท่ีมาจากแสงแดด ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วค่อยท�ำการรักษา และทางเลือกท่ี6. โรคตอ้ กระจก (Cataract) ง่ายที่สุดนอกจากการหลีกเล่ียงการรับแสงแดดโดยตรง นั่นก็ คือการใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงพอในการปกป้องผิว ตาของมนุษย์ไม่เพียงแต่ได้รับแสงที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ ของเราครับโดยตรงเทา่ นน้ั แตย่ งั ไดร้ บั แสงจากการตกกระทบดว้ ย แสงแดดเป็นอันตรายต่อกระจกตาและเลนส์แก้วตา หากตาได้รับรังสีอุลตราไวโอเลตโดยท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตาเกิดโรคต้อกระจกข้นึ ได้ 21www.facebook.com/successmorebeing

MORE BEINGBy : นพ.สทิ ธวรี ์ เกียรติชวนนั ต์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงต่างๆ ทั้งชนิดที่ตามองเห็น เพอ่ื ปกปอ้ งผวิ พรรณของเราจากรงั สอี ลุ ตราไวโอเลตซงึ่ เปน็ สาเหตุและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แสงหรือรังสีอันตราย คือ ของฝา้ กระ รอยด่างด�ำและรวิ้ รอยแหง่ วัยแลว้ จงึ มีการใชค้ รมีอุลตราไวโอเลต ซ่ึงเป็นรังสีประเภทที่ตามองไม่เห็นที่มี กันแดด (Sunscreen) กนั อยา่ งแพรห่ ลายในปจั จบุ นั นี้ ซึ่งตอ้ งมีความยาวคลื่นส้ันกว่าแสงท่ีตามองเห็นได้ รังสีอุลตรา ความร้แู ละความเขา้ ใจ จะท�ำให้เราสามารถเลอื กใช้ครมี กันแดดไวโอเลตมี 2 ชนิด คือ อุลตราไวโอเลต-เอ (UVA) มี ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะกับผิวของเราได้ การเลือกใช้ครีมความยาวคลื่นตั้งแต่ 320-400 นาโนเมตร รังสีน้ี กนั แดด จะสงั เกตเุ หน็ ขา้ งขวดหรอื ขา้ งกลอ่ งครมี กนั แดดจะมคี �ำวา่เป็นต้นเหตุท่ีท�ำให้เกิดริ้วรอยเห่ียวย่นของผิวหนัง SPF และ PA อยู่มีความหมายอะไร เรามาท�ำความรู้จักกับและอุลตราไวโอเลต-บี (UVB) มีความยาวคลื่นต้ังแต่ SPF และ PA กันครับ280-320 นาโนเมตร และรังสีน้ีเป็นต้นเหตุของฝ้า กระรอยด่างด�ำของผิวหนัง SPFในความเป็นจริงมนุษย์เรายังค่อนข้างโชคดีท่ีในบรรยากาศในช้ัน (Sun Protection Factor)สตราโตสเฟยี ร์ มกี า๊ ซโอโซนท่มี คี วามสามารถดดู กลนื รังสีอุลตรา เป็นค่าระบุระดับการปกปอ้ งผวิ จากไวโอเลตได้ดี ท�ำให้รังสีผ่านลงมายังพื้นโลกน้อยลง แต่ปัจจุบันนี้ รังสี UVB คดิ เปน็ จำ� นวนเท่าของเวลาท่ีผวิ ทนเราพบว่าปรมิ าณของโอโซนในบรรยากาศเหนอื พื้นโลก นับวันจะ ต่อรงั สอี ุลตราไวโอเลตหลังจากทาครมีมนี อ้ ยลงทุกที จากการถูกท�ำลายดว้ ยฝีมือมนุษยใ์ นโลกเรานนั่ เอง กันแดดแลว้ ซ่งึ โดยปกตผิ ิวของเราจะรบั มือกบัเช่น มีการใช้สเปรย์ชนิดต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก ซ่ีงมีสารฟลูออ แสงแดด โดยปราศจากครมี กันแดดได้โรคาร์บอน หรือที่เรียกว่า ฟรีออน ออกมารวมถึงการใช้กล่อง ประมาณ 20 นาที ขึน้ กบั ความแรงของแสงแดดโฟมมากข้ึนในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ซ่ึงจะท�ำให้โอโซนในช้ัน ถา้ ครมี กนั แดดน้นั มคี า่ SPF30 หมายถงึบรรยากาศมีปริมาณลดน้อยลง มีผลให้สกัดกั้นรังสีอุลตราไวโอเลตนอ้ ยลง สง่ ผลใหร้ งั สอี ลุ ตรา้ ไวโอเลตผา่ นสตราโตสเฟยี รม์ ายงั เราสามารถอยกู่ ลางแดดได้โลกได้มากขึ้น เป็นอันตรายแก่มนุษย์ และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 20×30 = 600 นาที PA(Protection Grade of UVA)ในขณะนยี้ งั ไมม่ หี นว่ ย วัดท่ีเป็นมาตรฐานในการวัดค่าการดูดซึมของรังสี UVA ดงั นนั้ จึงถอื เอาค�ำว่า PA เป็นหนว่ ยวัดรังสี UVA โดยค่า PA นั้นจะมี 3 ระดับคือ PA+ หมายถงึ มปี ระสทิ ธิภาพในการป้องกันรังสี UVA PA++ หมายถึง มีประสิทธภิ าพในการปอ้ งกันรังสี UVA สงู PA+++ หมายถึง มปี ระสทิ ธิภาพในการปอ้ งกนั รงั สี UVA สูงสดุ22 www.facebook.com/successmorebeing

สารท่ีเป็นส่วนผสมในครีมกันแดดก็มีส่วนส�ำคัญท่ีบ่งบอกถึง 3. สารกนั แดดท่ที �ำหน้าทีท่ ั้งสะทอ้ นและดูดซับรงั สยี วู ไี ด้ทงั้ประสิทธิภาพของครีมกันแดดได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีสารส�ำคัญที่เป็นส่วนผสมหลักๆในครีมกันแดดอยู่3กลุ่มตามกลไกใน สองอยา่ งในตวั เอง ซงึ่ พง่ึ จะพฒั นาขนึ้ มาใหมใ่ นปจั จบุ นั มสี ารตวั เดยี วในกลมุ่ นคี้ อื Bis – Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol1.การท�ำงาน ดงั นี้ หรอื Tinosorb® M ซง่ึ เปน็ สารทไ่ี มก่ อ่ ใหเ้ กดิ การระคายเคอื งหรอื กลุ่มสะท้อนแสง สารกันแดดกลมุ่ นที้ �ำหนา้ ท่ีสะท้อนหรอื แพ้ จึงถือเป็นทางเลอื กท่ดี ที ส่ี ดุ ในการปกป้องผิวจากรงั สยี ูวีหกั เหรงั สยี วู อี อกไปจากผวิ ทนี่ ยิ มใชค้ อื Titanium dioxide (TiO2) ดงั นนั้ การเลอื กซอื้ ครมี กนั แดดจงึ ควรศกึ ษาสว่ นประกอบ2.และ Zinc Oxide (ZnO) ของสารกันแดดว่าสามารถป้องกันรังสียูวีได้ตลอดทั้งช่วงหรือไม่ กลุม่ ดดู ซบั แสง ส่วนใหญเ่ ปน็ สารเคมีประเภทอนิ ทรีย์ ท�ำ โดยดูฉลากและสว่ นประกอบทรี่ ะบุเอาไว้ มคี ่า SPF เทา่ ไหรค่ า่หนา้ ทด่ี ดู ซบั รงั สยี วู ใี หม้ คี วามเขม้ นอ้ ยลงเมอื่ ผา่ นไปสผู่ วิ หนงั สาร PA กบี่ วก ต้องมคี วามคงตัวสงู ไม่ท�ำใหแ้ พ้ กันน้ำ� ไดแ้ ละติดทนกลมุ่ นม้ี อี ยหู่ ลายชนดิ ซง่ึ แตล่ ะชนดิ สามารถปกปอ้ งผวิ จากรงั สยี วู ี นาน ก็จะย่งิ ยอดเยี่ยมได้มากนอ้ ยไม่เทา่ กัน บางตัวกนั แคร่ ังสยี ูวเี อ บางตัวก็กันแค่ยูวีบีทีน่ ยิ มใชค้ อื Parsol, Oxybenzone, Avobenzone เปน็ ตน้ S MONE’ DELICIOUS SUNSCREEN SPF 50+ PA+++ ผลติ ภณั ฑครมี กนั แดดทส่ี ุดกบั นวัตกรรมครีมกนั แดดที่พฒั นาใหเ้ นอ้ื บางเบาไม่เหนยี วเหนอะหนะ ซมึ เข้าสผู่ วิ ทันทีทีใ่ ช้ เหมาะกับทุกสภาพผวิ พร้อมสารกันแดดประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “Triple Action Technology” ทั้ง 3 กลไกในหนึ่งเดียว โดยช่วยในการดูดกลืนแสง สะท้อนแสง และกระเจิงแสง จึงสามารถปกป้องแสงแดดที่เป็นสาเหตุของผิวแห้งหยาบกร้านเกิดริ้วรอยหมองคล้�ำ และเกิดร้ิวรอยก่อนวัยได้อย่างดีเย่ียม มีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวหนังจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50+ PA+++ และมีความคงตัวสูง (Photostability)ไม่เส่ือมสลายง่ายเม่ือโดนแสงแดด และเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษด้วย Sun Smartvector UV C&E ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ 1. Tinosorb®M [Methylene Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylpheno] เป็นเทคโนโลยีของสารกันแดดใหม่ล่าสุด!“Triple Action Technology” สามารถปกป้องแสงแดดไดท้ ้งั 3 กลไกในหน่ึงเดยี ว Absorp tion Reflection UVA-UVB Scattering Tinosorb®M Tinosorb®M2. Sun Smartvector UV C-E นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีอันล้�ำสมัยที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ด้วยการท�ำงานอย่างอัจฉริยะ เม่ือผิวได้รับสัญญาณการท�ำร้าย จากรงั สี UV อนภุ าคมหศั จรรย์ Sun Smartvector จะคอ่ ยๆ ปลดC&E ปลอ่ ย Vitamin C และ E ทีม่ ุง่ ตรงเขา้ รบั มอื กบั ปญั หาผวิ ไดท้ นั C&E C&E C&E ทว่ งที พร้อมปกปอ้ งผิวกอ่ นเป็นร้วิ รอยทมี่ ีสาเหตมุ าจากรงั สี UV อกี ทงั้ ยังฟื้นฟผู ิวทีถ่ กู ท�ำลายใหก้ ลบั มสี ุขภาพดีขึน้วิธีใช้ ทาครีมท่ัวใบหน้าและล�ำคอก่อนสัมผัสแสงแดดเป็นเวลา 15-30 นาที เพ่ือการปกป้องผิวอย่างเต็มประสิทธิภาพ 23www.facebook.com/successmorebeing

FAQ24 www.facebook.com/successmorebeing

SLASuccessmore Leadership Academy ฉบับนี้ จะเจาะแกน่ ของการพฒั นาเปล่ยี นแปลงตนเองเพื่อความสำ� เรจ็โดยจะเปรยี บเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างการพัฒนาตนอย่างไม่ต้ังใจกับการพัฒนาตนอย่างตั้งใจ ซ่ึงมีความแตกต่างในด้านการเปล่ยี นแปลงตนเองอยา่ งมีนยั สำ� คัญ ดังนีค้ รบัการพัฒนาอยา่ งไม่ตง้ั ใจ การพฒั นาอยา่ งตง้ั ใจกะว่าจะเรยี นรู้ เร่มิ ต้นเรยี นรู้ในวนั น้ีเลยได้แตห่ วงั ว่าจะเกิดการพฒั นา รบั ผดิ ชอบต่อการพัฒนาลองผิดลองถูกอย่างเดียว เรียนรู้ก่อนจะทำ� ผดิ พลาดใหน้ ้�ำหนักเร่ืองดวงมาก ใหน้ �ำ้ หนักเรื่องการทำ� งานหนกั อยา่ งฉลาดถอดใจงา่ ย ยืนหยัด มงุ่ ม่นั และกดั ไมป่ ลอ่ ยขาดนสิ ัยที่ดี สรา้ งนสิ ยั พ้นื ฐานท่ดี ีชอบคุยฟุ้งว่าขา้ แน่ อ้างอิงด้วยผลงานเน้นท�ำแตส่ ่ิงทค่ี นุ้ เคย กลา้ ขยายพ้นื ทสี่ ขุ สบายคดิ เหมือนคนตกเป็นเหยอื่ คดิ เหมือนผทู้ ่ีไดบ้ ทเรียนพง่ึ พาความสามารถเฉพาะตัว พ่ึงพาลกั ษณะนสิ ยั ท่ีดีไมม่ เี ปา้ หมายในการเรียนรู้ มีเปา้ หมายในการเรียนรู้และพัฒนาตนอยา่ งชัดจนไม่เรียนรอู้ ย่างต่อเน่ือง เรียนรู้พฒั นาตนเองอยา่ งต่อเนอ่ื ง ดังน้นั หากคุณต้องการเปน็ คนเก่งและคนสำ� เรจ็ คุณตอ้ งเรม่ิ ต้นพฒั นาตนเองอย่างตัง้ ใจ ตัง้ แตว่ ันนี้เปน็ ต้นไปครับ 25www.facebook.com/successmorebeing

ตารางการประชมุ เดอื นมิถนุ ายนประจำ�เดอื นมิถนุ ายน – กรกฎาคม 2557วันท่ ี หัวขอ้ ประชมุ เวลา สถานท่ีTue 03/06/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) 19.00 – 22.00น. Office Successmore BKK05-11/06/57 Successmore World Experience Sat 14/06/57 Start Your Business With “WHY” 7 วนั 6 คืน RussiaSun 15/06/57 INSPIRATION Episode 10 Tue 17/06/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKKSat 21/06/57 Start Your Business With “WHY” Sun 22/06/57 Go For Gold – Fundamental To Success 12.00 – 17.00น. ตกึ Thai PBS หอ้ ง Convention Hall อาคาร D กรุงเทพฯ 19.00 – 22.00น. Office Successmore BKK 08.00 – 17.00น. จ.จนั ทบรุ ี 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKK เดอื นกรกฎาคมวันท ี่ หวั ข้อประชุม เวลา สถานท่ี05-08/07/57 Successmore World Experience 4 วนั 3 คนื Hong Kong – Macau 18.00 – 22.30น. จ.กรุงเทพฯSat 12/07/57 Success Night Party 08.00 – 17.00น. ห้องประชมุ มหิศร SCB PARK จ.กรุงเทพฯ 19.00 – 22.00น. Office Successmore BKKSun 13/07/57 The Success 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKK 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKKTue 15/07/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) 08.00 – 17.00น. Office Successmore HATYAI 08.00 – 17.00น. Office Successmore HATYAISat 19/07/57 Start Your Business With “WHY” 14.00 – 17.00น. Office Successmore HATYAISun 20/07/57 GO FOR GOLD – High Performance Team Sat 26/07/57 5 Levels Leadership Sun 27/07/57 Start Your Business With “WHY” Mon 28/07/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) ***หมายเหตุ : สถานทจ่ี ดั งานตา่ งๆ อาจมีการเปลยี่ นแปลง สามารถเชค็ สถานท่ีจัดงานไดท้ ่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม26 www.facebook.com/successmorebeing

27www.facebook.com/successmorebeing

[Update] SUCCESS Vol.6 Pages 1 – 28 – Flip PDF Download | เปา บุ้ น จิ้ น นัก แสดง – PINKAGETHAILAND

No Text Content!

www.successmore.comนกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์ ระดับ Diamond ปที ี่ 2 ฉบับที่ 6 เดอื นพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2557คุณรินทร์ลภสั ธนะลีละผลนิ แเรปงลบนัี่ยดนาชลใวี จิตท่ีคุณรัชเศรษฐ์ ตรรี ัตนาภรณ์ คณุ ได้

See also  [Update] หนังโป๊HD++ คู่หูสาวเลสเบี้ยนบดกันเสียวมาก ดูดปากเขี่ยหีมีตีฉิ่งเล็กๆแถมเป็นเซอร์วิส | คลิป เลสเบี้ยน - PINKAGETHAILAND

สวสั ดคี รบั นักธรุ กจิ ซัคเซสมอรท์ ่ีรกั ทกุ ทา่ น GREETING เปน็ อยา่ งไรบ้างครบั เดือนเมษาหนา้ รอ้ นกบั เทศกาลสงกรานตท์ ี่ผ่านมา การรดน�ำ้ ด�ำหวั รวมไปถึงการสาดนำ้� แนวประยกุ ต์ น่าจะชว่ ยท�ำใหช้ วี ิตของทา่ นมคี วามชุ่มฉำ่� ขึ้นมาบ้างนะครับ และเดอื นนเ้ี ปน็ ชว่ งเวลาของเดือนพฤษภาคม ซึ่งท้ังสองเดือนล้วนมีความหมายส�ำคัญต่อพวกเราชาวซัคเซสมอร์เป็นอย่างย่ิงเพราะเดือนเมษายน เป็นเดอื นท่ซี คั เซสมอรม์ อี ายคุ รบหนึ่งขวบปี สว่ นเดอื นพฤษภาคมคือเดือนที่เราย้ายไปอยบู่ า้ นหลงั ใหม่ เนอ่ื งจากจำ� นวนสมาชกิ ในครอบครวั ของเราเพมิ่ มากขนึ้ จงึ ตอ้ งยา้ ยไปบา้ นหลงั ทใี่ หญก่ วา่ เดมิซงึ่ เป็นการยืนยันการเตบิ โตอยา่ งต่อเนือ่ งของพวกเราตลอดหนงึ่ ปีท่ผี า่ นมาครับ ทา่ นนกั ธรุ กจิ ซคั เซสมอรท์ รี่ กั ทกุ ทา่ นครบั ผมทราบดวี า่ ทกุ ๆทา่ นทใี่ หค้ วามไวว้ างใจแกบ่ รษิ ทั ซคั เซสมอร์ลว้ นแลว้ แตต่ อ้ งการสรา้ งความสำ� เรจ็ ทยี่ งั่ ยนื ใหแ้ กช่ วี ติ ของตนเอง ซงึ่ สง่ิ นตี้ รงกบั พนั ธะกจิ ของบรษิ ทั เพราะเราเกดิ มาเพอ่ื เปน็ เวทสี ำ� หรบั การเปลยี่ นแปลงชวี ติ สำ� หรบั ผทู้ มี่ องหาความสำ� เรจ็ แบบยง่ั ยนื ผมตอ้ งการให้ทกุ ชวี ติ ทเ่ี ขา้ มาเกยี่ วขอ้ งกบั ซคั เซสมอร์ สามารถกลายเปน็ คนทเ่ี กง่ ขนึ้ ใชศ้ กั ยภาพของตนเองไดอ้ ยา่ งเตม็ ที่มคี วามสุขและเป็นคนทีป่ ระสบความสำ� เรจ็ ในชีวติ ดงั นน้ั ทุกๆ สงิ่ ท่บี ริษัทตดั สินใจท�ำ เปน็ ความต้ังใจทีจ่ ะนำ� พาไปสกู่ ารเจรญิ เตบิ โตอยา่ งมนั่ คงของทงั้ นกั ธรุ กจิ และบรษิ ทั โดยมงุ่ ไปในทศิ ทางการพฒั นาสนิ คา้ คณุ ภาพดีราคาคุ้มค่า และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในตลาด เน้นการเติบโตท่ีเกิดจากการบริโภคสินค้าด้วยคณุ คา่ ของสนิ คา้ จรงิ ๆ นอกจากนี้ บรษิ ทั ยงั เนน้ การพฒั นาคนใหเ้ ปน็ คนเกง่ ขน้ึ เนน้ การสรา้ งสงั คมซคั เซสมอร์ให้เปน็ สงั คมแหง่ การแบง่ ปัน และเนน้ การสร้างแบรนด์ซคั เซสมอรใ์ หเ้ ป็นทีร่ บั รวู้ า่ เราเป็นบรษิ ทั ทเ่ี ขา้ มาเติมเตม็ สงั คม ดงั น้นั ผมจึงขอใหท้ ุกทา่ นร่วมเปน็ บุคคลสำ� คญั ในการสร้างประวตั ศิ าสตร์อุตสาหกรรมเครอื ขา่ ยร่วมกัน ดว้ ยรัก เชอื่ ม่นั และปรารถนาดีด้วยการยกระดับความเชอื่ มัน่ ต่อตนเอง ตอ่ บริษทั ตอ่ ตวั ผมและทมี บริหาร จากนนั้ เดินหน้าออกไปแบ่ง นพ.สทิ ธวีร์ เกยี รตชิ วนนั ต์ปันโอกาสแหง่ การเปลยี่ นแปลงชวี ติ โอกาสแหง่ การเปน็ คนประสบความสำ� เรจ็ แกบ่ คุ คลอน่ื ๆ ดว้ ยพลงั ศรทั ธา ประธานผูก้ อ่ ต้งัทเี่ รามตี อ่ กนั ผมมนั่ ใจวา่ ทกุ ๆทา่ นสามารถเปน็ เจา้ ของชวี ติ ทมี่ คี วามสขุ มคี วามหมายและมคี วามสำ� เรจ็ ทม่ี ากกว่าอยา่ งแน่นอนครบัCONTENTS นิตยสารซคั เซส : ปที ่ี 2 ฉบับท่ี 6 เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2557 นติ ยสารราย 2 เดือนของบรษิ ทั ซคั เซสมอร์ บอี ิ้งค์ จำ�กดั ทีจ่ ดั ทำ�ขนึ้ เพอ่ื สรา้ งแรงบันดาลใจให้นกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์4 Activity Update 16 Guide Tip : Mediterranean Barcelona6 Recognition : ประกาศเกยี รตคิ ุณเดือน 18 Line Zone : ดดู วงประจำ�เดอื น พ.ค – มิ.ย. 19 ข้อคิดคำ�คม กุมภาพนั ธ์ – มีนาคม 2557 8 Info Social 20 Health : โรคจากแสงแดด9 FAQ 22 Did you know 10 Cover Story : คณุ รินทรล์ ภสั ธนะลลี ะผลิน 25 Successmore Leadership Academy (SLA) 26 ตารางงาน 12 Sale Tip และคณุ รชั เศรษฐ์ ตรรี ตั นาภรณ์ สถานที่พิมพ์13 More Guru : 9 ขนั้ ตอน สกู่ ารรวมศนู ยพ์ ลงั บรษิ ัท พร้นิ ท์ ซติ ้ี จำ�กัด14 Executive Focus เพอ่ื การพชิ ิตเป้าหมายให้อย่หู มัด เลขที่ 29/45-46 ซอยวดั สามง่าม ถนนพระรามท่1ี แขวงรองเมอื ง เขตปทุมวนั จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทรศพั ท ์ 0-2215-9988 โทรสาร 0-2215-559915 Inspire : ดัชนีตวั ชว้ี ดั ความสำ�เรจ็ ตน้ ทางที่สามารถ อเี มล์ [email protected] 14.56% เวบ็ ไซต ์ www.printcity.com ทำ�นายอนาคตของคุณได้ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ำกัด เลขท่ี 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพั ท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : [email protected] 3www.facebook.com/successmorebeing

ACTIVITY UPDATEวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม โพธาลัย เลเชอร์ ปารค์ลานประชมุ CENTER POND 4 www.facebook.com/successmorebeing

วันที่ 15-16 มีนาคม 2557 ณ ภเู ขางาม รีสอรท์จงั หวัดนครนายก 5www.facebook.com/successmorebeing

RECOGNITION ประกาศเกยี รตคิ ณุ เดือนกุมภาพนั ธ์ – มนี าคม 2557 นกั ธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Blue Diamond คุณณฐ – คณุ ปชู ติ า บปุ ผะโพธ์ิ จ. สงขลา (บริษทั ซัคเซสมอร์ บอี ้ิงค์ จำ�กดั ) “เงนิ จะร่ัวไหลไปสู่ผ้นู �ำ และองค์กรทแ่ี ขง็ แกรง่ มากกว่า” นกั ธุรกจิ ซคั เซสมอร์ระดับ Diamond คณุ พัสมน ทองแสน – คุณเอกธณชั ผลพูลกจิ จ. นนทบรุ ี (บรษิ ัท ซคั เซสมอร์ บีอ้งิ ค์ จำ�กดั ) “อย่ากลวั การเปลย่ี นแปลง เพราะการเปลย่ี นแปลงอาจน�ำไปสู่ ส่งิ ที่ เรากำ� ลังคน้ หามาท้ังชวี ิตกไ็ ด้ ไมก่ ล้าเปลีย่ น…กไ็ มเ่ จอโอกาส” คณุ วชิ ัย ทองขุนดำ� จ. นนทบุรี (คณุ ชำ�นาญ ทองขนุ ดำ�) “หากคุณกลา้ จารกึ ค�ำวา่ ส�ำเร็จลงในจติ วิญญาณของคณุ และคุณกลา้ ทจ่ี ะแลกกับมัน คณุ กจ็ ะพบความสำ� เรจ็ ทคี่ มุ้ คา่ และงดงาม” คณุ รินทร์ลภัส ธนะลลี ะผลิน – คุณรัชเศรษฐ์ ตรรี ตั นาภรณ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ (คณุ พสั มน ทองแสน – คุณเอกธณชั ผลพลู กิจ) “คนอ่ืนไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง SUCCESSMORE คือโอกาสของเรา” นักธุรกจิ ซัคเซสมอรร์ ะดบั Emerald คณุ นพรัตน์ ทองศกั ดิ์ จ. กรุงเทพมหานคร (คุณนราเศรษฐ์ – คณุ รินทรธ์ นัน พรรวธี นานนท)์ “หากมีใครสักคนท�ำได้ ท�ำไมใครคนนนั้ จะเปน็ คณุ บา้ งไมไ่ ด้”6 www.facebook.com/successmorebeing

นกั ธุรกิจซัคเซสมอรร์ ะดบั Sapphire คณุ พัทข์ นาคาอคั รบดินทร์ จ. สมทุ รปราการ คุณอาอฉี ะ๊ หัดดาหละ๊ – คุณอารีฟนี นิยมเดชา (คุณธัชพันธ์ุ วฒุ สิ ริ พิ ิรเดช) จ. สงขลา “ไม่เคยเหน็ดเหนอ่ื ยหรือท้อถอยกบั การ (คณุ ณฐ – คณุ ปูชติ า บุปผะโพธ)์ิ ไลต่ ามความฝนั เพราะมันคือการ “อนาคตเป็นของคนทเี่ ชื่อในความฝันของตวั เองเท่าน้นั “ท�ำเพ่ือตวั เองและคนทเี่ รารัก”” อิงชาอลั เลาะร์”คณุ ธนัชชนันท์ คำ�นงึ การ คณุ ทวศี กั ด์ิ กุนหลดัจ. สมทุ รปราการ จ. ตรัง(คุณภูดทิ ภควลธี ร) (คณุ ปยิ าอร ดำ�รงศกั ด์ิ – คุณอภิสิทธิ์ ยูโซะ)“ความกลวั มนั ตวั ใหญ่เม่ืออยใู่ นใจความคดิ “ความสขุ ไม่ใช่เพยี งการไปถึงเปา้ หมาย…ความกลัวตวั น้อยนดิ เม่ือหยุดเอาแตค่ ิดและลงมือท�ำ” แตค่ วามสุขอยรู่ ะหว่างการเดนิ ทาง”นกั ธรุ กิจซัคเซสมอร์ระดับ Ruby คุณอญั ชลี – คุณนิวฒั น์ คุณวรตุ ม์ บรบิ รู ณ์ชัยศิร์ิ บญุ ญานุรกั ษ์ จ. เชียงใหม่ คณุ ป่นิ เกล้า นรารักษ์ – จ. นครศรีธรรมราช (คณุ นพรตั น์ ทองศกั ดิ์) คณุ จารกุ ติ ต์ิ วริ ัชชด์ ชิ พงศ์ (คุณทวีศกั ดิ์ กนุ หลดั ) “คณุ ช่วยคนอ่ืนให้ประสบความ จ. กรุงเทพมหานคร “เราจะไมไ่ ด้ในสิง่ ท่เี ราตอ้ งการ สำ�เร็จได้มากเทา่ ไหร่ คณุ ยงิ่ ประสบ (คณุ ธนชั ชนนั ท์ คำ�นึงการ) แตเ่ ราจะได้ในสง่ิ ทีเ่ ราคคู่ วร” ความสำ�เร็จไดม้ ากเท่านน้ั ” “บางคนฝันที่จะประสบความสำ� เร็จ อยา่ งสวยหรู ในขณะทบี่ างคน คณุ พรพมิ ล ตัง้ วงศส์ ิทธโิ ชค คุณวรษา เจียรณยั – ก�ำลงั ลงมอื กระทำ� ” จ. กรุงเทพมหานคร คุณพัสกร ภกั ดีมงคล (คณุ รนิ ทร์ลภัส ธนะลลี ะผลนิ – จ. นนทบรุ ี คุณพงศพ์ ัฒน์ ทองขนุ ดำ� – คุณรชั เศรษฐ์ ตรรี ตั นาภรณ)์ (บริษัท ซคั เซสมอร์ บีอง้ิ ค์ จำ�กัด) คุณณัฏฐพัชร์ นันทพนั ธ์ “หดั ออกนอกกรอบ แลว้ ชีวติ “ถ้าคุณต่นื เชา้ ขน้ึ มา โดยท่ไี ม่ได้ทำ� ความ จ. พงั งา จะพบกบั คำ�วา่ “อิสระ”” ฝันของตวั เองให้เปน็ จรงิ แสดงวา่ คณุ (คณุ วชิ ยั ทองขนุ ดำ�) ตืน่ เช้าข้ึนมาทกุ วนั และทำ� งานเพือ่ ท�ำความ “เปลยี่ นเปน็ …ไม่กล้าเปลีย่ น ชวี ิต คุณชำ�นาญ ทองขุนดำ� ฝันผอู้ ืน่ ใหเ้ ปน็ จริงอยู”่ ก็เหมอื นเดิม หัดออกนอกกรอบ จ. พัทลุง แล้วชีวิตจะพบกบั ค�ำวา่ “อสิ ระ”” (คณุ สมพล – คุณชยิสรา ทองขนุ ดำ�) “ตัดสนิ ใจสมัคร ตัดสนิ ใจทำ� ตัดสนิ ใจสำ� เรจ็ ” คุณสมพล – คณุ ชยสิ รา ทองขนุ ดำ� จ. กรงุ เทพมหานคร (คณุ พรพิมล ตง้ั วงศ์สทิ ธโิ ชค) “ถา้ คณุ ยังไมส่ �ำเรจ็ แสดงว่าคุณยงั เก่งไม่พอ”นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl คณุ กฤษฏ์ ทองนวล – คณุ ภัทรานษิ ฐ์ พรหมสุรินท์ คุณกัญญารตั น์ เกตุพบิ ูลย์ จ. สุราษฎรธ์ านี (คณุ พงศ์พัฒน์ ทองขุนดำ� – จ. กรุงเทพมหานคร (คุณปทติ ตา ทองนอ้ ยกุนทร -คณุ โสรจ สวุ รรณสุทธิ คุณณฏั ฐพัชร์ นนั ทพันธ)์ คณุ วเรศชยั อ่อนทรัพย)์จ. กรุงเทพมหานคร (คณุ ภูดทิ ภควลธี ร) คุณรณชัย ดัชถุยาวตั ร คุณสำ�ราญ เทศสวสั ด์ิคุณนภัสสรณ์ วรารังสโี รจน์ จ. สุรนิ ทร์ (คณุ ชิษณุพงศ์ สุขเสนีย)์ จ. นครศรีธรรมราช (คุณสรุ ีย์ ทองขนุ ดำ�)จ. กรงุ เทพมหานคร (คณุ ปภาดา ถมอินทร)์ คุณปภาดา ถมอนิ ทร์ คณุ สุรีย์ ทองขุนดำ�คุณรมณก์ มล – คุณพงศภ์ ัค นชุ นาคา จ. อตุ รดิตถ์ (คณุ ธนชั ชนันท์ คำ�นึงการ) จ. พัทลงุ (คุณวิชัย ทองขุนดำ�)จ. สมุทรปราการ (คุณรนิ ทรล์ ภัส ธนะลลี ะผลนิ – คุณกรไกร ขนั ยอด คณุ กฤษฏ์ ทองนวล – คุณภทั รานษิ ฐ์ พรหมสุรินท์คุณรัชเศรษฐ์ ตรีรตั นาภรณ์) จ. เชียงใหม่ (คณุ พรพมิ ล ต้ังวงศส์ ิทธิโชค) จ. สุราษฎรธ์ านี (คณุ พงศพ์ ฒั น์ ทองขนุ ดำ� – คณุ ณัฏฐพัชร์ นนั ทพนั ธ)์นกั ธุรกจิ ซัคเซสมอร์ระดบั Platinumคณุ ภคิน อปุ ไมย์ – คุณพรพรรณชนก ศรวี ะรมย์ คุณรสสคุ นธ์ – คณุ โยธนิ มพี นั ธ์ คุณรมณก์ มล – คุณพงศภ์ ัค นชุ นาคา จ. นนทบรุ ี (คณุ รนิ ทร์ลภัส ธนะลลี ะผลนิ – จ. สมทุ รปราการ (คณุ รินทรล์ ภัส ธนะลลี ะผลิน -จ. กรงุ เทพมหานคร (คณุ อทิ ธิเชษฐ์ ธนโชคบรพิ ันธ์ – คุณรชั เศรษฐ์ ตรีรตั นาภรณ์) คณุ รชั เศรษฐ์ ตรีรตั นาภรณ์)คุณสุภสั สรณ์ เมอื งสองชนั้ ) คณุ บรรจง ประคำ�ทอง คณุ เริงศกั ย์ กจิ พรณพวฒั น์ – คณุ วไิ ลพร วงศ์ศรีพรหมคณุ ณทั ณิชชาภา – คุณรุจ แสนโกสิก์ จ. ราชบรุ ี (คณุ พรกมล แดงสน้ั ) จ. พระนครศรีอยุธยา (คณุ สมุ ณีย์ กจิ พรณพวัฒน)์จ. กรงุ เทพมหานคร (คุณโสรจ สุวรรณสทุ ธิ) คณุ นิธินันท์ ภศู ริ ิ – คุณวิทยา สมรปู น.อ. รฐั ฉัตร – คุณพมิ ฉตั ร์ พุทธวัจนศ์ ิริคุณพรหมพร ธรรมรส – คณุ ศิวกร เรืองธรรม จ. สงขลา (คณุ ณฐ – คุณปชู ิตา บปุ ผะโพธ์ิ) จ. นนทบุรี (คณุ ประเสริฐ – คุณเพญ็ แข หสั ดีวจิ ติ ร)จ. จันทบรุ ี (คณุ พัสมน ทองแสน – คุณธรี ะศกั ดิ์ – คุณสายเพชร หงษส์ ามารถคุณเอกธณัช ผลพลู กจิ ์) จ. สุราษฎร์ธานี (คณุ ณฐ – คณุ ปูชติ า บปุ ผะโพธ์ิ) คุณปารชิ าติ บตุ รศรีภูมิ – คณุ ณฐั วร นลิ หล้า จ. เลย (คุณกญั ญารัตน์ เกตพุ ิบลู ย์)

INFO SOCIAL 1. ระบบ Sales Register คือระบบการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง คือนักธุรกิจ Successmore สามารถส่ง Link ไปให้ผู้มุ่งหวังเข้าไปกรอกข้อมูลสมัคร สมาชิก Successmore ด้วยตนเอง และสามารถเลือกได้ว่าจะชำ�ระเงินค่าสมัครแบบ Online ผ่านบัตรเครดิต หรือโอนเงินเข้า มาและแจ้งโอนเงินก็ได้ ในกรณีที่ชำ�ระเงินค่าสมัครแบบ Online จะได้เลขสมาชิกและสามารถซื้อสินค้าได้ทันที โดยระบบ จะวางตำ�แหน่งผู้สมัครใหม่แบบสลับซ้ายขวาอัตโนมัติ ตัวอย่าง Link Sales Register : www.successmore.com/member/<รหสั สมาชิกของผูแ้ นะน�ำ > เช่น ถ้าผ้แู นะนำ�รหัสสมาชกิ 218 Link ท่ีส่งใหผ้ ู้มงุ่ หวงั คอื www.successmore.com/member/218 ระบบนเ้ี รมิ่ ใชไ้ ด้ตัง้ แต่เดือน พค. 2014 2. แคชการ์ดร่วม ธนาคารกรุงไทย – Successmore (Cash Card) • ไม่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากคู่กับบัตร • ใช้รับค่าคอมมิชชั่น สำ�หรับสมาชิกของ Successmore • สามารถเติมเงิน ชำ�ระค่าสินค้าและบริการ ที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย ทุกแห่ง • สามารถถอนเงิน ได้ที่เครื่อง ATM ทุกธนาคาร • เติมเงินเข้าบัตรสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อบัตร • เปน็ บตั รวซี า่ เดบติ สามารถใชซ้ อ้ื สนิ คา้ และบรกิ าร ณ รา้ นคา้ ที่มีเครื่องหมาย VISA ทั่วประเทศ • กรณีบัตรหายสามารถอายัดและยกเลิกบัตรได้ โดยติดต่อ ผ่านสาขาของ Successmore ทุกแห่งทั่วประเทศ • ค่าบัตรและค่าเปิดใช้บริการครั้งแรก 200 บ. หาซื้อได้ที่สาขาของ Successmore • ค่าต่ออายุปีต่อไป 100 บ.ต่อปี โดยธนาคารจะหักจากยอดในบัตร8 www.facebook.com/successmorebeing

FAQ1. ปรับวนั โอนคอมมชิ ช่ันนกั ธุรกิจ 4. เกณฑ์ในการรักษายอดเพ่ือรับค่า 5. หลกั เกณฑ์ในการนบั คะแนนทอ่ งเท่ียว คอมมชิ ชัน่ ตงั้ แตเ่ ดอื นเมษายน 2014 บรษิ ทั ฯ จะเปลีย่ น เงอ่ื นไขการเก็บคะแนนทอ่ งเทยี่ วแปลงวนั โอนคอมมชิ ชน่ั นกั ธรุ กจิ ดงั นผ้ี ลงานตง้ั แต่ นกั ธุรกิจทีร่ ักษายอดสว่ นตัว 250 PV ข้ึนไป 1. มคี นทแี่ นะน�ำตรง อพั เกรดจาก MB ขนึ้ SUวนั ที่ 1 – 15 ของเดือนจะโอนคอมมชิ ชัน่ ในวันส้ิน ภายในวันท่ี 1-15 ของเดือน ระบบจะค�ำนวณเดือนของเดือนเดียวกันผลงานต้ังแต่วันที่ 16 ถึง คอมมิชชั่นของผลงานช่วงวันที่ 1-15 และจ่ายใน หรอื MB ขัน้ EX อยา่ งน้อย 1 คน ในเดอื นนน้ั ๆสนิ้ เดือน จะโอนคอมมชิ ชัน่ ในวันที่ 15 ของเดือน วนั สน้ิ เดอื น และคอมมชิ ชนั่ ทเ่ี กดิ จากผลงานในชว่ ง (คนท่ีอัพเกรดจาก SU เป็น EX ไม่ใช้ในการนับถดั ไป โดยถา้ โอนคอมมชิ ชนั่ ตรงกบั วนั หยดุ ธนาคาร วนั ท่ี 16 ถงึ สนิ้ เดอื นกจ็ ะถกู จา่ ยออกตามปกตดิ ว้ ย คุณสมบัตใิ นการเก็บคะแนนท่องเท่ียว)บรษิ ทั จะโอนเรว็ ขึ้น ก่อนทธี่ นาคารจะหยดุ ท�ำการ สรุปคือถ้ารักษายอดในช่วงวันที่ 1-15 ของเดือน ก็จะได้รบั โอนคอมมชิ ชน่ั 2 คร้ังต่อเดือน 2. มกี ารรกั ษายอด ขนั้ ตำ�่ 750 PV ในเดอื นนนั้ ๆ2. เรื่องการส่งเอกสารเพ่ือรับโอน การคดิ คะแนนทอ่ งเท่ยี ว TP (Travel Point)คอมมชิ ชั่น แต่ถ้าในช่วงวันท่ี 1-15 รักษายอดส่วนตัว จะเอา PV ในฝั่งอ่อนของเดือนน้ันๆ มาคิด โดย ไม่ถึง 250 PV คอมมิชชั่นที่ค�ำนวณจากผลงาน หาร 1500 ออกมาเป็นค่า TP (ค�ำนวณทศนิยม นกั ธุรกจิ ท่ตี อ้ งการรับโอนเงนิ คา่ คอมมิชช่ัน ในช่วงวันที่ 1-15 ของเดือนจะยกยอดไปรวมกับ 2 ต�ำแหน่ง) ของเดอื นนน้ั ๆ ในวันที่ 15 ของเดือน ต้องส่งเอกสารให้ครบ คอมมิชช่ันในช่วงวันท่ี 16 ถึงสิ้นเดือน และถ้าภายในวันท่ี 5 ของเดือน และถ้าต้องการรับโอน ช่วงวันท่ี 16 ถึงส้ินเดือนมีการรักษายอดเพิ่มจน 6. สรุปเรื่องการต่ออายุสมาชิกเงินคา่ คอมมชิ ชนั่ ในวันส้ินเดอื น ต้องส่งเอกสาร ครบ 250 PV ระบบกจ็ ะโอนคอมมชิ ชนั่ ทง้ั ของชว่ ง Successmore เป็นดังนีค้ รับใหค้ รบภายในวันท่ี 20 ของเดือน เชน่ นาย A มี ครงึ่ เดอื นแรกและครงึ่ เดอื นหลงั รวมกนั สรปุ คอื ถา้คา่ คอมมชิ ชนั่ รอบปลายเดอื นมนี าคม 5,000 บาท รักษาครบ 250 PV ในช่วงวันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน เงอื่ นไขการเกบ็ คะแนนท่องเท่ยี วซง่ึ จะโอนในวันท่ี 15 เมษายน ดงั นนั้ นาย A จะ กจ็ ะไดร้ บั โอนคอมมชิ ชน่ั แค่ 1 ครง้ั ตอ่ เดอื นโดยเปน็ 1. ตอ่ อายไุ ดล้ ว่ งหนา้ 90 วนั และตอ่ อายไุ ดป้ ตี อ่ ปีต้องสง่ เอกสารใหค้ รบภายในวนั ท่ี 5 เมษายน ยอดคอมมชิ ชน่ั รวมทง้ั เดอื น 2. สมาชิกสามารถต่ออายุได้ท่ี สาขา หรือต่ออายุ แตถ่ า้ รกั ษายอดสว่ นตวั ทง้ั เดอื นไมถ่ งึ 250 PV ผา่ นหนา้ online โดยใช้ Ewallet หรอื บตั รเครดติ คอมมิชชน่ั ที่เกดิ ข้นึ ทัง้ เดือนจะถกู เคลียร์ ไม่มกี าร 3. Upline สามารถต่ออายุให้ Downline ในสาย โอน เน่ืองจากไม่เข้าเงื่อนไขในการรับคอมมิชช่ัน จากบริษทั ฯ งานได้ผา่ นหน้า online 4. สมาชิกท่ีหมดอายุ ระบบจะไม่มีการ Auto3. เวลาในการค�ำนวณคอมมชิ ชั่นประเภทต่างๆ Terminate คอื ยงั สามารถ ซื้อของได้ ยงั สามารถ login ซื้อของ online ได้ ยังเหน็ PV ขององคก์ ร ต้ังแต่เดือนเมษายน 2014 บริษัทฯ จะเปล่ียน แปลงวันโอนคอมมิชชั่นนักธุรกิจ ดังน้ีผลงานต้ังแต่ แตจ่ ะไมม่ กี ารคดิ คา่ คอมมชิ ชน่ั ission ให้ และไมม่ ีวนั ท่ี 1 – 15 ของเดอื นจะโอนคอมมชิ ชนั่ ในวนั สนิ้ เดอื นของเดอื นเดยี วกนั ผลงานตง้ั แตว่ นั ที่ 16 ถงึ สนิ้ เดอื น การยกยอด PV ไปในเดือนถัดไปให้จะโอนคอมมิชช่นั ในวนั ที่ 15 ของเดอื นถดั ไป โดยถา้ โอนคอมมิชชน่ั ตรงกบั วนั หยดุ ธนาคาร บรษิ ัทจะโอน 5. สมาชิกท่ีหมดอายุ หากต้องการลาออกเร็วขนึ้ ก่อนที่ธนาคารจะหยุดท�ำการ สามารถยื่นความจ�ำนงได้ทีส่ าขา และเมื่อบรษิ ทั ฯ ท�ำการTerminate ให้แล้ว สมัครใช้ช่ือและเลข ประเภท Bonus รอบการคํานวณ การจ่าย บตั รประชาชนเดมิ สมคั รเขา้ มาท�ำธรุ กจิ ใหมไ่ ดท้ นั ที FOB , Cycle 6. สมาชิกท่ีต่ออายุก่อนวันหมดอายุ ระบบจะนับ ผลงานวนั ท�ี 1-15 คํานวณวนั ท�ี 16 คํานวณวนั ที� 1 จ่ายวนั ท�ี 15 วนั หมดอายใุ หม่ 1 ปี หลงั วนั หมดอายุเดิมSMB , Matching , ผลงานวนั ที� 16-สนิ � เดือน คํานวณวนั ท�ี 1 ของเดอื นถัดไป คํานวณวนั ที� 16 จ่ายวนั สนิ � เดือน    แต่ถ้าสมาชิกท่ีมาต่ออายุหลังจากหมดอายุไป Onetime ผลงานวนั ที� 1-สนิ � เดือน คํานวณวนั ท�ี 1 ของเดือนถัดไป แล้ว ระบบจะนับอายุสมาชิกไปอีก 1 ปี นับจาก คํานวณวนั ที� 1 จา่ ยวนั ที� 15 วนั ตอ่ อายใุ หม่ 7. สมาชกิ ทตี่ อ่ อายไุ ดร้ บั กรมธรรมป์ ระกนั อบุ ตั เิ หตุ ต่ออีก 1 ปี ตามอายุสมาชิก แต่สมาชิกที่ไม่ได้ต่อ อายกุ รมธรรมเ์ ดมิ กจ็ ะหมดอายตุ ามอายสุ มาชกิ เดมิ 9www.facebook.com/successmorebeing

COVER STORY นักธุรกจิ ซคั เซสมอร์ ระดับ Diamondรับต�ำแหน่ง Diamond ภายใน 6 เดือน รบั รายได้ลา่ สุด 497,000 บาท ธรนินทะลรีลล์ ะภผสัลิน รตัชรเีรศตั รนษาฐภ์ รณ์จอย เดอื นกนั ยายน 2556 นักธุรกิจระดับ Goldรินทรล์ ภัส ธนะลีละผลิน เดือนตุลาคาม 2556 นกั ธรุ กจิ ระดบั Pearl Q1 เดอื นพฤศจิกายน 2556 นกั ธุรกิจระดบั Pearl (Ruby Q1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรหิ ารธรุ กิจ จากมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ เดือนธันวาคม 2556 นักธุรกิจระดับ Rubyสวนดสุ ิต เป็นคนกรงุ เทพ อดตี เคยท�ำธรุ กจิ สว่ นตัวมาหลายอยา่ ง ตง้ั แต่ร้าน เดอื นมกราคม 2557 นกั ธุรกิจระดบั Sapphire Q1เสอ้ื ผา้ รา้ นสปา และธรุ กจิ ความงาม นอกจากนนั้ ยงั มธี รุ กจิ ของครอบครวั ทไี่ ป เดือนกุมภาพันธ์ 2557 นกั ธุรกจิ ระดับ Sapphire (Diamond Q1)เปิดรา้ นอาหารไทยอยู่ในประเทศอังกฤษ ประสบการณก์ ารท�ำธุรกจิ ส่วนตวั เดือนมีนาคม 2557 นกั ธุรกิจระดบั Diamondน้นั สอนใหร้ ้วู า่ เราไม่สามารถท่ีจะพบกับค�ำว่า Passive Income ได้เลย เจด ครั้งหน่ึงได้มีโอกาสรู้จักธุรกิจเครือข่ายจากนิตยสารฉบับหน่ึง จากการ รัชเศรษฐ์ ตรีรัตนาภรณ์ท่ีเป็นคนมุ่งม่ันแสวงหาความส�ำเร็จในชีวิต จึงตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจเครือขา่ ยและลงมือท�ำดว้ ยความมุง่ มน่ั จนไดร้ บั รายได้หลักแสนบาทต่อเดือน ได้ จบการศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรดี า้ นบรหิ ารธรุ กจิ (BBA) Asian Universityรางวลั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งประเทศ แตก่ พ็ บกบั ปญั หาและอปุ สรรคทยี่ ากจะควบคมุ หลังจบการศึกษาก็ได้เข้าท�ำงานเป็นพนักงานประจ�ำของบริษัทเอกชนแห่งได้ ท�ำใหต้ อ้ งหยดุ จากธรุ กจิ เดมิ แม้กระนั้นก็ตาม ดิฉันก็ยังมีความเชื่ออยู่ใน หนงึ่ ทที่ �ำธรุ กจิ ดา้ นเคมภี ณั ฑ์ ในทสี่ ดุ กพ็ บวา่ งานทท่ี �ำอยไู่ มส่ ามารถตอบโจทย์ใจตลอดเวลาวา่ ชวี ติ ไดใ้ นเรอ่ื งอสิ ระภาพทางการเงนิ และเวลา จนมโี อกาสไดร้ จู้ กั ธรุ กจิ เครอื ขา่ ยทแ่ี รกจากการแนะน�ำของคณุ จอย จงึ คน้ พบวา่ ธรุ กจิ นสี้ ามารถตอบโจทย์ ธรุ กจิ เครอื ขา่ ยคอื ธรุ กจิ ทด่ี ี สามารถทำ� ใหเ้ ราไปถงึ ความฝนั ชวี ติ ได้อย่างแทจ้ รงิและเป้าหมาย และเปลีย่ นคุณภาพชวี ติ ของเราให้ดีข้นึ จนทำ� ให้เราพบกบั คำ� วา่ Passive Income ไดจ้ ริง เปน็ ธรุ กจิ ทใ่ี หม้ ากกวา่ รายไดแ้ ละคณุ ภาพชวี ติ ทดี่ ยี งั มโี อกาส พฒั นาศกั ยภาพของตนไดอ้ ยา่ งเตม็ ทไ่ี มม่ คี ำ� วา่ เจา้ นาย ลกู นอ้ ง มแี ตก่ ารใหค้ วามชว่ ยเหลอื สนบั สนนุ เกอ้ื กลู กนั สรา้ งความเปน็ ทีมและพัฒนาผู้น�ำ เพื่อสร้างความส�ำเร็จร่วมกัน10 www.facebook.com/successmorebeing

“ คนอ่ืนไมใ่ หโ้ อกาสเรายงั ไม่นา่ เศรา้ เท่ากับเราไมใ่ ห้โอกาสตวั เอง Successmore คอื โอกาสของเรา ”โอกาสในธรุ กิจ Successmore การเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นท่ีจะน�ำพา เราขอขอบคุณ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ เราไปสู่ความส�ำเรจ็ ทย่ี ิง่ ใหญไ่ ด้ ประธานผู้ก่อต้ังและคุณนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร จากการทีไ่ ด้ร้จู กั กบั คุณบ๋ี เอกธนชั ผลพูนกิจ กรรมการผูจ้ ดั การ ท้ัง 2 ท่านมใิ ชเ่ ปน็ เพียงผู้กอ่ ตง้ัและคุณเหมียว พัสมน ทองแสน เป็นระยะเวลา เม่ือเราสองคน มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และผู้บริหารแต่ท่านทั้งสองยังเป็นครูผู้ประสิทธิ์กว่า 4 ปี ด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีมาตลอด ก็มาถึง Successmore ทีย่ งิ่ ใหญ่และชดั เจน เราจึงเปลีย่ น ประสาทวชิ าการสรา้ งชวี ติ ดว้ ยธรุ กจิ Successmoreเวลาที่เราสองคนได้รู้จักธุรกิจ Successmore ความคิด เลกิ ใช้ความคิดแบบเดิมๆในการท�ำธรุ กจิ ให้เราทั้ง 2 คนและเพื่อนๆ ในทีมงานของเราให้จากการเปิดโอกาสของคุณบ๋ีและคุณเหมียว และ เพราะรู้ว่าถ้าเราท�ำแบบเดิม ผลลัพธ์ก็คงไม่ต่าง ประสบความส�ำเรจ็ และมคี วามสขุ ในการพชิ ติ เปา้ได้มีโอกาสพูดคุยถึงข้อแตกต่างระหว่างธุรกิจเครือ จากเดิม เราจงึ เร่ิมต้นดว้ ยการเข้าเรียนรูร้ ะบบของ หมายตอ่ ไปขา่ ยอ่ืนๆ กับธุรกิจ Successmore ท�ำให้เราเปิด บรษิ ทั อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เขา้ ทกุ หลกั สตู รตง้ั แตห่ ลกั สตู รใจและเมื่อได้มีโอกาสฟังวิสัยทัศน์ของคุณหมอ Start Your Business With Why , Go for Gold, เราสองคนอยากจะบอกทกุ ๆทา่ นวา่ ไมส่ �ำคญันพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานผู้ก่อต้ัง และ Bronze & up Coaching นอกจากน้ันยังพาตัว ว่าคุณจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจ Successmore เมื่อไหร่คุณนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร MD นักบริหารและ เองและทมี งานเขา้ งานรายเดือน Inspiration ทุก แตส่ �ำคญั ท่ีว่า วันนคี้ ุณได้ตัดสินใจเดินเคร่ืองความนักพฒั นา จึงเกิดความมัน่ ใจ ซง่ึ ขอ้ แตกต่างทีเ่ ห็น คร้งั และงานแบบ 4 เดือนจัดคร้ังหน่ึงที่ช่ือว่า ส�ำเร็จกับธุรกิจ Successmore อย่างจริงจังแล้วได้ชัดกค็ ือ Successmore มแี นวคดิ ทางธรุ กิจเพือ่ The success ท้ังหมดน้ีถือเป็นเครื่องมือที่ทรง หรอื ยงั ถา้ คณุ จรงิ จงั คณุ กส็ ามารถสรา้ งความส�ำเรจ็สรา้ งความมน่ั คงระยะยาว เนน้ การสรา้ งคณุ คา่ เพอื่ คุณค่าและทรงพลังท่ีสุด ท่ีจะช่วยท�ำให้ทุกท่านท่ี และส่งต่อความส�ำเร็จให้แก่ผู้คนท่ีต้องการชีวิตที่ดีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความต้ังใจสร้าง เอาจรงิ สามารถประสบความส�ำเรจ็ ตามเปา้ หมายได้ กว่าเช่นเดยี วกบั คณุ ได้ ทนี่ เี่ ป็นเวทที ีเ่ หมาะกับการธรุ กจิ Successmore ดว้ ยจติ วญิ ญาณอยา่ งแทจ้ รงิ จากการเรียนรู้ตามแนวทางของบริษัทและลงมือ สรา้ งความส�ำเรจ็ ทท่ี รงคณุ คา่ แหง่ ชวี ติ อยา่ งแทจ้ รงิมกี ระบวนการสรา้ งองคก์ รแหง่ การเรยี นรทู้ จี่ ะน�ำไป ขยายธรุ กจิ อยา่ งมงุ่ มั่น ภายในระยะเวลา 3 เดือนสวู่ ฒั นธรรมองคก์ รท่ีแขง็ แกรง่ รวมถงึ กลยุทธก์ าร เราก็สามารถพิชิตรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนใน ทา้ ยทสี่ ดุ นี้ เราขอฝากเคลด็ ลบั แหง่ ความส�ำเรจ็สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งท้ัง5แบรนด์ ได้แก่ CEO ต�ำแหน่ง Ruby จึงท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจและBrand, Corporate Brand, Product Brand, มีความมั่นใจอย่างยิ่งยวดในการสร้างธุรกิจอย่าง AABCD ท่ีเราใชใ้ นการเปลยี่ นชวี ิตท่ีนี่ ดังนี้System Brand และ Leader Brand ต่อเน่อื ง >> 1. ttitude ทศั นคติท่ีดตี ่อตนเอง ผ้อู นื่ ต่อ อกี ทงั้ ดว้ ยความโดดเดน่ ของผลติ ภณั ฑค์ ณุ ภาพ จนมีความรักและความศรัทธาในความเป็นทต่ี อบโจทยท์ กุ ความตอ้ งการและกลยทุ ธท์ ชี่ ดั เจนใน ผนู้ �ำของสองผกู้ อ่ ตง้ั บรษิ ทั จงึ ลยุ งานอยา่ งหนกั และ Bสนิ ค้า ตอ่ ระบบงานและต่อบริษทัเรอื่ งการเพม่ิ สนิ คา้ อยา่ งตอ่ เนื่อง รวมถงึ นวตั กรรม ในเดอื นท่ี 6 ของการท�ำธรุ กจิ คอื เดอื นมนี าคมทผ่ี า่ นแผนการตลาดรูปแบบใหม่ที่ทรงพลังและยุติธรรม มา เรากส็ ามารถพชิ ติ ต�ำแหนง่ Diamond รบั รายได้ >> 2. elieve เชื่อมั่น บริษัท สินค้า อัพไลน์ต่อทุกกลุ่มนักธุรกิจ ท่ีส�ำคัญมีกลยุทธ์การขยาย มากกว่า 497,000 บาท มาจนถึงวนั นี้ เรามีความสาขาท่ีเป็นรูปธรรมในรูปแบบที่บริษัทเป็นเจ้าของ เชอ่ื มนั่ อยา่ งสดุ ๆ วา่ Successmore คอื ธรุ กจิ เครอื Cและตวั เอง แบบ100%ซง่ึ เปน็ การสนบั สนนุ ใหน้ กั ธรุ กจิ สามารถขยายธรุ กจิ ขา่ ยที่เต็มไปด้วยจติ วญิ ญาณแห่งการแบ่งปัน และให้เเกิดการเติบโตไดอ้ ย่างรวดเรว็ และตอ่ เนอ่ื ง ซ่งึ การสง่ มอบโอกาสความส�ำเรจ็ ทสี่ วยงามใหแ้ กท่ กุ ๆ >> 3. hallenge มองปัญหาและอุปสรรคให้สาขาน้ันยังเป็นสาขาแบบมีพื้นท่ีให้นักธุรกิจใช้จัด คนได้มากมายอย่างไร้ขีดจ�ำกัด สิ่งท่ียิ่งใหญ่กว่า เป็นบททดสอบ ท่ีใดมีปัญหา ท่ีนั่นต้องการคนมีประชุมได้อกี ด้วย น่นั คือเป็นทง้ั Service Center, ความส�ำเร็จที่ได้รับในวันน้ี คือ คุณค่าแห่งชีวิตที่ คุณค่าไปช่วยแก้ไข ย่ิงเอาชนะอุปสรรคปัญหาท่ีTraining Center และ Shopping Center Successmore มอบให้ ยาก ขน้ึ ๆ ยงิ่ มโี อกาสครอบครองความส�ำเรจ็ ทมี่ าก Dขน้ึ ตามล�ำดับ 4. o it now ท�ำทนั ที แบบไมม่ ีข้อแม้ ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกท่านยืนหยัดจนกว่าจะบรรลุ เป้าหมาย เราสองคนท�ำได้ ทุกท่านก็ท�ำได้เช่น เดียวกัน 11www.facebook.com/successmorebeing

SALE TIPเซลล์ทิปฉบับน้ี สำ�หรับคนท่ีต้องการเอาชนะความกลัวท่ีเป็นอุปสรรคตัวใหญ่ของความสำ�เร็จในอาชีพต้องไม่พลาด เพราะเป็นฉบับแนะนำ�เคล็ดลับในการเอาชนะความกลัวสามอันดับต้นๆที่เป็นหนามแทงใจของคนทำ�งานด้านการขาย เชิญตดิ ตามไดเ้ ลยครับความกลัวความล้มเหลว ความกลัวการถูกปฏเิ สธ ความกลวั การถกู คนอน่ื มองไมด่ ี สมยั ทค่ี ุณยงั เป็นเดก็ คณุ จะมคี วามกล้า หลายคนทที่ �ำ เกยี่ วกับงานขาย ไมก่ ลา้ หลายคนไม่กล้าออกไปน�ำเสนอการในการลองผิดลองถูกโดยไม่มีความกลัวต่อความล้มเหลว คุณเคยลองคลาน ลองนั่ง ออกอาวธุ เพราะกลัวถูกปฏเิ สธ เหมือนนัก ขาย แม้กระทั่งกับเพ่ือนสนิท เพราะกลัวลองเดิน ลองวิ่ง ลองพูด ลองขี่จักรยาน มวยทีก่ ลวั หมัดคู่ต่อสู้ ความกลัวถูกปฏิเสธ ถูกเพื่อนมองไม่ดี นักขายท่ียังมีอาการนี้จากทำ�ไม่ได้ ในที่สุดคุณก็ทำ�สิ่งเหล่านี้ได้ เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการ อยู่ คอื นักขายที่ยังไมศ่ รัทธาตอ่ ตนเองและทงั้ หมด เพราะคณุ ไมม่ คี วามรสู้ กึ กลวั วา่ คณุ การยอมรับจากคนอื่น ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ ตอ่ วชิ าชพี ยงั ไมม่ นั่ ใจในคณุ คา่ ทต่ี นเองสง่จะลม้ เหลว แตพ่ อคณุ โตขน้ึ คณุ เรม่ิ คดิ มาก แปลความการปฏเิ สธของผอู้ นื่ วา่ คอื การไม่ มอบออกไป ยงั คดิ วา่ ถา้ ไมเ่ กยี่ วขอ้ งกบั สง่ิ ท่ีขน้ึ คณุ กลวั วา่ คณุ จะท�ำ เรอ่ื งนนั้ เรอ่ื งนไี้ มไ่ ด้ ยอมรบั ตนเอง บางคนยงั ไมท่ นั ไดอ้ อกไปน�ำ น�ำเสนอ ตัวเองจะดูดกี ว่าคณุ เรมิ่ มีความกลวั ผดิ พลาด กลัวว่าคุณจะ เสนอเลย กค็ ดิ ไปเองก่อนวา่ จะโดนปฏเิ สธลม้ เหลว กลวั คนจะไมย่ อมรบั คณุ เนอื่ งจาก จนกา้ วขาไมอ่ อก ทางแกม้ ที างเดยี วคอื ตอ้ ง ดังนั้นทางแก้คือ ถามตอบตัวเองให้ลกึ ๆแล้ว คณุ เรยี กร้องการดูดี ดเู ท่จากคน รับรู้คุณค่าของตัวคุณเองและสิ่งท่ีคุณนำ� เข้าใจว่า คุณท�ำอะไรอยู่ ส่ิงท่ีคุณท�ำคืออนื่ มที างเดยี วทคี่ ณุ จะแกค้ วามกลวั ความ เสนออย่างชัดเจน ให้มั่นใจว่าตัวคุณและ อะไร คณุ ค่าทแ่ี ทจ้ รงิ ของมนั คืออะไร มนัล้มเหลวคือคุณต้องมองในมุมท่ีว่า ไม่มี สิ่งที่คุณนำ�เสนอมีคุณค่าคู่ควรต่อผู้มุ่งหวัง คู่ควรกับคุณหรือคุณคู่ควรกับมันหรือไม่ความล้มเหลว มีแต่บทเรียนเท่าน้ัน เมื่อ ของคณุ การท่ีเขาปฏเิ สธ ไม่ใชก่ ารปฏิเสธ ถ้าค�ำตอบของสิ่งที่คุณท�ำมีประโยชน์ต่อคุณต้องการมีชีวิตที่ดีข้ึน คุณต้องกล้าทำ� ตัวคุณ แต่เป็นเพราะมุมมองความเข้าใจ ชีวิตของผู้คน ขอให้คุณจงพัฒนาตนเองส่ิงที่ไมเ่ คยท�ำ มาก่อน ต้องยนื หยดั นานพอ ต่อคุณค่าในส่ิงที่คุณนำ�เสนอของเขายังไม่ เพื่อน�ำเสนอแบบมืออาชีพให้ได้ ใส่สมาธิจนกว่าจะเกิดความชำ�นาญในงานที่คุณทำ� ตรงกับของคุณ ก็ต้องเคารพมุมมองขณะ เตม็ ทก่ี บั การน�ำเสนอคณุ คา่ โดยไมว่ อกแวกในช่วงแรกท่ีอยรู่ ะหวา่ งฝกึ ฝน อย่าไปหว่ ง น้ันของเขา เวลาผ่านไปเขาอาจมีมุมมอง ในที่สดุ ความกลัวขอ้ นก้ี จ็ ะหายไปเองการต้องดดู มี ากจนเกนิ ไป ให้เป็นหว่ งเร่ือง ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น ก็สามารถกลายเป็นการเปลย่ี นแปลงตนเองมากกวา่ เพยี งแคน่ ี้ ลูกค้าของคณุ ได้กจ็ ะท�ำ ใหค้ ณุ มคี วามกลา้ ในการขยายธรุ กจิของคณุ มากขึน้ แล้วครบั12 www.facebook.com/successmorebeing

MORE GURU9 ขั้นตอนสู่การรวมศูนย์พลัง เพ่ือการพิชิตเป้าหมายให้อยู่หมัดมอร์กูรูฉบับนี้ ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 9 ขั้นตอน 5. วางแผนการทำ� งานรายวนั รายสัปดาหแ์ ละสู่การรวมศูนย์พลัง เพื่อการพิชิตเป้าหมายให้อยู่หมัด รายเดอื นดงั นคี้ รบั คณุ ต้องวางแผนงานใหส้ อดคลอ้ งกับเป้าหมายท่คี ุณตง้ั ไว้ เช่น แผน1. ระบุเป้าหมายทีค่ ณุ ตอ้ งการจริงๆ ในแตล่ ะ งานการสปอนเซอร์คนใหม่ แผนงานการสอนงานทีมงาน แผนงานการช่วงเวลาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งเป็น จัดประชมุ เพราะถ้าคุณไมม่ แี ผนงาน คุณจะท�ำแบบสะเปะสะปะจนยาก ทจ่ี ะท�ำนายผลลพั ธ์เปา้ หมาย 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปแี ละ 5 ปี การสรา้ งชวี ติ อยา่ งทคี่ ณุ ตอ้ งการ เรม่ิ ตน้ จากการทคี่ ณุ สามารถระบอุ อก 6. ก�ำหนดและจัดหาทรัพยากรที่ต้องใช้ตาม แผนงานมาได้ชัดๆ ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆ หากเป็นความส�ำเร็จในการท�ำธุรกิจซคั เซสมอร์ คณุ ตอ้ งบอกได้วา่ ในระยะเวลาดงั กลา่ วขา้ งต้น คุณตอ้ งการ ในแต่ละแผนงานท่ีวางไว้ คุณมีความจ�ำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบางบรรลุต�ำแหน่งอะไร ต้องการมีรายได้เท่าไร ท้ังนี้ต้องเป็นเป้าหมายที่คุณ อย่างเพื่อให้คุณสามารถท�ำตามแผนงานได้ ซ่ึงอาจเป็นทรัพยากรบุคคลต้องการจริงๆ ไม่ใช่เป้าหมายท่ีคนอื่นบอกให้คุณเขียน ดังนั้น ขอให้คุณ บัตรเข้างานต่างๆ สินค้าทดลอง หัวใจที่มุ่งม่ัน ทั้งหมดนี้ถือเป็นปัจจัยใส่เขียนเป้าหมายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือความชัดเจนให้ได้ตั้งแต่ เข้าไปในงานเพอ่ื ใหเ้ กดิ ผลลพั ธ์ จงึ จ�ำเป็นที่จะต้องเตรียมไว้แตต่ ้นตอนน้เี ลยครบั 7. ก�ำหนดตัวช้ีวดั ความก้าวหน้าระหว่างทาง2. ระบุคุณค่าที่คุณได้รับจากการบรรลุเป้าหมายนี้ เน่ืองจากเป้าหมายที่คุณวางไว้ เป็นรายเดือน รายปี หากคุณก้ม หนา้ กม้ ตาท�ำโดยไมอ่ า่ นผลทบ่ี อกความกา้ วหนา้ เมอ่ื ถงึ ก�ำหนดเวลา คณุ ก็ เปา้ หมายทค่ี ณุ ตอ้ งการบรรลเุ ปน็ เรอื่ งเกย่ี วกบั วตั ถุ ซง่ึ เปน็ เรอ่ื งของเหตุ จะปรับแกไ้ ม่ทัน ดังนั้น คุณจงึ ตอ้ งมปี ้ายบอกคะแนนในระหวา่ งทางเป็นและผล ในขณะทมี่ นษุ ย์ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรสู้ กึ เพ่อื ให้คุณมี ตวั ชว้ี ดั ความกา้ วหนา้ ซงึ่ ตวั ชวี้ ดั อาจเปน็ จ�ำนวนคนใหมท่ เี่ ขา้ รว่ มธรุ กจิ กบัอารมณค์ วามรสู้ กึ ทเี่ ปย่ี มพลงั จนสามารถยนื หยดั พชิ ติ อปุ สรรคปญั หาตา่ งๆ ได้ คุณในแต่ละสปั ดาห์ คะแนนพวี ขี ้างซา้ ย ขวาในแต่ละชว่ งเวลา เมื่อคุณมีคุณจ�ำเป็นต้องหาความหมายและคุณค่าของการบรรลุเป้าหมายนั้นให้ได้ ตวั ชว้ี ดั ระหวา่ งทาง คณุ กจ็ ะปรบั เปลย่ี นการท�ำงานของคณุ เพอ่ื ใหม้ โี อกาสเช่น การบรรลุเป้าหมายมีรายได้ 200,000 บาทกับซัคเซสมอร์ของคุณ บรรลุเป้าหมายได้มากท่สี ดุอาจมีคุณค่าในด้านความเป็นพ่อของลูกที่สามารถให้ส่ิงดีๆ ในชีวิตแก่ลูกของคุณ เปน็ ตน้ 8. ลงมือท�ำและประเมินว่าคุณก�ำลังได้รับ ผลลัพธ์อะไรอยใู่ นแต่ละชว่ งเวลา3. ระบคุ วามเชื่อสง่ เสริมที่คุณจ�ำเปน็ ตอ้ งมี การแปรแผนงานสกู่ ารปฏบิ ตั ิอย่ทู ่กี ารลงมอื ท�ำอยา่ งต่อเน่ือง ในขณะ เขียนความเช่ือส่งเสริมตัวคุณในการสร้างความส�ำเร็จของชีวิตออก เดยี วกนั คณุ กต็ อ้ งประเมนิ ผลลพั ธท์ คี่ ณุ ไดร้ บั ในแตล่ ะสปั ดาห์ แตล่ ะเดอื นมาหลายๆความเชื่อ เชน่ ฉันเป็นคนทเ่ี ขา้ กบั คนไดง้ ่าย ฉันเปน็ คนทสี่ �ำเรจ็ ที่ผ่านไปด้วย เพื่อจะได้ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ แผนการและความเข้มข้นให้ย่ิงใหญ่ ฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน เป็นต้น เมื่อคุณเขียนความ สอดคล้องตอ่ การบรรลุเป้าหมายเช่ือออกมาแล้ว ให้ตอกย้�ำความเช่ือนั้นทุกๆวัน จนกระท่ังคุณไม่มีความสงสยั หลงเหลอื อยูเ่ ลย 9. ปรับเปลย่ี นแผน วิธกี ารและลงมอื ทำ� ใหม่ เมอ่ื คณุ ประเมนิ ผลแลว้ รวู้ า่ อะไรทที่ �ำแลว้ ไมไ่ ดผ้ ล คณุ ตอ้ งรบี ปรบั เปลยี่ น4. ระบถุ งึ อปุ สรรคทค่ี ณุ ตอ้ งเอาชนะในเสน้ ทาง เพอ่ื ใหเ้ กดิ ผลลพั ธท์ แี่ ตกตา่ งไปจากเดมิ เพราะถา้ คณุ ตอ้ งการผลลพั ธท์ แ่ี ตกสูเ่ ปา้ หมาย ตา่ ง คุณต้องใช้การกระท�ำที่แตกตา่ งเทา่ นน้ั ระบอุ ปุ สรรคทเี่ ปน็ ธรรมชาตทิ ค่ี ณุ ตอ้ งเจอ เชน่ การถกู ปฏเิ สธหรอื คนที่ หากคุณทำ�ตาม 9 ขั้นตอนนี้อย่างมีวินัยและทำ�อย่างต่อเนื่องเขา้ รว่ มธรุ กจิ กบั คณุ ยงั ไมเ่ อาจรงิ หรอื คนบางคนไมไ่ ดด้ ง่ั ใจคณุ เมอื่ คณุ ระบุ คุณจะเป็นคนหน่ึงท่ีประสบความสำ�เร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ออกมาชดั เจน คุณก็จะไมพ่ บกับส่งิ ทท่ี �ำใหค้ ณุ แปลกใจ ท�ำใหค้ ุณสามารถ อยา่ งแนน่ อนครับหาทางเอาชนะอุปสรรคได้ดีข้ึน 13www.facebook.com/successmorebeing

See also  [NEW] | เสื้อ แขน ยาว กางเกง ขา ยาว - PINKAGETHAILAND

EXECUTIVE FOCUSสาขาพษิ ณโุ ลก 394/21-22 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก Tel : 084-886-2296 เปิดทำการทุกวนั ยกเว้นวันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.สาขาอยุธยา 11/9 ม.1 ต.ประตชู ยั อ.เมือง จ.พระนครศรอี ยุธยา Tel : 035-953-207 เปดิ ทำการทกุ วนั ยกเว้นวนั พุธ เวลา 10.00 – 19.00น. สาขานครศรีธรรมราช 248 ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel : 086-372-5756 / 092-380-5444 สาขานวนคร เปิดทำการทกุ วนั ยกเว้นวันศกุ ร์ เวลา 10.00 – 19.00น. 98/1 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนงึ่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุ ธานี 1212014 www.facebook.com/successmorebeing Tel : 02-9082291 กด 0 / 086-3564869 เปิดทำการทุกวนั ยกเวน้ วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.

INSPIRE By : นพกฤษฏ์ิ นิธเิ ลิศวิจิตรควดัชานมีตสัวชำ� วี้เรัด ็จต้นทางท่สี ามารถทำ� นายอนาคตของ คณุ ได้ สวสั ดีครบั นกั ธรุ กจิ ซัคเซสมอร์ผ้มู ่งุ มั่นต่อการสรา้ งความส�ำเรจ็ ทุกทา่ น อนิ สปายฉบับน้ี ผมจะแบง่ ปันในส่วนของปัจจยั ต้นทางท่ีเปน็ ตวั ก�ำหนดความส�ำเรจ็ ของตวั คณุ ซง่ึ ผมขอเรยี กวา่ ดชั นตี วั ชวี้ ดั ตน้ ทาง ซงึ่ เมอื่ คณุ ท�ำความเขา้ ใจเรอื่ งนแี้ ลว้ คณุ กจ็ ะสามารถท�ำนายผลลพั ธช์ วี ติ ของตวั คณุ รวมถงึ ผลลพั ธข์ องทกุคนในองคก์ รของคณุ ได้ แมว้ า่ ปจั จยั เหลา่ นจ้ี ะเปน็ ตวั ท�ำนายผลทแี่ มน่ ย�ำ แตค่ นสว่ นใหญม่ กั จะมองขา้ มและไมล่ ะเอยี ดออ่ นพอทจี่ ะใสใ่ จ ปจั จยั ทผ่ี มก�ำลงั หมายถงึนน่ั กค็ อื กระบวนการเรยี นรู้ ฝกึ ฝน พฒั นาตนเอง กจิ กรรมท่ีคุณเลอื กท�ำและอารมณ์ระหวา่ งวนั ทอ่ี ยู่กับตวั คณุ ทัง้ สามปัจจัยนี้ เปน็ ตวั ชี้เปน็ ชี้ตายตอ่ ผลลัพธท์ ่ีจะเกดิ ข้นึ ดงั นนั้ หากผลลัพธ์ท่ีคุณตอ้ งการคอื ความส�ำเรจ็ ที่มากกว่า คุณจ�ำเป็นตอ้ งเข้าใจและก�ำกับดแู ลท้ังสามปจั จัย ดังนี้1. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองราย จงจ�ำไวว้ า่ หากคุณต้องการมผี ลลพั ธท์ ี่ดี คุณ เหมือนถูกพ่อแม่บังคับ คุณจะไม่มีวันที่จะท�ำสปั ดาห์ ต้องออกแบบกิจกรรมหรือเน้ืองานในแต่ละวัน ส่ิงนั้นได้ดี จงจ�ำไว้ว่า หากในแต่ละวันคุณมีแต่ ให้สอดคลอ้ งกบั เป้าหมายของคุณ เชน่ เนอ้ื งาน อารมณก์ ลวั หอ่ เหีย่ ว หดหู่ เหนือ่ ยหน่ายและส้นิ มนุษย์ทุกคนที่ประสบความส�ำเร็จอยา่ งยง่ั ยืน เกี่ยวกับการแบ่งปันโอกาส การแนะน�ำสินค้า หวัง คุณจะไม่มีวันท่ีจะสร้างผลงานท่ียิ่งใหญ่ได้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลท่ีเก่งในสาขาอาชีพนั้นๆ การสอนงาน การโค้ชช่ิง การเคล่ือนบัตรงาน ในทางตรงกนั ขา้ ม หากคณุ สามารถท�ำใหต้ วั คณุ อยู่และคนเกง่ สว่ นใหญก่ เ็ รม่ิ ตน้ จากคนไมเ่ กง่ มากอ่ น ตา่ งๆ การสรา้ งสายสัมพนั ธก์ บั คนในองคก์ ร การ ในสภาวะเปย่ี มพลงั มคี วามตื่นเต้น กระตอื รือรน้แตเ่ ขามกี ารเรยี นรแู้ ละพฒั นาตนเองอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ก�ำกับดูแลองค์กร การจัดประชุมและการเรียนรู้ กระปร้ีกระเปรา่ สดใส มคี วามรักความปรารถนาจนกลายเป็นคนเกง่ ในท่สี ุด ทง้ั จากการเขา้ อบรม การฟงั ซีดี การอ่านหนงั สอื ดีและมีความหวัง คุณก็จะสามารถออกไปท�ำ และการพูดคุยกับผู้รู้ หากเป้าหมายของคุณคือ กิจกรรมท่ีใช่อย่างมีเสน่ห์ จนท�ำให้ผู้อื่นสัมผัสถึง ดงั นั้น หากคุณต้องการประสบความส�ำเรจ็ ใน การประสบความส�ำเร็จในระดับสูง คุณก็ต้องท�ำ พลงั และเสนห่ ใ์ นตวั คณุ ได้ ซง่ึ กจ็ ะสง่ ผลท�ำใหก้ ารธุรกิจซัคเซสมอร์ คงต้องเข้าเรียนรู้ อ่านหนังสือ กิจกรรมต่างๆที่ว่ามาอย่างเข้มข้น ซ่ึงถือว่าเป็น ท�ำงานในแต่ละวันของคุณมีโอกาสท่ีจะประสบเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนคุณเก่งข้ึนๆ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีคุณต้องการ ความส�ำเร็จมากย่ิงขึ้น และเป็นสิ่งท่ีคุณสามารถในทุกๆสัปดาห์ เม่ือเก่งขึ้น คุณจะสามารถสร้าง ถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับกิจกรรมเหล่าน้ีอย่างมีวินัย ท�ำนายผลลัพธ์ท้ังของตัวคุณและของทีมงานได้ผลงานได้มากขึ้นและยังสามารถดูแลสอนงาน คุณก็สามารถท�ำนายผลความก้าวหน้าของคุณได้ ลว่ งหน้าเช่นเดียวกันคนในองค์กรได้ดีขึ้นอีกด้วย ความส�ำเร็จของคุณ อย่างแน่นอน ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณใช้เวลากจ็ ะถูกยกระดับให้สงู ขน้ึ ตามล�ำดับ ซ่ึงการพฒั นา ตลอดวนั ตลอดเดอื นของคณุ กบั กจิ กรรมอน่ื ทน่ี อก ท่านนักธรุ กิจซัคเซสมอร์ทีร่ กั ครบั ความส�ำเรจ็เปลย่ี นแปลงตนเองรายสปั ดาห์ สามารถท�ำนายถงึ เหนือจากนี้ คุณก็สามารถท�ำนายผลได้ล่วงหน้า ในชีวติ ของคณุ คุณต้องเปน็ ผู้รบั ผิดชอบ หากวันระดับความส�ำเร็จท่ีคณุ จะไดร้ บั เลยว่าเป้าหมายของคุณจะไม่บรรลุอย่างแน่นอน น้ีชีวิตยังเดินทางมาไม่ถึงจุดที่คุณต้องการจริงๆ เช่นเดียวกัน จงให้เวลาส�ำหรับการน่ังทบทวนถึงการลงทุน2. กิจกรรมท่ีคณุ เลอื กท�ำในแต่ละวัน เรื่องการเรียนรู้พัฒนาตนเองของคุณ กิจกรรม 3. อารมณ์ที่คุณใช้ชีวิตหรือท�ำ รายวนั รายสปั ดาหข์ องคณุ และอารมณท์ ค่ี ณุ ท�ำ คุณและผม ต่างมีภารกิจมากมายที่ต้องท�ำ กิจกรรมตา่ งๆ ในแต่ละวัน กจิ กรรมเหลา่ นน้ั ในแตล่ ะวนั ปรบั เปลย่ี นบางสง่ิและต้องรับผิดชอบ แต่ทว่าทุกๆ กิจกรรมท่ีคุณ บางมุม บางอารมณ์ ด้วยหวั ใจทเ่ี ปดิ รบั ผมเชอ่ืท�ำในแต่ละวัน มีคุณค่าต่อการเคล่ือนตัวคุณไป ในหลักการสร้างความส�ำเร็จของมนุษย์น้ัน ม่ันว่า ชวี ิตของคณุ จะไปไดไ้ กลกว่านอี้ กี เพราะส่เู ป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน ดังนน้ั ตัวชีข้ าดความ อารมณ์ย่ิงใหญ่กว่าเหตุผลเป็นร้อยเท่า เพราะ ทัง้ การเรียนรู้ กจิ กรรมและอารมณ์ เปน็ ดชั นีชี้วดัส�ำเร็จของคุณจึงไม่ได้วัดจากการท่ีคุณท�ำมาก อารมณ์เปน็ เรอ่ื งเดยี วกันกบั พลังในตัวคณุ แม้วา่ ความส�ำเรจ็ ที่ต้นทางครับหรือท�ำน้อย ประเด็นหลักอยู่ตรงท่ี คุณได้ท�ำใน คณุ จะออกแบบและเลอื กกจิ กรรมทถ่ี กู ตอ้ ง แตถ่ า้กิจกรรมหรอื เนอ้ื งานทีใ่ ชห่ รอื ไม่ ส่งิ ทใี่ ช่ของคุณ คุณออกไปท�ำกิจกรรมแบบซังกะตาย ฝนื ใจสดุ ๆ สวสั ดีครับกบั ของผมไม่จ�ำเปน็ ตอ้ งเหมือนกัน เพราะเราอาจมเี ป้าหมายหรอื สง่ิ ทตี่ ้องการจรงิ ๆ ไมเ่ หมอื นกนั 15www.facebook.com/successmorebeing

GUIDE TIPBy : MR. MORE MANเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ผ่านไปอีก 2 ความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมของผู้ออกแบบ ภายในโบสถ์ซากาด้า แฟมิเลีย ถูกออกแบบมาเดือนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ การท�ำคุณสมบัติ ถ้าสร้างเสร็จจะเป็นโบสถ์ที่มีความสูงท่ีสุดในโลก อยา่ งชาญฉลาด โดยทผ่ี อู้ อกแบบไดค้ �ำนงึ ถงึ ทศิ ทางเพ่ือเก็บคะแนนท่องเท่ียวท้ังทริปเล็ก “Moving โดยจะมีความสูงกว่า 170 เมตร จึงท�ำให้โบสถ์น้ี ของแสงแดดที่จะตกกระทบกระจกสีต่างๆ ท�ำให้more trip” ล่องเรือส�ำราญ Superstar ดยู ิง่ ใหญต่ ระการตา มองเห็นไดแ้ ต่ไกล มีการคาด เกิดลวดลายสีสันสวยงามภายใน การออกแบบVirgo ที่ฮ่องกงและมาเก๊าก็ใกล้จะจบโปรโมชั่น การณ์ว่าโบสถ์น้ีจะก่อสร้างต่อไปอีกหลายสิบปี ท่ีมีลวดลายโค้งมนงดงามซึ่งยากต่อการพรรณาในเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว รวมท้ังทริปใหญ่ ถึงจะเสรจ็ สมบรู ณ์ อย่างไรกต็ ามโบสถน์ ไ้ี ด้รบั การ ประกอบกับความสงู โปรง่ และกว้างขวางของโบสถ์“Successmore world experience” ล่อง ยอมรบั ใหเ้ ปน็ มรดกโลก UNESCO World Heritage ถอื เปน็ สถานทที่ ต่ี อ้ งสมั ผสั ดว้ ยสายตาทา่ นเอง แลว้อภิมหาเรือส�ำราญระดับโลก Liberty of the ไปเรยี บรอ้ ยแลว้ ตง้ั แตย่ งั สรา้ งไมเ่ สรจ็ ผทู้ อ่ี อกแบบ จะหายสงสัยว่าเพราะเหตุใดสร้างมากว่า100ปีถึงseas ในท้องทะเล Mediterranean ในปี 2558 โบสถน์ ี้คือ แอนโทนี่ เกาด้ี (Antoni Gaudí) ซึ่ง ยังสร้างไม่เสรจ็ทพ่ี ง่ึ จะเรม่ิ เกบ็ คะแนนกนั มอร์แมนขอเอาใจช่วยให้ เป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองบาร์เซโลน่าทกุ ๆ ทา่ นมแี รงบนั ดาลใจเขม้ พอทจ่ี ะเตมิ เตม็ ชีวิตใน และยงั รวมถึงอกี หลายๆ สงิ่ กอ่ สร้างในเมืองนที้ จี่ ะเรื่องการท่องเท่ียวที่ Successmore จัดเตรียม พูดถงึ ตอ่ ๆ ไปอกี ดว้ ยไว้ให้ ขอให้มีพลังและสนุกกับการแบ่งปันโอกาสเพ่ือยกระดับชีวิตของผู้คนให้มากข้ึน สัญญากันหน่อยได้ไหมว่า “เราจะท่องโลกกว้างด้วยกันตลอดไป”ฉบับน้ี มอร์แมนจะน�ำพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกตามเมืองส�ำคัญในโปรแกรมลอ่ งอภมิ หาเรอื ส�ำราญระดบั โลก Libertyof the seas ในทอ้ งทะเล Mediterranean ตามสัญญาก่อน โดยเร่ิมต้นจากเมืองบาร์เซโลน่าประเทศสเปน ซ่ึงเป็นเมืองท่าท่ีมอร์แมนจะน�ำพาทุกๆ ท่านขึ้นอภิมหาเรือส�ำราญ Liberty of theseas เพื่อเรมิ่ ตน้ เดินทางจากเมือง บารเ์ ซโลน่าไปยังเมืองทา่ อน่ื ๆ ในแต่ละประเทศ• บารเ์ ซโลน่า ประเทศสเปนบาร์เซโลน่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าส�ำคัญรมิ ทะเลเมดเิ ตอรเ์ รเนยี น เปน็ เมอื งหลวงของแควน้หนง่ึ ในสเปนทชี่ อ่ื วา่ คาตาโลเนยี (Catalonia) หรอืที่คนไทยจะคุ้นกับค�ำว่าแคว้นคาตาลัน โดยที่ชาวเมืองน้ีพูดภาษาคาตาลัน ซึ่งจะแตกต่างจากภาษาสเปน โดยจะเป็นก่ึงๆ ภาษาสเปนปนกับภาษาฝรัง่ เศส เมอื งบาร์เซโลนา่ มสี ถานที่ท่องเทย่ี วที่เปน็ไฮไลท์ของเมอื งอยู่มากมาย• Sagrada Familia (ซากาด้า แฟมิเลยี )น่ีคือโบสถ์ที่มีความสูงโดดเด่นมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซึง่ ไดก้ อ่ สร้างมายาวนานกวา่ 100 ปแี ลว้แต่กย็ ังไมเ่ สรจ็ สมบรู ณเ์ นอื่ งจากปัญหาหลายอยา่ งเช่น ปัญหาสงครามกลางเมืองในยุคก่อน ปัญหา16 www.facebook.com/successmorebeing

• La Rambla street (ถนน อาลัมบรา) ถนนท่องเที่ยวใจกลางเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุด ของเมืองบาร์เซโลน่า ทอดยาว1.2กิโลเมตร สอง ข้างถนนเต็มไปด้วยร้านขายของท่ีระลึกส�ำหรับนัก ท่องเท่ียว สินค้าพ้ืนเมือง ผัก ผลไม้และร้านค้า ต่างๆเรียงรายอยู่เต็มสองฝั่งถนน ถ้าหากมาเย่ียม เยือนถนนเส้นนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะพบเห็นนัก แสดงข้างถนนจ�ำนวนมากให้เราได้ชื่นชมความ สามารถและถา้ มาตรงกบั วนั ทมี่ กี ารแขง่ ขนั ฟตุ บอล นัดใหญๆ่ ของทมี บาร์เซโลนา่ ชาวเมืองจะมาเฉลิม ฉลองชัยชนะกันบนถนนแห่งนี้หลังจากจบเกม บนถนนสายนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ ชอื่ Centre d Art Santa Monica โรงโอเปรา่ ชือ่ Gran Teatro de Liceu สดุ ปลายถนนมอี นสุ าวรยี ์ นักเดินเรือคนส�ำคัญของโลกคือ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ซึ่งได้ค้นพบโลกใหม่และกลับมาข้ึนบกที่เมือง บาร์เซโลน่าตรงท่าเรือน้ี ลักษณะของอนุสาวรีย์เป็นเสาหินสูง ตรงปลายเสามีรูปของโคลัมบัสหล่อด้วย• Casa Batlló (คาซ่า บาทโิ ยว่ ) บรอนซต์ ง้ั สูงเด่นอยู่ • Park Güell (ปารค์ กูเอล)บ้านของมหาเศรษฐที ไ่ี ด้วา่ จา้ ง ศลิ ปนิ เอก AntoniGaudí ให้ออกแบบ ด้านหน้าอาคารตกแต่งสวย เป็นสวนสาธารณะท่ีเปิดให้เข้าชมฟรีและไม่ควร พลาดในการเย่ียมชม เพราะในสวนเต็มไปด้วยเตะตาเป็นลวดลายงดงามด้วยโมเสคหลากสี เช่น ศิลปะจ�ำนวนมากท่ีดูแปลกตาที่ถูกออกแบบโดยฟา้ มว่ งออ่ น เขยี ว โดย Antoni Gaudí ลงมอื เอง Antoni Gaudí ซง่ึ บา้ นของเค้ากอ็ ยู่ในสวนนอ้ี ีกสั่งชา่ งให้กรุ จัดลาย ไลส่ ี ซ่งึ ต้องใชค้ วามประณตี ด้วย สวนแหง่ นี้ต้งั อยู่บนยอดเขา หากข้ึนไป ณ จดุละเอยี ดออ่ น ท�ำออกมาแลว้ ลวดลายสวยงามมากๆ สูงสุดแล้วจะเห็นวิวของทั้งเมืองยาวไปจนถึงขอบเสาตกแต่งหน้าบ้านเหมือนโครงกระดูกมังกร ชายฝั่งทะเลซ่ึงสวยสดงดงามมากโดยเฉพาะตอนระเบียงตึกออกแบบได้งดงามอ่อนช้อยสวยสะดุด พระอาทติ ย์ตกดนิตา ดูเหมอื นหวั กะโหลก เป็นหนึง่ ในอาคารท่ีมีผ้คู นจากทว่ั โลกถา่ ยภาพมากทส่ี ดุ และ UNESCO ไดข้ น้ึทะเบยี นให้ Casa Batlló เปน็ มรดกโลกในปี 2005• La Pedrera (ลา เปเดอลา่ ) • Camp Nou สนามฟตุ บอลทมี Barcelona FCเปน็ อกี สถานทที่ ่ี UNESCO ไดข้ น้ึ ทะเบยี นเปน็ มรดก เป็นสนามฟตุ บอลขนาดใหญ่ทอ่ี อกแบบได้สวยงามมีชื่อเสียงโด่งดงั ไปทว่ั โลก สามารถรองรับแฟนบอลได้โลกในปี 1984 ซง่ึ เปน็ อกี หนง่ึ ในงานสถาปตั ยกรรม ประมาณ100,000คน ถือวา่ จุแฟนบอลได้มากเปน็ อันดบั 6ของโลก เปดิ ใช้เมื่อปีคศ.1957 เป็นสนามเหยา้ ของทมี ฟตุ บอล Barcelona FC ท่ีมเี กยี รตปิ ระวัตมิ ากมายและมนี ักเตะอนั ดับหน่งึ ของโลกคนลา่ สุดอยา่ ง7 แหง่ ของ Antoni Gaudí ทเี่ ป็นมรดกโลก เป็น ลีโอเนล เมสซ่ี อยใู่ นทีมนี้ด้วยอาคารอพารท์ เมน้ ท์และส�ำนกั งานใหเ้ ช่าสูง 8 ชน้ั ท้ังหมดน้ีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเมืองบาร์เซโลน่า มอร์แมนรับรองว่าจะสร้างความเป็นงานออกแบบอาคารงานสุดท้ายของ Antoni ประทับใจและเป็นประสบการณ์การท่องเท่ียวที่ท�ำให้ทุกๆ ท่านจดจ�ำไม่รู้ลืมแน่นอน หลังเท่ียวชมเมืองGaudí ก่อนจะอุทิศชีวิตท่ีเหลือในการสร้างโบสถ์ บาร์เซโลน่า มอร์แมนจะน�ำทุกๆ ท่านเช็คอินขึ้นอภิมหาเรือส�ำราญ Liberty of the seas เพื่อมุ่งหน้าSagrada Famií lia จดุ เด่นสุดคอื ราวระเบยี งเหล็ก สู่เมืองคานส์ เมืองนีซ เมืองกราซประเทศฝรั่งเศสและเมืองมอนติคาร์โล ประเทศโมนาโค แล้วเรามาด้านหน้าอาคารท่ีสวยโดดเด่นแปลกตาท�ำด้วยเศษ ติดตามเรื่องราวของเมืองต่างๆ เหล่านี้ในฉบับถัดๆ ไป แล้วพบกันครับเหลก็ แต่ดดั ไดส้ วยงามเปน็ งานศลิ ป์ทอ่ี อกแบบได้สวยงามมาก 17www.facebook.com/successmorebeing

LINE ZONEดดู วงประจ�ำเดอื นพฤษภาคม-มิถนุ ายนCAPRICORN ARIES CANCER14 ม.ค.-12 ก.พ. 15 เม.ย.-14 พ.ค. 17 ก.ค.-16 ส.ค.ธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระ จะได้รับงาน กระตือรือรน้ ในการท�ำงาน มเี กณฑ์ใช้จ่าย งานวุ่นวายด้านเอกสาร จะไดเ้ งนิ ลว่ งเวลาจากมิตร อาชีพอน่ื ๆ ได้ผลดี ผู้ร่วมงานเพศ เพื่อปรับปรุงทท่ี �ำงาน ระวงั ความรักอนั เกิด สองเท่า ได้ทรัพย์สินทองรูปพรรณจากตรงข้ามคอยชี้แนะ การเงินคล่องตัว จะมี จากความใคร่ของผู้ที่มาชอบ คนท่ีมีคู่รักมี ญาติผใู้ หญ่ ความรกั ขดั ใจกัน มีเกณฑจ์ ะได้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ คนโสดพบคนถูกใจ ความสมั พนั ธ์ทบั ซอ้ นในเรือ่ งผลประโยชน์ ไปพักผอ่ นยงั สถานทีใ่ กล้น�้ำที่มีคู่ความรกั จืดชดื เพราะไม่มเี วลาAQUARIUS TAURUS LEO13 ก.พ.-13 มี.ค. 15 พ.ค.-13 มิ.ย. 17 ส.ค.-16 ก.ย.ที่เก่ียวกบั อาชีพแพทย์จะไดผ้ ลดี ชว่ งนมี้ กั งานติดขัดเร่อื งกฎหมาย การเงนิ มโี ชคจาก งานได้เลอ่ื นขั้น เล่ือนต�ำแหน่ง มีรายจ่ายใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย มีโชคจากสลากกินแบ่ง การลงทุนสูง ความรักเข้าอกเข้าใจกันดี เก่ียวกับซ่อมรถ ความรักคนโสดและคนคนโสดยังไม่ถูกใจคนที่เขา้ มา ช่วงนจ้ี ะมคี วามสขุ กบั งานเลย้ี งมาก มีคู่มีโอกาสเลิกรา จะมีโอกาสเดินทางไป ศึกษาดงู านต่างประเทศPISCES GEMINI VIRGO14 มี ค.-14 เม.ย. 14 มิ.ย.-16 ก.ค. 17 ก.ย.-16 ต.ค.การงานจะได้บุคคลท่ีมีความสามารถเข้า งานเกดิ ปญั หาหลายดา้ น ไมค่ อ่ ยดี มเี กณฑ์ ได้รับงานส�ำคัญเก่ียวกับงบประมาณ บุตรมาชว่ ยท�ำใหง้ านส�ำเรจ็ ลลุ ่วง จะรับทรัพย์ ต้องชดใชห้ น้เี กา่ ๆ จะท�ำทรพั ยส์ ินหาย คน หลานจะท�ำใหเ้ สยี ทรัพย์ ความรักหวานช่ืนจากคา่ เชา่ ทดี่ นิ ความรกั มคี นเขา้ มาจบี เยอะ โสดรู้สึกเบื่อกับชีวิตโสด คนมีคู่เบื่อหน่าย จะไดค้ วามรจู้ ากญาติผใู้ หญ่ ความรัก เพศหญิงระวังสุขภาพเกี่ยวกับ มดลกูLIBRA SCORPIO SAGITTARIUS17 ต.ค.-15 พ.ย. 16 พ.ย.-15 ธ.ค. 16 ธ.ค.-13 ม.ค.กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในองค์กร อาชีพ การงานแข่งขันดุเดือด ลงทุนธุรกิจน�ำเข้า การงานเร่งรีบ แต่ท�ำได้ดี การเงินราบบันเทิงยามค�่ำคืนโดดเด่น ได้รับเงินจาก กับเพศตรงข้ามดี ระวังทรัพย์สินสูญหาย ร่ืนไม่หวือหวา คนโสดควรมองคนท่ีรู้ใจเล่นแชร์ แต่การลงทุนเกย่ี วกับสกลุ เงินต่าง จะได้เป็นเจ้าของหนังสือโบราณทรงคุณค่า ท่านบ้าง ระวังสัตว์เลี้ยงประสบอุบัติเหตุประเทศจะขาดทนุ ความรักต้องอดทนกบั คนโสดมีโอกาสเลิกกับคนที่ชอบ ท่ีมีคู่แล้ว กะทนั หนั อาการหงึ หวง คนโสดได้พบอดีตคู่รัก ระวงั อาจห่างกันญาติผู้ใหญเ่ พศชายเจบ็ ปว่ ยหนัก18 www.facebook.com/successmorebeing

ทายนิสัยจากการใสแ่ หวนน้วิ โป้งคณุ เป็นคนแปลกไม่แคร์สังคม ไมแ่ ครส์ ายตาผอู้ ืน่ เป็นตัวของตวั เอง และเปน็ แบบฉบบั ชองตัวเองมากทีส่ ดุ คุณมคี วามเชอ่ื ม่ันมากและมีความภมู ิใจในตัวเองอยู่เงียบ กฏของสังคมไม่สามารถมาลอ้ มกรอบคณุ ไดท้ ง้ั น้เี ป็นเพราะคณุ มีความอสิ ระซ่อนเรน้ อยู่มากมาย ความหลกั แหลมซ่ือสตั ยต์ ะลยุ ฟนั ผ่าไปคน้ หาในสิง่ที่คณุ อยากได้ คณุ จะไม่สนใจอะไรแบบมองผ่านๆ ไปทคี วามสนใจของคุณท่ีมตี อ่ สง่ิ ที่คณุ สนใจอยู่จึงมีมาก อารมณร์ ุนแรงความโกรธของคณุ รนุ แรงกระทั่งสง่ิ ของเครอื่ งใช้ทีอ่ ยู่ใกล้มือใกล้เทา้ กพ็ งั พนิ าศหมดนว้ิ ชี้คุณมักจะชอบท�ำอะไรแปลกๆ ทคี่ นท่ัวไปเขาไม่ท�ำกนั มเี สนห่ บ์ างอยา่ งในตัวคณุ ทดี่ งึ ดูดใจผูท้ ม่ี าใกลช้ ิด มแี บบฉบับการแตง่ ตัวเป็นของตวั เอง มีความเชอ่ื มัน่ สูงและไม่จ�ำเป็นท่ีจะต้องไปวิ่งตามแฟชัน่ รกั ความหรหู ราแบบแปลกๆ ไมเ่ หมือนใคร โปรดปรานเครอื่ งประดบั แปลกๆ หายากไม่ซำ้� ใคร ความเฉลียวฉลาดและความสง่างามของคุณนนั้ นับว่า เป็นสาวไฮโซทรงเสนห่ ์ตอ่ เพศตรงขา้ มอย่างมากมาย มรี สนยิ มสูงแต่จงอยา่ ลืมวา่ การชอบของแปลกไม่เหมือนใครของคณุ อาจกลายเป็นจดุ อ่อนของคณุ ได้นว้ิ กลางผู้ที่นิยมสวมแหวนที่น้ิวกลาง คุณเป็นคนท่ีมีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีจินตนาการสูงในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ คุณมีบทบาทมากมายในชีวิต บางทีก็ดูเงียบขรึมบางครงั้ ก็ดรู า่ เริงและในบางครง้ั กจ็ ะท�ำตัวเป็นทน่ี า่ สงสารของผูท้ ไ่ี ดพ้ บเห็น คณุ เปน็ คนอ่อนโยนและขอ้ี าย มกั จะประหมา่ หรือเคอะเขินเม่อื อยใู่ กลช้ ายหน่มุไม่มั่นใจในตนเอง จงึ ท�ำใหก้ ลัวไปในทกุ เรือ่ งน้ิวนางผทู้ ีม่ ีสวมแหวนทนี่ ้วิ นาง คุณเปน็ คนทเ่ี อาแตใ่ จตนเอง หากหนมุ่ ที่มาใกล้ชิดเสแสร้งเอาอกเอาใจคณุ แต่ไมไ่ ด้แสดงความเปน็ ตัวของตัวเองออกมา คณุ จะเกลียดมากจนไม่อยากจะเจออีกเลย ขณะเดยี วกัน คุณก็ชอบทจี่ ะเห็นชายหนุ่มทม่ี าใหค้ วามสนใจคณุ เป็นคนทก่ี ล้าหาญ แต่จะมอี ย่คู นหนง่ึ ที่ร้จู กั นสิ ยั คุณจริงๆคนทใี่ กลช้ ดิ คณุ เทา่ นน้ั ทจี่ ะรวู้ า่ ภายใตค้ วามรสู้ กึ ทเี่ ขม้ แขง็ นนั้ คอื ความบอบบาง คณุ เปน็ คนทคี่ ยุ สนกุ การไดโ้ ตเ้ ถยี งหรอื ท�ำตวั เหมอื นดอ้ื รนั้ คอื ความสขุ ของคณุคุณอาจจะรู้สกึ เหงาหรอื ไมม่ ีเพื่อน และถงึ แม้คุณจะผิดหวัง อกหกั แต่คณุ กส็ ามารถบอกกับใครๆ ได้วา่ ไมเ่ ป็นไร ไมม่ ีอะไรเกดิ ข้นึ ทงั้ ที่ลึกๆ แล้ว คณุ จะรู้สึกปวดร้าว แต่ในระยะเวลาไม่นานนกั คุณก็จะกลบั มาเฮฮาปาร์ตี้ได้เหมอื นเดมินว้ิ กอ้ ยหากคณุ เป็นคนทช่ี อบใสแ่ หวนน้วิ กอ้ ยเป็นประจ�ำแลว้ บ่งบอกว่าคณุ มักจะตกอยใู่ นโลกของความฝัน มากกวา่ โลกของความเปน็ จรงิ มีนสิ ัยนา่ รัก แต่กเ็ กบ็ กดมกั ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของคุณออกมาใหค้ นอืน่ โดยเฉพาะ ในเรื่องของความรัก (อยา่ งน้เี รียกวา่ “ปากแขง็ ”) และโดยทัว่ ไปแล้วคุณมักจะตอบตามอารมณ์ความรสู้ ึกรว่ มไปดว้ ยเสมอกับเหตุการณท์ ีเ่ กิดขนึ้ เช่น คุณอาจจะร้องไห้เม่ือเพือ่ นสนิทของคุณอกหัก หรืออาจจะกระโดดโลดเต้นดใี จ เม่อื เพือ่ นของคณุ มีความสขุ เมอ่ื พบกับหนมุ่ หลอ่ คณุ เปน็ คนทีจ่ ติ ใจเยือกเยน็ พอใจในคนรักของตนเอง ไม่จกุ จกิ จนน่าร�ำคาญใจ ผู้ใกลช้ ิดหรอื อยูด่ ้วยก็มกั สบายใจ ยามทชี่ ายหนมุ่ คนใดไดม้ าคุยกับคุณ เขาจะรูส้ กึ สบายใจ และสนุกสนาน คณุ มีคณุ สมบตั ิของลกู ผู้หญงิ เต็มตวั ลกั ษณะเดน่ ของคุณ คือ สามารถท�ำใหผ้ ชู้ ายรูส้ กึ ว่า อยู่ดว้ ยแล้วมีความสุข เป็นคนทีจ่ รงิ ใจกับความรักเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยลืมวันส�ำคัญๆ เลย ลกึ ๆ แล้ว คณุ เป็นคนโรแมนตกิ มาก ขอ้ คดิ คำ� คม“ สงิ่ แรกที่สำ� คัญต่อความสำ� เรจ็ ของคณุ กค็ อื ความตง้ั ใจกับตวั เองและลงมือทำ� ” ปจั จัยแรกทม่ี ผี ลตอ่ การสรา้ งความส�ำเร็จในชีวิตของมนุษย์ ไมใ่ ช่เรือ่ งเทคนิควิธีการ แตเ่ ปน็ เรือ่ งความต้งั ใจทคี่ ณุ ก�ำหนดไว้ให้กบั ตวั คณุ เอง ว่าคณุ ตั้งใจจะท�ำอะไรให้ส�ำเรจ็ ในแตล่ ะวนั แตล่ ะสัปดาห์ แต่ละเดือนและในแต่ละปี เมือ่ คณุ ก�ำหนดความตั้งใจแล้วจากนนั้ ควบคุมตนเองใหล้ งมือท�ำตามความตั้งใจนนั้ อย่างม่งุ มัน่ ควบคกู่ ับการพัฒนาตนเองให้เก่งข้ึน ความส�ำเรจ็ ก็จะตกเป็นของคณุ อยา่ งแนน่ อน“ เร่ืองเศร้าในชีวิตไม่ใช่การที่คุณไปไม่ถึงฝัน แต่เป็นการที่คุณอยู่โดยไม่มีความฝันต่างหาก ” มนุษย์ท่ปี ระสบความส�ำเร็จทุกคนในโลกใบน้ี ลว้ นแล้วแตเ่ ปน็ คนทม่ี ีความฝัน เพราะการมคี วามฝันท�ำให้มนษุ ย์มีความหวัง และการมคี วามหวังท�ำใหม้ นษุ ยก์ ระชุ่มกระชวย มคี วามรสู้ ึกดีต่อชวี ติ ของตนเอง ดังน้ัน การมคี วามฝนั จงึ ท�ำให้มนุษย์มีพลงั ขับเคลอื่ นอย่างมจี ดุ มุง่ หมายมากกว่าคนท่ีไม่มีความฝัน หากคุณมีความฝนั แมว้ ่าคุณอาจไมบ่ รรลทุ กุ ความฝนั แตช่ ีวติ กย็ งั มีความร้สู กึ ดๆี ในแตล่ ะช่วงเวลา ถา้ หากคณุ ไมม่ คี วามฝันหรือไม่กลา้ ทจ่ี ะมีความฝนั ชีวิตคุณก็จะมแี ต่ความเห่ยี วเฉา“ เราทุกคนเกิดมาเพ่ือเป็นผู้ชนะ และผู้ชนะท่ีแท้จริงต้องไม่ย่อท้อ รู้จักอดทนรอวันที่ชัยชนะจะมาถึง” คนทุกคนเกิดมาเพ่ือเป็นผู้ชนะเสมอ ถ้าคุณรู้จักและเข้าใจตัวคุณเองดีพอ เนื่องจากระยะเวลาที่คุณมีชีวตอยู่ในวัยท�ำงาน 40 ปีมันยาวนานพอที่คุณจะออกแบบชีวิตและสร้างมันข้ึนมาได้ ประเด็นอยู่ตรงที่ คุณต้องรู้จักและเข้าใจตัวคุณเองดีพอท่ีจะเลือกว่าคุณจะเป็นใคร จากนั้นต้ังเป้าหมาย เรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือท�ำอย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆ รู้จักการอดทนรอคอยในท่ีสุด คุณก็จะมีวันท่ีคุณได้รับรางวัลแห่งชัยชนะ 19www.facebook.com/successmorebeing

HEALTHBy : นพ.สิทธวีร์ เกียรตชิ วนนั ต์โรคจากแสงแดดแสงแดดจากดวงอาทิตย์ท่ีสาดส่องมายังโลกมีประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตท้ังมนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์บนโลกอย่างมหาศาล ให้ความสว่างให้ความอบอุ่น ทำ� ใหเ้ กิดวฏั จกั รของน้ำ� อย่างการเกดิ ฝน ช่วยใหพ้ ืชสามารถสังเคราะหแ์ สงเพ่ือเปน็ อาหารแกเ่ รา ชว่ ยฆ่าเช้อื โรค ชว่ ยสร้างวติ ามนิ ดี ทำ� ให้กระดกู แขง็ แรง กระตุน้ การไหลเวยี นของเลือด ท�ำให้หลอดเลอื ดขยายตวั ชว่ ยใหร้ ะบบหายใจทำ� งานดีขึน้ กระตุ้นการหลง่ั สารเอนดอรฟ์ นิ ทำ� ใหร้ า่ งกายตนื่ ตวั มจี ติ ใจเบกิ บานและยงั มปี ระโยชนอ์ นื่ ๆ อกี มากมาย แตใ่ นขณะเดยี วกนั กม็ โี รคตา่ งๆ ทเ่ี กดิขน้ึ จากแสงแดด โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ แสงแดดในประเทศไทยซงึ่ เปน็ ประเทศทอี่ ยใู่ นเขตรอ้ นตลอดทงั้ ปี ในฉบบั นผ้ี มจงึ อยากใหค้ วามรถู้ งึโรคภยั ทีม่ าจากแสงแดด ซงึ่ สว่ นใหญ่จะเป็นโรคทางผวิ หนังเนอื่ งจากเปน็ อวยั วะของรา่ งกายเราทส่ี มั ผสั กบั แสงแดดโดยตรง เพ่ือทเี่ ราจะไดป้ อ้ งกันดูแลสขุ ภาพรา่ งกายและผวิ ของเราให้แขง็ แรง แลดอู อ่ นเยาว์ไปตลอดครบั โรคทเี่ กดิ จากแสงแดด1. กระ และ ฝา้ (Freckles and Melasma) 2. รอยเหีย่ วยน่ (Wrinkle) กระแดด และ ฝา้ ที่เกิดขนึ้ นั้นมีสาเหตุจากการทีร่ ังสียูวบี ไี ป แสงแดดเป็นอนุมูลอิสระ รังสียูวีจากแสงแดดไปท�ำลายกระตนุ้ เซลล์สร้างเม็ดสีเมลาโนไซต์ (Melanocyte) ใหผ้ ลติ เม็ดสี คอลลาเจนซงึ่ เปน็ โปรตนี ทอี่ ยใู่ นชนั้ ผวิ หนงั ท�ำใหผ้ วิ ขาดความเตง่ ตงึเมลานนิ (Melanin) ซงึ่ อยใู่ นผวิ หนงั ชนั้ นอกสว่ นลา่ ง (Epidermis) เกิดการหย่อนคล้อย นอกจากนี้รังสียูวียังไปท�ำลายอีลาสตินใหท้ �ำงานมากผิดปกติ เมื่อมีเมลานนิ มากขน้ึ ผิวกจ็ ะยง่ิ มีสเี ขม้ ข้นึ ซง่ึ เปน็ เสน้ ใยโปรตนี ทช่ี ว่ ยใหผ้ วิ มคี วามยดื หยนุ่ ถกู ท�ำลาย เปน็ เหตุเม่ือมองดูจากผิวหนังด้านบนจึงเห็นผิวหนังมีสีไม่เท่ากัน ซึ่งแยก ใหผ้ วิ ไมก่ ระซบั เกดิ ริ้วรอยเห่ยี วยน่ ขึน้ เหน็ เปน็ ตนี กา ตามใบหน้าออกเปน็ 2 ชนิด ตามลักษณะดังนี้ และรอบดวงตา 1.1 กระ มีลักษณะเป็นจุดสีน้�ำตาลหรือสีด�ำ มักมีขนาด 3. ผน่ื แพแ้ ดด (Photodermatitis)เลก็ กวา่ 0.5 ซม. พบไดบ้ รเิ วณใบหนา้ และผวิ หนงั สว่ นตา่ งๆ ทโ่ี ดน เป็นลกั ษณะของผน่ื แพส้ ัมผัส (Allergic Contact Derma-แสงแดดเปน็ ประจ�ำ โดยทวั่ ไปแลว้ เกดิ ขน้ึ ตงั้ แตใ่ นชว่ งวยั เดก็ เปน็ titis) เม่อื ผิวหนงั สัมผสั กับสารชนดิ หน่งึ แลว้ โดนแสงแดด จนเกดิกรรมพนั ธใ์ุ นครอบครวั พบมากในคนผวิ ขาว และจะมปี รมิ าณและ ปฏกิ ริ ยิ าการแพใ้ นการสมั ผสั กบั แสงแดด กอ่ ใหเ้ กดิ ผน่ื แพผ้ วิ หนงัสีที่เขม้ ขึน้ เมือ่ อายมุ ากข้นึ หรอื ถกู กระตนุ้ ด้วยแสงแดด อกั เสบขน้ึ มาทันที อาการผ่ืนแพ้แดดทเ่ี กิดข้ึนคอื บวม แสบรอ้ นท่ี ผิวหนงั มีผ่ืนแดงขึน้ อาจมตี ุ่มนำ้� เลก็ ๆใสๆขนึ้ ดว้ ย 1.2 ฝ้า มีลักษณะเป็นแผ่นสีน�้ำตาลอ่อนหรือน�้ำตาลเข้มพบไดบ้ ริเวณใบหน้าตรงโหนกแก้ม หนา้ ผาก จมูก และเป็นกับผู้หญงิ มากกวา่ ผชู้ าย แบง่ เปน็ 3 ชนดิ คอื ฝา้ ตน้ื หรอื ฝา้ แดด เกดิ จากแสงแดด ฝ้าลึก เกิดจากฮอร์โมนหรือสารเคมี และฝ้าผสมเกิดจากการเป็นฝ้าท้ังสองชนิดซ้อนทับกัน20 www.facebook.com/successmorebeing

4. ผวิ ไหม้จากแสงแดด (Sun Burn) 7. โรคลมแดด(Heat Stroke) แสงแดดสามารถใหค้ วามอบอนุ่ เราได้ แตถ่ า้ เราอยใู่ นทแี่ จง้ เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปไดร้ บั แสงแดดทร่ี อ้ นมากและเปน็ ระยะเวลายาวนานโดยขาดความ จนท�ำใหค้ วามรอ้ นในรา่ งกายสงู กวา่ 40 องศาเซลเซยี ส แสงแดดระมดั ระวงั กจ็ ะท�ำใหผ้ วิ หนงั บรเิ วณทสี่ มั ผสั แสงแดดรอ้ นมากขน้ึ และความรอ้ นท�ำให้ร่างกายขาดน�้ำ ท�ำใหเ้ ปน็ ลมแดดหรอื ตะคริวจนเกดิ อาการผวิ ไหม้ ซึ่งสามารถแบง่ ไดเ้ ป็น 3 ระดับ คอื แดดพบบ่อยในผู้สูงอายุและมีโรคเร้ือรัง โรคลมแดดยังเกิดข้ึน จากการออกก�ำลงั ทหี่ กั โหมเกนิ ไปในกลมุ่ ผใู้ ชแ้ รงงานและนกั กฬี า ระดับ 1 มกี ารอกั เสบเลก็ นอ้ ย มีอาการแดงหรือรู้สึกว่าคนั โดยมีอาการเม่อื ยล้า อ่อนเพลีย คลนื่ ไส้ หนา้ มืด เปน็ ลมที่ผิวหนงั 8. โรคลูปัส (Systemic lupus erythematosus, SLE) ระดับ 2 ผิวปวดแสบปวดร้อนและมีลักษณะบวมแดง โรค SLE หรอื โรคพมุ่ พวง เปน็ โรคภมู ติ า้ นทานตนเองท�ำลาย เน้ือเยื่อตวั เอง สง่ ผลตอ่ ร้ายตอ่ อวัยวะตา่ งๆ ในรา่ งกายของผู้ป่วยวันต่อๆ มาผิวหนังบริเวณนั้นจะลอกออกเปน็ ขยุ ผู้ป่วยโรคน้ีเมื่อสัมผัสแสงแดดจะเกิดผ่ืนแดง บวมได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณโหนกแกม้ และดง้ั จมูก ระดับ 3 ผวิ พุพองเหมือนโดนน�้ำร้อนลวก เม่ือแตกออกจะ โรคท่ีผมกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นโรคที่เกิดจากแสงแดด บางเกิดแผลท�ำใหต้ ิดเช้ือและอาจท�ำให้เกิดแผลเป็นได้ คร้ังเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้ระวังและไม่ได้ป้องกันแสงแดดท่ีแรงๆ ผมเคยรักษาฝ้าและกระให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้ในคลินิกผิว5. มะเรง็ ผิวหนัง (Skin Cancer) พรรณความงาม กว่าจะรักษาฝ้าและกระให้จางลงได้ ต้องใช้ เวลาในการรักษายาวนาน 1-2 เดือน ให้ใบหน้าขาวใสขึ้น ทั้งท�ำ หากผิวหนังสัมผัสแดดที่ร้อนเป็นประจ�ำโดยไม่ได้ป้องกัน ทรที เมน้ ท์ ยงิ เลเซอร์ ใหค้ รีมรักษาฝา้ กลับไปใชต้ อ่ ท่ีบ้าน แตช่ ว่ งผิวหนังบริเวณน้ันอาจเกิดความผิดปกติขึ้น ท�ำให้กลายไปเป็น เวลาเพียงแค่ 1 วัน ท่ีโดนแดดแรงๆ จากการไปเที่ยวทะเลโดยท่ีมะเร็งผิวหนังได้ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นไฝ มะเร็งผิวหนังมี ไม่ได้ใช้ครีมกันแดด ฝ้าและกระกลับมาเข้มเหมือนเดิม ต้องเริ่มหลายชนิดท่ีพบบ่อย ได้แก่ มะเร็งผิวหนังชนิดสเควมัสเซลล์ ตน้ ทำ� การรกั ษาใหมอ่ กี ครงั้ เสยี ทง้ั เวลาและเงนิ ทองในการรกั ษาSquamous cell carcinoma, ชนิดเบซัลเซลล์ Basal cellcarcinoma, ชนดิ เมลาโนมา Malignant melanoma ดังนั้นผมจึงอยากแนะน�ำให้ป้องกันภัยท่ีมาจากแสงแดด ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นแล้วค่อยท�ำการรักษา และทางเลือกท่ี6. โรคตอ้ กระจก (Cataract) ง่ายที่สุดนอกจากการหลีกเล่ียงการรับแสงแดดโดยตรง นั่นก็ คือการใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพสูงพอในการปกป้องผิว ตาของมนุษย์ไม่เพียงแต่ได้รับแสงที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ ของเราครับโดยตรงเทา่ นน้ั แตย่ งั ไดร้ บั แสงจากการตกกระทบดว้ ย แสงแดดเป็นอันตรายต่อกระจกตาและเลนส์แก้วตา หากตาได้รับรังสีอุลตราไวโอเลตโดยท่ีไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ก็จะเป็นอันตรายต่อดวงตาเกิดโรคต้อกระจกข้นึ ได้ 21www.facebook.com/successmorebeing

MORE BEINGBy : นพ.สทิ ธวรี ์ เกียรติชวนนั ต์แสงอาทิตย์ประกอบด้วยแสงต่างๆ ทั้งชนิดที่ตามองเห็น เพอ่ื ปกปอ้ งผวิ พรรณของเราจากรงั สอี ลุ ตราไวโอเลตซงึ่ เปน็ สาเหตุและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แสงหรือรังสีอันตราย คือ ของฝา้ กระ รอยด่างด�ำและรวิ้ รอยแหง่ วัยแลว้ จงึ มีการใชค้ รมีอุลตราไวโอเลต ซ่ึงเป็นรังสีประเภทที่ตามองไม่เห็นที่มี กันแดด (Sunscreen) กนั อยา่ งแพรห่ ลายในปจั จบุ นั นี้ ซึ่งตอ้ งมีความยาวคลื่นส้ันกว่าแสงท่ีตามองเห็นได้ รังสีอุลตรา ความร้แู ละความเขา้ ใจ จะท�ำให้เราสามารถเลอื กใช้ครมี กันแดดไวโอเลตมี 2 ชนิด คือ อุลตราไวโอเลต-เอ (UVA) มี ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะกับผิวของเราได้ การเลือกใช้ครีมความยาวคลื่นตั้งแต่ 320-400 นาโนเมตร รังสีน้ี กนั แดด จะสงั เกตเุ หน็ ขา้ งขวดหรอื ขา้ งกลอ่ งครมี กนั แดดจะมคี �ำวา่เป็นต้นเหตุท่ีท�ำให้เกิดริ้วรอยเห่ียวย่นของผิวหนัง SPF และ PA อยู่มีความหมายอะไร เรามาท�ำความรู้จักกับและอุลตราไวโอเลต-บี (UVB) มีความยาวคลื่นต้ังแต่ SPF และ PA กันครับ280-320 นาโนเมตร และรังสีน้ีเป็นต้นเหตุของฝ้า กระรอยด่างด�ำของผิวหนัง SPFในความเป็นจริงมนุษย์เรายังค่อนข้างโชคดีท่ีในบรรยากาศในช้ัน (Sun Protection Factor)สตราโตสเฟยี ร์ มกี า๊ ซโอโซนท่มี คี วามสามารถดดู กลนื รังสีอุลตรา เป็นค่าระบุระดับการปกปอ้ งผวิ จากไวโอเลตได้ดี ท�ำให้รังสีผ่านลงมายังพื้นโลกน้อยลง แต่ปัจจุบันนี้ รังสี UVB คดิ เปน็ จำ� นวนเท่าของเวลาท่ีผวิ ทนเราพบว่าปรมิ าณของโอโซนในบรรยากาศเหนอื พื้นโลก นับวันจะ ต่อรงั สอี ุลตราไวโอเลตหลังจากทาครมีมนี อ้ ยลงทุกที จากการถูกท�ำลายดว้ ยฝีมือมนุษยใ์ นโลกเรานนั่ เอง กันแดดแลว้ ซ่งึ โดยปกตผิ ิวของเราจะรบั มือกบัเช่น มีการใช้สเปรย์ชนิดต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก ซ่ีงมีสารฟลูออ แสงแดด โดยปราศจากครมี กันแดดได้โรคาร์บอน หรือที่เรียกว่า ฟรีออน ออกมารวมถึงการใช้กล่อง ประมาณ 20 นาที ขึน้ กบั ความแรงของแสงแดดโฟมมากข้ึนในผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร ซ่ึงจะท�ำให้โอโซนในช้ัน ถา้ ครมี กนั แดดน้นั มคี า่ SPF30 หมายถงึบรรยากาศมีปริมาณลดน้อยลง มีผลให้สกัดกั้นรังสีอุลตราไวโอเลตนอ้ ยลง สง่ ผลใหร้ งั สอี ลุ ตรา้ ไวโอเลตผา่ นสตราโตสเฟยี รม์ ายงั เราสามารถอยกู่ ลางแดดได้โลกได้มากขึ้น เป็นอันตรายแก่มนุษย์ และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 20×30 = 600 นาที PA(Protection Grade of UVA)ในขณะนยี้ งั ไมม่ หี นว่ ย วัดท่ีเป็นมาตรฐานในการวัดค่าการดูดซึมของรังสี UVA ดงั นนั้ จึงถอื เอาค�ำว่า PA เป็นหนว่ ยวัดรังสี UVA โดยค่า PA นั้นจะมี 3 ระดับคือ PA+ หมายถงึ มปี ระสทิ ธิภาพในการป้องกันรังสี UVA PA++ หมายถึง มีประสิทธภิ าพในการปอ้ งกันรังสี UVA สงู PA+++ หมายถึง มปี ระสทิ ธิภาพในการปอ้ งกนั รงั สี UVA สูงสดุ22 www.facebook.com/successmorebeing

สารท่ีเป็นส่วนผสมในครีมกันแดดก็มีส่วนส�ำคัญท่ีบ่งบอกถึง 3. สารกนั แดดท่ที �ำหน้าทีท่ ั้งสะทอ้ นและดูดซับรงั สยี วู ไี ด้ทงั้ประสิทธิภาพของครีมกันแดดได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีสารส�ำคัญที่เป็นส่วนผสมหลักๆในครีมกันแดดอยู่3กลุ่มตามกลไกใน สองอยา่ งในตวั เอง ซงึ่ พง่ึ จะพฒั นาขนึ้ มาใหมใ่ นปจั จบุ นั มสี ารตวั เดยี วในกลมุ่ นคี้ อื Bis – Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol1.การท�ำงาน ดงั นี้ หรอื Tinosorb® M ซง่ึ เปน็ สารทไ่ี มก่ อ่ ใหเ้ กดิ การระคายเคอื งหรอื กลุ่มสะท้อนแสง สารกันแดดกลมุ่ นที้ �ำหนา้ ท่ีสะท้อนหรอื แพ้ จึงถือเป็นทางเลอื กท่ดี ที ส่ี ดุ ในการปกป้องผิวจากรงั สยี ูวีหกั เหรงั สยี วู อี อกไปจากผวิ ทนี่ ยิ มใชค้ อื Titanium dioxide (TiO2) ดงั นนั้ การเลอื กซอื้ ครมี กนั แดดจงึ ควรศกึ ษาสว่ นประกอบ2.และ Zinc Oxide (ZnO) ของสารกันแดดว่าสามารถป้องกันรังสียูวีได้ตลอดทั้งช่วงหรือไม่ กลุม่ ดดู ซบั แสง ส่วนใหญเ่ ปน็ สารเคมีประเภทอนิ ทรีย์ ท�ำ โดยดูฉลากและสว่ นประกอบทรี่ ะบุเอาไว้ มคี ่า SPF เทา่ ไหรค่ า่หนา้ ทด่ี ดู ซบั รงั สยี วู ใี หม้ คี วามเขม้ นอ้ ยลงเมอื่ ผา่ นไปสผู่ วิ หนงั สาร PA กบี่ วก ต้องมคี วามคงตัวสงู ไม่ท�ำใหแ้ พ้ กันน้ำ� ไดแ้ ละติดทนกลมุ่ นม้ี อี ยหู่ ลายชนดิ ซง่ึ แตล่ ะชนดิ สามารถปกปอ้ งผวิ จากรงั สยี วู ี นาน ก็จะย่งิ ยอดเยี่ยมได้มากนอ้ ยไม่เทา่ กัน บางตัวกนั แคร่ ังสยี ูวเี อ บางตัวก็กันแค่ยูวีบีทีน่ ยิ มใชค้ อื Parsol, Oxybenzone, Avobenzone เปน็ ตน้ S MONE’ DELICIOUS SUNSCREEN SPF 50+ PA+++ ผลติ ภณั ฑครมี กนั แดดทส่ี ุดกบั นวัตกรรมครีมกนั แดดที่พฒั นาใหเ้ นอ้ื บางเบาไม่เหนยี วเหนอะหนะ ซมึ เข้าสผู่ วิ ทันทีทีใ่ ช้ เหมาะกับทุกสภาพผวิ พร้อมสารกันแดดประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด “Triple Action Technology” ทั้ง 3 กลไกในหนึ่งเดียว โดยช่วยในการดูดกลืนแสง สะท้อนแสง และกระเจิงแสง จึงสามารถปกป้องแสงแดดที่เป็นสาเหตุของผิวแห้งหยาบกร้านเกิดริ้วรอยหมองคล้�ำ และเกิดร้ิวรอยก่อนวัยได้อย่างดีเย่ียม มีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวหนังจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50+ PA+++ และมีความคงตัวสูง (Photostability)ไม่เส่ือมสลายง่ายเม่ือโดนแสงแดด และเพิ่มการดูแลเป็นพิเศษด้วย Sun Smartvector UV C&E ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ 1. Tinosorb®M [Methylene Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylpheno] เป็นเทคโนโลยีของสารกันแดดใหม่ล่าสุด!“Triple Action Technology” สามารถปกป้องแสงแดดไดท้ ้งั 3 กลไกในหน่ึงเดยี ว Absorp tion Reflection UVA-UVB Scattering Tinosorb®M Tinosorb®M2. Sun Smartvector UV C-E นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีอันล้�ำสมัยที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ด้วยการท�ำงานอย่างอัจฉริยะ เม่ือผิวได้รับสัญญาณการท�ำร้าย จากรงั สี UV อนภุ าคมหศั จรรย์ Sun Smartvector จะคอ่ ยๆ ปลดC&E ปลอ่ ย Vitamin C และ E ทีม่ ุง่ ตรงเขา้ รบั มอื กบั ปญั หาผวิ ไดท้ นั C&E C&E C&E ทว่ งที พร้อมปกปอ้ งผิวกอ่ นเป็นร้วิ รอยทมี่ ีสาเหตมุ าจากรงั สี UV อกี ทงั้ ยังฟื้นฟผู ิวทีถ่ กู ท�ำลายใหก้ ลบั มสี ุขภาพดีขึน้วิธีใช้ ทาครีมท่ัวใบหน้าและล�ำคอก่อนสัมผัสแสงแดดเป็นเวลา 15-30 นาที เพ่ือการปกป้องผิวอย่างเต็มประสิทธิภาพ 23www.facebook.com/successmorebeing

FAQ24 www.facebook.com/successmorebeing

SLASuccessmore Leadership Academy ฉบับนี้ จะเจาะแกน่ ของการพฒั นาเปล่ยี นแปลงตนเองเพื่อความสำ� เรจ็โดยจะเปรยี บเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างการพัฒนาตนอย่างไม่ต้ังใจกับการพัฒนาตนอย่างตั้งใจ ซ่ึงมีความแตกต่างในด้านการเปล่ยี นแปลงตนเองอยา่ งมีนยั สำ� คัญ ดังนีค้ รบัการพัฒนาอยา่ งไม่ตง้ั ใจ การพฒั นาอยา่ งตง้ั ใจกะว่าจะเรยี นรู้ เร่มิ ต้นเรยี นรู้ในวนั น้ีเลยได้แตห่ วงั ว่าจะเกิดการพฒั นา รบั ผดิ ชอบต่อการพัฒนาลองผิดลองถูกอย่างเดียว เรียนรู้ก่อนจะทำ� ผดิ พลาดใหน้ ้�ำหนักเร่ืองดวงมาก ใหน้ �ำ้ หนักเรื่องการทำ� งานหนกั อยา่ งฉลาดถอดใจงา่ ย ยืนหยัด มงุ่ ม่นั และกดั ไมป่ ลอ่ ยขาดนสิ ัยที่ดี สรา้ งนสิ ยั พ้นื ฐานท่ดี ีชอบคุยฟุ้งว่าขา้ แน่ อ้างอิงด้วยผลงานเน้นท�ำแตส่ ่ิงทค่ี นุ้ เคย กลา้ ขยายพ้นื ทสี่ ขุ สบายคดิ เหมือนคนตกเป็นเหยอื่ คดิ เหมือนผทู้ ่ีไดบ้ ทเรียนพง่ึ พาความสามารถเฉพาะตัว พ่ึงพาลกั ษณะนสิ ยั ท่ีดีไมม่ เี ปา้ หมายในการเรียนรู้ มีเปา้ หมายในการเรียนรู้และพัฒนาตนอยา่ งชัดจนไม่เรียนรอู้ ย่างต่อเน่ือง เรียนรู้พฒั นาตนเองอยา่ งต่อเนอ่ื ง ดังน้นั หากคุณต้องการเปน็ คนเก่งและคนสำ� เรจ็ คุณตอ้ งเรม่ิ ต้นพฒั นาตนเองอย่างตัง้ ใจ ตัง้ แตว่ ันนี้เปน็ ต้นไปครับ 25www.facebook.com/successmorebeing

ตารางการประชมุ เดอื นมิถนุ ายนประจำ�เดอื นมิถนุ ายน – กรกฎาคม 2557วันท่ ี หัวขอ้ ประชมุ เวลา สถานท่ีTue 03/06/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) 19.00 – 22.00น. Office Successmore BKK05-11/06/57 Successmore World Experience Sat 14/06/57 Start Your Business With “WHY” 7 วนั 6 คืน RussiaSun 15/06/57 INSPIRATION Episode 10 Tue 17/06/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKKSat 21/06/57 Start Your Business With “WHY” Sun 22/06/57 Go For Gold – Fundamental To Success 12.00 – 17.00น. ตกึ Thai PBS หอ้ ง Convention Hall อาคาร D กรุงเทพฯ 19.00 – 22.00น. Office Successmore BKK 08.00 – 17.00น. จ.จนั ทบรุ ี 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKK เดอื นกรกฎาคมวันท ี่ หวั ข้อประชุม เวลา สถานท่ี05-08/07/57 Successmore World Experience 4 วนั 3 คนื Hong Kong – Macau 18.00 – 22.30น. จ.กรุงเทพฯSat 12/07/57 Success Night Party 08.00 – 17.00น. ห้องประชมุ มหิศร SCB PARK จ.กรุงเทพฯ 19.00 – 22.00น. Office Successmore BKKSun 13/07/57 The Success 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKK 08.00 – 17.00น. Office Successmore BKKTue 15/07/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) 08.00 – 17.00น. Office Successmore HATYAI 08.00 – 17.00น. Office Successmore HATYAISat 19/07/57 Start Your Business With “WHY” 14.00 – 17.00น. Office Successmore HATYAISun 20/07/57 GO FOR GOLD – High Performance Team Sat 26/07/57 5 Levels Leadership Sun 27/07/57 Start Your Business With “WHY” Mon 28/07/57 Training & Coaching ( Bronze & Up ) ***หมายเหตุ : สถานทจ่ี ดั งานตา่ งๆ อาจมีการเปลยี่ นแปลง สามารถเชค็ สถานท่ีจัดงานไดท้ ่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม26 www.facebook.com/successmorebeing

27www.facebook.com/successmorebeing


เปาบุ้นจิ้น กงซุน มาร้องเพลงงานเปิดตัวช่องทีวีดาวเทียม ช่อง 40 WSMTV เมื่อวันที่ 18/1/59


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เปาบุ้นจิ้น กงซุน มาร้องเพลงงานเปิดตัวช่องทีวีดาวเทียม ช่อง 40 WSMTV เมื่อวันที่ 18/1/59

เรื่องเล่าเช้านี้ ‘เปาบุ้นจิ้น-กงซุนเช่อ’ ต้นฉบับตัวจริง แต่งชุดเต็มยศเยือนไทย (19 ม.ค.59)


ผู้สวมบทเปาบุ้นจิ้น หรือ จินเชาฉวิน (Jin Chao Qun) และท่านกงซุนเช่อ รับบทโดย ฟ่านหงซวน (Fan Hong Hsuan) ต้นฉบับตัวจริงแต่งตัวเต็มยศมาร่วมงานเปิดตัว สถานีช่องเพลงจีนแห่งแรกในไทยดับบลิวเอสเอ็มทีวี (WSMTV)

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 19 มกราคม 2559 โดย สรยุทธ , น้องไบรท์ พิชญทัฬห์ ,เอกราช ติดตามความ
เคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : http://morningnews.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3

เรื่องเล่าเช้านี้ 'เปาบุ้นจิ้น-กงซุนเช่อ' ต้นฉบับตัวจริง แต่งชุดเต็มยศเยือนไทย (19 ม.ค.59)

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 1 [ตอนแรก]


เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ตอนที่ 1 [ตอนแรก]

เปาบุ้นจิ้น ตอน\”นายกไร้สำนึก\” ท่านเปาพูดถูกรึป่าว? ขำๆนะอย่าคิดเยอะ


ทำให้ดูขำๆคลายเครียดจากการเมืองงี่เง่า!
อย่าโหนนะครับ เดี๋ยวกูด่า\”พ่องมึงเป็นทาร์ซานรึไง!?\”

เปาบุ้นจิ้น ตอน\

เปาบุ้นจิ้น-ราชบุตรเขยจอมโหด-24


ดูเปาบุ้นจิ้นทุกตอนคลิ๊กที่นี่ http://www.yimyimyim.com

เปาบุ้นจิ้น-ราชบุตรเขยจอมโหด-24

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่BEAUTIFUL HAIR

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เปา บุ้ น จิ้ น นัก แสดง

Leave a Comment